Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971R1182

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove

OJ L 124, 8.6.1971, p. 1–2 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(II) P. 311 - 312
English special edition: Series I Volume 1971(II) P. 354 - 355
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 131 - 132
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 71 - 72
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 71 - 72
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj

01/Sv. 13

HR

Službeni list Europske unije

5


31971R1182


L 124/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EEZ, EURATOM) br. 1182/71

od 3. lipnja 1971.

o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 235.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 203.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (1),

budući da se u brojnim aktima Vijeća i Komisije utvrđuju razdoblja, datumi ili rokovi i upotrebljavaju pojmovi „radni dani” ili „državni praznici”;

budući da je o tom pitanju potrebno utvrditi jednaka opća pravila;

budući da u izuzetnim slučajevima za neke akte Vijeća ili Komisije može biti potrebno odstupanje od tih općih pravila;

budući da je za postizanje ciljeva Zajednica potrebno osigurati jedinstvenu primjenu prava Zajednice i prema tome utvrditi opća pravila koja se primjenjuju za razdoblja, datume i rokove;

budući da u Ugovorima nije propisano tijelo koje utvrđuje takva pravila,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ova se Uredba primjenjuje na akte Vijeća ili Komisije koji su prošli ili koji će proći usklađivanje s Ugovorom o osnivanju Europske ekonomske zajednice ili Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, osim ako je drukčije predviđeno.

POGLAVLJE I.

Razdoblja

Članak 2.

1.   Za potrebe ove Uredbe „blagdani” znači sve dane koji su kao takvi utvrđeni u državi članici ili instituciji Zajednice u kojoj se poduzima radnja.

U tu svrhu, svaka država članica dostavlja Komisiji popis dana koji su njezinim propisima utvrđeni kao blagdani. Komisija u Službenom listu Europskih zajednica objavljuje popise koje su države članice dostavile. Tim popisima pridružuju se dani koji su utvrđeni kao blagdani u institucijama Zajednice.

2.   Za potrebe ove Uredbe „radni dani” znači svi dani osim blagdana, subotâ i nedjeljâ.

Članak 3.

1.   Sat tijekom kojeg se zbiva događaj ili tijekom kojeg se odvija radnja ne ulazi u dotično razdoblje kada se od trenutka u kojem se zbiva događaj ili u kojem se odvija radnja treba izračunati razdoblje izraženo u satima.

Dan tijekom kojeg se zbiva događaj ili tijekom kojeg se odvija radnja ne ulazi u dotično razdoblje kada se od trenutka u kojem se zbiva događaj ili odvija radnja treba izračunati razdoblje izraženo u danima, tjednima, mjesecima ili godinama.

2.   Podložno odredbama stavaka 1. i 4.:

(a)

razdoblje izraženo u satima započinje početkom prvog sata i završava istekom posljednjeg sata dotičnog razdoblja;

(b)

razdoblje izraženo u danima započinje početkom prvog sata prvoga dana i završava istekom posljednjeg sata zadnjeg dana dotičnog razdoblja;

(c)

razdoblje izraženo u tjednima, mjesecima ili godinama započinje početkom prvog sata prvoga dana razdoblja i završava istekom posljednjeg sata bilo kojeg dana u zadnjem tjednu, mjesecu ili godini, istog dana tjedna ili istog datuma kao dan od kojeg teče dotično razdoblje. Kada u razdoblju koje se izražava u mjesecima ili godinama nema dana u posljednjem mjesecu tijekom kojeg to razdoblje istječe, razdoblje završava istekom posljednjeg sata zadnjeg dana tog mjeseca;

(d)

ako razdoblje uključuje dijelove mjeseca smatra se da mjesec, radi izračunavanja takvih dijelova mjeseca, ima trideset dana.

3.   Dotična razdoblja uključuju blagdane, subote i nedjelje, osim ako su izričito izuzeta ili izražena u radnim danima.

4.   Kada je posljednji dan razdoblja koje se izražava na drugi način osim u satima blagdan, subota ili nedjelja, razdoblje završava istekom posljednjeg sata sljedećeg radnog dana.

Ova se odredba ne primjenjuje na razdoblja koja se od određenog dana ili događaja izračunavaju retroaktivno.

5.   Svako razdoblje od dva dana ili više uključuje najmanje dva radna dana.

POGLAVLJE II.

Datumi i rokovi

Članak 4.

1.   Odredbe članka 3. izuzev stavaka 4. i 5. pridržavajući se odredaba ovog članka primjenjuju se na vrijeme i razdoblja stupanja na snagu, proizvodnju učinka, primjenu, istek valjanosti, prestanak učinka ili prestanak primjene akata Vijeća ili Komisije ili na svake odredbe takvih akata.

2.   Stupanje na snagu, proizvodnja učinka ili primjena akata Vijeća ili Komisije - ili odredbi takvih akata - utvrđenih određenim danom počinju početkom prvoga sata dana na koji pada taj datum.

Ova se odredba primjenjuje također ako se stupanje na snagu, proizvodnja učinka ili primjena gore navedenih akata ili odredbi događa u okviru određenog broja dana nakon trenutka u kojem se događaj zbiva ili u kojem se odvija radnja.

3.   Istek valjanosti, prestanak učinka ili prestanak primjene akata Vijeća ili Komisije - ili bilo koje odredbe takvih akata - utvrđenih određenim danom, počinju istekom posljednjeg sata dana na koji pada taj datum.

Ova odredba također se primjenjuje ako se istek valjanosti, prestanak učinka ili prestanak primjene gore navedenih akata ili odredbi zbiva u okviru određenog broja dana nakon trenutka u kojem se događaj zbiva ili u kojem se odvija radnja.

Članak 5.

1.   Pridržavajući se odredbi ovog članka, odredbe članka 3. izuzev stavaka 4. i 5. primjenjuju se u slučaju kada se prilikom provedbe akata Vijeća ili Komisije radnja može ili mora izvršiti u određenom trenutku.

2.   Kada se prilikom provedbe akata Vijeća ili Komisije radnja može ili mora izvršiti određenog dana, tada se ona može ili mora izvršiti između početka prvog sata i isteka posljednjeg sata dana na koji pada taj datum.

Ova se odredba također primjenjuje ako se radnja pri provedbi akata Vijeća ili Komisije mora ili može izvršiti u okviru određenog broja dana nakon trenutka u kojem se zbiva događaj ili odvija neka druga radnja.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu 1. srpnja 1971.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 3. lipnja 1971.

Za Vijeće

Predsjednik

R. PLEVEN


(1)  SL L 51, 29.4.1970., str. 25.


Top