EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0027

Direktiva 96/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1996. o zaštiti putnika motornih vozila u slučaju bočnog sudara i izmjeni Direktive 70/156/EEZ

OJ L 169, 8.7.1996, p. 1–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 8 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 8 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 8 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 8 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 8 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 8 - 45
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 8 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 8 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 8 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017 P. 124 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017 P. 124 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007 P. 165 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; stavljeno izvan snage 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/27/oj

13/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

165


31996L0027


L 169/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.05.1996.


DIREKTIVA 96/27/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. svibnja 1996.

o zaštiti putnika motornih vozila u slučaju bočnog sudara i izmjeni Direktive 70/156/EEZ

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 100.a,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1), a posebno njezin članak 13. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.b Ugovora (4),

budući da je potpuno usklađivanje tehničkih zahtjeva za motorna vozila potrebno kako bi se u potpunosti ostvarilo unutarnje tržište;

budući da je, radi smanjenja broja žrtava u cestovnim nezgodama u Europi, potrebno uvesti zakonske mjere za poboljšanje zaštite putnika motornih vozila u slučaju bočnog sudara što je više moguće; budući da se ovom Direktivom uvode zahtjevi za ispitivanje bočnog sudara, uključujući biomehaničke kriterije, kako bi se osigurala prihvatljiva razina zaštite u slučaju bočnog sudara;

budući da ove zahtjeve treba smatrati kao privremenu mjeru koju će trebati ponovno pregledati s obzirom na daljnja istraživanja i iskustvo koje će se pridobiti u razdoblju prvih dviju godina provođenja homologacijskih ispitivanja prema ovoj Direktivi; budući da će postavljanje strožih normi u budućnosti osigurati viši stupanj sigurnosti;

budući da će ova Direktiva biti jedna od zasebnih direktiva koja se mora poštivati kako bi se osigurala sukladnost vozila sa zahtjevima EZ homologacijskog postupka uspostavljenog Direktivom 70/156/EEZ; budući da se, stoga, odredbe Direktive 70/156/EEZ koje se odnose na sustave u vozilu, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice mogu primijeniti na ovu Direktivu;

budući da je postupak određivanja referentne točke sjedišta u motornom vozilima naveden u Prilogu III. Direktivi Vijeća 77/649/EEZ od 27. rujna 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vidno polje vozača motornih vozila (5); budući da zato nije potrebno to ponavljati u ovoj Direktivi; budući da bi u ovoj Direktivi trebalo navesti uputu na Direktivu Vijeća 70/387/EEZ od 27. srpnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vrata motornih vozila i njihovih prikolica (6), Direktivu Vijeća 74/483/EEZ od 17. rujna 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vanjske izbočine motornih vozila (7), Direktivu Vijeća 76/115/EEZ od 18. prosinca 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila (8) i na ISO normu 6487:1987;

budući da su tehnički zahtjevi ove Direktive temeljeni na dokumentu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda TRANS/SC1/WP29/396,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U smislu ove Direktive „vozilo” ima značenje navedeno u članku 2. Direktive 70/156/EEZ.

Članak 2.

1.   Države članice ne mogu, iz razloga koji se odnose na zaštitu putnika vozila u slučaju bočnog sudara:

odbiti dodjeljivanje EZ homologacije tipa ili nacionalne homologacije tipa za određeni tip vozila, ili

zabraniti registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu vozila,

ako zadovoljava zahtjeve ove Direktive.

2.   Od 1. listopada 1998. države članice neće više dodjeljivati:

homologaciju tipa za tip vozila u skladu s člankom 4. Direktive 70/156/EEZ,

nacionalnu homologaciju tipa za određeni tip vozila,

ako vozilo ne zadovoljava zahtjeve ove Direktive.

3.   Stavak 2. neće se primjenjivati na tipove vozila homologirane prije 1. listopada 1998. sukladno bilo kojim dvjema od sljedećih direktiva: 70/387/EEZ (brave i panti vrata), 74/483/EEZ (vanjske projekcije) i 76/115/EEZ (sidrišta sigurnosnih pojaseva motornih vozila) niti, gdje je to prikladno, na kasnija produljenja ovih homologacija tipa.

