EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1073

Uredba (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

OJ L 136, 31.5.1999, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 91 - 97
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 91 - 97
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 91 - 97
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 91 - 97
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 91 - 97
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 91 - 97
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 91 - 97
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 91 - 97
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 91 - 97
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 129 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 129 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 100 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013; stavljeno izvan snage 32013R0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1073/oj

01/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

100


31999R1073


L 136/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.05.1999.


UREDBA (EZ) br. 1073/1999 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. svibnja 1999.

o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 280.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

(1)

budući da institucije i države članice pridaju veliki značaj zaštiti financijskih interesa Zajednica te borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih djelovanja koja štete financijskim interesima Zajednica; budući da je odgovornost Komisije s tim u vezi usko povezana s njenom dužnošću izvršavanja proračuna prema članku 274. Ugovora; budući da značaj takvog djelovanja potvrđuje članak 280. Ugovora o EZ-u;

(2)

budući da se zaštita financijskih interesa Zajednica obuhvaća ne samo upravljanje proračunskim sredstvima, nego i sve mjere koje utječu ili bi mogle utjecati na njihova sredstva;

(3)

budući da se moraju upotrijebiti sva raspoloživa sredstva kako bi se taj cilj i postigao, posebno u kontekstu istražnih dužnosti prenesenih na Zajednicu, a pritom bi trebalo zadržati trenutačnu raspodjelu i ravnotežu odgovornosti između nacionalnih razina i razine Zajednice;

(4)

budući da je za jačanje raspoloživih sredstava za borbu protiv prijevara, uz poštovanje načela unutarnje organizacijske autonomije svih institucija, Komisija Odlukom 1999/352/EZ, EZUČ, Euratom (4) osnovala među svojim upravama Europski ured za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu „Ured”) čija je odgovornost provedba administrativnih istraga prijevara; budući da je Uredu dana potpuna neovisnost u izvršavanju istražne uloge;

(5)

budući da odgovornost Ureda, kako je to odredila Komisija, prelazi granice zaštite financijskih interesa i uključuje sve aktivnosti koje se odnose na zaštitu interesa Zajednice od nepravilnosti koje mogu dovesti do administrativnih ili kaznenih postupaka;

(6)

budući da je primjereno propisati da Ured osigurava suradnju između država članica i Komisije radi zaštite financijskih interesa Zajednice kako je to propisano u članku 280. Ugovora o EZ-u;

(7)

budući da zbog potrebe jačanja borbe protiv prijevara, korupcije i svih ostalih nezakonitih djelovanja štetnih financijskim interesima Zajednice Ured mora biti u mogućnosti provoditi unutarnje istrage u svim institucijama, tijelima, uredima i agencijama osnovanima ugovorima o EZ i Euratomu ili na temelju njih (u daljnjem tekstu „institucije, tijela, uredi i agencije”);

(8)

budući da Odluka 1999/352/EZ, EZUČ, Euratom propisuje da Ured u istražne svrhe izvršava ovlasti koje su mu dodijeljene zakonodavstvom Zajednice, uz uvažavanje mogućih njime propisanih ograničenja i uvjeta;

(9)

budući da bi Uredu trebalo povjeriti izvršavanje ovlasti koje mu je Komisija dodijelila Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i pregledima na licu mjesta koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevare i ostalih nepravilnosti (5); budući da Uredu također mora biti dozvoljeno izvršavanje ostalih ovlasti koje mu je Komisija dodijelila za provođenje pregleda i inspekcija u državama članicama, posebno u svrhu uočavanja nepravilnosti iz članka 9. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (6);

(10)

budući da se te istrage moraju provoditi u skladu s Ugovorom te posebno Protokolom o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica, uz poštovanje Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica (u daljnjem tekstu „Pravilnik o osoblju”) te uz puno poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, posebno načela pravednosti, za prava uključenih osoba da iznesu svoje viđenje činjenica koje se odnose na njih i za načelo da se zaključci istrage mogu temeljiti samo na elementima koji imaju dokaznu vrijednost; budući da s tim ciljem institucije, tijela, uredi i agencije moraju utvrditi rokove i uvjete pod kojima se takve unutarnje istrage mogu provoditi; budući da bi stoga Pravilnik o osoblju trebalo izmijeniti kako bi se utvrdila prava i obveze dužnosnika i ostalih službenika u vezi s unutarnjim istragama;

