Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0430(01)

Sporazum između Europske unije i Republike Azerbajdžana o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave

OJ L 128, 30.4.2014, p. 17–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

30.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 128/17


SPORAZUM

između Europske unije i Republike Azerbajdžana o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave

VISOKE UGOVORNE STRANKE,

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”;

i

REPUBLIKA AZERBAJDŽAN, dalje u tekstu „Azerbajdžan”,

ODLUČNE ojačati međusobnu suradnju kako bi se učinkovitije borile protiv nezakonitih imigracija,

ŽELEĆI ovim Sporazumom, a na temelju reciprociteta, uvesti brze i učinkovite postupke za identifikaciju te za siguran i zakonit povratak osoba koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, prisutnost ili boravak na državnom području Azerbajdžana ili neke od država članica Europske unije te želeći olakšati tranzit takvih osoba u duhu suradnje,

NAGLAŠAVAJUĆI da ovaj Sporazum ne dovodi u pitanje prava, obveze i odgovornosti Unije, njezinih država članica i Azerbajdžana koje proizlaze iz međunarodnog prava i, posebno, iz Konvencije od 28. srpnja 1951. o statusu izbjeglica i njezinog Protokola od 31. siječnja 1967.,

VODEĆI RAČUNA da, u skladu s Protokolom br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i o stajalištu Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde priloženim Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske i Irska neće sudjelovati u ovom Sporazumu, osim ako dostave obavijesti o želji za sudjelovanjem u skladu s tim Protokolom,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se odredbe ovog Sporazuma, iz područja primjene glave V. dijela trećeg Ugovora o osnivanju Europske zajednice, ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku, u skladu s Protokolom br. 22 o stajalištu Danske priloženom Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„ponovni prihvat” znači premještaj od strane države moliteljice i prihvat od strane zamoljene države osoba (koji su državljani zamoljene države, državljani trećih zemalja ili osobe bez državljanstva) za koje je utvrđeno da nezakonito ulaze, nalaze se ili borave u zemlji moliteljici, u skladu s odredbama ovog Ugovora;

(b)

„stranke sporazuma” znači Azerbajdžan i Unija;

(c)

„država članica” znači bilo koja država članica Unije koju obvezuje ovaj Sporazum;

(d)

„državljanin Azerbajdžana” znači osoba koja ima državljanstvo Azerbajdžana u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom;

(e)

„državljanin države članice” znači osoba koja, u skladu s definicijom Unije, ima državljanstvo neke države članice;

(f)

„državljanin treće zemlje” znači osoba koja ima državljanstvo koje nije državljanstvo Azerbajdžana ili neke od država članica;

(g)

„osoba bez državljanstva” znači osoba koja nema državljanstvo bilo koje države;

(h)

„dozvola boravka” znači dozvola bilo koje vrste koju je izdao Azerbajdžan ili jedna od država članica kojom se osobi daje pravo boravka na državnom području te države. Ovo se ne odnosi na privremene dozvole za zadržavanje na njenom državnom području u vezi s obradom zahtjeva za azil ili zahtjeva za dobivanje dozvole boravka;

i.

„viza” znači odobrenje koje je izdao Azerbajdžan ili jedna od država članica ili odluka koju je donio Azerbajžan ili jedna od država članica, a koja je potrebna za ulazak u njezino državno područje, boravak ili tranzit njezinim državnim područjem. To ne uključuje aerodromske tranzitne vize;

(j)

„država moliteljica” znači država (Azerbajdžan ili jedna od država članica) koja podnosi zahtjev za ponovni prihvat u skladu s člankom 9. ili zahtjev za tranzit u skladu s člankom 15. ovog Sporazuma;

(k)

„zamoljena država” znači država (Azerbajdžan ili jedna od država članica) kojoj se podnosi zahtjev za ponovni prihvat u skladu s člankom 9. ili zahtjev za tranzit u skladu s člankom 15. ovog Sporazuma;

(l)

„nadležno tijelo” znači svako državno tijelo Azerbajdžana ili jedne od država članica kojemu je povjerena provedba ovog Sporazuma u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (a);

(m)

„tranzit” znači prolazak državljana treće zemlje ili osobe bez državljanstva kroz državno područje zamoljene države tijekom putovanja iz države moliteljice u odredišnu zemlju.

Članak 2.

Osnovna načela

Dok jačaju suradnju u području sprječavanja i suzbijanja nezakonitih migracija, država moliteljica i zamoljena država osiguravaju, tijekom primjene ovog Sporazuma na osobe na koje se on odnosi, poštovanje ljudskih prava i obveza i odgovornosti koje proizlaze iz mjerodavnih međunarodnih instrumenata koji se primjenjuju na stranke, posebno iz:

Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948.;

Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. i njezinih protokola;

Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima iz 1966.;

Konvencije UN-a protiv mučenja iz 1984.;

Ženevske konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. i njezinog Protokola iz 1967.

Zamoljena država mora posebno osigurati, u skladu sa svojim obvezama koje proizlaze iz navedenih međunarodnih instrumenata, zaštitu prava osoba koje ponovno prihvaća na svoje državno područje.

Ako nema razloga vjerovati da bi time mogla ugroziti povratak osobe u zamoljenu državu, država moliteljica mora dati prednost dobrovoljnom povratu u odnosu na prisilni povrat.

ODJELJAK I.

OBVEZE AZERBAJDŽANA U VEZI S PONOVNIM PRIHVATOM

Članak 3.

