EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1467

Uredba Vijeća (EZ) br. 1467/97 od 7. srpnja 1997. o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita

OJ L 209, 2.8.1997, p. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 89 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 32 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj

10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

32


31997R1467


L 209/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.07.1997.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1467/97

od 7. srpnja 1997.

o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno drugi podstavak njegovog članka 104.c stavka 14.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog monetarnog instituta,

(1)

budući da je neophodno ubrzati i pojasniti postupak u slučaju prekomjernog deficita utvrđen u članku 104.c Ugovora da bi se spriječili prekomjerni deficiti opće države te, ako se dogode, potrebno ih je što prije ispraviti; budući da odredbe ove Uredbe, koje služe navedenoj svrsi, a donesene su u drugom podstavku članka 104.c stavka 14., zajedno s odredbama Protokola (br. 5) Ugovora čine novi integrirani skup pravila primjene članka 104.c;

(2)

budući da se Pakt o stabilnosti i rastu temelji na cilju zdravih državnih financija, kao sredstvu jačanja uvjeta za stabilnost cijena i snažan održivi rast koji dovodi do otvaranja novih radnih mjesta;

(3)

budući da se Pakt o stabilnosti i razvoju sastoji od ove Uredbe, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1466/97 (3), čiji je cilj jačanje nadzora stanja proračuna i nadzor i koordinacija ekonomskih politika, i Rezolucije Europskog vijeća od 17. lipnja 1997. o Paktu o stabilnosti i rastu (4), koja, u skladu s člankom D Ugovora o Europskoj uniji, daje čvrste političke smjernice da bi se ispravno i pravovremeno provodio Pakt o stabilnosti i rastu, a naročito da bi se pridržavalo srednjoročnog cilja uravnoteženja stanja proračuna ili ostvarivanja viška, što je obveza svih država članica, i da bi se poduzimale korektivne proračunske mjere koje one smatraju neophodnim u svrhu ispunjavanja ciljeva njihovih programa stabilnosti i konvergencije, kad god države članice raspolažu informacijama koje upućuju na postojanje ili očekivani nastanak znatnog odstupanja od srednjoročnog proračunskog cilja;

(4)

budući da u trećoj fazi Ekonomske i monetarne unije (EMU) države članice u skladu s člankom 104.c Ugovora imaju jasnu obvezu, koja proizlazi iz Ugovora, izbjegavati prekomjerne deficite; budući da se prema članku 5. Protokola (br. 11) Ugovora stavci 1., 9. i 11. članka 104.c ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako Ujedinjena Kraljevina ne prijeđe u treću fazu; budući da se obveza nastojanja izbjegavanja prekomjernog deficita, koja proizlazi iz članka 109.e stavka 4., nastavlja primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu;

(5)

budući da je Danska, pozivajući se na stavak 1. Protokola (br. 12) Ugovora, a u kontekstu odluke iz Edinburgha od 12. prosinca 1992., obavijestila da neće sudjelovati u trećoj fazi; budući da se, prema tome, u skladu sa stavkom 2. dotičnog Protokola, stavci 9. i 11. članka 104.c ne primjenjuju na Dansku;

(6)

budući da u trećoj fazi EMU-a države članice ostaju odgovorne za svoje državne proračunske politike, podložno odredbama Ugovora; budući da će države članice poduzeti neophodne mjere da bi svoje obveze ispunile u skladu s odredbama Ugovora;

(7)

budući da obveza pridržavanja srednjoročnog cilja uravnoteženja stanja proračuna ili ostvarivanja viška koju su preuzele sve države članice omogućuje nastanak odgovarajućih uvjeta za stabilnost cijena i održivi rast koji dovodi do otvaranja novih radnih mjesta u svim državama članicama, te da će im omogućiti da se bave uobičajenim cikličkim kolebanjima i u isto vrijeme održavaju državni deficit u okviru 3 % referentne vrijednosti BDP-a;

(8)

budući da je za pravilno djelovanje EMU-a potrebno da se konvergencija gospodarskih i proračunskih izvedbi država članica koje su usvojile jedinstvenu valutu, dalje u tekstu „države članice sudionice”, pokaže stabilnom i trajnom; budući da je proračunska disciplina neophodna u trećoj fazi EMU-a da bi se očuvala stabilnost cijena;

(9)

budući da se, u skladu s člankom 109.k stavkom 3., članci 104.c stavci 9. i 11. primjenjuju samo na države članice sudionice;

