Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0794

97/794/EZ: Odluka Komisije od 12. studenoga 1997. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 91/496/EEZ u pogledu veterinarskih pregleda živih životinja koje se unose iz trećih zemalja Tekst značajan za EGP

OJ L 323, 26.11.1997, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/794/oj

03/Sv. 032

HR

Službeni list Europske unije

53


31997D0794


L 323/31

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.11.1997.


ODLUKA KOMISIJE

od 12. studenoga 1997.

o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 91/496/EEZ u pogledu veterinarskih pregleda živih životinja koje se unose iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

(97/794/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/43/EZ (2), a posebno njezin članak 4. stavak 5., članak 5. stavak 2., članak 7. stavak 2. i članak 8. stavak (B),

budući da Odluka Komisije 92/424/EEZ (3) propisuje određena detaljna pravila za primjenu Direktive 91/496/EEZ u smislu identifikacijskih pregleda životinja iz trećih zemalja;

budući da Odluka Komisije 92/432/EEZ (4) propisuje određene uvjete pod kojima se može odstupiti od načela pojedinačnoga kliničkog pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja;

budući da Odluka Komisije 92/527/EEZ (5) propisuje obrazac certifikata iz članka 7. stavka 1. Direktive 91/496/EEZ;

budući da je primjereno propisati jedinstvenim aktom zajedničke postupke, uključujući dokumentacijske, identifikacijske i fizičke preglede zdravlja životinja na graničnim inspekcijskim postajama Zajednice;

budući je primjereno da pregledi obuhvaćaju kontrolu udovoljavanja Direktivi Vijeća 91/628/EEZ (6), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 95/29/EZ (7) u smislu zaštite životinja tijekom prijevoza;

budući da je za omogućavanje zadovoljavajuće provedbe veterinarskih pregleda neophodno istovariti sve životinje na graničnoj inspekcijskoj postaji;

budući da postupak mora obuhvatiti klinički pregled svake životinje ne dovodeći u pitanje navedena odstupanja; budući da treba uzorkovati dio životinja na graničnim inspekcijskim postajama kako bi se provjerila sukladnost sa zahtjevima zdravstvenog certifikata;

budući da odluke 92/424/EEZ i 92/432/EEZ treba staviti izvan snage;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dokumentacijski, identifikacijski i fizički pregledi iz Direktive 91/496/EEZ provode se u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 2.

Provjera dokumenata provodi se u skladu s pravilima propisanim u Prilogu I.

Članak 3.

1.   Identifikacijski pregled se provodi na svakoj životinji u pošiljci.

2.   Iznimno od stavka 1., kada pošiljka sadrži veliki broj životinja, identifikacijski pregledi se mogu provesti na 10 % životinja u pošiljci, kod čega se pregled obavlja na najmanje 10 životinja tipičnih za cjelokupnu pošiljku.

Broj životinja na kojima se obavlja pregled mora se povećati i može dostići ukupan broj predmetnih životinja ako početni provedeni pregledi nisu bili zadovoljavajući.

3.   Iznimno od odredaba stavka 1., za životinje za koje pojedinačno označivanje nije propisano pravilima Zajednice, identifikacijski pregled se mora sastojati najmanje od pregleda oznaka reprezentativnog broja paketa i/ili kontejnera.

Broj pregledanih paketa i/ili kontejnera mora se povećati i može dostići ukupan broj predmetnih paketa i/ili kontejnera ako početni provedeni pregledi nisu bili zadovoljavajući.

Identifikacijski pregled se sastoji od vizualnog pregleda životinja sadržanih u reprezentativnom broju paketa i/ili kontejnera, radi utvrđivanja njihove vrste.

Članak 4.

1.   Službeni veterinar provodi fizički pregled propisan člankom 4. stavkom 2. Direktive 91/496/EEZ na živim papkarima i kopitarima, osiguravajući posebno da su sve takve životinje u njegovoj nazočnosti istovarene na graničnoj inspekcijskoj postaji.

2.   Životinje se podvrgavaju pregledu obzirom na njihovu sposobnost za put i kliničkom pregledu koji može obuhvaćati uzorkovanje. Takvi pregledi i uzorkovanje provode se u skladu s odredbama Priloga II.

3.   Uzorci se šalju u laboratorij ovlašten od strane nadležnog tijela na provjeru u skladu sa zahtjevima iz veterinarskog certifikata.

4.   Za svaku uzorkovanu životinju zapisuju se sljedeći podaci:

referentni broj veterinarskog certifikata i serijski broj dodijeljen pošiljci na graničnoj inspekcijskoj postaji,

identifikacijski broj životinje,

tražena laboratorijska pretraga,

rezultat pretrage i svaka sljedeća poduzeta aktivnost,

puna adresa konačnog odredišta pošiljke.

5.   Klinički pregled iz stavka 2. sastoji se od vizualnog pregleda svih životinja.

Životinje namijenjene rasplodu ili proizvodnji također se podvrgavaju kliničkom pregledu propisanom u Prilogu II. ovoj Odluci u količini od najmanje 10 % životinja uz minimalno 10 životinja koje moraju biti odabrane tako da budu reprezentativne za cijelu pošiljku. Kada pošiljka sadrži manje od 10 životinja, pregledi se moraju provoditi na svakoj životinji u pošiljci.

