EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0665

89/665/EEZ: Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima

OJ L 395, 30.12.1989, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 48 - 50
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 48 - 50
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 246 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 246 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 246 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 246 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 246 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 246 - 248
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 246 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 246 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 246 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 237 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 5

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/665/oj

06/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

3


31989L0665


L 395/33

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.12.1989.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 21. prosinca 1989.

o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima

(89/665/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

u suradnji s Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da direktive Zajednice o javnim nabavama, a posebno Direktiva Vijeća 71/305/EEZ od 26. srpnja 1971. godine o usklađivanju postupaka sklapanja ugovora o javnim radovima (4), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 89/440/EEZ (5), i Direktiva Vijeća 77/62/EEZ od 21. prosinca 1976. godine o usklađivanju postupaka sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe (6), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 88/295/EEZ (7), ne sadrže nikakve posebne odredbe koje osiguravaju učinkovitu primjenu;

budući da postojeća rješenja na nacionalnoj razini i na razini Zajednice za osiguravanje njihove primjene ne osiguravaju uvijek na odgovarajući način usklađenost s odgovarajućim odredbama Zajednice, pogotovo u fazi kada se kršenja mogu otkloniti;

budući da je za otvaranje javne nabave za natjecanje na razini Zajednice potrebno značajno povećanje jamstava u pogledu transparentnosti i nediskriminacije; budući da, s ciljem postizanja određenih učinaka, na raspolaganju moraju biti učinkovita i brza pravna sredstva u slučaju kršenja zakonodavstva Zajednice u području javne nabave ili kršenja nacionalnih propisa o provedbi tog prava;

budući da neke države članice u nedostatku učinkovitih pravnih lijekova ili zbog neprimjerenosti postojećih pravnih lijekova odvraćaju poduzeća u Zajednici od davanja ponuda u državi članici u kojoj javni naručitelj ima poslovni nastan; budući da države članice moraju ispraviti takvo stanje;

budući da, zbog kratkotrajnosti postupaka za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, tijela nadležna za pravnu zaštitu moraju, uz ostalo, biti ovlaštena poduzimati privremene mjere s ciljem zaustavljanja takvog postupka ili provedbe bilo kakvih odluka koje javni naručitelj može donijeti; budući da kratkotrajnost postupaka znači da gore navedena kršenja moraju biti hitno otklonjena;

budući da je potrebno osigurati da u svim državama članicama postoje odgovarajući postupci radi mogućnosti ukidanja nezakonito donesenih odluka i obeštećivanja osoba kojima je kršenje uzrokovalo štetu;

budući da, kada poduzeća ne zahtijevaju pravnu zaštitu, neka kršenja ne mogu biti otklonjena ako se ne primijeni posebni mehanizam;

budući da, u skladu s tim, kada Komisija smatra da je došlo do jasnog i nedvojbenog kršenja tijekom postupka sklapanja ugovora, mora moći na to ukazati nadležnim tijelima države članice i javnom naručitelju da bi se mogli poduzeti odgovarajući koraci radi hitnog otklanjanja navodnog kršenja;

budući da provedba ove Direktive u praksi mora biti preispitana kroz razdoblje od četiri godine od početka njezine primjene, na temelju podataka koje dostavljaju države članice, a koji se odnose na djelovanje nacionalnih postupaka pravne zaštite,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Države članice poduzimaju mjere potrebne za osiguravanje da se, u vezi s postupcima za sklapanje ugovora koji su predmet direktiva 71/305/EEZ i 77/62/EEZ, odluke koje donose javni naručitelji mogu učinkovito i, što je najvažnije, što brže preispitati u skladu s uvjetima utvrđenim u sljedećim člancima, a posebno u članku 2. stavku 7. ove Direktive, s obrazloženjem da takve odluke predstavljaju povredu zakonodavstva Zajednice iz područja javne nabave ili nacionalnih propisa o provedbi tog zakonodavstva.

