EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0062

Direktiva 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

OJ L 187, 20.7.1999, p. 42–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 372 - 380
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 372 - 380
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 372 - 380
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 372 - 380
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 372 - 380
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 372 - 380
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 372 - 380
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 372 - 380
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 372 - 380
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 88 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 88 - 96
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 34 - 42

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/62/oj

07/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

34


31999L0062


L 187/42

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.06.1999.


DIREKTIVA 1999/62/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. lipnja 1999.

o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 71. stavak 1. i članak 93.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4),

budući da:

(1)

Uklanjanje narušavanja tržišnog natjecanja među prijevozničkim poduzećima iz država članica zahtijeva usklađivanje sustava ubiranja poreza i uspostavljanje pravednih mehanizama naplate troškova infrastrukture prijevoznicima.

(2)

Ovi se ciljevi mogu postići samo u etapama.

(3)

Određeni stupanj usklađivanja sustava ubiranja poreza već je postignut donošenjem Direktive Vijeća 92/81/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura posebnih poreza na mineralna ulja (5) i Direktive Vijeća 92/82/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju stopa posebnih poreza na mineralna ulja (6).

(4)

Presudom Suda Europskih zajednica od 5. srpnja 1995. u slučaju C-21/94 Europski parlament protiv Vijeća (7) poništena je Direktiva Vijeća 93/89/EEZ od 25. listopada 1993. o primjeni poreza u državama članicama na određena vozila korištena za cestovni prijevoz tereta te cestarina i naknada za korištenje određenih infrastruktura (8), dok odredbe te Direktive ostaju na snazi do usvajanja nove direktive Vijeća; stoga se Direktiva 93/89/EEZ zamjenjuje ovom Direktivom.

(5)

Prilagodba nacionalnih sustava ubiranja poreza pod sadašnjim okolnostima trebala bi biti ograničena na komercijalna vozila čija bruto nosivost prelazi određeno ograničenje.

(6)

S tim bi ciljem trebale biti određene najmanje stope poreza na motorna vozila koje se trenutačno primjenjuju u državama članicama ili onih koje bi ih mogle zamijeniti.

(7)

Kroz razliku u visini poreza ili naknade treba poticati korištenje vozila koja su prihvatljivija za cestovni sustav i koja manje zagađuju okoliš, pod uvjetom da ta razlika ne utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(8)

Primjereno je da se nekim državama članicama odobri razdoblje odstupanja od primjene najmanjih stopa kako bi im se olakšala prilagodba razinama koje se zahtijevaju ovom Direktivom.

(9)

Određeni oblici unutarnjeg prijevoza koji imaju mali utjecaj na tržište cestovnog prijevoza Zajednice trenutačno podliježu smanjenim stopama poreza na vozila; s ciljem osiguranja nesmetanog prijevoza, države članice treba ovlastiti da dozvole privremeno odstupanje od najmanjih stopa.

(10)

Državama članicama treba dozvoliti primjenu smanjenih stopa ili izuzeće od poreza na vozila u slučaju kada se radi o vozilima čije korištenje neće utjecati na tržište prometa na cestama Zajednice.

(11)

Kako bi se mogle uvažiti neke posebne okolnosti, treba utvrditi postupak kojim bi se državama članicama omogućilo pravo zadržavanja daljnjih izuzeća ili smanjenja.

(12)

Postojeća narušavanja tržišnog natjecanja ne mogu se ukloniti samo usklađivanjem poreza ili trošarina na gorivo; međutim, do uspostave tehnički i gospodarski prikladnijih oblika ubiranja poreza takva se narušavanja mogu ublažiti mogućnošću zadržavanja ili uvođenja cestarina i/ili naknada za korištenje autocesta; osim toga, državama članicama trebalo bi omogućiti naplaćivanje naknada za korištenje mostova, tunela i planinskih prijevoja.

(13)

Zbog posebnih uvjeta na nekim alpskim cestama prihvatljivo je da država članica ne primijeni sustav naknada za korištenje na točno određenom dijelu svoje mreže autocesta kako bi se primijenila naplata naknade vezane uz infrastrukturu.

(14)

Cestarine i korisničke naknade ne smiju diskriminirati niti iziskivati pretjerane formalnosti ili stvarati prepreke za promet na unutarnjim granicama; stoga bi trebale biti poduzete prikladne mjere s ciljem omogućavanja plaćanja cestarina i korisničkih naknada u bilo koje vrijeme i različitim sredstvima plaćanja.

