Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0430(02)

Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžana o pojednostavljenju izdavanja viza

OJ L 128, 30.4.2014, p. 49–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

30.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 128/49


SPORAZUM

između Europske unije i Republike Azerbajdžana o pojednostavljenju izdavanja viza

EUROPSKA UNIJA dalje u tekstu „Unija”;

i

REPUBLIKA AZERBAJDŽAN,

dalje u tekstu „stranke”;

ŽELEĆI da se pojednostave međuljudski kontakti kao važan preduvjet za stabilan razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih i drugih veza, pojednostavljenjem izdavanja viza građanima Unije i državljanima Republike Azerbajdžana na temelju uzajamnosti,

IMAJUĆI NA UMU Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim seuspostavlja partnerstvo između Unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, kao i pregovore o Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Azerbajdžana koji su započeti 2010.,

UZIMAJUĆI U OBZIR Zajedničku izjavu sa sastanka na vrhu Istočnog partnerstva održanog 7. svibnja 2009. u Pragu kojom se daje politička podrška pojednostavljenju viznog režima u sigurnom okruženju,

PRIZNAJUĆI da pojednostavljenje viznog postupka ne bi smjelo poticati protupravnemigracija te pridajući posebnu pozornost pitanjima sigurnosti i ponovnog prihvata,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde i Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, koji su priloženi Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Dansku,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Svrha i područje primjene

Svrha je ovoga Sporazuma pojednostaviti, na temelju uzajamnosti, izdavanje viza građanima Unije i državljanima Republike Azerbajdžana za namjeravani boravak od najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 2.

Opća odredba

1.   Pojednostavljenje viznog postupka utvrđeno ovim Sporazumom primjenjuje se na građane Unije i državljane Republike Azerbajdžan samo ako oni nisu izuzeti od obveze pribavljanja vize prema zakonima i propisima Republike Azerbajdžana, Unije ili država članica, prema ovom Sporazumu ili drugim međunarodnim sporazumima.

2.   Nacionalno pravo Republike Azerbajdžana, prava država članica ili pravo Unije primjenjuju se na pitanja koja nisu obuhvaćena odredbama ovog Sporazuma, poput odbijanja izdavanja vize, priznavanja putnih isprava, dokaza o sredstvima dostatnim za uzdržavanje te odbijanje ulaska i mjere protjerivanja.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„država članica” znači bilo koja država članica Europske unije, s iznimkom Kraljevine Danske, Republike Irske i Ujedinjene Kraljevine;

(b)

„građanin Europske unije” znači državljanin države članice kako je definirano u točki (a);

(c)

„državljanin Republike Azerbajdžana” znači osoba koja ima državljanstvo Republike Azerbajdžana u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom koje je na snazi;

(d)

„viza” znači odobrenje koje je izdala država članica ili Republika Azerbajdžan za tranzit kroz državno područje države članice ili Republike Azerbajdžana ili namjeravani boravak od najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana na državnom području države članice ili Republike Azerbajdžana;

(e)

„osoba koja zakonito boravi” znači:

za Republiku Azerbajdžan, građanin Unije koji ima dozvolu za privremeni ili stalni boravak na državnom području Republike Azerbajdžana, za razdoblje dulje od 90 dana

za Uniju, državljanin Republike Azerbajdžana koji je na temelju prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva ovlašten ili ima pravo boravitina državnom području države članice dulje od 90 dana.

Članak 4.

Dokumenti kojima se dokazuje svrha putovanja

1.   Za sljedeće kategorije građana Unije i državljana Republike Azerbajdžan dostatne su sljedeći dokumenti za opravdavanje svrhe putovanja u drugu stranku:

(a)

za bliske srodnike - bračne drugove, djecu (uključujući usvojenu djecu), roditelje (uključujući skrbnike), bake i djedove i unučad - koji su u posjetu građanima Europske unije koji zakonito borave na državnom području Republike Azerbajdžan ili državljanima Republike Azerbajdžana koji zakonito borave na državnom području država članica ili građanima Europske unije koji borave na državnom području države članice čiji su državljani ili državljani Republike Azerbajdžana koji borave na državnom području Republike Azerbajdžana:

pisani poziv domaćina;

