Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A1208(04)

Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica

OJ L 345, 8.12.2006, p. 26–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 95 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 95 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 76 - 122

In force

15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

76


22006A1208(04)


L 345/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.06.1995.


SPORAZUM

o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica

UGOVORNE STRANKE,

PRISJEĆAJUĆI SE da Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja iz 1979. potiče međunarodnu suradnju u zaštiti migratornih vrsta;

PRISJEĆAJUĆI SE nadalje da je prvi sastanak Konferencije stranaka Konvencije, održan u Bonnu u listopadu 1985., uputio tajništvo Konvencije da poduzme odgovarajuće mjere za izradu Sporazuma o patkama Anatidae iz zapadnoga Palearktika;

SMATRAJUĆI kako migratorne ptice močvarice čine važan dio globalne biološke raznolikosti koju bi, u duhu Konvencije o biološkoj raznolikosti iz 1992. i Agende 21, trebalo očuvati na dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja;

SVJESNE gospodarske, društvene, kulturalne i rekreacijske koristi koju donosi uzimanje iz prirode određenih vrsta migratornih ptica močvarica, kao i okolišnih, ekoloških, genetičkih, znanstvenih, estetskih, rekreacijskih, kulturalnih, obrazovnih, društvenih i gospodarskih vrijednosti ptica močvarica općenito;

UVJERENE da se svako uzimanje migratornih ptica močvarica iz prirode mora odvijati na održivoj osnovi, uzimajući u obzir status zaštite dotične vrste na cijelom njezinom području rasprostranjenosti, kao i njezine biološke značajke;

SVJESNE kako su migratorne ptice močvarice posebno osjetljive jer sele na velike udaljenosti i ovise o mrežama močvara čija se površina smanjuje i koje, posebno kao staništa ptica močvarica, propadaju zbog neodrživih ljudskih aktivnosti, kako se navodi u Konvenciji o zaštiti močvara od međunarodne važnosti iz 1971.;

PRIZNAJUĆI potrebu da se odmah poduzmu radnje kako bi se zaustavilo propadanje vrsta migratornih ptica močvarica i njihovih staništa u zemljopisnom području selidbenih sustava afričko-euroazijskih ptica močvarica;

UVJERENE da će zaključenje multilateralnoga Sporazuma i njegova provedba putem koordiniranoga ili zajedničkoga djelovanja znatno doprinijeti zaštiti migratornih ptica močvarica i njihovih staništa na najdjelotvorniji način te će usputnu korist donijeti i mnogim drugim vrstama životinja i biljaka; i

PRIZNAJUĆI da će za djelotvornu provedbu takvoga Sporazuma nekim državama na području rasprostranjenosti trebati osigurati pomoć u istraživanju, izobrazbi i praćenju vrsta migratornih ptica močvarica i njihovih staništa, upravljanju tim staništima kao i za osnivanje ili unapređivanje znanstvenih i administrativnih ustanova za potrebe provedbe ovog Sporazuma,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak I.

Područje primjene, definicije i tumačenje

1.   Zemljopisno područje primjene ovog Sporazuma područje je selidbenih sustava afričko-euroazijskih ptica močvarica kako je utvrđeno u Prilogu 1. ovom Sporazumu, dalje u tekstu „područje Sporazuma”.

2.   Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„Konvencija” znači Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja iz 1979.,

(b)

„Tajništvo Konvencije” znači tijelo osnovano prema članku IX. Konvencije;

(c)

„ptice močvarice” znači vrste ptica koje u ekološkom smislu, barem u dijelu svojega godišnjeg ciklusa, ovise o močvarama, čije se područje rasprostranjenosti u cijelosti ili djelomično nalazi unutar područja Sporazuma, a navedene su u Prilogu 2. ovom Sporazumu;

(d)

„tajništvo Sporazuma” znači tijelo osnovano prema članku VI. stavku 7. točki (b), ovog Sporazuma;

(e)

„stranke” znači, ako kontekst ne upućuje drukčije, stranke ovog Sporazuma;

i

(f)

„stranke koje su prisutne i glasuju”, znači prisutne stranke koje daju glas za ili protiv; stranke koje se suzdržavaju od glasovanja ne ubrajaju se među stranke koje su prisutne i glasuju.

Osim toga, pojmovi određeni člankom I. stavkom 1. točkama (a) do (k) Konvencije, imaju isto značenje, mutatis mutandis, i u ovom Sporazumu.

3.   Ovaj je Sporazum Sporazum u smislu članka IV. stavka 3. Konvencije.

4.   Prilozi ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio. Svako upućivanje na Sporazum uključuje i upućivanje na njegove priloge.

Članak II.

Temeljna načela

1.   Stranke poduzimaju koordinirane mjere za održavanje povoljnog statusa zaštite vrsta migratornih ptica močvarica, odnosno njihova vraćanja u takvo stanje. U tu svrhu, u granicama svojih nacionalnih nadležnosti, stranke primjenjuju mjere propisane člankom III., zajedno s posebnim akcijama koje su određene Akcijskim planom predviđenim u članku IV. ovog Sporazuma.

2.   Primjenjujući mjere propisane stavkom 1., stranke trebaju uzeti u obzir načelo opreza.

Članak III.

Mjere opće zašite

1.   Stranke poduzimaju mjere zaštite migratornih ptica močvarica, pridajući osobitu pozornost ugroženim vrstama kao i vrstama čiji je status zaštite nepovoljan.

