Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0090

Direktiva Komisije 98/90/EZ od 30. studenoga 1998. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/387/EEZ u odnosu na vrata motornih vozila i njihovih prikolica Tekst značajan za EGP

OJ L 337, 12.12.1998, p. 29–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 81 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implicitno stavljeno izvan snage 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/90/oj

13/Sv. 010

HR

Službeni list Europske unije

81


31998L0090


L 337/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.11.1998.


DIREKTIVA KOMISIJE 98/90/EZ

od 30. studenoga 1998.

o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 70/387/EEZ u odnosu na vrata motornih vozila i njihovih prikolica

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 98/14/EZ (2), a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/387/EEZ od 27. srpnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vrata motornih vozila i njihovih prikolica (3), kako je izmijenjena Aktom o pristupanju Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine, a posebno njezin članak 3.,

budući da je Direktiva 70/387/EEZ jedna od pojedinačnih Direktiva o postupku EZ homologacije tipa koji je utvrđen Direktivom 70/156/EEZ; budući da se zbog toga odredbe predviđene Direktivom 70/156/EEZ o sustavima vozila, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama vozila primjenjuju na ovu Direktivu;

budući da je poboljšanjem sigurnosti osoba prilikom ulaska i izlaska iz vozačke kabine nekih teških teretnih vozila moguće dodatno prilagoditi Direktivu 70/387/EEZ tehničkom napretku;

budući da se posebno u članku 3. stavku 4. i članku 4. stavku 3. Direktive 70/156/EEZ utvrđuje da svaka pojedinačna Direktiva treba sadržavati opisni dokument s mjerodavnim točkama iz Priloga I. navedenoj Direktivi, kao i certifikat o homologaciji na temelju njezinog Priloga VI., kako bi se homologacijski certifikat mogao računalno obraditi;

budući da zbog praktične provedbe Direktive 70/387/EEZ treba osigurati da sve države članice imaju jedinstvene propise;

budući da su mjere predviđene ovom Direktivom u skladu s mišljenjem Odbora za prilagodbu tehničkom napretku, uspostavljenog Direktivom 70/156/EEZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 70/387/EEZ mijenja se i glasi:

1.

U članku 1. riječi „poljoprivredni traktori” zamjenjuju se riječima „poljoprivredni i šumarski traktori”, a riječi „strojevi i komunalna vozila” zamjenjuju se riječima „svi pokretni strojevi”.

2.

Prilozi se mijenjaju sukladno Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Od 1. siječnja 1999. države članice ne mogu, iz razloga koji se odnose na vrata vozila:

odbiti dodjeljivanje EZ homologacije tipa ni nacionalne homologacije tipa za određeni tip motornog vozila, niti

zabraniti prodaju, registraciju ili početak uporabe vozila,

ako ta vozila ispunjavaju zahtjeve iz Direktive 70/387/EEZ, kako je izmijenjena ovom Direktivom.

2.   Od 1. listopada 2000. države članice:

više neće dodjeljivati EZ homologaciju tipa, i

mogu odbiti dodjeljivanje nacionalne homologacije tipa

za novi tip vozila, iz razloga koji se odnose na vrata vozila, ako nisu ispunjeni zahtjevi iz Direktive 70/387/EEZ, kako se izmjenjuje ovom Direktivom.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 1998. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države članice donose ove odredbe, te mjere prilikom njihove službene objave sadrže uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 1998.

Za Komisiju

Martin BANGEMANN

Član Komisije


(1)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1.

(2)  SL L 91, 25.3.1998., str. 1.

(3)  SL L 176, 10.8.1970., str. 5.


PRILOG

1.   Sljedeći se popis priloga umeće prije Priloga Direktivi 70/387/EEZ:

„POPIS PRILOGA

1.

