EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2919

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2919/85 od 17. listopada 1985. o utvrđivanju uvjeta za pristup aranžmanima u okviru Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom za plovila koja pripadaju Rajnskoj plovidbi

OJ L 280, 22.10.1985, p. 4–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 5 - 8
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 5 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 106 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 106 - 109
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 230 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 230 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2919/oj

07/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

3


31985R2919


L 280/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.10.1985.


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 2919/85

od 17. listopada 1985.

o utvrđivanju uvjeta za pristup aranžmanima u okviru Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom za plovila koja pripadaju Rajnskoj plovidbi

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 75.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da su šest država ugovornica Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom, odnosno pet država članica Europskih zajednica (Belgija, Njemačka, Francuska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina) i Švicarska, izmijenile navedenu konvenciju 2. Dodatnim protokolom potpisanim 17. listopada 1979. u Strasbourgu;

budući da su na temelju navedenog Dodatnog protokola samo plovila koja pripadaju Rajnskoj plovidbi ovlaštena prevoziti robu i putnike između dviju točaka na unutarnjim vodnim putovima navedenim u prvom stavku članka 3. Konvencije; budući da se pripadnost plovila Rajnskoj plovidbi dokazuje ispravom koju je izdalo nadležno tijelo;

budući da Protokol o potpisivanju gore spomenutog Dodatnog protokola predviđa da ispravu kojom se dokazuje pripadnost plovila Rajnskoj plovidbi izdaje nadležno tijelo dotične države samo plovilu koje s tom državom ima stvarnu povezanost, čiji se sastavni dijelovi određuju na temelju jednakosti postupanja među državama ugovornicama Konvencije; budući da se, sukladno pravilima Protokola o potpisivanju, mora jednako postupati prema svim plovilima koja imaju stvarnu povezanost s bilo kojom državom članicom; budući da se u tu svrhu tim drugim državama članicama priznaje jednaki status kao državama ugovornicama Konvencije;

budući da su u okviru Središnjeg povjerenstva za plovidbu Rajnom (CCR) države ugovornice Konvencije izradile provedbene odredbe kojima se određuju uvjeti izdavanja prethodno spomenute isprave; budući da je Odlukom od 8. studenoga 1984. Vijeće, na prijedlog Komisije, definiralo zajedničke mjere po kojima su države članice ugovornice Konvencije donijele te odredbe u obliku rezolucije CCR-a;

budući da je potrebno ugraditi te odredbe u pravo Zajednice Uredbom Vijeća donesenom na temelju članka 75. Ugovora o utvrđivanju detaljnih pravila za poštovanje pravila i postupaka Zajednice, kako bi se osiguralo stupanje na snagu navedenih provedbenih odredaba u cijeloj Zajednici;

budući da je potrebno predvidjeti obvezu država članica da Komisiji dostavljaju preslike informacija koje u skladu s ovom Uredbom šalju CCR-u,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odredbe Priloga primjenjuju se u Zajednici u skladu s odredbama ove Uredbe.

Članak 2.

1.   Za potrebe provedbe članka 2. stavka 4. i članka 8. stavka 1. Priloga, sve države članice istodobno šalju Komisiji informacije koje moraju poslati CCR-u u skladu s navedenim odredbama.

2.   Za potrebe provedbe prve rečenice članka 3. stavka 4. Priloga, dotične države članice Komisiji šalju i presliku spisa u vezi sa svojim zahtjevom za savjetovanje s CCR-om.

Članak 3.

U slučaju da CCR predvidi utvrđivanje općih uvjeta iz druge rečenice članka 3. stavka 4. Priloga, Vijeće, na prijedlog Komisije, kvalificiranom većinom odlučuje o zajedničkom stajalištu o tom pitanju koje unutar CCR-a donose države članice koje su također ugovorne stranke Konvencije.

Te uvjete Vijeće na odgovarajući način, i postupajući u skladu s aranžmanima predviđenim u prvom stavku, uvodi na razini Zajednice.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Međutim, članak 7. stavak 2. Priloga ne primjenjuje se do 1. veljače 1987.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 17. listopada 1985.

Za Vijeće

Predsjednik

J. F. POOS


(1)  SL C 262, 14.10.1985.

(2)  SL C 169, 8.7.1985., str. 7.


PRILOG

UREDBA O PROVEDBI

odredaba trećeg stavka članka 2. Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom i stavaka 1. i 3. Protokola o potpisivanju 2. Dodatnog protokola uz spomenutu Konvenciju od 17. listopada 1979.

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe, državama navedenim u prvoj rečenici stavka 3. Protokola o potpisivanju 2. Dodatnog protokola od 17. listopada 1979. uz Revidiranu konvenciju o plovidbi Rajnom priznaje se jednak status kao i državama ugovornicama navedene konvencije. Izraz „država ugovornica” u toj Uredbi uvijek uključuje svaku od tih država kojima je priznat jednaki status.

Članak 2.

1.   Samo tijela države ugovornice u kojoj je plovilo upisano u javni registar nadležna su za izdavanje ili oduzimanje isprave iz trećeg stavka članka 2. Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom kojom se potvrđuje da plovilo pripada Rajnskoj plovidbi.

2.   Ako javni registar ne postoji ili ako plovilo nije upisano u javni registar države ugovornice, tijela države ugovornice u kojoj vlasnik plovila ili, u slučaju suvlasništva, prvi suvlasnik koji podnese zahtjev za izdavanje isprave iz prethodnoga stavka, ima domicil ili uobičajeno boravište ili registrirano sjedište, nadležna su za izdavanje ili oduzimanje navedene isprave.

3.   „Isprava” može biti u obliku posebne isprave u skladu s člankom 2. stavkom 3. Revidirane konvencije o plovidbi Rajnom ili u obliku upisa u drugu, već izdanu ispravu kojom se potvrđuje da plovilo pripada Rajnskoj plovidbi.