2.   U tu svrhu, stranke:

(a)

pristaju na jednako strogu zaštitu ugroženih vrsta migratornih ptica močvarica u području Sporazuma kakva se predviđa člankom III. stavcima 4. i 5. Konvencije;

(b)

osiguravaju da se svaka uporaba migratornih ptica močvarica temelji na procjeni najboljih raspoloživih saznanja o njihovoj ekologiji i da je održiva za vrste kao i za ekološke sustave koji ih podržavaju;

(c)

utvrđuju lokalitete i staništa migratornih ptica močvarica koja se pojavljuju unutar njihova područja te potiču zaštitu, gospodarenje, sanaciju i obnovu tih lokaliteta, u suradnji s tijelima navedenima u članku IX. stavcima (a) i (b) ovog Sporazuma, koja se bave zaštitom staništa;

(d)

usuglašavaju napore kako bi osigurale održavanje mreže odgovarajućih staništa ili, ako je to prikladno, njezino ponovno uspostavljanje u čitavom području rasprostranjenosti svake dotične vrste migratornih ptica močvarica, posebno tamo gdje se močvare protežu preko područja više od jedne stranke ovog Sporazuma;

(e)

istražuju probleme koji predstavljaju ili će vjerojatno predstavljati ljudske djelatnosti i nastoje provoditi sanacijske mjere, uključujući sanaciju i obnovu staništa, i mjere za nadoknađivanje izgubljenih staništa;

(f)

surađuju u kriznim slučajevima koji zahtijevaju međunarodno zajedničko djelovanje te u utvrđivanju vrsta migratornih ptica močvarica koje su najosjetljivije na takve slučajeve, kao što surađuju i u izradi odgovarajućih interventnih postupaka za jaču zaštitu navedenih vrsta u takvim slučajevima i pripremi smjernica za pružanje pomoći pojedinačnim strankama u rješavanju takvih situacija;

(g)

zabranjuju namjerno uvođenje nezavičajnih vrsta ptica močvarica u okoliš i poduzimaju sve primjerene mjere za sprečavanje nenamjernoga puštanja takvih vrsta, ako bi takvo uvođenje ili puštanje štetilo statusu zaštite divlje flore i faune; ako su nezavičajne vrste ptica močvarica već uvedene, stranke poduzimaju sve prikladne mjere kako dotične vrste ne bi postale prijetnja autohtonim vrstama;

(h)

pokreću ili podržavaju istraživanje biologije i ekologije migratornih ptica močvarica, uključujući usklađenje metoda istraživanja i praćenja i, ako je to primjereno, uspostavljanje zajedničkih programa istraživanja i praćenja ili suradnje na tim programima;

(i)

analiziraju svoje potrebe za osposobljavanjem iz, inter alia, područja proučavanja, praćenja, prstenovanja migratornih ptica močvarica i upravljanja močvarnim područjima, kako bi utvrdile prioritetne teme i područja za izobrazbu, i surađuju u razvoju i osiguravanju odgovarajućih programa osposobljavanja;

(j)

izrađuju i vode programe jačanja svijesti i razumijevanja pitanja zaštite migratornih ptica močvarica općenito, kao i posebnih ciljeva i odredbi ovog Sporazuma;

(k)

razmjenjuju informacije i rezultate programa istraživanja, praćenja, zaštite i obrazovanja;

i

(l)

surađuju s ciljem pružanja uzajamne pomoći u provedbi ovog Sporazuma, posebno u područjima istraživanja i praćenja.

Članak IV.

Akcijski plan i smjernice za zaštitu

1.   Akcijski plan prilaže se kao Prilog 3. ovom Sporazumu. U njemu se navode akcije koje ugovorne stranke poduzimaju vezano uz prioritetne vrste i pitanja, pod sljedećim naslovima, sukladno općim mjerama zaštite navedenima u članku III. ovog Sporazuma:

(a)

zaštita vrsta:

(b)

zaštita staništa;

(c)

upravljanje ljudskim aktivnostima;

(d)

istraživanje i praćenje;

(e)

obrazovanje i obavješćivanje;

i

(f)

provedba.

2.   Akcijski plan preispituje se na svakom redovnom zasjedanju stranaka, vodeći računa o Smjernicama za zaštitu.

3.   Sve izmjene akcijskoga plana usvaja sastanak stranaka vodeći računa o odredbama članka III. ovog Sporazuma.

4.   Smjernice za zaštitu podnose se na usvajanje na prvom zasjedanju sastanka stranaka i redovno se preispituju.

Članak V.

Provedba i financiranje

1.   Svaka stranka:

(a)

određuje tijelo ili tijela nadležna za provedbu ovog Sporazuma, koja, inter alia, prate sve aktivnosti koje bi mogle utjecati na status zaštite vrsta migratornih ptica močvarica za koje je dotična stranka država područja rasprostranjenosti;

(b)

određuje točku kontakt s drugim strankama i bez odgađanja javlja njezin naziv i adresu tajništvu Sporazuma, o čemu odmah treba obavijestiti sve ostale stranke;

i

(c)

za svako redovno zasjedanje sastanka stranaka, počevši od drugoga zasjedanja, priprema izvješće o svojoj provedbi Sporazuma s osobitim osvrtom na mjere zaštite koje je poduzela. Oblik navedenih izvješća određuje se na prvom zasjedanju sastanka stranaka i prema potrebi se razmatra na svakom sljedećem zasjedanju sastanka stranaka. Svako izvješće treba podnijeti tajništvu Sporazuma najkasnije 120 dana prije redovnog zasjedanja sastanka stranaka za koji je priređeno, a primjerke izvješća tajništvo Sporazuma odmah šalje svim ostalim strankama.

2.

