EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1427

Uredba Komisije (EZ) br. 1427/97 od 23. srpnja 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

OJ L 196, 24.7.1997, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 88 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1427/oj

02/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

88


31997R1427


L 196/31

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.07.1997.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1427/97

od 23. srpnja 1997.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (1) kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 82/97 Europskog parlamenta i Vijeća (2), a posebno njezin članak 249.,

budući da se primjena mjera iz članka 20. stavka 3. točaka (d), (e) i (f) Uredbe (EEZ) br. 2913/92 (dalje u tekstu „Zakonik”), može ograničiti na određeni opseg uvoza zbog postojanja carinskih kvota ili carinskih plafona;

budući da je Vijeće od 1988. sustavno delegiralo Komisiji odgovornost za upravljanje carinskim kvotama prema zaprimanju zahtjeva do konačnog iskorištenja kvota te za nadzor uvoza u okviru povlaštenih tarifnih mjera; budući da opća načela i pravila tog upravljanja trebaju biti kodificirana u interesu stabilnosti i transparentnosti te s ciljem veće učinkovitosti u njihovom djelovanju; budući da je dostupnost tih carinskih kvota ograničena na robu prijavljenu za puštanje u slobodni promet između početnog i zadnjeg dana određene carinske kvote;

budući da pravila upravljanja za te carinske kvote moraju osigurati jedinstveno i pravično postupanje prema svim uvoznicima u čitavoj Zajednici; budući da, sukladno tome, svi uvoznici u Zajednici trebali bi imati osiguran jednak i stalan pristup tim carinskim kvotama do njihovog konačnog prestanka korištenja, te bi se alokacije trebale dodjeljivati jednom po radnom danu, osim u slučaju kada tehnički uvjeti to onemogućuju;

budući da polaganje osiguranja za uvozne carine koje potencijalno neće biti plaćene zbog povlačenja carinskih kvota, u slučajevima kada se ne može pretpostaviti da će se carinska kvota u kratkom roku konačno prestati koristiti, stvara nepotrebno opterećenje za gospodarske subjekte, budući da se u interesu jednakog postupanja države članice trebaju suzdržati od osiguranja za uvozne carine u slučajevima kada je utvrđeno da se određena carinska kvota neće u kraćem roku konačno prestati koristiti;

budući da pojedinosti o pojedinim trgovinskim transakcijama trebaju biti zaštićene pravilima o tajnosti;

budući da upravljanje carinskim kvotama i povlaštenim nadzorom zahtjeva visok stupanj administrativne suradnje između Komisije i carinskih tijela država članica;

budući da treba osigurati poništenje deklaracija o puštanju u slobodni promet robe naručene poštom koju je kupac vratio u treću zemlju;

budući da je primjereno i korisno dozvoliti primjenu piktograma koji se nanose pečatom i označuju pošiljke koje se prevoze željeznicom sukladno provoznom postupku Zajednice;

budući da postojanje Jedinstvenog tržišta podrazumijeva odgovarajuće korištenje posebne opreme potrebne za utovar i istovar velikih kontejnera;

budući da je, kako bi se omogućila usklađenija objava popisa slobodnih zona koje postoje i djeluju unutar Zajednice, primjereno da se ti podaci objave u dijelu C Službenog lista Europskih zajednica;

budući da članak 859. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (3) kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 89/97 (4) sadrži konačan popis slučajeva koji nemaju značajan učinak, u kojima ne nastaje carinski dug, čak niti u slučajevima iz članka 204. stavka 1. točaka (a) ili (b) Zakonika; budući da se sljedeći slučajevi trebaju dodati na popis: roba ponovno uvezena nakon vanjske proizvodnje i stavljena u privremeno skladište ili u postupak carinske suspenzije prije puštanja u slobodni promet te roba koja je podvrgnuta postupku unutarnje proizvodnje a za koju produljenje dozvole nije zatraženo na vrijeme;

budući da je primjereno, s ciljem olakšavanja trgovinskih aktivnosti u određenim ograničenim slučajevima u kojima se na zahtjeva ponovni uvoz robe za koju se odobrava povrat ili otpust uvoznih carina te dozvoljava njeno stavljanje pod mehanizme carinskog skladištenja, ili u slobodne zone ili slobodna skladišta;

