EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0083

Direktiva Vijeća 93/83/EEZ od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorsko pravo i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje

OJ L 248, 6.10.1993, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 33 - 39
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 33 - 39
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 134 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 77 - 83

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/83/oj

17/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

77


31993L0083


L 248/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.09.1993.


DIREKTIVA VIJEĆA 93/83/EEZ

od 27. rujna 1993.

o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorsko pravo i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 57. stavak 2. i članak 66.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

u suradnji s Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskoga i socijalnoga odbora (3),

(1)

budući da ciljevi Zajednice utvrđeni Ugovorom uključuju osnivanje bliskije unije između naroda Europe, jačajući bliže odnose između država koje pripadaju Zajednici i osiguravaju gospodarski i socijalni napredak država Zajednice zajedničkim mjerama za uklanjanje prepreka koje dijele Europu;

(2)

budući da s tim ciljem Ugovor predviđa osnivanje zajedničkog tržišta i područje bez unutarnjih granica; budući da mjere za postizanje tog cilja uključuju i uklanjanje zapreka slobodnom kretanju usluga i uvođenje sustava koji osigurava da se ne naruši tržišno natjecanje zajedničkog tržišta; budući da, s tim ciljem, Vijeće može donijeti direktive za usklađivanje odredbi utvrđenih zakonom i drugim propisima država članica koje se odnose na poduzimanje i provođenje mjera kao što je samozapošljavanje osoba;

(3)

budući da je prekogranično radiodifuzijsko emitiranje unutar Zajednice, posebno putem satelita i kabela, jedan od najvažnijih načina provođenja ciljeva Zajednice, koji su istovremeno politički, gospodarski, socijalni, kulturni i pravni;

(4)

budući da je Vijeće već donijelo Direktivu 89/552/EEZ od 3. listopada 1989. o koordinaciji određenih odredaba predviđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja (4) koja sadrži odredbe za promoviranje distribucije i proizvodnje europskih televizijskih programa i za reklamiranje i sponzoriranje, zaštitu maloljetnika i prava na odgovor;

(5)

budući da je međutim postignuće tih ciljeva u odnosu na prekogranično satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje programa iz drugih država članica trenutačno još uvijek ometano mnogim razlikama između nacionalnih propisa o autorskom pravu i određenim stupnjem pravne nesigurnosti; budući da to znači da su nositelji prava izloženi opasnosti da vide da se njihova djela iskorištavaju bez plaćanja naknade ili da individualni nositelji isključivih prava iz različitih država članica priječe iskorištavanje njihovih prava; budući da je osobito pravna nesigurnost izravna prepreka slobodnom kretanju programa unutar Zajednice;

(6)

budući da se, za potrebe autorskog prava trenutačno postavlja razlika između priopćavanja javnosti putem satelita za izravni prijem i priopćavanja javnosti putem komunikacijskog satelita; budući da je danas moguć i prihvatljiv individualan prijem s obje vrste satelita, više nema opravdanja za ovakav različit pravni tretman;

(7)

budući da slobodno emitiranje programa i nadalje priječi postojeća pravna nesigurnost po pitanju utječe li emitiranje putem satelita čiji se signali mogu primiti izravno na prava samo u zemlji prijenosa ili u svim zemljama prijema zajedno; budući da se komunikacijski sateliti i sateliti za izravni prijem tretiraju jednako u odnosu na autorsko pravo, ta pravna nesigurnost sada utječe na gotovo sva emitiranja programa u Zajednici putem satelita;

(8)

budući da, nadalje, nedostaje pravne sigurnosti koja je preduvjet za slobodno kretanje emitiranja unutar Zajednice u slučaju kada se programi koji se prenose preko granica učitavaju i reemitiraju preko kabelskih mreža;

(9)

budući da razvoj stjecanja prava na ugovornoj osnovi putem davanja odobrenja već značajno pridonosi stvaranju željenog europskog audiovizualnog prostora; budući da bi trebalo osigurati nastavak takvih ugovornih sporazuma te da bi njihovu nesmetanu primjenu u praksi trebalo promicati kad god je to moguće;

(10)

budući da osobito sadašnji kabelski operateri ne mogu biti sigurni da su uistinu stekli sva prava na programima koja su obuhvaćena jednim takvim sporazumom;