(a)

Svaka stranka daje doprinos proračunu Sporazuma u skladu sa skalom procjene Ujedinjenih naroda. Doprinosi su ograničeni na iznos od najviše 25 % ukupnoga proračuna za svaku stranku koja je država područja rasprostranjenosti. Niti od jedne organizacije regionalne gospodarske integracije ne zahtijeva se doprinos veći od 2,5 % iznosa administrativnih troškova.

(b)

Odluke koje se odnose na proračun i sve izmjene skale procjene za koje se utvrdi da su potrebne usvaja sastanak stranaka konsenzusom.

3.   sastanak stranaka može od dobrovoljnih priloga stranaka ili iz bilo kojeg drugog izvora osnovati fond za zaštitu, u svrhu financiranja praćenja, istraživanja, osposobljavanja i projekata koji se odnose na očuvanje, uključujući zaštitu i upravljanje, migratornih ptica močvarica.

4.   Stranke potiču se na pružanje pomoći u osposobljavanju, te tehničke i financijske pomoći drugim strankama u provedbi odredaba ovog Sporazuma na multilateralnoj ili bilateralnoj osnovi.

Članak VI.

Sastanak stranaka

1.   Sastanak stranaka tijelo je koje donosi odluke u okviru ovog Sporazuma.

2.   Depozitar, savjetujući se s tajništvom Konvencije, saziva zasjedanje sastanka stranaka najkasnije godinu dana nakon dana stupanja ovog Sporazuma na snagu. Nakon toga, tajništvo Sporazuma, savjetujući se s tajništvom Konvencije, saziva redovna zasjedanja sastanaka stranaka u razmacima od najviše tri godine, ako sastanak stranaka ne odluči drukčije. Kad je to moguće, takva bi zasjedanja trebalo održavati zajedno s redovnim sastancima Konferencije stranaka Konvencije.

3.   Na pisani zahtjev najmanje jedne trećine stranaka, tajništvo Sporazuma saziva izvanredno zasjedanje sastanka stranaka.

4.   Ujedinjene narode, njihove specijalizirane agencije, Međunarodnu agenciju za atomsku energiju, svaku državu koja nije stranka ovog Sporazuma i tajništva međunarodnih konvencija, koja se bave, inter alia, očuvanjem, uključujući zaštitu i upravljanje, migratornih ptica močvarica, na zasjedanjima sastanka stranaka mogu zastupati promatrači. Ako se tome ne usprotivi najmanje trećina prisutnih stranaka, promatrači isto tako na zasjedanjima sastanka stranaka mogu zastupati svaku drugu agenciju ili tijelo tehnički osposobljeno za pitanja zaštite ili proučavanja migratornih ptica močvarica.

5.   Pravo glasovanja imaju samo stranke. Svaka stranka ima jedan glas, ali organizacije regionalne gospodarske integracije koje su stranke ovog Sporazuma, u pitanjima iz svoje nadležnosti koriste svoje pravo glasa brojem glasova koji je jednak broju njihovih država članica koje su stranke Sporazuma. Organizacija regionalne gospodarske integracije ne koristi svoje pravo glasa ako njezine države članice koriste svoje i vice versa.

6.   Ako se ovim Sporazumom ne predviđa drukčije, sastanak stranaka odluke usvaja konsenzusom ili, ako konsenzus nije moguće postići, dvotrećinskom većinom prisutnih stranaka koje glasuju.

7.   Na svojem prvom zasjedanju, sastanak stranaka:

(a)

konsenzusom usvaja svoj poslovnik;

(b)

osniva tajništvo Sporazuma u okviru Tajništva Konvencije, koje obavlja tajničke funkcije navedene u članku VIII. ovog Sporazuma;

(c)

osniva Tehnički odbor predviđen člankom VII. ovog Sporazuma;

(d)

usvaja oblik izvješća koja treba izraditi sukladno članku V. stavku 1. točki (c) ovog Sporazuma;

i

(e)

usvaja mjerila za određivanje kriznih situacija u kojima su potrebne hitne mjere zaštite i utvrđuje načine raspodjele odgovornosti za akcije koje treba poduzeti.

8.   Na svakom redovnom zasjedanju sastanak stranaka:

(a)

razmatra stvarne i moguće promjene statusa zaštite migratornih ptica močvarica i staništa važnih za njihov opstanak, kao i čimbenika koji bi na njih mogli utjecati;

(b)

ocjenjuje postignuti napredak i eventualne poteškoće na koje se naišlo u provedbi ovog Sporazuma;

(c)

usvaja proračun i razmatra sva pitanja vezana uz financijska rješenja iz ovog Sporazuma;

(d)

rješava sva pitanja vezana uz tajništvo Sporazuma i članstvo Tehničkoga odbora;

(e)

usvaja izvješće koje se dostavlja strankama ovog Sporazuma i Konferenciji stranaka Konvencije;

i

(f)

utvrđuje vrijeme i mjesto održavanja sljedećeg zasjedanja.

9.   Na svakom zasjedanju sastanak stranaka može:

(a)

dati strankama preporuke koje smatra nužnima ili prikladnima;

(b)

usvojiti posebne akcije za poboljšanje učinkovitosti ovog Sporazuma i, ovisno o situaciji, interventne mjere predviđene člankom VII. stavkom 4. ovog Sporazuma;

(c)

razmatrati i odlučivati o prijedlozima za izmjenu ovog Sporazuma;

(d)

izmijeniti Akcijski plan sukladno članku IV. stavku 3. ovog Sporazuma;

(e)

osnovati pomoćna tijela koja smatra potrebnima za pružanje pomoći u provedbi ovog Sporazuma, posebno u svrhe koordinacije s tijelima koja su osnovana u okviru drugih međunarodnih ugovora, konvencija i dogovora kad među njima postoji preklapanje u zemljopisnom i taksonomskom smislu;

i

(f)

odlučivati o svim drugim pitanjima u vezi s provedbom ovog Sporazuma.