budući da je potrebno izmijeniti popis standardnih normativa proizvodnje koji se primjenjuju na unutarnju proizvodnju maslinovog ulja kako bi se omogućila njihova jedinstvena primjena u čitavoj Zajednici i pojednostavilo provođenje postupka;

budući da je poželjno jasnije odrediti uvjete pod kojima se može koristiti jednaka roba za postupke unutarnje proizvodnje u sektoru kukuruza da bi se izbjegla narušavanja unutar sektora;

budući da popis u Prilogu 78. Uredbi (EEZ) br. 2454/93 treba proširiti kako bi se detaljnije odredili primjeri i uvjeti pod kojima se može koristiti jednaka kompenzacija za postupke unutarnje proizvodnje u sektoru maslinovog ulja;

budući da popis dobivenih proizvoda na koje se mogu primjenjivati posebne carine treba proširiti;

budući da je poželjno iz gospodarskih razloga proširiti popis iz Priloga 87. ovoj Uredbi;

budući da su mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 2454/93 mijenja se kako slijedi:

1.

Sljedeći stavak 4. dodaje se članku 248.:

„4.   Neovisno o stavku 1., carinska tijela mogu se suzdržati od uzimanja jamstva u pogledu robe koja je podložna zahtjevu za povlačenje carinskih kvota ako u trenutku kada je odobrena deklaracija za puštanje u slobodni promet utvrde da je predmetna carinska kvota nekritična u smislu članka 308.c.”

2.

Sljedeća točka 1.b dodaje se članku 251.:

„1.b

u slučaju robe naručene poštom koja je vraćena, carinska tijela poništavaju deklaraciju za puštanje u slobodni promet ako je u tu svrhu podnesen zahtjev u roku od tri mjeseca od dana prihvaćanja deklaracije, pod uvjetom da je roba izvezena na adresu izvornog dobavljača ili na drugu adresu koju je naveo dotični dobavljač.”

3.

Članak 256. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

2.   „Ako se smanjena ili nulta stopa uvozne carine primjenjuje na robu puštenu u slobodni promet u okviru carinskih kvota ili, pod uvjetom da nije ponovno uvedena naplata uobičajenih uvoznih carina, u okviru carinskih plafona ili drugih povlaštenih tarifnih mjera, korištenje carinskih kvota ili povlaštenih tarifnih mjera odobrava se samo uz prilaganje carinskim tijelima isprave koja je uvjet za odobravanje smanjene ili nulte stope. Isprava mora biti u svakom slučaju priložena:

prije nego je carinska kvota iscrpljena, ili

u drugim slučajevima prije datuma od kojeg se mjerom Zajednice ponovno uvode uobičajene uvozne carine.”

4.

Sljedeće poglavlje 3. dodaje se dijelu II., glavi I.:

POGLAVLJE 3

Upravljanje tarifnim mjerama

Odjeljak 1

Upravljanje carinskim kvotama koje se koriste po kronološkom redu datuma carinskih deklaracija

Članak 308.a

1.   Osim ako je drukčije predviđeno, u slučaju kada su carinske kvote otvorene odredbom Zajednice, tim se carinskim kvotama upravlja u skladu s kronološkim redom datuma prihvaćanja deklaracija za puštanje u slobodni promet.

2.   U slučaju kada je prihvaćena deklaracija za puštanje u slobodni promet koja sadrži valjani zahtjev deklaranta za korištenje carinske kvote, dotična država članica povlači iz carinske kvote, preko Komisije, količinu koja odgovara njegovim potrebama.

3.   Država članica ne smije podnijeti nikakav zahtjev za povlačenje dok nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 256. stavcima 2. i 3.

4.   Podložno stavku 8. Komisija dodjeljuje sredstva na temelju datuma prihvaćanja određene deklaracije za puštanje u slobodni promet te u mjeri u kojoj to dozvoljava količina odgovarajućih carinskih kvota. Prioriteti se određuju u skladu s kronološkim redom ovih datuma.

