EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1573

Uredba Komisije (EZ) br. 1573/1999 od 19. srpnja 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/96 u pogledu karakteristika suhih smokava koje ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore u okviru plana potpore proizvodnji

OJ L 187, 20.7.1999, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 133 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 298 - 302
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 298 - 302
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 65 - 69

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1573/oj

03/Sv. 026

HR

Službeni list Europske unije

65


31999R1573


L 187/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.07.1999.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1573/1999

od 19. srpnja 1999.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/96 u pogledu karakteristika suhih smokava koje ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore u okviru plana potpore proizvodnji

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2201/96 od 28. listopada 1996. o zajedničkoj organizaciji tržišta prerađenih proizvoda od voća i povrća (1), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2199/97 (2) a posebno njezin članak 4. stavak 9.,

(1)

Budući da se u glavi I. Uredbe (EZ) br. 2201/96 uvodi sustav proizvodne potpore za određene prerađene proizvode dobivene od voća i povrća; budući da su Uredbom Komisije (EZ) br. 504/97 od 19. ožujka 1997. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/96 u pogledu sustava potpore za proizvodnju za proizvode prerađene od voća i povrća (3), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 702/1999 (4), utvrđena opća pravila primjenjiva na ovaj sustav potpore; budući da se moraju, ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Uredbe (EZ) br. 504/97, utvrditi određena posebna pravila o traženim karakteristikama suhih smokava kako bi se ispunili uvjeti za dobivanje proizvodne potpore;

(2)

Budući da je kakvoća suhih smokava prije i nakon prerade promjenjiva; budući da za određeni tip proizvoda treba biti utvrđena najniža cijena i proizvodna potpora; budući da su za proizvodnju u Zajednici svojstvena dva tipa suhih smokava, malih plodova i drugih; budući da je njihova ključna karakteristika veličina prema kojoj se razlikuje tržišna cijena oba tipa smokava; budući da, stoga, najniža cijena i potpora trebaju biti određeni za najreprezentativniju klasu veličine za svaki od ova dva tipa suhih smokava namijenjenih neposrednoj potrošnji, a cijena i potpora primjenjive na druge veličine trebaju biti izvedene iz ovih cijena i stopa potpore;

(3)

Budući da je cilj minimalnih zahtjeva kakvoće, utvrđenih u članku 4. stavku 4. točki (b) Uredbe (EZ) br. 2201/96, izbjegavanje proizvodnje proizvoda za kojima ne postoji potražnja ili koji bi mogli uzrokovati poremećaj na tržištu; budući da se ovi zahtjevi moraju temeljiti na tradicionalnim, poštenim postupcima proizvodnje; budući da treba, kako bi se osigurala usklađenost s ovim odredbama, utvrditi minimalne karakteristike neprerađenih suhih smokava koje su kupili prerađivači te svojstva suhih smokava koje ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore;

(4)

Budući da treba, kako bi se osigurala jedinstvena primjena, utvrditi pravila o vršenju provjera karakteristika suhih smokava prije i poslije prerade;

(5)

Budući da određeni zahtjevi ove Uredbe zahtijevaju dalekosežne prilagodbe proizvodnog i prerađivačkog sektora; budući da se stoga ovi zahtjevi moraju postupno uvesti tijekom pet tržišnih godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe;

(6)

Budući da ova Uredba uključuje odredbe specifične za smokve u člancima 1. i 2. Uredbe Komisije (EEZ) br. 1709/84 od 19. lipnja 1984. o najnižim cijenama koje se plaćaju proizvođačima i iznosima proizvodne potpore za određene prerađene proizvode od voća i povrća koji ispunjavaju uvjete za proizvodnu potporu (5), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1591/98 (6), ažurirane u skladu s pravnim, tehničkim i gospodarskim razvojem; budući da stoga treba staviti izvan snage članke 1. i 2. te Uredbe te priloge I., II. i III. toj Uredbi;

(7)

Budući da su mjere predviđene ovom Uredbom u skladu s mišljenjem Upravljačkog odbora za proizvode prerađene od voća i povrća,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Kako bi ispunile uvjete za plaćanje najniže cijene, neprerađene smokve moraju imati karakteristike određene u Prilogu II.

2.   Kako bi ispunile uvjete za isplatu potpore, suhe smokve i pasta od smokava moraju imati karakteristike određene u Prilogu III.

3.   Najniža cijena koja se plaća proizvođaču za neprerađene suhe smokve i proizvodna potpora za suhe smokve određuju se za proizvode u skladu sa svojstvima predviđenim u prilozima II. i III. te prema veličini, koja kod sorata malih plodova iznosi između 75 i 105 plodova po kilogramu, a kod drugih sorata između 65 i 85 plodova po kilogramu. Za ostale suhe smokve, najniža se cijena i iznos potpore množi s jednim od koeficijenata navedenih u Prilogu I.

Članak 2.

1.   Provjera karakteristika i veličine neprerađenih suhih smokava vrši se na temelju reprezentativnih uzoraka cjelokupne serije koje prerađivač uzima u dogovoru s proizvođačem. Uzorke pregledavaju i prerađivač i proizvođač, a rezultati provjere se bilježe. U tu svrhu, „serija” znači svi proizvodi koje u isto vrijeme proizvođač ili organizacija proizvođača dostavi na prihvaćanje prerađivaču.

2.   Što se tiče suhih smokava, prerađivač provjerava uzorkovanjem svake prodane serije imaju li proizvodi odgovarajuće karakteristike koje su potrebne za dodjelu potpore i jesu li odgovarajuće veličine. Rezultati provjere se bilježe. Najmanja neto masa svakog uzorka koji se pregledava iznosi jedan kilogram.

