Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0101

Direktiva Komisije 1999/101/EZ od 15. prosinca 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/157/EEZ u odnosu na dopuštenu razinu buke i ispušni sustav motornih vozila Tekst značajan za EGP

OJ L 334, 28.12.1999, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 215 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 215 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 215 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 215 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 215 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 215 - 217
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 215 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 215 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 215 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 101 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 101 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 011 P. 48 - 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/101/oj

13/Sv. 011

HR

Službeni list Europske unije

48


31999L0101


L 334/41

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.12.1999.


DIREKTIVA KOMISIJE 1999/101/EZ

od 15. prosinca 1999.

o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/157/EEZ u odnosu na dopuštenu razinu buke i ispušni sustav motornih vozila

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 98/91/EZ (2), a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/157/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dopuštenu razinu buke i ispušni sustav motornih vozila (3), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 96/20/EZ (4), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

U okviru EZ homologacije tipa ispušnih sustava kao zasebnih tehničkih jedinica (zamjenski ispušni sustavi) iznimno je teško odabrati vozilo koje zadovoljava sadašnje zahtjeve. Iz tog razloga treba prilagoditi definiciju reprezentativnog vozila kako bi se osiguralo da dostavljeno vozilo zadovoljava zahtjeve o proizvodnoj sukladnosti koji se odnose na dopuštenu razinu buke.

(2)

Potrebno je ažurirati određene upute uvedene Direktivom Vijeća 92/97/EEZ (5) o izmjeni Direktive 70/157/EEZ.

(3)

Mjere predviđene ovom Direktivom su u skladu s mišljenjem Odbora za prilagodbu tehničkom napretku, uspostavljenog prema Direktivi 70/156/EEZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Direktivi 70/157/EEZ mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Od 1. travnja 2000. države članice ne smiju, iz razloga koji se odnose na dopuštenu razinu buke ili ispušni sustav:

odbiti dodijeliti EZ homologaciju ni nacionalnu homologaciju za tip vozila ili ispušnog sustava,

ili

zabraniti registraciju, prodaju ni stavljanje u uporabu vozila, ni prodaju ni stavljanje u uporabu ispušnih sustava,

ako vozila ili ispušni sustavi udovoljavaju zahtjevima Direktive 70/157/EEZ, kako je izmijenjena ovom Direktivom.

2.   Od 1. listopada 2000. države članice:

više ne dodjeljuju EZ homologaciju tipa,

i

odbijaju nacionalnu homologaciju

za tip vozila i ispušnog sustava ako nisu ispunjeni zahtjevi Direktive 70/157/EEZ, kako je izmijenjena ovom Direktivom.

3.   Neovisno o stavku 2., za potrebe zamjenskih dijelova države članice i dalje odobravaju EZ homologaciju tipa i dozvoljavaju prodaju ili stavljanje u uporabu ispušnih sustava u skladu s prijašnjim inačicama Direktive 70/157/EEZ, pod uvjetom da su spomenuti ispušni sustavi:

namijenjeni za ugradnju u vozila koja su već u uporabi,

i

zadovoljavaju zahtjeve spomenute Direktive koji su se primjenjivali u trenutku prve registracije vozila.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive najkasnije do 31. ožujka 2000. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One te odredbe primjenjuju s učinkom od 1. travnja 2000.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 1999.

Za Komisiju

Erkki LIIKANEN

Član Komisije


(1)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1.

(2)  SL L 11, 16.1.1999., str. 25.

(3)  SL L 42, 23.2.1970., str. 16.

(4)  SL L 92, 13.4.1996., str. 23.

(5)  SL L 371, 19.12.1992., str. 1.


PRILOG

1.

Prilog II. Direktivi 70/157/EEZ mijenja se kako slijedi:

a)

točka 2.3.3. zamjenjuje se sljedećim:

„2.3.3.

Vozilo koje je reprezentativno za tip vozila na koje se ugrađuje sustav i koje ispunjava zahtjeve iz točke 4.1. u Prilogu III., dijelu I.”;

b)

dodaje se sljedeća točka 5.1.3.:

„5.1.3.

Ispušni sustavi se pažljivo ugrađuju na vozilo. Posebno treba provjeriti da nakon ugradnje cjelokupni ispušni sustav ne ispušta zamjetne količine plinova.”

2.

Prilog Direktivi 70/157/EEZ mijenja se kako slijedi:

a)

u dijelu I. točki 1. riječi: „u skladu s odjeljcima 7.3.5. i 7.4.3. Priloga I.” zamjenjuju se sa „u skladu s točkom 7. Priloga I.”;

b)

u dijelu II. točki 1. riječi: „u skladu s odjeljcima 6.3.5. i 6.4.3. Priloga II.” zamjenjuju se sa „u skladu s točkom 7. Priloga II.”.


Top