(15)

Stope korisničkih naknada trebale bi se temeljiti na trajanju korištenja dotične infrastrukture i razlikovati prema troškovima koje motorna vozila uzrokuju.

(16)

Smanjene stope korisničkih naknada trebale bi se privremeno primjenjivati za vozila registrirana u Grčkoj zbog poteškoća uzrokovanih njezinim geopolitičkim položajem.

(17)

Kako bi se osigurala ravnomjerna primjena korisničkih naknada i cestarina, potrebno je utvrditi pravila kojima bi se odredio njihov način primjene, primjerice značajke infrastrukture na koju se primjenjuju, najviše razine nekih stopa i druge opće uvjete s kojima trebaju biti usklađeni; ponderirane prosječne cestarine morale bi ovisiti o troškovima izgradnje, upotrebe i razvoja predmetne infrastrukturne mreže.

(18)

Države članice moraju dodijeliti određeni postotak iznosa od korisničkih naknada ili cestarine u svrhu zaštite okoliša i uravnoteženog razvoja prometne mreže, pod uvjetom da se taj iznos izračuna u skladu s odredbama ove Direktive.

(19)

Iznosi predviđeni ovom Direktivom, izraženi u nacionalnim valutama država članica koje uvode euro, utvrđeni su 1. siječnja 1999. kada je vrijednost eura određena u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2866/98 od 31. prosinca 1998. o stopama konverzije između eura i valuta država članica koje uvode euro (9); prikladno je da države članice koje nisu uvele euro godišnje preispitaju iznose iz ove Direktive u nacionalnoj valuti i prilagode ih u slučaju kada je to potrebno, vodeći računa o promjenama tečaja valute; godišnje prilagodbe u nacionalnoj valuti ne moraju biti obvezatne ako je promjena koja proizlazi iz primjene novih tečajnih stopa manja od određenog postotka.

(20)

Trebalo bi se primjenjivati načelo teritorijalnosti; dvije ili više država članica mogu surađivati s ciljem uvođenja zajedničkog sustava korisničkih naknada, koje su u skladu s nekim dodatnim uvjetima.

(21)

U skladu s načelom proporcionalnosti, ova se Direktiva ograničava na traženi minimum za postizanje ciljeva prema članku 5. stavku 3. Ugovora.

(22)

Treba odrediti strogi raspored preispitivanja odredaba ove Direktive i, ako je potrebno, razmotriti njihovu prilagodbu, s ciljem razvijanja sustava porezne naplate još jačeg teritorijalnog karaktera,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

Ova se Direktiva primjenjuje na porez na vozila, cestarine i korisničke naknade uvedene na vozila, kako je određeno člankom 2.

Ova se Direktiva ne odnosi na vozila koja obavljaju prijevoz isključivo na neeuropskim područjima država članica.

Također se ne odnosi na vozila registrirana na Kanarskim otocima, Ceuti i Melili, Azorima ili Madeiri, koja obavljaju prijevoz isključivo na tim područjima ili između tih područja i matične zemlje Španjolske odnosno Portugala.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive:

(a)

„autocesta” znači cesta posebno projektirana i izgrađena za promet motornih vozila do koje ne postoji neposredni prilazni put sa susjednog zemljišta i koja:

i.

sadrži, osim na posebnim mjestima ili privremeno, odvojene kolničke trake u dva smjera, međusobno odijeljene trakom koji nije namijenjen za promet ili, izuzetno, nekim drugim sredstvom;

ii.

se ne križa u istoj razini niti s jednom drugom cestom, željezničkom ili tramvajskom prugom ili pješačkom stazom;

iii.

je posebno označena kao autocesta;

(b)

„cestarina” znači plaćanje određenog iznosa za vozilo koje prelazi udaljenost između dvaju točaka na infrastrukturi određeno člankom 7. stavkom 2.; iznos se temelji na prijeđenoj udaljenosti i vrsti vozila;

(c)

„korisnička naknada” znači plaćanje određenog iznosa čime vozilo za određeno razdoblje stječe pravo korištenja infrastrukture određeno člankom 7. stavkom 2.;

(d)

„vozilo” znači motorno vozilo ili povezani skup vozila namijenjen isključivo za cestovni prijevoz tereta i čija maksimalna dozvoljena bruto nosivost nije manja od 12 tona;

(e)

„vozilo EURO I” znači vozilo čije su značajke navedene u retku A tablice u odjeljku 8.3.1.1. Priloga I. Direktivi Vijeća 88/77/EEZ od 3. prosinca 1987. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz dizelskih motora za uporabu u vozilima (10);

(f)

„vozilo EURO II” znači vozilo čije su značajke navedene u retku B tablice u odjeljku 8.3.1.1. Priloga I. Direktivi 88/77/EEZ.