(11)

budući da se te unutarnje istrage mogu provoditi samo pod uvjetom da je Uredu zajamčen pristup svim prostorima institucija, tijela, ureda i agencija kao i svim podacima i ispravama koje oni imaju;

(12)

budući da direktor mora imati ovlast pokretanja istraga na vlastitu inicijativu da bi se osigurala neovisnost Ureda u izvršenju zadaća koje mu se dodjeljuju ovom Uredbom;

(13)

budući da bi nadležna nacionalna tijela ili institucije, tijela, uredi ili agencije, ovisno o slučaju trebala odlučiti o tome kakve bi mjere trebalo poduzeti po završetku istrage na temelju izvješća koje sastavi Ured; budući da je ipak direktor Ureda dužan izravno proslijediti sudskim tijelima države članice predmetne podatke koje je prikupio Ured tijekom unutarnjih istraga o okolnostima koje mogu dovesti do kaznenih postupaka;

(14)

budući da bi trebalo utvrditi uvjete pod kojima će zaposlenici Ureda izvršavati svoje dužnosti kao i uvjete po kojima se uređuje odgovornost direktora za istrage koje provode zaposlenici Ureda;

(15)

budući da bi radi uspješne suradnje između Ureda, država članica i relevantnih institucija, tijela, ureda i agencija trebalo organizirati međusobnu razmjenu podataka, podložno pravilima o povjerljivosti ako su podaci poslovna tajna, i osigurati njihovu pravilnu zaštitu;

(16)

budući da bi, kako bi se osiguralo da se rezultati istraga koje provode zaposlenici Ureda uzimaju u obzir te da se poduzimaju potrebne mjere, izvješća trebala imati status prihvatljivih dokaza u administrativnim i kaznenim postupcima; budući da bi ih s tim ciljem trebalo sastaviti u skladu s pravilima koja uređuju administrativna izvješća u državama članicama;

(17)

budući da Ured treba biti neovisan u vršenju svoje uloge; budući da, kako bi se ojačala ta neovisnost, nadzorni odbor sastavljen od vanjskih neovisnih osoba koje su visoko kvalificirane u područjima aktivnosti Ureda treba redovito nadzirati Ured; budući da dužnosti Komisije trebaju uključivati pomoć direktoru Ureda u izvršavanju njegovih dužnosti;

(18)

budući da administrativne istrage treba provoditi pod vodstvom direktora Ureda, potpuno neovisno od institucija, tijela, ureda i agencija kao i od nadzornog odbora;

(19)

budući da bi direktor trebao biti dužan osiguravati zaštitu osobnih podataka i poštovanje povjerljivosti podataka prikupljenih tijekom istraga; budući da dužnosnicima i ostalim službenicima Zajednica treba osigurati pravnu zaštitu jednaku onoj iz članaka 90. i 91. Pravilnika o osoblju;

(20)

budući da bi aktivnosti Ureda trebalo procijeniti nakon trogodišnjeg razdoblja;

(21)

budući da ova Uredba ni na koji način ne umanjuje ovlasti ni odgovornosti država članica za poduzimanje mjera u borbi protiv prijevara koje utječu na financijske interese Zajednica; budući da je davanje ovlasti provođenja vanjskih administrativnih istraga neovisnom Uredu u potpunom skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora; budući da će djelovanje Ureda vjerojatno pojačati borbu protiv prijevara, korupcije i svih ostalih nezakonitih djelovanja koje utječu na financijske interese Zajednica te je stoga sukladno načelu proporcionalnosti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Ciljevi i zadaće

1.   S ciljem jačanja borbe protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih djelovanja koja ugrožavaju financijske interese Europske zajednice, Europski ured za borbu protiv prijevara osnovan Odlukom Komisije 1999/352/EZ, EZUČ, Euratom (u daljnjem tekstu „Ured”) izvršava istražne ovlasti koje su dodijeljene Komisiji pravilima, propisima i sporazumima Zajednice, koji su na snazi na tim područjima.

2.   Ured državama članicama osigurava pomoć Komisije u organiziranju bliske i redovne suradnje između njihovih nadležnih tijela radi usklađivanja njihovih aktivnosti, a u cilju zaštite financijskih interesa Europske zajednice od prijevara. Ured doprinosi oblikovanju i razvoju metoda za borbu protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje bi ugrožavale financijske interese Europske zajednice.