(b)

ne dovodeći u pitanje članak 10., za članove službenih izaslanstava, uključujući stalne članove izaslanstava, koji na temelju službenog poziva upućenog državama članicama, Europskoj uniji ili Republici Azerbajdžanu sudjeluju na službenim sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnom području Republike Azerbajdžana ili jedne od država članica održavaju međuvladine organizacije:

dopis nadležnog tijela države članice ili Republike Azerbajdžana ili dopis europske institucije u kojem se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva član izaslanstva ili stalni član izaslanstva koje putuje na državno područje druge stranke radi sudjelovanja u ranije navedenim događanjima, uz priloženi primjerak službenog poziva;

(c)

za poslovne ljude i predstavnike poslovnih organizacija:

pisani poziv domaćina: pravne osobe ili poduzeća, organizacije ili njihovih ureda ili podružnica, državnih i lokalnih tijela Republike Azerbajdžana ili država članica ili organizacijskih odbora trgovinskih ili industrijskih izložbi, konferencija i simpozija koji se održavaju na državnom području Republike Azerbajdžana ili državnom području jedne od država članica, potvrđen od strane nadležnih tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(d)

za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza robe i putnika između državnih područja Republike Azerbajdžana i država članica u vozilima koja su registrirana u državama članicama ili u Republici Azerbajdžanu:

pisana zamolba nacionalnog prijevozničkog poduzeća ili udruženja (sindikata) prijevoznika Republike Azerbajdžana ili nacionalnih udruženja prijevoznika država članica koji pružaju usluge međunarodnog cestovnog prijevoza, uz navođenje svrhe, rute, trajanja i učestalosti tih putovanja;

(e)

za učenike, studente, studente poslijediplomskih studija i učitelje koji se nalaze u pratnji, a koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, kako u okviru programa razmjene, tako i drugih školskih aktivnosti:

pisani poziv ili potvrda o upisu sveučilišta, akademije, instituta, visoke škole domaćina ili školska odnosno studentska iskaznica ili potvrda o tečajevima koje će osoba pohađati;

(f)

za osobe koje sudjeluju u znanstvenim, akademskim, kulturnim ili umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene:

pisana poziv organizacije domaćina za sudjelovanje u tim aktivnostima;

(g)

za novinare i tehničko osoblje koje ih prati zbog obavljanja posla:

potvrda ili drugi dokument koji je izdala strukovna organizacija ili poslodavac osobe o kojoj je riječ kojom se dokazuje da je ta osoba kvalificirani novinar te u kojoj se navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla ili kojom se dokazuje da je ta osoba član tehničkog osoblja koje novinara prati zbog obavljanja posla;

(h)

za sudionike međunarodnih sportskih događaja i osobe koje ih prate zbog obavljanja posla:

pisani poziv organizacije domaćina, nadležnih tijela, nacionalnih sportskih saveza država članica ili Republike Azerbajdžana ili Nacionalnog olimpijskog odbora Republike Azerbajdžana ili nacionalnih olimpijskih odbora država članica;

i.

za sudionike službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji:

pisana zamolba čelnika uprave/gradonačelnika tih gradova;

(j)

za osobe koje putuju iz zdravstvenih razloga te osobe u nužnoj pratnji:

službeni dokument zdravstvene ustanove kojom se potvrđuje nužnost pružanja zdravstvene njegeu toj ustanovi, nužnost pratnje i dokaz o financijskim sredstvima dostatnima za snošenje troškova liječenja;

(k)

za osobe koje se bave slobodnim zanimanjima i koje sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima i sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području Republike Azerbajdžana ili državnom području država članica:

pisani poziv organizacije domaćina kojom se potvrđuje da navedena osoba sudjeluje u događaju;

