EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D0742

Odluka br. 1/2021 Vijeća za pridruživanje EU – Jordan od 15. travnja 2021. o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, zamjenom njegova Protokola 3. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje [2021/742]

ST/3301/2021/INIT

OJ L 164, 10.5.2021, p. 1–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/742/oj

10.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 164/1


ODLUKA br. 1/2021 VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE EU – JORDAN

od 15. travnja 2021.

o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, zamjenom njegova Protokola 3. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje [2021/742]

VIJEĆE ZA PRIDRUŽIVANJE EU – JORDAN,

uzimajući u obzir Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane (1), a posebno članak 39. njegova Protokola 3. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje,

budući da:

(1)

U članku 28. Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane („Sporazum”) upućuje se na Protokol 3. uz taj sporazum („Protokol 3.”), kojim se utvrđuju pravila o podrijetlu.

(2)

Člankom 39. Protokola 3. predviđeno je da Vijeće za pridruživanje osnovano člankom 89. Sporazuma može odlučiti izmijeniti odredbe Protokola 3.

(3)

Cilj je Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) („Konvencija”) prenošenje postojećih bilateralnih sustava pravila o podrijetlu, utvrđenih u bilateralnim sporazumima o slobodnoj trgovini sklopljenim između ugovornih stranaka Konvencije, u multilateralni okvir, ne dovodeći pritom u pitanje načela utvrđena u tim bilateralnim sporazumima.

(4)

Unija je Konvenciju potpisala 15. lipnja 2011., a Hašemitska Kraljevina Jordan 22. srpnja 2011.

(5)

Unija je kod depozitara Konvencije položila svoju ispravu o prihvatu 26. ožujka 2012., a Hašemitska Kraljevina Jordan 16. kolovoza 2013. Stoga je Konvencija u skladu s njezinim člankom 10. stavkom 3. stupila na snagu 1. svibnja 2012. za Uniju te 1. listopada 2013. za Hašemitsku Kraljevinu Jordan.

(6)

Do sklapanja i stupanja na snagu izmjene Konvencije Unija i Hašemitska Kraljevina Jordan dogovorile su se da će primjenjivati alternativni skup pravila o podrijetlu na temelju pravila iz izmijenjene Konvencije, koja se mogu koristiti bilateralno kao alternativna pravila o podrijetlu u odnosu na pravila utvrđena u Konvenciji.

(7)

Protokol 3. stoga bi trebalo zamijeniti novim protokolom kojim se predviđa alternativni skup pravila o podrijetlu. Nadalje, novi bi protokol trebao uključivati dinamičko upućivanje na Konvenciju, kako bi se uvijek upućivalo na zadnju verziju Konvencije koja je na snazi,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol 3. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. rujna 2021.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. travnja 2021.

Za Vijeće za pridruživanje

Predsjednik

Ayman SAFADI


(1)  SL L 129, 15.5.2002., str. 3.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


PRILOG

Protokol 3.

o definiciji pojma ‚proizvodi s podrijetlom’ i načinima administrativne suradnje

Članak 1.

Primjenjiva pravila o podrijetlu

1.   Za potrebe provedbe Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) (‚Konvencija’), kako je zadnje izmijenjena i objavljena u Službenom listu Europske unije.

2.   Sva upućivanja na ‚odgovarajući sporazum’ u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji smatraju se upućivanjima na Sporazum.

Članak 2.

Alternativna primjenjiva pravila o podrijetlu

1.   Neovisno o članku 1. ovog Protokola, za potrebe provedbe Sporazuma smatra se da su proizvodi koji status robe s povlaštenim podrijetlom stječu u skladu s alternativnim primjenjivim pravilima o podrijetlu utvrđenim u Dodatku A ovom Protokolu (‚Prijelazna pravila’) također podrijetlom iz Europske unije ili Hašemitske Kraljevine Jordana.

2.   Prijelazna pravila primjenjuju se sve dok izmjena Konvencije, na kojoj se ona temelje, ne stupi na snagu.

Članak 3.

Rješavanje sporova

1.   Ako u vezi s postupcima provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji ili članka 34. Dodatka A ovom Protokolu nastanu sporovi koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja zahtijevaju provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu te provjere, ti se sporovi podnose Vijeću za pridruživanje.

2.   U svim se slučajevima sporovi između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice rješavaju u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 4.

Izmjene Protokola

Vijeće za pridruživanje može odlučiti izmijeniti odredbe ovog Protokola.

Članak 5.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako Europska unija ili Hašemitska Kraljevina Jordan depozitaru Konvencije dostave pisanu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s njezinim člankom 9., Europska unija i Hašemitska Kraljevina Jordan odmah započinju pregovore o pravilima o podrijetlu radi provedbe Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu tih novoutvrđenih pravila o podrijetlu na Sporazum se i dalje primjenjuju pravila o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su bili primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim, od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena bilateralna kumulacija samo između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana.

„DODATAK A

ALTERNATIVNA PRIMJENJIVA PRAVILA O PODRIJETLU

Pravila za neobveznu primjenu među ugovornim strankama Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla, do sklapanja i stupanja na snagu izmjene Konvencije

(‚Pravila’ ili ‚Prijelazna pravila’)

DEFINICIJA POJMA ‚PROIZVODI S PODRIJETLOM’ I NAČINI ADMINISTRATIVNE SURADNJE

SADRŽAJ

CILJEVI

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

GLAVA II.   DEFINICIJA POJMA ‚PROIZVODI S PODRIJETLOM’

Članak 2.

Opći zahtjevi

Članak 3.

U cijelosti dobiveni proizvodi

Članak 4.

Dostatna obrada ili prerada

Članak 5.

Pravilo o dopuštenim odstupanjima

Članak 6.

Nedostatna obrada ili prerada

Članak 7.

Kumulacija podrijetla

Članak 8.

Uvjeti primjene kumulacije podrijetla

Članak 9.

Kvalifikacijska jedinica

Članak 10.

Setovi

Članak 11.

Neutralni elementi

Članak 12.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

GLAVA III.   TERITORIJALNI ZAHTJEVI

Članak 13.

Načelo teritorijalnosti

Članak 14.

Neizmijenjenost

Članak 15.

Izložbe

GLAVA IV.   POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 16.

Povrat carine ili izuzeće od carine

GLAVA V.   DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 17.

Opći zahtjevi

Članak 18.

Uvjeti za sastavljanje izjave o podrijetlu

Članak 19.

Ovlašteni izvoznik

Članak 20.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 21.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 22.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

Članak 24.

Slobodne zone

Članak 25.

Zahtjevi u pogledu uvoza

Članak 26.

Uvoz djelomičnih pošiljaka

Članak 27.

Izuzeća iz dokaza o podrijetlu

Članak 28.

Nepodudarnosti i formalne pogreške

Članak 29.

Izjave dobavljača

Članak 30.

Iznosi izraženi u eurima

GLAVA VI.   NAČELA SURADNJE I DOKAZNE ISPRAVE

Članak 31.

Dokazne isprave, čuvanje dokaza o podrijetlu i popratne dokumentacije

Članak 32.

Rješavanje sporova

GLAVA VII.   ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 33.

Obavješćivanje i suradnja

Članak 34.

Provjera dokaza o podrijetlu

Članak 35.

Provjera izjava dobavljača

Članak 36.

Sankcije

GLAVA VIII.   PRIMJENA DODATKA A

Članak 37.

Europski gospodarski prostor

Članak 38.

Lihtenštajn

Članak 39.

Republika San Marino

Članak 40.

Kneževina Andora

Članak 41.

Ceuta i Melilla

Popis priloga

PRILOG I.

Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.

PRILOG II.

Popis obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvedeni proizvod mogao steći status proizvoda s podrijetlom

PRILOG III.

Tekst izjave o podrijetlu

PRILOG IV.

Ogledni primjerci potvrde o prometu robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

PRILOG V.

Posebni uvjeti za proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille

PRILOG VI.

Izjava dobavljača

PRILOG VII.

Dugoročna izjava dobavljača

CILJEVI

Ova Pravila nisu obvezna. Trebala bi se primjenjivati privremeno do sklapanja i stupanja na snagu izmjene Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (‚Konvencija PEM’ ili ‚Konvencija’).Ova Pravila primjenjivat će se bilateralno na trgovinu između ugovornih stranaka koje odluče na njih upućivati u svojim bilateralnim sporazumima o povlaštenoj trgovini ili ih uključe u te sporazume. Ova bi se Pravila trebala primjenjivati kao alternativa pravilima Konvencije kojima se, u skladu s Konvencijom, ne dovode u pitanje načela utvrđena u relevantnim sporazumima i drugim povezanim bilateralnim sporazumima među ugovornim strankama. U skladu s tim, ova Pravila neće biti obvezna, već neobvezna. Mogu ih primjenjivati gospodarski subjekti koji žele koristiti povlastice koje proizlaze iz ovih Pravila umjesto na temelju pravila Konvencije.

Svrha ovih Pravila nije izmjena Konvencije. Ona će se i dalje u cijelosti primjenjivati među ugovornim strankama Konvencije. Ovim se Pravilima neće mijenjati prava i obveze ugovornih stranaka na temelju Konvencije.

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovih Pravila:

(a)

‚ugovorna stranka koja primjenjuje ova Pravila’ znači ugovorna stranka Konvencije PEM koja u svoje bilateralne sporazume o povlaštenoj trgovini s drugom ugovornom strankom Konvencije PEM uključuje ova Pravila te uključuje i stranke Sporazuma;

(b)

‚poglavlja’, ‚tarifni brojevi’ i ‚tarifni podbrojevi’ znači poglavlja, tarifni brojevi i tarifni podbrojevi (četveroznamenkaste ili šesteroznamenkaste oznake) koji se upotrebljavaju u nomenklaturi koja čini Harmonizirani sustav nazivlja i brojčanog označivanja robe (‚Harmonizirani sustav’) s izmjenama u skladu s Preporukom Vijeća za carinsku suradnju od 26. lipnja 2004.;

(c)

‚razvrstan’ znači razvrstavanje robe u određeni tarifni broj ili tarifni podbroj Harmoniziranog sustava;

(d)

‚pošiljka’ znači proizvodi:

i.

koji se otpremaju istodobno od određenog izvoznika do određenog primatelja; ili

ii.

koji su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja se odnosi na njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili koji su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednim računom;

(e)

‚carinska tijela stranke ili ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila’ za Europsku uniju znači bilo koje carinsko tijelo država članica Europske unije;

(f)

‚carinska vrijednost’ znači vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (Sporazum WTO-a o određivanju carinske vrijednosti);

(g)

‚cijena franko tvornica’ znači cijena plaćena za dobiveni proizvod u korist proizvođača iz ugovorne stranke u čijem je poduzeću obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala i sve druge troškove povezane s proizvodnjom te da je umanjena za sve domaće poreze za koje se nakon izvoza dobivenog proizvoda dobiva ili bi se mogao dobiti povrat. Ako je posljednji postupak obrade ili prerade podugovorom dodijeljen proizvođaču, pojam ‚proizvođač’ odnosi se na poduzeće koje je zaposlilo podugovaratelja.

Ako stvarna cijena ne odražava sve troškove povezane s proizvodnjom proizvoda koji su nastali u ugovornoj stranci, cijena franko tvornica znači zbroj svih tih troškova umanjen za sve domaće poreze za koje se nakon izvoza dobivenog proizvoda ostvaruje ili bi se mogao ostvariti povrat;

(h)

‚zamjenjivi materijal’ ili ‚zamjenjivi proizvod’ znači materijali ili proizvodi iste vrste i komercijalne kvalitete istih tehničkih i fizičkih značajki koji se ne mogu razlikovati jedan od drugoga;

(i)

‚roba’ znači materijali i proizvodi;

(j)

‚proizvodnja’ znači sve vrste obrade ili prerade, uključujući sastavljanje;

(k)

‚materijal’ znači svaki sastojak, sirovina, sastavni dio ili dio itd. koji se upotrebljava u proizvodnji proizvoda;

(l)

‚maksimalni sadržaj materijala bez podrijetla’ znači najveći sadržaj materijala bez podrijetla koji je dopušten, a da se izrada smatra dostatnom obradom ili preradom da se proizvodu dodijeli status proizvoda s podrijetlom. Može biti izražen kao postotak cijene franko tvornica proizvoda ili kao postotak neto težine upotrijebljenih materijala koji pripadaju u određenu skupinu poglavlja, poglavlje, tarifni broj ili tarifni podbroj;

(m)

‚proizvod’ znači proizvod koji se dobiva postupkom proizvodnje, čak i ako je namijenjen kasnijoj uporabi u drugim postupcima proizvodnje;

(n)

‚državno područje’ uključuje kopneno područje, unutarnje vode i teritorijalno more stranke;

(o)

‚dodana vrijednost’ znači cijena franko tvornica proizvoda umanjena za carinsku vrijednost svakog od uključenih materijala koji su podrijetlom iz drugih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila i s kojima se primjenjuje kumulacija ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili ju je nemoguće utvrditi, prva utvrdiva cijena plaćena za materijale u stranci izvoznici;

(p)

‚vrijednost materijala’ znači carinska vrijednost u trenutku uvoza upotrijebljenih materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, prva utvrdiva cijena plaćena za materijale u stranci izvoznici. Ako je potrebno utvrditi vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom, ova se točka primjenjuje mutatis mutandis.

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA ‚PROIZVODI S PODRIJETLOM’

Članak 2.

Opći zahtjevi

Za potrebe provedbe Sporazuma smatra se da su sljedeći proizvodi podrijetlom iz stranke kada se izvoze u drugu stranku:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u stranci u smislu članka 3.;

(b)

proizvodi dobiveni u stranci koji sadržavaju materijale koji nisu u cijelosti ondje dobiveni, pod uvjetom da su ti materijali u dotičnoj stranci dostatno obrađeni ili prerađeni u smislu članka 4.

Članak 3.

U cijelosti dobiveni proizvodi

1.   Sljedeći se proizvodi smatraju u cijelosti dobivenima u stranci kada se izvoze u drugu stranku:

(a)

mineralni proizvodi koji su izvađeni i prirodna voda koja se crpi iz njezina tla ili s njezina morskog dna;

(b)

bilje, uključujući i vodene biljke, te biljni proizvodi koji su ondje uzgojeni ili požnjeveni;

(c)

žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d)

proizvodi od živih životinja koje su ondje uzgojene;

(e)

proizvodi od zaklanih životinja koje su ondje okoćene i uzgojene;

(f)

proizvodi ondje dobiveni lovom ili ribolovom;

(g)

proizvodi akvakulture ako su se ribe, rakovi, mekušci i drugi vodeni beskralješnjaci ondje izlegli ili su ondje uzgojeni iz jaja, ličinki ili ikre;

(h)

proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koje su njezina plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda;

(i)

proizvodi izrađeni na njezinim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda iz točke (h);

(j)

rabljeni proizvodi koji su ondje prikupljeni, a namijenjeni su samo za recikliranje sirovina;

(k)

otpad koji potječe od ondje obavljenih proizvodnih postupaka;

(l)

proizvodi koji su izvađeni s morskog dna ili njegova podzemlja izvan njezinih teritorijalnih voda, pod uvjetom da ima isključivo pravo iskorištavanja tog dna ili njegova podzemlja;

(m)

roba proizvedena ondje isključivo od proizvoda navedenih u točkama od (a) do (l).

2.   Izrazi ‚njezina plovila’ i ‚njezini brodovi tvornice’ u stavku 1. točkama (h), odnosno (i) primjenjuju se samo na plovila i brodove tvornice koji ispunjavaju svaki od navedenih zahtjeva:

(a)

registrirani su u stranci izvoznici ili stranci uvoznici;

(b)

plove pod zastavom stranke izvoznice ili uvoznice;

(c)

ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

i.

nalaze se najmanje u 50 % vlasništvu državljana stranke izvoznice ili uvoznice; ili

ii.

u vlasništvu su društava:

koja imaju sjedište ili glavno mjesto poslovanja u stranci izvoznici ili uvoznici; i

koja su najmanje 50 % u vlasništvu stranke izvoznice ili uvoznice, ili javnih tijela ili državljana tih stranaka.

3.   Za potrebe stavka 2., ako je Europska unija stranka izvoznica ili uvoznica, to znači države članice Europske unije.

4.   Za potrebe stavka 2. države EFTA-e smatraju se jednom ugovornom strankom koja primjenjuje ova Pravila.

Članak 4.

Dostatna obrada ili prerada

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3. ovog članka i članak 6., proizvodi koji nisu u cijelosti dobiveni u jednoj od stranaka smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u popisu iz Priloga II. za dotičnu robu.

2.   Ako se proizvod koji je status proizvoda s podrijetlom u određenoj stranci stekao u skladu sa stavkom 1. upotrebljava kao materijal u proizvodnji nekog drugog proizvoda, ne uzimaju se u obzir materijali bez podrijetla koji su mogli biti upotrijebljeni u njegovoj proizvodnji.