PRILOG I.:

Područje primjene, definicije, opći zahtjevi, zahtjev za dodjeljivanje EZ homologacije, dodjeljivanje EZ homologacije, preinake tipa i izmjene homologacije, usklađenost proizvodnje

Dodatak 1.:

Opisni dokument

Dodatak 2.:

Certifikat o homologaciji

2.

PRILOG II.:

Konstrukcija i zahtjevi za ugradnju i ispitivanja čvrstoće

3.

PRILOG III.:

Zahtjevi za pristup i izlaz iz vozačke kabine.”

2.   Prilog I. mijenja se i glasi:

„PRILOG I.

PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE, OPĆI ZAHTJEVI, ZAHTJEV ZA DODJELJIVANJE EZ HOMOLOGACIJE TIPA, DODJELJIVANJE EZ HOMOLOGACIJE TIPA, PREINAKE TIPA I IZMJENE HOMOLOGACIJE, USKLAĐENOST PROIZVODNJE

1.   PODRUČJE PRIMJENE

1.1.

Ova se Direktiva odnosi na vrata motornih vozila kategorije M1 i N (1).

2.   DEFINICIJE

U smislu ove Direktive:

2.1.

‚homologacija vozila’ znači homologacija tipa vozila s obzirom na njegova vrata i značajke tih vrata;

2.2.

‚tip vozila’ znači motorna vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na sljedeće osnovne značajke:

značajke obličja i čvrstoću kvaka i spojnica za vrata vozila navedena u Prilogu II.,

izvedbene i ugradbene zahtjeve za bočne stepenice i stepenice za vozila koja nisu obuhvaćena Prilogom III.,

položaj i geometrijske značajke stepenica za pristup i rukohvata za vozila navedena u Prilogu III.,

u mjeri u kojoj su navedene značajke bitne za zahtjeve ove Direktive.

3.   OPĆI ZAHTJEVI

3.1.   Konstrukcija

3.1.1.

Značajke konstrukcije vozila moraju osigurati potpuno siguran ulaz u vozilo i izlaz iz njega.

3.1.2.

Za vozila iz kategorije N2 s najvećom masom iznad 7,5 tona i vozila iz kategorije N3 smatra se da ispunjavaju gore navedene zahtjeve ako ispunjavaju odredbe iz Priloga III.

3.2.   Vrata, ulazi, izlazi

3.2.1.

Vrata, ulazi, izlazi moraju biti takvi da se mogu koristiti bez poteškoća i bez opasnosti.

3.3.   Vrata i kvake

3.3.1.

Vrata i kvake moraju biti konstruirani tako da osiguravaju zatvaranje bez ikakve neugodne buke.

3.3.2.

Kvake na vratima moraju biti izvedene tako da se vrata ne mogu slučajno otvoriti.

3.4.   Kvake i spojnice za vrata (izvedbeni i ugradbeni zahtjevi)

3.4.1.

Spojnice za vrata koja su ugrađena sa spojnicama (uz iznimku sklopivih vrata) i pričvršćena na bočnoj strani vozila moraju se pričvrstiti na prednji rub vrata u smjeru vožnje. Kod dvostrukih vrata ti se zahtjevi primjenjuju na vratno krilo koje se otvara prvo; mora postojati mogućnost zatvaranja drugog vratnog krila zasunom.

3.4.2.

Kvake i spojnice bočnih vrata na vozilima iz kategorije M1 moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u Prilogu II. ovoj Direktivi.

3.5.   Bočne stepenice i stepenice (izvedbeni i ugradbeni zahtjevi)

3.5.1.

Glavina kotača, naplatci i drugi dijelovi kotača ne smatraju se bočnim stepenicama ili stepenicama u smislu ove Direktive, osim ako zbog razloga povezanih s izvedbom ili uporabom nije moguće bočne stepenice ili stepenice pričvrstiti na drugim dijelovima vozila.

3.5.2.

Vozila iz kategorije M1, N1 i N2 čija najveća masa ne prelazi 7,5 tona, a njihov je ulaz u putničku kabinu udaljen od tla više od 600 mm, moraju imati jednu ili više bočnih stepenica ili stepenica.