(l)

za predstavnike organizacija civilnog društva koji putuju radi strukovnog obrazovanja, seminara, konferencija, uključujući one koje su u okviru programa razmjene:

pisani poziv organizacije domaćina, potvrda da ta osoba predstavlja organizaciju civilnog društva i potvrda o tome da je takvo društvo upisano u odgovarajući registar, a koju je izdalo državno tijelo u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(m)

za rodbinu koja putuje zbog pogreba:

službeni dokument kojim se potvrđuje smrtni slučaj, kao i obiteljska ili druga veza između podnositelja zahtjeva i preminulog;

(n)

za posjet vojnim i civilnim grobljima:

službeni dokument kojim se potvrđuje postojanje i održavanje groba, kao i obiteljska ili druga veza između podnositelja zahtjeva i preminulog;

2.   Pisani poziv iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

(a)

za pozvanu osobu: ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj putovnice, vrijeme i svrhu putovanja, broj ulazaka i ako je potrebno, ime bračnog druga i djece koja su u pratnji pozvane osobe;

(b)

za osobu koja upućuje poziv: ime, prezime i adresu;

(c)

za pravnu osobu, poduzeće ili organizaciju koja upućuje poziv: puni naziv i adresu te:

ako je poziv uputila organizacija ili tijelo, ime i položaj osobe koja je potpisala poziv;

ako je osoba koja je uputila poziv pravna osoba ili poduzeće ili njihov ured ili podružnica s poslovnim nastanom na državnom području države članice ili Republike Azerbajdžana, broj upisnika kako propisuje nacionalno zakonodavstvo predmetne države članice ili zakonodavstvo Republike Azerbajdžana.

3.   Za kategorije osoba iz stavka 1. ovog članka sve vrste viza izdaju se prema pojednostavljenom postupku bez da je potrebno podnošenje bilo kakvog dodatnog - zakonodavstvom stranaka predviđenog - opravdanja, poziva ili potvrde u pogledu svrhe putovanja..

Članak 5.

Izdavanje viza za višekratni ulazak

1.   Diplomatske misije i konzularni uredi država članica i Republike Azerbajdžana izdaju vize za višekratni ulazak s rokom važenja od pet godina sljedećim kategorijama državljana:

(a)

bračnim drugovima, djeci (uključujući usvojenu djecu) koja su mlađa od 21 godine ili su uzdržavana, roditeljima (uključujući skrbnike) koji su u posjetu građanima Europske unije koji zakonito borave na državnom području Republike Azerbajdžana ili državljanima Republike Azerbajdžana koji zakonito borave na državnom području država članica ili građanima Europske unije koji borave na državnom području države članice čiji su državljani ili državljanima Republike Azerbajdžana koji borave na državnom području Republike Azerbajdžana.

(b)

stalnim članovima službenih izaslanstava koji na temelju službenog poziva upućenog državama članicama, Europskoj uniji ili Republici Azerbajdžanu redovito sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnom području Republike Azerbajdžana ili jedne od država članica održavaju međuvladine organizacije;

Odstupajući od prve rečenice, u slučajevima kada je potreba ili namjera čestog ili redovitog putovanja očito ograničena na kraće razdoblje, rok važenja vize za višekratni ulazak ograničen je na to razdoblje, a posebice kad je:

u slučaju osoba navedenih u točki (a), rok važenja dozvole boravka za državljane Republike Azerbajdžana koji zakonito borave u jednoj od država članica ili građane Unije koji zakonito borave u Republici Azerbajdžanu;

u slučaju osoba navedenih u točki (b), rok trajanja statusa stalnog člana službenog izaslanstva,

kraći od pet godina.

