Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0025

Direktiva 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima

OJ L 164, 30.6.1994, p. 15–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 121
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 121
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 196 - 219
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 79 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 79 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 36 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2016; stavljeno izvan snage 32013L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/25/oj

13/Sv. 62

HR

Službeni list Europske unije

36


31994L0025


L 164/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 94/25/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. lipnja 1994.

o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 100.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnoga odbora (2),

u skladu s postupkom predviđenim u članku 189.b Ugovora (3),

budući da unutarnje tržište mora obuhvaćati područje bez unutarnjih granica u kojem je osigurano slobodno kretanje roba, osoba, usluga i kapitala;

budući da se važeći zakoni i drugi propisi u državama članicama koji se odnose na sigurnosna svojstva rekreacijskih plovila razlikuju u području primjene i sadržaju; budući da bi takve razlike mogle stvoriti zapreke trgovini i nejednake uvjete natjecanja na unutarnjem tržištu;

budući da je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva jedini način otklanjanja zapreka slobodnoj trgovini; budući da pojedine države članice ne mogu postići taj cilj u zadovoljavajućoj mjeri; budući da ova Direktiva samo predviđa bitne zahtjeve za slobodu kretanja rekreacijskih plovila;

budući da bi se ova Direktiva morala odnositi samo na rekreacijska plovila najmanje duljine od 2.5 m i najveće duljine od 24 m, mjereno prema ISO normama;

budući da bi uklanjanje tehničkih zapreka na području rekreacijskih plovila i njihovih dijelova, u opsegu u kojem ih sve države članice uzajamnim priznavanjem jednakosti ne mogu ukloniti, moralo slijediti novi pristup utvrđen u Rezoluciji Vijeća od 7. svibnja 1985. (4) koja traži utvrđivanje bitnih zahtjeva o sigurnosti i drugih vidova koji su važni za opću dobrobit; budući da članak 100.a stavak 3. propisuje da Komisija u svojim prijedlozima u vezi sa zdravljem, sigurnosti, zaštitom okoliša i potrošača uzima kao temelj visoku razinu zaštite;budući da su bitni zahtjevi mjerila koja moraju ispunjavati rekreacijska plovila, i njihovi odvojeni i ugrađeni dijelovi;

budući da stoga ova Direktiva utvrđuje samo bitne zahtjeve; budući da su, kako bi se olakšalo ispunjavanja bitnih zahtjeva, neophodne usklađene europske norme za rekreacijska plovila i njihove dijelove kako je navedeno u Prilogu II.; budući da privatna tijela sastavljaju usklađene europske norme koje moraju zadržati svoj neobvezatan status; budući da su, u tu svrhu, Europski odbor za normizaciju (CEN) i Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) prihvaćeni kao nadležna tijela za donošenje usklađenih normi koje slijede opće smjernice za suradnju između Komisije i tih dvaju tijela potpisanih 13. studenoga 1984., budući da je, za potrebe ove Direktive, usklađena norma tehnička specifikacija (europska norma ili akt o usklađivanju) koju je donijelo jedno ili drugo od ta dva tijela, ili oba, na poticaj Komisije u skladu s Direktivom Vijeća 83/189/EEZ od 28. ožujka 1983. o utvrđivanju postupaka obavješćivanja u području tehničkih normi i pravila (5) i u skladu s gore navedenim općim smjernicama;

budući da je, u pogledu prirode rizika uključenih u uporabu rekreacijskih plovila i njihovih dijelova, potrebno utvrditi postupke koji se odnose na procjenu ispunjavanja bitnih zahtjeva ove Direktive; budući da ovi postupci moraju biti utvrđeni s obzirom na razinu rizika sa kojim su povezana rekreacijska plovila i njihovi dijelovi; budući da stoga svaka vrsta usklađenosti mora biti dopunjena odgovarajućim postupkom ili izborom između nekoliko istovjetnih postupaka; budući da su doneseni postupci u skladu sa Odlukom Vijeća 93/465/EZ od 22. srpnja 1993. o modulima različitih faza postupaka ocjene sukladnosti i pravilima stavljanja i uporabi oznake sukladnosti CE, namijenjenih za primjenu u direktivama o tehničkom usklađivanju (6);

budući da Vijeće propisuje da proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik u Zajednici postavlja oznaku sukladnosti CE; budući da taj znak znači da rekreacijsko plovilo i njegovi dijelovi ispunjavaju sve bitne zahtjeve i postupke ocjene sukladnosti koje za proizvod utvrđuje zakonodavstvo Zajednice;

budući da je primjereno da države članice, u skladu sa člankom 100.a. stavkom 5. Ugovora, mogu poduzeti privremene mjere ograničenja ili zabrane stavljanja na tržište i uporabe rekreacijskih plovila ili njihovih sastavnih proizvoda u slučajevima kada predstavljaju određen rizik za sigurnost osoba i, ako je primjereno, domaćih životinja i imovine, pod uvjetom da su mjere predmetom nadzora Zajednice;

budući da primatelji bilo koje odluke donesene kao dio ove Direktive moraju biti upoznati sa razlozima za takve odluke i pravnim lijekovima koji im stoje na raspolaganju;

budući da je potrebno utvrditi prijelazno rješenje koje omogućava označivanje i stavljanje u uporabu rekreacijskih plovila i njihovih dijelova proizvedenih u skladu s važećim nacionalnim propisima u vrijeme donošenja ove Direktive;

budući da ova Direktiva ne sadrži odredbe o ograničenju uporabe rekreacijskog plovila nakon što je ono stavljeno u uporabu;

budući da gradnja rekreacijskog plovila može utjecati na okoliš u toj mjeri da plovilo može ispuštati tvari koje onečišćuju; budući da je stoga potrebno uključiti u ovu Direktivu odredbe o zaštiti okoliša ako se te odredbe odnose na gradnju rekreacijskih plovila sa stajališta izravnog utjecaja na okoliš;

budući da odredbe ove Direktive ne bi smjele utjecati na pravo država članica da predvide, u skladu s Ugovorom, takve zahtjeve za koje smatraju da su potrebni u vezi s plovidbom određenim vodama u svrhu zaštite okoliša, ustrojem vodnih putova i osiguranjem sigurnosti na vodnim putovima, pod uvjetom da ovo ne znači da rekreacijsko plovilo nije preinačeno na način koji nije određen ovom Direktivom,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

Članak 1.

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na rekreacijska plovila, djelomično dovršena plovila i odvojene i ugrađene dijelove iz Priloga II.

2.   „Rekreacijsko plovilo” znači bilo koja brodica bilo koje vrste, bez obzira na vrstu pogona, duljine trupa od 2,5 do 24 m mjereno prema odgovarajućim usklađenim normama, namijenjenu za sport i razonodu. Činjenica da se ista brodica može dati u zakup ili koristiti za obuku rekreacijskog jedrenja ne isključuje iz područja primjene ove Direktive kad je stavljena na tržište u rekreacijske svrhe.

3.   Sljedeća plovila su isključena iz područja primjene ove Direktive:

(a)

plovilo namijenjeno isključivo za utrku, uključujući veslačke čamce za utrku i obuku koje je kao takve označio proizvođač;

(b)

kanui i kajaci, gondole i pedaline;

(c)

daske za jedrenje;

(d)

daske za jedrenje na motorni pogon, osobna plovila i druga slična plovila na motorni pogon;

(e)

izvorna stara plovila sagrađena prije 1950. i njihove pojedinačne replike sagrađene pretežno od izvornih materijala i koje je kao takve označio proizvođač;

(f)

pokusno plovilo pod uvjetom da se naknadno ne stavlja na tržište Zajednice;

(g)

plovilo napravljeno za osobne potrebe pod uvjetom da se ne stavlja na tržište Zajednice tijekom narednih pet godina;

(h)

plovilo izričito namijenjeno za opskrbu posadom i da vozi putnike u komercijalne svrhe, ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog članka, a posebno u svrhe utvrđene u Direktivi Vijeća 82/714/EEZ od 4. listopada 1982. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za plovila na unutarnjim plovnim putovima (7) bez obzira na broj putnika;

(i)

ronilice;

(j)

aerogliseri;

(k)

hidrokrilni brodovi.

Članak 2.

Stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere da osiguraju da se proizvodi iz članka 1. stavka 1. ove Direktive mogu stavljati na tržište i staviti u uporabu u skladu s njihovom namjenom samo ako ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje osoba, imovine i okoliša kada su ispravno sagrađeni i održavani.