3.5.2.1.

Međutim, za terenska vozila, kako su definirana u Prilogu II.A Direktivi 70/156/EEZ, ta se udaljenost od tla može povećati na najviše 700 mm.

3.5.2.2.

Bočne stepenice ili stepenice moraju biti izvedene tako da sprečavaju opasnost od klizanja.

4.   ZAHTJEV ZA EZ HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA

4.1.

Zahtjev za EZ homologaciju tipa vozila u vezi s vratima podnosi proizvođač vozila.

4.2.

Obrazac opisnog dokumenta nalazi se u Dodatku 1.

4.3.

Tehničkoj službi odgovornoj za provođenje homologacijskih ispitivanja treba dostaviti uzorak tipa vozila kojeg treba homologirati.

5.   DODJELJIVANJE EZ HOMOLOGACIJE TIPA

5.1.

Ako su ispunjeni svi potrebni zahtjevi, dodjeljuje se EZ homologacija tipa sukladno članku 4. stavku 3. Direktive 70/156/EEZ.

5.2.

Obrazac certifikata o EZ homologaciji tipa vozila nalazi se u Dodatku 2.

5.3.

Za svaki homologirani tip vozila dodijelit će se homologacijski broj sukladno Prilogu VII. Direktivi 70/156/EEZ. Ista država članica ne smije dodijeliti isti homologacijski broj drugom tipu vozila.

6.   PREINAKE TIPA I IZMJENE HOMOLOGACIJE

6.1.

U slučaju preinaka tipa vozila koje se homologiralo prema ovoj Direktivi, primjenjuju se odredbe članka 5. Direktive 70/156/EEZ.

7.   SUKLADNOST PROIZVODNJE

7.1.

Mjere za osiguravanje sukladnosti proizvodnje donose se u skladu s odredbama iz članka 10. Direktive 70/156/EEZ.

Dodatak 1.

Image

Image

Dodatak 2.

Image

Image

3.   Prilog II. mijenja se i glasi:

(a)

u naslovu se riječi „PRIVATNI AUTOMOBILI” zamjenjuju s „VOZILA IZ KATEGORIJE M1”;

(b)

u točki 1.1. riječ „Direktiva” zamjenjuje se s „Prilog”.

4.   Dodaje se sljedeći Prilog III.:

„PRILOG III.

ZAHTJEVI ZA ULAZ I IZLAZ KROZ VRATA VOZAČKE KABINE VOZILA IZ KATEGORIJE N2 S NAJVEĆOM MASOM IZNAD 7,5 TONA I VOZILA KATEGORIJE N3

1.   Stepenice za pristup u vozačku kabinu (vidjeti sliku)

1.1.

Udaljenost (A) od tla do gornje površine najniže stepenice, izmjereno na vozilu u voznom stanju na vodoravnoj i ravnoj površini, ne smije biti veća od 600 mm.

1.1.1.

Međutim, za terenska vozila kako su definirana u Prilogu II.A Direktivi 70/156/EEZ, ta se udaljenost (A) može povećati do najviše 700 mm.

1.2.

Udaljenost (B) između gornjih površina stepenica ne smije biti veća od 400 mm. Okomita udaljenost između dvije uzastopne stepenice ne smije se razlikovati za više od 50 mm.

1.2.1.

Međutim, za terenska vozila (vidjeti točku 1.1.1.), potonja vrijednost može se povećati do najviše 100 mm.

1.3.

Osim toga, moraju se ispuniti sljedeći najmanji geometrijski zahtjevi:

— dubina stepenice (D):

80 mm

— slobodni prostor oko stepenica (E) (uključujući dubinu stepenice):

150 mm

— širina stepenice (F):

300 mm

— širina najniže stepenice (G):

200 mm

— visina stepenice (S):

120 mm

— poprečni pomak između stepenica (H):

0 mm

— uzdužni preklop (J):

200 mm

1.3.1.

