Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0577

85/577/EEZ: Direktiva Vijeća od 20. prosinca 1985. za zaštitu potrošača u pogledu ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija

OJ L 372, 31.12.1985, p. 31–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 131 - 133
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 131 - 133
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 83 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 83 - 85
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 262 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 188 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 188 - 190
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2014; stavljeno izvan snage 32011L0083

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/577/oj

15/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

3


31985L0577


L 372/31

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.12.1985.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 20. prosinca 1985.

za zaštitu potrošača u pogledu ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija

(85/577/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da je uobičajeni oblik trgovačke prakse u državama članicama da se sklapanje ugovora ili jednostranog angažmana između trgovca i kupca obavlja izvan poslovnih prostorija trgovca i budući da takvi ugovori i angažmani predstavljaju predmet zakonodavstva koje se razlikuje od jedne do druge države članice;

budući da se svaka različitost u takvom zakonodavstvu može izravno odraziti na funkcioniranje zajedničkog tržišta; budući da je stoga potrebno uskladiti zakone u tom području;

budući da preliminarni program Europske gospodarske zajednice za zaštitu potrošača i politiku informiranja (4), između ostalog, predviđa, prema stavcima 24. i 25. poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se zaštitilo potrošače od nepoštene trgovačke prakse koja se odnosi na prodaju od vrata do vrata; budući da je drugi program Europske gospodarske zajednice za zaštitu potrošača i politiku informiranja (5) potvrdio da će ustrajati na djelovanju i prioritetima definiranima u preliminarnom programu;

budući da je posebno obilježje ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija trgovca da je u pravilu trgovac taj koji pokreće pregovore sklapanja ugovora za koje je potrošač nepripremljen ili koje ne prihvaća; budući da potrošač često nije u mogućnosti usporediti kvalitetu i cijenu ponude s drugim ponudama; budući da taj element iznenađenja općenito postoji ne samo kod ugovora sklopljenih pred vratima nego i kod drugih oblika ugovora koje trgovac sklapa izvan svojih poslovnih prostorija;

budući da bi potrošaču trebalo dati pravo raskida ugovora u roku od najmanje sedam dana kako bi mogao procijeniti obveze koje proizlaze iz ugovora;

budući da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da potrošač bude u pisanom obliku obaviješten o tom roku za promišljanje;

budući da to ne smije utjecati na slobodu država članica da zadrže ili uvedu ukupnu ili djelomičnu zabranu sklapanja ugovorâ izvan poslovnih prostorija, u mjeri u kojoj smatraju da je to u interesu potrošačâ,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na ugovore prema kojima trgovac dostavlja robu ili pruža usluge potrošaču i koji su sklopljeni:

za vrijeme izleta organiziranog od strane trgovca izvan njegovih poslovnih prostorija, ili

za vrijeme posjete trgovca

i.

domu potrošača ili domu drugog potrošača;

ii.

radnom mjestu potrošača;

kada do posjeta nije došlo na izričiti zahtjev potrošača.

2.   Ova se Direktiva primjenjuje i na ugovore za nabavu robe ili pružanje usluga izuzev onih za koje je potrošač tražio posjet trgovca, pod uvjetom da potrošač, kada je tražio posjet, nije znao ili opravdano nije mogao znati da je ponuda tih drugih roba ili usluga sastavni dio trgovačke ili profesionalne aktivnosti trgovca.

3.   Ova se Direktiva primjenjuje i na ugovore za koje je potrošač dao ponudu pod uvjetima sličnima uvjetima opisanima u stavku 1. ili stavku 2., iako ponuda nije bila obvezujuća za potrošača dok je trgovac nije prihvatio.

4.   Ova se Direktiva primjenjuje i na ugovorne ponude koje potrošač daje pod uvjetima sličnima uvjetima opisanima u stavku 1. ili stavku 2., kada je ponuda koju daje obvezujuća za potrošača.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive:

„potrošač” znači fizička osoba koja, u transakcijama obuhvaćenima ovom Direktivom, djeluje za potrebe koje se mogu smatrati da su izvan njegove poslovne aktivnosti ili profesije;

„trgovac” znači fizička ili pravna osoba koja, u toj transakciji djeluje u okviru svoje poslovne aktivnosti ili profesije, kao i svatko tko djeluje u ime ili u korist trgovca.

Članak 3.

1.   Države članice mogu odlučiti da se ova Direktiva primjenjuje samo na one ugovore kod kojih plaćanje treba izvršiti potrošač, a koje prelazi određeni iznos. Taj iznos ne smije prelaziti 60 ECU.

