EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0762

76/762/EEZ: Direktiva Vijeća od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prednja svjetla za maglu za motorna vozila i žarulje sa žarnom niti za takva svjetla

OJ L 262, 27.9.1976, p. 122–134 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 95 - 107
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 161 - 173
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 161 - 173
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 151 - 163
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 151 - 163
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 242 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 242 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 242 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 242 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 242 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 242 - 254
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 242 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 242 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 242 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 57 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 57 - 70
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 3 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; stavljeno izvan snage 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/762/oj

13/Sv. 56

HR

Službeni list Europske unije

3


31976L0762


L 262/122

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA VIJEĆA

od 27. srpnja 1976.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na prednja svjetla za maglu za motorna vozila i žarulje sa žarnom niti za takva svjetla

(76/762/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKE ZAJEDNICE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da se tehnički zahtjevi koje motorna vozila moraju ispuniti prema nacionalnom zakonodavstvu između ostalog odnose i na prednja svjetla za maglu;

budući da se zahtjevi razlikuju od jedne do druge države članice; budući da je stoga potrebno da sve države članice donesu jednake zahtjeve bilo pored svojih postojećih pravila ili umjesto njih, posebno kako bi bilo moguće uvesti postupak EEZ homologacije za svaki tip vozila koji je predmet Direktive Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (3) koja se uvodi za svaki tip motornog vozila;

budući da je Vijeće Direktivom 76/756/EEZ (4) donijelo jedinstvene zahtjeve za ugradnju uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice;

budući da usklađen postupak homologacije tipa za prednja svjetla za maglu omogućava svim državama članicama provjeru sukladnosti sa zajedničkim zahtjevima država članica u odnosu na proizvodnju i ispitivanja i obavješćivanje ostalih država članica o postupcima i slanje preslike certifikata o homologaciji svakog tipa prednjeg svjetla za maglu; budući da postavljanje oznake o EEZ homologaciji tipa sastavnog dijela na sva prednja svjetla za maglu koja su proizvedena sukladno homologiranom tipu uklanja potrebu za provođenjem tehničkih provjera prednjih svjetala za maglu u ostalim državama članicama;

budući da je poželjno uzeti u obzir tehničke zahtjeve koje je donijela Gospodarska komisija UN-a za Europu u Pravilniku br. 19 („Jedinstvene odredbe koje se odnose na homologaciju svjetala za maglu za motorna vozila”) (5), koji je dodan Sporazumu od 20. ožujka 1958. koji se odnosi na jedinstvene odredbe za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacija za opremu motornih vozila i njihove dijelove;

budući da usklađivanje nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na motorna vozila uključuje međusobno priznavanje ispitivanja država članica provedenih u svakoj od njih na temelju zajedničkih zahtjeva.

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Svaka država članica dodjeljuje EEZ homologaciju tipa sastavnog dijela za svaki tip prednjeg svjetla za maglu koje ispunjava zahtjeve u odnosu na izvedbu i ispitivanja kako je utvrđeno prilozima 0., II., III., IV. i V.

2.   Država članica koja je dodijelila EEZ homologaciju tipa sastavnog dijela prema potrebi poduzima potrebne mjere za provjeru sukladnosti proizvodnje homologiranog tipa u suradnji s nadležnim tijelima ostalih država članica. Takve provjere ograničene su na nasumično odabrane uzorke.

Članak 2.

Za svaki tip prednjeg svjetla za maglu koje se homologira sukladno članku 1. države članice dodjeljuju proizvođaču ili njegovom ovlaštenom zastupniku oznaku EEZ homologacije tipa sastavnog dijela koja je sukladna uzorku iz Priloga II.

Države članice poduzimaju potrebne mjere za sprečavanje uporabe oznaka koje bi mogle dovesti do zabune između prednjih svjetala za maglu homologiranih sukladno članku 1. i ostalih uređaja.

Članak 3.