4.   Od 1. listopada 2003. države članice smatraju da potvrde o sukladnosti koje prate nova vozila sukladno s Direktivom 70/156/EEZ više ne vrijede u svrhu članka 7. stavka 1. te Direktive ako ne potvrde da vozila udovoljavaju zahtjevima opisanima u prilozima ovoj Direktivi.

Članak 3.

Tablica u dijelu I. Priloga IV. Direktivi 70/156/EEZ dopunjava se sljedećim:

Predmet

Broj Direktive

Oznaka SL

Primjenjuje se za kategoriju vozila

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

54.

Zaštita od bočnog sudara

96/27/EEZ

L 169, 8.7.1996., str. 1.

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Članak 4.

U okviru prilagodbe ove Direktive tehničkom napretku Komisija će napraviti reviziju unutar dvije godine od datuma navedenog u članku 2. stavku 2. Ona će se temeljiti na reviziji tehničkih kriterija, a posebno, kriterija viskoznosti, položaja prednjeg sjedišta i razmaka od tla kod zapreke. Kriterij revizije će među ostalim uključiti podatke o istraživanju nezgoda, rezultate ispitivanja međusobnog sudara vozila u prirodnoj veličini i analizu troškova i koristi. Revizija će istražiti moguća povećanja zaštite putnika i tehničku izvedivost povećanja razmaka od tla kod zapreke. Rezultati ove revizije dostavit će se Europskom parlamentu i Vijeću u izvještaju sastavljenom od Komisije.

Članak 5.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 20. svibnja 1997. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donesu ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 6.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 7.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. svibnja 1996.

Za Europski parlament

Predsjednik

K. HÄNSCH

Za Vijeće

Predsjednik

P. BERSANI


(1)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 95/54/EZ (SL L 266, 8.11.1995., str. 1.).

(2)  SL C 396, 31.12.1994., str. 1.

(3)  SL C 256, 2.10.1995., str. 18.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 12. srpnja 1995. (SL C 249, 25.9.1995., str. 47.), Zajedničko stajalište Vijeća od 23. studenoga 1995. (SL C 353, 30.12.1995., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 29. veljače 1996. (SL C 78, 18.3.1996., str. 17.) i Odluka Vijeća od 6. svibnja 1996.

(5)  SL L 267, 19.10.1977., str. 1 Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 90/630/EEZ (SL L 341, 6.12.1990., str. 20.)

(6)  SL L 176, 10.8.1970., str. 5.

(7)  SL L 266, 2.10.1974., str. 4. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 87/354/EEZ (SL L 192, 11.7.1987., str. 43.).

(8)  SL L 24, 30.1.1976., str. 6. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 90/629/EEZ (SL L 341, 6.12.1990., str. 14.).


POPIS PRILOGA

PRILOG I.

Administrativne odredbe za homologaciju tipa vozila

1.   Zahtjev za EZ homologaciju tipa

2.   EZ homologacija tipa

3.   Preinake tipa vozila i izmjene homologacija tipa.

4.   Sukladnost proizvodnje

 

Dodatak 1.: Opisni dokument

 

Dodatak 2.: Certifikat homologaciji tipa

PRILOG II.

Tehnički zahtjevi

1.   Područje primjene

2.   Definicije

3.   Zahtjevi i ispitivanja

 

Dodatak 1.: Postupak ispitivanja sudara

 

Dodatak 2.: Značajka pomične deformabilne zapreke

 

Dodatak 3.: Tehnički opis lutke za ispitivanje bočnog sudara

 

Dodatak 4.: Postavljanje lutke za ispitivanje bočnog sudara

 

Dodatak 5.: Djelomično ispitivanje

PRILOG I.

ADMINISTRATIVNE ODREDBE ZA HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA

1.   ZAHTJEV ZA EZ-HOMOLOGACIJU TIPA

1.1.   Zahtjeve za EZ homologaciju tipa u skladu s člankom 3. stavkom 4. Direktive 70/156/EEZ za određeni tip vozila s obzirom na zaštitu putnika u motornim vozilima u slučaju bočnog sudara mora podnijeti proizvođač.