Ponovni prihvat vlastitih državljana

1.   Na zahtjev države članice te bez dodatnih formalnosti osim onih propisanih ovim Sporazumom, Azerbajdžan ponovno prihvaća sve osobe koje ne ispunjuju, ili više ne ispunjuju, važeće uvjete za ulazak, prisutnost ili boravak na državnom području države moliteljice, pod uvjetom da se dokaže, ili da se može opravdano pretpostaviti na temelju dokaza prima facie, da se radi o državljanima Azerbajdžana.

2.   Azerbajdžan mora prihvatiti i sljedeće osobe:

(a)

maloljetnu nevjenčanu djecu osoba iz stavka 1., bez obzira na njihovo mjesto rođenja ili državljanstvo, osim ako imaju neovisno pravo boravka u državi članici moliteljici ili su nositelji važeće dozvole boravka koju je izdala neka druga država članica;

(b)

bračne partnere osoba iz stavka 1. koji imaju državljanstvo neke druge države ili su osobe bez državljanstva ako imaju pravo ulaska i boravka ili dobivaju pravo ulaska i boravka na državnom području Azerbajdžana, osim ako imaju neovisno pravo boravka u državi članici moliteljici ili su nositelji važeće dozvole boravka koju je izdala neka druga država članica.

3.   Nadalje, Azerbajdžan ponovno prihvaća i osobe koje su nezakonito prisutne ili borave u državi članici moliteljici, a koje su se nakon ulaska na teritorij države članice odrekle državljanstva Azerbajdžana u skladu s nacionalnim zakonima te države, osim ako im je država članica barem obećala naturalizaciju.

4.   Kada Azerbajdžan pozitivno odgovori na zahtjev za ponovni prihvat, nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo Azerbajdžana izdaje, bez obzira na volju osobe koja se ponovno prihvaća, besplatno i najkasnije u roku od pet radnih dana, putnu ispravu koja je potrebna za povratak osobe koja se ponovno prihvaća s rokom važenja od 150 dana. Ako Azerbajdžan, u roku od pet radnih dana, ne izda putnu ispravu, smatra se da, u svrhu izručenja, prihvaća korištenje standardne putne isprave Europske unije (Prilog 7.) (1)

5.   Ako, iz pravnih ili činjeničnih razloga, predmetna osoba ne može biti premještena za vrijeme valjanosti izvorno izdane putne isprave, nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo Azerbajdžana izdaje, u roku od pet radnih dana besplatno, novu putnu ispravu s istim rokom važenja. Ako Azerbajdžan, u roku od pet radnih dana, ne izda novu putnu ispravu, smatra se da, u svrhu izručenja, prihvaća korištenje standardne putne isprave Europske unije (Prilog 7.) (2)

Članak 4.

Ponovni prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva

1.   Na zahtjev neke države članice i bez dodatnih formalnosti, osim onih propisanih ovim Sporazumom, Azerbajdžan ponovno prihvaća sve državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koji ne ispunjavaju ili koji više ne ispunjavaju uvjete koji su na snazi za ulazak, prisutnost ili boravak na državnom području države članice moliteljice, ako se dokaže, ili se može opravdano pretpostaviti na temelju dokaza prima facie, da je takva osoba:

(a)

u trenutku podnošenja zahtjeva za ponovni prihvat nositelj važeće vize ili dozvole boravka koju je izdao Azerbajdžan; ili

(b)

nezakonito i izravno ušla na državno područje država članica nakon što je boravila ili prolazila državnim područjem Azerbajdžana.

2.   Obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. ne primjenjuje se ako:

(a)

državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva nalazila se samo u zračnom tranzitu u međunarodnoj zračnoj luci u Azerbajdžanu;

(b)

državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva uživa pravo pristupa državnom području države članice moliteljice bez vize.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 2., nakon što je Azerbajdžan dao pozitivan odgovor na zahtjev za ponovni prihvat, država članica moliteljica izdaje osobi kojoj je odobren ponovni prihvat, standardnu putnu ispravu EU-a u svrhu izručenja (članak 7.) (3)

ODJELJAK II.

OBVEZE PONOVNOG PRIHVATA UNIJE

Članak 5.

Ponovni prihvat vlastitih državljana

1.   Na zahtjev Azerbajdžana te bez dodatnih formalnosti, osim onih propisanih ovim Sporazumom, država članica ponovno prihvaća sve osobe koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju uvjete koji su na snazi za ulazak, prisutnost ili boravak na državnom području Albanije, pod uvjetom da se dokaže, ili se može opravdano pretpostaviti na temelju dokaza prima facie, da se radi o državljanima dotične države članice.

2.   Država članica ponovno prihvaća i sljedeće osobe:

(a)

maloljetnu nevjenčanu djecu osoba iz stavka 1., bez obzira na njihovo mjesto rođenja ili državljanstvo, osim ako imaju neovisno pravo boravka u Azerbajdžanu;

(b)

bračne partnere osoba iz stavka 1. koji imaju državljanstvo neke druge države ili su osobe bez državljanstva ako imaju pravo ulaska i boravka ili dobivaju pravo ulaska i boravka na državnom području zamoljene države članice, osim ako imaju neovisno pravo boravka u Azerbajdžanu.

3.   Nadalje, država članica ponovno prihvaća i osobe koje su nezakonito prisutne ili borave u Azerbajdžanu, a koje su se nakon ulaska na teritorij Azerbajdžana odrekle državljanstva države članice u skladu s nacionalnim zakonima te države, osim ako im je Azerbajdžan barem obećao naturalizaciju.