2.   Odredbe ove Direktive ne sprječavaju države članice da u skladu s Ugovorom donesu odredbe u vezi s plovidbom određenim vodama u svrhu zaštite okoliša, ustroja vodnih putova i osiguranja sigurnosti na vodnim putovima, pod uvjetom da ne zahtijevaju preinake na plovilu koje je u skladu s ovom Direktivom.

Članak 3.

Bitni zahtjevi

Proizvodi iz članka 1. stavka 1. ove Direktive moraju ispunjavati bitne zahtjeve sigurnosti, zdravlja, zaštite okoliša i potrošača iz Priloga I.

Članak 4.

Slobodno kretanje proizvoda iz članka 1. stavka 1.

1.   Države članice ne zabranjuju, ograničavaju ili sprječavaju na svojim područjima stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu proizvoda iz članka 1. stavka 1. ove Direktive koji nose oznaku sukladnosti CE iz Priloga IV., a koji pokazuje njihovu usklađenost sa svim odredbama ove Direktive, uključujući postupke sukladnosti propisane u poglavlju II.

2.   Države članice ne zabranjuju, ograničavaju ili sprječavaju stavljanje na tržište djelomično dovršenih plovila ako graditelj ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici ili osoba odgovorna za stavljanje na tržište izjavi, u skladu s Prilogom III.A, da će ih drugi dovršiti.

3.   Države članice ne zabranjuju, ograničavaju ili spriječavaju stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu dijelova iz Priloga II., a koji nose oznaku sukladnosti CE iz Priloga IV., koji pokazuje njihovu usklađenost sa odgovarajućim bitnim zahtjevima ako su ti dijelovi namijenjeni ugradnji na rekreacijsko plovilo, sukladno izjavi, iz Priloga III.B, proizvođača, njegovog ovlaštenog zastupnika s poslovnim nastanom u Zajednici ili, u slučaju uvoza iz treće države, bilo koje osobe koja stavlja te dijelove na tržište Zajednice.

4.   Na poslovnim sajmovima, izložbama, predstavljanjima itd. države članice ne stvaraju nikakve zapreke predstavljanju proizvoda iz članka 1. stavka 1. ove Direktive koji nisu u skladu sa ovom Direktivom, pod uvjetom da vidljiva oznaka jasno navodi da se takvi proizvodi ne mogu prodavati niti stavljati u uporabu sve dok ne ispune zahtjeve iz ove Direktive.

5.   Kad se na proizvode iz članka 1. stavka 1. ove Direktive primjenjuju druge direktive u vezi s drugim vidovima, a koje također propisuju postavljanje oznake sukladnosti CE, te druge direktive navode da takvi proizvodi također ispunjavaju njihove odredbe. Međutim, ako jedna ili više direktiva dopušta proizvođaču da tijekom prijelaznog razdoblja izabere koja će rješenja primijeniti, oznaka sukladnosti CE navodi da proizvod ispunjava odredbe samo onih direktiva koje je proizvođač primijenio. U tom slučaju, podrobni podaci iz tih direktiva, kako je objavljeno u Službenom listu Europskih zajednica, moraju biti navedeni u dokumentima, obavijestima i uputama, koje te direktive zahtijevaju, i priložene takvim proizvodima.

Članak 5.

Države članice pretpostavljaju da su ispunjeni bitni zahtjevi iz članka 3. za proizvode iz članka 1. stavka 1., koji ispunjavaju odgovarajuće nacionalne norme donesene, u skladu s usklađenim normama upućivanje na koje je objavljeno u Službenom listu Europskih zajednica; države članice objavljuju upućivanje na te nacionalne norme.

Članak 6.

1.   Kad država članica ili Komisija smatra da usklađene norme iz članka 5. ne ispunjavaju u cijelosti bitne zahtjeve iz članka 3. ove Direktive, Komisija ili država članica o tome obavješćuje odbor osnovan Direktivom 83/189/EEZ i navodi svoje razloge. Odbor o tome hitno daje mišljenje.

Uzimajući u obzir mišljenje odbora, Komisija obavješćuje države članice ako je te norme potrebno povući iz objave navedene u članku 5. ove Direktive.

2.   Komisija može donijeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da se ova Direktiva u skladu sa stavkom 3. ovog članka u praksi primjenjuje na jedinstven način.

3.   Komisiji pomaže Stalni odbor sastavljen od predstavnika koje su imenovale države članice i kojim predsjeda predstavnik Komisije.

Stalni odbor donosi svoj poslovnik.

Predstavnik Komisije predlaže Odboru mjere koje je potrebno poduzeti. Odbor dostavlja svoje mišljenje o prijedlogu u roku koji predsjednik može odrediti prema hitnosti predmeta ili, ako je potrebno, glasovanjem.

Mišljenje se unosi u zapisnik; uz to, svaka država članica ima pravo zahtijevati da se njeno mišljenje unese u zapisnik.

Komisija posebno vodi računa o mišljenju Odbora. Obavješćuje Odbor o načinu na koji je njegovo mišljenje uzeto u obzir.

4.   Stalni odbor može, uz to, razmotriti bilo koje pitanje u vezi s primjenom ove Direktive i što ga je postavio predsjednik, bilo na inicijativu predsjednika ili na zahtjev države članice.

Članak 7.

Zaštitna klauzula

1.   Kad država članica utvrdi da rekreacijsko plovilo ili njegovi dijelovi iz Priloga II., koji nose oznaku sukladnosti CE iz Priloga IV., ispravno sagrađeni, ugrađeni, održavani i upotrijebljeni u skladu s njihovom namjenom, mogu ugroziti sigurnost i zdravlje osoba, imovine ili okoliša, ona poduzima sve odgovarajuće privremene mjere da ih povuče s tržišta ili ograniči njihovo stavljanje na tržište ili stavljanje u uporabu.

Država članica odmah obavješćuje Komisiju o svim takvim mjerama navodeći razloge za svoju odluku, posebno kada je neusklađenost posljedica:

(a)

neispunjavanja bitnih zahtjeva iz članka 3.;

(b)

nepravilne primjene normi iz članka 5. ove Direktive ako se tvrdi da su te norme primijenjene;

(c)

nedostataka u samim normama iz članka 5. ove Direktive.

2.   Komisija se u najkraćem mogućem roku savjetuje sa tim strankama. Ako, po završetku takvih savjetovanja, Komisija utvrdi da su:

mjere opravdane, odmah o tome obavješćuje državu članicu koja je poduzela inicijativu i ostale države članice; kada se odluka iz stavka 1. ovog članka temelji na nedostatku u normama, nakon savjetovanja sa tim strankama Komisija predmet iznosi pred Odbor iz članka 6. stavka 1. ove Direktive u roku od dva mjeseca, ako država članica namjerava zadržati odluku koju je donijela, i pokrenuti postupak iz članka 6. stavka 1. ove Direktive,

mjere neopravdane, odmah obavješćuje državu članicu koja je poduzela inicijativu i proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika s poslovnim nastanom u Zajednici.

3.   Kada dio koji nije u skladu sa Prilogom II. ili plovilo nose oznaku sukladnosti CE, država članica, koja ima nadležnost nad onim tko je postavio tu oznaku, poduzima odgovarajuće mjere; ta država članica obavješćje Komisiju i druge države članice.

4.   Komisija osigurava da se države članice obavijeste o napretku i ishodu ovog postupka.

POGLAVLJE II.

Ocjena sukladnosti

Članak 8.

Prije proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda iz članka 1. stavka 1. ove Direktive proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici primjenjuju sljedeće postupke za A, B, C i D kategorije brodova kako je navedeno u odjeljku 1. Priloga I.

1.

Za A i B kategorije:

za brodove duljine trupa manje od 12 m: nadzor unutarnje proizvodnje i testovi (modul Aa) iz Priloga VI.,

za brodove duljine trupa od 12 do 24 m: EZ ispitivanje tipa (modul B) iz Priloga VII. dopunjeno modulom C (sukladnost tipu) iz Priloga VIII., ili bilo koji od sljedećih modula: B + D, ili B + F, ili G ili H.

2.

Za C kategoriju:

(a)

za brodove duljine trupa od 2.5 do 12 m:

kada su ispunjene usklađene norme koje se odnose na odjeljke 3.2 i 3.3 Priloga I.: nadzor unutarnje proizvodnje (modul A) iz Priloga V.,

kada nisu ispunjene usklađene norme koje se odnose na odjeljke 3.2 i 3.3 Priloga I.: nadzor unutarnje proizvodnje i testovi (modul Aa) iz Priloga VI.