(11)

budući da, konačno, stranke u različitim državama članicama nisu na jednak način vezane obvezama koje ih sprečavaju da odbiju pregovarati o stjecanju prava potrebnih za kabelsku distribuciju bez valjanog razloga ili da dozvole neuspjeh takvih pregovora;

(12)

budući da se pravni okvir za stvaranje jedinstvenog audiovizualnog prostora, utvrđen Direktivom 89/552/EEZ, mora stoga nadopuniti u odnosu na autorsko pravo;

(13)

budući da bi stoga trebalo ukloniti razlike u tretmanu prijenosa programa komunikacijskim satelitima koje postoje u državama članicama, tako da bitna razlika u cijeloj Zajednici bude u tome jesu li djela i drugi zaštićeni predmeti zaštite priopćeni javnosti; budući da će to također osigurati jednak tretman dobavljača prekograničnog emitiranja, bez obzira na to koriste li oni satelit za izravni prijem ili komunikacijski satelit;

(14)

budući da bi pravnu nesigurnost u odnosu na stjecanje prava koja priječi prekogranično satelitsko emitiranje trebalo ukloniti određivanjem definicije priopćavanja javnosti putem satelita na razini Zajednice; budući da bi ta definicija pojma istovremeno trebala odrediti gdje se radnja priopćavanja obavlja; budući da je takva definicija potrebna da bi se spriječila kumulativna primjena više nacionalnih zakona na istu radnju emitiranja; budući da se o priopćavanju javnosti putem satelita radi samo onda kada se i samo u onoj državi članici u kojoj se programski signali pod kontrolom i odgovornošću organizacije za radiodifuziju unesu u neprekinuti komunikacijski lanac koji vodi do satelita i natrag na Zemlju; budući da se redoviti tehnički postupci vezani uz programske signale ne bi trebali smatrati prekidanjem lanca emitiranja;

(15)

budući da bi stjecanje isključivih prava emitiranja na temelju ugovora trebalo biti u skladu sa zakonodavstvima o autorskom pravu i srodnim pravima država članica u kojima se obavlja priopćavanje javnosti putem satelita;

(16)

budući da će načelo ugovorne slobode na kojoj se ova Direktiva temelji učiniti mogućim nastavak ograničavanja iskorištavanja tih prava, posebno u odnosu na određena tehnička sredstva prijenosa ili u odnosu na različite jezične inačice;

(17)

budući da bi u određivanju iznosa naknade za stečena prava, stranke trebale uzeti u obzir sve značajke emitiranja kao što su stvarna publika, potencijalna publika i inačice jezika;

(18)

budući da bi primjena načela zemlje podrijetla sadržanog u ovoj Direktivi mogla stvarati problem u odnosu na postojeće ugovore; budući da se ovom Direktivom propisuje vremenski rok od pet godina za prilagođavanje postojećih ugovora, tamo gdje je to potrebno s obzirom na ovu Direktivu; budući da se spomenuto načelo zemlje podrijetla ne bi trebalo primjenjivati na postojeće ugovore koji istječu prije 1. siječnja 2000.; budući da ako su tog datuma stranke još uvijek zainteresirane za ugovor, te iste stranke trebale bi imati pravo pregovarati o uvjetima ugovora;

(19)

budući da se postojeći međunarodni sporazumi o koprodukciji moraju tumačiti s obzirom na gospodarsku svrhu i opseg koji su predvidjele stranke svojim potpisima; budući da u prošlosti u međunarodnim koprodukcijskim sporazumima često nije izričito i posebno navodilo priopćavanje javnosti putem satelita u smislu ove Direktive, kao poseban oblik iskorištavanja; budući da je temeljni pristup mnogih postojećih međunarodnih koprodukcijskih sporazuma taj da se prava u koprodukciji ostvaruju pojedinačno i neovisno od strane svakog koproducenta, podjelom prava na iskorištavanje između njih prema teritorijalnim granicama; budući da, kao općenito pravilo, u slučaju kada bi priopćavanje javnosti putem satelita odobreno od strane jednog koproducenta dovodilo u pitanje vrijednost prava na iskorištavanje drugog koproducenta, tumačenje takvog postojećeg sporazuma bi prema tome upućivalo na to da je taj koproducent trebao dati svoju suglasnost za davanje tog odobrenja od strane prvo spomenutog koproducenta za priopćavanje javnosti putem satelita; budući da će jezična isključivost koproducenta biti dovedena u pitanje ako se jezične verzija ili verzije priopćavanja javnosti, uključujući i slučaj kada je jezična verzija sinkronizirana ili titlovana, preklapa s jezikom ili jezicima koje mnogi razumiju na području koje je prema sporazumu dodijeljeno tom koproducentu; budući da se pojam isključivosti treba shvatiti u širem smislu kada se priopćavanje javnosti putem satelita odnosi na djelo koje se sastoji jedino od slika i ne sadrži nikakav dijalog ili titlove; budući da je potrebno jasno pravilo u slučajevima kad međunarodni sporazum o koprodukciji izričito ne određuje podjelu prava u posebnim slučajevima priopćavanja javnosti putem satelita u smislu ove Direktive;