3.   Države članice mogu usvojiti nacionalne odredbe u pogledu dozvoljenog odstupanja pri klasiranju, posebno vezano uz najniži postotak, nadzor i odredište.

Članak 3.

Članci 1. i 2. Uredbe (EEZ) br. 1709/84 te prilozi I., II. i III. Uredbi (EEZ) br. 1709/84 stavljaju se izvan snage.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od tržišne godine 1999./2000.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. srpnja 1999.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 297, 21.11.1996., str. 29.

(2)  SL L 303, 6.11.1997., str. 1.

(3)  SL L 78, 20.3.1997., str. 14.

(4)  SL L 89, 1.4.1999., str. 26.

(5)  SL L 162, 20.6.1984., str. 8.

(6)  SL L 208, 24.7.1998., str. 14.


PRILOG I.

KOEFICIJENTI KOJI SE PRIMJENJUJU NA NAJNIŽU CIJENU I PROIZVODNU POTPORU

Veličina

(Broj plodova po kilogramu)

Koeficijent koji se primjenjuje na najnižu cijenu i proizvodnu potporu

Sorte malih plodova (1)

Ostale sorte

Manje od (75) plodova/kg

Manje od (65) plodova/kg

1,2

(od 75 do 105) plodova/kg

(od 65 do 85) plodova/kg

1

(od 106 do 136) plodova/kg

(od 86 do 116) plodova/kg

0,8

Proizvodi koji nisu razvrstani po veličini (2)

Proizvodi koji nisu razvrstani po veličini

0,65 (3)


(1)  Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel or Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordovi, Blancos, De la Casta, Verdejos.

(2)  Neprerađene suhe smokve namijenjene proizvodnji paste od smokava, paste od smokava.

(3)  

Ovaj se koeficijent za prvih pet tržišnih godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe zamjenjuje sljedećim vrijednostima:


Tržišna godina

Koeficijent koji se primjenjuje na najnižu cijenu

Koeficijent koji se primjenjuje na potporu

1999/2000

0,70

1,0

2000/2001

0,70

1,0

2001/2002

0,65

0,9

2002/2003

0,65

0,8

2003/2004

0,65

0,7


PRILOG II.

SVOJSTVA NEPRERAĐENIH SUHIH SMOKAVA

1.   Definicija

Neprerađene suhe smokve moraju se dobiti od zrelih plodova sorti Ficus carica domestica L., sušenih prirodnim putem.

2.   Minimalni zahtjevi i dozvoljena odstupanja

Neprerađene smokve moraju:

sadržavati najviše 24 % vlage,

imati najmanje 136 plodova po kilogramu kod sorata s malim plodovima (1) i 116 plodova po kilogramu kod drugih sorata,

imati tanku pokožicu i meso gustoće meda,

biti jednake boje,

biti čiste i praktično bez stranih tvari.

U svakoj seriji dopuštena su sljedeća odstupanja (2):

30 % brojem ili masom suhih smokava s bilo kakvim unutarnjim ili vanjskim oštećenjem, od čega ne smije biti više od 18 % smokava oštećenih insektima,

3 % brojem ili masom suhih smokava neprikladnih za preradu.


(1)  Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de melor Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordovi, Blancos, De la Casta, Verdejos.

(2)  Do kraja tržišne godine 2003./2004. dozvoljena su sljedeća odstupanja:

40 %za tržišne godine 1999./2000. i 2000./2001. i 35 % za daljnje tržišne godine, brojem ili masom sušenih smokava s bilo kakvim unutarnjim ili vanjskim oštećenjem, od kojih ne smije biti insektima oštećenih smokava više od 25 % za tržišne godine 1999./2000. i 2000./2001. i više od 20 % za daljnje tržišne godine.

10 % za tržišne godine 1999./2000. i 2000./2001. i 6 % za daljnje tržišne godine brojem ili masom suhih smokava neprikladnih za preradu.


PRILOG III.

A.   SVOJSTVA SUHIH SMOKAVA

1.   Definicija

Suhe se smokve moraju dobiti od zrelih plodova sorti Ficus carica domestica L. sušenih prirodnim putem.

2.   Minimalni zahtjevi i odstupanja

Suhe smokve moraju:

sadržavati najviše 24 % vlage,

imati najmanje 136 plodova po kilogramu kod sorti s malim plodovima (1) i 116 plodova po kilogramu kod drugih sorti,

imati tanku pokožicu i meso gustoće meda,

biti jednake boje,

biti čiste i praktično bez stranih tvari.

U svakoj seriji dopuštena su sljedeća odstupanja:

25 % brojem ili masom suhih smokava s bilo kakvim vanjskim ili unutarnjim oštećenjem, od čega ne smije biti više od 15 % smokava oštećenih insektima.

B.   SVOJSTVA PASTE OD SMOKAVA

Definicija i minimalni zahtjevi

Paste od smokava dobivaju se od neprerađenih suhih smokava koje su u skladu sa svojstvima navedenima u Prilogu II., osim veličine, koja može biti manja.

Neprerađene suhe smokve koje se koriste za proizvodnju paste moraju biti oprane u vrućoj vodi i osušene na vrućem zraku. Mogu imati najviši sadržaj vlage od 24 %.


(1)  Cuello de Dama, Pajarito, Granito, Preto de Torres, Pingo de mel or Moscatel, Cachopeira, Cotio, Branco do Douro, Rei branco, Rei preto, Cordovi, Blancos, De la Casta, Verdejos.


Top