4.   Kada zamoljena država članica pozitivno odgovori na zahtjev za ponovni prihvat, nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo te države članice izdaje, bez obzira na volju osobe koja se ponovno prihvaća, besplatno i najkasnije u roku od pet radnih dana, putnu ispravu koja je potrebna za povratak osobe koja se ponovno prihvaća s rokom važenja od 150 dana. Ako država članica u roku od pet radnih dana ne izda putnu ispravu, smatra se da, u svrhu izručenja, prihvaća korištenje standardne putne isprave Azerbajdžana (Prilog 8.)

5.   Ako, iz pravnih ili činjeničnih razloga, predmetna osoba ne može biti premještena za vrijeme valjanosti izvorno izdane putne isprave, nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo države članice izdaje, u roku od pet radnih dana i besplatno, novu putnu ispravu s istim rokom važenja. Ako država članica u roku od pet radnih dana ne izda putnu ispravu, smatra se da, u svrhu izručenja, prihvaća korištenje standardne putne isprave Azerbajdžana (Prilog 8.)

Članak 6.

Ponovni prihvat državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva

1.   Na zahtjev Azerbajdžana i bez dodatnih formalnosti, osim onih propisanih ovim Sporazumom, država članica ponovno prihvaća sve državljane trećih zemalja ili osobe bez državljanstva koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju uvjete koji su na snazi za ulazak, prisutnost ili boravak na državnom području Azerbajdžana ako je dokazano ili se može opravdano pretpostaviti na temelju dokaza prima facie da su te osobe:

(a)

u trenutku podnošenja zahtjeva za ponovni prihvat nositelj važeće vize ili dozvole boravka koju je izdala zamoljena država članica; ili

(b)

nezakonito i izravno ušla na državno područje Azerbajdžana nakon što je boravila ili prolazila državnim područjem zamoljene države članice.

2.   Obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. ne primjenjuje se ako:

(a)

državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva nalazila se samo u zračnom tranzitu u međunarodnoj zračnoj luci u zamoljene države članice;

(b)

državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva uživa pravo pristupa državnom području Azerbajdžana bez vize.

3.   Obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. odnosi se na državu članicu koja je izdala vizu ili dozvolu boravka. Ako su vizu ili dozvolu boravka izdale dvije ili više država članica, obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. odnosi se na državu članicu koja je izdala ispravu s dužim rokom važenja, ili ako je jednoj ili više isprava već istekao rok važenja, onda se obveza odnosi na državu čija je isprava još uvijek važeća. Ako je svim ispravama već istekao rok važenja, tada se obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. odnosi na državu članicu koja je izdala dokument s najkasnijim rokom isteka važenja. Ako se ne može dati na uvid niti jedna od navedenih isprava, tada se obveza ponovnog prihvata iz stavka 1. odnosi na državu članicu posljednjeg izlaska.

4.   Ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 2., nakon je relevantna država članica dala pozitivan odgovor na zahtjev za ponovni prihvat, Azerbajdžan izdaje osobi kojoj je odobren ponovni prihvat, putnu ispravu potrebnu za njezin povratak (članak 8.).

ODJELJAK III.

POSTUPAK PONOVNOG PRIHVATA

Članak 7.

Načela

1.   Podložno stavku 2., za svaki premještaj osoba koje treba ponovno prihvatiti na temelju neke od obveza prema člancima 3. do 6. potrebno je podnijeti zahtjev za ponovni prihvat nadležnom tijelu zamoljene države.

2.   Ako osoba koja se ponovno prihvaća posjeduje važeću putnu ispravu i, u slučaju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, važeću vizu i dozvolu boravka zamoljene države, premještaj takve osobe može se izvršiti bez potrebe da država moliteljica ponosi zahtjev za ponovni prihvat i, u slučaju državljana zamoljene države, bez potrebe za dostavljanjem pisane obavijesti iz članka 12. stavka 1. nadležnom tijelu zamoljene države.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., ako je osoba uhićena u području koje obuhvaća do 15 kilometara od i unutar područja pomorskih luka i međunarodnih zračnih luka, uključujući carinske zone, države moliteljice nakon što je nezakonito prešla granicu dolazeći izravno iz teritorija zamoljene države, država moliteljica može podnijeti zahtjev za ponovni prihvat u roku od dva dana nakon uhićenja te osobe (ubrzani postupak).

Članak 8.

Zahtjev za ponovni prihvat

1.   U mjeri u kojoj je to moguće, zahtjev za ponovni prihvat mora sadržavati sljedeće podatke:

(a)

podatke o dotičnoj osobi (npr. ime, prezime, datum rođenja i, ako je moguće, mjesto rođenja i posljednje prebivalište) i, ako je primjenjivo, podatke o maloljetnoj nevjenčanoj djeci i/ili bračnim partnerima;

(b)

u slučaju vlastitih državljana, navođenje načina dokazivanja ili dokaza prima facie o državljanstvu kako je propisano u Prilozima 1. i 2.;

(c)

u slučaju državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva, navođenje načina dokazivanja ili dokaza prima facie o uvjetima za ponovni prihvat državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva kako je propisano u Prilozima 3. i 4.;

(d)

fotografiju osobe koja se ponovno prihvaća.

2.   U mjeri u kojoj je to moguće, zahtjev za ponovni prihvat mora također sadržavati sljedeće podatke,:

(a)

izjavu u kojoj je navedeno da osoba koja se treba premjestiti može trebati pomoć ili skrb i to ako je osoba o kojoj se radi izričito suglasna s tom izjavom;

(b)

svaku drugu zaštitnu ili sigurnosnu mjeru ili podatke o zdravlju osobe, koji mogu biti nužni u pojedinom slučaju premještaja.