3.   Unutar institucija, tijela, ureda i agencija osnovanih Ugovorima ili na temelju njih (u daljnjem tekstu „institucije, tijela, uredi i agencije”) Ured provodi administrativne istrage u cilju:

borbe protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje ugrožavaju financijske interese Europske zajednice,

istrage ozbiljnih pitanja koja se odnose na izvršavanje profesionalnih dužnosti kao što su zanemarivanje dužnosti dužnosnika i ostalih službenika Zajednica koje mogu dovesti do stegovnih ili, ovisno o slučaju, kaznenih postupaka, ili na istovjetne propuste u izvršavanju dužnosti od strane članova institucija i tijela, voditelja ureda i agencija ili osoblja institucija, tijela, ureda ili agencija koji ne podliježu Pravilniku o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica („Pravilnik o osoblju”).

Članak 2.

Administrativne istrage

U smislu ove Uredbe, „administrativne istrage” (u daljnjem tekstu „istrage”) znače sve inspekcije, preglede i ostale mjere koje poduzimaju djelatnici Ureda u obavljanju svojih dužnosti, u skladu s člancima 3. i 4., a radi postizanja ciljeva iz članka 1. te utvrđivanja, po potrebi, prirode nepravilnosti djelovanja koje je pod istragom. Ove istrage ne utječu na ovlasti država članica da pokrenu kaznene postupke.

Članak 3.

Vanjske istrage

Ured izvršava ovlasti koje su Komisiji dodijeljene Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 o inspekcijama i provjerama na licu mjesta u državama članicama, kao i, sukladno sporazumima o suradnji koji su na snazi, u trećim državama.

Kao dio svoje istražne uloge, Ured obavlja inspekcije i preglede propisane člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 te sektorskim pravilima navedenima u članku 9. stavku 2. te Uredbe u državama članicama te, kao i u trećim zemljama, sukladno sporazumima o suradnji koji su na snazi.

Članak 4.

Unutarnje istrage

1.   Ured provodi administrativne istrage unutar institucija, tijela, ureda i agencija (u daljnjem tekstu „unutarnje istrage”) na područjima iz članka 1.

Te se unutarnje istrage provode podložno pravilima iz Ugovora, posebno Protokola o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica te uz odgovarajuće poštovanje Pravilnika o osoblju, na temelju uvjeta, a u skladu s pravilima propisanima ovom Uredbom i odlukama koje usvajaju sve institucije, tijela, uredi i agencije. Institucije se međusobno savjetuju o pravilima koja treba utvrditi takvim odlukama.

2.   Pod uvjetom da se udovoljava odredbama iz stavka 1.:

Ured ima pravo na neposredan i nenajavljen pristup svim podacima kojima raspolažu institucije, tijela, uredi i agencije kao i njihovim prostorima. Ured je ovlašten pregledati poslovne knjige institucija, tijela, ureda i agencija. Ured može uzeti presliku te pribaviti izvode iz bilo koje isprave ili sadržaj bilo kojeg medija za pohranu podataka kojima raspolažu institucije, tijela, uredi i agencije te, po potrebi, preuzeti čuvanje takvih dokumenata ili podataka kako bi se osiguralo da nema opasnosti od njihova nestajanja,

Ured može zatražiti usmenu izjavu od članova institucija i tijela, od voditelja ureda i agencija te od osoblja institucija, tijela, ureda i agencija.

3.   Pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96, Ured može vršiti inspekcije na licu mjesta u prostorima predmetnog nositelja gospodarske djelatnosti s ciljem pristupa podacima koji se odnose na moguće nepravilnosti u radu tih subjekata.

Ured može zatražiti i od svake umiješane osobe da osigura sve podatke za koje smatra da su korisni za istragu.

4.   Institucije, tijela, urede i agencije obavješćuje se svaki put kad zaposlenici Ureda provode istragu u njihovim prostorima ili pregledavaju dokumentaciju ili traže podatke koje imaju te institucije, tijela, uredi i agencije.

5.   Ako se istragom otkrije da je član, rukovoditelj, dužnosnik ili neki drugi službenik možda osobno umiješan, obavješćuje se instituciju, tijelo, ured ili agenciju kojoj pripada.

U slučajevima u kojima se traži potpuna povjerljivost za potrebe istrage ili se koriste istražna sredstva koja spadaju u nadležnost nacionalnih sudskih tijela, to se obavješćivanje može odgoditi.

