Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0600

87/600/Euratom: Odluka Vijeća od 14. prosinca 1987. o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti

OJ L 371, 30.12.1987, p. 76–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 33 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 33 - 35
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/600/oj

15/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

3


31987D0600


L 371/76

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.12.1987.


ODLUKA VIJEĆA

od 14. prosinca 1987.

o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti

(87/600/Euratom)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije, podnesen nakon pribavljanja mišljenja skupine osoba koje je imenovao Znanstveni i tehnički odbor,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da članak 2. točka (b) predviđa da Zajednica uspostavi ujednačene standarde sigurnosti kako bi se zaštitilo zdravlje radnika i stanovništva;

budući da je 2. veljače 1959. Vijeće donijelo Direktive o utvrđivanju osnovnih standarda za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti koje su posljedica ionizirajućeg zračenja (3), koje su zadnje izmijenjene Direktivom 80/836/Euratom (4) i Direktivom 84/467/Euratom (5);

budući da članak 45. stavak 5. Direktive 80/836/Euratom već zahtijeva da se susjedne države članice i Komisija žurno, kada to okolnosti zahtijevaju, obavijeste o svakoj nesreći u kojoj je došlo do izloženosti stanovništva;

budući da članci 35. i 36. Ugovora već predviđaju da države članice trebaju uspostaviti objekte potrebne za obavljanje trajnog praćenja razine radioaktivnosti zraka, vode i tla te o tim informacijama obavijestiti Komisiju kako bi ista bila stalno informirana o razinama radioaktivnosti kojima je stanovništvo izloženo;

budući da članak 13. Direktive 80/836/Euratom od država članica zahtijeva da Komisiji redovito šalju rezultate pregleda i procjena iz tog članka;

budući da je nesreća u nuklearnoj elektrani u Černobilu u Sovjetskom Savezu pokazala da Komisija, u slučaju radiološke opasnosti kako bi mogla ispunjavati svoje zadatke, treba odmah dobiti sve relevantne informacije u dogovorenom formatu;

budući da su države članice postigle dvostrane dogovore i da su sve države članice potpisale Konvenciju o ranom obavještavanju o nuklearnoj nesreći Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA);

budući da će ti dogovori Zajednice osigurati da sve države članice budu odmah obaviještene u slučaju radiološke opasnosti kako bi se zajamčilo da se u cijeloj Zajednici primjenjuju jedinstveni standardi zaštite stanovništva, kao što je to utvrđeno u direktivama sastavljenima temeljem glave II. poglavlja III. Ugovora;

budući da postizanje dogovora Zajednice za ranu razmjenu informacija ne utječe na prava i obveze država članica u okviru dvostranih i višestranih ugovora i konvencija;

budući da Zajednica, radi promicanja međunarodne suradnje, sudjeluje u Konvenciji o ranom obavještavanju o nuklearnoj nesreći IAEA-a,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Ovi se aranžmani primjenjuju na obavješćivanje i pružanje informacija kada država članica odluči poduzeti mjere općeg karaktera kako bi zaštitila stanovništvo u slučaju radiološke opasnosti nakon:

(a)

nesreće na njezinom teritoriju u postrojenjima ili u okviru aktivnosti iz stavka 2. zbog koje se dogodilo ili bi se moglo dogoditi značajno ispuštanje radioaktivnih materijala; ili

(b)

otkrića, na vlastitom području ili izvan njega, visokih razina radioaktivnosti koje bi mogle biti štetne za javno zdravlje u toj državi članici; ili

(c)

nesreća različitih od onih navedenih u (a) u postrojenjima ili u okviru aktivnosti iz stavka 2. zbog kojih se dogodilo ili bi se moglo dogoditi značajno ispuštanje radioaktivnog materijala; ili

(d)

drugih nesreća koje uzrokuju ili bi mogle uzrokovati značajno ispuštanje radioaktivnih materijala.

2.   Postrojenja ili aktivnosti iz stavka 1. točaka (a) i (c) su sljedeće:

(a)

svaki nuklearni reaktor, bez obzira na to gdje se nalazi;

(b)

svako drugo postrojenje nuklearnog gorivnog ciklusa;

(c)

svako postrojenje za postupanje s radioaktivnim otpadom;

(d)

prijevoz i skladištenje nuklearnih goriva i radioaktivnih otpada;

(e)

proizvodnja, uporaba, skladištenje, odlaganje i prijevoz radioizotopa za poljoprivredne, industrijske, medicinske i povezane znanstvene i istraživačke svrhe; i

(f)

uporaba radioizotopa za proizvodnju energije na objektima u svemiru.

Članak 2.

1.   Kada država članica odluči poduzimati mjere iz članka 1.,ona:

(a)

odmah o tim mjerama obavještava Komisiju i one države članice na koje te mjere utječu ili bi mogle utjecati, te navodi razloge zbog kojih ih poduzima;

(b)

odmah pruža Komisiji i onim državama članicama koje su pod utjecajem, ili bi mogle biti pod utjecajem, dostupne informacije koje su važne za smanjivanje eventualnih predviđenih radioloških posljedica u tim državama.