3.   Tipski obrazac koji se koristi za zahtjev za ponovni prihvat nalazi se u Prilogu 5. ovom Sporazumu.

4.   Zahtjev za ponovni prihvat može se podnositi bilo kojim komunikacijskim sredstvom, uključujući elektroničke, kao što su faks, e-pošta itd.

Članak 9.

Dokazi o državljanstvu

1.   Dokaz o državljanstvu, prema članku 3. stavku 1. i članku 5. stavku 1., može se posebno predočiti putem isprava navedenih u Prilogu 1., čak i ako je njihov rok važenja istekao. Ako su podnesene takve isprave, države članice i Azerbajdžan uzajamno priznaju državljanstvo bez traženja daljnjih provjera. Državljanstvo se ne može utvrditi na temelju lažnih isprava.

2.   Dokaz prima facie o državljanstvu, prema članku 3. stavku 1. i članku 5. stavku 1., može se posebno predočiti putem isprava navedenih u Prilogu 2., čak i ako je njihov rok važenja istekao. Ako takve isprave budu podnesene, države članice i Azerbajdžan smatraju državljanstvo utvrđenim, osim u slučaju kad mogu dokazati suprotno. Lažne isprave ne mogu činiti dokaz prima facie o državljanstvu.

3.   Ako se ne može predočiti niti jedna od isprava iz Priloga 1. ili 2., ili su one nedovoljne iz opravdanih razloga, nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo predmetne zamoljene države, na zahtjev države moliteljice koja će biti uključena u zahtjev za ponovni prihvat, bez odlaganja će obaviti razgovor s osobom koja se ponovno prihvaća u cilju utvrđivanja njezinog državljanstva najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahtjeva.

4.   Postupak za takve razgovore može se utvrditi u provedbenim protokolima predviđenima u članku 20.

Članak 10.

Dokazi o državljanstvu za državljane trećih zemalja i osobe bez državljanstva

1.   Dokaz o uvjetima za ponovni prihvat državljana treće zemlje i osoba bez državljanstva propisan u članku 4. stavku 1. i članku 6. stavku 1. posebno se predočuje na temelju bilo kojeg dokaznog sredstva navedenog u Prilogu 3.; državljanstvo se ne može dokazati lažnim ispravama. Svaki takav dokaz uzajamno priznaju države članice i Azerbajdžan bez traženja dodatnih provjera.

2.   Dokaz prima facie o uvjetima za ponovni prihvat državljana treće zemlje i osoba bez državljanstva propisan u članku 4. stavku 1. i članku 6. stavku 1. posebno se predočuje na temelju bilo kojeg dokaznog sredstva navedenog u Prilogu 4.; državljanstvo se ne može dokazati lažnim ispravama. Ako se podnese takav dokaz prima facie, države članice i Azerbajdžan smatraju uvjete utvrđenima, osim u slučaju da oni mogu dokazati suprotno.

3.   Nezakonitost ulaska, prisutnosti ili boravka utvrđuju se na temelju putnih isprava dotične osobe u kojima nema potrebne vize ili neke druge dozvole boravka na državnom području države moliteljice. Izjava države moliteljice o tome da je utvrđeno kako dotična osoba nema potrebne putne isprave, vizu ili dozvolu boravka ujedno služi kao dokaz prima facie o nezakonitom ulasku, prisutnosti ili boravku.

Članak 11.

Rokovi

1.   Zahtjev za ponovni prihvat mora se podnijeti nadležnom tijelu zamoljene države u roku od najviše šest mjeseci nakon što je nadležno tijelo države moliteljice došlo do saznanja da državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva ne ispunjava, ili više ne ispunjava, uvjete koji su na snazi za ulazak, prisutnost ili boravak. Ako postoje pravne ili činjenične prepreke da zahtjev bude podnesen u roku, rok se, na zahtjev države moliteljice, produljuje isključivo do prestanka postojanja tih prepreka.

2.   Na zahtjev za ponovni prihvat odgovara se pisanim putem, u roku od:

(a)

dva radna dana ako je zahtjev podnesen u okviru ubrzanog postupka (članak 7. stavak 3.);

(b)

petnaest kalendarskih dana u svim drugim slučajevima.

Ovaj rok počinje teći od dana potvrde primitka zahtjeva za ponovni prihvat. Ako odgovor ne stigne unutar ovog roka, smatra se da je prijenos odobren.

Odgovor na zahtjev za ponovni prihvat može se dostaviti bilo kojim komunikacijskim sredstvom, uključujući elektroničkim, kao što su faks, e-pošta itd.

3.   Razlozi za odbijanje zahtjeva za ponovni prihvat daju se u pisanom obliku.

4.   Nakon davanja odobrenja ili, ako je prikladno, po isteku rokova iz stavka 2., dotična osoba premješta se u roku od tri mjeseca. Na zahtjev države moliteljice, taj rok može biti produžen za vrijeme koje je potrebno za otklanjanje pravnih ili praktičnih prepreka.

Članak 12.

Načini premještaja i prijevozna sredstva

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 7. stavak 2., nadležna tijela države moliteljice, prije povrata osobe, pisanim putem obavješćuju nadležna tijela zamoljene države o datumu premještaja, mjestu ulaska, mogućoj pratnji i drugim podacima važnima za premještaj barem tri dana unaprijed.