Međutim, za terenska vozila (vidjeti točku 1.1.1.), vrijednost (F) može se smanjiti do 200 mm.

1.4.

Najniža stepenica može se konstruirati kao prečka, ako to zahtijeva izvedba ili uporaba, te za terenska vozila (vidjeti točku 1.1.1.). U tom slučaju dubina prečke (R) iznosi najmanje 20 mm.

1.4.1.

Nisu dopuštene prečke s kružnim poprečnim presjekom.

1.5.

Prilikom izlaska iz vozačke kabine najviša stepenica mora imati takav položaj da se može lako pronaći.

1.6.

Gornja površina stepenica mora biti protuklizna. Osim toga, stepenice koje su tijekom vožnje izložene vremenskom utjecaju i prašini moraju imati odgovarajući odvod (površinu za isušivanje).

2.   Pristup rukohvatima za vozačku kabinu (vidjeti sliku)

2.1.

Za pristup u vozačku kabinu mora se osigurati jedan ili više prikladnih rukohvata i ručki ili drugih odgovarajućih sredstava za pridržavanje.

2.1.1.

Rukohvat(i) ili ručke ili druga odgovarajuća sredstva za pridržavanje moraju se postaviti na takav način da se mogu lako dohvatiti bez ometanja pristupa.

2.1.2.

Dopušten je najveći razmak od 100 mm u području za držanje na rukohvatima, ručkama ili odgovarajućim sredstvima za pridržavanje (na primjer, pričvršćivanje u sredini).

2.1.3.

Kod pristupa s više od dvije stepenice rukohvati, ručke ili druga odgovarajuća sredstva za pridržavanje moraju se postaviti tako da se korisnik istodobno može osloniti na tri točke (dvjema rukama i jednim stopalom ili dvama stopalima i jednom rukom).

2.1.4.

Uz iznimku stepeništa, obličje i položaj rukohvata, ručki i odgovarajućih sredstava za pridržavanje moraju biti takvi da potiču rukovatelje na silazak licem prema kabini.

2.1.5.

Upravljač se može smatrati ručkom.

2.2.

Visina (N) donjeg ruba najmanje jednog rukohvata, ručke ili odgovarajućeg sredstva za pridržavanje, izmjerena na vozilu u voznom stanju na vodoravnoj i ravnoj površini, ne smije biti veća od 1 850 mm.

2.2.1.

Međutim, za terenska vozila (vidjeti točku 1.1.1.), ta se udaljenost (N) može povećati do najviše 1 950 mm.

2.2.2.

Ako je udaljenost poda vozačke kabine od tla veća od;N’, smatra se kako je ta udaljenost;N’.

2.2.3.

Osim toga, najmanja udaljenost;P’ gornjeg ruba rukohvata ili ručki ili odgovarajućih sredstava za pridržavanje od najviše stepenice (poda vozačke kabine) iznosi:

rukohvat(i) ili ručke ili odgovarajuća sredstva za pridržavanje (U) 650 mm,

rukohvat(i) ili ručke ili odgovarajuća sredstva za pridržavanje (V) 550 mm.

2.3.

Moraju se ispuniti sljedeći geometrijski zahtjevi:

— mjere za držanje (K):

najmanje 16 mm

najviše 38 mm,

— duljina (M):

najmanje 150 mm,

— slobodan prostor do dijelova vozila (L):

najmanje 40 mm s otvorenim vratima.

Image

3.   Za kose podove u vozačkoj kabini propisane mjere određuju se u odnosu na vodoravnu ravninu koja prolazi kroz točku određenu sjecištem prednjeg ruba poda s okomitom ravninom kroz središte prve donje stepenice i koja je okomita na uzdužnu središnju ravninu vozila.”


(1)  Kako je utvrđeno u Prilogu II.A Direktivi 70/156/EEZ.


Top