6.   Ne dovodeći u pitanje pravila utvrđena Ugovorima, posebno Protokolom o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica, te odredbe Pravilnika o osoblju, odluka koju trebaju usvojiti sve institucije, tijela, uredi ili agencije u skladu sa stavkom 1., posebno uključuje sljedeća pravila o:

(a)

dužnosti članova, dužnosnika i drugih službenika institucija i tijela, te rukovoditelja, dužnosnika i službenika ureda i agencija da surađuju sa službenicima Ureda te da im osiguravaju podatke;

(b)

postupcima koje trebaju poštovati zaposlenici Ureda tijekom provođenja unutarnjih istraga te osiguranju pravâ osoba koje su predmetom unutarnje istrage.

Članak 5.

Pokretanje istrage

Vanjske se istrage pokreću odlukom direktora Ureda, na njegovu vlastitu inicijativu ili na zahtjev zainteresirane države članice.

Unutarnje se istrage pokreću odlukom direktora Ureda, na njegovu vlastitu inicijativu ili na zahtjev institucije, tijela, ureda ili agencije unutar koje tu istragu treba i provesti.

Članak 6.

Postupak istrage

1.   Provođenjem istrage upravlja direktor Ureda.

2.   Zaposlenici Ureda izvršavaju svoje zadaće na osnovi pisanog ovlaštenja iz kojeg je vidljiv njihov identitet i svojstvo.

3.   Direktor Ureda za svaku intervenciju izdaje zaposlenicima ureda pisano ovlaštenje u kojem se navodi glavni predmet istrage.

4.   Tijekom inspekcija na licu mjesta i pregleda, zaposlenici Ureda postupaju u skladu s pravilima i praksom koja vrijedi za djelatnike predmetne države članice, poštujući Pravilnik o osoblju i odluke iz drugog podstavka članka 4. stavka 1.

5.   Trajanje istrage mora biti razmjerno okolnostima i složenosti slučaja.

6.   Države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela, u skladu s nacionalnim propisima, daju potrebnu potporu da bi omogućili zaposlenicima Ureda izvršenje njihove zadaće. Institucije i tijela osiguravaju da njihovi članovi i osoblje pruže potrebnu pomoć kojom omogućuju predstavnicima Ureda izvršenje njihove zadaće; isto osiguravaju u uredima i agencijama njihovi rukovoditelji i osoblje.

Članak 7.

Dužnost obavještavanja Ureda

1.   Institucije, tijela, uredi i agencije odmah prosljeđuju Uredu sve podatke o mogućim slučajevima prijevare ili korupcije ili nekog drugog nezakonitog djelovanja.

2.   Institucije, tijela, uredi i agencije i, ako to dopušta nacionalno zakonodavstvo, države članice na zahtjev Ureda ili na svoju vlastitu inicijativu prosljeđuju sve isprave ili podatke kojima raspolažu, a u vezi su s istragom koja je u tijeku.

Države članice prosljeđuju isprave i podatke koji se odnose na vanjske istrage u skladu s odgovarajućim odredbama.

3.   Institucije, tijela, uredi i agencije i, ako to dopušta nacionalno zakonodavstvo, države članice također šalju Uredu sve ostale isprave ili podatke kojima raspolažu, a za koje smatraju da se odnose na borbu protiv prijevara, korupcije i svakog drugog nezakonitog djelovanja koje utječe na financijske interese Zajednica.

Članak 8.

Povjerljivost i zaštita podataka

1.   Podaci dobiveni u bilo kojem obliku tijekom vanjskih istraga su zaštićuju se u skladu s odgovarajućim odredbama.

2.   Podaci proslijeđeni ili dobiveni u bilo kojem obliku tijekom unutarnjih istraga podliježu čuvanju poslovne tajne te uživaju zaštitu koju im pružaju odredbe koje se primjenjuju u institucijama Europskih zajednica.

Takvi se podaci ne mogu priopćavati drugim osobama osim onih unutar institucija Europskih zajednica ili u država članica čija dužnost traži od njih da ih znaju, niti se mogu koristiti u bilo koje druge svrhe osim sprečavanja prijevara, korupcije i bilo kojih drugih nezakonitih djelovanja.

3.   Direktor osigurava da zaposlenici Ureda i ostale osobe koje su pod njegovim nadzorom poštuju nacionalne i Komisijine odredbe o zaštiti osobnih podataka, posebno one propisane Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (7).