1.   Nijedna država članica ne smije zabraniti stavljanje na tržište prednjih svjetala za maglu zbog njihovog načina izvedbe ili načina rada ako imaju oznaku EEZ homologacije tipa sastavnog dijela.

2.   Međutim, država članica smije zabraniti stavljanje na tržište prednjih svjetala za maglu koja imaju oznaku EEZ homologacije tipa sastavnog dijela u slučaju trajne nesukladnosti s homologiranim tipom.

Ta država odmah obavješćuje ostale države članice i Komisiju o poduzetim mjerama navodeći razloge svoje odluke.

Članak 4.

Nadležna tijela svake države članice u roku od mjesec dana dostavljaju nadležnim tijelima ostalih država članica presliku certifikata o homologaciji tipa sastavnog dijela prema obrascu u Prilogu I. za svaki tip parkirnog svjetla kojem je dodijeljena homologacija ili za koje odbiju homologaciju.

Članak 5.

1.   Ako država članica koja je dodijelila EEZ homologaciju tipa sastavnog dijela zaključi da postoji niz prednjih svjetala za maglu koja imaju oznaku EEZ homologacije tipa sastavnog dijela, a nisu u skladu s odobrenim tipom, ona poduzima potrebne mjere za postizanje sukladnosti tih proizvodnih modela s homologiranim tipom. Nadležna tijela te države članice obavješćuju nadležna tijela ostalih država članica o poduzetim mjerama koje u slučaju trajne nesukladnosti mogu povući EEZ homologaciju tipa sastavnog dijela. Predmetna tijela poduzimaju jednake mjere ako ih nadležna tijela druge države članice obavijeste o takvoj nesukladnosti.

2.   U roku od mjesec dana nadležna tijela država članica obavješćuju o svim povlačenjima EEZ homologacija tipa sastavnog dijela navodeći razloge svoje odluke.

Članak 6.

Sve odluke donesene u skladu s odredbama donesenim za provedbu ove Direktive o odbijanju ili povlačenju EEZ homologacije prednjih svjetala za maglu ili zabrani njihovog stavljanja na tržište ili stavljanja u uporabu moraju sadržavati detaljne razloge na kojima se one temelje. O takvim se odlukama obavješćuje zainteresirana strana koju se odmah obavješćuje o pravnom lijeku koji joj je na raspolaganju prema pravu koje je na snazi u državama članicama i o dozvoljenim rokovima za provođenje pravnih lijekova.

Članak 7.

Nijedna država članica ne smije odbiti dodjeljivanje EEZ homologacije tipa sastavnog dijela ni nacionalne homologacije za vozilo zbog razloga koji se odnose na prednja svjetla za maglu koja imaju oznaku EEZ homologacije tipa sastavnog dijela i ugrađena su sukladno zahtjevima određenim u Direktivi 76/756/EEZ.

Članak 8.

Nijedna država članica ne smije odbiti ni zabraniti prodaju, registraciju, početak uporabe ni uporabu vozila zbog razloga koji se odnose na prednja svjetla za maglu koja imaju oznaku EEZ homologacije tipa sastavnog dijela i ugrađena su sukladno zahtjevima određenim u Direktivi 76/756/EEZ.

Članak 9.

Za potrebe ove Direktive „vozilo” znači svako motorno vozilo namijenjeno uporabi na cesti, s nadogradnjom ili bez nje, na najmanje četiri kotača i s najvećom konstrukcijskom brzinom većom od 25 km/h i njegove prikolice, osim tračnih vozila, traktora i strojeva za poljoprivredu te komunalnih vozila.

Članak 10.

Izmjene potrebne radi prilagodbe zahtjeva iz priloga kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 13. Direktive 70/156/EEZ.

Članak 11.

1.   Države članice donose i objavljuju odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom prije 1. srpnja 1977. i o tome odmah obavješćuju Komisiju. One primjenjuju ove odredbe najkasnije od 1. kolovoza 1977.

