Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0836

Odluka br. 1/2018 Carinskog pododbora EU-Gruzija od 20. ožujka 2018. o zamjeni Protokola I. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje [2018/836]

OJ L 140, 6.6.2018, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/836/oj

6.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 140/107


ODLUKA br. 1/2018 CARINSKOG PODODBORA EU-GRUZIJA

od 20. ožujka 2018.

o zamjeni Protokola I. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje [2018/836]

CARINSKI PODODBOR EU-GRUZIJA,

uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (1), a posebno njegov članak 23. stavak 2.,

uzimajući u obzir Protokol I. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje,

budući da:

(1)

U članku 23. stavku 2. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”) za pravila o podrijetlu upućuje se na Protokol I. uz Sporazum (dalje u tekstu „Protokol I.”).

(2)

Sporazum je stupio je na snagu 1. srpnja 2016.

(3)

Člankom 38. Protokola I. predviđa se da Carinski pododbor predviđen u članku 74. stavku 1. Sporazuma može donijeti odluku o izmjeni odredaba Protokola I.

(4)

Cilj je Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) (dalje u tekstu „Konvencija”) zamijeniti protokole o pravilima o podrijetlu koji su trenutačno na snazi među zemljama paneuromediteranskog područja jedinstvenim pravnim aktom.

(5)

Unija je potpisala Konvenciju 15. lipnja 2011. Zajednički odbor osnovan na temelju članka 3. stavka 1. Konvencije Odlukom br. 1/2016 (3) odlučio je da bi Gruziju trebalo pozvati da pristupi Konvenciji.

(6)

EU i Gruzija položili su pri depozitaru Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 17. svibnja 2017. Stoga je primjenom članka 10. stavka 3. Konvencije ona stupila na snagu 1. svibnja 2012. za Uniju i 1. srpnja 2017. za Gruziju.

(7)

Protokol I. trebalo bi stoga zamijeniti novim protokolom u kojem se upućuje na Konvenciju,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol I. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2018.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2018.

Za Carinski pododbor

Predsjedavajući

S. URIDIA

Tajnici

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  SL L 261, 30.8.2014., str. 4.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(3)  Odluka br. 1/2016 Zajedničkog odbora Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla оd 28. rujna 2016. u pogledu zahtjeva Gruzije da postane ugovorna stranka Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (SL L 329, 3.12.2016., str. 118.).


PRILOG

PROTOKOL I.

u pogledu definicije pojma ‚proizvodi s podrijetlom’ i načina administrativne suradnje

Članak 1.

Primjenjiva pravila o podrijetlu

1.   Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) (dalje u tekstu ‚Konvencija’).

2.   Sva upućivanja na ‚odgovarajući ugovor’ u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

1.   Ako dođe do sporova u pogledu postupaka provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja su podnijela zahtjev za provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu te provjere, oni se podnose Carinskom pododboru. Ne primjenjuju se odredbe o mehanizmu za rješavanje sporova iz poglavlja 14. (Rješavanje sporova) glave IV. (Trgovina i pitanja povezana s trgovinom) ovog Sporazuma.

2.   U svim slučajevima rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Carinski pododbor može donijeti odluku o izmjeni odredaba ovog Protokola.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako Europska unija ili Gruzija depozitaru konvencije dostave pismenu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s njezinim člankom 9., Unija i Gruzija odmah započinju pregovore o pravilima o podrijetlu radi provedbe ovog Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu tih novoutvrđenih pravila o podrijetlu na ovaj se Sporazum i dalje primjenjuju pravila o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim, od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena bilateralna kumulacija samo između Unije i Gruzije.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, kada kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, Uniju, Tursku, sudionike procesa stabilizacije i pridruživanja, Republiku Moldovu i Gruziju, dokaz o podrijetlu može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


Top