2.   Prijevoz se može obavljati bilo kojim prijevoznim sredstvom, uključujući zrakom ili morem. Vraćanje zračnim prijevozom nije ograničeno na korištenje nacionalnih prijevoznika Azerbajdžana ili neke od država članica te se može obavljati redovnim ili charter letovima. Kad se radi o vraćanju uz pratnju, takva pratnja nije ograničena na ovlaštene osobe države moliteljice, pod uvjetom da je te osobe odobrio Azerbajdžan ili bilo koja država članica.

3.   Ako se premještaj obavlja zrakom, moguće pratnja izuzeta je od obaveze stjecanja nužnih viza.

Članak 13.

Ponovni prihvat na temelju greške

Država moliteljica prihvaća natrag bilo koju osobu koju je zamoljena država prihvatila ako se utvrdi, u roku od šest mjeseci, a u slučaju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva u roku od 12 mjeseci, nakon premještaja dotične osobe da nisu ispunjeni zahtjevi iz članaka 3. do 6.

U takvim se slučajevima postupovne odredbe ovog Sporazuma primjenjuju mutatis mutandis i dostavljaju se svi dostupni podaci o stvarnom identitetu i državljanstvu osobe koju treba uzeti natrag.

ODJELJAK IV.

POSTUPAK TRANZITA

Članak 14.

Načela

1.   Države članice i Azerbajdžan ograničavaju tranzit državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva na slučajeve kad takve osobe ne mogu biti vraćene izravno u državu odredišta.

2.   Azerbajdžan dopušta tranzit državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva ako neka država članica to zatraži, a država članica odobrava tranzit državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva ako to zatraži Azerbajdžan, ako je osigurano daljnje putovanje u druge moguće države tranzita te ponovni prihvat od države odredišta.

3.   Azerbajdžan ili država članica mogu odbiti tranzit:

(a)

ako državljaninu treće zemlje ili osobi bez državljanstva prijeti opasnost od mučenja ili neljudskog ili ponižavajućeg postupanja, kažnjavanja, smrtne kazne ili progona zbog rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkog uvjerenja u državi odredišta ili nekoj drugoj državi tranzita; ili

(b)

ako će državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva podlijegati kaznenom progonu ili sankcijama u zamoljenoj državi ili u nekoj drugoj državi tranzita; ili

(c)

na temelju javnog zdravlja, nacionalne sigurnosti, javnog reda, ili zbog nekog drugog nacionalnog interesa države kojoj je zahtjev podnesen.

4.   Azerbajdžan ili država članica mogu opozvati svaku izdanu dozvolu nastanu ili izbiju na površinu okolnosti iz stavka 3. koje stoje na putu provođenju tranzita ako ili ako se više ne može jamčiti daljnje putovanje u moguće države tranzita ili kad država odredišta više ne može jamčiti ponovni prihvat. U tom slučaju država moliteljica ponovno prima državljanina treće države ili osobu bez državljanstva, po potrebi i bez odlaganja.

Članak 15.

Postupak tranzita

1.   Zahtjev za provođenje tranzita mora se podnijeti pisanim putem nadležnom tijelu zamoljene države i treba sadržavati sljedeće podatke:

(a)

vrstu tranzita (zrakom, kopnom ili morem), druge moguće države tranzita i predviđeno krajnje odredište;

(b)

podatke osobe o kojoj se radi (npr. ime, prezime, djevojačko prezime, ostala imena koja se koriste, a po kojima je ta osoba poznata ili nadimke, datum rođenja, spol i, ako je to moguće, mjesto rođenja, državljanstvo, jezik, vrstu i broj putne isprave);

(c)

predviđeno mjesto ulaska, vrijeme premještaja i moguće korištenje pratnje;

(d)

izjavu u kojoj stoji da su, po mišljenju države moliteljice, ispunjeni uvjeti određeni u članku 14. stavku 2. te da nisu poznati nikakvi razlozi za odbijanje prema članku 14. stavku 3.

Tipski obrazac koji treba koristiti za zahtjeve za tranzit nalazi se u Prilogu 6.

Zahtjev za tranzit može se podnositi bilo kojim komunikacijskim sredstvom, uključujući elektroničke, kao što su faks, e-pošta itd.

2.   Zamoljena država pisanim putem, u roku od pet radnih dana, obavješćuje državu moliteljicu o prihvatu te potvrđuje mjesto ulaska i predviđeno vrijeme prihvata ili izvješćuje o odbijanju prihvata i o razlozima takvog odbijanja. Ako odgovor na zahtjev za tranzit ne stigne u roku od pet radnih dana, smatra se da je tranzit odobren.

Odgovor na zahtjev za tranzit može se dostaviti bilo kojim [pismenim?] komunikacijskim sredstvom, uključujući elektroničkim, kao što su faks, e-pošta itd.

3.   Ako se tranzit provodi zračnim putem, osoba koja treba biti ponovno prihvaćena i potencijalna pratnja izuzimaju se od obveze pribavljanja zrakoplovno-tranzitne vize.

4.   Nadležna tijela zamoljene države u skladu s međusobnim konzultacijama pomažu u provođenju tranzita, a posebno nadziranjem osoba koje trebaju biti ponovno prihvaćene i osiguravanjem odgovarajuće opreme u tu svrhu.

5.   Tranzit dotičnih osoba izvršava se u roku od 30 dana od primitka odobrenja zahtjeva, osim ako nije dogovoreno drugačije.

ODJELJAK V.

TROŠKOVI

Članak 16.