2.   Čim se ova Direktiva objavi, države članice osiguravaju da se svi nacrti zakona i drugih propisa koje namjeravaju donijeti u području obuhvaćenom ovom Direktivom pravovremeno dostave Komisiji kako bi Komisija podnijela svoje primjedbe.

Članak 12.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. srpnja 1976.

Za Vijeće

Predsjednik

M. van der STOEL


(1)  SL C 55, 13.5.1974., str. 14.

(2)  SL C 109, 19.9.1974., str. 24.

(3)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1.

(4)  SL L 262, 27.9.1976., str. 1.

(5)  Gospodarska komisija za Europu, dokument

E/ECE/324

rev. 1., dopuna 18., rev. 1. od 22. kolovoza 1974.

E/ECE/TRANS/505


Popis priloga

Prilog 0. (1)

Definicije, opći zahtjevi, osvjetljenje, sukladnost proizvodnje

Prilog I.

Obrazac certifikata o EEZ homologaciji tipa sastavnog dijela

Prilog II.

Zahtjevi za EEZ homologaciju tipa sastavnog dijela i označivanje

Dodatak: Primjer oznake EEZ homologacije tipa sastavnog dijela

Prilog III. (1)

Žarulje sa žarnom niti za prednja svjetla za maglu

Prilog IV. (1)

Standardna (etalon) žarulja sa žarnom niti za prednja svjetla za maglu

Prilog V. (1)

Mjerni zaslon


(1)  Tehnički zahtjevi priloga slični su onima u Pravilniku br. 19, rev.1. Gospodarske komisije za Europu. Posebno, jednaka je raspodjela na odjeljke. Zato se za one odjeljke iz Pravilnika br. 19, rev. 1. koji nemaju svoje ekvivalente u ovoj Direktivi navodi njihov broj u zagradi radi uvida.

PRILOG 0.

DEFINICIJE, OPĆI ZAHTJEVI, OSVJETLJENJE, SUKLADNOST PROIZVODNJE

1.   DEFINICIJE

1.1.   Prednje svjetlo za maglu

„Prednje svjetlo za maglu” znači svjetlo koje poboljšava osvjetljenje ceste u uvjetima magle, snježne oborine, jake kiše ili oblaka prašine.

1.2.   Tip prednjeg svjetla za maglu

„Tip prednjeg svjetla za maglu” znači prednje svjetlo za maglu koje se ne razlikuje u sljedećim bitnim značajkama:

1.2.1.

trgovački naziv ili oznaka;

1.2.2.

značajke optičkog sustava;

1.2.3.

uključenje sastavnih dijelova koji mogu mijenjati optičke učinke pomoću refleksije, refrakcije ili apsorpcije; i

1.2.4.

tip žarulje sa žarnom niti.

(2.)   

 

(3.)   

 

(4.)   

 

5.   OPĆI ZAHTJEVI

5.1.   Svaki uzorak dostavljen u skladu s točkom 1.2.3. Priloga II. sukladan je zahtjevima navedenim u odjeljcima 6. i 7.

5.2.   Prednja svjetla za maglu konstruirana su i izvedena tako da rade zadovoljavajuće i da nastavljaju tako raditi pri uobičajenoj uporabi te da zadrže značajke propisane ovom Direktivom usprkos vibracijama do kojih dolazi tijekom te uporabe. Ispravan položaj leće jasno se označuje, a leću i reflektor se tako osigura da se spriječi bilo kakvo zakretanje tijekom uporabe.

5.3.   Sukladnost sa zahtjevima ovog odjeljka provjerava se vizualnim pregledom i, prema potrebi, pokusnim postavljanjem.