POGLAVLJE II.

Porezi na motorna vozila

Članak 3.

1.   Porezi na motorna vozila na koje se odnosi članak su sljedeći:

Belgija:

taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen,

Danska:

vaegtafgift of motorkeretrajer m.v.,

Njemačka:

Kraftfahrzeugsteuer,

Grčka:

Тέλη κυκλοφοριας,

Španjolska:

(a)

impuesto sobre vehiculos de traccion mecanica;

(b)

impuesto sobre activitades economicas (samo s obzirom na iznos ubranog poreza za motorna vozila),

Francuska:

(a)

taxe spéciale sur certain véhicules routiers;

(b)

taxe différentielle sur le véhicules a moteur,

Irska:

vehicle excise duty,

Italija:

(a)

tassa automobilistica;

(b)

addizionale del 5 % sulla tassa automobilistica,

Luksemburg:

taxe sur les véhicules automoteurs,

Nizozemska:

motorrijtuigenbelasting,

Austrija:

Kraftfahrzeugsteuer,

Portugal:

(a)

imposto de camionagem;

(b)

imposto de circulaçao,

Finska:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt,

Švedska:

fordonsskatt,

Ujedinjena Kraljevina:

(a)

vehicle excise duty;

(b)

motor vehicle licence.

2.   Države članice koje zamjenjuju bilo koji porez naveden u stavku 1. s drugim porezom iste vrste obavješćuju o tome Komisiju koja donosi potrebne izmjene.

Članak 4.

Postupke naplate i prikupljanja poreza predviđenog člankom 3. određuju države članice.

Članak 5.

Što se tiče vozila registriranih u državama članicama, poreze predviđene člankom 3. ubire isključivo država članica u kojoj je vozilo registrirano.

Članak 6.

1.   Bez obzira na strukturu poreza predviđenog člankom 3., države članice utvrđuju stope tako da osiguraju da porezna stopa za svaku kategoriju ili potkategoriju vozila iz Priloga I. nije niža od najmanjeg iznosa utvrđenog u tom Prilogu.

Tijekom dvije godine nakon stupanja ove Direktive na snagu, Grčka, Italija, Portugal i Španjolska ovlaštene su primijeniti niže stope, ali ne niže od 65 % najmanjeg iznosa utvrđenog u Prilogu I.

2.   Države članice mogu primijeniti niže stope na, ili izuzeti od plaćanja:

(a)

vozila koja se koriste u svrhu nacionalne ili civilne obrane, koja koriste službe protupožarne zaštite ili druge hitne službe i policija, kao i vozila za održavanje cesta;

(b)

vozila koja se samo povremeno kreću javnim prometnicama države članice u kojoj su registrirana i kojima se koriste fizičke i pravne osobe čija osnovna djelatnost nije prijevoz tereta, pod uvjetom da vozila koja obavljaju prijevoz ne narušavaju tržišno natjecanje i pod uvjetima sporazuma s Komisijom.

3.

(a)

Jednoglasnom odlukom o prijedlogu Komisije, Vijeće može ovlastiti državu članicu da zadrži daljnja izuzeća od plaćanja ili sniženja poreza na vozila na temelju određene politike društveno-gospodarske prirode ili uzimajući u obzir infrastrukturu dotične države. Takva izuzeća ili sniženja mogu se primijeniti samo na vozila registrirana u onim državama članicama koja obavljaju prijevoz isključivo unutar točno definiranog dijela svog područja.

(b)

Svaka država članica koja želi zadržati spomenuto izuzeće ili sniženje obavješćuje o tome Komisiju i dostavlja joj sve potrebne informacije. Komisija obavješćuje druge države članice o predloženom izuzeću ili sniženju u roku od mjesec dana.

Smatra se da je Vijeće dopustilo izuzeće od plaćanja ili sniženje ako u roku dva mjeseca od datuma kada su druge države članice obaviještene u skladu s prvim podstavkom, niti Komisija niti bilo koja država članica ne zatraže od Vijeća da preispita taj predmet.