2.   Države članice osiguravaju da ne postoji diskriminacija između poduzeća koja prijavljuju kršenje u smislu postupka sklapanja ugovora kao posljedica razlike koju ova Direktiva proizvodi između nacionalnih propisa kojima se provodi zakonodavstvo Zajednice i drugih nacionalnih propisa.

3.   Države članice osiguravaju dostupnost postupaka pravne zaštite, prema detaljnim pravilima koja utvrđuju države članice, barem svakoj osobi koja ima ili je imala interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim radovima, a koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnog kršenja. Posebice, države članice mogu zahtijevati od osobe koja zahtijeva pravnu zaštitu da prije toga obavijesti javnog naručitelja o navodnom kršenju i o svojoj namjeri da zahtijeva pravnu zaštitu.

Članak 2.

1.   Države članice osiguravaju da mjere poduzete u vezi s postupcima pravne zaštite iz članka 1. ove Direktive uključuju odredbu koja omogućuje:

(a)

poduzimanja privremenih mjera, što je prije moguće i kroz interlokutorne postupke, s ciljem otklanjanja navodnog kršenja ili sprečavanja daljnje štete predmetnim interesima, uključujući mjere obustave ili osiguravanja obustave postupka sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili provedbe bilo kakve odluke koju donese javni naručitelj;

(b)

ukidanja ili osiguravanja ukidanja nezakonito donesenih odluka, uključujući uklanjanje diskriminirajućih tehničkih, ekonomskih ili financijskih specifikacija kod poziva na dostavu ponuda, ugovornih dokumenata ili bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnosi na postupak sklapanja ugovora;

(c)

naknadu štete osobama koje su oštećene kršenjem.

2.   Ovlasti iz stavka 1. mogu se prenijeti na posebna tijela odgovorna za različite aspekte postupka pravne zaštite.

3.   Postupci pravne zaštite ne moraju sami po sebi imati automatski učinak obustave na postupke sklapanja ugovora na koje se odnose.

4.   Države članice mogu predvidjeti da, prilikom razmatranja mogućnosti poduzimanja privremenih mjera, nadležno tijelo može uzeti u obzir moguće posljedice takvih mjera za sve vrste interesa koji njima mogu biti povrijeđeni, uključujući i javni interes, te mogu odlučiti da neće donositi takve mjere kada bi njihove negativne posljedice mogle biti veće od koristi. Odluka da se ne poduzmu privremene mjere ne smije štetiti bilo kojem drugom zahtjevu osobe koja takve mjere traži.

5.   Države članice mogu predvidjeti da, kada je šteta prijavljena na temelju činjenice da je odluka donijeta nezakonito, takvu osporavanu odluku mora prvo ukinuti tijelo koje ima potrebne ovlasti.

6.   Učinci izvršavanja ovlasti iz stavka 1. za ugovor sklopljen nakon odabira utvrđuju se nacionalnim zakonodavstvom.

Nadalje, osim kada se odluka mora ukinuti prije dodjele naknade štete, država članica može predvidjeti da, nakon sklapanja ugovora koji uslijedi nakon odabira, ovlasti tijela nadležnog za postupke pravne zaštite budu ograničene na naknadu štete bilo kojoj osobi koja je pretrpjela štetu zbog kršenja.

7.   Države članice moraju osigurati da se odluke koje donose tijela nadležna za postupke pravne zaštite mogu učinkovito provesti.

8.   Ako tijela nadležna za postupke pravne zaštite po svojoj naravi nisu sudska, potrebno je uvijek dati pisano obrazloženje njihovih odluka. Nadalje, u tom slučaju potrebno je osigurati odredbe koje jamče postupke na temelju kojih sve navodno nezakonite mjere tijela nadležnog za pravnu zaštitu ili svaka navodna povreda učinjena pri izvršavanju ovlasti dodijeljenih tom tijelu mogu biti predmetom sudske zaštite ili zaštite drugog tijela koje je sud ili sudsko vijeće u smislu članka 177. Ugovora o EEZ-u i neovisno je o javnom naručitelju i o tijelu nadležnom za pravnu zaštitu.