6.   OSVJETLJENJE

6.1.   Prednja svjetla za maglu konstruiraju se tako da daju osvjetljenje s ograničenim bliještanjem.

6.2.   Osvjetljenje koje je proizvelo prednje svjetlo za maglu određuje se pomoću uspravnog zaslona postavljenog 25 m ispred leće i pod pravim kutom na os prednjeg svjetla za maglu. Točka HV osnovica je okomice kroz središta svjetla na zaslon. Crta hh vodoravna je kroz HV (vidjeti Prilog 5.).

6.3.   U slučaju tipa konstrukcije koji nije „sealed beam” tip koristi se etalon žarulja sa žarnom niti s bezbojnim balonom tipa kojeg je odredio proizvođač u skladu sa zahtjevima Priloga IV., konstruiranu za nazivni napon od 12 V koju dostavlja proizvođač; napaja se strujom pri naponu koji daje tok propisan za ispitivanja koja odgovaraju njezinom tipu. U slučaju „sealed beam” tipa konstrukcije, struja se napaja prema ispitnom naponu (6,0 V, 12,0 V ili 24,0 V po potrebi).

6.4.   Svjetlosni snop na zaslonu, na širini ne manjoj od 225 cm s obje strane crte VV, proizodi simetričnu crtu svijetlo-tamno koja je dovoljno vodoravna da namještanje pomoću nje bude moguće.

6.5.   Prednje svjetlo za maglu usmjerava se tako da crta svijetlo-tamno bude na zaslonu 50 cm ispod crte hh.

6.6.   Kada je tako namješteno prednje svjetlo za maglu ispunjava zahtjeve utvrđene u točki 6.7.

6.7.   Osvjetljenje proizvedeno na zaslonu (vidjeti Prilog V.) ispunjava sljedeće zahtjeve:

Položaj na mjernom zaslonu

Granice pojasa

Zahtijevano osvjetljenje (u luksima)

A

225 cm na obje strane crte vv i 75 cm iznad hh

≥ 0,15 i ≤ 1

B

1 250 cm na obje strane crte vv i 150 cm iznad hh, uključujući hh (osim pojasa A)

≤ 1

C

1 250 cm na obje strane crte vv, a počevši od 150 cm iznad hh. Svjetlosna jakost prednjeg svjetla za maglu u bilo kojem smjeru koji čini kut veći od 15° iznad vodoravne ravnine ograničava se na 200 cd.

≤ 0,5

D

450 cm na obje strane crte vv između usporednica s hh smještenih 75 cm odnosno 150 cm ispod hh

Na svakoj uspravnoj crti u ovom pojasu je najmanje jedna točka (a, b, c) gdje je osvjetljenje ≥ 1,5

E

Od 450 do 1 000 cm na obje strane pojasa D između usporednica s hh smještenih 75 cm odnosno 150 cm ispod hh

Na svakoj uspravnoj crti u ovom pojasu je najmanje jedna točka gdje je osvjetljenje ≥ 0,5

Bilješka:

Specifikacije osvjetljenja primjenjuju se također i na pravce koji čine granice pojasa. Stroža se specifikaciju primjenjuje na pravce koji su granica dvaju susjednih pojasa.

Osvjetljenje se mjeri bijelim ili obojenim svjetlom kako je propisao proizvođač za uobičajenu uporabu prednjeg svjetla za maglu. U pojasevima B i C ne smiju postojati nikakve promjene u osvjetljenju koje štete dobroj vidljivosti.

6.8.   Osvjetljenje zaslona navedeno u točki 6.7. mjeri se pomoću fotoelektričnog članka ćelije čija se korisna površina nalazi unutar kvadrata veličine stranice 65 mm.

7.   BOJA EMITIRANE SVJETLOSTI

EEZ homologacija može se dobiti za tip prednjeg svjetla za maglu koje emitira bijelo ili žuto (1) svjetlo. Obojenost, ako postoji, svjetlosnog snopa može se dobiti pomoću staklenog tijela žarulje sa žarnom niti ili pomoću leće prednjeg svjetla za maglu ili na neki drugi prikladan način.