4.   Ne dovodeći u pitanje drugi podstavak stavka 1. i stavke 2. i 3. ovog članka ili članka 6. Direktive Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza tereta među državama članicama (11), države članice ne smiju odobriti bilo kakvo izuzeće ili sniženje poreza iz članka 3. ako bi njihovom primjenom porez bio niži od najmanjeg iznosa iz stavka 1. ovog članka.

POGLAVLJE III.

Cestarine i korisničke naknade

Članak 7.

1.   Države članice mogu zadržati ili uvesti cestarine i/ili korisničke naknade pod uvjetima utvrđenim stavcima od 2. do 10.

2.

(a)

Cestarine i korisničke naknade primjenjuju se samo na korisnike autocesta ili cesta s više trakova sa značajkama sličnima autocesti ili na korisnike mostova, tunela i planinskih prijevoja.

Međutim, u državi članici u kojoj ne postoji mreža autocesta ili cesta s dva prometna traka sa sličnim značajkama, cestarine i korisničke naknade u toj državi mogu se nametnuti korisnicima cesta koje s tehničkog stajališta pripadaju najvišoj kategoriji.

(b)

Nakon savjetovanja s Komisijom i u skladu s postupkom utvrđenim Odlukom Vijeća od 21. ožujka 1962. o uspostavljanju postupka prethodnog ispitivanja i savjetovanja u odnosu na određene zakone i druge propise u vezi s prijevozom, predloženim u državama članicama (12),

i.

cestarine ili korisničke naknade mogu se također zaračunati korisnicima drugih dionica primarne cestovne mreže, a posebno

kada za to postoje sigurnosni razlozi,

u državi članici u kojoj ne postoji jedinstvena mreža autocesta ili cesta s dvostrukim trakom sličnih značajki na većem dijelu njezinog područja, u dotičnom dijelu države, ali samo za ceste koje se koriste za međunarodni i međuregionalni prijevoz tereta, pod uvjetom da su prometna potražnja i gustoća stanovništva takvog opsega da ne postoji gospodarska opravdanost izgradnje autocesta ili cesta sličnih značajki s dva prometna traka;

ii.

dotične države članice mogu izraditi posebna rješenja za granična područja;

iii.

Austrija može izuzeti od plaćanja austrijskih korisničkih naknada korištenje dijela autoceste između Kufsteina i Brennera.

3.   Cestarine i korisničke naknade ne mogu se naplaćivati istodobno za korištenje pojedine dionice ceste. Međutim, države članice mogu uvesti cestarine na prometne mreže na kojima se naplaćuju korisničke naknade za mostove, tunele i planinske prijevoje.

4.   Cestarine i korisničke naknade ne smiju biti diskriminirajuće, direktno ili indirektno, na temelju nacionalnosti prijevoznika ili ishodišta ili odredišta vozila.

5.   Cestarine i korisničke naknade primjenjuju se i prikupljaju, a njihovo plaćanje nadzire na takav način da se utjecaj na protočnost prometa smanji na najmanju moguću mjeru te da se izbjegnu sve obvezne kontrole ili provjere na unutarnjim granicama Zajednice. U tu svrhu države članice surađuju pri utvrđivanju metoda kojima bi se prijevoznicima omogućilo plaćanje korisničkih naknada 24 sata dnevno barem na glavnim naplatnim punktovima, uz mogućnost upotrebe svih vrsta platežnih sredstava, izvan i unutar država članica u kojima se one primjenjuju. Države članice prikladno opremaju punktove na kojima se obavlja plaćanje cestarine i korisničkih naknada kako bi se održali uobičajeni standardi sigurnosti na cestama.

6.   Država članica može odrediti da vozila registrirana u toj državi članici podliježu plaćanju korisničkih naknada za korištenje cjelokupne cestovne mreže na njezinom području.

7.   Dotična država članica određuje korisničke naknade, uključujući administrativne troškove, za sve kategorije vozila u iznosu koji ne prelazi maksimalne stope određene Prilogom II.

Maksimalne stope provjeravaju se 1. srpnja 2002. te svake druge godine nakon tog datuma. Kada je potrebno, Komisija daje prijedlog prikladnih prilagodbi, a Europski parlament i Vijeće o njima odlučuju u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom.

Države članice koje primjenjuju korisničke naknade, primjenjuju u roku dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive sniženje od 50 % na stope korisničkih naknada za vozila registrirana u Grčkoj zbog njezinoga geopolitičkog položaja. Komisija može donijeti odluku da te države članice svake godine potvrđuju produženje sniženja.