4.   Direktor Ureda i članovi Nadzornog odbora iz članka 11. osiguravaju primjenu ovog članka kao i članaka 286. i 287. Ugovora.

Članak 9.

Izvješće o istrazi i mjerama poduzetima nakon istrage

1.   Po završetku istrage koju je vodio, Ured sastavlja izvješće pod vodstvom Direktora u kojem navodi utvrđene činjenice, moguće financijske gubitke, kao i nalaze istrage uključujući preporuke direktora Ureda o mjerama koje je potrebno poduzeti.

2.   Pri sastavljanju takvih izvješća, vodi se računa o procesnim zahtjevima utvrđenima u nacionalnom zakonodavstvu predmetne države članice. Tako sastavljena izvješća imaju snagu prihvatljivog dokaza u administrativnim ili sudskim postupcima u državi članici u kojoj se to pokaže potrebnim na isti način i na temelju istih uvjeta kao i administrativna izvješća koja sastavljaju nacionalni administrativni inspektori. Za ta izvješća primjenjuju se ista pravila procjene koja se primjenjuju na administrativna izvješća koja sastavljaju nacionalni administrativni inspektori i jednakovrijedna su tim izvješćima.

3.   Izvješća sastavljena po dovršetku vanjske istrage i svi korisni s njom povezani dokumenti, šalju se nadležnim tijelima predmetne države članice u skladu s pravilima koja se odnose na vanjske istrage.

4.   Izvješća sastavljena po dovršetku unutarnje istrage i svi korisni s njom povezani dokumenti šalju se predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji. Institucija, tijelo, ured ili agencija pokreće na temelju unutarnjih istraga stegovne ili sudske postupke kako nalažu te istrage i o poduzetome izvješćuju direktora Ureda unutar roka koji on utvrdi u nalazima svojeg izvješća.

Članak 10.

Prosljeđivanje podataka od strane Ureda

1.   Ured može u bilo koje vrijeme nadležnim tijelima predmetne države članice proslijediti podatke dobivene tijekom provođenja vanjske istrage, ne dovodeći u pitanje članke 8., 9. i 11. ove Uredbe kao ni odredbe Uredbe (Euratom, EZ) br. 2185/96.

2.   Direktor Ureda prosljeđuje sudskim tijelima predmetne države članice podatke dobivene od strane Ureda tijekom provođenja unutarnjih istraga, predmet kojih bi mogao dovesti do kaznenog postupka, ne dovodeći u pitanje članke 8., 9. i 11. ove Uredbe. Podložno zahtjevima istrage on istovremeno izvješćuje i predmetnu državu članicu.

3.   Ured može u bilo koje vrijeme proslijediti podatke dobivene tijekom provođenja unutarnjih istraga predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji, ne dovodeći u pitanje članke 8. i 9. ove Uredbe.

Članak 11.

Nadzorni odbor

1.   Nadzorni odbor jača neovisnost Ureda redovnim nadzorom provedbe njegove istražne uloge.

Na zahtjev direktora ili na vlastitu inicijativu, odbor daje mišljenje direktoru o djelovanju Ureda, bez miješanja u provođenje istraga u tijeku.

2.   Nadzorni odbor sastoji se od pet neovisnih vanjskih osoba koje imaju potrebne kvalifikacije za imenovanje u svojim državama na visoke pozicije u područjima aktivnosti Ureda. Imenuju ih zajedničkom suglasnošću Europski parlament, Vijeće i Komisija.

3.   Mandat članova je tri godine i može se jednom obnoviti.

4.   Po isteku mandata članovi ostaju na dužnosti sve dok im se mandat ne obnovi ili dok ih se ne zamijeni.

5.   U izvršavanju svojih zadaća članovi odbora ne smiju tražiti niti primati upute od strane bilo koje vlade, institucije, tijela, ureda ili agencije.

6.   Nadzorni odbor imenuje svojeg predsjednika i donosi svoj poslovnik. Održava najmanje deset sastanaka godišnje. Svoje odluke donosi većinom glasova svojih članova. Ured mu osigurava tajništvo.