Životinje namijenjene klanju također se podvrgavaju kliničkom pregledu kao što je propisano u Prilogu II. ovoj Odluci u količini od najmanje 5 % životinja uz minimalno 5 životinja koje moraju biti odabrane tako da budu reprezentativne za cijelu pošiljku. Kada pošiljka sadrži manje od 5 životinja, pregledi se moraju provoditi na svakoj životinji u pošiljci.

Broj pregledanih životinja mora se povećati i može dostići ukupan broj predmetnih životinja ako početni provedeni pregledi nisu bili zadovoljavajući.

6.   Države članice zadržavaju pošiljku životinja u graničnoj inspekcijskoj postaji u očekivanju rezultata laboratorijskih ispitivanja samo u slučajevima sumnje.

7.   Rezultati pregleda, zajedno s podacima iz stavka 4., priopćuju se Komisiji redovno svakih šest mjeseci ili odmah telefaksom državi članici odredišta i Komisiji za slučaj pozitivnih rezultata uzorkovanja ili kada je to na drugi način opravdano. Kod pozitivnih rezultata uzorkovanja, preslike veterinarskog(-ih) certifikata mora(ju) se što je moguće prije poslati državi članici odredišta i Komisiji.

Članak 5.

1.   Niže popisane životinje ne moraju se podvrgavati pojedinačnom kliničkom pregledu:

perad,

ptice,

životinje akvakulture, uključujući sve žive ribe,

glodavci,

dvozupci,

pčele i drugi insekti,

gmizavci i vodozemci,

drugi beskralježnjaci,

određene životinje za zoološki vrt i cirkuske životinje, uključujući papkare i kopitare za koje se smatra da su opasni,

krznaši.

2.   Za životinje popisane u stavku 1. klinički pregled sastoji se od promatranja zdravstvenog stanja i ponašanja cijele skupine ili reprezentativnog broja životinja. Broj pregledanih životinja povećava se ako provedeni početni pregledi nisu bili zadovoljavajući. Ako gore navedeni pregledi iskažu nedostatak, obavlja se stroži pregled, uključujući uzorkovanje kada je primjereno.

3.   Kod živih riba, rakova i mekušaca i životinja namijenjenih znanstvenim istraživačkim centrima koje imaju potvrđen određen zdravstveni status, sadržanih u zapečaćenim spremnicima pod kontroliranim okolišnim uvjetima, klinički pregled i uzorkovanje provodi se samo ako se smatra da može postojati određeni rizik zbog predmetnih vrsta ili njihovog podrijetla ili ako postoje druge nepravilnosti.

Članak 6.

1.   Za svaku pošiljku, službeni veterinar granične inspekcijske postaje dostavlja odgovornoj osobi ovjerenu presliku izvornika veterinarskog(-ih) certifikata ili drugi izvornik veterinarskog dokumenta (veterinarskih dokumenata) koja prati pošiljku zajedno sa certifikatom propisanim u Odluci 92/527/EEZ. Isti moraju biti označeni serijskim brojem certifikata koji granična inspekcijska postaja dodjeljuje pošiljci.

2.   Službeni veterinar zadržava izvornik veterinarskog certifikata (veterinarskih certifikata) ili izvornik veterinarskog dokumenta (veterinarskih dokumenata) koja prati pošiljku kao i presliku certifikata propisanog Odlukom 92/527/EEZ.

3.   Za svaku pošiljku upisuju se i čuvaju u graničnoj inspekcijskoj postaji sljedeći podaci:

serijski broj certifikata dodijeljen predmetnoj pošiljci od granične inspekcijske postaje,

datum prispijeća predmetne pošiljke na graničnu inspekcijsku postaju,

veličina pošiljke,

vrsta i proizvodna kategorija životinja, te dob prema potrebi,

referentni broj certifikata,

treća zemlja podrijetla,

država članica odredišta,

odluka u vezi s pošiljkom,

referenca na uzorkovanje kada je provedeno.

4.   Kod registriranih kopitara navedenih u članku 2. točki (c) Direktive Vijeća 90/426/EEZ (8), identifikacijski dokument se ne zadržava, a u posebnom slučaju privremenog ulaska takvih kopitara izvornik zdravstvenog certifikata se ne zadržava.

5.   Kod kopitara za klanje koji su namijenjeni prolasku kroz sajam ili sabirni centar, certifikat propisan u Odluci 92/527/EEZ kao i ovjerena preslika izvornika zdravstvenog certifikata mora pratiti kopitare do klaonice.

6.   Svi veterinarski certifikati ili drugi veterinarski dokumenti koji se odnose na pošiljke koje su odbijene na graničnoj inspekcijskoj postaji moraju na svakoj stranici biti označene pečatom s riječju „ODBIJENO” u crvenoj boji kako je propisano u Prilogu III.