(b)

za brodove duljine trupa od 12 do 24 m: EZ ispitivanje tipa (modul B) iz Priloga VII. dopunjeno modulom C (sukladnost tipu) iz Priloga VIII., ili bilo koji od sljedećih modula: B + D, ili B + F, ili G ili H.

3.

Za D kategoriju:

Za brodove duljine trupa od 2.5 do 12 m: nadzor unutarnje proizvodnje (modul A) iz Priloga V.

4.

Za dijelove iz Priloga II.: bilo koji od sljedećih modula: B + C, ili B + D, ili B + F, ili G ili H.

Članak 9.

Prijavljena tijela

1.   Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima koja su imenovale za provedbu zadataka koje se odnose na postupke ocjene sukladnosti iz članka 8. ove Direktive uz određene zadatke za čiju su provedbu imenovana ta tijela i identifikacijske brojeve koje im je prethodno dodijelila Komisija.

Komisija objavljuje popis prijavljenih tijela u Službenom listu Europskih zajednica, uz identifikacijske brojeve koje im je dodijelila i zadatke zbog kojih su prijavljena. Komisija osigurava da popis bude redovito ažuriran.

2.   Države članice primjenjuju mjerila iz Priloga XIV. za ocjenjivanje tijela koja se moraju navesti u takvoj prijavi. Smatra se da tijela koja ispunjavaju mjerila ocjenjivanja predviđena odgovarajućim usklađenim normama ispunjavaju ta mjerila.

3.   Država članica koja potvrdi tijelo mora povući prijavu ako utvrdi da tijelo više ne ispunjava mjerila iz Priloga XIV. Ona o tome odmah obaviješćuje Komisiju i ostale države članice.

POGLAVLJE III.

Oznaka sukladnosti CE

Članak 10.

1.   Rekreacijsko plovilo i njegovi dijelovi iz Priloga II. za koje se smatra da ispunjavaju bitne zahtjeve iz članka 3. ove Direktive moraju nositi znak sukladnosti CE kada se stavljaju na tržište.

2.   Oznaka sukladnosti CE, kako je prikazano u Prilogu IV., mora biti postavljena tako da bude vidljiva, čitka i neizbrisiva na rekreacijskom plovilu, kao u točki 2.2. Priloga I., i na dijelovima iz Priloga II. i/ili na njihovoj ambalaži.

Oznaka sukladnosti CE prati identifikacijski broj prijavljenog tijela odgovornog za provedbu postupaka iz priloga VI., IX., X., XI. i XII.

3.   Zabranjuje se postavljanje oznaka na opremu ili zaštitne sustave koje mogu dovesti u zabludu treće osobe u vezi značenja i oblika oznake sukladnosti CE. Rekreacijsko plovilo i njegovi dijelovi iz Priloga II. i/ili njihova ambalaža može biti označena s drugim oznakama pod uvjetom da da time ne umanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti CE.

4.   Ne dovodeći u pitanje članak 7. ove Direktive:

(a)

kada država članica utvrdi da je oznaka sukladnosti CE pogrešno postavljena, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici obvezan je okončati to kršenje prema uvjetima koje je predvidjela država članica;

(b)

u slučaju daljnje neusklađenosti, država članica mora poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje na tržište tog proizvoda ili osigurala njegovo povlačenje s tržišta u skladu s postupcima iz članka 7. ove Direktive.

POGLAVLJE IV.

Završne odredbe

Članak 11.

Svaka odluka u skladu sa ovom Direktivom koja ima za posljedicu ograničavanje stavljanja na tržište i uporabe proizvoda iz članka 1. stavka 1. ove Direktive mora biti detaljno utemeljena. O takvoj se odluci, kao i o pravnim lijekovima koji joj stoje na raspolaganju u skladu sa važećim zakonodavstvom u toj državi članici i o rokovima za te pravne lijekove, odmah obavješćuje odnosna strana.

Članak 12.

Komisija poduzima sve potrebne mjere za osiguravanje dostupnosti podataka koji utječu na sve odluke u vezi s provedbe ove Direktive.

Članak 13.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 16. prosinca 1995. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Države članice primjenjuju ove odredbe od 16. lipnja 1996.

Stalni odbor iz članka 6. stavka 3. ove Direktive može preuzeti svoje zadatke od datuma stupanja na snagu ove Direktive. Države članice mogu poduzeti mjere iz članka 9. ove Direktive od istog datuma.

Kada države članice donose odredbe iz prvog podstavka, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Države članice dozvoljavaju stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu proizvoda iz članka 1. stavka 1. ove Direktive koji ispunjavaju važeće propise na njihovom području na dan donošenja ove Direktive tijekom razdoblja od četiri godine od tog dana.

Članak 14.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 15.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. lipnja 1994.

Za Europski parlament

Predsjednik

E. KLEPSCH

Za Vijeće

Predsjednik

Y. PAPANTONIOU


(1)  SL C 123, 15.5.1992., str. 7.

(2)  SL C 313, 30.11.1992., str. 38.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 16. studenoga 1992. (SL C 337, 21.12.1992., str. 17.); Zajedničko stajalište Vijeća od 16. prosinca 1993. (SL C 137, 19.5.1994., str. 1.); Odluka Europskog parlamenta od 9. ožujka 1994. (SL C 91, 28.3.1994.).

(4)  SL C 136, 4.5.1985., str. 1.

(5)  SL L 109, 26.4.1983., str. 8. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 88/182/EEZ (SL L 81, 26.3.1988., str. 75.).

(6)  SL L 220, 30.8.1993., str. 23.

(7)  SL L 301, 28.10.1982., str. 1.


PRILOG I.

OSNOVNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI NAMJENE I KONSTRUKCIJE REKREACIJSKIH PLOVILA

1.   KATEGORIJE NAMJENE BRODICA

Kategorije namjene

Snaga vjetra

(po Beaufortovoj ljestvici)

Visina valova

(H 1/3, metri)

A –

„Prekooceanska”

preko 8

preko 4

B –

„Priobalna”

najviše 8

najviše 4

C –

„Dužobalna”

najviše 6

najviše 2

D –

„Za plovidbu zaštićenim vodama”

najviše 4

najviše 0,5

Pojmovi:

A.   PREKOOCEANSKA: Namijenjena dugim putovanjima na kojima uvjeti dopuštaju snagu vjetra veću od 8 bofora po Beaufortovoj ljestvici i valove visine od 4 i više metara, s uglavnom nezavisnim posudama.

B.   PRIOBALNA: Namijenjena priobalnim putovanjima na kojima mogu pretrpjeti uvjete snage vjetra od najviše 8 bofora i valove visine od najviše 4 metra.

C.   DUŽOBALNA: Namijenjena putovanjima priobalnim vodama, velikim zaljevima, ušćima rijeka, jezerima i rijekama na kojima mogu pretrpjeti uvjete snage vjetra od najviše 6 bofora i valove visine od najviše 2 metra.

D.   ZA PLOVIDBU ZAŠTIĆENIM VODAMA: Namijenjena putovanjima manjim jezerima, rijekama i kanalima na kojima mogu pretrpjeti uvjete snage vjetra od najviše 4 bofora i valove visine od najviše 0.5 metara.

Brodice svih kategorija moraju biti izrađene i sastavljene tako da podnesu ove parametre s obzirom na stabilitet, sposobnost održanja na površini i druge odgovarajuće bitne zahtjeve iz Priloga I. i moraju imati dobra svojstva rukovanja.

2.   OPĆI ZAHTJEVI

Rekreacijsko plovilo i njegovi dijelovi iz Priloga II. ispunjavaju bitne zahtjeve ako se na njih odnose.

2.1.   Identifikacija trupa broda

Svako je plovilo označeno identifikacijskim brojem trupa broda koji uključuje sljedeće podatke:

oznaku proizvođača,

državu proizvodnje,

jedinstveni serijski broj,

godinu proizvodnje,

godinu modela.

Podrobni podaci u vezi s tim zahtjevima navedeni su u usklađenim normama.

2.2.   Oznaka graditelja

Svako plovilo nosi trajnu pločicu postavljenu odvojeno od identifikacijskog broja trupa brodice koja uključuje sljedeće podatke:

ime proizvođača,

oznaka sukladnosti CE (vidjeti Prilog IV.),

kategoriju namjene broda prema odjeljku 1.,

preporuku proizvođača o najvećoj dozvoljenoj težini tereta prema odjeljku 3.6.,

preporuku proizvođača o broju osoba koje je brodica namijenjena prevoziti.