4.   Svaka država ugovornica upoznat će putem Središnjeg povjerenstva za plovidbu Rajnom druge države ugovornice s popisom svojih imenovanih nadležnih tijela.

Članak 3.

1.   Isprava iz članka 2. stavka 1. izdaje se za plovilo samo ako je vlasnik tog plovila:

(a)

ako je fizička osoba državljanin jedne od država ugovornica s domicilom ili uobičajenim boravištem u državi ugovornici; ili

(b)

ako je pravna osoba javnog prava osnovana u skladu s pravom države ugovornice s registriranim sjedištem u toj državi; ili

(c)

ako je pravna osoba ili društvo privatnog prava;

(aa)

osnovano u državi ugovornici u skladu s njezinim pravom;

(bb)

ima registrirano sjedište, glavno mjesto poslovanja i mjesto odakle upravlja plovilom u toj državi ugovornici; i

(cc)

upravljan i vođen od strane osoba od kojih su većina državljani država ugovornica s domicilom ili uobičajenim boravištem, a u slučaju pravnih osoba, registriranim sjedištem u jednoj od tih država.

2.   Međutim, isprava se ne izdaje za plovilo koje pripada pravnoj osobi ili društvu privatnog prava ako je ta pravna osoba ili društvo privatnog prava osnovano tako da osobe koje neposredno ili posredno sudjeluju u većini poslovnih rezultata poduzeća ili koje drže većinu dionica s pravom glasa ili većinu glasačkih prava, nisu državljani država ugovornica ili nemaju domicil, registrirano sjedište ili uobičajeno boravište u jednoj od tih država.

3.   U slučaju trustova ili sličnih aranžmana, gore utvrđene uvjete moraju ispuniti i osobe za čiji se račun ili u čijem se interesu takve transakcije obavljaju.

4.   Iznimno, nakon savjetovanja sa Središnjim povjerenstvom, država ugovornica može odobriti izuzeća od većine propisane prethodnim stavkom 1. točkom (c) podtočkom (cc) i stavkom 2. pod uvjetom da to ne utječe na cilj 2. Dodatnog protokola uz Revidiranu konvenciju o plovidbi Rajnom. Središnje povjerenstvo može utvrditi opće uvjete pod kojima se ta izuzeća odobravaju.

Članak 4.

1.   U slučaju plovila u suvlasništvu, suvlasnik ili suvlasnici s većinskim udjelom u suvlasništvu, koji suvlasništvom upravljaju, moraju ispunjavati uvjete određene u članku 3.

2.   Ako su među dotičnim suvlasnicima pravne osobe ili društva privatnog prava, svaka od osoba koje rukovode i upravljaju tim poduzećima, kao i svaka od osoba koje neposredno ili posredno sudjeluju u većini poslovnih rezultata poduzeća mora biti državljanin države ugovornice i imati domicil, registrirano sjedište ili uobičajeno boravište u jednoj od tih država.

Članak 5.

1.   Kako bi mu za plovilo kojim upravlja bila dodijeljena isprava iz prvog stavka članka 2., i operater plovila mora ispunjavati jednake uvjete kao i vlasnik.

2.   Tijela države ugovornice u kojoj operater plovila ima domicil ili uobičajeno boravište ili u kojoj se nalazi registrirano sjedište poduzeća nadležna su za izdavanje i oduzimanje relevantne isprave.

Članak 6.

1.   Vlasnik, suvlasnik ili operater plovila podnosi nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje isprave iz prvog stavka članka 2. i u tu svrhu dostavlja sve istinite i potrebne podatke.

2.   Vlasnik, suvlasnik ili operater plovila dužan je, ako ga se to tiče, odmah pisanim putem obavijestiti nadležno tijelo koje je izdalo ispravu o svakoj promjeni okolnosti na temelju kojih je isprava bila izdana.

3.   Nadležna tijela mogu u svakom trenutku provjeriti jesu li uvjeti utvrđeni u člancima 3., 4. i 5. još uvijek ispunjeni; ako nisu, oduzet će im ispravu.

Članak 7.

1.   U ispravi kojom se potvrđuje da plovilo pripada Rajnskoj plovidbi navodi se plovilo, njegov vlasnik i, prema potrebi, operater, a posebno:

ime, broj, mjesto registracije, vrsta i kategorija plovila,

ime, tvrtka, domicil, uobičajeno boravište ili registrirano sjedište vlasnika i, prema potrebi, operater plovila.

2.   Isprava se treba nalaziti na plovilu te se na zahtjev predočuje nadzornim tijelima.

Članak 8.

1.   Države ugovornice donose propise potrebne za primjenu ove Uredbe, posebno u pogledu postupka i tereta dokazivanja. O tim propisima obavješćuju druge države ugovornice putem Središnjeg povjerenstva za plovidbu Rajnom.

2.   Kako bi se osigurala primjena ove Uredbe, nadležna tijela država ugovornica surađuju u okviru svojeg nacionalnog zakonodavstva i jedna drugoj dostavljaju potrebne informacije, poštujući pritom poslovnu tajnu.

Članak 9.

1.   Ova Uredba stupa na snagu na dan stupanja na snagu 2. Dodatnog protokola, uz Revidiranu konvenciju o plovidbi Rajnom, potpisanog u Strasbourgu 17. listopada 1979.

2.   Međutim, odredba članka 7. stavka 2. ove Uredbe počet će se primjenjivati tek po isteku prijelaznog razdoblja od dvije godine od dana stupanja na snagu Uredbe.

3.   Ova se Uredba može izmijeniti u skladu s istim postupkom po kojem je bila donesena.


Top