5.   Države članice dostavljaju Komisiji sve valjane zahtjeve za povlačenje bez odgode. Ta priopćenja sadrže datum iz stavka 4. te točan iznos za koji je podnesena prijava u odgovarajućoj carinskoj deklaraciji.

6.   Za potrebe stavaka 4. i 5. Komisija određuje redne brojeve u slučaju kada nisu predviđeni odredbom Zajednice o otvaranju carinske kvote.

7.   U slučaju kada su količine zatražene za povlačenje iz carinske kvote veće od preostale raspoložive količine, količine se dodjeljuje razmjerno u odnosu na zatražene količine

8.   Za potrebe ovog članka, prihvaćanje deklaracije od strane carinskih tijela dana 1., 2. i 3. siječnja smatra se kao prihvaćanje na dan 3. siječnja. Međutim, ako jedan od tih dana pada u subotu ili nedjelju, smatra se da je prihvaćanje učinjeno 4. siječnja.

9.   U slučaju kada je otvorena nova carinska kvota, Komisija ne dodjeljuje povlačenja prije 11. radnog dana od dana objave odredaba kojima se uspostavlja ta carinska kvota.

10.   Države članice bez odgode vraćaju Komisiji iznos povlačenja koji ne koriste. Međutim, u slučaju kada je pogrešno povlačenje koje predstavlja carinski dug od 10 ECU-a ili manje otkriveno prvog mjeseca koji slijedi nakon kraja roka važenja dotične carinske kvote, države članice ne moraju izvršiti povrat.

11.   Ako carinska tijela ponište deklaraciju za puštanje u slobodni promet određene robe koja podliježe zahtjevu za korištenje carinske kvote, cijeli se zahtjev poništava u pogledu te robe. Dotične države članice bez odgode Komisiji vraćaju svaku količinu povučenu iz carinske kvote u pogledu te robe.

12.   Podaci o povlačenjima koje su zatražile pojedinačne države članice, Komisija i druge države članice smatraju tajnim.

Članak 308.b

1.   Komisija vrši raspodjelu svakog radnog dana, osim:

na dane koji su praznici za institucije Zajednice u Bruxellesu, ili

u iznimnim okolnostima, na bilo koji drugi dan, pod uvjetom da su nadležna tijela država članica o tome unaprijed obaviještena.

2.   Podložno članku 308.a stavku 8., kod svake se raspodjele uzimaju u obzir svi neodgovoreni zahtjevi koji se odnose na deklaracije za puštanje u slobodni promet prihvaćene do drugog prethodnog dana i uključujući taj dan, te koji su dostavljeni Komisiji.

Članak 308.c

1.   Carinska se kvota smatra, nakon prve raspodjele, nekritičnom u slučajevima kad:

carinska kvota za jednaki proizvod i jednako podrijetlo, otvorena u svakoj od posljednje dvije godine na razdoblje od najmanje šest mjeseci, nije konačno iskorištena prije zadnjeg radnog dana sedmog mjeseca kvotnog razdoblja tijekom te dvije godine, i

početni opseg nove carinske kvote nije manji od opsega svake od carinskih kvota u protekle dvije godine.

2.   Čim se 75 % početnog opsega nekritične carinske kvote iskoristi, ili na temelju slobodne odluke nadležnih tijela, ta se carinska kvota od tada smatra kritičnom.

Odjeljak 2.

Nadzor povlaštenog uvoza

Članak 308.d

1.   U slučaju kada se provodi nadzor Zajednice povlaštenog uvoza, države članice dostavljaju Komisiji jednom svakog mjeseca, ili češće ako Komisija to zatraži, podatke o količinama proizvoda stavljenih u slobodni promet uz korištenje povlaštenog tarifnog postupanja tijekom prethodnih mjeseci.

2.   Izvješća o nadzoru država članica navode ukupne količine puštene u slobodni promet, od prvoga dana dotičnog razdoblja, uz korištenje povlaštenog tarifnog postupanja.

3.   Države članice dostavljaju mjesečna izvješća o nadzoru Komisiji najkasnije petnaestog dana u mjesecu nakon isteka razdoblja o kojem se izvješćuje.