(20)

budući da će se pod određenim uvjetima smatrati da se priopćavanje javnosti putem satelita iz država koje nisu članice obavlja u državi članici Zajednice;

(21)

budući da je potrebno osigurati da se zaštita autora, umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju priznaje u svim državama članicama i da ta zaštita ne podliježe sustavu zakonskih licencija; budući da je samo na taj način moguće osigurati da bilo koja razlika u razini zaštite na zajedničkom tržištu ne narušava tržišno natjecanje;

(22)

budući da će dolazak novih tehnologija vjerojatno imati utjecaja na kvalitetu i količinu iskorištavanja djela i drugih predmeta zaštite;

(23)

budući da se s obzirom na takav razvoj događaja razina zaštite priznate prema ovoj Direktivi svim nositeljima prava u području na koje se odnosi ova Direktiva i nadalje treba pratiti;

(24)

budući da usklađivanje zakonodavstva predviđeno ovom Direktivom povlači za sobom usklađivanje odredbi koje osiguravaju visoku razinu zaštite autora, umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju; budući da to usklađivanje ne smije omogućiti organizaciji za radiodifuziju da iskoristi razlike u razinama zaštite promjenom mjesta obavljanja djelatnosti na štetu audiovizualne produkcije;

(25)

budući da bi se zaštita propisana za prava srodna autorskom pravu trebala uskladiti s onom sadržanom u Direktivi Vijeća 92/100/EEZ od 19. studenoga 1992. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva (5) za potrebe priopćavanja javnosti putem satelita; budući da će upravo to osigurati da se umjetnicima izvođačima i proizvođačima fonograma jamči odgovarajuća naknada za priopćavanja javnosti putem satelita njihovih izvedbi ili fonograma;

(26)

budući da odredbe članka 4. ne sprečavaju države članice da pretpostavku određenu člankom 2. stavkom 5. Direktive 92/100/EEZ prošire na isključiva prava iz članka 4.; budući da nadalje odredbe članka 4. ne sprečavaju države članice da predvide oborivu presumpciju o davanju odobrenja za iskorištavanje u odnosu na isključiva prava umjetnika izvođača iz toga članka, sve dok je takva presumpcija sukladna Međunarodnoj konvenciji za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju;

(27)

budući da je kabelsko reemitiranje programa iz drugih država članica radnja uređena autorskim pravom i, ovisno o slučaju, pravima srodnim autorskom pravu; budući da kabelski operater iz tog razloga mora dobiti odobrenje od svakog nositelja prava na svakom dijelu programa koji je predmet reemitiranja; budući da bi se prema ovoj Direktivi davanje odobrenja trebalo ostvarivati ugovorno osim ako je predviđena privremena iznimka u slučaju postojanja sustava zakonskih licencija;

(28)

budući da bi se osiguralo da se nesmetano provođenje ugovornih sporazuma ne dovodi u pitanje vanjskom intervencijom od strane nositelja prava na pojedinim dijelovima programa, trebalo bi predvidjeti obvezna pravna sredstva prema udruzi za kolektivno ostvarivanje prava za isključivo kolektivno ostvarivanje prava na davanje odobrenja u mjeri u kojoj je to potrebno s obzirom na posebne značajke kabelskog reemitiranja; budući da pravo na davanje odobrenja kao takvo ostaje nedirnuto i da je samo ostvarivanje tog prava regulirano do određene mjere, tako da se pravo za davanje odobrenja za kabelsko reemitiranje još uvijek može dodijeliti; budući da ova Direktiva nema utjecaja na ostvarivanje moralnih prava;