2.3.   Zaštita od pada s broda i načini ponovnog ukrcavanja

Zavisno od kategorije namjene, plovilo je izrađeno tako da smanji rizik od pada s broda i olakša ponovno ukrcavanje.

2.4.   Vidljivost s glavnog položaja za kormilarenje

Za motorne brodove, glavni položaj za kormilarenje, pod normalnim uvjetima uporabe (brzina i teret), pruža kormilaru dobru vidljivost u svim pravcima.

2.5.   Priručnik za vlasnike

Svako plovilo opskrbljeno je priručnikom za vlasnike pisanim službenim jezikom Zajednice ili jezicima koje određuje država članica u kojoj se plovilo prodaje u skladu s Ugovorom. Ovaj priručnik posvećuje posebnu pozornost na rizike od požara i prodora vode i sadrži podatke iz odjeljka 2.2., 3.6. i 4. kao i težinu u kilogramima plovila bez tereta.

3.   ZAHTJEVI VEZANO UZ CJELOVITOST I KONSTRUKCIJU

3.1.   Konstrukcija

Izbor i kombinacija materijala i njihovo sastavljanje osiguravaju da je plovilo dovoljno jako u svim pogledima. Posebna pozornost daje se kategoriji namjene prema odjeljku 1. i preporuci proizvođača o najvećoj dozvoljenoj težini tereta prema odjeljku 3.6.

3.2.   Stabilnost i nadvođe

Plovilo je dovoljno stabilno i dovoljne visine nadvođa s obzirom na kategoriju namjene prema odjeljku 1. i preporuci proizvođača o najvećoj težini tereta prema odjeljku 3.6.

3.3.   Sposobnost održanja na površini i plutanje

Plovilo je sastavljeno tako da posjeduje svojstva održavanja na površini koja odgovaraju njegovoj kategoriji namjene prema odjeljku 1.1. i preporuci proizvođača o najvećoj težini tereta prema odjeljku 3.6. Sva nastanjiva plovila s dva ili više trupova sastavljena su tako da mogu plutati i u prevrnutom položaju.

Brodovi duljine manje od šest metara, koji su osjetljivi na potapanje, kad se koriste u svojoj kategoriji namjene opskrbljeni su odgovarajućim sredstvima za plutanje u uvjetima potapanja.

3.4.   Otvori na trupu, palubi i nadgrađu

Otvori na trupu, palubi(-ama) i nadgrađu ne umanjuju konstrukcijsku cjelovitost plovila ili otpornost na kišu i vjetar kada su zatvoreni.

Prozori, bočni prozori, vrata i poklopci grotla podnose pritisak vode na koju mogu naići u određenom položaju, kao i opterećenje pod težinom osoba koje se kreću po palubi.

Kroz okove trupa broda namijenjenih propuštanju vode u i iz trupa ispod razine vode, koji odgovara preporuci proizvođača o najvećoj težini tereta prema odjeljku 3.6, pričvršćuju se sredstvima za zatvaranje koji su lako dostupni.

3.5.   Prodor vode

Sva su plovila tako oblikovana da smanje rizik od prodora vode.

Posebna pozornost obraća se prema potrebi:

kabinama i otvorima na dnu koji moraju dopuštati istjecanje vode ili imati druga sredstva za odvod vode iz unutrašnjosti broda,

uređajima za ventilaciju,

odvođenju vode crpkama ili drugim sredstvima.

3.6.   Preporuka proizvođača o najvećoj težini tereta

Preporuka proizvođača o najvećoj težini tereta (gorivo, voda, zalihe, razna oprema i ljudi (u kilogramima) za koji je brod namijenjen, kako je označeno na oznaci graditelja, određuje se prema kategoriji namjene (odjeljak 1.), stabiliteta i nadvođa (odjeljak 3.2.), sposobnosti održavanja na površini i plutanja (odjeljak 3.3.).

3.7.   Prostor za gumene čamce za spašavanje

Sva plovila kategorije A i B i plovila kategorije C i D dulja od šest metara opskrbljena su jednim ili više prostora za gumeni(-e) čamac(-ce) za spašavanje koji je(su) dovoljno velik(i) da primi(e) onoliki broj osoba kolikom je namijenjen brod prema preporuci proizvođača. Taj(ti) prostor(i) je(su) stalno lako dostupan(-ni).

3.8.   Spašavanje

Sva nastanjiva plovila s dva ili više trupa od preko 12 m duljine opskrbljena su održivim sredstvima za spašavanje u slučaju prevrtanja.

Sva nastanjiva plovila opskrbljena su održivim sredstvima za spašavanje u slučaju požara.

3.9.   Sidrenje, vezanje broda i tegljenje

Sva plovila, uzimajući u obzir kategoriju njihove namjene i svojstva, opremljeni su jednom ili dvije jake točke ili drugim sredstvima sposobnim da sigurno posluže sidrenju, vezanju broda i tegljenju tereta.

4.   SVOJSTVA ZA UPRAVLJANJE

Proizvođač osigurava da svojstva za upravljanje plovilom ispunjavaju zahtjeve najjačeg motora za koji je namijenjen i sastavljen. Za sve rekreacijske brodske motore maksimalna jačina motora navedena je u priručniku za vlasnike u skladu s usklađenim normama.

5.   ZAHTJEVI ZA UGRADNJU

5.1.   Motori i prostori za motor

5.1.1.   Unutrašnji motor

Svi unutrašnji motori postavljeni su u ograđenom prostoru odvojenom od prostora za boravak i to tako da smanjuju rizik od požara i širenja vatre kao i od opasnosti od otrovnih isparenja, vrućine, buke ili vibracija u prostoru za boravak.

Dijelovi motora i dodaci koje treba često nadzirati i/ili servisirati moraju biti lako dostupni.

Materijali za izolaciju unutar prostora za motor ne smiju biti zapaljivi.

5.1.2.   Ventilacija

Prostor strojarnice se provjetrava. Mora se spriječiti opasno ulaženje vode u prostor strojarnice kroz sve otvore.

5.1.3.   Izloženi dijelovi

Osim ako je motor zaštićen poklopcem ili vlastitim ograđenim prostorom, izloženi pokretni ili zagrijani dijelovi motora koji bi mogli uzrokovati ozljede ljudi moraju se učinkovito zaštititi.

5.1.4.   Pokretanje izvanbrodskog motora

Svi brodovi s izvanbrodskim motorima imaju uređaj za sprječavanje pokretanja motora u brzini, osim ako:

(a)

motor proizvodi manje od 500 njutna (N) statičkog potiska propelera;

(b)

motor ima uređaj za ograničenje rasplinjača koji ograničava potisak na 500 N u trenutku pokretanja motora.

5.2   Sustav cjevovoda za gorivo

5.2.1.   Opće odredbe

Rješenje i instalacije punjenja, skladištenja, otplinjavanja i opskrbe gorivom napravljeni su i postavljeni tako da smanjuju rizik od požara i eksplozije.

5.2.2.   Tankovi za gorivo

Tankovi za gorivo, konopci i cijevi osigurani su i odvojeni ili zaštićeni od bilo kojeg izvora veće topline. Materijal od kojeg su izrađeni tankovi i način na koji su sastavljeni moraju biti u skladu s njihovom zapreminom i vrstom goriva. Svi prostori oko tanka se provjetravaju.

Tekuća goriva s točkom zapaljenja nižom od 55 °C drže se u tankovima koji ne čine dio trupa broda i:

(a)

izolirani su od prostora strojarnice i od svih ostalih izvora paljenja;

(b)

odvojeni su od prostora za boravak.

Tekuća goriva s točkom zapaljenja od 55 °C i više mogu se držati u tankovima koji su dio trupa broda.

5.3.   Električni sustav

Električni sustavi su napravljeni i ugrađeni tako da osiguraju pravilan rad plovila pod normalnim uvjetima uporabe i takvi su da smanjuju rizik od vatre i elektrošoka.

Potrebno je obratiti pozornost na zaštitu od opterećenja i kratkog spoja svih strujnih krugova, osim onih koji služe za pokretanje motora i napajaju se akumulatorima.

Osigurava se provjetravanje radi sprječavanja gomilanja plinova koje bi mogli ispuštati akumulatori. Akumulatori su čvrsto postavljeni i zaštićeni od prodora vode.

5.4   Sustav za kormilarenje

5.4.1.   Opće odredbe

Sustavi za kormilarenje napravljeni su, sastavljeni i ugrađeni kako bi dopustili prijenos opterećenja upravljanja pod predvidivim uvjetima rada.