4.   Podaci koje dostavljaju pojedinačne države članice smatraju se tajnim.”

5.

Članku 417. dodaje se sljedeći stavak:

„Naljepnica iz prvog stavka može se zamijeniti pečatom koji zelenom tintom prikazuje piktogram prikazan u Prilogu 58.”

6.

Članak 426. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„Članak 426.

Ako se primjenjuje postupak provoza Zajednice, formalnosti u okviru tog postupka pojednostavnjuju se u skladu s člancima 427. do 442. za robu koji željeznički prijevoznici prevoze u velikim kontejnerima koristeći se prijevoznicima kao posrednicima, na temelju predajnih listova koji su navedeni kao ‚predajni listovi TR’. Takvi prijevozi mogu obuhvatiti otpremu pošiljaka od prijevoznika koji se osim željezničkim prijevozom koriste drugim vrstama prijevoza, od najbliže odgovarajuće željezničke postaje do mjesta utovara i od najbliže odgovarajuće željezničke postaje do mjesta istovara, te svakim prijevozom morem tijekom kretanja između tih dviju postaja.”

7.

Sljedeća točka 5. dodaje se članku 427.:

„5.   ‚najbliža odgovarajuća željeznička postaja’ znači željeznička postaja ili terminal koji je najbliži mjestu utovara ili istovara i koja je opremljena za rukovanje velikim kontejnerima određenim u točki 2.”

8.

Sljedeći se stavak dodaje članku 432.:

„Naljepnica iz prvog stavka može se zamijeniti pečatom koji zelenom tintom prikazuje piktogram prikazan u Prilogu 58.”

9.

Drugi stavak članka 801. se briše.

10.

Članak 840. stavak 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„(a)

slobodne zone koje postoje i djeluju u Zajednici.”

11.

Sljedeće točke 8. i 9. dodaju se članku 859.:

„8.   u slučaju robe koja prilikom puštanja u slobodni promet ima pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje od uvoznih carina iz članka 145. Zakonika, postojanje jedne od situacija iz članka 204. stavka 1. točaka (a) ili (b) Zakonika dok je predmetna roba u privremenom skladištu ili u drugom carinskom postupku prije puštanja u slobodni promet;

9.

u slučaju postupaka unutarnje proizvodnje koji se obavljaju na redovitoj osnovi, propust zahtijevanja produljenja potrebnog odobrenja, iako su ispunjeni uvjeti za njegovo izdavanje.”

12.

Članak 900. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. sljedeći se podstavak umeće između drugog i trećeg podstavka:

„Međutim, u vezi slučajeva iz stavka 1. točaka (g), (i) i (l), tijelo nadležno za odlučivanje može na zahtjev odobriti da se ponovni izvoz robe zamijeni smještanjem pod mehanizme carinskog skladištenja ili da se uskladišti u slobodnim zonama ili slobodnim skladištima.”;

(b)

u stavku 3. „i točka (i)” se briše.

13.

Prilog 77. izmjenjuje se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

14.

Prilog 78. izmjenjuje se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

15.

Prilog 79. izmjenjuje se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

16.

Prilog 87. izmjenjuje se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi.

17.

Prilog 108. se briše.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Točke 1. i 4. članka 1. primjenjuju se od 1. siječnja 1998.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 1997.

Za Komisiju

Mario MONTI

Član Komisije


(1)  SL L 302, 19.10.1992., str 1.

(2)  SL L 17, 21.1.1997., str. 1.

(3)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(4)  SL L 17, 21.1.1997., str. 28.


PRILOG I.