(8.)   

 

(9.)   

 

10.   SUKLADNOST PROIZVODNJE

Svako prednje svjetlo za maglu koje ima oznaku EEZ homologacije tipa sastavnog dijela odgovara homologiranom tipu i ispunjava fotometrijske zahtjeve navedene u odjeljku 6.

(11.)   

 

(12.)   

 


(1)  Ista definicija kao za „selektivno žuto”, ali s različitim faktorom čistoće: granica prema bijelom bit će y ≥ – × + 0,940 i y ≥ 0,440 umjesto y ≥ × + 0,966 kao za selektivno žuto.

PRILOG I.

OBRAZAC CERTIFIKATA O EEZ HOMOLOGACIJI TIPA SASTAVNOG DIJELA

(Najveći format: A4 (210 × 297 mm))

Image

PRILOG II.

ZAHTJEVI ZA EEZ HOMOLOGACIJU TIPA SASTAVNOG DIJELA I OZNAČIVANJE

1.   ZAHTJEV ZA EEZ HOMOLOGACIJU TIPA SASTAVNOG DIJELA

1.1.   Zahtjev za EEZ homologaciju tipa sastavnog dijela podnosi nositelj trgovačkog naziva ili oznake odnosno njegov ovlašteni zastupnik.

1.2.   Zahtjevu za svaki tip prednjeg svjetla za maglu prilažu se:

1.2.1.

kratak tehnički opis. Ako svjetlo nije „sealed-beam” tipa, utvrđuje se tip žarulje sa žarnom niti. Ovaj tip mora biti jedan od onih čije su karakteristike utvrđene u Prilogu III.;

1.2.2.

nacrti (u tri primjerka) dovoljne razine detaljnosti koja omogućuje raspoznavanje tipa svjetla, s pogledom svjetla sprijeda, i ako je potrebno pojedinosti izgleda izvedbe leće i u presjeku. Crteži pokazuju položaj namijenjen za broj EEZ homologacije tipa i dodatnog simbola u odnosu na pravokutnik s oznakom EEZ homologacije tipa sastavnog dijela;

1.2.3.

dva uzorka tipa prednjeg svjetla za maglu.

2.   OZNAČIVANJE

2.1.   Uzorci tipa prednjeg svjetla za maglu dostavljeni na EEZ homologaciju tipa sastavnog dijela moraju imati trgovački naziv ili marku podnositelja zahtjeva, koja je jasno čitljiva i neizbrisiva.

2.2.   Svako svjetlo na leći i kućištu mora imati dovoljno prostora za postavljanje oznake EEZ homologacije tipa sastavnog dijela. To je prikazano na crtežima u točki 1.2.2.

3.   EEZ HOMOLOGACIJA TIPA SASTAVNOG DIJELA

3.1.   Ako uzorci dostavljeni sukladno točki 1. ispunjavaju zahtjeve odjeljaka 5., 6. i 7. Priloga 0. dodjeljuje se EEZ homologacija tipa sastavnog dijela i broj homologacije tipa sastavnog dijela.

3.2.   Taj se broj ne smije dodijeliti nijednom drugom tipu prednjeg svjetla za maglu osim kada je EEZ homologacija proširena na drugi tip svjetla koji se razlikuje samo po boji.

3.3.   Ako je EEZ homologacija tipa sastavnog dijela zatražena za tip uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju koji obuhvaća prednje svjetlo za maglu i ostala svjetla, jedinstvena oznaka EEZ homologacije tipa sastavnog dijela može se dodijeliti pod uvjetom da prednje svjetlo za maglu ispunjava zahtjeve ove Direktive i da je svako od ostalih svjetala koja čine dio uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju za koji je podnijet zahtjev za EEZ homologaciju tipa sastavnog dijela sukladno zahtjevima posebne Direktive koja se na njega primjenjuje.