(29)

budući da izuzeće predviđeno člankom 10. ne bi trebalo ograničiti izbor nositelja prava da prenesu svoja prava na udrugu za kolektivno ostvarivanje prava i da na taj način imaju izravan udio u naknadi koju plaća kabelski distributer za kabelsko reemitiranje;

(30)

budući da bi se ugovorni sporazumi koji se odnose na davanje odobrenja za kabelsko reemitiranje trebali promicati dodatnim mjerama; budući da se stranka koja traži zaključivanje općeg ugovora treba sa svoje strane obvezati da podnese kolektivne prijedloge za sporazum; budući da bi nadalje bilo koja stranka u bilo kojem trenutku trebala biti ovlaštena pozvati se na pomoć neovisnih posrednika čiji je zadatak pomoć u pregovorima i koji mogu podnositi prijedloge; budući da bi takvi prijedlozi i bilo koji prigovori na njih trebali dostaviti zainteresiranim strankama u skladu s primjenjivim pravilima koja se odnose na dostavu pravnih dokumentima, posebno kako je propisano postojećim međunarodnim konvencijama; budući da je, konačno, potrebno osigurati da se pregovori ne blokiraju bez valjanog razloga ili da pojedini nositelji prava ne budu spriječeni sudjelovati u pregovorima bez valjanog razloga; budući da ni jedna od tih mjera za promicanje stjecanja prava ne čini upitnom ugovornu prirodu stjecanja prava na kabelsko reemitiranje;

(31)

budući da bi u prijelaznom razdoblju državama članicama trebalo biti dopušteno da zadrže postojeća tijela koja su na njihovom državnom području nadležna za slučajeve u kojima je pravo na kabelsko reemitiranje programa javnosti bezrazložno odbijeno ili je ponuđeno pod nerazumnim uvjetima od strane organizacije za radiodifuziju; budući da se razumijeva da bi pravo odnosnih stranaka da budu saslušane od toga tijela trebalo biti zajamčeno i da postojanje toga tijela ne bi trebalo sprečavati stranke da imaju redovit pristup sudovima;

(32)

budući da, međutim, propisima Zajednice nije potrebno urediti sva ta pitanja, učinke kojih je, s nekim tržišno nevažnim izuzecima, moguće osjetiti jedino unutar granica pojedine države članice;

(33)

budući da treba propisati minimum pravila kako bi se utvrdilo i osiguralo slobodno i nesmetano prekogranično emitiranje putem satelita i istovremeno neizmijenjeno kabelsko reemitiranje programa emitiranih iz ostalih država članica, na bitno ugovornoj osnovi;

(34)

budući da ova Direktiva ne bi smjela dovesti u pitanje daljnje usklađivanje u području autorskog prava i prava srodnih autorskom pravu i kolektivnog upravljanja takvim pravima; budući da mogućnost da države članice urede djelatnost udruga za kolektivno ostvarivanje prava ne bi smjela dovesti u pitanje slobodu ugovornog pregovaranja o pravima predviđenima ovom Direktivom, pri čemu se razumijeva da se takvi pregovori vrše u okviru općih i posebnih nacionalnih pravila s obzirom na pravo tržišnog natjecanja ili sprečavanje zlouporabe monopola;

(35)

budući da bi države članice stoga trebale dopuniti opća pravila potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive poduzimajući zakonske i administrativne mjere u njihovim nacionalnim zakonodavstvima, pod uvjetom da se one ne provode protivno ciljevima ove Direktive i sukladne su pravu Zajednice;

(36)

budući da ova Direktiva ne utječe na primjenljivost pravila o tržišnom natjecanju iz članaka 85. i 86. Ugovora,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

DEFINICIJE

Članak 1.

Definicije

1.   Za potrebe ove Direktive, „satelit” znači svaki satelit koji radi na frekvencijskim područjima koja su, prema pravu o telekomunikacijama, rezervirana za radiodifuzijsko emitiranje signala namijenjenih prijemu za javnost ili zatvorenoj osobnoj komunikaciji. Međutim, u potonjem slučaju uvjeti pod kojima se odvija osobni prijem signala moraju biti usporedivi s onima pod kojima se odvija prvi slučaj.

2.

(a)

Za potrebe ove Direktive „priopćavanje javnosti putem satelita” znači postupak uvođenja, pod kontrolom i odgovornošću organizacije za radiodifuziju, programskih signala namijenjenih prijemu za javnost, u neprekinuti komunikacijski lanac koji vodi prema satelitu i od satelita prema zemlji.