Članovi takvog nezavisnog tijela moraju se imenovati i razrješavati pod jednakim uvjetima kao i suci od strane tijela odgovornog za njihovo imenovanje, trajanje mandata ili razrješenje. Najmanje predsjednik tog nezavisnog tijela mora imati jednake pravne i stručne kvalifikacije kao i suci. Nezavisno tijelo mora donositi odluke u skladu s postupkom u kojem se saslušavaju obje strane i te odluke, na način koji određuje svaka država članica, moraju biti pravno obvezujuće.

Članak 3.

1.   Komisija se može pozvati na postupak iz ovog članka ako, prije nego što je ugovor sklopljen, smatra da je došlo do jasnog i nedvojbenog kršenja odredbi Zajednice u području javne nabave tijekom postupka sklapanja ugovora koji je predmet direktiva 71/305/EEZ i 77/62/EEZ.

2.   Komisija je dužna obavijestiti državu članicu i javnog naručitelja o razlozima koji su je naveli na zaključak da je došlo do jasnog i nedvojbenog kršenja i zahtijevati njegovo otklanjanje.

3.   U roku od 21 dana od primitka obavijesti iz stavka 2. država članica mora Komisiji dostaviti:

(a)

potvrdu da je kršenje otklonjeno; ili

(b)

razložno obrazloženje zašto kršenje nije otklonjeno; ili

(c)

obavijest da je postupak za sklapanje ugovora obustavljen ili na vlastitu inicijativu javnog naručitelja ili na temelju ovlasti iz članka 2. stavka 1. točke (a).

4.   Obrazloženje u skladu sa stavkom 3. točkom (b) može se, uz ostalo, temeljiti na činjenici da je navodno kršenje već predmet sudskog ili drugog revizijskog postupka ili pravne zaštite prema članku 2. stavku 8. U tom slučaju država članica mora izvijestiti Komisiju o ishodu tih postupaka čim postanu poznati.

5.   Ako je dana obavijest o tome da je postupak sklapanja ugovora obustavljen u skladu sa stavkom 3. točkom (c), država članica mora izvijestiti Komisiju kada je ta obustava ukinuta ili kada započne drugi postupak sklapanja ugovora koji se u cijelosti ili djelomično odnosi na isti predmet. Ta obavijest mora potvrditi da je navodno kršenje otklonjeno ili mora sadržavati razložno obrazloženje ako do otklanjanja nije došlo.

Članak 4.

1.   Najkasnije četiri godine nakon provedbe ove Direktive, Komisija će nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za ugovore o javnoj nabavi preispitati način na koji su provedene odredbe ove Direktive i, ako je potrebno, predložiti njezine izmjene.

2.   Do 1. ožujka svake godine države članice moraju obavijestiti Komisiju o provođenju njihovih nacionalnih postupaka pravne zaštite tijekom prethodne kalendarske godine. Sadržaj te obavijesti određuje Komisija nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za ugovore o javnoj nabavi.

Članak 5.

Države članice donose mjere potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom prije 1. prosinca 1991. One Komisiji dostavljaju tekstove glavnih nacionalnih zakona i drugih propisa koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 1989.

Za Vijeće

Predsjednica

É. CRESSON


(1)  SL C 230, 28.8.1987., str. 6. i SL C 15, 19.1.1989., str. 8.

(2)  SL C 167, 27.6.1988., str. 77. i SL C 323, 27.12.1989.

(3)  SL C 347, 22.12.1987., str. 23.

(4)  SL L 185, 16.8.1971., str. 5.

(5)  SL L 210, 21.7.1989., str. 1.

(6)  SL L 13, 15.1.1977., str. 1.

(7)  SL L 127, 20.5.1988., str. 1.


Top