Članak VII.

Tehnički odbor

1.   Tehnički odbor sastoji se od:

(a)

devet stručnjaka koji predstavljaju različite regije područja Sporazuma, u skladu s ravnomjernom zemljopisnom zastupljenošću;

(b)

jednoga predstavnika Međunarodnoga saveza za zaštitu prirode i prirodnih dobara (IUCN), jednoga predstavnika Međunarodnog ureda za proučavanje ptica močvarica i močvarnih područja (IWRB) i jednoga predstavnika Međunarodnoga vijeća za zaštitu divljači i divljih vrsta (CIC);

i

(c)

po jednoga stručnjaka iz svakoga od sljedećih područja: ruralno gospodarstvo, gospodarenje divljači, pravo okoliša.

Postupak imenovanja stručnjaka, vremenski rok na koji se imenuju i postupak određivanja predsjedatelja Tehničkog odbora određuje sastanak stranaka. Predsjedatelj može primiti najviše četiri promatrača iz specijaliziranih međunarodnih međuvladinih i nevladinih organizacija.

2.   Ako sastanak stranaka ne odluči drukčije, sastanke Tehničkog odbora saziva tajništvo Sporazuma, zajedno sa svakim redovnim zasjedanjem sastanka stranaka i najmanje po jednom između redovnih zasjedanja Sastanka stranaka.

3.   Tehnički odbor:

(a)

pruža znanstvene i tehničke savjete i informacije sastanku stranaka i, putem tajništva Sporazuma, strankama;

(b)

daje preporuke sastanku stranaka u vezi s akcijskim planom, provedbom Sporazuma i daljnjim istraživanjima koja će se provoditi;

(c)

za svako redovno zasjedanje sastanka stranaka izrađuje izvješće o svojem radu, koje treba podnijeti tajništvu Sporazuma najkasnije stotinu i dvadeset dana prije zasjedanja sastanka stranaka, a tajništvo Sporazuma primjerke izvješća odmah dostavlja svim strankama;

i

(d)

obavlja sve druge zadaće koje mu povjeri sastanak stranaka.

4.   Kada, po mišljenju Tehničkoga odbora, dođe do krizne situacije koja zahtijeva usvajanje neposrednih mjera za izbjegavanje pogoršanja statusa zaštite jedne ili više vrsta migratornih ptica močvarica, Tehnički odbor može od tajništva Sporazuma zatražiti da hitno sazove sastanak zainteresiranih stranaka. Te se stranke nakon toga moraju sastati što je ranije moguće kako bi ubrzano uspostavile mehanizam pružanja zaštite vrsti za koju je utvrđeno da je izložena posebno štetnoj prijetnji. Kada se na takvom sastanku usvoji preporuka, zainteresirane stranke obavješćuju jedna drugu i tajništvo Sporazuma o mjerama koje su poduzele za njezinu provedbu, ili o razlozima zbog kojih preporuka ne može biti provedena.

5.   Tehnički odbor može osnovati radne skupine koje su potrebne za obavljanje posebnih zadaća.

Članak VIII.

Tajništvo Sporazuma

Funkcije tajništva Sporazuma su:

(a)

organizirati i pružati usluge potrebne za održavanje zasjedanja sastanka stranaka kao i sastanaka Tehničkog odbora;

(b)

provoditi odluke koje mu povjeri sastanak stranaka;

(c)

promicati i koordinirati aktivnosti u okviru Sporazuma, uključujući Akcijski plan, u skladu s odlukama sastanka stranaka;

(d)

povezati se s državama obuhvaćenim područjem Sporazuma koje nisu njegove stranke i omogućiti međusobnu koordinaciju stranaka te koordinaciju s međunarodnim i nacionalnim organizacijama čije aktivnosti su izravno ili neizravno vezane za očuvanje migratornih ptica močvarica, uključujući njihovu zaštitu i gospodarenje;

(e)

prikupiti i ocijeniti informacije koje će poticati ciljeve i provedbu Sporazuma, te organizirati širenje tih informacija na primjeren način;

(f)

usmjeriti pozornost sastanka stranaka na pitanja koja se odnose na ovaj Sporazum;

(g)

svakoj stranci, najkasnije šezdeset dana prije početka svakoga redovnog zasjedanja sastanka stranaka, dostaviti primjerke izvješća tijela iz članka V. stavka 1. točke (a) ovog Sporazuma i izvješća Tehničkog odbora, zajedno s primjercima izvješća koje je dužno osigurati sukladno stavku (h) ovog članka;

(h)

jednom godišnje i za svako redovno zasjedanje sastanka stranaka, sastaviti izvješće o radu tajništva i o provedbi Sporazuma;

(i)

upravljati proračunom Sporazuma i, ako je osnovan, njegovim fondom za zaštitu;

(j)

pružati informacije široj javnosti o ovom Sporazumu i njegovim ciljevima;

i

(k)

obavljati sve druge funkcije koje ima u okviru ovog Sporazuma ili mu ih povjeri sastanak stranaka.

Članak IX.