U Prilogu 77. tekst rednih brojeva 131. i 132. zamjenjuje se sljedećim:

Uvozna roba

Numerički redoslijed

Nadomjesni proizvodi

Količina nadomjesnih proizvoda za svakih 100 kg uvozne robe (kg) (2)

Oznaka KN

Naziv

Oznaka (1)

Naziv

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

„1509 10 10

Lampantno djevičansko maslinovo ulje

131

ex 1509 90 00

ex 1519 19 90

(a)

maslinovo ulje, rafinirano ili maslinovo ulje

(b)

kisela ulja od rafinacije (1)

98,00

1510 00 10

Nerafinirano ulje komine masline

132

ex 1510 00 90

ex 1522 00 39

ex 1519 19 90

(a)

ulje komine masline

(b)

stearin

(c)

kisela ulja od rafinacije (2)

95,00

3,00


(1)  Dvostruki postotak izražen kao oleinska kiselina lampantnog djevičanskog maslinovog ulja oduzima se od količine proizvoda prikazane u stupcu 5. za rafinirano maslinovo ulje/maslinovo ulje te predstavlja količinu kiselih ulja od rafinacije.

(2)  Dvostruki postotak izražen kao oleinska kiselina maslinovog ulja iz ostataka maslina oduzima se od količine proizvoda prikazane u stupcu 5. za rafinirano ulje iz ostatka maslina/ulje iz ostatka maslina te predstavlja količinu kiselih ulja od rafinacije.”


PRILOG II.

Sljedeće točke dodaju se u Prilogu 78.:

„5.   Kukuruz

Uporaba istovrijedne robe između kukuruza iz Zajednice i kukuruza koji nije roba Zajednice moguće je samo u sljedećim slučajevima te podložno sljedećim uvjetima:

1.

U slučaju kukuruza koji se koristi za prehranu životinja, uporaba istovrijedne robe moguća je pod uvjetom da je uspostavljen sustav carinske provjere kako bi se osiguralo da se kukuruz koji nije roba Zajednice stvarno koristi za preradu u hranu za životinje.

2.

U slučaju kukuruza koji se koristi u proizvodnji škroba i škrobnih proizvoda, uporaba istovrijedne robe moguća je između svih sorti uz izuzetak kukuruza bogatih amilopektinom (kukuruz nalik vosku ili kukuruz voštanac) koji su samo međusobno istovrijedni.

3.

U slučaju kukuruza koji se koristi u proizvodnji proizvoda od brašna, uporaba istovrijedne robe moguća je između svih sorti uz izuzetak kukuruza staklaste vrste (crveni kukuruz vrsta duro i kukuruz tvrdunac).

6.   Maslinovo ulje

A.

Uporaba istovrijedne naknade dozvoljena je samo u sljedećim slučajevima i pod sljedećim uvjetima:

1.

Djevičansko maslinovo ulje

(a)

Između ekstra djevičanskog maslinovog ulja Zajednice iz oznake KN 1509 10 90 koje odgovara opisu u točki 1. podtočki (a) Priloga Uredbi Vijeća br. 136/66/EEZ (1) kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1581/96 (2) i ekstra djevičanskog maslinovog ulja koje nije roba Zajednice iz iste oznake KN, pod uvjetom da se postupkom proizvodnje dobiva ekstra djevičansko maslinovo ulje iz iste oznake KN te da zadovoljava zahtjeve iz navedene točke 1. podtočke (a).

(b)

Između djevičanskog maslinovog ulja Zajednice iz oznake KN 1509 10 90 koje odgovara opisu iz točke 1. podtočke (b) Priloga Uredbi br. 136/66/EEZ i djevičanskog maslinovog ulja koje nije roba Zajednice iz iste oznake KN, pod uvjetom da se postupcima proizvodnje dobiva djevičansko maslinovo ulje iz iste oznake KN te da zadovoljava zahtjeve iz navedene točke 1. podtočke (b).

(c)

Između običnog djevičanskog maslinovog ulja Zajednice iz oznake KN 1509 10 90 koje odgovara opisu iz točke 1. podtočke (c) Priloga Uredbi br. 136/66/EEZ i običnog djevičanskog maslinovog ulja koje nije roba Zajednice iz iste oznake KN, pod uvjetom da je dobiveni proizvod:

rafinirano maslinovo ulje iz oznake KN 1509 90 00 koje odgovara opisu u točki 2. gore navedenog Priloga,

maslinovo ulje iz oznake KN 1509 90 00 koje odgovara opisu u točki 3. gore navedenog Priloga i koje se dobiva miješanjem s djevičanskim maslinovim uljem Zajednice iz oznake KN 1509 10 90.