2.   Diplomatske misije i konzularni uredi država članica i Republike Azerbajdžan izdaju vize za višekratni ulazak s rokom važenja od jedne godine sljedećim kategorijama državljana, pod uvjetom da im je tijekom prethodne godine izdana barem jedna viza i da su istu koristili u skladu sa zakonima o ulasku i boravku na državnom području države koju posjećuju:

(a)

studentima, studentima poslijediplomskih studija koji redovito putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, uključujući one koji su u okviru programa razmjene;

(b)

novinarima i tehničkom osoblju koje ih prati zbog obavljanja posla;

(c)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji;

(d)

vozačima koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza robe i putnika između državnih područja Republike Azerbajdžan i država članica u vozilima koja su registrirana u državama članicama ili u Republici Azerbajdžan;

(e)

osobama koje redovno putuju iz zdravstvenih razloga te osobe u nužnoj pratnji;

(f)

osobama koje se bave slobodnim zanimanjima koje sudjeluju nameđunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području Republike Azerbajdžana ili država članica;

(g)

predstavnicima organizacija civilnog društva koji redovito putuju u Republiku Azerbajdžan ili države članice radi strukovnog obrazovanja, seminara, konferencije, uključujući one koje su u okviru programa razmjene;

(h)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene, koje redovito putuju u Republiku Azerbajdžan ili države članice;

i.

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate zbog obavljanja posla;

(j)

članovima službenih izaslanstava koji na temelju službenog poziva upućenog državama članicama, Europskoj uniji ili Republici Azerbajdžanu, redovito sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnom području Republike Azerbajdžana ili država članica održavaju međuvladine organizacije;

(k)

poslovnim ljudima i predstavnicima poslovnih organizacija koji redovito putuju u Republiku Azerbajdžan ili države članice.

Odstupajući od prve rečenice, u slučajevima kada je potreba ili namjera čestog ili redovitog putovanja očito ograničena na kraće razdoblje, rok važenja vize za višekratni ulazak ograničenje na to razdoblje.

3.   Diplomatske misije i konzularni uredi država članica i Republike Azerbajdžana izdaju vize za višekratni ulazak s rokom važenja od najmanje dvije, a najviše pet godina kategorijama osoba iz stavka 2. ovog članka, pod uvjetom da su tijekom prethodne dvije godine koristili vize za višekratni ulazak izdane na godinu dana u skladu sa zakonima o ulasku i boravku na državnom području države koju posjećuju, osim u slučajevima kada je potreba ili namjera čestog ili redovitog putovanja očito ograničena na kraće razdoblje, u kojem je slučaju rok važenja vize za višekratni ulazak ograničen na to razdoblje.

4.   Ukupno vremensko razdoblje boravka osoba iz stavaka 1. do 3. ovog članka na državnom području država članica ili Republike Azerbajdžana ne smije biti dulje od 90 dana unutar razdoblja od 180 dana.

Članak 6.

Pristojbe za obradu zahtjeva za vizu

1.   Pristojba za obradu zahtjeva za vizu iznosi 35 EUR.

Gore navedeni iznos može se izmijeniti u skladu s postupkom predviđenim člankom 14. stavkom 4.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., od plaćanja pristojbi za obradu zahtjeva za vizu oslobođene su sljedeće kategorije osoba:

(a)

bliski rođaci: (bračni drugovi, djecs (uključujući posvojenu djecu), roditelji (uključujući skrbnike), djedovi i bakr te unučad građana Europske unije koji zakonito borave na državnom području Republike Azerbajdžana, državljana Republike Azerbajdžana koji zakonito borave na državnom području država članica ili građana Europske unije koji borave na državnom području države članice čiji su državljani ili državljana Republike Azerbajdžana koji borave na državnom području Republike Azerbajdžana;

(b)

članovi službenih izaslanstava uključujući stalne članove službenih izaslanstava, koji na temelju službenog poziva upućenog državama članicama, Europskoj uniji ili Republici Azerbajdžanu sudjeluju na službenim sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnom području Republike Azerbajdžana ili jedne od država članica održavaju međuvladine organizacije;

(c)

učenici, studenti, studenti poslijediplomskih studija i učitelji koji se nalaze u pratnji, a koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, kako u okviru programa razmjene, tako i drugih školskih aktivnosti;

(d)

osobe s posebnim potrebama i u danom slučaju osobe u njihovoj pratnji;

(e)

sudionici međunarodnih sportskih događaja i osobe koje ih prate zbog obavljanja posla;