Troškovi prijevoza i tranzita

Ne dovodeći u pitanje pravo nadležnih tijela da naplate troškove vezane uz ponovni prihvat od osobe koju se ponovno prihvaća ili od trećih stranaka, sve troškove prijevoza u vezi s ponovnim prihvatom i provođenjem tranzita, sukladno ovom Sporazumu, nastale do dosezanja granice države krajnjeg odredišta, snosi država moliteljica.

ODJELJAK VI.

ZAŠTITA PODATAKA I ODNOS S DRUGIM MEĐUNARODNIM OBVEZAMA

Članak 17.

Zaštita podataka

Priopćavanje osobnih podataka moguće je samo u slučajevima kad je ono potrebno za provedbu ovog Sporazuma od strane nadležnih tijela Azerbajdžana ili države članice, ovisno o slučaju. Obrada i postupanje s osobnim podacima u vezi s nekim određenim slučajem podliježe domaćim zakonima Azerbajdžana, ako je kontrolor nadležno tijelo neke države članice, odredbama Direktive 95/46/EZ te nacionalnom zakonodavstvu te države članice, a koje je doneseno sukladno ovoj Direktivi. Osim toga, primjenjuju se sljedeća načela:

(a)

osobni podaci trebaju se obrađivati u dobroj vjeri i zakonito;

(b)

osobni podaci moraju se prikupljati za određene, eksplicitne i zakonite ciljeve provedbe ovog Sporazuma, a ne s ciljem da ih tijelo koje ih je priopćilo, ili ono koje ih je primilo, dodatno obrađuje na način koji nije sukladan njihovoj namjeni;

(c)

osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ne smiju biti pretjerani u odnosu na svrhu u koju su prikupljeni i/ili za koju se dalje obrađuju; priopćeni osobni podaci mogu se odnositi samo na sljedeće:

osobne podatke osobe koja treba biti premještena (npr. imena, prezimena, svako ranije korišteno ime, ostala korištena imena po kojima je osoba poznata ili nadimci, spol, građanski status, datum i mjesto rođenja, sadašnje te svako ranije državljanstvo),

putovnicu, osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu (broj, rok važenja, datum izdavanja, tijelo koje ju je izdalo, mjesto izdavanja),

usputna zadržavanja i itinerar,

ostale podatke potrebne za identifikaciju osobe koja treba biti premještena ili podatke koji su potrebni za ispitivanje uvjeta za ponovni prihvat sukladno ovom Sporazumu;

(d)

osobni podaci moraju biti točni i, kad je to potrebno, ažurirani;

(e)

osobne podatke treba voditi tako da se identifikacija osoba na koje se ti podaci odnose omogući tijekom razdoblja koje nije duže nego što je potrebno, a u svrhu u koju su podaci bili prikupljeni, ili u svrhu u koju su dalje obrađivani;

(f)

tijelo koje podatke priopćava i tijelo koje ih prima poduzimaju sve potrebne mjere da osigura odgovarajuće ispravljanje, brisanje ili blokiranje osobnih podataka u slučaju kad obrada podataka nije u skladu s ovim člankom, a posebno kad ti podaci nisu primjereni, relevantni, točni ili kad su preopsežni u odnosu na svrhu obrade. To uključuje i obvezu obavještavanja druge stranke o bilo kojem ispravljanju, brisanju ili blokiranju;

(g)

tijelo koje prima podatke, na zahtjev, obavješćuje tijelo koje priopćava podatke o načinu korištenja priopćenih podataka i o tako dobivenim rezultatima;

(h)

osobni podaci smiju se priopćavati isključivo nadležnim tijelima. Za daljnje priopćavanje drugim tijelima potrebna je prethodna suglasnost tijela koje je podatke priopćilo;

i.

tijela koja priopćavaju i tijela koja primaju podatke imaju obavezu vođenja pisane evidencije o davanju i primanju osobnih podataka.

Članak 18.

Odnos s drugim međunarodnim obvezama

1.   Ovaj Sporazum ne dovodi u pitanje prava, obveze i odgovornosti Unije, njezinih država članica i Azerbajdžana koje proizlaze iz međunarodnog prava, uključujući iz međunarodnih konvencija čije su stranke, a posebno iz međunarodnih instrumenata iz članka 2. i:

međunarodnih konvencija kojima se utvrđuje država odgovorna za ispitivanje podnesenih zahtjeva za azil;

međunarodnih konvencija o izručenju i tranzitu;

multilateralnih međunarodnih konvencija i sporazuma o ponovnom prihvatu stranih državljana, kao što je Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

2.   Ništa iz ovog Sporazuma ne sprečava povratak osobe prema nekom drugom formalnom ili neformalnom sporazumu.

ODJELJAK VII.

PROVEDBA I PRIMJENA

Članak 19.

Zajednički odbor za ponovni prihvat

1.   Ugovorne stranke jedna drugoj pružaju pomoć u primjeni i tumačenju ovog Sporazuma. U tu svrhu osnivaju zajednički odbor za ponovni prihvat (dalje u tekstu „Odbor”) čiji je zadaća u prvom redu:

(a)

pratiti primjenu ovog Sporazuma;

(b)

rješavati probleme proizašle iz tumačenja ili primjene ovog Sporazuma.

(c)

odlučiti o načinu provedbe s ciljem jedinstvene primjene ovog Sporazuma;

(d)

redovito razmjenjivati podatke o provedbenim protokolima koje sastavljaju pojedinačne države članice i Azerbajdžan u skladu s člankom 20.;

(e)

predlagati izmjene ovog Sporazuma i njegovih Priloga.

