EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0282

96/282/Euratom: Odluka Komisije od 10. travnja 1996. o preustroju Zajedničkog istraživačkog centra

OJ L 107, 30.4.1996, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 27 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/282/oj

12/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

27


31996D0282


L 107/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.04.1996.


ODLUKA KOMISIJE

od 10. travnja 1996.

o preustroju Zajedničkog istraživačkog centra

(96/282/Euratom)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 8. te članak 131. drugi stavak,

uzimajući u obzir mišljenje Vijeća guvernera JRC-a,

budući da sukladno Odluci Komisije 85/593/Euratom od 20. studenoga 1985. o preustroju Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) (1), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 93/95/Euratom (2) te Odlukom 94/809/Euratom (3), Zajednički istraživački centar (JRC) ima strukturu koja odgovara zadaćama koje su mu dodijeljene;

budući da se ta struktura treba izmijeniti kad god Komisija smatra da je to nužno radi osiguranja optimalne učinkovitosti djelatnosti JRC-a te njihove pune usklađenosti s prioritetima Komisije;

budući da je Komisija 16. siječnja 1996. odlučila da JRC postane neovisna Glavna uprava Komisije, kako bi mu se povjerila autonomija upravljanja, potrebna za pravilno izvođenje njegovih zadaća;

budući da bi se, sukladno tomu, Odluka 85/593/Euratom te njezine izmjene trebale zamijeniti ovom Odlukom,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Zajednički istraživački centar, dalje u tekstu „JRC”, sastoji se od ustanova koje je osnovala Komisija radi provođenja istraživačkih programa Zajednice i ostalih zadaća koje mu je povjerila Komisija.

Članak 2.

Tijela JRC-a jesu:

glavni direktor,

Vijeće guvernera,

Znanstveni odbor.

Članak 3.

JRC-om upravlja glavni direktor kojeg imenuje Komisija. Glavni direktor i dio službi u njegovoj neposrednoj ovlasti imaju sjedište u Bruxellesu.

Glavni direktor poduzima sve mjere potrebne za učinkovito djelovanje JRC-a sukladno važećim propisima i ovlastima koje su mu dodijeljene.

U skladu s dolje navedenim postupcima glavni direktor:

priprema nacrte programâ za različita područja djelatnosti JRC-a koji se podnose Komisiji, navodeći njihove financijske aspekte,

određuje strategiju JRC-a, posebno u pogledu konkurentnih djelatnosti, i poduzima odgovarajuće mjere za osiguranje njihovog izvođenja,

pregovara i sklapa ugovore o istraživanju s trećim stranama,

odgovoran je za provedbu programâ i upravljanje financijskim sredstvima,

određuje unutarnji ustroj JRC-a uzimajući posebno u obzir zahtjeve proračuna,

u granicama ovlasti koje su mu dodijeljene izvršava ovlasti koje su dodijeljene tijelu za imenovanje na temelju Pravilnika o osoblju za dužnosnike i tijelu koje je ovlašteno za sklapanje ugovora na temelju Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

Članak 4.

1.   Ovime se osniva Vijeće guvernera JRC-a. Njega čine sljedeći članovi:

(a)

po jedan visoki predstavnik svake države članice, kojeg imenuje Komisija na temelju nominacija od strane tijelâ dotične države;

(b)

predsjednik kojeg izabiru predstavnici država članica iz točke (a).

Svi članovi imenuju se za razdoblje od tri godine i njihov se mandat može obnoviti.

2.   Vijeće guvernera pomaže u radu glavnom direktoru i donosi mišljenja koja se podnose Komisiji o pitanjima u vezi s:

ulogom JRC-a u okviru strategije Zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj,

znanstveno-tehničkim i financijskim upravljanjem JRC-a te izvođenjem zadaća koje su mu povjerene.

Za pitanja koja mu je povjerila Komisija i u skladu sa svim predmetima koji se posebno tiču Vijeća guvernera, glavni direktor traži mišljenje Vijeće guvernera o svojim prijedlozima prije njihove primjene.

Prethodno mišljenje Vijeća guvernera potrebno je za svako pitanje koje se podnosi na odlučivanje Komisiji.