(b)

Postupak priopćavanja javnosti putem satelita obavlja se samo u državi članici u kojoj se, pod kontrolom i odgovornošću organizacije za radiodifuziju, programski signali unesu u neprekinuti komunikacijski lanac koji vodi do satelita i natrag prema zemlji.

(c)

Ako su programski signali kodirani, priopćavanje javnosti putem satelita postoji pod uvjetom da su sredstva za dekodiranje emitiranja stavljena na raspolaganje javnosti od strane organizacije za radiodifuziju ili uz njezinu suglasnost.

(d)

Kada se postupak priopćavanja javnosti putem satelita odvija u državi koja nije članica Zajednice i koja ne osigurava razinu zaštite predviđen poglavljem II.,

i.

ako su programski signali odaslani na satelit iz zemaljske satelitske odašiljačke postaje koja se nalazi u državi članici, smatra se da je postupak priopćavanja javnosti putem satelita izvršen u toj državi članici i da su prava predviđena u poglavlju II. ostvariva protiv osobe koja upravlja zemaljskom satelitskom odašiljačkom postajom; ili

ii.

ako ne dolazi do uporabe zemaljske satelitske odašiljačke postaje koja se nalazi u državi članici već je organizacija za radiodifuziju sa sjedištem u državi članici naručila priopćavanje javnosti putem satelita, smatra se da je to priopćavanje nastalo u državi članici u kojoj organizacija za radiodifuziju ima svoj glavni poslovni nastan u Zajednici, i da se prava predviđena poglavljem II. ostvaruju protiv organizacije za radiodifuziju.

3.   Za potrebe ove Direktive „kabelsko reemitiranje” znači istovremeno, neizmijenjeno i cjelovito reemitiranje putem kabelskog ili mikrovalnog sustava namijenjenu prijemu za javnost prvog prijenosa iz druge države članice, žicom ili zrakom, uključujući i satelitom, televizijskih ili radijskih programa namijenjenih prijemu za javnost.

4.   Za potrebe ove Direktive „udruga za kolektivno ostvarivanje prava” znači svaku organizaciju koja upravlja autorskim pravom ili pravima srodnim autorskom pravu ili ih ostvaruje kao svoju jedinu djelatnost ili jednu od glavnih djelatnosti.

5.   Za potrebe ove Direktive, glavni redatelj kinematografskog ili audiovizualnog djela smatra se autorom ili jednim od autora toga djela. Države članice mogu propisati da se druge osobe smatraju koautorima toga djela.

POGLAVLJE II.

RADIODIFUZIJSKO EMITIRANJE PROGRAMA PUTEM SATELITA

Članak 2.

Pravo radiodifuzijskog emitiranja

Države članice predviđaju isključivo pravo autora na davanje odobrenja za priopćavanje javnosti putem satelita djela zaštićenih autorskim pravom, podložno odredbama iz ovog poglavlja.

Članak 3.

Stjecanje prava radiodifuzijskog emitiranja

1.   Države članice osiguravaju da se odobrenje iz članka 2. stječe samo ugovorom.

2.   Država članica može odrediti da se kolektivni ugovor između udruge za kolektivno ostvarivanje prava i organizacije za radiodifuziju koji se odnosi na određenu kategoriju djela može proširiti na nositelje prava iste kategorije koji nisu zastupani od strane udruge za kolektivno ostvarivanje prava, pod uvjetom:

da se priopćavanje javnosti putem satelita odvija istovremeno sa zemaljskim radiodifuzijskim emitiranjem od strane iste organizacije za radiodifuziju, i

da nositelj prava koji nema zastupnika u svako doba ima mogućnost isključiti proširenje kolektivnog ugovora na svoja djela i ostvarivati svoja prava ili individualno ili kolektivno.

3.   Stavak 2. ne primjenjuje se na kinematografska djela, uključujući djela stvorena postupkom sličnim kinematografskom postupku.

4.   Kada pravo države članice predviđa proširivanje kolektivnog ugovora u skladu s odredbama stavka 2., ta država članica obavješćuje Komisiju o organizacijama za radiodifuziju koje imaju pravo koristiti se tim pravom. Komisija objavljuje taj podatak u Službenom listu Europskih zajednica (serija C).

Članak 4.

Prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju

1.   Za potrebe priopćavanja javnosti putem satelita, prava umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju štite se u skladu s odredbama članaka 6., 7., 8. i 10. Direktive 92/100/EEZ.

2.   Za potrebe stavka 1. smatra se da „bežično radiodifuzijsko emitiranje” prema Direktivi 92/100/EEZ uključuje priopćavanje javnosti putem satelita.

3.   S obzirom na ostvarivanje prava sukladno stavku 1., primjenjuje se članak 2. stavak 7. i članak 12. Direktive 92/100/EEZ.

Članak 5.

Odnos između autorskog prava i srodnih prava

Zaštita prava srodnih autorskom pravu prema ovoj Direktivi ostavlja netaknutom i ni na koji način ne utječe na zaštitu autorskog prava.

Članak 6.

Najniža razina zaštite

1.   Države članice mogu predvidjeti mnogo širu zaštitu nositeljima prava srodnih autorskom pravu nego što to nalažu zahtjevi članka 8. Direktive 92/100/EEZ.

2.   Kod primjene stavka 1. države članice uzimaju u obzir definicije iz članka 1. stavaka 1. i 2.

Članak 7.

Prijelazne odredbe

1.   S obzirom na vremensku primjenu prava prema članku 4. stavku 1. ove Direktive, primjenjuje se članak 13. stavci 1., 2., 6. i 7. Direktive 92/100/EEZ. Članak 13. stavci 4. i 5. Direktive 92/100/EEZ primjenjuju se mutatis mutandis.

2.   Ugovori o iskorištavanju djela i drugih predmeta zaštite koji su na snazi na datum utvrđen člankom 14. stavkom 1. ove Direktive, od 1. siječnja 2000. podliježu odredbama članka 1. stavka 2. i članaka 2. i 3., ako istječu nakon tog datuma.

3.   Kad ugovor o međunarodnoj koprodukciji sklopljen prije datuma navedenog člankom 14. stavkom 1. ove Direktive, između koproducenta iz države članice i jednog ili više koproducenata iz drugih država članica ili trećih zemalja, izričito predviđa sustav podjele prava iskorištavanja između koproducenata prema zemljopisnim područjima za sva sredstva priopćavanja javnosti, ne razlikujući rješenja koja se primjenjuju na priopćavanje javnosti putem satelita i odredbe koje se primjenjuju na druga sredstva priopćavanja i, ako bi priopćavanje javnosti koprodukcije putem satelita moglo dovesti u pitanje isključiva prava, posebno isključiva jezična prava jednog od koproducenata ili jednog od njegovih opunomoćenika na dotičnom državnom području, za dobivanje odobrenja od strane jednog od koproducenata ili jednog od njegovih opunomoćenika za priopćavanje javnosti putem satelita potreban je prethodni pristanak nositelja tih isključivih prava, bilo koproducenta bilo njegova opunomoćenika.

POGLAVLJE III.

KABELSKO REEMITIRANJE

Članak 8.

Pravo kabelskog reemitiranja

1.   Države članice osiguravaju da se prilikom kabelskog reemitiranja programa iz drugih država članica na njihovu državnom području poštuje autorsko pravo i srodna prava koji su na snazi i da se takvo reemitiranje provodi na temelju individualnog ili kolektivnog ugovornog sporazuma između nositelja autorskog prava, nositelja srodnih prava i kabelskih operatora.

2.   Bez obzira na stavak 1., države članice do 31. prosinca 1997. mogu zadržati sustav zakonskih licencija koji je u funkciji ili koji je izričito predviđen nacionalnim pravom 31. srpnja 1991.

Članak 9.

Ostvarivanje prava kabelskog reemitiranja

1.   Države članice osiguravaju da se pravo nositelja autorskog prava i nositelja srodnih prava na davanje ili odbijanje davanja odobrenja kabelskim operatorima za kabelsko reemitiranje mogu ostvarivati samo preko udruge za kolektivno ostvarivanje prava.