Odnosi s međunarodnim tijelima koja se bave migratornim pticama močvaricama i njihovim staništima

Tajništvo Sporazuma savjetuje:

(a)

na redovitoj osnovi, tajništvo Konvencije i, prema potrebi, tijela zadužena za tajničke funkcije u okviru sporazuma zaključenih sukladno članku IV. stavcima 3. i 4. Konvencije koji se odnose na migratorne ptice močvarice, sukladno Konvenciji o zaštiti močvara od međunarodne važnosti posebno kao staništa ptica močvarica iz 1971., Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore iz 1973., Afričkoj konvenciji o zaštiti prirode i prirodnih resursa iz 1968., Konvenciji o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa iz 1979. i Konvenciji o biološkoj raznolikosti iz 1992., s ciljem suradnje sastanka stranaka s strankama navedenih Konvencija na svim pitanjima od zajedničkog interesa, a posebno u izradi i provedbi Akcijskoga plana;

(b)

tajništva drugih odgovarajućih konvencija i međunarodnih instrumenata u pogledu pitanja od zajedničkog interesa;

i

(c)

druge organizacije mjerodavne u području očuvanja, uključujući zaštitu i gospodarenje, migratornih ptica močvarica i njihovih staništa, kao i u područjima istraživanja, obrazovanja i podizanja svijesti.

Članak X.

Izmjene Sporazuma

1.   Izmjene ovog Sporazuma mogu se donositi na svakom redovnom i izvanrednom zasjedanju sastanka stranaka.

2.   Izmjene Sporazuma može predlagati svaka stranka.

3.   Tekst svake predložene izmjene s obrazloženjem treba dostaviti tajništvu Sporazuma najkasnije 150 dana prije otvaranja zasjedanja. Tajništvo Sporazuma primjerke toga teksta odmah prosljeđuje strankama. Sve primjedbe na tekst stranke trebaju dostaviti tajništvu Sporazuma najkasnije 60 dana prije otvaranja zasjedanja. Tajništvo će, nakon posljednjega dana za podnošenje primjedbi, što je prije moguće proslijediti strankama sve primjedbe podnijete do toga dana.

4.   Izmjena Sporazuma koja nije izmjena njegovih priloga usvaja se dvotrećinskom većinom stranaka koje su prisutne i glasuju te stupa na snagu za one stranke koje su je prihvatile, 30. dan nakon dana na koji je dvije trećine stranaka Sporazuma na dan usvajanja izmjene, svoje instrumente prihvata izmjene položile kod depozitara. Za svaku stranku koja položi instrument prihvata nakon dana na koji su dvije trećine stranaka položile svoje instrumente prihvata, izmjena stupa na snagu 30. dan nakon datuma na koji je položila svoj instrument prihvata.

5.   Svi dodatni prilozi i sve izmjene priloga usvajaju se dvotrećinskom većinom stranaka koje su prisutne i glasuju, i za sve stranke stupaju na snagu 90. dan nakon datuma njihova usvajanja na sastanku stranaka, osim za stranke koje su stavile rezervu sukladno stavku 6. ovog članka.

6.   Tijekom razdoblja od devedeset dana predviđenoga u stavku 5. ovog članka, svaka stranka notifikacijom depozitaru može staviti rezervu u pogledu nekoga dodatnog priloga ili neke izmjene priloga. Ta se rezerva u bilo koje vrijeme može povući notifikacijom depozitaru, nakon čega dodatni Prilog, odnosno izmjena, stupa na snagu za dotičnu stranku 30. dana nakon datuma povlačenja rezerve.

Članak XI.

Učinak ovog Sporazuma na međunarodne konvencije i zakonodavstvo

1.   Odredbe ovog Sporazuma ne utječu na prava i obveze bilo koje stranke koje proizlaze iz postojećih međunarodnih ugovora, konvencija ili sporazuma.

2.   Odredbe ovog Sporazuma ni na koji način ne utječu na pravo bilo koje stranke da zadrži ili usvoji strože mjere zaštite migratornih ptica močvarica i njihovih staništa.

Članak XII.

Rješavanje sporova

1.   Svaki spor do kojega može doći između dviju ili više stranaka u pogledu tumačenja ili primjene odredbi ovog Sporazuma podliježe dogovoru između stranaka u sporu.

2.   Ako spor nije moguće riješiti sukladno stavku 1. ovog članka, stranke mogu uz obostranu suglasnost predati spor arbitraži, posebno arbitraži Stalnog arbitražnoga suda u Den Haagu, a za stranke koje su spor predale na arbitražu, odluka arbitraže obvezujuća je.

Članak XIII.

Potpisivanje, ratifikacija, prihvat, odobrenje, pristupanje

1.   Ovaj Sporazum otvoren je za potpisivanje svakoj državi iz područja rasprostranjenosti, bez obzira na to jesu li područja pod njezinom ovlašću unutar područja Sporazuma ili ne, ili organizaciji regionalne gospodarske integracije čija je najmanje jedna članica država područja rasprostranjenosti, i to bilo:

(a)

potpisom bez rezerve u pogledu ratifikacije, prihvata ili odobrenja;

ili

(b)

potpisom uz rezervu u pogledu ratifikacije, prihvata ili odobrenja, nakon čega slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje.

2.   Ovaj je Sporazum otvoren za potpisivanje u Den Haagu do dana njegova stupanja na snagu.

3.   Ovaj je Sporazum otvoren za pristupanje svakoj državi područja rasprostranjenosti ili organizaciji regionalne gospodarske integracije spomenutoj u stavku 1. na dan i nakon dana stupanja Sporazuma na snagu.

4.   Instrumenti ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa polažu se kod depozitara.

Članak XIV.