(f)

osobe koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene;

(g)

osobe koje su predočile dokumente kojima dokazuju nužnost putovanja iz razloga humanosti, uključujući osobe kojima je potrebno hitno liječenje te osobe u njihovoj pratnji, osobe koje putuju zbog pogreba bliskog srodnika ili osobe koje posjećuju bliskog srodnika koji je teško bolestan;

(h)

predstavnici organizacija civilnog društva koji putuju radi strukovnog obrazovanja, seminara, konferencija, uključujući one koje su u okviru programa razmjene;

i.

umirovljenici;

(j)

djeca mlađa od 12 godina;

(k)

novinari i tehničko osoblju koje ih prati zbog obavljanja posla.

3.   Ako država članica ili Republika Azerbajdžan surađuju s vanjskim pružateljem usluga u vezi s izdavanjem viza, vanjski pružatelj usluga može naplatiti pristojbu za pruženu uslugu. Ta pristojba je razmjerna troškovima vanjskog pružatelja usluga u obavljanju njegovih zadaća i ne smije biti viša od 30 EUR. Države članice i Republika Azerbajdžan zadržavaju mogućnost da svi podnositelji zahtjeva podnesu svoje zahtjeve izravno u njihovim konzulatima.

Vanjski pružatelj usluga obavlja svoju djelatnost za Uniju u skladu sa Zakonikom o vizama i poštujući u potpunosti zakonodavstvo Republike Azerbajdžana.

Vanjski pružatelj usluga obavlja svoju djelatnost za Republiku Azerbajdžan u skladu sa zakonodavstvom Republike Azerbajdžana i zakonodavstvom država članica EU-a.

Članak 7.

Trajanje postupaka za obradu zahtjeva za vizu

1.   Diplomatske misije i konzularni uredi država članica i Republike Azerbajdžana odlučuju o zahtjevu za vizu u roku od 10 kalendarskih dana od dana primitka zahtjeva i dokumenata koji su potrebni za izdavanje vize.

2.   Rok za donošenje odluke o zahtjevu za vizu može se u pojedinim slučajevima produljiti na 30 kalendarskih dana, posebno ako je potrebno dodatno preispitivanje zahtjeva.

3.   Rok za donošenje odluke o zahtjevu za vizu može se u hitnim slučajevima skratiti na dva radna dana ili manje.

Ako podnositelji zahtjeva moraju unaprijed dogovoriti sastanak za predaju zahtjeva, taj se sastanak, u pravilu, održava u roku od dva tjedna od dana kad je sastanak zatražen. Neovisno o prethodnoj rečenici, vanjski pružatelji usluga osiguravaju da se zahtjev za izdavanje vize u pravilu može predati bez bespotrebnog odlaganja.

U slučajevim kad je opravdano hitno postupanje, konzulat može podnositeljima zahtjeva dozvoliti predaju zahtjeva bez prethodno dogovorenog sastanka ili im može omogućiti da se sastanak održi odmah.

Članak 8.

Odlazak u slučaju gubitka ili krađe dokumenata

Građani Europske unije i državljani Republike Azerbajdžan koji su izgubili svoje osobne isprave ili kojima su te isprave ukradene tijekom boravka na državnom području Republike Azerbajdžana ili državnom području država članica mogu napustiti državno područje Republike Azerbajdžana ili državno područje država članica na temelju valjanih osobnih isprava koje ih ovlašćuju na prelazak granice, a koje su izdale diplomatske misije ili konzularni uredi država članica ili Republike Azerbajdžana, bez bilo kakve vize ili drugog odobrenja.

Članak 9.

Produljenje vize u iznimnim okolnostima

Građanima Europske unije i državljanima Republike Azerbajdžan koji zbog više sile ne mogu napustiti državno područje Republike Azerbajdžan ili država članica do datuma navedenog u njihovim vizama produljuje se rok važenja izdane vize i/ili trajanje boravka utvrđeno vizom bez plaćanja pristojbe, u skladu sa zakonodavstvom koje Republika Azerbajdžan ili država članica primateljica primjenjuju, na razdoblje potrebno za njihov povratak u državu u kojoj borave.