(10)

budući da je potrebno utvrditi koncept iznimnog i privremenog prekoračenja referentne vrijednosti iz članka 104.c stavka 2. točke (a); budući da bi, između ostalog, Vijeće u tom smislu trebalo uzeti u obzir višegodišnje proračunske prognoze Komisije;

(11)

budući da izvješće Komisije u skladu s člankom 104.c stavkom 3. također treba uzeti u obzir premašuje li državni deficit rashode za državna ulaganja, kao i sve ostale bitne čimbenike, uključujući srednjoročno stanje gospodarstva i proračuna države članice;

(12)

budući da postoji potreba utvrđivanja rokova provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita da bi se osigurala brza i učinkovita primjena; budući da je u tom smislu neophodno uzeti u obzir činjenicu da se financijska godina u Ujedinjenoj Kraljevini ne podudara s kalendarskom godinom;

(13)

budući da je potrebno odrediti način izricanja sankcija iz članka 104.c da bi se osigurala djelotvorna provedba postupka u slučaju prekomjernog deficita;

(14)

budući da bi pojačan nadzor prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 1466/97, zajedno s praćenjem stanja proračuna koje provodi Komisija u skladu sa stavkom 2. članka 104.c, trebao omogućiti djelotvornu i brzu provedbu postupka u slučaju prekomjernog deficita;

(15)

budući da se u svjetlu gore navedenog, u slučaju kada država članica sudionica propusti provesti djelotvorne mjere za ispravljanje prekomjernog deficita, ukupno maksimalno razdoblje od deset mjeseci od datuma izvješćivanja o iznosima koji upućuju na postojanje prekomjernog deficita pa do donošenja odluke o izricanju sankcija, ako je potrebno, čini izvedivim i primjerenim za izvršenje pritiska na državu članicu sudionicu da poduzme takve mjere; u tom bi slučaju, te ako je postupak pokrenut u ožujku, došlo do izricanja sankcija u kalendarskoj godini u kojoj je postupak započet;

(16)

budući da je dotična država članica trebala biti pripravna na preporuku Vijeća da se ispravi prekomjerni deficit ili na naknadne korake u postupku u slučaju prekomjernog deficita, koja bi time bila na vrijeme upozorena; budući da bi ozbiljnost prekomjernog deficita u trećoj fazi trebala upozoriti sve uključene strane na hitno djelovanje;

(17)

budući da je primjereno staviti u mirovanje postupak u slučaju prekomjernog deficita ako dotična država članica poduzme odgovarajuće djelovanje kao odgovor na preporuku u skladu s člankom 104.c stavkom 7., odnosno na obavijest u skladu s člankom 104.c stavkom 9., s ciljem poticanja države članice da djeluje na odgovarajući način; budući da vremensko razdoblje tijekom kojeg bi postupak bio u mirovanju ne bi trebalo uključiti u razdoblje od najviše deset mjeseci između datuma izvješća koje upućuje na postojanje prekomjernog deficita i izricanja sankcija; budući da je uputno odmah nastaviti s postupkom ako predviđena djelovanja nisu provedena, ili ako su se izvršena djelovanja pokazala nedostatnim;

(18)

budući da bi s ciljem omogućavanja da postupak u slučaju prekomjernog deficita ima dovoljno jak odvraćajući učinak, a u slučajevima kad Vijeće odluči izreći sankciju, od dotične države članice sudionice trebalo zahtijevati beskamatni depozit odgovarajućeg iznosa;

(19)

budući da definicija sankcija u propisanom rasponu pospješuje pravnu sigurnost; budući da je uputno vezati iznos depozita uz BDP dotične države članice sudionice;

(20)

budući da je, u slučajevima kad nametanje beskamatnog depozita dotičnu državu članicu sudionicu u dogledno vrijeme ne potakne na ispravljanje prekomjernog deficita, uputno postrožiti sankcije; budući da je u tom slučaju uputno depozit preoblikovati u novčanu kaznu;

(21)

budući da je primjereno djelovanje dotične države članice sudionice s ciljem ispravljanja svog prekomjernog deficita prvi korak prema stavljanju sankcija izvan snage; budući da bi znatni napredak u ispravljanju prekomjernog deficita trebao omogućiti ukidanje sankcija u skladu sa stavkom 12. članka 104.c; budući da bi do stavljanja svih preostalih sankcija izvan snage trebalo doći nakon što je prekomjerni deficit u potpunosti ispravljen;

(22)

budući da Uredba Vijeća (EZ) br. 3605/93 od 22. studenoga 1993. o primjeni Protokola o postupku u slučaju prekomjernog deficita priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (5) sadrži detaljna pravila izvješćivanja o proračunskim podacima država članica;

(23)

budući da se, u skladu s člankom 109.f stavkom 8., u kojem Ugovor predviđa savjetodavnu ulogu Europske središnje banke (ESB), upućivanje na ESB tumači kao upućivanje na Europski monetarni institut prije osnivanja ESB-a,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

ODJELJAK 1.

