Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0629

89/629/EEZ: Direktiva Vijeća od 4. prosinca 1989. o ograničavanju emisije buke civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova

OJ L 363, 13.12.1989, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 191 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 191 - 193
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 284 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 37 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/629/oj

07/Sv. 2

HR

Službeni list Europske unije

3


31989L0629


L 363/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA VIJEĆA

od 4. prosinca 1989.

o ograničavanju emisije buke civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova

(89/629/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 84. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da primjena normi koje se odnose na emisije buke civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova ima bitne posljedice na pružanje usluga zračnog prijevoza, posebice ako takve norme uvode ograničenja s obzirom na vrstu zrakoplova koju zračni prijevoznici mogu koristiti, potiču ulaganja u najnovije i najtiše dostupne zrakoplove te omogućuju bolje korištenje postojećih kapaciteta, uključujući i kapacitete zračnih luka; budući da Direktiva 80/51/EEZ (4), izmijenjena Direktivom 83/206/EEZ (5), utvrđuje granice emisije za takvu buku;

budući da se program prioriteta Vijeća za studiju pitanja zračnog prijevoza odnosi na emisiju iz zrakoplova, uključujući buku;

budući da program djelovanja Europskih zajednica o okolišu (6) jasno pokazuje važnost problema buke i osobito potrebu za poduzimanjem radnji protiv buke uzrokovane zračnim prometom;

budući da se buka zrakoplova mora i dalje smanjivati, uzimajući u obzir čimbenike okoliša, tehničku izvedivost i gospodarske posljedice;

budući da je stoga primjereno ograničiti upis civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova u registre država članica na one koji udovoljavaju normama navedenim u dijelu II. poglavlju 3. svesku 1. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje, 1988. godine; budući da bi u vezi sa stvaranjem područja bez unutarnjih granica bilo razumno isključiti iz ovog pravila o ograničavanju upisa zrakoplove koji se nalaze u nacionalnim registrima država članica na dan 1. studenoga 1990.;.budući da je, radi slobode kretanja koju takvo pravilo omogućuje, ključno da se izuzeci ograniče te da se odobreni izuzeci pažljivo nadziru i pravodobno ograničavaju;

budući da se u ovu svrhu u razumnom roku trebaju uvesti opća pravila kojima se dopunjuju postojeća pravila, a s ciljem postizanja usklađenog pristupa u cijeloj Zajednici; budući da je ovo važno posebice u svijetlu novih poticaja liberalizaciji europskog zračnog prometa;

budući da su radnje koje Zajednica provodi u suradnji s drugim međunarodnim tijelima pokazale da ograničavanje upisa u registre država članica za zrakoplove koji ne udovoljavaju normama koje se odnose na granične vrijednosti buke iz poglavlja 3. gore spomenutog Priloga 16., samo po sebi ima ograničenu korist za okoliš, i stoga se treba smatrati samo prvim korakom nakon kojega slijede mjere koje ograničavaju upotrebu zrakoplova koji ne udovoljavaju normama iz poglavlja 3. spomenutog Priloga 16.,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Cilj ove Direktive jest utvrditi stroža pravila za ograničavanje emisije buke civilnih dozvučnih mlaznih zrakoplova.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na zrakoplove s najvećom uzletnom masom od 34 000 kg ili manje te s kapacitetom od 19 ili manje sjedala.

Članak 2.

1.   Države članice će osigurati da se od 1. studenoga 1990. civilni dozvučni mlazni zrakoplovi koji se nakon tog datuma registriraju na njihovim državnom području, ne mogu koristiti na njihovom državnom području ili na državnom području druge države članice, osim ako im nije izdano uvjerenje o udovoljavanju normi glede razine buke navedenih u dijelu II. poglavlju 3. svesku 1. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo izdanje iz 1988. godine.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na zrakoplove upisane u registre država članica na dan 1. studenoga 1990.

3.   Državnim područjem iz stavka 1. ne smatraju se prekomorska područja iz članka 227. stavka 2. Ugovora.

Članak 3.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se cilj određen člankom 1. stavkom 1. ne zaobilazi primjerice bilo kojom vrstom ugovora o leasingu.

Članak 4.

Države članice mogu dozvoliti odstupanja od članka 2. za:

(a)

zrakoplove od povijesne vrijednosti;

(b)

zrakoplove koje zračni prijevoznik države članice koristi prije 1. studenoga 1989. temeljem ugovora o najmu s pravom kupnje ili ugovora o „leasingu” koji je još na snazi, i koji je u ovom kontekstu upisan u registar države nečlanici;

(c)

zrakoplove dane u „leasing” zračnom prijevozniku iz države nečlanice i koji je u tu svrhu privremeno izbrisan iz registra države članice;

(d)

zrakoplov koji zamjenjuje drugi zrakoplov koji je uništen u nezgodi, a koji zračni prijevoznik ne može zamijeniti usporedivim zrakoplovom dostupnim na tržištu te za koji je izdano uvjerenje o zadovoljavanju normi glede razine buke utvrđenih u članku 2. stavku 1., pod uvjetom da se upis zamjenskog zrakoplova provede unutar jedne godine od dana uništenja;

(e)

zrakoplove koji imaju pogonske motore s by-pass omjerom 2 ili više.

Članak 5.

Države članice mogu odobriti izuzeća od članka 2. za početno razdoblje do tri godine, koje se može produžiti za još dvije godine, pod uvjetom da takva izuzeća ističu do 31. prosinca 1995. za:

zrakoplove koji su uzeti u kratkoročni „leasing” od države nečlanice, pod uvjetom da zračni prijevoznik dokaže da je ovo uobičajena praksa u njegovom gospodarskom sektoru i da bi u suprotnom njegovo poslovanje bilo bitno otežano,

zrakoplove za koje zračni prijevoznik dokaže da bi njegovo poslovanje u suprotnom bilo znatno otežano do neprihvatljivih razmjera.

Članak 6.

1.   Država članica koja odobrava izuzeća će o tome obavijestiti nadležna tijela država članica i Komisiju.

2.   Države članice će priznati izuzeća koja odobrava druga država članica temeljem članaka 4. i 5.

Članak 7.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 30. rujna 1990.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredbi koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 8.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 1989.

Za Vijeće

Predsjednik

M. DELEBARRE


(1)  SL C 37, 14.2.1989., str. 6.

(2)  SL C 158, 26.6.1989., str. 492.

(3)  SL C 221, 28.8.1989., str. 1.

(4)  SL L 18, 24.1.1980., str. 26.

(5)  SL L 117, 4.5.1983., str. 15.

(6)  SL C 328, 7.12.1987., str. 1.


Top