3.   Za svaki se proizvod provjerava jesu li ispunjeni zahtjevi iz stavka 1.

Međutim, ako se relevantno pravilo temelji na usklađenosti s najvećim dopuštenim sadržajem materijala bez podrijetla, carinska tijela stranaka mogu odobriti izvoznicima izračun cijene franko tvornica proizvoda i vrijednosti upotrijebljenih materijala bez podrijetla na temelju prosječnih vrijednosti iz stavka 4. kako bi se uzele u obzir fluktuacije troškova i valutnih tečajeva.

4.   Ako se primjenjuje stavak 3. drugi podstavak, prosječna cijena franko tvornica proizvoda i prosječna vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla izračunavaju se na osnovi zbroja cijena franko tvornica naplaćenih za svu prodaju istih proizvoda tijekom prethodne fiskalne godine i zbroja vrijednosti svih materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodnji istih proizvoda tijekom prethodne fiskalne godine kako je definirano u stranci izvoznici ili, ako iznosi za cjelokupnu fiskalnu godinu nisu dostupni, tijekom kraćeg razdoblja koje ne bi smjelo biti kraće od tri mjeseca.

5.   Izvoznici koji su se odlučili za izračun na temelju prosječnih vrijednosti moraju tu metodu dosljedno primjenjivati tijekom godine koja slijedi nakon referentne fiskalne godine, ili, ako je primjereno, tijekom godine koja slijedi nakon kraćeg razdoblja odabranog kao referentno. Takvu metodu mogu prestati primjenjivati ako tijekom određene fiskalne godine ili kraćeg reprezentativnog razdoblja koje nije kraće od tri mjeseca opaze prestanak fluktuacija u troškovima ili valutnim tečajevima koje su opravdavale korištenje takve metode.

6.   Prosječne vrijednosti iz stavka 4. upotrebljavaju se kao cijena franko tvornica i kao vrijednost materijala bez podrijetla radi utvrđivanja usklađenosti s najvećim dopuštenim sadržajem materijala bez podrijetla.

Članak 5.

Pravilo o dopuštenim odstupanjima

1.   Odstupajući od članka 4. i podložno stavcima 2. i 3. ovog članka, materijali bez podrijetla koji se u skladu s uvjetima iz popisa u Prilogu II. ne smiju upotrebljavati u proizvodnji određenog proizvoda mogu se ipak upotrebljavati, pod uvjetom da njihova ukupna neto težina ili vrijednost, utvrđena za taj proizvod, ne prelazi:

(a)

15 % neto težine proizvoda iz poglavlja 2. i poglavlja od 4. do 24., osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.;

(b)

15 % cijene franko tvornica proizvoda koji nisu obuhvaćeni točkom (a).

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode iz poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, za koje se primjenjuju odstupanja navedena u napomenama 6. i 7. Priloga I.

2.   Stavkom 1. ovog članka ne dopušta se premašivanje bilo kojih postotaka za najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla kako je određeno u pravilima iz popisa u Prilogu II.

3.   Stavci 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na proizvode koji su u cijelosti dobiveni u stranci u smislu članka 3. Međutim, ne dovodeći u pitanje članak 6. i članak 9. stavak 1., dopušteno odstupanje predviđeno u tim odredbama neovisno o tome primjenjuje se na proizvod za koji se u pravilu iz popisa u Prilogu II. zahtijeva da su materijali koji se upotrebljavaju u proizvodnji tog proizvoda dobiveni u cijelosti.

Članak 6.

Nedostatna obrada ili prerada

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog članka, sljedeći postupci smatraju se nedostatnom obradom ili preradom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, neovisno o tome jesu li ispunjeni zahtjevi iz članka 4.:

(a)

postupci kojima se proizvodi održavaju u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

(b)

rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

(c)

pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d)

glačanje ili prešanje tekstila;

(e)

jednostavni postupci bojenja i poliranja;

(f)

ljuštenje i djelomično ili potpuno mljevenje riže; poliranje i glaziranje žitarica i riže;

(g)

postupci dodavanja bojila ili aroma šećeru ili izrade kocki šećera; djelomično ili potpuno mljevenje kristalnog šećera;

(h)

guljenje, uklanjanje koštica i ljuštenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i)

oštrenje, jednostavno mljevenje ili jednostavno rezanje;

(j)

sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje setova proizvoda);

(k)

jednostavno stavljanje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili ploče i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l)

stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipa i drugih sličnih razlikovnih obilježja na proizvode ili njihovu ambalažu;

(m)

jednostavno miješanje proizvoda, bez obzira na to jesu li različitih vrsta;

(n)

miješanje šećera s bilo kojim materijalom;

(o)

jednostavno dodavanje vode ili razrjeđivanje ili dehidracija ili denaturacija proizvoda;

(p)

jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja cijelog proizvoda ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(q)

klanje životinja;

(r)

kombinacija dvaju ili više postupaka navedenih u točkama od (a) do (q).

2.   Svi postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu u stranci izvoznici uzimaju se u obzir pri utvrđivanju može li se obrada ili prerada kojoj je taj proizvod podvrgnut smatrati nedostatnom u smislu stavka 1.

Članak 7.

Kumulacija podrijetla

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 2., smatra se da su proizvodi podrijetlom iz stranke izvoznice kada se izvoze u drugu stranku ako su ondje dobiveni uključivanjem materijala podrijetlom iz bilo koje ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila a da nije riječ o stranki izvoznici, pod uvjetom da obrada ili prerada obavljena u stranci izvoznici nadilazi postupke iz članka 6. Takvi materijali ne trebaju biti dostatno obrađeni ni prerađeni.

2.   Ako obrada ili prerada obavljena u stranci izvoznici ne nadilazi postupke iz članka 6., smatra se da je proizvod dobiven uključivanjem materijala podrijetlom iz bilo koje druge ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila podrijetlom iz stranke izvoznice samo ako je ondje dodana vrijednost veća od vrijednosti upotrijebljenih materijala podrijetlom iz bilo koje od drugih ugovornih stranaka koje primjenjuje ova Pravila. Ako to nije slučaj, dobiveni proizvod smatra se proizvodom podrijetlom iz ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila uz koju se povezuje najveća vrijednost materijala s podrijetlom upotrijebljenih u proizvodnji u stranci izvoznici.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 2. te uz iznimku proizvoda iz poglavlja od 50. do 63., smatra se da je obrada ili prerada obavljena u ugovornoj stranci koja primjenjuje ova Pravila a koja nije stranka izvoznica provedena u stranci izvoznici kada se dobiveni proizvodi naknadno obrađuju ili prerađuju u toj stranci izvoznici.

4.   Ne dovodeći u pitanje članak 2., za proizvode obuhvaćene poglavljima od 50. do 63., ali samo za potrebe bilateralne trgovine između stranaka, smatra se da je obrada ili prerada obavljena u stranci uvoznici obavljena u stranci izvoznici kada se proizvodi naknadno obrađuju ili prerađuju u toj stranci izvoznici.

Za potrebe ovog stavka, sudionice EU-ova procesa stabilizacije i pridruživanja i Republika Moldova smatraju se jednom ugovornom strankom koja primjenjuje ova Pravila.

5.   Stranke mogu odlučiti jednostrano proširiti primjenu stavka 3. ovog članka na uvoz proizvoda obuhvaćenih poglavljima od 50. do 63. Stranka koja se odluči za takvo proširenje obavješćuje o tome drugu stranku i Europsku komisiju u skladu s člankom 8. stavkom 2.

6.   Za potrebe kumulacije u smislu stavaka od 3. do 5. ovog članka smatra se da su proizvodi podrijetlom iz stranke izvoznice samo ako su ondje podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi postupke iz članka 6.

7.   Proizvodi s podrijetlom iz ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila iz stavka 1. koji ne prolaze nikakvu obradu ni preradu u stranci izvoznici zadržavaju svoje podrijetlo ako se izvoze u neku od drugih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila.

Članak 8.

Uvjeti primjene kumulacije podrijetla

1.   Kumulacija predviđena u članku 7. može se primijeniti samo uz sljedeće uvjete:

(a)

sporazum o povlaštenoj trgovini u skladu s člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (GATT) primjenjuje se između ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila i koje su uključene u stjecanju statusa proizvoda s podrijetlom i odredišne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila; i

(b)

roba s podrijetlom stekla je status proizvoda s podrijetlom na temelju primjene pravila o podrijetlu koja su istovjetna pravilima iz ovih Pravila.

2.   Obavijesti o ispunjenju potrebnih zahtjeva za primjenu kumulacije objavljuju se u Službenom listu Europske unije (serija C) i u službenom glasilu u Jordanu u skladu s njegovim postupcima.

Kumulacija predviđena člankom 7. primjenjuje se od datuma navedenog u tim obavijestima.

Stranke dostavljaju Europskoj komisiji pojedinosti o relevantnim sporazumima sklopljenim s drugim ugovornim strankama koje primjenjuju ova Pravila, uključujući datume stupanja na snagu tih pravila.

3.   Dokaz o podrijetlu trebao bi uključivati izjavu na engleskom ‚CUMULATION APPLIED WITH (ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila na engleskom jeziku)’ ako su proizvodi stekli status proizvoda s podrijetlom primjenom kumulacije podrijetla u skladu s člankom 7.

Ako se kao dokaz o podrijetlu upotrebljava potvrda o prometu robe EUR.1, to se navodi u polju 7. te potvrde.

4.   Stranke mogu odlučiti za proizvode koji su u njih izvezeni, a koji su status proizvoda s podrijetlom u stranci izvoznici dobili primjenom kumulacije podrijetla u skladu s člankom 7., ukinuti obvezu uključivanja izjave iz stavka 3. ovog članka u dokaz o podrijetlu (2).

Stranke obavješćuju Europsku komisiju o tom ukinuću u skladu s člankom 8. stavkom 2.

Članak 9.

Kvalifikacijska jedinica

1.   Kvalifikacijska jedinica za primjenu ovih Pravila konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom pri utvrđivanju razvrstavanja primjenom nomenklature iz Harmoniziranog sustava. Iz toga proizlazi sljedeće:

(a)

ako je proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta razvrstan pod uvjetima Harmoniziranog sustava u jedan tarifni broj, takva cjelina čini kvalifikacijsku jedinicu;

(b)

ako se pošiljka sastoji od određenog broja istovrsnih proizvoda razvrstanih u isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, svaki se pojedini proizvod uzima u obzir prilikom primjene ovih Pravila.

2.   Ako je za potrebe razvrstavanja, u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranog sustava, ambalaža uključena zajedno s proizvodom, uključuje ju se i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

3.   Pribor, zamjenski dijelovi i alat koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu franko tvornica smatraju se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 10.

Setovi

Setovi, kako je utvrđeno Općim pravilom 3. Harmoniziranog sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom ako su sve komponente seta proizvodi s podrijetlom.

Ako se set pak sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, kao cjelina se smatra proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 % cijene franko tvornica seta.

Članak 11.

Neutralni elementi

Pri utvrđivanju toga je li riječ o proizvodu s podrijetlom nije potrebno odrediti podrijetlo sljedećih stavki, koje bi mogle biti upotrijebljene u njegovoj proizvodnji:

(a)

energije i goriva;

(b)

postrojenja i opreme;

(c)

strojeva i alata;

(d)

bilo koje druge robe koja nije uključena ni namijenjena za uključivanje u konačni sastav proizvoda.

Članak 12.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1.   Ako se zamjenjivi materijali s podrijetlom i bez podrijetla upotrebljavaju u obradi ili preradi proizvoda, gospodarski subjekti mogu osigurati upravljanje materijalima primjenom metode odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja, bez zasebnog skladištenja materijala.

2.   Gospodarski subjekti mogu osigurati upravljanje zamjenjivim proizvodima s podrijetlom i bez podrijetla iz tarifnog broja 1701 primjenom metode odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja, bez zasebnog skladištenja proizvoda.

3.   Stranke mogu zahtijevati da se primjena odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja uvjetuje prethodnim odobrenjem carinskih tijela. Carinska tijela mogu izdati odobrenje pod svim uvjetima koje smatraju prikladnima i nadziru upotrebu odobrenja. Carinska tijela mogu povući odobrenje kad god ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili ako ne ispunjava bilo koji uvjet utvrđen ovim Pravilima.

Primjenom odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja mora se osigurati da se ni u kojem trenutku ne može smatrati da je proizvoda ‚podrijetlom iz stranke izvoznice’ više nego što bi to bio slučaj da je upotrijebljena metoda fizičkog odvajanja zaliha.

Metoda se primjenjuje, a njezina primjena evidentira na temelju općih knjigovodstvenih načela koja se primjenjuju u stranci izvoznici.

4.   Korisnik metode iz stavaka 1. i 2. sastavlja ili podnosi zahtjev za dokaze o podrijetlu za količinu proizvoda koji se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz stranke izvoznice. Korisnik na zahtjev carinskih tijela dostavlja izjavu o tome kako se upravljalo tim količinama.

GLAVA III.

TERITORIJALNI ZAHTJEVI

Članak 13.

Načelo teritorijalnosti

1.   Uvjeti iz glave II. moraju biti ispunjeni bez prekida u dotičnoj stranci.

2.   Ako se proizvodi s podrijetlom koji su iz stranke izvezeni u drugu zemlju vrate, smatraju se proizvodima bez podrijetla osim ako se carinskim tijelima mogu pružiti zadovoljavajući dokazi o tome:

(a)

da su vraćeni upravo oni proizvodi koji su bili izvezeni; i

(b)

da nisu bili podvrgnuti nikakvim postupcima osim onima koji su bili potrebni kako bi se očuvali u dobrom stanju dok su se nalazili u toj zemlji ili za vrijeme izvoza.

3.   Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima iz glave II. ne utječu postupci obrade ili prerade koji su izvan stranke izvoznice obavljeni na materijalima koji su izvezeni iz stranke izvoznice i nakon toga ponovno uvezeni, uz uvjet:

(a)

da su ti materijali u cijelosti dobiveni u stranci izvoznici ili su prije izvoza podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi postupke iz članka 6.; i

(b)

da se carinskim tijelima mogu podnijeti zadovoljavajući dokazi:

i.

da su ponovno uvezeni proizvodi dobiveni obradom ili preradom izvezenih materijala; i

ii.

da ukupna dodana vrijednost koja je ostvarena izvan stranke izvoznice primjenom ovog članka ne prelazi 10 % cijene franko tvornica krajnjeg proizvoda za koji se traži stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

4.   Za potrebe stavka 3. ovog članka uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom utvrđeni glavom II. ne primjenjuju se na obradu ni preradu obavljenu izvan stranke izvoznice. Međutim, ako je u popisu iz Priloga II. za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo kojim se određuje maksimalna vrijednost za sve upotrijebljene materijale bez podrijetla, zbroj ukupne vrijednosti materijala bez podrijetla koji su upotrijebljeni na državnom području stranke izvoznice i ukupne dodane vrijednosti ostvarene izvan te stranke primjenom ovog članka ne smije biti viša od navedenog postotka.

5.   Za potrebe primjene stavaka 3. i 4. ‚ukupna dodana vrijednost’ znači svi troškovi koji nastanu izvan stranke izvoznice, uključujući vrijednost ondje ugrađenih materijala.

6.   Stavci 3. i 4. ovog članka ne primjenjuju se na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete utvrđene u popisu iz Priloga II. ni na proizvode koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima samo ako se primjenjuju opća odstupanja utvrđena u članku 5.

7.   Svaka obrada ili prerada obuhvaćena ovim člankom koja se provodi izvan stranke izvoznice provodi se u skladu s postupcima vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 14.

Neizmijenjenost

1.   Povlašteno postupanje predviđeno u Sporazumu primjenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju zahtjeve ovih Pravila i koji su prijavljeni za uvoz u stranku, pod uvjetom da su jednaki proizvodima koji se izvoze iz stranke izvoznice. Ne smiju biti izmijenjeni, ni na koji način preoblikovani ni podvrgnuti postupcima, osim postupcima koji su potrebni kako bi se očuvali u dobrom stanju ili postupcima kojima se dodavanjem ili stavljanjem oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje druge dokumentacije osigurava sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice koji se provode pod carinskim nadzorom u trećoj zemlji/trećim zemljama provoza ili razdvajanja prije njihova deklariranja za domaću upotrebu.

2.   Proizvodi ili pošiljke mogu se skladištiti pod uvjetom da ostanu pod carinskim nadzorom u trećoj zemlji/trećim zemljama provoza.

3.   Ne dovodeći u pitanje glavu V. ovog Dodatka, pošiljke se mogu razdvojiti pod uvjetom da ostanu pod carinskim nadzorom u trećoj zemlji/trećim zemljama razdvajanja.