7.   Službeni veterinar zadržava certifikate ili druge veterinarske dokumente koji prate pošiljku, presliku certifikata propisanu Odlukom 92/527/EEZ i zapisnike iz članka 4. ove Odluke i stavka 3. ovog članka najmanje tri godine.

Članak 7.

Države članice vrše izmjene mjera koje primjenjuju u prometu kako bi se uskladile s ovom Odlukom. O tome odmah obavješćuju Komisiju.

Članak 8.

Odluke 92/424/EEZ i 92/432/EEZ ovime se stavljaju izvan snage.

Članak 9.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 1998.

Članak 10.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. studenoga 1997.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56.

(2)  SL L 162, 1.7.1996., str. 1.

(3)  SL L 232, 14.8.1992., str. 34.

(4)  SL L 237, 20.8.1992., str. 29.

(5)  SL L 332, 18.11.1992., str. 22.

(6)  SL L 340, 11.12.1991., str. 17.

(7)  SL L 148, 30.6.1995., str. 52.

(8)  SL L 224, 18.8.1990., str. 42.


PRILOG I.

Detaljna pravila za dokumentacijske preglede živih životinja iz trećih zemalja

1.

Svaki certifikat koji prati pošiljku živih životinja koje potječu iz treće zemlje mora biti pregledan kako bi se potvrdilo:

(a)

da je isti izvorni certifikat izdan na jeziku zemlje podrijetla i da je sastavljen na najmanje jednom od službenih jezika država članica granične inspekcijske postaje i konačnog odredišta;

(b)

da se isti odnosi na treću zemlju ili dio treće zemlje odobrene za izvoz u Zajednicu;

(c)

da njegov izgled i sadržaj odgovaraju primjerku propisanom za živu životinju i predmetnu treću zemlju;

(d)

da se sastoji od jednog lista papira;

(e)

da je u cijelosti popunjen;

(f)

da se datum izdavanja certifikata odnosi na datum utovara živih životinja za njihovu otpremu u pravcu Zajednice;

(g)

da je namijenjen jednom primatelju;

(h)

da je potpisan od službenog veterinara ili prema potrebi od predstavnika službenog tijela te iskazuje čitljivo i velikim slovima njegovo ime i položaj te također, gdje se to traži, da su službeni pečat treće zemlje i potpis različite boje od one kojom je certifikat tiskan;

(i)

da certifikat nije izmijenjen osim precrtavanjima koja moraju biti potpisana i ovjerena pečatom od strane veterinara koji izdaje certifikat.

2.

Nadležno tijelo mora pregledati pisani plan prijeđenog puta i plan puta od vanjske granice do konačnog odredišta kada se zahtijeva da ih prijevoznik dostavi u skladu s Direktivom 91/628/EEZ. Pisani plan prijeđenog puta i plan puta sastavlja se na najmanje jednom od službenih jezika država članica granične inspekcijske postaje i konačnog odredišta.


PRILOG II.

Minimalni zahtjevi za pojedinačne preglede papkara i kopitara, obzirom na sposobnost životinja za put, klinički pregled i postupke uzimanja uzoraka na graničnim inspekcijskim postajama

I.   Pregled s obzirom na sposobnosti životinja za put

Osim dolje opisanog kliničkog pregleda, potrebno je izvršiti procjenu sposobnosti životinje za daljnji prijevoz. Takva procjena uzima u obzir dužinu već prijeđenog puta, uključujući prethodno hranjenje, napajanje i odmor. Također uzima u obzir dužinu putovanja koje preostaje uključujući namjeravano hranjenje, napajanje i odmor tijekom tog dijela putovanja.

Prijevozna sredstva za životinju moraju se pregledati u smislu udovoljenja odgovarajućim odredbama Direktive 91/628/EEZ.

II.   Klinički pregled

Klinički pregled sastoji se najmanje od sljedećeg:

1.

vizualni pregled životinje, uključujući opću procjenu njenog zdravstvenog stanja, njene sposobnosti slobodnog kretanja, stanja njene kože i sluznice i svako prisustvo nefizioloških izlučevina;

2.

promatranje dišnog i probavnog sustava;

3.

nasumično mjerenje tjelesne temperature. Ovo se ne mora provoditi na životinjama kod kojih nisu otkrivene nepravilnosti na temelju točke 1. ili 2;

4.

palpacija je potrebna samo kada su otkrivene nepravilnosti na temelju točki 1., 2. ili 3.

III.   Postupak uzimanja uzoraka

Uzimanje uzoraka se provodi s ciljem provjere udovoljenju zdravstvenim uvjetima propisanim u pratećem veterinarskom certifikatu.

1.

Najmanje 3 % pošiljki mjesečno podvrgava se serološkim pretragama. Najmanje 10 % životinja iz pošiljke se uzorkuje, s minimalno četiri životinje. Ako se naiđe na probleme, postotak se mora povećati.

2.

Službeni veterinar može također uzeti bilo koje druge uzorke od životinja u pošiljci.


PRILOG III.

Model pečata za odbijanje propisan člankom 6. stavkom 6:

Image


Top