EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3037

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici

OJ L 293, 24.10.1990, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 152 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 152 - 177
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 177 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 216 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 216 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 007 P. 3 - 6

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3037/oj

02/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

3


31990R3037


L 293/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.10.1990.


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 3037/90

od 9. listopada 1990.

o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

u suradnji s Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da unutarnje tržište, da bi bilo funkcionalno, zahtijeva statističke standarde koji se mogu primijeniti na prikupljanje, prenošenje i objavljivanje nacionalnih statistika i statistika Zajednice tako da poduzeća, financijske institucije, vlade i svi drugi subjekti na pojedinom tržištu mogu dobiti pouzdane i usporedive statističke podatke;

budući da su takve informacije potrebne kako bi se poduzećima omogućila procjena svoje konkurentnosti i korisne za institucije Zajednice u sprječavanju narušavanja tržišnoga natjecanja;

budući da je samo ako se države članice služe klasifikacijama djelatnosti koje su povezane s klasifikacijom Zajednice moguće osigurati da se integrirane informacije potrebne za upravljanje unutarnjim tržištem dostavljaju pouzdano, brzino, fleksibilno i da se raščlane na odgovarajući način;

budući da treba osigurati da države članice, kako bi zadovoljile nacionalne zahtjeve, mogu u svojim nacionalnim klasifikacijama na temelju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici zadržati ili umetnuti dodatne podrazrede;

budući da međunarodna usklađenost ekonomske statistike zahtijeva da države članice i institucije Zajednice koriste klasifikacije ekonomskih djelatnosti koje su izravno povezane s Međunarodnom standardnom industrijskom klasifikacijom djelatnosti (ISIC) Ujedinjenih naroda;

budući da korištenje klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Zajednici zahtijeva da Komisiji pomaže Odbor za statistički program osnovan Odlukom 89/382/EEZ, Euratom (4) u odnosu na sva pitanja koja se odnose na primjenu ove Uredbe, a posebno u vezi s tumačenjem te klasifikacije, njenim manjim izmjenama, izradom i ažuriranjem napomena s objašnjenjem i utvrđivanjem smjernica za klasifikaciju statističkih jedinica u skladu s navedenom klasifikacijom;

budući da je važno da se sadržaj različitih kategorija klasifikacije djelatnosti u Europskoj zajednici tumači jednako u svim državama članicama;

budući da je za uvođenje nove klasifikacije potrebno prijelazno razdoblje,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Svrha ove Uredbe jest uspostava zajedničke statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti unutar Europske zajednice kako bi se osigurala usporedivost između nacionalnih klasifikacija i klasifikacija Zajednice te tako i usporedivost nacionalne statistike i statistike Zajednice.

2.   Ova se Uredba primjenjuje samo na uporabu klasifikacija za potrebe statistike.

3.   Ova Uredba per se ne obvezuje države članice da prikupljaju, objavljuju ili dostavljaju podatke i ne odnosi se na obvezu da se u statističkim pregledima i analizama koristi određeni stupanj raščlambe i tip statističkih jedinica.

Članak 2.

1.   Ovime se utvrđuje zajednički temelj za statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti unutar Europske zajednice, dalje u tekstu pod nazivom „NACE Rev. 1.” koji obuhvaća:

prvu razinu koja se sastoji od naslova obilježenih abecednom oznakom (područja),

međurazinu koja se sastoji od naslova obilježenih s dva slova abecede (potpodručja),

drugu razinu koja se sastoji od naslova obilježenih dvoznamenkastim brojem (odjeljci),

treću razinu koja se sastoji od naslova obilježenih troznamenkastim brojem (skupine),

četvrtu razinu koja se sastoji od naslova obilježenih četveroznamenkastim brojem (razredi).

2.   NACE Rev. 1. priložena je ovoj Uredbi.

Članak 3.

1.   NACE Rev. 1. koristi Komisija za sve statistike klasificirane prema ekonomskim djelatnostima.

2.   Statistika država članica klasificirana po ekonomskim djelatnostima sastavlja se pomoću NACE Rev. 1. ili neke nacionalne klasifikacije koja je otuda izvedena i koja je u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)

nacionalne klasifikacije moraju sadržavati razine koje odgovaraju razinama iz klasifikacije NACE Rev. 1., u smislu da se svaka razina sastoji ili od istih naslova kao i odgovarajuća razina NACE Rev. 1. ili od naslova koji predstavljaju njenu točnu raščlambu;

(b)

uvrstiti se mogu i dodatne razine;

(c)

svaka razina, osim najviše, treba se točno uvrstiti u sljedeću višu razinu NACE Rev. 1.;

(d)

može se koristiti i drukčije označivanje.

3.   Države članice prosljeđuju Komisiji prije objave na odobrenje nacrte koji utvrđuju ili mijenjaju njihove nacionalne klasifikacije. Komisija provjerava sukladnost tih nacrta sa stavkom 2. ovog članka. Nacionalna klasifikacija koju je odobrila Komisija šalje se drugim državama članicama za informaciju. Publikacije država članica uključuju korelacijsku tablicu između nacionalnih klasifikacija i NACE Rev. 1.

4.   Države članice koje žele koristiti nacionalnu klasifikaciju izvedenu iz NACE Rev. 1. donose što prije mjere koje su potrebne za izradu nacionalne klasifikacije sukladno ovome članku, i to najkasnije do 31. prosinca 1992.

Članak 4.

Dodatno na odredbe navedene u članku 3., u slučaju nespojivosti između određenih stavaka u NACE Rev. 1. i nacionalnoga gospodarskog ustroja, Komisija može dopustiti državi članici da za određeni sektor na danoj razini koristi sažetak stavaka iz NACE Rev. 1.