4.   U slučaju dvojbe, stranka uvoznica može od uvoznika ili njegova zastupnika zatražiti da u bilo kojem trenutku dostavi sve odgovarajuće dokumente radi dokazivanja usklađenosti s ovim člankom, koji se mogu dostaviti u obliku dokaznih isprava, posebno:

(a)

ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice;

(b)

činjenične ili konkretne dokaze na temelju označivanja ili numeriranja paketa;

(c)

potvrde o nemanipulaciji koju izdaju carinska tijela zemlje/zemalja provoza ili razdvajanja ili bilo kojih drugih isprava kojima se dokazuje da je roba ostala pod carinskim nadzorom u zemlji/zemljama provoza ili razdvajanja; ili

(d)

bilo kojeg dokaza u vezi sa samom robom.

Članak 15.

Izložbe

1.   Pri uvozu proizvoda s podrijetlom koji se šalju na izložbu u zemlju s kojom se ne primjenjuje kumulacija u skladu s člancima 7. i 8. te se nakon izložbe prodaju za uvoz u stranku primjenjuje se relevantni sporazum uz uvjet da se carinskim tijelima pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

(a)

da je izvoznik te proizvode poslao iz stranke u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

(b)

da je izvoznik te proizvode prodao ili na drugi način ustupio osobi u drugoj stranci;

(c)

da su ti proizvodi za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje poslani u istom stanju u kojem su bili upućeni na izložbu; i

(d)

da ti proizvodi, od trenutka kad su poslani na izložbu, nisu korišteni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2.   Dokaz o podrijetlu mora se izdati ili sastaviti u skladu s glavom V. ovog Dodatka te na uobičajen način podnijeti carinskim tijelima stranke uvoznice. Potrebno je navesti naziv i adresu izložbe. Prema potrebi mogu se zahtijevati dodatni dokumentirani dokazi o uvjetima u kojima su proizvodi bili izlagani.

3.   Stavak 1. primjenjuje se na sve trgovinske, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične javne priredbe, osim onih organiziranih u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda tijekom kojih dotični proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 16.

Povrat carine ili izuzeće od carine

1.   Za materijale bez podrijetla upotrijebljene u proizvodnji proizvoda iz poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava podrijetlom iz stranke za koju je dokaz o podrijetlu izdan ili sastavljen u skladu s glavom V. ovog Dodatka u stranci izvoznici ne može se ostvariti povrat carine niti su izuzeti od carine bilo koje vrste.

2.   Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se na bilo koji dogovor kojim se predviđa povrat, otpust ili neplaćanje, bilo djelomično ili potpuno, carina ili pristojbi s istovrsnim učinkom koje se u stranci izvoznici primjenjuje na materijale upotrijebljene u proizvodnji ako se takav povrat, otpust ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primjenjuje ako se proizvodi dobiveni od tih materijala izvoze, ali ne i ako se ondje zadržavaju radi domaće upotrebe.

3.   Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu mora u svakom trenutku biti spreman na zahtjev carinskih tijela podnijeti sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi s materijalima bez podrijetla koji su upotrijebljeni u proizvodnji predmetnih proizvoda nije ostvaren nikakav povrat carine te da su sve carine ili pristojbe s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na takve materijale doista plaćeni.

4.   Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na trgovinu proizvodima između stranaka koji su primjenom kumulacije podrijetla iz članka 7. stavka 4. ili 5. dobili status proizvoda s podrijetlom.

5.   Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se u bilateralnoj trgovini između stranaka bez primjene kumulacije s materijalima s podrijetlom iz bilo koje druge ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila.

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 17.

Opći zahtjevi

1.   Na proizvode podrijetlom iz jedne od stranaka prilikom uvoza u drugu stranku ostvaruju se povlastice iz odredaba Sporazuma nakon podnošenja jednog od sljedećih dokaza o podrijetlu:

(a)

potvrde o prometu robe EUR.1, čiji se ogledni primjerak nalazi u Prilogu IV. ovom Dodatku;

(b)

u slučajevima iz članka 18. stavka 1., izjave koja se dalje u tekstu naziva ‚izjava o podrijetlu’, a koju izvoznik izdaje na računu, dostavnici ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi koja opisuje predmetne proizvode u dovoljnoj mjeri da omogući njihovu identifikaciju; tekst izjave o podrijetlu sadržan je u Prilogu III. ovom Dodatku.

2.   Neovisno o stavku 1. ovog članka, na proizvode s podrijetlom se u smislu ovih Pravila u slučajevima predviđenima člankom 27. primjenjuju povlastice iz odredaba Sporazuma, pri čemu nije potrebno podnijeti ni jedan od dokaza o podrijetlu navedenih u stavku 1. ovog članka.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., stranke se mogu dogovoriti da se za povlaštenu trgovinu između njih dokazi o podrijetlu navedeni u stavku 1. točkama (a) i (b) zamjenjuju tvrdnjama o podrijetlu koje sastavljaju izvoznici registrirani u elektroničkoj bazi podataka u skladu s unutarnjim zakonodavstvom stranaka.

Upotreba tvrdnje o podrijetlu koju sastavljaju izvoznici registrirani u elektroničkoj bazi podataka o kojoj su se dogovorile dvije ugovorne stranke koje primjenjuju ova Pravila ili više njih ne sprječava primjenu dijagonalne kumulacije s ostalim ugovornim strankama koje primjenjuju ova Pravila.

4.   Za potrebe stavka 1. stranke se mogu se dogovoriti o uspostavi sustava kojim se omogućuje da se dokazi o podrijetlu navedeni u stavku 1. točkama (a) i (b) izdaju i/ili podnose elektroničkim putem.

5.   Za potrebe članka 7., ako se primjenjuje članak 8. stavak 4., izvoznik s poslovnim nastanom u ugovornoj stranci koja primjenjuje ova Pravila koji izdaje ili podnosi zahtjev za dokaz o podrijetlu na temelju drugog dokaza o podrijetlu na koji se primjenjuje ukinuće obveze uključivanja izjave koja se inače zahtijeva člankom 8. stavkom 3. poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da su uvjeti za primjenu kumulacije ispunjeni te mora biti spreman carinskim tijelima podnijeti sve odgovarajuće isprave.

Članak 18.

Uvjeti za sastavljanje izjave o podrijetlu

1.   Izjavu o podrijetlu kako je navedena u članku 17. stavku 1. točki (b) može sastaviti:

(a)

ovlašteni izvoznik u smislu članka 19.; ili

(b)

bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadržavaju proizvode s podrijetlom ako ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 EUR.

2.   Izjavu o podrijetlu moguće je sastaviti ako se proizvodi mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve iz ovih Pravila.

3.   Izvoznik koji sastavlja izjavu o podrijetlu mora u svakom trenutku biti spreman na zahtjev carinskih tijela stranke izvoznice podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da dotični proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve iz ovih Pravila.

4.   Izvoznik sastavlja izjavu o podrijetlu tako da na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu, čiji se tekst navodi u Prilogu III. ovom Dodatku, koristeći jednu od jezičnih verzija iz tog priloga, a u skladu s odredbama nacionalnog prava zemlje izvoznice. Ako je izjava pisana rukom, piše se tintom i tiskanim slovima.

5.   Na izjavama o podrijetlu mora biti izvorni vlastoručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 19. ne mora potpisati takvu izjavu pod uvjetom da se carinskim tijelima stranke izvoznice u pisanom obliku obveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu o podrijetlu u kojoj se on navodi kao osoba koja ju je vlastoručno potpisala.

6.   Izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se izjava odnosi ili nakon izvoza (‚naknadna izjava o podrijetlu’), uz uvjet da se u zemlji uvoznici podnese u roku od dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Ako se pošiljka razdvaja u skladu s člankom 14. stavkom 3., naknadnu izjavu o podrijetlu sastavlja ovlašteni izvoznik stranke izvoznice proizvoda pod uvjetom da se poštuje isti dvogodišnji rok.

Članak 19.

Ovlašteni izvoznik

1.   Carinska tijela stranke izvoznice mogu, ako je to u skladu s nacionalnim zahtjevima, ovlastiti bilo kojeg izvoznika s poslovnim nastanom u toj stranci (‚ovlašteni izvoznik’) da sastavlja izjave o podrijetlu neovisno o vrijednosti predmetnih proizvoda.

2.   Izvoznik koji zatraži takvo ovlaštenje mora, na način prihvatljiv carinskim tijelima, pružiti sva jamstva koja su potrebna za potvrđivanje da proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve iz ovih Pravila.

3.   Carinska tijela ovlaštenom izvozniku dodjeljuju broj carinskog ovlaštenja, koji se mora navesti u izjavi o podrijetlu.

4.   Carinska tijela provjeravaju upotrebljava li ovlašteni izvoznik ovlaštenje na propisan način. Carinska tijela mogu povući ovlaštenje ako ga ovlašteni izvoznik nepropisno upotrebljava te to čine ako ovlašteni izvoznik više ne nudi jamstva iz stavka 2.

Članak 20.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

1.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela stranke izvoznice na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili, pod izvoznikovom odgovornošću, njegov ovlašteni predstavnik.

2.   U tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunjava i obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji se ogledni primjerci nalaze u Prilogu IV. ovom Dodatku. Ti se obrasci ispunjavaju na jednom od jezika na kojima je sastavljen Sporazum i u skladu s odredbama nacionalnih zakona zemlje izvoznice. Ako se obrasci ispunjavaju rukom, moraju se ispuniti tintom i tiskanim slovima. Opis proizvoda upisuje se u za to predviđeno polje bez ostavljanja praznih redaka. Ako polje nije potpuno ispunjeno, ispod posljednjeg retka opisa proizvoda povlači se vodoravna crta, a prazan prostor se precrtava.

3.   U polju 7. potvrde o prometu robe EUR.1 navodi se napomena na engleskom jeziku ‚TRANSITIONAL RULES’.

4.   Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 mora u svakom trenutku biti spreman na zahtjev carinskih tijela stranke izvoznice u kojoj se izdaje potvrda o prometu robe EUR.1 podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da dotični proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve iz ovih Pravila.

5.   Carinska tijela stranke izvoznice izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima s podrijetlom i ako zadovoljavaju ostale zahtjeve iz ovih Pravila.

6.   Carinska tijela koja su nadležna za izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 poduzimaju sve potrebne mjere kako bi provjerila imaju li predmetni proizvodi status proizvoda s podrijetlom te zadovoljavaju li ostale zahtjeve iz ovih Pravila. U tu svrhu imaju pravo zatražiti sve dokaze i izvršiti sve inspekcijske preglede računa izvoznika ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom. Osiguravaju i da su obrasci iz stavka 2. ovog članka propisno ispunjeni. Konkretno, provjeravaju je li polje predviđeno za naziv proizvoda popunjeno tako da se isključuje svaka mogućnost neovlaštenog dopisivanja.

7.   Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 navodi se u polju 11. potvrde o prometu robe EUR.1.

8.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela i stavljaju je na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 21.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1.   Neovisno o članku 20. stavku 8., potvrda o prometu robe EUR.1 može se izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi:

(a)

ako u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernih propusta ili posebnih okolnosti;

(b)

ako se carinskim tijelima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali zbog tehničkih razloga nije prihvaćena u trenutku uvoza;

(c)

ako konačno odredište dotičnih proizvoda nije bilo poznato u vrijeme izvoza, nego je utvrđeno za vrijeme njihova prijevoza ili skladištenja i nakon mogućeg razdvajanja pošiljaka u skladu s člankom 14. stavkom 3.;

(d)

ako je potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR. MED izdana u skladu s pravilima Konvencije PEM za proizvode koji stječu status proizvoda s podrijetlom u skladu s ovim Pravilima; izvoznik poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da su uvjeti za primjenu kumulacije ispunjeni te mora biti spreman carinskim tijelima podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da proizvod ima status proizvoda s podrijetlom u skladu s ovim Pravilima; ili

(e)

ako je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana na temelju članka 8. stavka 4., a primjena članka 8. stavka 3. zahtijeva se pri uvozu u drugu ugovornu stranku koja primjenjuje ova Pravila.

2.   Za potrebe provedbe stavka 1. izvoznik u svojem zahtjevu navodi mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te razloge za podnošenje zahtjeva.

3.   Carinska tijela mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 u roku od dvije godine od datuma izvoza, ali samo nakon što provjere odgovaraju li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu podacima iz odgovarajuće evidencije.

4.   Osim zahtjeva iz članka 20. stavka 3., naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati sljedeću napomenu na engleskom jeziku: ‚ISSUED RETROSPECTIVELY’.

5.   Napomena iz stavka 4. unosi se u polje 7. potvrde o prometu robe EUR.1.

Članak 22.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1.   U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik od carinskih tijela koja su je izdala može zatražiti duplikat sastavljen na temelju izvoznih isprava koje se kod njih nalaze.

2.   Osim zahtjeva iz članka 20. stavka 3., duplikat izdan u skladu sa stavkom 1. ovog članka mora sadržavati sljedeću riječ na engleskom jeziku: ‚DUPLICATE’.

3.   Napomena iz stavka 2. unosi se u polje 7. duplikata potvrde o prometu robe EUR.1.

4.   Duplikat mora sadržavati datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1 i stupa na snagu tog datuma.

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1.   Dokaz o podrijetlu valjan je deset mjeseci od datuma izdavanja ili sastavljanja u stranci izvoznici i u tom se roku podnosi carinskim tijelima stranke uvoznice.

2.   Dokazi o podrijetlu koji su carinskim tijelima stranke uvoznice podneseni nakon isteka roka valjanosti iz stavka 1. mogu se prihvatiti za potrebe primjene carinskih povlastica ako te isprave nisu podnesene prije isteka roka zbog izvanrednih okolnosti.

3.   U ostalim slučajevima zakašnjelog podnošenja isprava carinska tijela stranke uvoznice mogu prihvatiti dokaze o podrijetlu ako su proizvodi carini podneseni prije isteka navedenog roka.

Članak 24.

Slobodne zone

1.   Stranke poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje na temelju dokaza o podrijetlu, a koji se tijekom prijevoza nalaze u slobodnoj zoni na njihovu državnom području, ne budu zamijenjeni drugom robom ni podvrgnuti nikakvom drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je cilj sprječavanje njihova propadanja.

2.   Odstupajući od stavka 1., ako su proizvodi podrijetlom iz ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila uvezeni u slobodnu zonu na temelju dokaza o podrijetlu i podvrgnuti obradi ili preradi, novi se dokaz o podrijetlu može izdati ili sastaviti ako je obrada ili prerada provedena u skladu s ovim Pravilima.

Članak 25.

Zahtjevi u pogledu uvoza

Dokazi o podrijetlu podnose se carinskim tijelima stranke uvoznice u skladu s postupcima koji se primjenjuju u toj ugovornoj stranci.

Članak 26.

Uvoz djelomičnih pošiljaka

Ako se na zahtjev uvoznika, a podložno uvjetima koje utvrđuju carinska tijela stranke uvoznice, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općeg pravila 2.(a) za tumačenje Harmoniziranog sustava koji su uvršteni u odjeljke XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 uvoze kao djelomične pošiljke, carinskim se tijelima podnosi jedinstveni dokaz o podrijetlu tih proizvoda pri uvozu prve pošiljke.

Članak 27.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

1.   Proizvodi koje u malim paketima šalju fizičke osobe fizičkim osobama ili koji čine osobnu prtljagu putnika smatraju se proizvodima s podrijetlom bez potrebe podnošenja dokaza o podrijetlu pod uvjetom da uvoz proizvoda nije trgovinske naravi, da postoji izjava da proizvodi ispunjavaju zahtjeve iz ovih Pravila te da ne postoji sumnja u istinitost te izjave.

2.   Uvoz se ne smatra uvozom trgovinske naravi ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

uvoz je povremen;

(b)

uvoze se samo proizvodi za osobnu upotrebu primateljâ ili putnikâ ili njihovih obitelji;

(c)

iz prirode i količine proizvoda očito je da ne postoji namjera njihove komercijalne upotrebe.

3.   Ukupna vrijednost tih proizvoda ne smije premašiti 500 EUR u slučaju malih paketa, odnosno 1 200 EUR u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 28.

Nepodudarnosti i formalne pogreške

1.   Otkriće manjih nepodudarnosti između izjava u dokazu o podrijetlu i onih u ispravama koje se podnose carinskom uredu u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda ne čini ipso facto dokaz o podrijetlu ništavnim ako se propisno utvrdi da ta isprava doista odgovara podnesenim proizvodima.

2.   Očite formalne pogreške, kao što su strojopisne pogreške na dokazu o podrijetlu, nisu razlog za odbacivanje isprava iz stavka 1. ovog članka ako te pogreške nisu takve da bi stvorile sumnju u pogledu točnosti navoda u tim ispravama.

Članak 29.

Izjave dobavljača

1.   Prilikom izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 ili sastavljanja izjave o podrijetlu u stranci za proizvode s podrijetlom za čiju je proizvodnju u skladu s člankom 7. stavkom 3. ili 4. upotrijebljena roba iz druge ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila koja je u njoj obrađena ili prerađena bez stjecanja povlaštenog podrijetla uzima se u obzir izjava dobavljača izdana za tu robu skladu s ovim člankom.