1.2.   Obrazac za opisni dokument prikazan je u Dodatku 1.

1.3.   Tehničkoj službi koja je odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja mora se dostaviti vozilo koje predstavlja tip vozila koji treba homologirati.

1.4.   Proizvođač ima pravo dostaviti sve podatke i rezultate ispitivanja koji omogućuju da se s prihvatljivom razinom povjerenja može utvrditi da je udovoljavanje zahtjevima dostižno.

2.   EZ HOMOLOGACIJA TIPA

2.1.   Kada tip vozila zadovolji odgovarajuće zahtjeve, EZ homologacija tipa u skladu s člankom 4. stavkom 3 i, ako je primjenjiv, člankom 4. stavkom 4. Direktive 70/156/EEZ bit će odobrena.

2.2.   Obrazac EZ certifikata homologacije tipa dan je u Dodatku 2.

2.3.   Homologacijski broj u skladu s Prilogom VII. Direktivi 70/156/EEZ dodjeljuje se svakom tipu homologiranog vozila. Ista država članica ne smije dodijeliti isti broj drugom tipu vozila.

2.4.   U slučaju sumnje, kod provjere sukladnosti vozila sa zahtjevima ove Direktive, moraju se uzeti u obzir svi podaci i rezultati ispitivanja koje je podnio proizvođač i koji se mogu uzeti u razmatranje prilikom validacije homologacijskih ispitivanja koje provodi tijelo za homologaciju.

3.   PREINAKE TIPA VOZILA I IZMJENE HOMOLOGACIJA

3.1.   U slučaju izmjena homologacija tipa odobrenih u skladu s ovom Direktivom, primjenjuju se odredbe članka 5. Direktive 70/156/EEZ.

3.2.   Svaka preinaka vozila, koja utječe na vanjski oblik strukture vozila ili bilo kakva promjena referentne mase za više od 8 % koja bi prema ocjeni tijela imala značajan utjecaj na rezultate ispitivanja iziskuje ponavljanje ispitivanja kako je opisano u Dodatku 1. Prilogu II.

3.3.   Ako tehnička služba, nakon savjetovanja s proizvođačem vozila, smatra da preinake na tipu vozila nisu dovoljne da bi se zahtijevalo cjelovito ponovno ispitivanje, može se upotrijebiti djelomično ispitivanje. To bi bio slučaj ako se referentna masa promijenila za manje od 8 % u odnosu na izvorno vozilo, ili ako se broj prednjih sjedišta nije mijenjao. Promjena tipa sjedišta ili unutrašnje opreme ne znači automatski zahtjev za cjelovito ponovno ispitivanje. Primjer kako pristupiti ovom problemu prikazan je u Dodatku 5. Prilogu II.

4.   SUKLADNOST PROIZVODNJE

4.1.   Opće je pravilo da se mjere za osiguravanje sukladnosti proizvodnje poduzimaju u skladu s odredbama navedenima u članku 10. Direktive 70/156/EEZ.

PRILOG II.

TEHNIČKI ZAHTJEVI

1.   PODRUČJE PRIMJENE

Ova Direktiva odnosi se na ponašanje strukture putničkog prostora pri bočnom sudaru vozila kategorije M1 i N1 kod kojih se R-točka najnižeg sjedala nalazi na manje od 700 mm od razine zemlje kada je vozilo u stanju koje odgovara referentnoj masi definiranoj u odjeljku 2.10., s iznimkom vozila izrađenih u više faza koja se proizvode u količinama koje nisu veće od utvrđenih za male serije.

2.   DEFINICIJE

Za potrebe ove Direktive:

2.1.   „homologacija tipa vozila” znači homologacija tipa određenog tipa vozila s obzirom na ponašanje strukture putničkog prostora prilikom bočnog sudara.