5.4.2.   Izvanredne mjere u slučaju više sile

Brodice na jedra i motorne brodice jednim unutrašnjim motorom i s takvim sustavom za kormilarenje koji ima daljinsko upravljanje kormilom moraju biti opremljeni izvanrednim mjerama za kormilarenje smanjenom brzinom u slučaju više sile.

5.5.   Plinski sustav

Plinski sustavi za unutrašnju uporabu takvog su tipa da ispuštaju pare i napravljeni su i ugrađeni tako da izbjegnu curenje i rizik od eksplozije i da ih je moguće ispitati na curenje. Materijali i dijelovi pogodni su za određene plinove koji podnose opterećenja i izloženosti moguća u morskoj sredini.

Svaka naprava opremljena je uređajem za gašenje plamena koji djeluju na sve plamenike. Svaka naprava na plin mora imati zaseban odvojak za razvodni sustav i svaku od njih mora nadzirati zaseban uređaj za zatvaranje. Mora se osigurati odgovarajuća ventilacija radi sprječavanja opasnosti od curenja i produkata izgaranja.

Sva plovila s trajno ugrađenim plinskim sustavima imaju prostor koji sadržava sve plinske cilindre. Taj prostor je odvojen od prostora za boravak, dostupan je samo izvana i ventiliran prema van tako da svaki plin koji se ispušta otječe van broda. Svi trajni plinski sustavi testirani su po ugradnji.

5.6.   Protupožarna zaštita

5.6.1.   Opće odredbe

Tip ugrađene opreme i razmještaj na plovilu vodi računa o riziku i širenju vatre. Posebna pozornost obraća se na okruženje uređaja s otvorenom plamenom, vrućih površina ili motora i pomoćnih strojeva, ulja i prelijevanja goriva, nepokrivenih cijevi za ulje i gorivo i na postavljanje električnih vodova iznad vrućih površina strojeva.

5.6.2.   Oprema za gašenje požara

Plovila su opskrbljena opremom za gašenje požara primjerenom opasnosti od požara. Prostori za benzinski motor zaštićeni su sustavom za gašenje požara koji ne zahtijeva otvaranje tog prostora u slučaju vatre. Na mjestu gdje su postavljeni, prenosivi aparati za gašenje požara lako su dostupni, a jedan će biti tako postavljen da se može lako doseći sa glavnog položaja za kormilarenje na plovilu.

5.7.   Navigacijska svjetla

Gdje su postavljena, navigacijska svjetla moraju ispunjavati Colrega ili CEVNI propise iz 1972.

5.8.   Sprječavanje ispuštanja

Plovilo je sastavljeno tako da sprječava slučajno ispuštanje onečišćivača (ulja, goriva itd.) iz brodice.

Plovila sa zahodom opremljena su:

(a)

ili tankovima za sakupljanje;

(b)

ili mjestom na koje se privremeno može ugraditi tank za sakupljanje tamo gdje je ograničeno ispuštanje ljudskog otpada.

Uz to, sve cijevi za odvod ljudskog otpada koje prolaze kroz trup broda imaju ugrađene ventile koji se mogu zatvoriti.


PRILOG II.

DIJELOVI

1.   Oprema za unutrašnje motore i motore na krmi zaštićena od zapaljenja.

2.   Uređaji za zaštitu pokretanje motora u brzini za izvanbrodske motore.

3.   Kola kormila, mehanizmi za kormilarenje i spojevi kablova.

4.   Rezervoari i cijevi za gorivo.

5.   Montažna grotla i bočni prozori.


PRILOG III.

IZJAVA GRADITELJA ILI NJEGOVOG OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA S POSLOVNIM NASTANOM U ZAJEDNICI ILI OSOBE ODGOVORNE ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

(članak 4. stavci 2. i 3.)

(a)

Izjava graditelja ili njegova ovlaštenog zastupnika s poslovnim nastanom u Zajednici iz članka 4. stavka 2. ove Direktive (djelomično dovršena plovila) sadrži sljedeće:

ime i adresu graditelja,

ime i adresu graditeljeva zastupnika s poslovnim nastanom u Zajednici ili, prema potrebi, osobe odgovorne za stavljanje na tržište,

opis djelomično dovršenog plovila,

izjavu da će biti dovršena gradnja djelomično dovršenog plovila i da ispunjava bitne zahtjeve koji se primjenjuju u toj fazi gradnje.

(b)

Izjava graditelja, njegova ovlaštenog zastupnika s poslovnim nastanom u Zajednici ili osobe odgovorne za stavljanje na tržište iz članka 4. stavka 3. ove Direktive (dijelovi) sadrži sljedeće:

ime i adresu graditelja,

ime i adresu graditeljeva zastupnika s poslovnim nastanom u Zajednici ili, prema potrebi, osobe odgovorne za stavljanje na tržište,

opis dijela,

izjavu da dio ispunjava odgovarajuće bitne zahtjeve.


PRILOG IV.

ZNAK CE

Oznaka sukladnosti CE s CE normama mora obuhvaćati inicijale CE prema sljedećem modelu:

Image

Ako je oznaka smanjena ili povećana, moraju se poštovati odnosi na gore navedenom gradiranom crtežu.

Razni elementi oznake sukladnosti CE moraju biti iste visine, ne manji od 5 mm.

Oznaku sukladnosti CE slijedi identifikacijski broj prijavljenog tijela, ako je ono uključeno u nadzor proizvodnje.


PRILOG V.

NADZOR UNUTARNJE PROIZVODNJE

(modul A)

1.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici, koji ispunjava obveze iz točke 2., osigurava i izjavljuje da su ti proizvodi u skladu sa zahtjevima direktive koja se na njih odnosi. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici stavlja znak CE na svaki proizvod i sastavlja izjavu o sukladnosti (vidjeti Prilog XV.).

2.   Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju iz stavka 3. i on ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici drži je dostupnom odgovarajućim nacionalnim tijelima u svrhe inspekcijskog nadzora tijekom razdoblja koje završava bar 10 godina nakon proizvodnje posljednjeg proizvoda.

U slučajevima kada ni proizvođač ni njegov ovlašteni zastupnik nemaju poslovni nastan u Zajednici, obveza držanja tehničke dokumentacije dostupnom odgovornost je osobe koja stavlja proizvod na tržište Zajednice.

3.   Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti proizvoda s zahtjevima iz direktive. Koliko je potrebno za ocjenu, dokumentacija sadržava podatke o izradi, gradnji i funkcioniranju proizvoda (vidjeti Prilog XIII.).

4.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik zadržavaju presliku izjave o sukladnosti s tehničkom dokumentacijom.

5.   Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje osigurao sukladnost proizvoda s tehničkom dokumentacijom iz točke 2. i zahtjevima direktive koja se na njih odnosi.


PRILOG VI.

NADZOR UNUTARNJE PROIZVODNJE I ISPITIVANJA

(modul Aa, opcija 1)

Ovaj se modul sastoji od modula A, kako je navedeno u Prilogu V., uz sljedeće dodatne zahtjeve:

Na jednom ili nekoliko proizvoda koji predstavljaju proizvođača, sam proizvođač, ili se u njegovo ime, izrađuje jedan ili više sljedećih ispitivanja, istovjetni izračun ili nadzor:

test stabiliteta sukladno bitnim zahtjevima iz točke 3.2.,

test svojstava sposobnosti održavanja na površini sukladno bitnim zahtjevima iz točke 3.3.

Odredbe zajedničke objema mogućnostima

Ovi testovi ili izračuni ili nadzor provode se na odgovornost prijavljenoga tijela što ga je izabrao proizvođač. Na odgovornost prijavljenoga tijela, proizvođač postavlja prepoznatljivi broj tog tijela za vrijeme proizvodnog postupka.


PRILOG VII.

EZ ISPITIVANJE TIPA

(modul B)

1.   Prijavljeno tijelo provjerava i potvrđuje da uzorak, koji predstavlja planiranu proizvodnju, ispunjava odredbe direktive koja se na njega odnosi.

2.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici podnosi zahtjev za EZ ispitivanje tipa prijavljenom tijelu po vlastitom izboru.

Zahtjev uključuje:

ime i adresu proizvođača i uz to ime i adresu ovlaštenog zastupnika, ako on podnosi zahtjev,

pismenu izjavu da isti zahtjev nije podnesen nekom drugom prijavljenom tijelu,

tehničku dokumentaciju iz točke 3.

Podnositelj zahtjeva prijavljenom tijelu stavlja na raspolaganje uzorak koji predstavlja planiranu proizvodnju, u daljem tekstu: „tip” (1).

Prijavljeno tijelo može zatražiti dodatne uzorke ako su potrebni za izvedbu programa ispitivanje.