Stupanje na snagu

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana trećega mjeseca nakon što je najmanje 14 država područja rasprostranjenosti ili organizacija regionalne gospodarske integracije, od kojih je najmanje sedam iz Afrike i sedam iz Euroazije, bez rezerve u pogledu ratifikacije, prihvata ili odobrenja, potpisalo ili položilo svoje instrumente ratifikacije, prihvata ili odobrenja sukladno članku XIII. ovog Sporazuma.

2.   Za svaku državu područja rasprostranjenosti ili organizaciju regionalne gospodarske integracije koja je:

(a)

potpisala bez rezerve u pogledu ratifikacije, prihvata ili odobrenja;

(b)

ratificirala, prihvatila ili odobrila;

ili

(c)

pristupila ovom Sporazumu nakon dana na koji ga je bez rezerve potpisao, ratificirao, prihvatio ili odobrio onoliki broj država područja rasprostranjenosti i organizacija regionalne gospodarske integracije koliki je potreban za stupanje Sporazuma na snagu, ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana trećega mjeseca nakon što dotična država ili organizacija bez rezerve potpiše ili položi svoj instrument ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa.

Članak XV.

Zadržavanja prava

Odredbe ovog Sporazuma ne podliježu općim zadržavanjima prava. Međutim, svaka država ili organizacija regionalne gospodarske integracije kod potpisivanja bez zadržavanja prava u vezi s ratifikacijom, prihvatom ili odobrenjem ili, ovisno o slučaju, kod polaganja svojega instrumenta ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa, može posebno zadržati prava u pogledu bilo koje vrste obuhvaćene ovim Sporazumom ili bilo koje posebne odredbe Akcijskoga plana. Takvo zadržavanje prava država ili organizacija regionalne gospodarske integracije može u svako doba povući pismenom notifikacijom depozitaru; za takvu su državu ili organizaciju odredbe koje su predmetom zadržavanja prava obvezujuće tek 30 dana nakon dana povlačenja zadržavanja prava.

Članak XVI.

Objava otkazivanja

Svaka stranka može u bilo koje doba objaviti otkazivanje ovog Sporazuma notifikacijom depozitaru. Otkazivanje postaje važeće 12 mjeseci nakon datuma na koji depozitar primi tu notifikaciju.

Članak XVII.

Depozitar

1.   Izvornik ovog Sporazuma na arapskom, engleskom, francuskom i ruskom jeziku, od kojih je svaka verzija jednako vjerodostojna, polaže se kod Vlade Kraljevine Nizozemske koja je depozitar. Depozitar dostavlja ovjerene preslike tekstova svim državama i organizacijama regionalne gospodarske integracije iz članka XIII. stavka 1. ovog Sporazuma te tajništvu Sporazuma, nakon što je osnovano.

2.   Čim ovaj Sporazum stupi na snagu, njegovu ovjerenu presliku depozitar dostavlja Tajništvu Ujedinjenih naroda, radi unosa i objave, sukladno članku 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

3.   Depozitar izvješćuje sve države i organizacije regionalne gospodarske integracije koje su Sporazum potpisale ili su mu pristupile, te tajništvo Sporazuma, o:

(a)

svakom potpisivanju;

(b)

svakom polaganju instrumenta ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa;

(c)

danu stupanja na snagu ovog Sporazuma, svih njegovih dodatnih priloga kao i svake izmjene Sporazuma ili njegovih priloga;

(d)

svakoj rezervi u pogledu dodatnog priloga ili izmjena priloga;

(e)

svakoj obavijesti o povlačenju zadržavanja prava;

i

(f)

svakoj obavijesti o objavi otkaza ovog Sporazuma.

Depozitar svim državama i organizacijama regionalne gospodarske integracije koje su ovaj Sporazum potpisale ili su mu pristupile, te tajništvu Sporazuma, dostavlja tekst svakog zadržavanja prava, svakoga dodatnoga priloga i svake izmjene Sporazuma ili njegovih priloga.

U potvrdu toga dolje potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Den Haagu dana šesnaestoga lipnja godine tisuću devetsto devedeset pete.

 


PRILOG 1.

DEFINIRANJE PODRUČJA SPORAZUMA

Granica područja Sporazuma određena je kako slijedi: sa Sjevernoga pola južno uzduž 130° zap. z. dužine do 75° sj. z. širine; dalje istočno i jugoistočno kroz tjesnac Viscount Melville, uvalu Prince Regent, zaljev Boothia, zaljev Foxe, kanal Foxe i tjesnac Hudson do točke u sjeverozapadnom Atlantiku na 60° sj. z. širine i 60° zap. z. dužine; zatim jugoistočno kroz sjeverozapadni Atlantik do točke na 50° sj. z. širine i 30° zap. z. dužine; zatim južno duž 30° zap. z. dužine do 10° sj. z. širine; zatim jugoistočno do ekvatora na 20° zap. z. dužine; zatim južno duž 20° zap. z. dužine do 40° juž. z. širine; zatim istočno duž 40° juž. z. širine do 60° ist. z. dužine; zatim sjeverno duž 60° ist. z. dužine do 35° sj. z. širine; zatim istočno-sjeveroistočno po ortodromi do točke u zapadnom Altajskom gorju na 49° sj. z. širine i 87°27′ ist. z. dužine; zatim sjeveroistočno po ortodromi do obale Arktičkoga oceana na 130° ist. z. dužine; zatim sjeverno duž 130° ist. z. dužine do Sjevernoga pola. Prikaz područja Sporazuma ilustriran je kartom koja slijedi.

Karta područja Sporazuma

Image


PRILOG 2.