2.   Izjava dobavljača iz stavka 1. služi kao dokaz da je predmetna roba prošla obradu ili preradu u ugovornoj stranci koja primjenjuje ova Pravila u svrhu utvrđivanja mogu li se proizvodi, u čijoj je proizvodnji upotrijebljena ta roba, smatrati proizvodima podrijetlom iz stranke izvoznice te ispunjavaju li druge zahtjeve iz ovih Pravila.

3.   Dobavljač za svaku pošiljku robe, osim u slučajevima iz stavka 4., sastavlja zasebnu izjavu dobavljača u obliku propisanom u Prilogu VI. na listu papira priloženom uz račun, dostavnicu ili bilo koju drugu komercijalnu ispravu koja dotičnu robu opisuje dovoljno detaljno da omogući njezinu identifikaciju.

4.   Ako dobavljač određenom kupcu redovito isporučuje robu za koju se očekuje da se obrada ili prerada koje se izvršavaju u stranci koja primjenjuje ova Pravila neće mijenjati tijekom određenog vremenskog razdoblja, on može izdati jedinstvenu izjavu dobavljača koja obuhvaća naknadne pošiljke navedene robe (‚dugoročna izjava dobavljača’). Dugoročna izjava dobavljača može uobičajeno vrijediti do dvije godine od dana sastavljanja. Carinska tijela ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila utvrđuju uvjete pod kojima se mogu primjenjivati dulja razdoblja. Dobavljač sastavlja dugoročnu izjavu u obliku propisanom u Prilogu VII. te opisuje predmetnu robu dovoljno podrobno da bi se mogla prepoznati. Izjava se dostavlja predmetnom kupcu prije isporuke prve pošiljke robe obuhvaćene tom izjavom ili zajedno s prvom pošiljkom robe. Dobavljač odmah obavješćuje svojeg kupca ako dugoročna izjava dobavljača nije više važeća za dostavljenu robu.

5.   Izjave dobavljača iz stavaka 3. i 4. otipkane su ili tiskane na jednom od jezika na kojem je sastavljen Sporazum u skladu s nacionalnim pravom ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila, a u kojoj je izjava sastavljena, te moraju sadržavati vlastoručan potpis dobavljača. Izjava može biti pisana i rukom; u tom se slučaju ispisuje tintom i tiskanim slovima.

6.   Dobavljač koji sastavlja izjavu mora u svakom trenutku biti spreman na zahtjev carinskih tijela ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila, a u kojoj je izjava sastavljena, podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da su podaci navedeni u toj izjavi točni.

Članak 30.

Iznosi izraženi u eurima

1.   Za potrebe primjene članka 18. stavka 1. točke (b) i članka 27. stavka 3., ako su proizvodi fakturirani u valuti koja nije euro, svaka dotična zemlja na godišnjoj osnovi utvrđuje iznose u nacionalnim valutama stranaka koji čine protuvrijednost iznosa izraženih u eurima.

2.   Za pošiljku se pogodnosti iz članka 18. stavka 1. točke (b) ili članka 27. stavka 3. mogu uvažiti upućivanjem na valutu u kojoj je račun sastavljen, u skladu s iznosom koji je utvrdila dotična zemlja.

3.   Iznosi koji se upotrebljavaju u bilo kojoj nacionalnoj valuti protuvrijednost su iznosa izraženih u eurima prvog radnog dana u listopadu. O tim se iznosima obavješćuje Europsku komisiju do 15. listopada, a primjenjuju se od 1. siječnja sljedeće godine. Europska komisija obavješćuje sve dotične zemlje o odgovarajućim iznosima.

4.   Stranka može naviše ili naniže zaokružiti iznos koji dobije preračunavanjem iznosa izraženog u eurima u nacionalnu valutu. Zaokruženi iznos ne smije se razlikovati od iznosa koji je rezultat konverzije za više od 5 %. Stranka može zadržati neizmijenjenu protuvrijednost u svojoj nacionalnoj valuti kao iznos izražen u eurima ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavkom 3. povećanje dobiveno preračunavanjem protuvrijednosti tog iznosa, prije bilo kakvog zaokruživanja, ne bude veće od 15 % iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost se u nacionalnoj valuti može zadržati nepromijenjenom ako bi konverzija za ishod imala smanjenje te protuvrijednosti.

5.   Vijeće za pridruživanje preispituje iznose izražene u eurima na zahtjev bilo koje stranke. Pri tom preispitivanju Vijeće za pridruživanje uzima u obzir poželjnost očuvanja stvarnih učinaka dotičnih ograničenja. U tu svrhu može odlučiti o izmjeni iznosa izraženih u eurima.

GLAVA VI.

NAČELA SURADNJE I DOKAZNE ISPRAVE

Članak 31.

Dokazne isprave, čuvanje dokaza o podrijetlu i popratne dokumentacije

1.   Izvoznik koji je sastavio izjavu o podrijetlu ili je podnio zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 dužan je čuvati primjerak ili elektroničku verziju tih dokaza o podrijetlu i sve isprave kojima se potvrđuje status proizvoda s podrijetlom tijekom najmanje tri godine od datuma izdavanja ili sastavljanja izjave o podrijetlu.

2.   Dobavljač koji sastavlja izjavu dobavljača obvezan je najmanje tri godine čuvati preslike izjave i svih računa, dostavnica ili drugih komercijalnih isprava kojima je ta izjava priložena te isprave iz članka 29. stavka 6.

Dobavljač koji sastavlja dugoročnu izjavu dobavljača obvezan je čuvati preslike izjave i svih računa, dostavnica ili drugih komercijalnih isprava koje se odnose na robu obuhvaćenu izjavom koja je poslana dotičnom kupcu te isprave iz članka 29. stavka 6. najmanje tri godine. To razdoblje počinje od datuma isteka valjanosti dugoročne izjave dobavljača.

3.   Za potrebe stavka 1. ovog članka isprave kojima se potvrđuje status podrijetla među ostalima su sljedeće:

(a)

izravni dokazi o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač proveo kako bi dobio proizvod, a koji se nalaze, primjerice, u njegovim poslovnim knjigama ili internoj knjigovodstvenoj evidenciji;

(b)

isprave kojima se dokazuje podrijetlo materijala koji se upotrebljavaju, a koje su izdane ili sastavljene u odgovarajućoj ugovornoj stranci koja primjenjuje ova Pravila u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom;

(c)

isprave kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u odgovarajućoj stranci, a koje su sastavljene ili izdane u toj stranci u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom;

(d)

izjave o podrijetlu ili potvrde o prometu robe EUR.1 kojima se dokazuje podrijetlo materijala koji se upotrebljavaju, a koje su sastavljene ili izdane u strankama u skladu s ovim Pravilima;

(e)

odgovarajući dokazi o obradi ili preradi provedenoj izvan stranaka primjenom članaka 13. i 14. kojima se dokazuje ispunjavanje zahtjeva iz tih članaka.

4.   Carinska tijela stranke izvoznice koja izdaju potvrde o prometu robe EUR.1 čuvaju obrazac zahtjeva iz članka 20. stavka 2. najmanje tri godine.

5.   Carinska tijela stranke uvoznice čuvaju izjave o podrijetlu i potvrde o prometu robe EUR.1 koje su im podnesene najmanje tri godine.

6.   Izjave dobavljača kojima se dokazuju postupci obrade ili prerade upotrijebljenih materijala obavljeni u ugovornoj stranci koja primjenjuje ova Pravila, a koje su sastavljene u toj ugovornoj stranci, smatraju se ispravom iz članka 18. stavka 3., članka 20. stavka 4. i članka 29. stavka 6. koja se upotrebljava za dokazivanje da se proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom o podrijetlu mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz te ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila te da ispunjavaju ostale zahtjeve iz ovih Pravila.

Članak 32.

Rješavanje sporova

Ako u vezi s postupcima provjere na temelju članka 34. i 35. ili u vezi s tumačenjem ovog Dodatka nastanu sporovi koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja zahtijevaju provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu te provjere, ti se sporovi podnose Vijeću za pridruživanje.

Sporovi između uvoznika i carinskog tijela zemlje uvoznice rješavaju se u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

GLAVA VII.

ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 33.

Obavješćivanje i suradnja

1.   Carinska tijela ugovornih stranaka jedna drugima dostavljaju ogledne otiske pečata koje u svojim carinskim uredima upotrebljavaju za izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1, primjere brojeva odobrenja izdanih ovlaštenim izvoznicima te adrese carinskih tijela koja su nadležna za provjeru tih potvrda i izjava o podrijetlu.

2.   Kako bi osigurale odgovarajuću primjenu ovih Pravila, stranke putem svojih nadležnih carinskih tijela jedna drugoj pomažu u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1, izjava o podrijetlu, izjava dobavljača te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 34.

Provjera dokaza o podrijetlu

1.   Naknadne provjere dokaza o podrijetlu obavljaju se nasumičnim odabirom ili kad god carinska tijela stranke uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost takvih isprava, u status proizvoda s podrijetlom dotičnih proizvoda ili u ispunjavanje ostalih uvjeta iz ovih Pravila.

2.   Carinska tijela stranke uvoznice pri podnošenju zahtjeva za naknadnu provjeru vraćaju carinskim tijelima stranke izvoznice potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu o podrijetlu ili preslike tih isprava uz navođenje, prema potrebi, razloga za podnošenje zahtjeva za provjeru. Uz zahtjev za naknadnu provjeru šalju se sve dobivene isprave i informacije koje upućuju na netočnost podataka navedenih na dokazu o podrijetlu.

3.   Provjeru obavljaju carinska tijela stranke izvoznice. U tu svrhu imaju pravo zatražiti sve dokaze i izvršiti sve inspekcijske preglede računa izvoznika ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom.

4.   Ako carinska tijela stranke uvoznice dok se čekaju rezultati provjere odluče suspendirati odobravanje povlaštenog tretmana za dotične proizvode, uvozniku se nudi puštanje robe u promet uz primjenu mjera predostrožnosti za koje se procijeni da su potrebne.

5.   Carinska tijela koja su zahtijevala provjeru u najkraćem se mogućem roku obavješćuje o rezultatima provjere. U tim se rezultatima jasno navodi jesu li isprave vjerodostojne i može li se predmetne proizvode smatrati proizvodima s podrijetlom iz jedne od stranaka i ispunjavaju li ostale zahtjeve iz ovih Pravila.

6.   Ako se u slučajevima osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od deset mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva za provjeru ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnog podrijetla proizvoda, carinska tijela koja su podnijela zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbijaju pravo na povlastice.

Članak 35.

Provjera izjava dobavljača

1.   Naknadne provjere izjava dobavljača ili dugoročnih izjava dobavljača mogu se obavljati nasumično ili kad god carinska tijela stranke u kojoj su takve izjave uzete u obzir prilikom izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 ili za sastavljanje izjave o podrijetlu imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost isprave ili u točnost informacija u toj ispravi.

2.   Za potrebe provedbe odredaba stavka 1. carinska tijela stranke iz stavka 1. carinskim tijelima ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila, a u kojoj je izjava sastavljena, vraćaju izjavu dobavljača ili dugoročnu izjavu dobavljača i račune, dostavnice ili druge komercijalne isprave koje se odnose na robu na koju se takva izjava odnosi navodeći, prema potrebi, sadržajne ili formalne razloge za provjeru.

U prilog zahtjevu za naknadnu provjeru prosljeđuju sve pribavljene isprave i informacije koje upućuju na to da su podaci navedeni u izjavi dobavljača ili dugoročnoj izjavi dobavljača netočni.

3.   Provjeru provode carinska tijela ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila, a u kojoj je izdana izjava dobavljača ili dugoročna izjava dobavljača. U tu svrhu imaju pravo zatražiti sve dokaze i izvršiti sve kontrole dobavljačevih računa ili druge kontrole koje smatraju primjerenima.

4.   Carinska tijela koja su zahtijevala provjeru u najkraćem se mogućem roku obavješćuje o rezultatima provjere. U tim se rezultatima mora jasno navesti jesu li informacije u izjavi dobavljača ili dugoročnoj izjavi dobavljača točne, a carinskim tijelima trebaju omogućiti ocjenu može li se i u kojoj mjeri ta izjava dobavljača uzeti u obzir za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 ili sastavljanje izjave o podrijetlu.

Članak 36.

Sankcije

Svaka stranka predviđa izricanje kaznenih, građanskih ili upravnih sankcija zbog kršenja svojeg nacionalnog zakonodavstva povezanog s ovim Pravilima.

GLAVA VIII.

PRIMJENA DODATKA A

Članak 37.

Europski gospodarski prostor

Roba podrijetlom iz Europskog gospodarskog prostora (EGP) u smislu Protokola 4. uz Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru smatra se robom podrijetlom iz Europske unije, Islanda, Lihtenštajna ili Norveške (‚stranke EGP-a’), kada se izvozi iz Europske unije, Islanda, Lihtenštajna ili Norveške u Jordan, pod uvjetom da se sporazumi o slobodnoj trgovini u kojima se primjenjuju ova Pravila primjenjuju između Jordana i stranaka EGP-a.

Članak 38.

Lihtenštajn

Ne dovodeći u pitanje članak 2., zbog carinske se unije između Švicarske i Lihtenštajna smatra da je proizvod podrijetlom iz Lihtenštajna podrijetlom iz Švicarske.

Članak 39.

Republika San Marino

Ne dovodeći u pitanje članak 2., zbog carinske se unije između Europske unije i Republike San Marina smatra da je proizvod podrijetlom iz Republike San Marina podrijetlom iz Europske unije.

Članak 40.

Kneževina Andora

Ne dovodeći u pitanje članak 2., zbog carinske se unije između Europske unije i Kneževine Andore smatra da je proizvod podrijetlom iz Kneževine Andore, razvrstan u poglavljima od 25. do 97. Harmoniziranog sustava, podrijetlom iz Europske unije.

Članak 41.

Ceuta i Melilla

1.   Za potrebe ovih Pravila pojam ‚Europska unija’ ne obuhvaća Ceutu i Melillu.

2.   Kada se proizvodi podrijetlom iz Jordana uvoze u Ceutu ili Melillu, na njih se u svakom pogledu primjenjuje carinski režim jednak onom koji se primjenjuje na proizvode podrijetlom iz carinskog područja Europske unije u skladu s Protokolom 2. uz Akt o uvjetima pristupanja Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike i prilagodbama Ugovorâ (3). Jordan na uvoz proizvoda koji su obuhvaćeni odgovarajućim sporazumom i koji su podrijetlom iz Ceute i Melille primjenjuje carinski režim jednak onome koji je odobren za proizvode koji se uvoze i koji su podrijetlom iz Europske unije.

3.   Za potrebe stavka 2. ovog članka u pogledu proizvoda podrijetlom iz Ceute i Melille, ova se Pravila primjenjuju mutatis mutandis u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u Prilogu V.

„PRILOG I.

UVODNE NAPOMENE UZ POPIS U PRILOGU II.

Napomena 1. –   Opći uvod

U popisu se navode uvjeti koji se zahtijevaju za sve proizvode kako bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u smislu ovog Dodatka glave II. članka 4. Postoje četiri različite vrste pravila, ovisno o proizvodu:

(a)

obradom ili preradom nije prijeđen najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla;

(b)

obradom ili preradom četveroznamenkasti tarifni broj Harmoniziranog sustava ili šesteroznamenkasti podbroj Harmoniziranog sustava proizvedenih proizvoda postaje različit od četveroznamenkastog tarifnog broja Harmoniziranog sustava ili šesteroznamenkastog podbroja Harmoniziranog sustava upotrijebljenih materijala;

(c)

provodi se specifični postupak obrade ili prerade;

(d)

obrada ili prerada obavlja se na određenim u cijelosti dobivenim materijalima.

Napomena 2. –   Struktura popisa

2.1.

U prvim dvama stupcima iz popisa opisuje se dobiveni proizvod. U stupcu 1. navodi se tarifni broj ili broj poglavlja iz Harmoniziranog sustava, a u stupcu 2. naziv robe koji se upotrebljava u tom sustavu za taj tarifni broj ili to poglavlje. Za svaki navod u prvim dvama stupcima dano je pravilo u stupcu 3. Ako u nekim slučajevima unosu iz stupca 1. prethodi ‚ex’, to znači da se pravila iz stupca 3. primjenjuju samo na dio tog tarifnog broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2.

Ako je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1. ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit naziv proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranom sustavu razvrstani u tarifni broj poglavlja ili u bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3.

Ako su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekog tarifnog broja, svaka alineja sadržava opis tog dijela tarifnog broja koji je obuhvaćen susjednim pravilom u stupcu 3.

2.4.

Ako su u stupcu 3. navedena i s ‚ili’ razdvojena dva alternativna pravila, izvoznik može birati koje će pravilo upotrijebiti.

Napomena 3. –   Primjeri primjene pravila

3.1.

Članak 4. glave II. ovog Dodatka o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji se upotrebljavaju u proizvodnji drugih proizvoda primjenjuje se neovisno o tome jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici u kojoj se upotrebljavaju ili u nekoj drugoj tvornici u stranci.