DEFINICIJE I OCJENE

Članak 1.

1.   Ova Uredba utvrđuje odredbe o ubrzavanju i pojašnjenju postupka u slučaju prekomjernog deficita, imajući za cilj spriječiti prekomjerne deficite opće države i što prije ih ispraviti ako se oni pojave.

2.   Za potrebe ove Uredbe „države članice sudionice” znači države članice koje usvajaju jedinstvenu valutu u skladu s Ugovorom, a „države članice nesudionice” znači one koje nisu usvojile jedinstvenu valutu.

Članak 2.

1.   U skladu s drugom alinejom članka 104.c stavka 2. točke (a), prekoračenje državnog deficita iznad referentne vrijednosti smatra se iznimnim i privremenim, ako proizlazi iz neuobičajenog događaja koji je izvan kontrole dotične države članice i ima glavni učinak na financijski položaj opće države, ili kad proizlazi iz snažnog gospodarskog pada.

Osim toga, prekoračenje iznad referentne vrijednosti smatra se privremenim ako proračunske prognoze Komisije upućuju na to da će deficit pasti ispod referentne vrijednosti nakon prestanka neuobičajenog događaja, odnosno snažnog gospodarskog pada.

2.   Pri izradi izvješća iz članka 104.c stavka 3., prekoračenje iznad referentne vrijednosti, koje je rezultat snažnog gospodarskog pada, Komisija u pravilu smatra iznimnim samo ako godišnji pad realnog BDP-a iznosi najmanje 2 %.

3.   U skladu s člankom 104.c stavkom 6., pri odlučivanju o tome postoji li prekomjerni deficit Vijeće u sveukupnoj ocjeni uzima u obzir napomene države članice koje pokazuju da je godišnji pad realnog BDP-a manji od 2 % ipak izniman u svjetlu daljnjih dokaza, posebno dokaza o iznenadnosti pada gospodarstva, odnosno kumulativnom gubitku proizvodnje u odnosu na prošle trendove.

ODJELJAK 2.

UBRZAVANJE POSTUPKA U VEZI S PREKOMJERNIM DEFICITOM

Članak 3.

1.   U roku od dva tjedna od dana kad je Komisija donijela izvješće u skladu s člankom 104.c stavkom 3., Gospodarski i financijski odbor dat će mišljenje u skladu s člankom 104.c stavkom 4.

2.   Uzimajući u potpunosti u obzir mišljenje iz stavka 1., Komisija Vijeću upućuje mišljenje i preporuku u skladu člankom 104.c stavcima 5. i 6. ako smatra da postoji prekomjerni deficit.

3.   Vijeće odlučuje o postojanju prekomjernog deficita u skladu s člankom 104.c stavkom 6., u roku od tri mjeseca od datuma izvješćivanja utvrđenih u članku 4. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 3605/93. Ako u skladu s člankom 104.c stavkom 6. utvrdi da prekomjerni deficit postoji, Vijeće istodobno daje preporuku dotičnoj državi članici u skladu s člankom 104.c stavkom 7.

4.   Preporuka Vijeća, dana u skladu s člankom 104.c stavkom 7., utvrđuje rok od najviše četiri mjeseca za učinkovito djelovanje koje treba poduzeti dotična država članica. Preporuka Vijeća također nalaže rok za ispravljanje prekomjernog deficita, koje bi se trebalo dovršiti u godini koja slijedi utvrđivanje prekomjernog deficita, osim u slučaju posebnih okolnosti.

Članak 4.

1.   Ako se utvrdi da nije poduzeto učinkovito djelovanje u skladu s člankom 104.c stavkom 8., sve odluke Vijeća o objavi svojih preporuka donose se neposredno nakon isteka roka utvrđenog u skladu s člankom 3. stavkom 4. ove Uredbe.

2.   Pri razmatranju je li došlo do učinkovitog djelovanja kao odgovor na preporuke u skladu s člankom 104.c stavkom 7., Vijeće svoju odluku temelji na javno priopćenim odlukama vlade dotične države članice.