POPIS PTICA MOČVARICA NA KOJE SE PRIMJENJUJE OVAJ SPORAZUM (1)

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

magareći pingvin

GAVIIDAE

Gavia stellata

crvenogrli plijenor

Gavia arctica

crnogrli plijenor

Gavia immer

veliki plijenor

Gavia adamsii

žutokljuni plijenor

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis

mali gnjurac

Podiceps cristatus

ćubasti gnjurac

Podiceps grisegena

riđogrli gnjurac

Podiceps auritus

ušati gnjurac

Podiceps nigricollis

crnogrli gnjurac

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

veliki bijeli nesit

Pelecanus rufescens

ružičasti nesit

Pelecanus crispus

kudravi nesit

SULIDAE

Sula (morus) capensis

kapska bluna

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

krunati vranac

Phalacrocorax pygmaeus

mali vranac

Phalacrocorax neglectus

obalni vranac

Phalacrocorax carbo

veliki vranac

Phalacrocorax nigrogularis

bronzani vranac

Phalacrocorax capensis

kapski vranac

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Crna čaplja

Egretta vinaceigula

riđogrla čaplja

Egretta garzetta

mala bijela čaplja

Egretta gularis

obalna čaplja

Egretta dimorpha

istočnoafrička kapska čaplja (s otočja Mascarene u Indijskom oceanu)

Ardea cinerea

siva čaplja

Ardea melanocephala

crnoglava čaplja

Ardea purpurea

čaplja danguba

Casmerodius albus

velika bijela čaplja

Mesophoyx intermedia

srednja čaplja

Bubulcus ibis

čaplja govedarica

Ardeola ralloides

žuta čaplja

Ardeola idae

plavokljuna čaplja

Ardeola rufiventris

smeđetrba čaplja

Nycticorax nycticorax

gak

Ixobrychus minutus

čapljica voljak

Ixobrychus sturmii

afrička čapljica

Botaurus stellaris

bukavac

CICONIIDAE

Mycteria ibis

žutokljuna roda

Anastomus lamelligerus

afrička roda

Ciconia nigra

crna roda

Ciconia abdimii

bjelokljuna crna roda/Abdimova roda

Ciconia episcopus

crnokapa roda

Ciconia ciconia

bijela roda

Leptoptilos crumeniferus

Afrički marabu

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

krupnokljuna roda

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus

blistavi ibis

Geronticus eremita

ćelavi ibis

Threskiornis aethiopicus

sveti ibis

Platalea leucorodia

žličarka

Platalea alba

afrička žličarka

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

plamenac

Phoenicopterus minor

mali plamenac

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

smeđa utva zviždara

Dendrocygna viduata

bjelolica utva zviždara

Thalassornis leuconotus

riđogrla patka

Oxyura leucocephala

čakora

Oxyura maccoa

 

Cygnus olor

crvenokljuni labud

Cygnus cygnus

žutokljuni labud

Cygnus columbianus

mali labud

Anser brachyrhynchus

kratkokljuna guska

Anser fabalis

guska glogovnjača

Anser albifrons

lisasta guska

Anser erythropus

mala guska

Anser anser

divlja guska

Branta leucopsis

bjelolica guska

Branta bernicla

grivasta guska

Branta ruficollis

crvenovrata guska

Alopochen aegyptiacus

egipatska guska

Tadorna ferruginea

zlatokrila utva

Tadorna cana

južnoafrička utva

Tadorna tadorna

utva

Plectropterus gambensis

ostrugasta guska

Sarkidiornis melanotos

crnoleđa patka

Nettapus auritus

bjelolica patka

Anas penelope

zviždara

Anas strepera

patka kreketaljka

Anas crecca

kržulja

Anas capensis

kapska kržulja

Anas platyrhynchos

divlja patka

Anas undulata

zlatokljuna patka

Anas acuta

patka lastarka

Anas erythrorhyncha

crvenokljuna patka

Anas hottentota

hotentotska patka

Anas querquedula

patka pupčanica

Anas clypeata

patka žličarka

Marmaronetta angustirostris

pjegava patka

Netta rufina

patka gogoljica

Netta erythrophthalma

crvenooka patka

Aythya ferina

glavata patka

Aythya nyroca

patka njorka

Aythya fuligula

krunata patka

Aythya marila

patka crninka

Somateria mollissima

gavka

Somateria spectabilis

krasna gavka

Polysticta stelleri

Stellerova gavka

Clangula hyemalis

patka ledara

Melinitta nigra

crna patka

Melanitta fusca

patka kulašica

Bucephala clangula

patka batoglavica

Mergellus albellus

bijeli ronac

Mergus serrator

mali ronac

Mergus merganser

veliki ronac

GRUIDAE

Balearica pavonina

crni krunati ždral

Balearica regulorum

bjelolici ždral

Grus leucogeranus

snježni ždral

Grus virgo

ždral krunaš

Grus paradisea

južnoafrički ždral

Grus carunculatus

bradušasti ždral

Grus grus

ždral

RALLIDAE

Sarothrura elegans

sjajna točkasta štijoka

Sarothrura boehmi

svijetla štijoka

Sarothrura ayresi

bijelokrila štijoka

Ralus aquaticus

vodeni galeb

Ralus caerulescens

afrički galeb

Crecopsis egregia

afrički galeb

Crex crex

kosac

Amaurornis flavirostris

crna štijoka

Porzana parva

siva štijoka

Porzana pusilla

mala štijoka

Porzana porzana

riđa štijoka

Aenigmatolimnas marginalis

svijetla štijoka

Porphyrio alleni

modra sultanka

Gallinula chloropus

zelenonoga guša, mlakuša

Gallinula angulata

klokočica

Fulica cristata

kukmasta liska

Fulica atra

obična liska

DROMADIDAE

Dromas ardeola

dromas

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus

oštrigar

Haematopus moquini

afrički crni oštrigar

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus

vlastelica

Recurvirostra avosetta

modronoga sabljarka

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis

senegalska debelonoga ćukavica

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius

 