Vijeće guvernera osobito se bavi:

i.

prijedlozima posebnih programa koje izvodi JRC, kao i prijedlozima drugih novih zadaća koje se dodjeljuju JRC-u;

ii.

pripremom višegodišnjeg strateškog planiranja koje obuhvaća sve djelatnosti JRC-a i svake godine, najkasnije do 31. prosinca, pripremom odgovarajućeg godišnjeg plana rada u kojem se navode ciljevi svakog radnog programa za sljedeću godinu, a uključuje sažeti opis programa s ključnim datumima, znanstvenim referencama i predviđenim izdacima;

iii.

praćenjem posebnih istraživačkih programa i programâ tehnološkog razvoja JRC-a:

njihovom provedbom, osobito pazeći na njihovu usklađenost s potrebama Zajednice,

usklađenošću njihova razvoja s posebnim programima neizravnih djelovanja koji proizlaze iz okvirnih programa; u tu svrhu Vijeće guvernera jedanput godišnje organizira razmjenu stajališta s odgovarajućim programskim odborima,

njihovim mogućim prilagodbama;

iv.

praćenjem odnosâ s drugim službama Komisije i trećim stranama prema načelu odnosa korisnik-dobavljač;

v.

strategijom za konkurentne djelatnosti JRC-a i njezinim praćenjem;

vi.

izradom prijedlogâ za godišnji proračun JRC-a i praćenjem njegove provedbe;

vii.

ustrojem JRC-a,

njegovim financijskim upravljanjem,

glavnim ulaganjima,

provedbom njegovih istraživačkih djelatnosti,

ocjenom tih djelatnosti od strane „gostujućih skupina” koje čine neovisni stručnjaci i praćenjem njihovih preporuka;

viii.

kadrovskom politikom s posebnim naglaskom na:

izradu prijedloga koji se tiču kadrovske politike JRC-a,

aspekte koji su povezani s mobilnošću osoblja i razmjenama znanstvenog i tehničkog osoblja s javnim i privatnim tijelima u državama članicama;

ix.

imenovanjem i produljenjem ili prestankom funkcija visoko rangiranog osoblja JRC-a.

3.   Vijeće guvernera daje mišljenja na temelju većine određene člankom 118. stavkom 2. Ugovora o EZAE-u, pri čemu se glasovi ponderiraju u skladu s navedenom odredbom. Predsjednik ne glasuje.

Komisija u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir mišljenja Vijeća guvernera. Ako se Vijeće guvernera ne suglasi s prijedlogom glavnog direktora, taj se prijedlog upućuje Komisiji koja odlučuje o tom pitanju. Vijeće guvernera obavješćuje se o odluci Komisije. Ako odluka nije u skladu s mišljenjem Vijeća guvernera, o tome se bez odgode obavješćuje Vijeće. Vijeće se također obavješćuje o razlozima za tu odluku.

Ako Komisija ne prihvati mišljenje Vijeća guvernera o pitanjima koja zahtijevaju odluku Komisije, provedba mjera povezanih s tim pitanjima odgađa se za mjesec dana; tijekom tog mjeseca ta se pitanja ponovno iznose pred Vijeće guvernera i traži se novo mišljenje. Po primitku tog mišljenja ili po isteku dotičnog mjeseca Komisija donosi konačnu odluku i o tome obavješćuje Vijeće guvernera. Ako ne može prihvatiti mišljenje Vijeća guvernera, Komisija bez odgode obavješćuje Vijeće o svojoj odluci i o razlozima za svoju odluku. Komisija redovito obavješćuje Vijeće guvernera o svojim odlukama u vezi s JRC-om u pogledu svih pitanja o kojima je Vijeće guvernera dalo mišljenje.

Vijeće guvernera može preko Komisije dostaviti Vijeću i Europskom parlamentu mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na JRC.

4.   Vijeće guvernera podnosi svoje primjedbe na godišnje izvješće o upravljanju koje sastavlja glavni direktor. Te se primjedbe zajedno s godišnjim izvješćem o upravljanju odobrenim od strane Komisije šalju Vijeću i Europskom parlamentu.

Vijeće guvernera savjetuje glavnog direktora u pogledu organizacije ocjenjivanja zadaća koje obavlja JRC, u odnosu na znanstvene i tehničke rezultate te na administrativno i financijsko upravljanje Centrom; Vijeće guvernera također daje savjete u pogledu odabira neovisnih stručnjaka koji se pozivaju da sudjeluju u tom ocjenjivanju. Vijeće guvernera daje svoje komentare na rezultate tih ocjenjivanja.