Članak 5.

Sve odluke Vijeća o davanju obavijesti dotičnoj državi članici sudionici, kojom joj se nalaže poduzimanje mjera za smanjenje deficita u skladu s člankom 104.c stavkom 9., donose se u roku od mjesec dana od odluke kojom Vijeće utvrđuje da nije poduzeto učinkovito djelovanje u skladu s člankom 104.c stavkom 8.

Članak 6.

Ako su ispunjeni uvjeti za primjenu članka 104.c stavka 11., Vijeće izriče sankcije u skladu s člankom 104.c stavkom 11. Svaka takva odluka donosi se najkasnije dva mjeseca od odluke Vijeća o davanju obavijesti dotičnoj državi članici sudionici kojom joj se nalaže poduzimanje mjera u skladu s člankom 104.c stavkom 9.

Članak 7.

Ako država članica sudionica ne uspije djelovati u skladu s uzastopnim odlukama Vijeća u skladu s člankom 104.c stavcima 7. i 9., odluka Vijeća o izricanju sankcija, u skladu sa stavkom 11. članka 104.c, donosi se u roku od deset mjeseci od datuma izvješćivanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 3605/93, kao što je navedeno u članku 3. stavku 3. ove Uredbe. Ubrzani se postupak koristi u slučaju namjerno planiranog deficita za koji Vijeće utvrdi da je prekomjeran.

Članak 8.

Sve odluke Vijeća o pooštrenju sankcija u skladu s člankom 104.c stavkom 11., osim pretvaranja depozita u novčane kazne prema članku 14. ove Uredbe, donose se najkasnije u roku od dva mjeseca od datuma izvješćivanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 3605/93. Sve odluke Vijeća o stavljanju izvan snage nekih odnosno svih svojih odluka u skladu s člankom 104.c stavkom 12. donose se što je prije moguće, a najkasnije dva mjeseca nakon datuma izvješćivanja prema Uredbi (EZ) br. 3605/93.

ODJELJAK 3.

MIROVANJE I PRAĆENJE

Članak 9.

1.   Postupak u vezi s prekomjernim deficitom u mirovanju je:

ako dotična država članica postupa u skladu s preporukama danim u skladu s člankom 104.c stavkom 7.,

ako dotična država članica postupa u skladu s obavijestima danim u skladu s člankom 104.c stavkom 9.

2.   Razdoblje tijekom kojeg je postupak u mirovanju ne uračunava se niti u razdoblje od deset mjeseci iz članka 7., kao ni u razdoblje od dva mjeseca iz članka 6. ove Uredbe.

Članak 10.

1.   Komisija i Vijeće prate provedbu djelovanja:

koje je poduzela dotična država članica kao odgovor na preporuke dane u skladu s člankom 104.c stavkom 7.,

koje je poduzela dotična država članica kao odgovor na obavijesti dane u skladu s člankom 104.c stavkom 9.

2.   Ako se postupci države članice sudionice ne provode, odnosno pokazuju se, prema mišljenju Vijeća, nedostatnim, Vijeće odmah donosi odluku u skladu s člankom 104.c stavkom 9., odnosno člankom 104.c stavkom 11.

3.   Ako stvarni podaci u skladu s Uredbom (EZ) br. 3605/93 ukazuju na to da država članica sudionica nije ispravila prekomjerni deficit unutar vremenskih okvira utvrđenih bilo preporukama danim u skladu s člankom 104.c stavkom 7., bilo obavijestima danim u skladu s člankom 104.c stavkom 9., Vijeće odmah donosi odluku u skladu s člankom 104.c stavkom 9., odnosno člankom 104.c stavkom 11.

ODJELJAK 4.

SANKCIJE

Članak 11.

U slučaju kad Vijeće odluči primijeniti sankcije na državu članicu sudionicu u skladu s člankom 104.c stavkom 11., u pravilu se zahtijeva beskamatni depozit. Vijeće može donijeti odluku o zamjeni depozita mjerama predviđenim u prvoj i drugoj alineji članka 104.c stavka 11.

Članak 12.

1.   Ako prekomjerni deficit proizlazi iz nepridržavanja kriterija dozvoljenog državnog deficita iz članka 104.c stavka 2. točke (a), iznos prvog depozita sadrži fiksni dio koji iznosi 0,2 % BDP-a te varijabilni dio koji iznosi jednu desetinu razlike između deficita kao postotka BDP-a u prethodnoj godini i referentne vrijednosti od 3 % BDP-a.

