Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2674

Uredba Vijeća (EZ) br. 2674/1999 od 13. prosinca 1999. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1911/91 o primjeni odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke

OJ L 326, 18.12.1999, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 110 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 110 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 110 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 110 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 110 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 110 - 112
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 110 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 110 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 110 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 17 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 17 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 9 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2674/oj

14/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

9


31999R2674


L 326/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.12.1999.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2674/1999

od 13. prosinca 1999.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1911/91 o primjeni odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Španjolske i Portugala, a posebno članak 25. stavak 4. prvi podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da:

(1)

Na temelju članka 25. Akta o pristupanju iz 1985., Ugovori i akti institucija Zajednica primjenjuju se na Kanarske otoke podložno odstupanjima koja su utvrđena navedenim člankom i Protokolom 2. navedenoga Akta.

(2)

Zbog svojeg zemljopisnog položaja, Kanarski otoci suočavaju se s posebnim poteškoćama zbog, osobito, udaljenosti, otočne prirode, vulkanskog terena nepovoljnog za razvoj poljoprivredne i industrijske proizvodnje i nedostatka prirodnih izvora; Vijeće je usvojilo niz mjera s ciljem potpunijeg uključivanja Kanarskih otoka u Zajednicu, osobito njezinu carinsku uniju.

(3)

U tom je smislu, postojećim dogovorima o neizravnom oporezivanju, s posebnom svrhom kompenzacije zbog otočne prirode regije i njezine zemljopisne izoliranosti, bila potrebna postupna reforma i modernizacija u skladu sa zakonodavstvom Zajednice; s tim ciljem, i među ostalim donesenim mjerama, Uredba (EEZ-a) br. 1911/91 (3) omogućila je, da se do 31. prosinca 2000. na Kanarskim otocima primjenjuje novi porez na proizvodnju i uvoz („arbitrio sobre la produccin y sobre las importaciones” (APIM)).

(4)

Namjena ovog privremenog poreza je da lokalnoj proizvodnji omogući prilagođavanje zahtjevima jedinstvenog tržišta kroz sustav oslobođenja; u pogledu lokalno proizvedene robe odobravaju se odgovarajuća potpuna ili djelomična oslobođenja, sukladno gospodarskim potrebama i pod uvjetom da navedena oslobođenja doprinose promicanju lokalnih djelatnosti bez da pritom utječu na uvjete trgovanja u mjeri koja bi bila protivna zajedničkom interesu.

(5)

Prema članku 5. stavku 6. Uredbe (EEZ) br. 1911/91, Komisija je ispitala učinak poduzetih mjera u kontekstu APIM-a na gospodarstvo Kanarskih otoka i izglede za uključivanje regije u carinsko područje Zajednice; navedeno ispitivanje pokazuje da je učinak ukidanja APIM-a općenito pozitivan u pogledu cijena te negativan u pogledu proizvodnje i zaposlenosti.

(6)

Negativni učinak na proizvodnju i zaposlenost, unatoč tome, uvelike se razlikuje ovisno o dotičnom sektoru; iako je proteklo razdoblje omogućilo prilagodbu većine sektora, to nije slučaj za određene proizvode u osjetljivim sektorima; Komisija je, na zahtjev španjolskih vlasti, proučila najizloženije sektore i utvrdila osjetljive proizvode te zaključila da takva izloženost može, u nekim slučajevima, dovesti do potpunog nestanka dotičnog sektora.

(7)

Nakon savjetovanja sa španjolskim vlastima postalo je jasno da je potrebno suspendirati postupno ukidanje poreza do 30. lipnja 2000. u slučaju određenih osjetljivih proizvoda, s ciljem olakšavanja njihove prilagodbe tržišnim uvjetima prije ukidanja poreza; ova suspenzija ne dovodi u pitanje ciljeve uvođenja zajedničke carinske tarife i ukidanje APIM-a, ali se ograničava isključivo na ublažavanje učinaka potrebnih gospodarskih prilagodbi koje bi omogućile ukidanje poreza.

(8)

Uredbu (EEZ) br. 1911/91 stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

APIM se ukida 31. prosinca 2000.; prije tog datuma, Komisija ispituje sa španjolskim vlastima učinak odgode postupnog ukidanja poreza u dotičnim gospodarskim sektorima, s osobitim naglaskom na proizvode na koje se primjenjuje ova Uredba; u svjetlu zaključaka navedenog ispitivanja Komisija, ako se za to ukaže potreba, podnosi Vijeću prijedlog koji se odnosi na mjere koje je potrebno poduzeti sukladno Ugovoru radi izbjegavanja ugrožavanje postojanja određenih posebno izloženih lokalnih proizvodnih djelatnosti, istodobno i dalje ostvarujući cilj ukidanja poreza,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 1911/91 ovime se mijenja kako slijedi:

1.

Sljedeći podstavak dodaje se u članku 5. stavku 2.:

„Odstupajući od odredaba prvog podstavka, sniženje stope poreza suspendira se od 30. prosinca 1999. do 30. lipnja 2000. za proizvode iz Priloga.”.

2.

Dodaje se Prilog koji je priložen ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 1999.

Za Vijeće

Predsjednik

S. HASSI


(1)  Mišljenje koje je doneseno 19. studenoga 1999. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 329, 17.11.1999., str. 27.

(3)  SL L 171, 29.6.1991., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 284/92 (SL L 31, 7.2.1992., str. 6.).


PRILOG

„PRILOG

Popis proizvoda iz članka 5. stavka 2. drugog podstavka koji su razvrstani prema nazivlju Zajedničke carinske tarife (ZCT)

Ostala hrana:

0403 10, 0407 00 90, 0701 90, 0702, 0703, 0803, 0901 21, 0901 90 90, 1101, 1601, 1602, 1704 90 71, 1806 (osim 1806 20 95), 1901 90 99, 1902, 1904 10 10, 1905 10 00, 1905 20, 1905 30, 1905 40, 1905 90, 2002 10 90, 2002 90 91, 2007 91 10, 2007 99 39, 2008 99 61, 2008 99 68, 2101, 2103, 2105, 2106 90 98, 2309.

Duhan:

2402 10 00, 2402 20.

Kemikalije:

2804 30 00, 2804 40 00, 2851 00 30, 3208, 3209, 3213, 3401, 3402 (osim 3402 11 00, 3402 12 00 i 3402 13 00), 3809 91 00.

Papir:

4808, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 40, 4819, 4821, 4823 59 10, 4909, 4910, 4911, 5601 22 10, 5601 22 99.

Tekstil:

6112 31, 6112 41, 6213, 6302, 6303.

Kovinoprerađivačka industrija I:

7308, 7309 00 (osim 7309 00 90), 7317, 7325, 7604, 7608, 7610, 9406 00 31.

Ostali industrijski proizvodi:

3923 10 00, 3923 21 00, 3923 30 10, 3924 10 00, 4012 10, 4418, 4601, 4602, 6802, 7010, 8544 59 10, 9401, 9403, 9404.”


Top