2.   Država članica treba, kada je to moguće, obavijestiti Komisiju i one države članice koje bi mogle biti pod utjecajem da bez odlaganja poduzme mjere iz članka 1.

Članak 3.

1.   Informacije koje treba pružiti temeljem članka 2. stavka 1. točke (b) obuhvaćaju ne ugrožavajući pitanja od nacionalne sigurnosti, ukoliko je to moguće i primjereno, sljedeće:

(a)

prirodu i vrijeme događaja, njegovu točnu lokaciju, te objekt ili aktivnost koja se događa;

(b)

pretpostavljeni ili utvrđeni uzrok i predvidivi razvoj nesreće u vezi s ispuštanjem radioaktivnih materijala;

(c)

opće karakteristike radioaktivnog ispuštanja, uključujući i prirodu, vjerojatni fizički i kemijski oblik, količinu, sastav i stvarnu visinu radioaktivnog ispuštanja;

(d)

informacije o trenutačnim i prognoziranim meteorološkim i hidrološkim uvjetima koje su potrebne radi predviđanja širenja radioaktivnog ispusta;

(e)

rezultate praćenja okoliša;

(f)

rezultate mjerenja prehrambenih proizvoda, stočne hrane i vode za piće;

(g)

poduzete ili planirane mjere zaštite;

(h)

poduzete ili planirane mjere obavještavanja javnosti;

(i)

predviđeno ponašanje radioaktivnog ispusta tijekom vremena.

2.   Informacije treba u odgovarajućim razmacima nadopunjavati daljnjim odgovarajućim informacijama, uključujući razvoj izvanrednog događaja i njegov predvidivi ili stvarni kraj.

3.   Države članice iz članka 1. u skladu s člankom 36. Ugovora nastavljaju u primjerenim vremenskim razmacima obavještavati Komisiju o razinama radioaktivnosti kao što je utvrđeno stavkom 1. točkama (e) i (f).

Članak 4.

Svaka država članica po primitku informacija navedenih u člancima 2. i 3.:

(a)

odmah obavještava Komisiju o poduzetim mjerama i preporukama koje je izdala nakon primitka tih informacija;

(b)

u primjerenim vremenskim razmacima obavještava Komisiju o razinama radioaktivnosti koje su objekti za nadzor izmjerili u prehrambenim proizvodima, stočnoj hrani, vodi za piće i okolišu.

Članak 5.

1.   Nakon što primi informacije iz članaka 2., 3. i 4., Komisija ih, u skladu s člankom 6., odmah šalje nadležnim tijelima svih drugih država članica. Isto tako, Komisija svim državama članicama šalje sve informacije koje dobije o značajnim povećanjima razine radioaktivnosti ili o nuklearnim nesrećama u zemljama koje nisu iz Zajednice, a posebno onima koje se nalaze u blizini Zajednice.

2.   Komisija i nadležna tijela država članica dogovaraju potrebne postupke za slanje informacija iz članaka 1. do 4. te ih ispituju u redovitim razmacima.

3.   Svaka država članica obavještava Komisiju o nadležnim nacionalnim tijelima i odjelima za suradnju koja su zadužena za slanje ili primanje informacija navedenih u člancima 2. do 5. Komisija pak o tome, kao i o podacima o nadležnom odjelu Komisije, obavještava nadležne odjele ostalih država članica.

4.   Odjeli za suradnju i nadležni odjel Komisije dostupni su 24 sata na dan.

Članak 6.

1.   Informacije primljene u skladu s člancima 2., 3. i 4. mogu se koristiti bez ograničenja, osim kada država članica koja ih obavještava pruža te informacije u tajnosti.

2.   Informacije koje Komisija primi, a odnose se na uspostavu Zajedničkog istraživačkog centra, ne smiju biti dostupne ili biti objavljene bez pristanka države članice zemlje domaćina.

Članak 7.

Ova Odluka ne utječe na uzajamna prava i obveze država članica koje proizlaze iz dvostranih ili višestranih sporazuma ili konvencija koje postoje ili se trebaju sklopiti u području obuhvaćenom ovom Odlukom i u skladu s njezinim ciljem i svrhom.

Članak 8.

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se uskladile s ovom Odlukom u roku od tri mjeseca od dana njezine službene objave.

Članak 9.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. prosinca 1987.

Za Vijeće

Predsjednik

U. ELLEMANN-JENSEN


(1)  SL C 318, 30.11.1987.

(2)  SL C 105, 21.4.1987., str. 9.

(3)  SL 11, 20.2.1959., str. 221/59.

(4)  SL L 246, 17.9.1980., str. 1.

(5)  SL L 265, 5.10.1984., str. 4.


Top