3.2.

U skladu sa člankom 6. glave II. ovog Dodatka provedena obrada ili prerada mora nadilaziti popis postupaka iz navedenoga članka. U suprotnom se za robu ne može dobiti povlastica povlaštenog tarifnog postupanja, čak i ako su ispunjeni uvjeti iz popisa u nastavku.

Podložno članku 6. glave II. ovog Dodatka, pravila iz popisa predstavljaju minimalne količine potrebne obrade ili prerade, što znači da se status proizvoda s podrijetlom stječe i većim stupnjem obrade ili prerade, odnosno da ga se ne stječe stupnjem obrade ili prerade manjim od minimalnog.

Stoga, ako se pravilom predviđa da se na određenoj razini proizvodnje može upotrijebiti materijal bez podrijetla, upotreba tog materijala dopuštena je u ranijoj, ali ne i u kasnijoj fazi proizvodnje.

Ako se pravilom predviđa da se na određenoj razini proizvodnje ne može upotrijebiti materijal bez podrijetla, upotreba tog materijala dopuštena je u ranijoj, ali ne i u kasnijoj fazi proizvodnje.

Primjer: ako se pravilom iz popisa za poglavlje 19. zahtijeva da ‚materijali bez podrijetla iz tarifnih brojeva od 1101 do 1108 ne smiju premašiti 20 % težine’, uporaba (tj. uvoz) žitarica iz poglavlja 10. (materijali u ranijoj fazi proizvodnje) nije ograničena.

3.3.

Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2., ako se u pravilu upotrebljava izraz ‚Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja’, tada se mogu koristiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja/iz bilo kojih tarifnih brojeva (čak i materijali istog opisa i tarifnog broja kao i proizvod), međutim, podložno bilo kakvim konkretnim ograničenjima koja su možda sadržana u pravilu.

Međutim, izraz ‚Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja …’ ili ‚Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod’ znači da se mogu upotrijebiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja/iz bilo kojih tarifnih brojeva osim onih istog naziva kao i naziv proizvoda koji je naveden u stupcu 2. popisa.

3.4.

Ako je u pravilu iz popisa navedeno da se proizvod može proizvoditi od više materijala, to znači da se može upotrijebiti jedan materijal ili više njih. To ne znači da se svi ti materijali moraju upotrijebiti.

3.5.

Ako je u pravilu iz popisa navedeno da se proizvod mora proizvoditi od nekog određenog materijala, to ne isključuje uporabu drugih materijala koji svojom prirodom ne mogu zadovoljiti to pravilo.

3.6.

Ako se u nekom pravilu iz popisa za maksimalnu vrijednost materijala bez podrijetla koji se mogu upotrijebiti navode dva postotka, ti se postotci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, ne smiju se premašiti ni pojedinačni postotci za konkretne materijale.

Napomena 4. –   Opće odredbe o određenim poljoprivrednim proizvodima

4.1.

Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni poglavljima 6., 7., 8., 9., 10., 12. i tarifnim brojem 2401 uzgojeni ili požnjeveni na državnom području stranke smatraju se podrijetlom s državnog područja te stranke, čak i ako se uzgajaju iz sjemena, lukovica, podloga, reznica, kalema, mladica, pupoljaka ili drugih živih dijelova biljaka uvezenih iz druge zemlje.

4.2.

Ako za udio šećera bez podrijetla u određenom proizvodu postoje ograničenja, težina šećera iz tarifnog broja 1701 (saharoza) i 1702 (npr. fruktoza, glukoza, laktoza, maltoza, izoglukoza ili invertni šećer) upotrijebljenog u proizvodnji gotovog proizvoda i upotrijebljenog u proizvodnji proizvoda bez podrijetla koji su ugrađeni u gotovi proizvod uzima se u obzir pri izračunu takvih ograničenja.

Napomena 5. –   Terminologija koja se upotrebljava u vezi s određenim tekstilnim proizvodima

5.1.

Pojam ‚prirodna vlakna’ upotrebljava se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ni sintetička. Ograničen je na vlakna u svim oblicima u kojima se mogu naći prije predenja, uključujući otpad, te, osim ako se utvrdi drugačije, obuhvaća vlakna koja su grebenana, češljana ili na drugi način obrađena, ali ne predena.

5.2.

Pojam ‚prirodna vlakna’ obuhvaća i konjsku dlaku u tarifnom broju 0511, svilu u tarifnim brojevima 5002 i 5003, kao i vunena vlakna i finu ili grubu životinjsku dlaku u tarifnim brojevima od 5101 do 5105, pamučna vlakna u tarifnim brojevima od 5201 do 5203 i ostala biljna vlakna u tarifnim brojevima od 5301 do 5305.

5.3.

Pojmovi ‚tekstilna pulpa’, ‚kemijski materijali’ i ‚materijali za izradu papira’ u popisu se upotrebljavaju za opis materijala koji nisu razvrstani u poglavlja od 50. do 63., a mogu se upotrebljavati za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

5.4.

Izraz ‚umjetna ili sintetička rezana vlakna’ u popisu se upotrebljava za kabele od sintetičkih ili umjetnih filamenata, rezana vlakna ili otpatke iz tarifnih brojeva 5501 do 5507.

5.5.

Tisak (u kombinaciji s tkanjem, pletenjem/kukičanjem, taftingom ili flokiranjem) definira se kao tehnika kojom se objektivno ocijenjena značajka, poput boje, oblikovanja, tehničke izvedbe, dodaje tekstilnoj podlozi sa stalnim karakterom upotrebom sitotiska, valjka, digitalnih tehnika ili tehnika za preslikavanje.

5.6.

Tisak (kao samostalni postupak) definira se kao tehnika kojom se objektivno ocijenjena značajka, poput boje, oblikovanja, tehničke izvedbe, dodaje tekstilnoj podlozi sa stalnim karakterom upotrebom sitotiska, valjka, digitalnih tehnika ili tehnika za preslikavanje u kombinaciji s najmanje dvije pripremne ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada radi otpornosti na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda.

Napomena 6. –   Odstupanja koja se primjenjuju na proizvode napravljene od mješavine tekstilnih materijala

6.1.

Ako se za određeni proizvod s popisa upućuje na ovu napomenu, uvjeti određeni u stupcu 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su upotrijebljeni za izradu tog proizvoda, a koji zajedno čine 15 % ili manje od ukupne težine svih upotrijebljenih osnovnih tekstilnih materijala (vidjeti i napomene 6.3. i 6.4.).

6.2.

Međutim, odstupanje iz napomene 6.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni su tekstilni materijali:

svila,

vuna,

gruba životinjska dlaka,

fina životinjska dlaka,

konjska dlaka,

pamuk,

materijali za izradu papira i papir,

lan,

prava konoplja,

juta i ostala tekstilna vlakna od drvenog lika,

sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

vlakna od kokosa, abake, ramije i druga biljna tekstilna vlakna,

sintetička polipropilenska filamentna vlakna,

sintetička poliesterska filamentna vlakna,

sintetička poliamidna filamentna vlakna,

sintetička filamentna vlakna od poliakrilonitrila,

sintetička poliimidna filamentna vlakna,

sintetička filamentna vlakna od politetrafluoretilena,

sintetička filamentna vlakna od poli(fenilen sulfida),

sintetička filamentna vlakna od poli(vinil klorida),

ostala sintetička filamentna vlakna,

umjetna filamentna vlakna viskoze,

ostala umjetna filamentna vlakna,

vodljivi filamenti,

sintetička polipropilenska rezana vlakna,

sintetička poliesterska rezana vlakna,

sintetička poliamidna rezana vlakna,

sintetička poliakrilonitrilna rezana vlakna,

sintetička poliimidna rezana vlakna,

sintetička politetrafluoroetilenska rezana vlakna,

sintetička rezana vlakna od polifenilen sulfida,

sintetička rezana vlakna od poli(vinil klorida),

ostala sintetička rezana vlakna,

umjetna rezana vlakna viskoze,

ostala umjetna rezana vlakna,

pređa od poliuretana s međudijelovima od fleksibilnih polieterskih segmenata, upletenih ili neupletenih,

proizvodi iz tarifnog broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju vrpcu koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenu u sendvič pomoću prozirnog ili bojenog ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

drugi proizvodi iz tarifnog broja 5605,

staklena vlakna,

metalna vlakna,

mineralna vlakna.

6.3.

U slučaju proizvoda koji uključuju ‚poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu’, odstupanje za tu pređu iznosi 20 %.

6.4.

U slučaju proizvoda koji uključuju ‚traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojene u sendvič pomoću prozirnog ili bojenog ljepila između dvaju slojeva plastične folije’, odstupanje za tu traku iznosi 30 %.

Napomena 7. –   Ostala odstupanja koja se primjenjuju na određene tekstilne proizvode

7.1.

Ako se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijal, uz izuzeće podstava i međupostava, koji ne zadovoljava pravilo iz stupca 3. popisa za izrađeni proizvod može se upotrijebiti pod uvjetom da je razvrstan pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njegova vrijednost ne prelazi 15 % cijene franko tvornica proizvoda.

7.2.

Ne dovodeći u pitanje napomenu 7.3, materijali koji nisu razvrstani u poglavljima od 50. do 63. mogu se slobodno upotrijebiti u proizvodnji tekstilnih proizvoda, sadržavali oni tekstil ili ne.

7.3.

Ako se primjenjuje postotno pravilo, vrijednost materijala bez podrijetla koji nisu razvrstani u poglavljima od 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti ugrađenih materijala bez podrijetla.

Napomena 8. –   Definicija specifičnih postupaka i jednostavnih aktivnosti koje se obavljaju u vezi s određenim proizvodima iz poglavlja 27.

8.1.

Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707 i 2713‚specifični postupci’ jesu sljedeći:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c)

krekiranje;

(d)

reformiranje;

(e)

ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f)

proces koji obuhvaća sve sljedeće postupke: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkiliranje;

(i)

izomerizacija.

8.2.

Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712‚specifični postupci’ jesu sljedeći:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c)

krekiranje;

(d)

reformiranje;

(e)

ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f)

proces koji obuhvaća sve sljedeće postupke: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkiliranje;

(i)

izomerizacija;

(j)

samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 % sadržaja sumpora u prerađenim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

(k)

samo za proizvode iz tarifnog broja 2710, deparafinacija nekim drugim postupkom osim filtriranja;

(l)

samo za teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretiranje vodikom u svrhe osim odsumporavanja pri čemu je vodik aktivni element u kemijskoj reakciji pri tlaku većem od 20 bara i temperaturi višoj od 250 °C uz upotrebu katalizatora. Završno tretiranje ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 vodikom, posebno u cilju poboljšanja boje ili stabilnosti (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija), ne smatra se, međutim, specifičnim postupkom;

(m)

samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, uz uvjet da se manje od 30 % tih proizvoda – po obujmu, uključujući i gubitke – destilira na 300 °C s pomoću metode ASTM D 86;

(n)

samo u odnosu na druga teška ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman s pomoću visokofrekventnog jedva vidljivog električnog pražnjenja bez iskrenja;

(o)

samo u odnosu na sirove proizvode (osim vazelina, ozokerita, voska mrkog ugljena ili voska od treseta, parafinskog voska s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %) iz tarifnog broja ex 2712, uklanjanje ulja pomoću frakcijske kristalizacije.

8.3.

Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707 i 2713, jednostavne aktivnosti kao što su čišćenje, pretakanje, desalinizacija, odvajanje vode, filtriranje, bojenje, obilježavanje, dobivanje sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

Napomena 9. –   Definicija specifičnih procesa i aktivnosti koji se obavljaju u vezi s određenim proizvodima

9.1.

Proizvodi iz poglavlja 30. dobiveni u stranci upotrebom staničnih kultura smatraju se proizvodima podrijetlom iz te stranke. ‚Stanična kultura’ definira se kao uzgoj ljudskih, životinjskih i biljnih stanica u kontroliranim uvjetima (kao što su definirane temperature, uzgojni medij, mješavina plinova, pH) izvan živog organizma.

9.2.

Proizvodi obuhvaćeni poglavljima 29. (osim: 2905.43–2905.44), 30., 32., 33. (osim: 3302.10, 3301), 34., 35. (osim: 35.01, 3502.11–3502.19, 3502.20, 35.05), 36., 37., 38. (osim: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) i 39. (osim: 39.16–39.26): smatra se da je proizvod dobiven fermentacijom u stranci podrijetlom iz te stranke. ‚Fermentacija’ je biotehnološki proces u kojem se ljudske, životinjske i biljne stanice te bakterije, kvasci, gljive ili enzimi upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda obuhvaćenih poglavljima od 29. do 39.

9.3.

Sljedeći postupci prerade smatraju se dostatnima u skladu s člankom 4. stavkom 1. za proizvode obuhvaćene poglavljima 28., 29. (osim: 2905.43–2905.44), 30., 32., 33. (osim: 3302.10, 3301), 34., 35. (osim: 35.01, 3502.11–3502.19, 3502.20, 35.05), 36., 37., 38. (osim: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) i 39. (osim: 39.16–39.26):

Kemijska reakcija: ‚kemijska reakcija’ je proces (uključujući biokemijski proces) pri kojem prekidanjem postojećih i stvaranjem novih međumolekularnih veza ili promjenom prostornog rasporeda atoma u molekuli nastaje molekula s novom strukturom. Kemijska se reakcija može izraziti promjenom ‚CAS broja’.

Sljedeći se postupci ne bi trebali uzimati u obzir za potrebe podrijetla: (a) otapanje u vodi ili drugim otapalima; (b) uklanjanje otapala, uključujući vode kao otapala; ili (c) dodavanje ili uklanjanje kristalizacijske vode. Kemijska reakcija kako je prethodno utvrđena smatra se dostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

Smjese i mješavine: namjerno i proporcionalno kontrolirano miješanje ili spajanje (uključujući disperziju) materijala, osim dodavanja razrjeđivača, radi usklađivanja s prethodno utvrđenim specifikacijama čime nastaje proizvod s fizičkim ili kemijskim svojstvima koja su relevantna za njegovu svrhu ili namjenu i koja se razlikuju od svojstava ulaznih materijala smatra se dostatnim za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

Pročišćavanje: pročišćavanje se smatra dostatnim za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom pod uvjetom da pročišćavanje koje se provodi na državnom području jedne ili obiju stranaka ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

(a)

pročišćavanje proizvoda kojim se uklanja najmanje 80 % sadržaja postojećih nečistoća; ili

(b)

smanjenjem ili uklanjanjem nečistoća dobiva se proizvod prikladan za jednu od sljedećih primjena:

i.

farmaceutski, medicinski, kozmetički, veterinarski, prehrambeni proizvodi;

ii.

kemijski proizvodi i reagensi za analitičke, dijagnostičke ili laboratorijske svrhe;

iii.

elementi i komponente za uporabu u mikroelektrotehnici;

iv.

specijalizirane optičke upotrebe;

v.

biotehnička uporaba (npr. u staničnim uzgojima, u genetičkoj tehnologiji ili kao katalizator);

vi.

nosači koji se upotrebljavaju u postupku odvajanja; ili

vii.

nuklearne svrhe.

Promjena veličine čestica: namjerne i kontrolirane promjene veličine čestica proizvoda, osim samo drobljenjem ili prešanjem, čime nastaje proizvod čije su definirana veličina čestica, definirana distribucija veličine čestica ili definirana površina relevantne za namjenu dobivenog proizvoda, pod uvjetom da se dobiveni proizvod po fizičkim ili kemijskim svojstvima razlikuje od ulaznih materijala, smatraju se dostatnima za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

Standardni materijali: standardni materijali (uključujući standardne otopine) su pripravci prikladni za analitičke svrhe, umjeravanje ili referenciranje s preciznim stupnjevima čistoće ili omjerima koje je odobrio proizvođač. Proizvodnja standardnih materijala smatra se postupkom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

Odvajanje izomera: izoliranje ili odvajanje izomera iz mješavine izomera smatra se postupkom dostatnim za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom.

„PRILOG II.

POPIS OBRADA ILI PRERADA KOJE JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Tarifni broj

Opis proizvoda

Obrada ili prerada, obavljena na materijalima bez podrijetla, kojom se stječe status proizvoda s podrijetlom

(1)

(2)

(3)

Poglavlje 1.

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1. dobivene su u cijelosti

Poglavlje 2.

Meso i jestivi klaonički proizvodi

Proizvodnja u kojoj su sve meso i svi jestivi klaonički proizvodi u proizvodima iz ovog poglavlja dobiveni u cijelosti

Poglavlje 3.

Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

Poglavlje 4.

Mlijeko i mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, nespomenuti ni uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 5.

Proizvodi životinjskog podrijetla, nespomenuti ni uključeni na drugom mjestu; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 0511 91

Nejestiva riblja jaja i ikra

Sva jaja i ikra dobiveni su u cijelosti

Poglavlje 6.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijeni i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 6. dobiveni u cijelosti

Poglavlje 7.