4.   OZNAKE

4.1.   Svako prednje svjetlo za maglu koje je sukladno tipu homologiranom prema ovoj Direktivi ima oznaku EEZ homologacije tipa sastavnog dijela.

4.2.   Ta se oznaka sastoji od pravokutnika oko malog slova „e” iza kojeg se nalazi razlikovno slovo (slova) ili broj države članice koja je dodijelila homologaciju tipa:

 

1 za Njemačku,

 

2 za Francusku,

 

3 za Italiju,

 

4 za Nizozemsku,

 

6 za Belgiju,

 

11 za Ujedinjenu Kraljevinu,

 

13 za Luksemburg,

 

DK za Dansku,

 

IRL za Irsku.

Oznaka mora sadržavati i broj EEZ homologacije tipa sastavnog dijela koji odgovara broju certifikata o EEZ homologaciji tipa sastavnog dijela izdanog za predmetni tip prednjeg svjetla za maglu.

4.3.   Uz oznaku EEZ homologacije tipa sastavnog dijela postavlja se i dodatni simbol „B”.

4.4.   Broj EEZ homologacije tipa sastavnog dijela postavlja se u blizini pravokutnika oko slova „e”.

4.5.   Oznaka EEZ homologacije tipa sastavnog dijela i dodatni simbol postavljaju se na leću svjetla ili na jednu od leća tako da je neizbrisiva i jasno čitljiva i nakon ugradnje prednjih svjetala za maglu na vozilo.

4.6.   Primjer oznake EEZ homologacije tipa sastavnog dijela i dodatni simbol nalaze se u Dodatku.

4.7.   Ako je za tip uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju koji uključuje prednje svjetlo za maglu i ostala svjetla dodijeljen broj jedinstvene EEZ homologacije tipa sastavnog dijela sukladno točki 3.3., može se postaviti jedna oznaka EEZ homologacije tipa sastavnog dijela koja se sastoji od:

pravokutnika oko slova „e” iza kojeg se nalazi razlikovno slovo (slova) ili broj države članice koja je dodijelila homologaciju tipa sastavnog dijela,

broja EEZ homologacije tipa sastavnog dijela,

dodatnih simbola određenih u direktivama na temelju kojih je dodijeljena EEZ homologacija tipa sastavnog dijela.

4.8.   Dimenzije pojedinačnih dijelova te oznake ne smiju biti manje od najveće najmanje dimenzije propisane za pojedinačne oznake u direktivama na temelju kojih je dodijeljena EEZ homologacija tipa sastavnog dijela.

PRILOG III.

SVJETLA SA ŽARNIM NITIMA ZA PREDNJA SVJETLA ZA MAGLU

Image

PRILOG IV.

STANDARDNE (ETALONSKE) ŽARULJE SA ŽARNOM NITI ZA PREDNJA SVJETLA ZA MAGLU

Tip

F1

F2

F3

H1

Dimenzije (mm)

D

29 max.

36 max.

41 max.

10 max.

b

46 max.

50 max.

45 max.

49 max.

c

21,5 ± 0,15

30 ± 0,15

28,5 ± 0,15

25 ± 0,15

d1

± 0,2

± 0,2

± 0,2

± 0,2

d3

± 0,25

f

od 6 do 7,5

 (1)

od 4 do 7

5 ± 1

5,5 ± 0,5

β

90 ± 3°

90 ± 3°

 

 

Ispitni napon

13,2 V

13,5 V

13,2 V

13,2 V

Nazivna snaga pri ispitnom naponu

55,5 W ± 10 %

35 W ± 10 %

45 W ± 10 %

62 W ± 7,5 %

Sjetlosni tok pri ispitivanju prednjih svjetala za maglu

800 lm

540 lm

650 lm

1,150 lm


(1)  Dimenzija od kraja žarne niti do referentne osi je 2,5 ± 0,2.

PRILOG V.

Image


Top