Vijeće, na prijedlog Komisije, razmatra i ako je potrebno ispravlja ovaj iznos po prvi put najkasnije četiri godine od priopćenja Direktive, a nakon toga svake dvije godine uzimajući u obzir gospodarska i monetarna kretanja u Zajednici.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a)

ugovore o gradnji, prodaji i iznajmljivanju nekretnina ili ugovore koji se odnose na druga prava vezana uz nekretnine.

Ugovori za nabavu robe i njezinu ugradnju u nekretnine ili ugovori za obnavljanje nekretnina ulaze u područje primjene ove Direktive;

(b)

ugovore za nabavu hrane ili pića ili drugih roba namijenjenih za potrošnju u kućanstvu koju dostavljaju obični dostavljači;

(c)

ugovore za nabavu robe ili pružanje usluga, pod uvjetom da su ispunjena sva tri sljedeća uvjeta:

i.

ugovor je sklopljen na temelju kataloga trgovca koji je potrošač imao priliku pročitati u odsutnosti predstavnika trgovca;

ii.

da postoji namjera kontinuiranog ugovora između predstavnika trgovca i potrošača u odnosu na ovu ili bilo koju sljedeću transakciju;

iii.

i katalog i ugovor jasno informiraju potrošača o njegovom pravu da vrati robu dobavljaču u roku koji nije kraći od sedam dana od primitka ili da u protivnom može raskinuti ugovor u tom roku bez ikakve obveze osim da na razuman način vodi brigu o robi;

(d)

ugovore o osiguranju;

(e)

ugovore za vrijednosne papire.

3.   Odstupajući od članka 1. stavka 2., države članice mogu se suzdržati od primjene ove Direktive na ugovore za nabavu robe ili pružanje usluga koji su izravno u vezi s robom ili uslugama za koje je potrošač tražio da ga trgovac posjeti.

Članak 4.

U slučaju transakcija u okviru područja primjene članka 1., od trgovaca se traži da potrošačima daju obavijest u pisanom obliku o njihovom pravu na raskid ugovora u roku utvrđenom u članku 5., zajedno s imenom i adresom osobe u odnosu na koju se to pravo može izvršavati.

Takva je obavijest označena datumom i pojedinostima po kojima se može identificirati ugovor. Daje se potrošaču:

(a)

u slučaju članka 1. stavka 1., u trenutku sklapanja ugovora;

(b)

u slučaju članka 1. stavka 2., ne kasnije od trenutka sklapanja ugovora;

(c)

u slučaju članka 1. stavaka 3. i 4., kada ponudu daje potrošač.

Države članice osiguravaju da su odgovarajuće mjere za zaštitu potrošača utvrđene u njihovom nacionalnom zakonodavstvu u slučajevima kada informacije iz ovog članka nisu dane.

Članak 5.

1.   Potrošač ima pravo odreći se učinaka svoje obveze tako da pošalje obavijest o raskidu u roku ne kraćem od sedam dana nakon što je primio obavijest iz članka 4., a sukladno postupku utvrđenom nacionalnim pravom. Dovoljno je ako je obavijest otpremljena prije isteka tog roka.

2.   Davanje obavijesti ima učinak oslobođenja potrošača svih obveza iz raskinutog ugovora.

Članak 6.

Potrošač se ne može odreći prava koja su mu dodijeljena ovom Direktivom.

Članak 7.

Ako potrošač ostvari pravo na odricanje, pravne učinke tog odricanja uređuju nacionalni zakoni, a posebno u vezi s nadoknadom troškova plaćanja za predviđenu robu i usluge i povrat zaprimljene robe.

Članak 8.

Ova Direktiva ne sprečava države članice da usvoje ili zadrže povoljnije odredbe za zaštitu potrošača u području na koje se ona odnosi.

Članak 9.

1.   Države članice poduzimaju mjere potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u roku od 24 mjeseca od priopćenja (6). One o tom odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice osiguravaju da se Komisiji dostave tekstovi glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 10.

Ova je direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 1985.

Za Vijeće

Predsjednik

R. KRIEPS


(1)  SL C 22, 29.1.1977., str. 6.; SL C 127, 1.6.1978., str. 6.

(2)  SL C 241, 10.10.1977., str. 26.

(3)  SL C 180, 18.7.1977., str. 39.

(4)  SL C 92, 25.4.1975., str. 2.

(5)  SL C 133, 3.6.1981., str. 1.

(6)  Ova je Direktiva priopćena državama članicama 23. prosinca 1985.


Top