Jestivo povrće, pojedini korijeni i gomolji

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7. dobiveni u cijelosti

Poglavlje 8.

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma ili dinja i lubenica

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljeno voće, orašasti plodovi i kore agruma ili dinja i lubenica iz poglavlja 8. dobiveni u cijelosti

Poglavlje 9.

Kava, čaj, mate čaj i začini

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 10.

Žitarice

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10. dobiveni u cijelosti

Poglavlje 11.

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 8., 10. i 11., tarifnih brojeva 0701 , 0714 , 2302 i 2303 i tarifnog podbroja 0710 10 dobiveni u cijelosti

Poglavlje 12.

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 13.

Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 1302

Pektinske tvari, pektinati i pektati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja u kojoj težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine gotovog proizvoda

Poglavlje 14.

Materijali biljnog podrijetla za pletarstvo; biljni proizvodi nespomenuti ni uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex Poglavlje 15.

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

od 1504 do 1506

Masti i ulja te njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca; mast od vune i masne tvari dobivene od nje (uključujući lanolin); ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, kemijski nemodificirane, neovisno o tome jesu li rafinirani

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, neovisno o tome jesu li rafinirani, ali kemijski nemodificirani

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda

1509 i 1510

Maslinovo ulje i njegove frakcije

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni biljni materijali dobiveni u cijelosti

1511

Palmino ulje i njegove frakcije, neovisno o tome jesu li rafinirani, ali kemijski nemodificirani

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda

ex 1512

Ulja od sjemenki suncokreta i njihove frakcije:

 

za tehničku ili industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za prehranu ljudi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni biljni materijali dobiveni u cijelosti

1515

Ostale nehlapive (masne) biljne masti i ulja (uključujući jojoba ulje) te njihove frakcije, neovisno o tome jesu li rafinirani, ali kemijski nemodificirani

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda

ex 1516

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

1520

Glicerol, sirovi; glicerolske vode i lužine

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 16.

Proizvodi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2., 3. i 16. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 17.

Šećer i šećerni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili bojila; umjetni med, neovisno o tome je li pomiješan s prirodnim medom; karamel:

 

kemijski čista maltoza i fruktoza

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1702

ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva od 1101 do 1108 , 1701 i 1703 ne prelazi 30 % težine konačnog proizvoda

1704

Šećerni proizvodi (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

ili

vrijednost upotrijebljenog šećera ne prelazi 30 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 18.

Kakao i kakao proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

ex 1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

ili

vrijednost upotrijebljenog šećera ne prelazi 30 % cijene franko tvornica proizvoda

1806 10

Kakao prah, s dodanim šećerom ili drugim sladilima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, nespomenuti ni uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404 , bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, nespomenuti ni uključeni na drugom mjestu:

 

Sladni ekstrakt,

Proizvodnja od žitarica iz poglavlja 10.

Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj pojedinačna težina upotrijebljenog šećera i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena ili ne, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, neovisno o tome je li pripremljen

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

težina upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 1006 i od 1101 do 1108 ne prelazi 20 % težine konačnog proizvoda, i

težina upotrijebljenih materijala iz poglavlja 2., 3. i 16. ne prelazi 20 % težine konačnog proizvoda

1903

Tapioka i nadomjesci tapioke pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili sličnih oblika

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim krumpirova škroba iz tarifnog broja 1108

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna, prekrupe i krupice), pretkuhane ili drukčije pripremljene, nespomenute ni uključene na drugom mjestu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

težina upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 1006 i od 1101 do 1108 ne prelazi 20 % težine konačnog proizvoda, i

težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno o tome sadržavaju li kakao; hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 1006 i od 1101 do 1108 ne prelazi 20 % težine konačnog proizvoda

ex Poglavlje 20.

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili drugih dijelova biljaka: osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

2002 i 2003

Rajčice, gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7. dobiveni u cijelosti

2006

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili orašastih plodova, dobiveni kuhanjem, neovisno o tome sadržavaju li dodani šećer ili druga sladila

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

ex 2008

Proizvodi, osim:

orašastih plodova, bez dodatka šećera ili alkohola,

maslaca od kikirikija; mješavina na bazi žitarica; palmine jezgre; kukuruza,

voća i orašastih plodova, kuhanih na drugi način osim u pari ili vodi, bez dodanog šećera, smrznutih

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, neovisno sadržavaju li dodani šećer ili druga sladila

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

ex Poglavlje 21.

Razni prehrambeni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

2103

Umaci i pripravci za umake; miješane začinske tvari i miješana začinska sredstva

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, smije se upotrijebiti brašno od gorušice ili pripremljena gorušica

Brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

2105

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadržavaju li kakao

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

pojedinačna težina upotrijebljenog šećera i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

i

ukupna kombinirana težina upotrijebljenog šećera i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 60 % težine konačnog proizvoda

2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenog šećera ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

ex Poglavlje 22.

Pića, alkoholne tekućine i ocat; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz tarifnih podbrojeva 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 dobiveni u cijelosti

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, te ostala bezalkoholna pića, osim voćnih sokova ili sokova od povrća iz tarifnog broja 2009

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

2207 i 2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola većim ili manjim od 80 %; žestoka pića, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja 2207 ili 2208 , u kojima su svi materijali iz tarifnih podbrojeva 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 23.

Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana; osim

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

2309

Pripravci koji se rabe za hranidbu životinja

Proizvodnja u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. i 3. dobiveni u cijelosti,

težina upotrijebljenih materijala iz poglavlja 10. i 11. i tarifnih brojeva 2302 i 2303 ne prelazi 20 % težine konačnog proizvoda

pojedinačna težina upotrijebljenog šećera i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda, i

ukupna kombinirana težina upotrijebljenog šećera i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 50 % težine konačnog proizvoda

ex Poglavlje 24.

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja u kojoj težina materijala iz tarifnog broja 2401 ne prelazi 30 % ukupne težine upotrijebljenih materijala iz poglavlja 24.

2401

Neprerađeni duhan; duhanski otpaci

Proizvodnja u kojoj su svi materijali iz tarifnog broja 2401 dobiveni u cijelosti

ex 2402

Cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda i duhana za pušenje iz tarifnog podbroja 2403 19 , u kojoj je najmanje 10 % masenog udjela svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2401 dobiveno u cijelosti

ex 2403

Proizvodi namijenjeni za udisanje zagrijavanjem ili drugim sredstvima, bez izgaranja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj je najmanje 10 % masenog udjela svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2401 dobiveno u cijelosti

ex Poglavlje 25.

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim spremnicima i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti prirodni magnezijev karbonat (magnezit).

Poglavlje 26.

Rudače, troske i pepeli

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 27.

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenima destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, kod kojih se više od 65 % obujma destilira na temperaturi do 250 °C (uključujući mješavine esencije nafte i benzola), za korištenje kao pogonsko ili ogrjevno gorivo

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više specifičnih postupaka (4)

ili

drugi postupci u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifne brojeve koji se razlikuju od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti ni uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala od 70 % ili većim, koja čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više specifičnih postupaka (4)

ili

drugi postupci u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifne brojeve koji se razlikuju od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više specifičnih postupaka (4)

ili

drugi postupci u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifne brojeve koji se razlikuju od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, bez obzira na to jesu li obojeni

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više specifičnih postupaka (4)

ili

drugi postupci u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifne brojeve koji se razlikuju od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

2713

Naftni koks, naftni bitumen i ostali ostaci od nafte ili od ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više specifičnih postupaka (4)

ili

drugi postupci u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani u tarifne brojeve koji se razlikuju od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 28.

Anorganski kemijski spojevi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata ili izotopa

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 29.

Organski kemijski spojevi; osim:

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 2901

Aciklički ugljikovodici za pogonsko ili ogrjevno gorivo

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više specifičnih postupaka (4)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 2902

Ciklani i cikleni (osim azulena), benzen, toluen i ksileni, za pogonsko ili ogrjevno gorivo

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Postupci rafiniranja i/ili jedan ili više specifičnih postupaka (4)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 2905

Kovinski alkoholati od alkohola iz ovog tarifnog broja i od etanola

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 2905 . Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 30.

Farmaceutski proizvodi

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 31.

Gnojiva

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i tinte

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 33.

Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 34.

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, ‚zubarski voskovi’ te zubarski pripravci na osnovi sadre

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 35.

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzimi

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 36.

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne slitine; pojedini zapaljivi pripravci

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 37.

Proizvodi za fotografsku i kinematografsku upotrebu

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 38.

Razni kemijski proizvodi; osim:

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 3811

Antidetonacijski pripravci, inhibitori oksidacije, smolni inhibitori, poboljšivači viskoznosti, antikorozijski pripravci i ostali pripremljeni aditivi, za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za ostale tekućine koje se rabi za iste namjene kao i mineralne ulja:

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

 

pripremljeni dodaci za ulja za podmazivanje koji sadržavaju naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 3811 ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 3824 99 i ex 3826 00

Biodizel

Proizvodnja u kojoj se biodizel dobiva transesterifikacijom i/ili esterifikacijom ili hidrotretiranjem

Poglavlje 39.

Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa

Jedan ili više specifičnih postupaka (7)

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog podbroja kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 40.

Kaučuk i proizvodi od kaučuka; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 4012

Protektirane pneumatske gume, pune gume ili gume sa zračnim komorama, od gume

Protektiranje rabljenih guma

ex Poglavlje 41.

Sirova koža (osim krzna) i štavljena koža; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

od 4104 do 4106

Štavljene ili ‚crust’ kože, bez vune ili dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, ali ne dalje obrađene

Ponovno štavljenje kože

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 42.

Proizvodi od kože; sedlarski ili remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

 

 

nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz rezanje i sastavljanje nesastavljenog štavljenog ili dorađenog krzna

 

ostalo

Proizvodnja od nesastavljenih štavljenih ili dorađenih krzna

4303

Odjeća, dodaci za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od nesastavljenog, štavljenog ili obrađenog krzna iz tarifnog broja 4302

ex Poglavlje 44.

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, debljine veće od 6 mm, blanjano, brušeno ili spajano na krajevima

Blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4408

Listovi za furniranje (uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drva nožem) i za šperploče debljine ne veće od 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini, rezano nožem ili ljušteno debljine ne veće od 6 mm, blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima

Spajanje, blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

od ex 4410 do ex 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u oblikovane letvice ili vijence

ex 4415

Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža za pakiranje, od drva

Proizvodnja od ploča koje nisu izrezane na određenu veličinu

ex 4418

Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drva

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti celularne drvene ploče, piljena šindra i cijepana šindra.

 

Rubne letvice i vijenci

Ukrasna lajsna ili zidna štukatura

ex 4421

Drvo obrađeno za šibice; drveni klinovi ili klinčići za obuću

Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz tarifnog broja 4409

Poglavlje 45.

Pluto i proizvodi od pluta

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 46.

Proizvodi od slame, esparta ili drugih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 47.

Celuloza od drva ili drugih vlaknastih celuloznih materijala; papirni ili karton (otpaci i ostaci) namijenjeni ponovnoj preradi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 48.

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 49.

Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i nacrti

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 50.

Svila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ex 5003

Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmatanje, otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale), grebenani ili češljani

Grebenanje ili češljanje svilenih otpadaka

od 5004 do ex 5006

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

 (5)

Predenje prirodnih vlakana

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih beskonačnih filamenata u kombinaciji s predenjem

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih beskonačnih filamenata u kombinaciji s uvijanjem

ili

Uvijanje u kombinaciji sa svim mehaničkim postupcima

5007

Tkanine od svile ili svilenih otpadaka

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem

ili

Uvijanje ili bilo koji mehanički postupak u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s bojenjem

ili

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak)

ex Poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

od 5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

 (5)

Predenje prirodnih vlakana

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Uvijanje u kombinaciji sa svim mehaničkim postupcima

od 5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s bojenjem

ili

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak)

ex Poglavlje 52.

Pamuk; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

od 5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

 (5)

Predenje prirodnih vlakana

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Uvijanje u kombinaciji sa svim mehaničkim postupcima

od 5208 do 5212

Pamučne tkanine

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem

ili

Uvijanje ili bilo koji mehanički postupak u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili premazivanjem ili laminiranjem

ili

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak)

ex Poglavlje 53.

Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna pređa i tkanine od papirne pređe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

od 5306 do 5308

Pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana;

papirna pređa

 (5)

Predenje prirodnih vlakana

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Uvijanje u kombinaciji sa svim mehaničkim postupcima

od 5309 do 5311

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe:

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili premazivanjem ili laminiranjem

ili

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak)

od 5401 do 5406

Pređa, monofilament i konac od umjetnih ili sintetičkih filamenata

 (5)

Predenje prirodnih vlakana

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Uvijanje u kombinaciji sa svim mehaničkim postupcima

5407 i 5408

Tkanine od rezanih umjetnih vlakana

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem

ili

Uvijanje ili bilo koji mehanički postupak u kombinaciji s tkanjem

ili

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili prevlačenjem ili laminiranjem

ili

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak)

od 5501 do 5507

Umjetna ili sintetička rezana vlakna

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana

od 5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

 (5)

Predenje prirodnih vlakana

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Uvijanje u kombinaciji sa svim mehaničkim postupcima

od 5512 do 5516

Tkanine od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana:

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem

ili

Uvijanje ili bilo koji mehanički postupak u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili prevlačenjem ili laminiranjem

ili

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak)

ex Poglavlje 56.

Vata, pust i netkani materijali; posebna pređa; konopi, uzice i užad te proizvodi od njih; osim:

 (5)

Predenje prirodnih vlakana

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

5601

Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna, dužine ne veće od 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala

Predenje prirodnih vlakana

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

ili

Prevlačenje, flokiranje, laminiranje ili metaliziranje u kombinaciji s barem još dvije glavne pripremne ili završne obrade (kao što je cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, termofiksacija, trajna dorada) uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

5602

Pust, neovisno je li impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:

 

 

iglani pust

 (5)

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s oblikovanjem tkanine,

Međutim mogu se koristiti:

polipropilenski filament iz tarifnog broja 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifnog broja 5503 ili 5506 , ili

polipropilenski filament kučine iz tarifnog broja 5501 ,

pri čemu je u svim primjerima udio svakog monofilamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Samo oblikovanje netkane tkanine u slučaju pusta napravljenog od prirodnih vlakana

 

ostalo

 (5)

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s oblikovanjem tkanine,

ili

Samo oblikovanje netkane tkanine u slučaju ostalog pusta napravljenog od prirodnih vlakana

5603

Netkani materijali, neovisno o tome jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani

 

od 5603 11 do 5603 14

Netkani materijali, neovisno o tome jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani, od sintetičkih ili umjetnih filamenata

Proizvodnja od

usmjerenih ili nasumično usmjerenih filamenta

ili

tvari ili polimera prirodnog ili umjetnog ili sintetičkog podrijetla,

u oba slučaja tako da se spoje na netkani materijal

od 5603 91 do 5603 94

Netkani materijali, neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani, osim od sintetičkih ili umjetnih vlakana

Proizvodnja od

usmjerenih ili nasumično usmjerenih rezanih vlakana ili

i/ili

sječene pređe, prirodnog ili umjetnog ili sintetičkog porijekla,

nakon povezivanja na netkani materijal

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 , impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom:

 

 

niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Proizvodnja od niti i korda od gume koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom

 

ostalo

 (5)

Predenje prirodnih vlakana

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Uvijanje u kombinaciji sa svim mehaničkim postupcima

5605

Metalizirana pređa, neovisno je li upletena ili neupletena, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 , kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Uvijanje u kombinaciji sa svim mehaničkim postupcima

5606

Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnog broja 5404 ili 5405 (osim pređe iz tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od konjske dlake); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama

 (5)

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s predenjem

ili

Končanje u kombinaciji s obavijanjem

ili

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

ili

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem

Poglavlje 57.

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači:

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem ili taftingom

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem ili taftingom

ili

Proizvodnja od kokosove pređe ili sisal pređe ili pređe od jute ili klasične viskozne pređe izrađene prstenastim postupkom predenja

ili

Tafting u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

ili

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s tehnikama bez tkanja, uključujući probadanje iglom

Tkanine od jute mogu se upotrijebiti kao podloga

ex Poglavlje 58.

Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni tafting postupkom; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim:

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem ili tafting

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem ili taftingom

ili

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili flokiranjem ili prevlačenjem ili laminiranjem ili metaliziranjem

ili

Tafting u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

ili

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

ili

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak)

5805

Ručno tkane tapiserije vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i slično, te tapiserije rađene iglom (na primjer, sitnim bodom, križićima), neovisno jesu li gotove ili ne

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Vez u kojem vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

5901

Tekstilni materijali prevučeni ljepilom ili škrobnim tvarima, vrsta koje se upotrebljava za vanjske uveze knjiga ili slično; tkanine za kopiranje ili precrtavanje; platna pripremljena za slikanje; ‚buckram’ i slični kruti tekstilni materijali vrsta koje se upotrebljava za izradu šešira

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili flokiranjem ili prevlačenjem ili laminiranjem ili metaliziranjem

ili

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

5902

Kord tkanine za vanjske pneumatske gume od pređe velike čvrstoće od najlona ili ostalih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona:

 

 

s masenim udjelom tekstilnih tvari manjim od 90 %,

Tkanje

 

ostalo

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s tkanjem

5903

Tkanine impregnirane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili flokiranjem ili prevlačenjem ili laminiranjem ili metaliziranjem

ili

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak)

5904

Linoleum, neovisno o tome je li rezan u oblike; podni pokrivači dobiveni premazivanjem ili prevlačenjem tekstilne podloge, neovisno o tome jesu li rezani u oblike

 (5)

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili prevlačenjem ili laminiranjem ili metaliziranjem

Tkanine od jute mogu se upotrijebiti kao podloga.

5905

Tekstilne zidne obloge:

impregnirane, premazane ili prekrivene gumom, plastičnim tvarima ili drugim tvarima

Tkanje, pletenje ili izrada netkane tkanine u kombinaciji s impregniranjem ili premazivanjem ili prevlačenjem ili laminiranjem ili metaliziranjem

 

ostalo

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje, pletenje ili izrada netkane tkanine u kombinaciji s bojenjem ili prevlačenjem ili laminiranjem

ili

Tkanje u kombinaciji s tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak)

5906

Gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tarifnog broja 5902 :

Pletene i kukičane tkanine

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s pletenjem/kukičanjem

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s pletenjem/kukičanjem

ili

Pletenje ili kukičanje u kombinaciji s gumiranjem

ili

Gumiranje u kombinaciji s barem još dvije glavne pripremne ili završne obrade (kao što je cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, termofiksacija, trajna dorada) uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

 

Ostale tkanine od pređe na temelju sintetičke filamentne pređe koje sadržavaju više od 90 % tekstilnih tvari u masi

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s tkanjem

 

Ostalo

Tkanje, pletenje ili postupci koji se sastoje od pletenja ili tkanja u kombinaciji s bojanjem ili prevlačenjem ili gumiranjem

ili

Bojenje pređe u kombinaciji s tkanjem, pletenjem ili postupkom koji ne uključuje tkanje

ili

Gumiranje u kombinaciji s barem još dvije glavne pripremne ili završne obrade (kao što je cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, termofiksacija, trajna dorada) uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

5907

Tekstilni materijali, impregnirani, premazani, prevučeni ili prekriveni na drugi način; oslikana platna za kazališne kulise, umjetničke radionice i sličnu uporabu

Tkanje ili pletenje ili izrada netkanog materijala u kombinaciji s bojenjem ili tiskom ili prevlačenjem ili impregniranjem ili prekrivanjem

ili

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

ili

Tisak (kao samostalni postupak)

5908

Tekstilni stijenjevi, tkani, prepleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevasti pleteni materijali za čarapice; impregnirani ili neimpregnirani:

 

čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane,

Proizvodnja od cjevastih pletenih ili kukičanih materijala za plinsku rasvjetu

ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

od 5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu:

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s tkanjem

ili

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s tkanjem

ili

Tkanje u kombinaciji s bojenjem ili prevlačenjem ili laminiranjem

ili

Prevlačenje, flokiranje, laminiranje ili metaliziranje u kombinaciji s barem još dvije glavne pripremne ili završne obrade (kao što je cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, termofiksacija, trajna dorada) uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 60.

Pleteni ili kukičani materijali

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s pletenjem/kukičanjem

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s pletenjem/kukičanjem

ili

Pletenje/kukičanje u kombinaciji s bojenjem ili flokiranjem ili prevlačenjem ili laminiranjem ili tiskom

ili

Flokiranje u kombinaciji s bojenjem ili tiskom

ili

Bojenje pređe u kombinaciji s pletenjem/kukičanjem

ili

Končanje ili teksturiranje u kombinaciji s pletenjem/kukičanjem uz uvjet da vrijednost upotrijebljene nekončane/neteksturirane pređe ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 61.

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kukičani:

 

dobiveni šivanjem ili drugačijim spajanjem dvaju ili više dijelova pletenih ili kukičanih materijala koji su bili razrezani u krojne oblike ili proizvedeni već oblikovani

 (5)  (6)

Pletenje ili kukičanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ostalo

 (5)

Predenje prirodnih i/ili umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana u kombinaciji s pletenjem ili kukičanjem

ili

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata u kombinaciji s pletenjem ili kukičanjem

ili

Pletenje i izrada u jednom postupku

ex Poglavlje 62.

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih ili kukičanih; osim:

 (5)  (6)

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine prije tiska (kao samostalni postupak)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 i ex 6211

Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad te drugi izrađeni pribor za odjeću, vezeni

 (6)

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina uz uvjet da vrijednost nevezenih tkanina ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 6210 i ex 6216

Protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

 (5)  (6)

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ili

Prevlačenje ili laminiranje uz uvjet da vrijednost neprevučenih ili nelaminiranih tkanina ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda, u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ex 6212

Grudnjaci, steznici, korzeti, naramenice, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi te njihovi dijelovi, pleteni ili kukičani, dobiveni šivanjem ili drugačijim spajanjem dvaju ili više dijelova pletenih ili kukičanih materijala koji su bili razrezani u krojne oblike ili proizvedeni već oblikovani

 (5)  (6)

Pletenje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine prije tiska (kao samostalni postupak)

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi:

 

 

vezeni

 (5)  (6)

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina uz uvjet da vrijednost nevezenih tkanina ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Izrada uključujući krojenje tkanine

prije tiskanja (kao samostalni postupak)

 

ostalo

 (5)  (6)

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ili

Izrada kojoj prethodi tisak (kao samostalni postupak)

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili dodataka za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212 :

 

 

vezeni

 (6)

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina uz uvjet da vrijednost nevezenih tkanina ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Izrada kojoj prethodi tisak (kao samostalni postupak)

 

Protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

 (6)

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ili

Prevlačenje ili laminiranje uz uvjet da vrijednost neprevučenih ili nelaminiranih tkanina ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda, u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

 

Međupostave za ovratnike i orukvice, razrezane

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda

 

Ostalo

 (6)

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ex Poglavlje 63.

Ostali gotovi tekstilni predmeti; setovi; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; otpadne krpe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

od 6301 do 6304

Pokrivači (deke), putne deke, posteljno rublje i sl.; zavjese itd.; ostali proizvodi za unutarnje opremanje:

 

 

od pusta, od netkanog materijala

 (5)

Oblikovanje netkane tkanine u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

 

Ostalo:

 

 

- -

vezeni

 (5)  (6)

Tkanje ili pletenje/kukičanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim pletenih i kukičanih) uz uvjet da vrijednost nevezenih tkanina ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda

 

- -

ostalo

 (5)  (6)

Tkanje ili pletenje/kukičanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

6305

Vreće i vrećice, vrsta koje se rabi za pakiranje robe

 (5)

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana ili predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana u kombinaciji s tkanjem ili pletenjem i izradom, uključujući krojenje tkanine

6306

Cerade, nadstrešnice i tende za sunce; šatori; jedra za plovila, daske za jedrenje i suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje:

 

 

od netkanih materijala

 (5)  (6)

Izrada netkane tkanine u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

 

ostalo

 (5)  (6)

Tkanje u kombinaciji s izradom uključujući krojenje tkanine

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda

6308

Setovi koji se sastoje od tkanine i pređe, neovisno sadržavaju li pribor, za izradu prostirki, tapiserija, vezenog stolnog rublja ili salveta ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju

Svaki proizvod u setu mora udovoljavati pravilu koje bi vrijedilo za taj proizvod pojedinačno. Međutim, ne mogu se ugrađivati nikakvi predmeti s podrijetlom pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % cijene franko tvornica seta

ex Poglavlje 64.

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenoga gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz tarifnog broja 6406

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornje dijelove, neovisno o tome jesu li pričvršćeni na potplat, osim na vanjski potplat, ili ne); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 65.

Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 66.

Kišobrani, suncobrani, štapovi za hodanje i sjedenje, bičevi, korbači i njihovi dijelovi:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 67.

Preparirano perje i paperje te proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 68.

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, azbesta, tinjca ili sličnih materijala

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 69.

Keramički proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 70.

Staklo i stakleni proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, vrsta koje se upotrebljava za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih predmeta ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

7013

Stakleni proizvodi vrsta koje se rabi za stolom, u kuhinji, za toaletnu upotrebu, u uredima, za unutarnje opremanje ili slične namjene (osim onih iz tarifnog broja 7010 ili 7018 )

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 71.

Prirodni ili kultivirani biseri, dragulji i poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene franko tvornica proizvoda

ex 7102 , ex 7103 i ex 7104

Obrađeni dragulji ili poludragulji (prirodni, sintetički i rekonstruirani)

Proizvodnja materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog broja proizvoda

7106 , 7108 i 7110

Plemenite kovine:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 7106 , 7108 i 7110 , ili

elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz tarifnog broja 7106 , 7108 ili 7110 , ili

fuzija i/ili legiranje plemenitih kovina iz tarifnog broja 7106 , 7108 ili 7110 , međusobno ili s običnim kovinama ili pročišćavanje

neobrađene

poluproizvedene ili u prahu

Proizvodnja od neobrađenih plemenitih kovina

ex 7107 , ex 7109 i ex 7111

Kovine platirane plemenitim kovinama, u poluobrađenom obliku

Proizvodnja iz neobrađenih kovina platiranih plemenitim kovinama

ex Poglavlje 72.

Željezo i čelik; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ili 7205

od 7208 do 7212

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluprerađevina iz tarifnog broja 7207

od 7213 do 7216

Šipke i profili, kutnici i profili od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od nehrđajućeg čelika u ingotima ili drugih primarnih oblika iz tarifnog broja 7206

7217

Žica, hladnodobivena, od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluprerađevina iz tarifnog broja 7207

7218 91 i 7218 99

Poluproizvodi

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ili 7205

od 7219 do 7222

Plosnativaljani proizvodi, žica, šipke, profili od željeza od nehrđajućeg čelika

Proizvodnja od nehrđajućeg čelika u ingotima ili drugih primarnih oblika iz tarifnog broja 7218

7223

Žica, hladnodobivena, od nehrđajućeg čelika

Proizvodnja od poluprerađevina iz tarifnog broja 7218

7224 90

Poluproizvodi

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ili 7205

od 7225 do 7228

Plosnati valjani proizvodi, toplovaljane žice i šipke, u nepravilno namotanim kolutovima; kutni profili i drugi profili od ostalog legiranog čelika; šuplje šipke za svrdla, od legiranih ili nelegiranih čelika

Proizvodnja od nehrđajućeg čelika u ingotima ili drugim primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206 , 7218 ili 7224

7229

Žica, hladnodobivena, od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluprerađevina iz tarifnog broja 7224

ex Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza ili čelika; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ex 7301

Žmurje (priboj)

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7207

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih ili tramvajskih kolosijeka, od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno zasnovani (konstruirani) za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

7304 , 7305 i 7306

Cijevi i šuplji profili od željeza i čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 7206 do 7212 i 7218 ili 7224

ex 7307

Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712 ), koji se sastoje od više dijelova

Savijanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, brušenje i pjeskarenje od neobrađenih materijala, uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih neobrađenih materijala ne prelazi 35 % cijene franko tvornica proizvoda

7308

Konstrukcije (isključujući montažne zgrade iz tarifnog broja 9406 ) i dijelovi konstrukcija (na primjer, mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, ne smiju se upotrebljavati zavareni profili iz tarifnog broja 7301

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 7315 ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 74.

Bakar i proizvodi od bakra; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

7408

Bakrena žica

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 75.

Nikal i proizvodi od nikla

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 76.

Aluminij i proizvodi od aluminija; osim:

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

7601

Aluminij u sirovim oblicima

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ili

Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminija ili od otpadaka aluminija

7602

Otpaci ili lomljevina od aluminija

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ex 7616

Proizvodi aluminija, osim mreža, ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih materijala (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, te ekspandirane kovine aluminija

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, smiju se upotrijebiti guste žičane mreže (uključujući beskrajne mreže), ograde i rešetke od metalne žice, istegnute ploče, limovi ili trake od aluminija, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 78.

Olovo i proizvodi od olova

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 79.

Cink i proizvodi od cinka:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 80.

Kositar i proizvodi od kositra:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 81.

Ostale obične kovine; kermeti; proizvodi od njih

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex Poglavlje 82.

Alati, nožarski proizvodi i pribor za jelo od običnih kovina; dijelovi za njih od običnih kovina; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

8206

Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205 , u setovima za pojedinačnu prodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva od 8202 do 8205 . Međutim, alati iz tarifnih brojeva od 8202 do 8205 mogu se upotrijebiti u sklopu setova uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % cijene franko tvornica seta

Poglavlje 83.

Razni proizvodi od običnih kovina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 84.

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

od 8425 do 8430

Koloturni sustavi i dizalice koloturnici, osim vjedričnih elevatora; vodoravna i uspravna vitla; vitla:

Brodske dizalice (samarice); dizalice (kranovi), uključujući kabelske dizalice; portalni prijenosnici, portalna nasložna kola i samokretne dizalice

Viličari; ostala radna kolica opremljena uređajima za dizanje ili rukovanje

Ostali strojevi za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (na primjer, dizala, pokretne stube, transporteri, žičare)

Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, bageri (jaružala), rovokopači, utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci

Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje, kompaktiranje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili rudača; strojevi za zabijanje i vađenje pilona; ralice za snijeg i bacači snijega

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8431

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

od 8444 do 8447

Strojevi za ispredanje (ekstruziju), izvlačenje, teksturiranje i rezanje umjetnih ili sintetičnih tekstilnih vlakana:

Strojevi za pripravu tekstilnih vlakana; strojevi za predenje, udvajanje (dubliranje) ili končanje i ostali strojevi za proizvodnju tekstilne pređe; strojevi za namatanje tekstilnih materijala (uključujući za namotavanje potke) i strojevi za pripravu tekstilne pređe za uporabu na strojevima iz tarifnih brojeva 8446 ili 8447

Strojevi za tkanje (tkalački stanovi):

Strojevi za pletenje, prošivno-pletaći strojevi i strojevi za proizvodnju obavijene pređe, tila, čipke, veza, pozamanterije, pletenica ili mreža te tafting strojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8448

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

od 8456 do 8465

Alatni strojevi za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala

Obradni centri, strojevi konstruirani od standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer strojevi s više stanica, za obradu kovina

Tokarilice za obradu metala skidanjem čestica

Alatni strojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8466

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

od 8470 do 8472

Strojevi za računanje i džepni strojevi za pohranu, reprodukciju i prikaz podataka, s računskim funkcijama; knjigovodstveni strojevi, strojevi za frankiranje pošte, strojevi za izdavanje karata i slični strojevi, s ugrađenim uređajem za računanje; registarske blagajne

Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka

Ostali uredski strojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8473

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, dijelovi i pribor za te proizvode osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

od 8501 do 8502

Električni motori i električni generatori

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8503

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

8519 , 8521

Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka

Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno o tome imaju li ugrađen videoprijamnik

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8522

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

od 8525 do 8528

Odašiljači radiodifuzije ili televizije, televizijske kamere, digitalne kamere i druge videokamere (kamkorderi)

Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radiodaljinsko upravljanje

Prijamnici radiodifuzije

Monitori i projektori koji ne sadržavaju televizijski prijamnik; televizijski prijamnici, ili aparati za snimanje ili reprodukciju slike

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

od 8535 do 8537

Električni aparati za uklapanje ili isklapanje ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kablove; ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, za električno upravljanje ili razdiobu električne struje:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8538

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

od 8542 31 do 8542 39

Monolitni integrirani krugovi

Postupak difuzije u kojem se integrirani krugovi formiraju na supstratu poluvodiča selektivnim uvođenjem odgovarajućeg dopanta, neovisno o tome jesu li sastavljeni i/ili ispitani u trećim zemljama

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

od 8544 do 8548

Izolirana žica, kabeli i ostali izolirani električni vodiči, kabeli od optičkih vlakana

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljika, vrsta koje se rabi za električne namjene

Električni izolatori od bilo kojeg materijala

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, cijevi za električne vodiče i spojnice za njih, od običnih kovina obložene izolacijskim materijalom

otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva ili aparata, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 86.

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor te njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema svih vrsta

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 87.

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila, njihovi dijelovi i pribor; osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 45 % cijene franko tvornica proizvoda

8708

Dijelovi i pribor za vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez nje; bočne prikolice motocikala

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 88.

Zrakoplovi, svemirske letjelice i njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 89.

Brodovi, brodice i plutajuće konstrukcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda; međutim, ne smiju se upotrebljavati trupovi broda iz tarifnog broja 8906

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda

ex Poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni, medicinski ili kirurški instrumenti i uređaji; njihovi dijelovi i dodaci; osim

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

9001 50

Leće za naočale od drugih materijala osim stakla

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj se obavlja jedan od sljedećih postupaka:

površinska obrada polugotovih leća u gotove oftalmološke leće s optičkom korektivnom snagom koje su namijenjena za ugradnju na naočale,

premazivanje leće odgovarajućim sredstvima za poboljšanje vida i osiguranje zaštite korisnika

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 91.