(d)

Između lampantnog djevičanskog maslinovog ulja Zajednice iz oznake KN 1509 10 10 koje odgovara opisu iz točke 1. podtočke (d) Priloga Uredbi br. 136/66/EEZ i lampantnog djevičanskog maslinovog ulja koje nije roba Zajednice iz iste oznake KN pod uvjetom da je dobiveni proizvod:

rafinirano maslinovo ulje iz oznake KN 1509 90 00 koje odgovara opisu u točki 2. gore navedenog Priloga, ili

maslinovo ulje iz oznake KN 1509 90 00 koje odgovara opisu u točki 3. gore navedenog Priloga i koje se dobiva miješanjem s djevičanskim maslinovim uljem Zajednice iz oznake KN 1509 10 90.

2.

Ulje komine masline

Između nerafiniranog ulja komine masline Zajednice iz oznake KN 1510 00 10 koje odgovara opisu u točki 4. Priloga Uredbi br. 136/66/EEZ i nerafiniranog ulja komine masline koje nije roba Zajednice iz iste oznake KN, pod uvjetom da se dobiveni proizvod ulja komine masline iz oznake KN 1510 00 90 koji odgovara opisu u točki 6. navedenog Priloga dobiva miješanjem s djevičanskim maslinovim uljem Zajednice iz oznake KN 1509 10 90.

B.

Miješanje iz točke A.1. podtočke (c) druge alineje i točke (d) druge alineje te točke A.2 s djevičanskim maslinovim uljem koje nije roba Zajednice, koje se koristi na isti način, dozvoljene su samo kada su postupci nadzora proizvodnje uređeni na takav način da je moguće utvrditi udio djevičanskog maslinovog ulja koje nije roba Zajednice u ukupnoj količini izvezenog miješanog ulja.

C.

Dobiveni proizvodi moraju se napuniti u unutarnje pakovanje od 220 litara ili manje. Iznimno, Odstupajući od dogovorenih kontejnera od najviše 20 tona, carinska tijela mogu dozvoliti izvoz ulja opisanog u prethodnim točkama pod uvjetom da postoje sustavne provjere kakvoće i količine izvezenog proizvoda.

D.

Istovrijednost se provjerava korištenjem poslovne evidencije za provjeru količine ulja korištene za miješanje i, za potrebe provjere predmetne kakvoće, usporedbom tehničkih obilježja uzoraka ulja koje nije roba Zajednice uzetih prilikom stavljanja u postupak s tehničkim obilježjima uzoraka ulja Zajednice uzetih prilikom obrade dobivenog proizvoda i s tehničkim obilježjima uzoraka uzetih u vrijeme stvarnog izvoza dobivenih proizvoda u izlaznoj točki.

Uzorci se uzimaju sukladno međunarodnim normama EN ISO 5555 (uzimanje uzoraka) i EN ISO 661 (slanje uzoraka u laboratorije i priprema uzoraka za testiranje). Analiza se provodi upućivanjem na parametre iz Priloga I. Uredbi Komisije (EEZ) br. 2568/91 (3), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 2527/95 (4).


(1)  SL L 172, 30.9.1996., str. 3025/66.

(2)  SL L 206, 16.8.1996., str 11.

(3)  SL L 248, 5.9.1991., str. 1.

(4)  SL L 258, 28.10.1995., str 49.”


PRILOG III.

Sljedeći redni broj 69.a umeće se u Prilog 79.:

Redni br.

Oznaka KN i naziv dobivenih proizvoda

Proizvodne radnje iz kojih su proizašli

„69.a

ex 2827 51 00

Otopina kalijevog bromida

1.3-bromokloropropan iz oznake 2903 49 80”


PRILOG IV.

Sljedeća točka dodaje se u Prilogu 87.:

Redni broj

Stupac 1.

Stupac 2.

Roba za koju je odobrena prerada pod carinom

Prerada koja se može obaviti

„17.

Šasije za motore s ugrađenim kabinama iz oznake KN 8704 21 31

Prerada u vatrogasna vozila s ugrađenom opremom za gašenje požara i/ili spašavanje života iz oznake KN 8705 30 00”


Top