2.2.   „tip vozila” znači kategorija motornih vozila koja se međusobno ne razlikuju u bitnim obilježjima kao što su:

2.2.1.   duljina, širina i udaljenost od tla vozila, u mjeri u kojoj one negativno utječu na značajke propisane u ovoj Direktivi;

2.2.2.   nosiva konstrukcija, dimenzije, oblik i materijali bočnih stjenka putničkog prostora u mjeri u kojoj one negativno utječu na značajke propisane u ovoj Direktivi;

2.2.3.   oblik i unutrašnje mjere putničkog prostora i vrste zaštitnih sustava, u mjeri u kojoj one negativno utječu na značajke propisane u ovoj Direktivi;

2.2.4.   mjesto ugradnje motora (sprijeda, straga ili u sredini);

2.2.5.   masa neopterećenog vozila, u mjeri u kojoj ima negativan utjecaj na značajke propisane u ovoj Direktivi;

2.2.6.   dodatna oprema i unutarnji uređaji u mjeri u kojoj oni negativno utječu na značajke propisane u ovoj Direktivi;

2.2.7.   vrsta prednjeg (prednjih) sjedala i položaj R točke u mjeri u kojoj oni negativno utječu na značajke propisane u ovoj Direktivi;

2.3.   „prostor za putnike” znači prostor za smještaj u vozilu, koji je ograničen krovom, podom, bočnim stjenkama, vratima, vanjskim staklenim plohama i prednjom pregradom te ravninom kroz stražnju pregradu prostora za putnike ili ravninom kroz oslonac naslonom stražnjega sjedala;

2.4.   „R točka” ili „referentna sjedeća točka” znači referentna točka koju određuje proizvođač a koja:

2.4.1.   ima koordinate određene u odnosu na nosivu konstrukciju vozila;

2.4.2.   odgovara teoretskom položaju točke relativnog zakretanja trupa u odnosu na natkoljenice (H točka) u normalnom vozačkom položaju koji je najniži i najviše straga ili u uporabnom položaju koje za svaki naznačeni sjedeći položaj odredi proizvođač.

2.5.   „H točka” znači točka koja je definirana u Direktivi 77/649/EEZ.

2.6.   „kapacitet spremnika za gorivo” znači obujam spremnika za gorivo kako ga je naveo proizvođač vozila.

2.7.   „poprečna ravnina” znači okomita ravnina okomitu na uzdužnu središnju ravninu vozila.

2.8.   „zaštitni sustav” znači naprave koje služe da zadrže i/ili zaštite putnike.

2.9.   „tip zaštitnoga sustava” znači kategorija zaštitnih naprava koje se međusobno ne razlikuju u bitnim obilježjima kao što su:

 

tehnologija izrade,

 

geometrija, ili

 

sastavni materijali.

2.10.   „referentna masa” znači masa neopterećenog vozila uvećanu za 100 kg (tj. za masu lutke za ispitivanje bočnog sudara i njenih mjernih uređaja).

2.11.   „neopterećena masa” znači masa vozila u voznom stanju bez vozača, putnika ili tereta, ali sa spremnikom goriva napunjenim do 90 % njegovog kapaciteta i postavljenima uobičajenim kompletom alata i rezervnim kotačem, po potrebi.

2.12.   „pomična deformabilna zapreka” znači sprava kojom se ispitivano vozilo udara. Sastoji se od kolica i od udarne glave.

2.13.   „udarna glava” znači deformabilni dio pričvršćen na prednji dio pomične deformabilne zapreke.

2.14.   „kolica” znači okvir na kotačima koji se može slobodno pomicati duž uzdužne osi u točki sudara. Njegov prednji blok nosi udarnu glavu.

2.15.   „izrada u više faza” znači postupak gdje dva ili više proizvođača zasebno i serijski sudjeluju u izradi vozila.

3.   ZAHTJEVI I ISPITIVANJA

3.1.   Vozilo mora biti podvrgnuto ispitivanju u skladu s Dodatkom 1. ovom Prilogu.

3.1.1.   Ispitivanje se provodi na vozačevoj strani vozila osim u slučaju kad je asimetričnost konstrukcije bokova tolika da utječe na ponašanje pri bočnom sudaru. U tom slučaju smije se koristiti jedna od alternativa opisanih u odjeljcima 3.1.1.1. ili 3.1.1.2., prema dogovoru između proizvođača i tijela odgovornog za provođenje ispitivanja.

3.1.1.1.   Proizvođač mora tijelu za homologaciju tipa dostaviti podatke koji se odnose na kompatibilnost rezultata u usporedbi s vozačkom stranom u slučaju da se ispitivanje provodi na toj strani.