Satovi i njihovi dijelovi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 92.

Glazbala; njihovi dijelovi i dodaci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 93.

Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i dodaci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 94.

Namještaj; oprema za krevete, madraci, podnice, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i ostala rasvjetna tijela, nespomenuta ni uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice i slično; montažne zgrade;

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 95.

Igračke, igre i rekviziti za sport; njihovi dijelovi i pribor

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 96.

Razni gotovi proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene franko tvornica proizvoda

Poglavlje 97.

Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

„PRILOG III.

TEKST IZJAVE O PODRIJETLU

Izjava o podrijetlu, čiji se tekst nalazi u nastavku, sastavlja se u skladu s bilješkama. Međutim, bilješke nije potrebno navesti.

Albanska verzija

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. …(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …(2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Arapska verzija

Image 1

Bosanskohercegovačka verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.…(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi…(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Bugarska verzija

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №…(1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с…(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Hrvatska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…(2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Češka verzija

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení…(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v…(2).

Danska verzija

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.…(1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i…(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Nizozemska verzija

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.…(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële…(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of…(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Estonska verzija

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr.…(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt…(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Ferojska verzija

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr.…(1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur…(2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Finska verzija

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o…(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja…(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Francuska verzija

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle…(2) selon les règles d’origine transitoires.

Njemačka verzija

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.…(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte…(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Gruzijska verzija

Image 2

Grčka verzija

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ.…(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Hebrejska verzija

Image 3

Mađarska verzija

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám:…(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális…(2) származásúak.

Islandska verzija

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr.…(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af…(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Talijanska verzija

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.…(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale…(2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Latvijska verzija

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr.…(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir…(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Litavska verzija

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr.…(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi…(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Makedonska verzija

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …(1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со …(2) преференцијално потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Malteška verzija

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru…(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali…(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Crnogorska verzija

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.…(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi…(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Norveška verzija

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr…(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Poljska verzija

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr…(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają…(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Portugalska verzija

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial…(2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Rumunjska verzija

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.…(1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială…(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Srpska verzija

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.…(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи…(2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br…(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi…(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Slovačka verzija

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia…(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …(2).

Slovenska verzija

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno…(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Španjolska verzija

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial…(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Švedska verzija

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.…(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande…(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Turska verzija

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No:…(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre…(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Ukrajinska verzija

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл №… (8)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має… (9) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Mjesto i datum) (10)

(Potpis izvoznika; usto, potrebno je čitko navesti ime osobe koja potpisuje izjavu) (11)

„PRILOG IV.

OGLEDNI PRIMJERCI POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1 I ZAHTJEVA ZA NJEZINO IZDAVANJE

UPUTE ZA TISKANJE

1.

Svaki obrazac ima dimenzije 210 x 297 mm; dopušteno je odstupanje po dužini do minus 5 mm i do plus 8 mm. Obvezno se rabi bijeli bezdrvni papir, veličine za pisanje i težine najmanje 25 g/m2. U pozadini mora imati tiskani guilloche uzorak u zelenoj boji tako da svako krivotvorenje mehaničkim ili kemijskim sredstvima bude vidljivo na prvi pogled.

2.

Nadležna tijela stranaka mogu zadržati pravo da sama tiskaju obrasce ili ih mogu dati na tiskanje ovlaštenim tiskarama. U potonjem slučaju svaki obrazac mora sadržavati upućivanje na takvo ovlaštenje. Svaki obrazac sadržava ime i adresu tiskare ili oznaku pomoću koje ju je moguće identificirati. Osim toga, mora sadržavati i serijski broj, otisnut ili neotisnut, koji omogućuje njezinu identifikaciju.

POTVRDA O PROMETU ROBE

Image 4

Image 5

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE

Image 6

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, niže potpisani, izvoznik robe opisane na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba ispunjava potrebne uvjete za izdavanje priložene potvrde;

NAVODIM okolnosti na temelju kojih roba ispunjava te uvjete:

PODNOSIM sljedeću popratnu dokumentaciju (12):

OBVEZUJEM SE na zahtjev nadležnih tijela podnijeti sve dodatne dokaze koje bi ta tijela mogla smatrati potrebnima za izdavanje priložene potvrde te se obvezujem dopustiti, prema potrebi, da navedena tijela provedu bilo kakvu provjeru mojih poslovnih knjiga i postupaka proizvodnje navedene robe;

ZAHTIJEVAM izdavanje priložene potvrde za tu robu.

(Mjesto i datum)

(Potpis)

„PRILOG V.

POSEBNI UVJETI ZA PROIZVODE PODRIJETLOM IZ CEUTE I MELILLE

Jedini članak

1.   Pod uvjetom da su u skladu s pravilom o neizmijenjenosti iz članka 14. ovog Dodatka, sljedeći proizvodi smatraju se:

1.

proizvodima podrijetlom iz Ceute i Melille:

(a)

proizvodi u cijelosti dobiveni u Ceuti i Melilli;

(b)

proizvodi dobiveni u Ceuti i Melilli pri čijoj su proizvodnji upotrijebljeni proizvodi različiti od proizvoda u cijelosti dobivenih u Ceuti i Melilli, pod uvjetom:

i.

da su navedeni proizvodi podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 4. ovog Dodatka; ili

ii.

da su ti proizvodi podrijetlom iz Jordana ili Europske unije, pod uvjetom da su podvrgnuti obradi ili preradi koja nadilazi postupke iz članka 6. ovog Dodatka.

2.

proizvodima podrijetlom iz Jordana:

(a)

proizvodi u cijelosti dobiveni u Jordanu;

(b)

proizvodi dobiveni u Jordanu pri čijoj su proizvodnji upotrijebljeni proizvodi osim proizvoda dobivenih u cijelosti u Jordanu, pod uvjetom:

i.

da su ti proizvodi podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 4. ovog Dodatka; ili

ii.

da su ti proizvodi podrijetlom iz Ceute i Melille ili Europske unije i podvrgnuti su obradi ili preradi koja nadilazi postupke iz članka 6. ovog Dodatka.

2.   Ceuta i Melilla smatraju se jedinstvenim područjem.

3.   Izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je upisati ime stranke izvoznice i napomenu ‚Ceuta i Melilla’ u polje 2. potvrde o prometu robe EUR.1 ili u izjave o podrijetlu. Usto, u slučaju proizvodâ podrijetlom iz Ceute i Melille, taj se status navodi u polju 4. potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.

4.   Za primjenu ovih Pravila u Ceuti i Melilli odgovorna su španjolska carinska tijela.

„PRILOG VI.

IZJAVA DOBAVLJAČA

Izjava dobavljača, čiji se tekst nalazi u nastavku, mora se sastaviti u skladu s bilješkama. Međutim, bilješke nije potrebno navesti.

IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je obrađena ili prerađena u ugovornim strankama koje primjenjuju ova Pravila bez dobivanja povlaštenog podrijetla

Ja, niže potpisani dobavljač robe obuhvaćene priloženom ispravom, izjavljujem sljedeće:

1.

Za proizvodnju te robe u [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila] upotrijebljeni su sljedeći materijali koji nisu podrijetlom iz [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila]:

Opis dostavljene robe (13)

Opis upotrijebljenih materijala bez podrijetla

Tarifni broj upotrijebljenih materijala bez podrijetla (14)

Vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla (14)  (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

2.

Svi ostali materijali upotrijebljeni u [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila] za proizvodnju te robe podrijetlom su iz [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila];

3.

Sljedeća roba podvrgnuta je obradi ili preradi izvan [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila] u skladu s člankom 13. ovog Dodatka i ondje je stekla sljedeću ukupnu dodanu vrijednost:

Opis isporučene robe

Ukupna dodana vrijednost stečena izvan [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila] (16)

 

 

 

 

 

 

 

(Mjesto i datum)

 

 

 

(Adresa i potpis dobavljača; usto, potrebno je čitko navesti ime osobe koja potpisuje izjavu)

„PRILOG VII.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

Dugoročna izjava dobavljača, čiji se tekst nalazi u nastavku, mora se sastaviti u skladu s bilješkama. Međutim, bilješke nije potrebno navesti.

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

za robu koja je obrađena ili prerađena u ugovornoj stranci koje primjenjuju ova Pravila bez dobivanja povlaštenog podrijetla

Ja, niže potpisani dobavljač robe obuhvaćene priloženom ispravom koja se redovito dostavlja kupcu (17) …, izjavljujem sljedeće:

1.

Za proizvodnju te robe u [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila] upotrijebljeni su sljedeći materijali koji nisu podrijetlom iz [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila]:

Opis dostavljene robe (18)

Opis upotrijebljenih materijala bez podrijetla

Tarifni broj upotrijebljenih materijala bez podrijetla (19)

Vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla (19)  (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna vrijednost

 

2.

Svi ostali materijali upotrijebljeni u [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila] za proizvodnju te robe podrijetlom su iz [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila];

3.

Sljedeća roba podvrgnuta je obradi ili preradi izvan [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila] u skladu s člankom 13. ovog Dodatka i ondje je stekla sljedeću ukupnu dodanu vrijednost:

Opis isporučene robe

Ukupna dodana vrijednost stečena izvan [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila] (21)

 

 

 

 

 

 

Ova izjava vrijedi za sve daljnje isporuke ove robe otpremljene od…

do… (22)

Obvezujem se odmah obavijestiti… (17) ako ova izjava prestane biti valjana.

 

(Mjesto i datum)

 

 

 

(Adresa i potpis dobavljača; usto, potrebno je čitko navesti ime osobe koja potpisuje izjavu)


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(2)  Stranke su suglasne ukinuti obvezu uključivanja izjave iz članka 8. stavka 3. u dokaz o podrijetlu.

(3)  SL EZ L 302, 15.11.1985., str. 23.

(4)  Za posebne uvjete povezane s jednim ili više ‚specifičnih postupaka’, vidjeti uvodne napomene od 8.1. do 8.3.

(5)  Za posebne uvjete koji se odnose na proizvode izrađene od mješavina tekstilnih materijala, vidjeti uvodnu napomenu 6.

(6)  Vidjeti uvodnu napomenu 7.

(7)  Vidjeti uvodnu napomenu 9.

(8)  Ako izjavu o podrijetlu izdaje ovlašteni izvoznik, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora se upisati u ovaj prostor. Ako izjavu o podrijetlu ne izdaje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama izostavljaju se ili se ostavlja prazan prostor.

(9)  Potrebno je navesti podrijetlo proizvoda. Ako se izjava o podrijetlu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille, izvoznik ih mora jasno naznačiti u ispravi na kojoj se sastavlja izjava stavljanjem oznake ‚CM’.

(10)  Može se izostaviti ako je navedeno u samoj ispravi.

(11)  Ako se ne zahtijeva potpis izvoznika, ne mora se navesti ni ime potpisnika.

(12)  Na primjer: uvozne isprave, potvrde o prometu robe, trgovački računi, deklaracije proizvođača itd. koji se odnose na proizvode korištene u proizvodnji ili na robu ponovno izvezenu u istu državu.

(13)  Ako se račun, dostavnica ili druga komercijalna isprava kojoj se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne uključuje materijale bez podrijetla u istom opsegu, dobavljač ih mora jasno razlikovati.

Primjer:

Isprava se odnosi na različite modele električnih motora iz tarifnog broja 8501 koji će se upotrijebiti u proizvodnji perilica za rublje iz tarifnog broja 8450. Vrsta i vrijednost materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodnji tih motora razlikuje se od jednog do drugog modela. Stoga se različiti modeli navode zasebno u prvom stupcu, a oznake u ostalim stupcima moraju se navesti odvojeno za svaki model kako bi se proizvođaču perilica za rublje omogućila pravilna procjena o tome imaju li njegovi proizvodi status proizvoda s podrijetlom ovisno o upotrijebljenom modelu električnog motora.

(14)  Oznake u ovim stupcima navode se samo ako su potrebne.

Primjeri:

U skladu s pravilom za odjeću iz ex poglavlja 62. može se upotrijebiti tkanje u kombinaciji s izradom, uključujući krojenje tkanine. Ako proizvođač takve odjeće u ugovornoj stranci koja primjenjuje ova Pravila upotrebljava tkaninu uvezenu iz Europske unije koja je ondje proizvedena tkanjem pređe bez podrijetla, dovoljno je da dobavljač iz Europske unije u svojoj izjavi opiše materijal bez podrijetla koji je upotrijebljen kao pređa, pri čemu nije nužno navesti tarifni broj ni vrijednost takve pređe.

Ako je proizvođač željezne proizvode iz tarifnog broja 7217 proizveo iz željeznih šipki bez podrijetla, u drugom stupcu navodi ‚šipke od željeza’. Ako se ta žica koristi pri izradi stroja za koji pravilo ograničava uporabu svih materijala bez podrijetla na određen postotak vrijednosti, tada je potrebno u trećem stupcu navesti vrijednost šipki bez podrijetla.

(15)  ‚Vrijednost materijala’ znači carinska vrijednost u trenutku uvoza upotrijebljenih materijala bez podrijetla ili, ako ona nije poznata ili ju je nemoguće utvrditi, prva utvrdiva cijena plaćena za materijale u [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila].

Točna vrijednost za svaki upotrijebljeni materijal bez podrijetla navodi se za svaku jedinicu robe koja je navedena u prvom stupcu.

(16)  ‚Ukupna dodana vrijednost’ znači svi troškovi koji nastanu izvan [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila], uključujući i vrijednost svih ondje dodanih materijala. Točna ukupna dodana vrijednost stečena izvan [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila] mora se navesti po jedinici robe navedene u prvom stupcu.

(17)  Ime i adresa kupca.

(18)  Ako se račun, dostavnica ili druga komercijalna isprava kojoj se prilaže izjava odnosi na različite vrste robe ili na robu koja ne uključuje materijale bez podrijetla u istom opsegu, dobavljač ih mora jasno razlikovati.

Primjer:

Isprava se odnosi na različite modele električnih motora iz tarifnog broja 8501 koji će se upotrijebiti u proizvodnji perilica za rublje iz tarifnog broja 8450. Vrsta i vrijednost materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodnji tih motora razlikuje se od jednog do drugog modela. Stoga se različiti modeli navode zasebno u prvom stupcu, a oznake u ostalim stupcima moraju se navesti odvojeno za svaki model kako bi se proizvođaču perilica za rublje omogućila pravilna procjena o tome imaju li njegovi proizvodi status proizvoda s podrijetlom ovisno o upotrijebljenom modelu električnog motora.

(19)  Oznake u ovim stupcima navode se samo ako su potrebne.

Primjeri:

U skladu s pravilom za odjeću iz ex poglavlja 62. može se upotrijebiti tkanje u kombinaciji s izradom, uključujući krojenje tkanine. Ako proizvođač takve odjeće u ugovornoj stranci koja primjenjuje ova Pravila upotrebljava tkaninu uvezenu iz Europske unije koja je ondje proizvedena tkanjem pređe bez podrijetla, dovoljno je da dobavljač iz Europske unije u svojoj izjavi opiše materijal bez podrijetla koji je upotrijebljen kao pređa, pri čemu nije nužno navesti tarifni broj ni vrijednost takve pređe.

Ako je proizvođač željezne proizvode iz tarifnog broja 7217 proizveo iz željeznih šipki bez podrijetla, u drugom stupcu navodi ‚šipke od željeza’. Ako se ta žica koristi pri izradi stroja za koji pravilo ograničava uporabu svih materijala bez podrijetla na određen postotak vrijednosti, tada je potrebno u trećem stupcu navesti vrijednost šipki bez podrijetla.

(20)  ‚Vrijednost materijala’ znači carinska vrijednost u trenutku uvoza upotrijebljenih materijala bez podrijetla ili, ako ona nije poznata ili ju je nemoguće utvrditi, prva utvrdiva cijena plaćena za materijale u [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila].

Točna vrijednost za svaki upotrijebljeni materijal bez podrijetla navodi se za svaku jedinicu robe koja je navedena u prvom stupcu.

(21)  ‚Ukupna dodana vrijednost’ znači svi troškovi koji nastanu izvan [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila], uključujući i vrijednost svih ondje dodanih materijala. Točna ukupna dodana vrijednost stečena izvan [navesti ime relevantne ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila/imena relevantnih ugovornih stranaka koje primjenjuju ova Pravila] mora se navesti po jedinici robe navedene u prvom stupcu.

(22)  Navedite datume. Rok valjanosti dugoročne izjave dobavljača obično ne bi trebao biti dulji od 24 mjeseca, podložno uvjetima koje odrede carinska tijela ugovorne stranke koja primjenjuje ova Pravila u kojoj je sastavljena dugoročna izjava dobavljača.


Top