5.   Vijeće guvernera sastaje se najmanje četiri puta godišnje.

Vijeće guvernera sastavlja svoj poslovnik uključujući pravila koja se odnose na organizaciju njegovog rada.

Vijeću guvernera JRC osigurava tajništvo i stavlja na raspolaganje sve potrebne informacije.

Članak 5.

Ovime se osniva Znanstveni odbor JRC-a kao pomoć u radu glavnog direktora.

Jednu polovicu Znanstvenog odbora čine članovi koje imenuje glavni direktor između glavnih načelnika odjelâ ili voditelja projekata te visoko rangiranog znanstvenog osoblja, dok drugu polovicu čine predstavnici znanstvenog i tehničkog osoblja koje to osoblje izabire.

O svim pitanjima znanstvene ili tehničke prirode povezanima s djelatnostima JRC-a glavni direktor redovito se savjetuje sa Znanstvenim odborom. S tim u vezi Znanstveni odbor sudjeluje u pripremi nacrtâ programâ.

Članak 6.

1.   Uzimajući u obzir opću politiku koju su usvojili Vijeće i Europski parlament te opće smjernice koje je dala Komisija, glavni direktor priprema nacrte programâ za različita područja djelatnosti JRC-a.

2.   O nacrtima programâ savjetuje se s Vijećem guvernera.

3.   Komisija ispituje nacrte programâ u svjetlu općih politika Zajednice i uzimajući u obzir proračunsko stanje Zajednice. Komisija usvaja prijedloge u skladu s odredbama Ugovora i iznosi ih pred Vijeće.

Članak 7.

1.   Glavni direktor odgovoran je za pravilno izvođenje programa dodijeljenih JRC-u. Svojim odlukama upravlja aktivnostima institutâ i službi te osobito odlučuje u slučaju alternativnih metoda provedbe ciljeva programâ.

2.   Komisiji dostavlja sve potrebne informacije za izradu izvješća propisanih člankom 11. Ugovora o Euratomu.

3.   Glavni direktor prema potrebi osigurava dobru usklađenost i međusobnu povezanost uzastopnih programa u fazi provedbe i pripreme, posebno uzimajući u obzir znanstvenu i industrijsku infrastrukturu JRC-a. Glavni direktor priprema reviziju programâ koja se provodi svake dvije godine.

Članak 8.

1.   Svake godine glavni direktor izrađuje procjenu potrebnih sredstava za provedbu programâ, na čijem se temelju sastavlja odgovarajući dio prednacrta proračuna Zajednica. Ova procjena uključuje predviđene prihode i izdatke za posao koji JRC obavlja za konkurentne djelatnosti.

Članak 6. primjenjuje se mutatis mutandis na pripremu prednacrtâ proračunâ za istraživačke djelatnosti.

2.   Glavni direktor odobrava izdatke JRC-a; potpisuje platne naloge i priznanice; sklapa ugovore i odobrava prijenose sredstava.

3.   Na kraju proračunske godine glavni direktor Komisiji dostavlja izjavu o prihodima i izdacima za tu proračunsku godinu.

4.   Komisija imenuje službenika koji je odgovoran za nadzor nad preuzetim financijskim obvezama i izdavanjem platnih naloga te za nadzor nad prihodima.

5.   Komisija imenuje računovođu koji je odgovoran za plaćanje izdataka i prijem prihoda te za vođenje financijskih instrumenata i vrijednosnih papira.

Članak 9.

1.   U granicama ovlasti koje su mu dodijeljene glavni direktor nad osobljem izvršava ovlasti koje su dodijeljene tijelu za imenovanje.

2.   Međutim, u pogledu dužnosnika i ostalih službenika iz razreda A1 i A2, ovlasti utvrđene u člancima 29., 49., 50. i 51. te u glavi VI. Pravilnika o osoblju izvršava Komisija na prijedlog glavnog direktora.

3.   Glavni direktor u ime Komisije poduzima sve potrebne mjere za osiguranje sigurnosti osoba i objekata za koje je odgovoran.

Članak 10.

Glavni direktor može prenijeti ovlasti koje su mu dodijeljene na zamjenika glavnog direktora i direktore.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. travnja 1996.

Za Komisiju

Édith CRESSON

Članica Komisije


(1)  SL L 373, 31.12.1985., str. 6.

(2)  SL L 37, 13.2.1993., str. 44.

(3)  SL L 330, 21.12.1994., str. 64.


Top