2.   Odluke odbora obvezujuće su za ugovorne stranke.

3.   Odbor se sastoji od predstavnika Unije i Azerbajdžana.

4.   Odbor se sastaje prema potrebi na zahtjev jedne od ugovornih stranaka.

5.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 20.

Provedbeni protokoli

1.   Ne dovodeći u pitanje izravnu primjenjivost ovog Sporazuma, na zahtjev države članice ili Azerbajdžana, Azerbajdžan i država članica pripremaju provedbeni Protokol koji, između ostalog, sadržava pravila o:

(a)

određivanju nadležnih tijela, graničnih prijelaza i razmjeni osoba za kontakt;

(b)

uvjetima povratka uz pratnju, što uključuje i tranzit državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva, uz pratnju;

(c)

sredstvima i ispravama povrh onih navedenih u Prilozima od 1. do 4. ovom Sporazumu.

(d)

načine ponovnog prihvata u okviru ubrzanog postupka;

(e)

postupak za razgovore.

2.   Provedbeni protokoli iz stavka 1. stupaju na snagu tek nakon što je o njima obaviješten Odbor iz članka 19.

3.   U svojim odnosima s bilo kojom drugom državom članicom, a na njezin zahtjev, Azerbajdžan je suglasan primijeniti svaku odredbu provedbenog protokola sastavljenog u suradnji s jednom državom članicom. Države članice suglasne su da će primjenjivati sve odredbe provedbenog protokola koji je jedna od njih sklopila s Republikom Azerbajdžan i u svojim odnosima s Azerbajdžanom, na njegov zahtjev te ako je njegova primjena na druge države članice izvediva u praksi.

Članak 21.

Odnos s bilateralnim sporazumima o ponovnom prihvatu ili dogovorima država članica

Odredbe ovog Sporazuma imaju prvenstvo pred odredbama bilo kojeg bilateralnog sporazuma ili dogovora o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave, a koji je bio zaključen, ili bi mogao biti zaključen, sukladno članku 20. između pojedinih država članica i Azerbajdžana, ako njegove odredbe nisu sukladne odredbama ovog Sporazuma.

ODJELJAK VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Teritorijalna primjena

1.   U skladu s člankom 2., ovaj se Sporazum primjenjuje na državnom području države u kojoj se primjenjuju Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije te na državnom području Azerbajdžana.

2.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na državnom području Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Irske samo ako Europska unija o tome obavijesti Azerbajdžan.

3.   Ovaj Sporazum ne primjenjuje se na državnom području Kraljevine Danske.

Članak 23.

Stupanje na snagu, trajanje i raskid

1.   Ovaj Sporazum potvrđuju ili prihvaćaju ugovorne stranke u skladu sa svojim postupcima.

2.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana kada je posljednja Ugovorna stranka obavijestila drugu stranku o okončanju postupaka iz prvog stavka.

3.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i Irsku prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon datuma obavijesti iz članka 22. stavka 2.

4.   Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

5.   Svaka ugovorna stranka može privremeno, potpuno ili djelomično, suspendirati provedbu ovog Sporazuma, službeno obavijestivši drugu ugovornu stranku i nakon prethodnog savjetovanja s Odborom iz članka 19. Suspenzija stupa na snagu drugog dana od dana takve obavijesti.

6.   Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum službeno obavijestivši drugu ugovornu stranku. Ovaj Sporazum prestaje važiti šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 24.

Izmjene Sporazuma

Ovaj se Sporazum može izmijeniti međusobnim dogovorom ugovornih stranaka. Izmjene i dopune izrađuju se u obliku posebnih protokola, koji čine sastavni dio ovog Sporazuma i stupaju na snagu u skladu s postupkom propisanim u članku 23.

Članak 25.

Prilozi

Prilozi od 1. do 8. čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog veljače dvije tisuće četrnaeste u dva primjerka na bugarskom, hrvatskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i azerbajdžanskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  U skladu s obrascem iz preporuke Vijeća od 30. studenog 1994, SL C 274, 19.9.1996., str. 18.

(2)  Ibid.

(3)  Ibid.


PRILOG 1.

Zajednički popis isprava kojima se dokazuje državljanstvo (Članak 3. stavak 1., Članak 5. stavak 1. i Članak 9. stavak 1.)

putovnice svih vrsta (nacionalna putovnica, obična putovnica, diplomatska putovnica, službena putovnica, zajednička putovnica i zamjenska putovnica, uključujući i dječju putovnicu),

propusnica koju je izdala zamoljena država,

osobne iskaznice svih vrsta (uključujući privremene), osim osobnih iskaznica pomoraca.


PRILOG 2.

Zajednički popis dokumenata koji se smatraju prima facie dokazom državljanstva (Članak 3. stavak 1., Članak 5. stavak 1. i Članak 9. stavak 2.)

isprave navedene u Prilogu 1. čija je valjanost istekla prije više od 6 mjeseci,

preslici svih vrsta isprava navedenih u Prilogu 1.,

uvjerenja o državljanstvu i druge službene isprave u kojima se spominje državljanstvo ili koja odaju državljanstvo,

vozačke dozvole ili njihovi preslici,

izvod iz matične knjige rođenih ili presliku istog,

identifikacijska iskaznica trgovačkog društva ili presliku iste,

službene knjižice ili vojne osobne iskaznice,

upisnici pomoraca i dozvole kapetana te osobne iskaznice pomoraca,

izjave svjedoka,

izjave osobe o kojoj se radi i navod o jeziku kojim ta osoba govori, uključujući i rezultate službenog testa,

svaka druga isprava koja može pomoći u utvrđivanju državljanstva osobe o kojoj se radi.

otisci prstiju,

potvrda identiteta kao rezultat pretrage provedene u Viznom informacijskom sustavu,

u slučaju država članica koje ne koriste Vizni informacijski sustav, pozitivna identifikacija na temelju evidencije o prijavi za izdavanje vize iz tih država članica.

potvrda identiteta kao rezultat pretraživanja u IAMAS-u (Automatizirani informacijski sustav Republike Azerbajdžana za pretraživanje ulazaka i izlazaka i registracije).