3.   Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti proizvoda s zahtjevima direktive. Koliko je potrebno za procjenu, dokumentacija sadržava podatke o izradi, proizvodnji i funkcioniranju proizvoda (vidjeti Prilog III.).

4.   Prijavljeno tijelo:

4.1.   ispituje tehničku dokumentaciju, provjerava je li tip proizveden u skladu s tehničkom dokumentacijom i utvrditi da su dijelovi napravljeni u skladu s odgovarajućim odredbama normi iz članka 5. ove Direktive, kao i dijelovi koji su napravljeni bez primjene odgovarajućih odredbi tih normi;

4.2.   obavlja, ili je već obavio, odgovarajuća ispitivanja i potrebne testove radi provjere da li, kada nisu primijenjene norme iz članka 5. ove Direktive, rješenja koja je primjenio proizvođač ispunjavaju bitne zahtjeve Direktive;

4.3.   obavlja, ili je već obavio, odgovarajuća ispitivanja i potrebne testove radi provjere da li su, kada je proizvođač odlučio primijeniti odgovarajuće norme, te norme zaista primijenjene;

4.4.   dogovoriti se s podnositeljem zahtjeva o mjestu na kojem će se izvršiti ispitivanja i potrebni testovi.

5.   Ako tip ispunjava odredbe Direktive, prijavljeno tijelo podnositelju zahtjeva izdaje uvjerenje o EZ ispitivanju tipa. Uvjerenje sadrži ime i adresu proizvođača, zaključke ispitivanja, uvjete za njegovu valjanost i potrebne podatke za identifikaciju odobrenog tipa.

Spisak odgovarajućih dijelova tehničke dokumentacije prilažu se uz potvrdu, a presliku zadržava prijavljeno tijelo.

Ako je proizvođaču uskraćeno uvjerenje o tipu, prijavljeno tijelo detaljno obrazlaže takvo uskraćivanje.

6.   Podnositelj zahtjeva obavješćuje prijavljeno tijelo koje drži tehničku dokumentaciju u vezi s potvrdom o EZ ispitivanju tipa o svim preinakama na odobrenom proizvodu koji mora dobiti dodatno odobrenje ako takve izmjene mogu utjecati na sukladnost s bitnim zahtjevima ili propisanim uvjetima za uporabu proizvoda. Dodatno odobrenje daje se u obliku dodatka izvornom uvjerenju o EZ ispitivanju tipa.

7.   Svako prijavljeno tijelo daje drugim prijavljenim tijelima odgovarajuće podatke u vezi s uvjerenjima o EZ ispitivanju tipa te o izdanim i povučenim dodacima.

8.   Druga prijavljena tijela mogu primiti preslike uvjerenja o EZ ispitivanju tipa i/ili njihovih dodataka. Dodaci uvjerenjima na raspolaganju su drugim prijavljenim tijelima.

9.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik zadržava uz tehničku dokumentaciju preslike uvjerenja o EZ ispitivanju tipa i njihovih dodataka tijekom razdoblja koje završava bar 10 godina nakon proizvodnje posljednjeg proizvoda.

U slučajevima kada ni proizvođač ni njegov ovlašteni zastupnik nemaju poslovni nastan u Zajednici, obveza držanja tehničke dokumentacije dostupnom odgovornost je osobe koja proizvod stavlja na tržište Zajednice.


(1)  Tip može obuhvaćati nekoliko inačica proizvoda pod uvjetom da razlike u inačicama ne utječu na razinu sigurnosti i druge uvjete koji se tiču rada proizvoda.


PRILOG VIII.

SUKLADNOST TIPU

(modul C)

1.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici osigurava i izjavljuje da su ti proizvodi sukladni tipu kao što je opisano u uvjerenju o EZ ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve direktive koja se na njih odnosi. Proizvođač postavlja znak CE na svaki proizvod i sastaviti izjavu o sukladnosti (vidjeti Prilog XV.).

2.   Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da je postupak proizvodnje jamči sukladnost proizvoda s tipom kako je opisano u uvjerenju o EZ ispitivanju tipa i s zahtjevima direktive koja se na njih odnosi.

3.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik zadržava presliku izjave o sukladnosti tijekom razdoblja koje završava bar 10 godina nakon proizvodnje posljednjeg proizvoda.

U slučajevima kada ni proizvođač ni njegov ovlašteni zastupnik nemaju poslovni nastan u Zajednici, obveza držanja tehničke dokumentacije dostupnom je odgovornost osobe koja proizvod stavlja na tržište Zajednice (vidjeti Prilog XIII.).


PRILOG IX.

JAMSTVO KAKVOĆE PROIZVODNJE

(modul D)

1.   Proizvođač koji ispunjava obveze iz točke 2. osigurava i izjavljuje da su ti proizvodi u u skladu s tipom kao što je opisano u uvjerenju o EZ ispitivanju tipa i ispunjavaju zahtjeve direktive koja se na njih odnosi. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici stavlja znak CE na svaki proizvod i stavlja izjavu o sukladnosti (vidjeti Prilog XV.). Uz oznaku sukladnosti CE prilaže se identifikacijski broj prijavljenog tijela nadležnog za nadzor kako je predviđeno točkom 4.

2.   Proizvođač primjenuje odobreni sustav kakvoće za proizvodnju, provjeriti konačni proizvod i ispitati ga kako je predviđeno točkom 4.

3.   Sustav kakvoće

3.1.   Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenu sustava kakvoće za te proizvode prijavljenom tijelu po vlastitom izboru.

Zahtjev uključuje:

važne podatke o predviđenoj kategoriji proizvoda,

dokumentaciju u vezi sa sustavom kakvoće,

prema potrebi, tehničku dokumentaciju odobrenog tipa (vidjeti Prilog XIII.) i presliku uvjerenja o EZ ispitivanju tipa.

3.2.   Sustav kakvoće osigurava sukladnost proizvoda s tipom kako je opisano u uvjerenju o EZ ispitivanju tipa i s zahtjevima direktive koja se na njih odnosi.

Svi elementi, zahtjevi i propisi koje je donio proizvođač dokumentirane su na sustavan i uredan način u obliku pisanih smjernica, postupaka i uputa. Dokumentacija sustava kakvoće mora omogućiti dosljedno tumačenje programa, plana, priručnika i registara kakvoće.

Posebno sadržavaju odgovarajući opis:

ciljeva kakvoće i organizacijskog ustrojstva odgovornosti i nadležnosti uprave u pogledu kakvoće proizvoda,

tehnika proizvodnje, nadzora i jamstva kakvoće, postupaka i sustavnih djelovanja koja primijenjuje,

ispitivanja i testova koja se vrše prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, i učestalosti kojom se obavljaju,

registara kakvoće, kao što su izvješća o inspekciji i podaci o ispitivanjima i umjeravanju, izvješća o osposobljenosti tog osoblja itd.,

sredstava za nadzor postignuća kakvoće zatraženog proizvoda i učinkovitog djelovanja sustava kakvoće.

3.3.   Prijavljeno tijelo ocjenuje sustav kakvoće da utvrdi da li ispunjava zahtjeve iz točke 3.2. Prijavljeno tijelo pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na sustave kakvoće koji primjenjuju odgovarajuće usklađene norme.

Bar jedan član ocjenjivačkoga tima mora imati iskustva u ocjenjivanju te tehnologije proizvodnje. Postupak ocjenjivanja uključuje inspekcijski posjet prostorijama proizvođača.

O svojoj odluci obaviještava proizvođača. Obavijest sadrži odluku o ispitivanju i obrazloženu ocjenu.

3.4.   Proizvođač se obvezuje ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kakvoće i pridržavati ga se kako bi ostao odgovarajući i djelotvoran.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obaviještava prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kakvoće o svim namjerama osuvremenjivanja sustava kakvoće.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje predložene preinake i odlučuje da li izmijenjeni sustav kakvoće i dalje ispunjava zahtjeve iz točke 3.2. ili je li potrebna ponovna ocjena.

O svojoj odluci obaviještava proizvođača. Obavijest sadrži odluku o ispitivanju i obrazloženu ocjenu.

4.   Nadzor u odgovornosti prijavljenog tijela

4.1.   Svrha nadzora je osigurati da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kakvoće.

4.2.   Proizvođač dopušta prijavljeno tijelu da radi nadzora dođe na mjesto proizvodnje i skladišta da izvrši inspekciju i ispitivanje, i daje mu sve potrebne podatke, a posebno:

dokumentaciju o sustavu kakvoće,

registre kakvoće, kao što su izvješća o inspekciji i podaci o ispitivanjima i umjeravanju, izvješća o osposobljenosti tog osoblja itd.