2.   Svake sljedeće godine, dok se odluka o postojanju prekomjernog deficita ne stavi izvan snage, Vijeće ocjenjuje je li dotična država članica sudionica poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na obavijest Vijeća u skladu s člankom 104.c stavkom 9. U ovoj godišnjoj ocjeni Vijeće donosi odluku, u skladu s člankom 104.c stavkom 11. te ne dovodeći u pitanje članak 13. ove Uredbe, o pooštrenju sankcija, osim ako je dotična država članica sudionica postupala u skladu s obavijesti Vijeća. Ako se donese odluka o uvođenju dodatnog depozita, taj depozit iznosi jednu desetinu razlike između deficita kao postotka BDP-a u prethodnoj godini i referentne vrijednosti od 3 % BDP-a.

3.   Pojedinačni depozit iz stavaka 1. i 2. ne prelazi gornju granicu od 0,5 % BDP-a.

Članak 13.

U pravilu Vijeće pretvara depozit u novčanu kaznu u skladu s člankom 104.c stavkom 11. ako prema mišljenju Vijeća dvije godine nakon odluke kojom se od dotične države članice sudionice zahtijeva depozit nije ispravljen prekomjerni deficit.

Članak 14.

U skladu s člankom 104.c stavkom 12., Vijeće stavlja izvan snage sankcije iz prve i druge alineje članka 104.c stavka 11., ovisno o značaju napretka koji je dotična država članica sudionica postigla pri ispravljanju prekomjernog deficita.

Članak 15.

U skladu s člankom 104.c stavkom 12., Vijeće stavlja izvan snage sve preostale sankcije ako je stavljena izvan snage odluka o postojanju prekomjernog deficita. Novčane kazne, uvedene u skladu s člankom 13. ove Uredbe, ne nadoknađuju se dotičnoj državi članici sudionici.

Članak 16.

Depoziti iz članaka 11. i 12. ove Uredbe predaju se Komisiji. Kamate na depozite i novčane kazne iz članka 13. ove Uredbe čine ostale prihode iz članka 201. Ugovora te se raspoređuju među državama članicama sudionicama bez prekomjernog deficita, kako je utvrđeno u skladu s člankom 104.c stavkom 6., a razmjerno njihovom udjelu u ukupnom BNP-u država članica koje ispunjavaju uvjet dozvoljenog deficita.

ODJELJAK 5.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Za potrebe ove Uredbe, te sve dok Ujedinjena Kraljevina ima financijsku godinu koja nije istovjetna kalendarskoj godini, odredbe odjeljaka 2., 3. i 4. ove Uredbe primjenjuju se na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s Prilogom.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 1999.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. srpnja 1997.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-C. JUNCKER


(1)  SL C 368, 6.12.1996., str. 12.

(2)  SL C 380, 16.12.1996., str. 29.

(3)  SL L 209, 2.8.1997., str. 1.

(4)  SL C 236, 2.8.1997., str. 1.

(5)  SL L 332, 31.12.1993., str. 7.


PRILOG

ROKOVI KOJI SE PRIMJENJUJU NA UJEDINJENU KRALJEVINU

1.

Da bi se osigurao jednak tretman za sve države članice, Vijeće pri donošenju odluka iz odjeljaka 2., 3. i 4. ove Uredbe uzima u obzir različitu financijsku godinu Ujedinjene Kraljevine, s obzirom na donošenje odluka u vezi s Ujedinjenom Kraljevinom u trenutku njene financijske godine koji je sličan onome u kojem su odluke donesene ili će biti donesene u slučaju ostalih država članica.

2.

Odredbe navedene u stupcu I. zamjenjuju se odredbama navedenim u stupcu II.

Stupac I.

Stupac II.

„tri mjeseca od datuma izvješćivanja utvrđenih člankom 4. stavcima 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3605/93”

(članak 3. stavak 3.)

„pet mjeseci od završetka financijske godine u kojoj je deficit nastao”

„godina koja slijedi njegovo utvrđivanje”

(članak 3. stavak 4.)

„financijska godina koja slijedi njegovo utvrđivanje”

„deset mjeseci od datuma izvješćivanja prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 3605/93, kako je navedeno u članku 3. stavku 3. ove Uredbe”

(članak 7.)

„dvanaest mjeseci od završetka financijske godine u kojoj je deficit nastao”

„prethodna godina”

(članak 12. stavak 1.)

„prethodna financijska godina”


Top