Kako bi dobila takvo dopuštenje, odnosna država članica mora Komisiji dostaviti sve informacije koje su potrebne za razmatranje njezinog zahtjeva.

Međutim, neovisno o odredbama članka 3. stavka 2. točke (a), to dopuštenje odnosnoj državi članici ne daje pravo da sažete naslove dijeli na manje skupine na način koji je drugačiji od načina iz NACE Rev. 1.

Komisija zajedno s odnosnom državom članicom periodično provjerava primjenu ovih odredaba kako bi se utvrdilo jesu li one još uvijek opravdane.

Članak 5.

Komisija poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala provedba i upravljanje NACE Rev. 1.

Članak 6.

Komisija, na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu, te nakon savjetovanja s Odborom iz članka 7., poduzima potrebne korake kako bi se osigurala ujednačena primjena klasifikacije NACE Rev. 1.

Članak 7.

Komisiji pomaže Odbor za statistički program, dalje u tekstu „Odbor”, koji se sastoji od predstavnika država članica i kojim predsjeda predstavnik Komisije.

Članak 8.

Odbor može razmotriti sva pitanja u vezi s klasifikacijom NACE Rev. 1. koja postavi njegov predsjedatelj, i to na njegovu inicijativu ili na zahtjev predstavnika države članice, a koja su povezana s primjenom ove Uredbe, što se posebno odnosi na sljedeće:

(a)

tumačenja klasifikacije NACE Rev. 1.;

(b)

ugrađivanje manjih izmjena NACE Rev. 1.:

čija je svrha uzeti u obzir tehnološki ili gospodarski razvoj,

čija je svrha uskladiti i razjasniti tekstove,

koje su posljedica izmjena drugih ekonomskih klasifikacija, posebno ISIC Rev. 3.;

(c)

pripreme i koordinacije rada na reviziji NACE Rev. 1.;

(d)

izrade i ažuriranja napomena s objašnjenjem o klasifikaciji NACE Rev. 1.;

(e)

razrade smjernica za klasifikaciju statističkih jedinica u skladu s NACE Rev. 1.;

(f)

ispitivanja problema koji proizlaze iz provedbe klasifikacije NACE Rev. 1. u klasifikacijama ekonomskih djelatnosti država članica;

(g)

pripreme, prema potrebi, zajedničke pozicije u odnosu na rad međunarodnih organizacija na klasifikacijama ekonomskih djelatnosti, posebno ISIC-a i njegovih napomena s objašnjenjem.

Mjere koje treba poduzeti iz točaka od (a) do (g) usvajaju se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 9.

Članak 9.

1.   Predstavnik Komisije podnosi Odboru nacrt mjera koje je potrebno donijeti. Odbor se mora izjasniti o nacrtu u roku koji predsjedatelj može utvrditi sukladno hitnosti predmeta. Mišljenje donosi većina kako je utvrđeno u članku 148. stavku 2. Ugovora u slučaju odluka koje Vijeće mora donijeti na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnika država članica unutar Odbora utvrđuju se na način određen u tom članku. Predsjedavatelj ne glasuje.

2.   Komisija donosi mjere koje se odmah primjenjuju. Međutim, ako te mjere nisu u skladu s mišljenjem Odbora, Komisija ih bez odlaganja dostavlja Vijeću. U tom slučaju, Komisija na tri mjeseca od datuma tog dostavljanja odgađa primjenu mjera koje je odredila.

3.   Vijeće može, odlučujući kvalificiranom većinom, donijeti drugačiju odluku u roku navedenom u stavku 2.

Članak 10.

1.   Statistike koje su države članice prikupile nakon 1. siječnja 1993., a koje uključuju klasifikaciju prema ekonomskoj djelatnosti, sastavljaju se pomoću klasifikacije NACE Rev.1. ili iz nje izvedene nacionalne klasifikacije sukladno članku 3.

2.   Države članice koriste NACE Rev.1. za prijenos Komisiji statistika koje su klasificirane prema ekonomskoj djelatnosti i prikupljene nakon 1. siječnja 1993.

Članak 11.

1.   Predviđa se prijelazno razdoblje koje počinje 1. siječnja 1993. i završava 31. prosinca 1994. Tijekom tog razdoblja Komisija može za određene podatke prikupljene nakon 1. siječnja 1993. na temelju propisno potkrijepljenih tehničkih ili operativnih razloga dopustiti državi članici korištenje klasifikacije različite od one predviđene člankom 3.

2.   Komisija može na zahtjev države članice produljiti prijelazno razdoblje.

Članak 12.

1.   Ako podatke navedene u članku 11. prenose Komisiji, države članice na zahtjev Komisije nastoje proslijediti ih u obliku prilagođenom klasifikaciji NACE Rev.1.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) potrebne informacije za korelacijske tablice koje se koriste za sastavljanje tih podataka. Komisija objavljuje te korelacijske tablice.

Članak 13.

Komisija objavljuje korelacijsku tablicu za tekuću NACE i NACE Rev. 1. u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 9. listopada 1990.

Za Vijeće

Predsjednik

P. ROMITA


(1)  SL C 58, 8.3.1990., str. 25.

(2)  SL C 175, 16.7.1990., str. 84. i Odluka od 12. rujna 1990. (još nije objavljena u Službenom listu).

(3)  SL C 182, 23.7.1990., str. 1.

(4)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG

KLASIFIKACIJA

NACE Rev. 1.

Vidjeti Uredbu Komisije (EZ) br. 29/2002 SL L 6, 10.1.2002., str. 3.


Top