8.   Stope korisničkih naknada razmjerne su trajanju korištenja infrastrukture.

Država članica može primjenjivati samo godišnje stope za vozila registrirana u toj državi.

9.   Ponderirane prosječne cestarine moraju biti povezane s troškovima izgradnje, upotrebe i razvoja mreže predmetne infrastrukture.

10.   Ne dovodeći u pitanje ponderirane prosječne cestarine iz stavka 9., države članice mogu koristiti različite stope po kojima se naplaćuju cestarine u skladu s:

(a)

klasom emisije vozila, pod uvjetom da nijedna cestarina ne prelazi za više od 50 % cestarinu naplativu za istovjetna vozila koja zadovoljavaju najstrože standarde emisije;

(b)

razdobljem dana, pod uvjetom da niti jedna cestarina nije za 100 % veća od cestarine naplative u najjeftinijem razdoblju dana.

Bilo kakva razlika u naplati cestarina u odnosu na klase emisije vozila ili razdoblju dana mora biti primjerena postavljenom cilju.

Članak 8.

1.   Dvije ili više država članica mogu surađivati na uvođenju zajedničkog sustava korisničkih naknada primjenljivih na njihovim područjima kao cjelini. U tom slučaju, te države članice osiguravaju najužu uključenost Komisije u pripremu predmetnog sustava kao i u njegovu primjenu i moguće izmjene.

2.   Osim uvjeta iz članka 7., zajednički sustav podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

zajedničke stope korisničkih naknada određuju uključene države članice u visinama koje ne prelaze maksimalne stope određene člankom 7. stavkom 7.;

(b)

plaćanje zajedničke korisničke naknade omogućuje pristup mreži koju definiraju uključene države članice u skladu s člankom 7. stavkom 2.;

(c)

u zajednički sustav mogu se uključiti druge države članice;

(d)

uključene države članice izrađuju skalu koja omogućuje da svaka od njih dobije pravedno raspodijeljen pripadajući dio prihoda koji proizlazi iz naplate korisničkih naknada.

POGLAVLJE IV.

Završne odredbe

Članak 9.

1.   Ova Direktiva ne sprečava države članice da primijene:

(a)

određene poreze ili naknade:

koje se ubiru pri registraciji vozila, ili

koje se nameću vozilima ili teretima čije mjere ili težina prelaze normu;

(b)

parkirališne pristojbe i određene naknade za gradski promet;

(c)

regulatorne naknade posebno namijenjene suzbijanju prometne gužve povezane s određenim mjestom i vremenom.

2.   Ova Direktiva također ne priječi države članice da dodijele postotak od iznosa prikupljenog od korisničkih naknada ili cestarine u korist zaštite okoliša i uravnoteženog razvoja prometne mreže, pod uvjetom da je taj iznos izračunan u skladu s člankom 7. stavcima 7. i 9.

Članak 10.

1.   Za potrebe ove Direktive, tečajne stope između eura i nacionalnih valuta država članica koje nisu uvele euro su one koje vrijede prvog radnog dana u listopadu i koje su objavljene u Službenom listu Europskih zajednica; one proizvode pravne učinke od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

2.   Države članice koje nisu uvele euro mogu zadržati iznose koji su na snazi u vrijeme godišnjeg podešavanja iz stavka 1., ako konverzija iznosa izraženog u eurima pokazuje promjenu manju od 5 % kada se izrazi u nacionalnim valutama.

Članak 11.

1.   Do datuma iz članka 7. stavka 7. drugog podstavka Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Direktive, uzimajući u obzir razvoj tehnologije i gustoću prometa.

2.   Države članice prosljeđuju Komisiji potrebne informacije u roku najviše šest mjeseci prije datuma iz stavka 1., kako bi omogućile Komisiji da sastavi gore navedeno izvješće.

3.   Države članice koje uvode elektroničku naplatu cestarine i/ili korisničke naknade međusobno surađuju s ciljem postizanja primjerene razine interoperabilnosti.

Članak 12.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 1. srpnja 2000. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva. Komisija o tome obavješćuje druge države članice.

Članak 13.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 14.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 17. lipnja 1999.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. M. GIL-ROBLES

Za Vijeće

Predsjednik

F. MÜNTEFERING


(1)  SL C 59, 26.2.1997., str. 9.

(2)  SL C 206, 7.7.1997., str. 17.