7.   Direktor svake godine prosljeđuje Nadzornom odboru program djelovanja Ureda iz članka 1. ove Uredbe. Direktor redovito izvješćuje odbor o aktivnostima Ureda, istragama, rezultatima istraga i poduzetim mjerama na temelju tih rezultata. Ako neka istraga traje duže od devet mjeseci, direktor izvješćuje Nadzorni odbor o razlozima zbog kojih nije bilo moguće dovršiti istragu te o očekivanom vremenu potrebnom za njezino dovršenje. Direktor izvješćuje odbor o slučajevima u kojima institucija, tijelo, agencija ili ured ne djeluju po danim preporukama. Direktor izvješćuje odbor o slučajevima o kojima je potrebno izvijestiti sudska tijela države članice.

8.   Nadzorni odbor usvaja barem jedno izvješće godišnje o svojim aktivnostima te ga šalje institucijama. Odbor može podnijeti izvješća Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji te Revizorskom sudu o rezultatima istraga Ureda kao i o mjerama poduzetima na temelju njih.

Članak 12.

Direktor

1.   Ured vodi Direktor kojega imenuje Komisija na mandat od pet godina, koji se može jednom obnoviti.

2.   Radi imenovanja direktora, Komisija nakon poziva na natječaj koji se po potrebi objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica te nakon povoljnog mišljenja Nadzornog odbora, sastavlja listu odgovarajuće kvalificiranih kandidata. Komisija imenuje direktora nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Vijećem.

3.   Direktor pri obavljanju svojih dužnosti u vezi s pokretanjem i provođenjem vanjskih i unutarnjih istraga ne mije tražiti niti primati upute od strane bilo koje vlade, institucije, tijela, ureda ili agencije. Ako direktor smatra da mjera koju poduzme Komisija dovodi u pitanje njegovu neovisnost, može podnijeti tužbu protiv svoje institucije pred Sudom.

Direktor redovito izvješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju i Revizorski sud o nalazima provedenih istraga uz poštovanje povjerljivosti tih istraga, legitimnih prava dotičnih osoba i po potrebi nacionalnih odredaba koje se primjenjuju na sudske postupke.

Gore navedene institucije osiguravaju poštovanje povjerljivosti istraga koje provodi Ured te zakonita prava dotičnih osoba i, tamo gdje su pokrenuti sudski postupci, pridržavanje svih nacionalnih odredaba koje se primjenjuju za takve postupke.

4.   Prije donošenja bilo kakvih stegovnih sankcija protiv direktora, Komisija se savjetuje s Nadzornim odborom. Osim toga, mjere koje se odnose na stegovne sankcije protiv direktora moraju biti na osnovi obrazložene odluke koja se prosljeđuju na znanje Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 13.

Financiranje

Proračunska sredstva za Ured, kojih je ukupni iznos prikazan u posebnoj proračunskoj stavci u dijelu A odjeljka koji se odnosi na Komisiju, zajedničkog proračuna Europske unije, detaljno se navode u Prilogu tom dijelu.

Radna mjesta dodijeljena Uredu navode se u prilogu planu radnih mjesta Komisije.

Članak 14.

Nadzor zakonitosti

Do izmjene Pravilnika o osoblju, svaki dužnosnik ili drugi službenik Europskih zajednica može na temelju ovog članka podnijeti pritužbu direktoru Ureda protiv radnje kojom je oštećen, a koju je počinio Ured tijekom provođenja unutarnje istrage, u skladu s postupcima utvrđenima člankom 90. stavkom 2. Pravilnika o osoblju. Članak 91. Pravilnika o osoblju primjenjuje se na odluke donesene u vezi s takvim pritužbama.

Gore navedene odredbe analogno se primjenjuju na osoblje institucija, tijela, ureda i agencija koje ne podliježu Pravilniku o osoblju.

Članak 15.

Izvješće o napretku

Tijekom treće godine od stupanja ove Uredbe na snagu, Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o napretku aktivnosti Ureda s priloženim mišljenjem Nadzornog odbora, zajedno s, ako je to potrebno, prijedlozima za mijenjanje ili širenje zadaća Ureda.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 1. lipnja 1999.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. svibnja 1999.

Za Europski parlament

Predsjednik

J.M. GIL-ROBLES

Za Vijeće

Predsjednik

H. EICHEL


(1)  SL C 21, 26.1.1999., str. 10.

(2)  Mišljenje doneseno 14. travnja 1999. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta doneseno 6. svibnja 1999. (još nije objavljeno u Službenom listu). Odluka Vijeća od 25. svibnja 1999.

(4)  SL L 136, 31.5.1999., str. 20.

(5)  SL L 292, 15.11.1996., str. 2.

(6)  SL L 312, 23.12.1995., str. 1.

(7)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.


Top