Članak 10.

Diplomatske putovnice

1.   Građani Europske unije i državljani Republike Azerbajdžana, nositelji valjanih diplomatskih putovnica mogu bez vize ulaziti u državna područja Republike Azerbajdžan ili država članica, napuštati ih i prolaziti kroz njih.

2.   Osobe iz stavka 1. mogu boraviti na državnim područjima Republike Azerbajdžana ili država članica tijekom razdoblja koje ne smije biti dulje od 90 dana unutar razdoblja od 180 dana.

Članak 11.

Teritorijalno važenje viza

Podložno nacionalnim pravilima i propisima o nacionalnoj sigurnosti Republike Azerbajdžana i država članica te podložno pravilima EU-a o vizama s ograničenim teritorijalnim važenjem, građani Unije i državljani Republike Azerbajdžana imaju pravo putovati unutar državnog područja država članica i državnog područja Republike Azerbajdžana na jednakoj osnovi kao i državljani Republike Azerbajdžana i građani Europske unije.

Članak 12.

Zajednički odbor za upravljanje Sporazumom

1.   Stranke osnivaju zajednički odbor stručnjaka (dalje u tekstu „Odbor”), koji se sastoji od predstavnika Unije i Republike Azerbajdžana. Uniju zastupa Europska komisija kojoj pomažu stručnjaci iz država članica.

2.   Odbor osobito ima sljedeće zadaće:

(a)

praćenje provedbe ovoga Sporazuma;

(b)

predlaganje izmjena ili dopuna ovog Sporazuma;

(c)

rješavanje sporova koji proizlaze iz tumačenja ili primjene odredaba ovoga Sporazuma.

3.   Odbor se sastaje prema potrebi, na zahtjev jedne od stranaka i najmanje jednom godišnje.

4.   Odbor utvrđuje svoj poslovnik.

Članak 13.

Odnos ovog Sporazuma prema bilateralnim sporazumima između država članica i Republike Azerbajdžan

Ovaj Sporazum od trenutka stupanja na snagu ima prednost pred odredbama bilo kojeg bilateralnog ili multilateralnog sporazuma ili dogovora sklopljenog između pojedinih država članica i Republike Azerbajdžana, u mjeri u kojoj odredbe potonjih sporazuma ili dogovora pokrivaju pitanja koja uređuje ovaj Sporazum.

Članak 14.

Završne odredbe

1.   Stranke ovaj Sporazum ratificiraju ili odobravaju u skladu sa svojim postupcima i on stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana kada se stranke međusobno obavijeste o okončanju gore navedenih postupaka.

2.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, ovaj Sporazum stupa na snagu tek na dan stupanja na snagu Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžana o ponovnom prihvatu ako je taj dan kasniji od dana predviđenog u stavku 1. ovog članka.

3.   Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme, osim ako se otkaže u skladu sa stavkom 6. ovoga članka.

4.   Ovaj se Sporazum može izmijeniti pisanim sporazumom stranaka. Izmjene stupaju na snagu nakon što se stranke međusobno obavijeste o okončanju svojih unutarnjih postupaka potrebnih u tu svrhu.

5.   Svaka stranka može suspendirati, u cijelosti ili djelomično, ovaj Sporazum zbog razloga javnog poretka, zaštite nacionalne sigurnosti ili zaštite javnog zdravlja. Druga stranka obavješćuje se o odluci o suspenziji najkasnije 48 sati prije stupanja na snagu te odluke. Stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma bez odgode obavješćuje drugu stranku o prestanku postojanja razloga za suspenziju.

6.   Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje važiti 90 dana od dana takve obavijesti.

Sastavljeno u Vilniusu dana dvadeset devetoga studenoga godine dvije tisuće trinaeste, u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i azerbajdžanskom, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


PROTOKOL

uz Sporazum o državama članicama koje schengensku pravnu stečevinu ne primjenjuju u cijelosti

One države članice koje schengenska pravna stečevina obvezuje, ali koje još ne izdaju schengenske vize, sve dok Vijeće u tu svrhu ne donese odgovarajuću odluku, izdaju nacionalne vize čije je važenje ograničeno na njihovo državno područje.