4.3.   Prijavljeno tijelo periodično vršiti reviziju da se uvjeri da proizvođač održava i primjenjuje sustav kakvoće i proizvođaču dostaviti izvješće o reviziji.

4.4.   Dodatno, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Za vrijeme takvih posjeta prijavljeno tijelo može ispitati, ili zatražiti ispitivanje, radi provjere da sustav kakvoće djeluje ispravno, ako to bude potrebno. Prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču izvješće o posjeti i, ako je izvršeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5.   Tijekom razdoblja koje završava bar 10 godina nakon proizvodnje posljednjeg proizvoda, proizvođač omogućava dostupnost nacionalnim tijelima:

dokumentaciji iz druge alineje drugog podstavka točke 3.1.,

preinakama iz drugog podstavka točke 3.4.,

odluci i izvješćima prijavljenih tijela iz zadnjeg podstavka točaka 3.4., 4.3. i 4.4.

6.   Svako prijavljeno tijelo dostavlja drugim prijavljenim tijelima važne podatke u vezi s izdanim i povučenim odobrenjima sustava kakvoće.


PRILOG X.

PROVJERA PROIZVODA

(modul F)

1.   Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici provjerava i potvrđuje da su proizvodi na koje se primjenjuje točka 3. sukladni s tipom kako je opisano u uvjerenju o EZ ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve direktive koja se na njih odnosi.

2.   Proizvođač poduzima sve potrebne mjere da bi postupak proizvodnje osigurao sukladnost proizvoda s tipom kako je opisano u uvjerenju o EZ ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahjeve direktive koja se na njih odnosi. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici stavlja znak CE na svaki proizvod i sastavlja izjavu o sukladnosti (vidjeti Prilog XV.).

3.   Prijavljeno tijelo obavlja odgovarajuća ispitivanja i testove radi provjere sukladnosti proizvoda s odredbama ove Direktive, ispitivanjem i testiranjem svakog proizvoda kao što je utvrđeno točkom 4. ili ispitivanjem i testiranjem proizvoda na statističkoj osnovi, kao što je utvrđeno točkom 5., prema izboru proizvođača.

3a.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici zadržava presliku izjave o sukladnosti tijekom razdoblja koje završava bar 10 godina nakon proizvodnje posljednjeg proizvoda.

4.   Provjera ispitivanjem i testiranjem svakog proizvoda

4.1.   Svi proizvodi se pojedinačno ispituju i obavljaju se odgovarajuća ispitivanja kao što je utvrđeno odgovarajućom normom ili normama iz članka 5. ove Direktive ili istovjetna ispitivanja radi provjere njihove sukladnosti tipu kako je opisano u uvjerenju o EZ ispitivanju tipa i zahtjevima direktive koja se na njih odnosi.

4.2.   Prijavljeno tijelo postavlja, ili traži da se postavi, njegov identifikacijski broj na svaki odobreni proizvod i sastaviti pismeno uvjerenje o sukladnosti u vezi s obavljenim ispitivanjima.

4.3.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora osigurati da na zahtjev prijavljenoga tijela dostavi uvjerenja o sukladnosti.

5.   Statistička provjera

5.1.   Proizvođač dostavlja svoje proizvode u obliku količine istovrsne robe i poduzima sve potrebne mjere da postupak proizvodnje osigura istovrsnost svake proizvedene količine.

5.2.   Svi proizvodi moraju biti na raspolaganju za provjeru u obliku određene količine istovrsne robe. Iz svake skupine nasumično se uzima uzorak. Izdvojeni proizvodi pojedinačno se ispituju i obavljaju se odgovarajuća ispitivanja kao što je utvrđeno odgovarajućom normom ili normama iz članka 5. ove Direktive ili istovjetna ispitivanja da se osigura njihova sukladnost zahtjevima direktive koja se na njih odnosi i da se utvrdi da li je ta količina prihvaćena ili odbijena.

5.3.   Statistički postupak koristi sljedeće elemente:

statističku metodu koja se primijenjuje,

plan uzimanja uzoraka s operativnim svojstvima.

5.4.   U slučaju prihvaćenih količina, prijavljeno tijelo postavlja, ili traži da se postavi, njegov identifikacijski broj na svaki odobreni proizvod i sastaviti pisano uvjerenje o sukladnosti u vezi s obavljenim ispitivanjima. Svi proizvodi u skupini mogu se staviti na tržište, osim onih proizvoda za čije je uzorke utvrđeno da nisu sukladni.

Ako je količina odbijena, prijavljeno tijelo ili nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere da spriječi da se ta skupina stavi na tržište. U slučaju čestih odbijanja skupina prijavljeno tijelo može obustaviti statističku provjeru.

Proizvođač može postaviti identifikacijski broj tog tijela za vrijeme postupka proizvodnje pod odgovornošću prijavljenog tijela.

5.5.   Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora osigurati da na zahtjev prijavljenoga tijela dostavi uvjerenja o sukladnosti.


PRILOG XI.

PROVJERA JEDINICE

(modul G)

1.   Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač osigurava i izjavljuje da je predmetni proizvod, za koji je izdana potvrda iz točke 2., sukladan zahtjevima direktive koja se na njega odnosi. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici stavlja znak CE na proizvod i sastavlja izjavu o sukladnosti (vidjeti Prilog XV.).

2.   Prijavljeno tijelo ispituje pojedinačan proizvod i obavlja odgovarajuća ispitivanja kao što je utvrđeno odgovarajućom normom ili normama iz članka 5. ove Direktive, ili istovjetna ispitivanja, radi provjere njihove sukladnosti odgovarajućim zahtjevima Direktive.

Prijavljeno tijelo postavlja, ili traži da se postavi, njegov identifikacijski broj na svaki odobreni proizvod i sastaviti pisano uvjerenje o sukladnosti u vezi s obavljenim ispitivanjima.

3.   Namjena tehničke dokumentacije je omogućiti procjenu sukladnosti zahtjevima Direktive i razumijevanje izrade, proizvodnje i funkcioniranja proizvoda (vidjeti Prilog XIII.).


PRILOG XII.

JAMSTVO POTPUNE KAKVOĆE

(modul H)

1.   Ovaj modul opisuje postupke kojima proizvođač koji ispunjava obveze iz stavka 2. osigurava i izjavljuje da predmetni proizvodi ispunjavaju zahtjeve direktive koja se na njih odnosi. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Zajednici stavlja znak CE na svaki proizvod i sastavlja izjavu o sukladnosti (vidjeti Prilog XV.). Uz znak CE prilaže se identifikacijski broj prijavljenog tijela odgovornog za nadzor kao što je utvrđeno točkom 4.

2.   Proizvođač koristi odobreni sustav kvalitete izrade, proizvodnje i ispitivanja i inspekcijskog nadzora konačnog proizvoda kako je određeno točkom 3. i predmetom je provjere kako je određeno točkom 4.

3.   Sustav kakvoće

3.1.   Proizvođač prijavljenom tijelu podnosi zahtjev za ocjenu njegovog sustava kakvoće.

Takav zahtjev uključuje:

važne podatke o predviđenoj kategoriji proizvoda,

dokumentaciju o sustavu kakvoće.

3.2.   Sustav kakvoće osigurava da proizvodi ispunjavaju zahtjeve direktive koja se na njih odnosi.

Svi elementi, uvjeti i propisi koje je donio proizvođač dokumentirane su na sustavan i uredan način u obliku pisanih smjernica, postupaka i uputa. Dokumentacija sustava kakvoće osigurava uzajamno razumijevanje smjernica i postupaka kakvoće kao što su programi, planovi, priručnici i registri kakvoće.

Posebno sadržavaju odgovarajući opis:

ciljeva kakvoće i organizacijskog ustrojstva odgovornosti i nadležnosti uprave u pogledu kakvoće proizvoda,

specifikacije tehničke izrade, uključujući norme, koje se primjenjuju i, ako norme iz članka 5. ove Direktive nisu u potpunosti primijenjene, sredstva koja se koriste da bi se osiguralo ispunjavanje bitnih zahtjeva direktive koja se odnosi na proizvode,

tehnika, postupaka i sustavnih radnji nadzora i provjere izrade koji se koriste prilikom izrade proizvoda koji se odnose na obuhvaćenu kategoriju proizvoda,

odgovarajućih tehnika proizvodnje, nadzora i jamstva kakvoće, postupaka i sustavnih radnji koje se primijenjuju,

ispitivanja i testova koja se obavljaju prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, i učestalosti kojom se obavljaju,

registara kakvoće, kao što su izvješća o inspekcijskom nadzoru i podaci o ispitivanjima i umjeravanju, izvješća o osposobljenosti tog osoblja itd.,

sredstava za praćenje postizanje kakvoće zatraženog proizvoda i učinkovitog djelovanja sustava kakvoće.