3.1.1.2.   Nakon utvrđivanja značajki konstrukcije vozila, tijelo za homologaciju tipa smije odlučiti o provođenju ispitivanja na strani suprotnoj od vozačeve, ako se ona smatra manje pogodnom.

3.1.2.   Tijelo odgovorno za provođenje ispitivanja, nakon konzultacija s proizvođačem, smije zahtijevati da se ispitivanje izvrši sa sjedalom u položaju koji je različit od onog naznačenog u odjeljku 5.5.1. Dodatka 1. (1). Taj položaj sjedala biti će naveden u izvještaju o ispitivanju.

3.1.3.   Ako su uvjeti postavljeni u odjeljku 3.2. i odjeljku 3.3. zadovoljeni, rezultat ispitivanja smatra se zadovoljavajućim.

3.2.   Kriteriji za značajke

3.2.1.   Kriteriji za značajke određeni ispitivanjem sudara u skladu s Dopunom Dodatka 1. ovom Prilogu, moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

3.2.1.1.   Kriterij za značajku glave (HPC) ne smije biti veći od 1 000; ako ne dolazi do dodira glave, HPC se niti ne mjeri niti izračunava, već se bilježi kao „bez dodira glave”.

3.2.1.2.   Kriteriji za značajke prsnog koša moraju biti:

(a)

kriterij deformacije rebara (RDC) ne smije biti veći od 42 mm;

(b)

kriterij mekog tkiva (V*C) ne smije biti veći od 1,0 m/s.

U prijelaznom periodu koji traje dvije godine od datuma prikazanog u članku 2. stavku 2. ove Direktive, vrijednost V*C neće biti kriterij za prolaz/pad na ispitivanju za homologaciju tipa, no ta se vrijednost mora zabilježiti u izvještaju o ispitivanju, a tijelo za homologaciju tipa mora prikupljati te podatke. Kada prođe ovaj prijelazni period, vrijednost V*C od 1,0 m/s primjenjivat će se kao kriterij za prolaz/pad na ispitivanju osim ako, ili dok Odbor za prilagodbu tehničkom napretku ne odobri neku drugu vrijednost.

3.2.1.3.   Kriterij za značajku zdjelice mora biti:

najveća sila na spoj zdjeličnih kostiju (PSPF) ne smije biti veća od 6 kN.

3.2.1.4.   Kriterij za značajku abdomena mora biti:

najveća sila na abdomen (APF) ne smije biti veća od 2,5 kN, unutarnja sila (odgovara vanjskoj sili od 4,5 kN).

3.3.   Posebni zahtjevi

3.3.1.   Niti jedna vrata ne smiju se otvoriti za vrijeme ispitivanja.

3.3.2.   Poslije sudara mora se bez upotrebe alata moći:

3.3.2.1.   otvoriti dovoljan broj vrata, predviđenih za normalan ulaz i izlaz putnika, a ako je potrebno i nagnuti naslon sjedala ili cijela sjedala kako bi se svim putnicima omogućilo napuštanje vozila;

3.3.2.2   osloboditi lutku od zaštitnog sustava;

3.3.2.3.   izvaditi lutku iz vozila.

3.3.3.   Niti jedan unutarnji uređaj ili dio ne smije se odvojiti na takav način da bi se značajno povećao rizik ozljede od oštrih izbočina ili nazubljenih rubova.

3.3.4.   Puknuća kao posljedica plastičnih deformacija su dozvoljena pod uvjetom da ta puknuća ne povećavaju rizik od ozljeda.

3.3.5.   Ako poslije sudara postoji kontinuirano istjecanje tekućine iz sustava dovoda goriva, maseni protok pri istjecanju ne smije biti veći od 5 × 10–4 kg/s; ako se tekućine iz sustava dovoda goriva miješaju s tekućinama iz ostalih sustava i te različite tekućine se ne mogu jednostavno odvojiti i identificirati, pri ocjenjivanju brzine kontinuiranog istjecanja u obzir se uzima sva prikupljena tekućina.


(1)  Do 30. rujna 2000., za potrebe zahtjeva pri ispitivanju, opseg uzdužnih podešavanja mora biti ograničen na taj način da se H-točka nalazi unutar područja određenog duljinom otvora za vrata.


Top