U skladu s Odlukom br. 582/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uvođenju pojednostavnjenog režima za kontrolu osoba na vanjskim granicama utemeljnu na jednostranom priznavanju određenih isprava, od strane Bugarske, Cipra i Rumunjske, kao jednakovrijednih njihovim nacionalnim vizama za potrebe tranzita preko njihovih državnih područja (1), donesene su usklađene mjere za pojednostavljenje tranzita preko državnog područja imatelja schengenskih viza i schengenskih boravišnih dozvola, preko državnog područja država članica koje još ne primjenjuju u potpunosti schengensku pravnu stečevinu.


(1)  SL L 161, 20.6.2008., str. 30.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

o članku 10. sporazuma o diplomatskim putovnicama

Unija ili Republika Azerbajdžan mogu se pozvati na djelomičnu suspenziju primjene Sporazuma, a posebno članka 10. u skladu s postupkom utvrđenim člankom 14. stavkom 5. ako druga stranka zlorabi provedbu članka 10. ili ako provedba predstavlja prijetnju javnoj sigurnosti.

Ako dođe do suspenzije provedbe članka 10., obje stranke pokreću savjetovanje u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom kako bi riješile probleme koji su doveli do suspenzije.

Kao prioritet, obje stranke prihvaćaju obvezu osiguranja visoke razine sigurnosti dokumenata za diplomatske putovnice, a posebno uvođenjem biometrijskih identifikatora. Za Uniju to će se osigurati u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (1).


(1)  SL L 385, 29.12.2004., str. 1.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

o Danskoj

Stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na postupke za izdavanje viza od strane diplomatskih misija i konzularnih predstavništava Danske.

U takvim je okolnostima poželjno da tijela Danske i Republike Azerbajdžana bez odlaganja sklope bilateralni sporazum o pojednostavljenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak koji bi sadržavao odredbe slične onima iz Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžana.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

o Ujedinjenoj Kraljevini i Irskoj

Stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na državno područje Ujedinjene Kraljevine i Irske.

U takvim je okolnostima poželjno da tijela Ujedinjene Kraljevine, Irske i Republike Azerbajdžana sklope bilateralne sporazume o pojednostavljenju izdavanja viza.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

o Islandu, Norveškoj, Švicarskoj i Lihtenštajnu

Stranke primaju na znanje bliski odnos između Europske unije i Švicarske, Islanda, Lihtenštajna i Norveške, posebno na temelju Sporazuma od 18. svibnja 1999. i 26. listopada 2004. o pridruživanju navedenih zemalja provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

U takvim je okolnostima poželjno da tijela Švicarske, Islanda, Lihtenštajna i Norveške i Republike Azerbajdžana bez odlaganja sklope bilateralne sporazume o pojednostavljenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak koji bi sadržavali odredbe slične onima iz Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžan.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

o suradnji vezano za putne isprave

Stranke su suglasne da bi Zajednički odbor osnovan člankom 12. Sporazuma, prilikom nadzora provedbe Sporazuma trebao ocijeniti utjecaj razine sigurnosti pojedinih putnih isprava na funkcioniranje Sporazuma. U tu svrhu, stranke su suglasne redovito izvještavati jedna drugu o mjerama poduzetim u svrhu sprječavanja multipliciranja različitih vrsta putnih isprava, razvoja tehničkih sigurnosnih obilježja putnih isprava, kao i vezano za postupak personalizacije izdavanja putnih isprava.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

o službenim putovnicama

Stranke, imajući u vidu okvir ovih pregovora, ponovno utvrđuju da ovaj Sporazum ne utječe na mogućnost sklapanja bilateralnih ugovora između pojedinih država članica i Republike Azerbajdžana kojima se od viznog režima izuzima nositelje službenih putovnica.


Top