2.   Ako nositelj prava nije prenio ostvarivanje svojih prava udruzi za kolektivno ostvarivanje prava, smatra se da je za ostvarivanje njegovih prava ovlaštena udruga za kolektivno ostvarivanje prava koja se bavi ostvarivanjem prava iste kategorije. Kad se više od jedne udruge za kolektivno ostvarivanje prava bavi ostvarivanjem prava te kategorije, nositelj prava može odabrati koja će se od tih udruga za kolektivno ostvarivanje prava smatrati ovlaštenom za ostvarivanje njegovih prava. Nositelj prava iz ovog stavka ima jednaka prava i obveze, koje proistječu iz sporazuma između kabelskog operatera i udruge za kolektivno ostvarivanje prava koju se smatra ovlaštenom za ostvarivanje njegovih prava, kao i nositelji prava koji su ovlastili tu udrugu za kolektivno ostvarivanje prava, te može ta prava zahtijevati u roku koji odredi dotična država članica, a koji ne smije biti kraći od tri godine od datuma kabelskog reemitiranja koja sadrži njegovo djelo ili drugi predmet zaštite.

3.   Država članica može odrediti da se smatra da nositelj prava koji je dao odobrenje za prvi prijenos djela ili drugog predmeta zaštite unutar njezina državnog područja, pristao da svoja prava kabelskog reemitiranja neće ostvarivati individualno već da će ih ostvarivati u skladu s odredbama ove Direktive.

Članak 10.

Ostvarivanje prava kabelskog reemitiranja od strane organizacija za radiodifuziju

Države članice osiguravaju da se članak 9. ne primjenjuje na prava koja ostvaruje organizacija za radiodifuziju u odnosu na vlastito emitiranje, bez obzira na to jesu li ta prava njezina vlastita ili su joj prenesena od strane drugih nositelja autorskog prava i/ili nositelja srodnih prava.

Članak 11.

Posrednici

1.   Kada nije sklopljen nikakav ugovor u odnosu na davanje odobrenja za kabelsko reemitiranje radiodifuzijskog emitiranja, države članice moraju osigurati da se svaka stranka može pozvati na pomoć jednog ili više posrednika.

2.   Zadatak je posrednika pružanje pomoći u pregovorima. Oni također mogu davati prijedloge strankama.

3.   Podrazumijeva se da sve stranke prihvaćaju prijedlog iz stavka 2. ako nijedna od njih ne uloži prigovor u roku od tri mjeseca. Obavijest o prijedlogu i svakom prigovoru na prijedlog dostavlja se zainteresiranim strankama u skladu s pravilima koja se primjenjuju na dostavu pravnih dokumenata.

4.   Posrednici se određuju tako da se njihova neovisnost i nepristranost mogu staviti izvan svake sumnje.

Članak 12.

Sprečavanje zlouporabe pregovaračkog stajališta

1.   Države članice osiguravaju putem građanskog ili upravnog prava da stranke pristupaju i vode pregovore o davanju odobrenja za kabelsko reemitiranje u dobroj vjeri i da ne sprečavaju ni ne ometaju pregovore bez valjanog razloga.

2.   Država članica koja na datum naveden u članku 14. stavku 1. ima na svojem državnom području tijelo koje je nadležno za slučajeve u kojima je pravo na kabelsko reemitiranje programa namijenjenih javnosti u toj državi članici odbijeno bez razloga ili ponuđeno pod nerazumnim uvjetima od strane organizacije za radiodifuziju, može zadržati to tijelo.

3.   Stavak 2. primjenjuje se u prijelaznom razdoblju od osam godina od datuma utvrđenog člankom 14. stavkom 1.

POGLAVLJE IV.

OPĆE ODREDBE

Članak 13.

Kolektivno ostvarivanje prava

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje uređenje djelatnosti udruga za kolektivno ostvarivanje prava od strane država članica.

Članak 14.

Završne odredbe

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 1. siječnja 1995. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države članice donose ove mjere, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja utvrđuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju odredbe nacionalnog prava koje donose u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Najkasnije 1. siječnja 2000. Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Gospodarskom i socijalnom odboru izvješće o primjeni ove Direktive i, ako je to potrebno, daje daljnje prijedloge za njezinu prilagodbu s obzirom na razvoj u audio i audiovizualnom području.

Članak 15.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. rujna 1993.

Za Vijeće

Predsjednik

R. URBAIN


(1)  SL C 255, 1.10.1991., str. 3. i

SL C 25, 28.1.1993., str. 43.

(2)  SL C 305, 23.11.1992., str. 129. i

SL C 255, 20.9.1993.

(3)  SL C 98, 21.4.1992., str. 44.

(4)  SL L 298, 17.10.1989., str. 23.

(5)  SL L 346, 27.11.1992., str. 61.


Top