(3)  Mišljenje dostavljeno 3. lipnja 1999. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 17. srpnja 1997. (SL C 286, 22.9.1997., str. 217.), Zajedničko stajalište Vijeća od 18. siječnja 1999. (SL C 58, 1.3.1999., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 7. svibnja 1999. (još nije objavljena u Službenom listu).

(5)  SL L 316, 31.10.1992., str 12. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 94/74/EZ (SL L 365, 31.12.1994., str 46.).

(6)  SL L 316, 31.10.1992., str 19. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 94/74/EZ. [1995] ECR I-1 827.

(7)  SL L 36, 9.2.1988., str 33. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/1/EZ (SL L 40, 17.2.1996., str. 1.).

(8)  SL L 279, 12.11.1993., str. 32.

(9)  SL L 359, 31.12.1998., str. 1.

(10)  SL L 36, 9.2.1988., str. 33. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/1/EZ (SL L 40, 17.2.1996., str. 1.).

(11)  SL L 368, 17.12.1992., str 38.

(12)  SL 23, 3.4.1962., str. 720/62. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 73/402/EEZ (SL L 347, 17.12.1973., str 48.).


PRILOG I.

NAJMANJE POREZNE STOPE PRIMJENLJIVE NA VOZILA

Motorna vozila

Broj osovina i maksimalna dozvoljena bruto nosivost

(u tonama)

Najmanja porezna stopa

(u eurima/godišnje)

Ne manje od

Manje od

Pogonska(-e) osovina(-e) sa zračnim ovjesom ili priznatim ekvivalentom (1)

Drugi sustavi pogonskog ovjesa

Dvije osovine

12

13

0

31

13

14

31

86

14

15

86

121

15

18

121

274

Tri osovine

15

17

31

54

17

19

54

111

19

21

111

144

21

23

144

222

23

25

222

345

25

26

222

345

Četiri osovine

23

25

144

146

25

27

146

228

27

29

228

362

29

31

362

537

31

32

362

537


KOMBINIRANA VOZILA (ZGLOBNA VOZILA I CESTOVNI VLAKOVI)

Broj osovina i maksimalna dozvoljena bruto nosivost

(u tonama)

Najmanja porezna stopa

(u eurima/godišnje)

Ne manje od

Manje od

Pogonska(-e) osovina(-e) sa zračnim ovjesom ili priznatim ekvivalentom (2)

Drugi sustavi pogonskog ovjesa

2 + 1 osovine

12

14

0

0

14

16

0

0

16

18

0

14

18

20

14

32

20

22

32

75

22

23

75

97

23

25

97

175

25

28

175

307

2 + 2 osovine

23

25

30

70

25

26

70

115

26

28

115

169

28

29

169

204

29

31

204

335

31

33

335

465

33

36

465

706

36

38

465

706

2 + 3 osovine

36

38

370

515

38

40

515

700

3 + 2 osovine

36

38

327

454

38

40

454

628

40

44

628

929

3 + 3 osovine

36

38

186

225

38

40

225

336

40

44

336

535


(1)  Ovjes koji se priznaje kao ekvivalent u skladu s definicijom iz Priloga II. Direktivi Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996., o utvrđivanju, za određena cestovna vozila koja prometuju u Zajednici, najvećih dozvoljenih dimenzija u nacionalnom i međunarodnom prometu i najvećih dozvoljenih težina u međunarodnom prometu (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.).

(2)  Ovjes koji se priznaje kao ekvivalent u skladu s definicijom u Prilogu II. Direktivi Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996., o utvrđivanju, za određena cestovna vozila koja prometuju u Zajednici, najvećih dozvoljenih dimenzija u nacionalnom i međunarodnom prometu i najvećih dozvoljenih težina u međunarodnom prometu (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.).


PRILOG II.

NAJVEĆI IZNOSI KORISNIČKIH NAKNADA U EURIMA, UKLJUČUJUĆI ADMINISTRATIVNE TROŠKOVE IZ ČLANKA 7. STAVKA 7.

Godišnje

 

maksimalno tri osovine

minimalno četiri osovine

NE-EURO

960

1 550

EURO I

850

1 400

EURO II i čišći

750

1 250

Mjesečno i tjedno

Maksimalne mjesečne i tjedne stope su razmjerne trajanju korištenja infrastrukture.

Dnevno

Dnevna korisnička naknada jednaka je za sve kategorije vozila i iznosi do 8 EUR.


Top