PRILOG 3.

Zajednički popis dokumenata koji se smatraju dokazom uvjeta za ponovni prihvat državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva (Članak 4. stavak 1., Članak 6. stavak 1. i Članak 10. stavak 1.)

viza i/ili dozvola boravka koju je izdala zamoljena država,

ulazni/izlazni pečat u putovnici ili neka slična ovjera u putnoj ispravi osobe o kojoj se radi ili neki drugi dokaz o ulasku/izlasku (npr. fotografija),

osobne iskaznice izdane osobama bez državljanstva koje privremeno borave u zamoljenoj državi,

propusnice izdane osobama bez državljanstva koje privremeno borave u zamoljenoj državi.


PRILOG 4.

Zajednički popis dokumenata koji se smatraju prima facie dokazom o uvjetima ponovnog prihvata državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (Članak 4. stavak 1., Članak 6. stavak 1. i Članak 10. stavak 2.)

opis koji su dala nadležna tijela države moliteljice mjesta i okolnosti u kojima je dotična osoba zaustavljena nakon ulaska na područje te države;

podaci vezani uz identitet i/ili boravak osobe, koje je pribavila neka međunarodna organizacija (npr. UNHCR);

izvještaji/potvrde o podacima dobiveni od strane članova obitelji, suputnika itd.

isprave, potvrde i računi svake vrste (npr. hotelski račun, potvrde sastanka kod liječnika/zubara, ulaznica za javne/privatne institucije, ugovor o najmu automobila, potvrda kreditne kartice itd.) koji jasno ukazuju na to da je osoba o kojoj se radi boravila na državnom području zamoljene države;

karte s imenom i/ili popisi putnika u zračnom, željezničkom, autobusnom ili brodskom prijevozu koje ukazuju na prisutnost i plan putovanja osobe o kojoj se radi na državnom području države kojoj je zahtjev podnesen,

podaci koji dokazuju da je osoba o kojoj se radi koristila usluge kurira ili putničke agencije,

službene izjave, a posebno one koje daje službenik granične službe ili neki drugi svjedok koji može posvjedočiti da je dotična osoba prešla granicu,

službena izjava dotične osobe u sudskom ili upravnom postupku osobe;

izjava dotične osobe;

otisci prstiju.


PRILOG 5.

Image

Image

Image


PRILOG 6.

Image

Image

Image


PRILOG 7.

Standardna putna isprava eu-a u svrhu izručenja

(U skladu s obrascem iz preporuke Vijeća EU-a od 30. studenoga 1994.) (1)


(1)  SL C 247, 19.9.1996., str. 18.


PRILOG 8.

Image

Image


ZAJEDNIČKA IZJAVA

u vezi s Člankom 3. stavkom 3.

Ugovorne stranke primaju na znanje da, u skladu sa zakonima Republike Azerbajdžan o državljanstvu, državljaninu Republike Azerbajdžana nije moguće oduzeti državljanstvo.

Stranke su suglasne pravovremeno se savjetovati u slučaju promjena situacije.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

u vezi s Člancima 4. i 6.

Ugovorne stranke će nastojati vratiti u njegovu ili njezinu državu podrijetla svakog državljana treće zemlje koji ne ispunjava, ili više ne ispunjava, zakonske uvjete za ulazak, prisutnost ili boravak na njihovim državnim područjima.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

o kraljevini danskoj

Ugovorne stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na državno područje Kraljevine Danske ili na državljane Kraljevine Danske. S obzirom na to, Azerbajdžan i Kraljevina Danska trebale bi sklopiti sporazum o ponovnom prihvatu pod istim uvjetima kao i u ovom Sporazumu.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

o Republici Islandu i Kraljevini Norveškoj

Ugovorne stranke primaju na znanje bliski odnos između Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške, posebno na temelju Sporazuma od 18. svibnja 1999. o pridruživanju navedenih zemalja provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine. S obzirom na to, Azerbajdžan bi trebao sklopiti sporazum o ponovnom prihvatu s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom pod istim uvjetima kao i u ovom Sporazumu.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

o švicarskoj konfederaciji

Ugovorne stranke primaju na znanje bliski odnos između Europske unije i Švicarske Konfederacije, posebno na temelju Sporazuma o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, koji je stupio na snagu 1. ožujka 2008. S obzirom na to, Azerbajdžan bi trebao sklopiti sporazum o ponovnom prihvatu sa Švicarskom Konfederacijom pod istim uvjetima kao i u ovom Sporazumu.


ZAJEDNIČKA IZJAVA

o Kneževini Lihtenštajn

Ugovorne stranke primaju na znanje bliski odnos između Europske unije i Kneževine Lihtenštajn, posebno na temelju Sporazuma o pridruživanju Kneževine Lihtenštajn provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, koji je stupio na snagu 19. prosinca 2011. S obzirom na to, Azerbajdžan bi trebao sklopiti sporazum o ponovnom prihvatu s Kneževinom Lihtenštajn pod istim uvjetima kao i u ovom Sporazumu.


Top