3.3.   Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kakvoće da utvrdi da li ispunjava zahtjeve iz točke 3.2. Pretpostavlja se ispunjavanje tih zahtjeva u odnosu na sustave kakvoće koji primjenjuju odgovarajuće usklađene norme (EN 29001).

Bar jedan član ocjenjivačkog tima mora imati iskustva kao ocjenjivač te tehnologije proizvodnje. Postupak ocjenjivanja uključuje posjet prostorijama proizvođača radi ocjene.

O svojoj odluci obaviještava proizvođača. Obavijest sadrži odluku o ispitivanju i obrazloženu ocjenu.

3.4.   Proizvođač se obvezuje na ispunjavanje obveza koje proizlaze iz odobrenog sustava kakvoće i da ga se pridržava kako bi ostao odgovarajući i djelotvoran.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obavješćuje prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kakvoće o svim namjerama osuvremenjivanja sustava kakvoće.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje predložene preinake i odlučuje da li izmijenjeni sustav kakvoće i dalje ispunjava zahtjeve iz točke 3.2. ili je li potrebna ponovna ocjena.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest sadrži odluku o ispitivanju i obrazloženu ocjenu.

4.   Nadzor EZ-a na temelju odgovornosti prijavljenoga tijela

4.1.   Svrha nadzora je osigurati da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kakvoće.

4.2.   Proizvođač dopušta prijavljenom tijelu da radi nadzora dođe na mjesto proizvodnje i skladišta da izvrši inspekciju i ispitivanje, i daje mu sve potrebne podatke, a posebno:

dokumentaciju o sustavu kakvoće,

registre kakvoće kao što je predviđeno fazom izrade sustava kakvoće, kao što su nalazi analiza, izračuna, ispitivanja itd.,

registara kakvoće kao što je predviđeno fazom izrade sustava kakvoće, kao što su izvješća o inspekcijskom nadzoru i podaci o ispitivanjima i umjeravanju, izvješća o osposobljenosti tog osoblja itd.

4.3.   Prijavljeno tijelo periodično obavlja reviziju da se uvjeri da proizvođač održava i primjenjuje sustav kakvoće i proizvođaču dostaviti izvješće o reviziji.

4.4.   Dodatno, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. U vrijeme takvih posjeta prijavljeno tijelo može ispitivati, ili zatražiti ispitivanje, radi provjere ispravnog funkcioniranja sustava, gdje je to potrebno; proizvođaču dostavlja izvješće o posjeti i, ako je izvršeno ispitivanje, izvješće o ispitivanju.

5.   Tijekom razdoblja koje završava bar 10 godina nakon proizvodnje posljednjeg proizvoda, proizvođač omogućava dostupnost nacionalnim tijelima:

dokumentaciji iz točke 3.1. podstavka 2. alineje 2.,

preinakama iz točke 3.4. podstavka 2.,

odlukama i izvješćima prijavljenih tijela iz završnog podstavka točaka 3.4, 4.3. i 4.4.

6.   Svako prijavljeno tijelo prosljeđuje drugim prijavljenim tijelima važne podatke u vezi s izdanim i povučenim odobrenjima sustava kakvoće.


PRILOG XIII.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA KOJU DOSTAVLJA PROIZVOĐAČ

Tehnička dokumentacija iz priloga V., VII., VIII., IX. i XI. mora obuhvaćati sve važne podatke ili sredstva koja proizvođač koristi da bi osigurao da dijelovi ili plovilo ispunjavaju sve bitne zahtjeve koji se na njih odnose.

Tehnička dokumentacija osigurava razumijevanje izrade, proizvodnje i funkcioniranja proizvoda i ocjenu sukladnu s zahtjevima ove Direktive.

Dokumentacija sadržava u mjeri važnoj za ocjenu:

opći opis tipa,

pojmovne nacrte izrade i proizvodnje i planove dijelova, skupove, strujnih krugova itd.,

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih nacrta i planova i funkcioniranja proizvoda,

popis normi iz članka 5. ove Direktive, u potpunosti ili dijelom primijenjenog, i opise prihvaćenih rješenja koja ispunjavaju bitne zahtjeve kada norme iz članka 5. ove Direktive nisu primijenjene,

nalaze obavljenih izračuna izrade, izvršenih ispitivanja itd.,

izvješća o ispitivanjima ili izračune i to o stabilitetu prema bitnim zahtjevima iz točke 3.2. i o sposobnosti održanja na površini prema bitnim zahtjevima iz točke 3.3.


PRILOG XIV.

MINIMALNA MJERILA KOJE DRŽAVE ČLANICE MORAJU UZETI U OBZIR PRI PRIJAVLJIVANJU TIJELA

1.   Izrađivač, proizvođač, opskrbljivač ili postavljač brodice ili njenih dijelova koji se pregledavaju, i ovlašteni zastupnik bilo kojeg od tih dijelova ne smiju biti članovi ili rukovoditelji tijela niti osoblje odgovorno za obavljanje ispitivanja provjere. Oni nisu izravno uključeni niti kao ovlašteni zastupnici u izradu, gradnju, prodaju ili održavanje navedenih proizvoda. Ovo ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih podataka između proizvođača i tijela.

2.   Tijelo i njegovo osoblje obavlja ispitivanja provjere s najvišim stupnjem strukovne cjelovitosti i tehničke stručnosti i oslobođeni su svih pritisaka i utjecaja, posebno financijskih, koji bi se mogli odraziti na njihov sud ili nalaze inspekcijskog nadzora, posebno od strane osoba ili grupa ljudi zainteresiranih za nalaze provjere.

3.   Tijelu je na raspolaganju sve potrebno osoblje i ima potrebna sredstva koja osiguravaju primjereno provođenje upravnih i tehničkih zadataka vezanih za provjeru; također ima pristup opremi potrebnoj za posebnu provjeru.

4.   Osoblje odgovorno za nadzor ima:

dobru tehničku i strukovnu naobrazbu,

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva ispitivanja koje obavljaju i odgovarajuće iskustvo o takvim ispitivanjima,

sposobnost sastavljanja uvjerenja, evidencija i izvješća potrebnih za vjerodostojnost obavljanja ispitivanja.

5.   Nepristranost osoblja koje vrši pregled zajamčena je. Naknada za njihov rad ne ovisi o broju obavljenih ispitivanja niti nalazima tih ispitivanja.

6.   Tijelo se osigurava od građanskopravne odgovornosti, osim ako država ne podrazumijeva njegovu odgovornost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili je država članica sama izravno odgovorna za ispitivanja

7.   Osoblje tijela obvezno je poštovati profesionalnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene tijekom izvršavanja zadataka (osim prema nadležnim upravnim tijelima države u kojoj tijelo obavlja svoju djelatnost) u okviru ove Direktive ili bilo koje odredbe nacionalnog zakonodavstva koja za nju važi.


PRILOG XV.

PISMENA IZJAVA O SUKLADNOSTI

1.   Pisana izjava o sukladnosti s odredbama ove Direktive mora biti priložena uz:

rekreacijsko plovilo u priručniku za vlasnike (Prilog I., točka 2.5.),

dijelovima iz Priloga II.

2.   Pisana izjava o sukladnosti sadržava (1):

ime i adresu proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika s poslovnim nastanom u Zajednici (2),

opis rekreacijskog plovila (3) ili njegovih dijelova (3),

uputu na upotrijebljene odgovarajuće usklađene norme ili upute na specifikacije prema kojima je izjavljena usklađenost,

prema potrebi, uputu na uvjerenje o EZ ispitivanju tipa koju je izdalo notificirano tijelo,

prema potrebi, ime i adresu prijavljenog tijela,

podatke o osobi opunomoćenoj za potpisivanje u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika s poslovnim nastanom u Zajednici.


(1)  I sastavljena je na jeziku ili jezicima kao što je predviđeno točkom 2.5. Priloga I.

(2)  Ime poduzetnika i puna adresa; ovlašteni zastupnik također mora navesti ime poduzetnika i adresu proizvođača.

(3)  Opis izrade, tipa, serijski broj proizvoda, prema potrebi.


Top