Glareola pratincola

riđokrila pješčarka

Glareola nordmanni

crnokrila pješčarka

Glareola ocularis

madagaskarska pješčarka

Glareola nuchalis

kamena pješčarka

Glareola cinerea

siva pješčarka

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria

troprsti zlatan

Pluvialis fulva

pacifički zlatan zujavac

Pluvialis squatarola

zlatar pijukavac

Charadrius hiaticula

kulik blatarić

Charadrius dubius

kulik sljepčić

Charadrius pecuarius

mali kulik

Charadrius tricollaris

troprugi kulik

Charadrius forbesi

Forbesov kulik

Charadrius pallidus

riđoprugi kulik

Charadrius alexandrinus

morski kulik

Charadrius marginatus

afrički kulik

Charadrius mongolus

mongolski kulik

Charadrius leschenaultii

pustinjski kulik

Charadrius asiaticus

kaspijski kulik

Eudromias morinellus

šareni kulik

Vanellus vanellus

vivak

Vanellus spinosus

ostrugasti vivak

Vanellus albiceps

sivovrati vivak

Vanellus senegallus

smeđi vivak

Vanellus lugubris

bjeločeli vivak

Vanellus melanopterus

smeđoleđi vivak

Vanellus coronatus

krunati vivak

Vanellus superciliosus

riđoprsi vivak

Vanellus gregarius

stepski vivak

Vanellus leucurus

bjelorepi vivak

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

šljuka bena

Gallinago stenura

šljuka lastarka

Gallinago media

šljuka livadarka

Gallinago gallinago

šljuka kokošica

Lymnocryptes minimus

mala šljuka

Limosa limosa

crnorepa muljača

Limosa lapponica

riđa muljača

Numenius phaeopus

prugasti pozviždač

Numenius tenuirostris

tankokljuni pozviždač

Numenius arquata

veliki pozviždač

Tringa erythropus

crna prutka

Tringa totanus

crvenonoga prutka

Tringa stagnatilis

dugonoga prutka

Tringa nebularia

krivokljuna prutka

Tringa ochropus

crnokrila prutka

Tringa glareola

prutka migavica

Tringa cinerea

prutka sabljarka

Tringa hypoleucos

mala prutka

Arenaria interpres

kameničar

Calidris tenuirostris

veliki žalar

Calidris canutus

rđasti žalar

Calidris alba

bijeli žalar

Calidris minuta

mali žalar

Calidris temminckii

sijedi žalar

Calidris maritima

morski žalar

Calidris alpina

žalar cirikavac

Calidris ferruginea

krivokljuni žalar

Limicola falcinellus

plosnatokljuni žalar

Philomachus pugnax

pršljivac

Phalaropus lobatus

tankokljuna liskonoga

Phalaropus fulicaria

riđa liskonoga

LARIDAE

Larus leucophthalmus

crvenomorski galeb

Larus hemprichii

tamni galeb

Larus canus

sivi galeb

Larus audouinii

sredozemni galeb

Larus marinus

veliki galeb

Larus dominicanus

 

Larus hyperboreus

sjeverni galeb

Larus glaucoides

arktički galeb

Larus argentatus

srebrnasti galeb

Larus heuglini

Heuglinov galeb

Larus armenicus

armenijski galeb

Larus cachinnans

galeb klaukavac

Larus fuscus

tamnoleđi (mrki) galeb

Larus ichthyaetus

veliki crnoglavi galeb

Larus cirrocephalus

sivoglavi galeb

Larus hartlaubii

Hartlaubov galeb

Larus ridibundus

riječni galeb

Larus genei

tankokljuni galeb

Larus melanocephalus

crnoglavi galeb

Larus minutus

mali galeb

Xema sabini

galeb lastar

Sterna nilotica

debelokljuna čigra

Sterna caspia

velika čigra

Sterna maxima

kraljevska čigra

Sterna bengalensis

narančastokljuna čigra

Sterna bergii

Bergova čigra

Sterna sandvicensis

dugokljuna čigra

Sterna dougallii

dugorepa čigra

Sterna vittata

antarktička čigra

Sterna hirundo

obična čigra

Sterna paradisaea

arktička čigra

Sterna albifrons

mala čigra

Sterna saundersi

Saundersova čigra

Sterna balaenarum

damarska čigra

Sterna repressa

bjelolica čigra

Chlidonias hybridus

bjelobrada čigra

Chlidonias leucopterus

bjelokrila čigra

Chlidonias niger

crna čigra

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

afrički škarekljun


(1)  Kako je donesen na drugom zasjedanju Sastanka ugovornih stranaka koji je održan od 25. do 27. rujna 2002. u Bonnu, Njemačka.


PRILOG 3.

AKCIJSKI PLAN (1)

1.   Područje primjene

1.1.   Akcijski plan primjenjiv je na populacije migratornih ptica močvarica navedene u Tablici 1. ovog Priloga (dalje u tekstu: „Tablica 1.”).

1.2.   Tablica 1. čini sastavni dio ovog Priloga. Svako upućivanje na Akcijski plan uključuje i uputu na Tablicu 1.

2.   Zaštita vrsta

2.1.   Pravne mjere

2.1.1.   Stranke kod kojih se javljaju populacije navedene u stupcu A Tablice 1. pružaju zaštitu populacijama koje su navedene sukladno članku III. stavku 2. točki (a) ovog Sporazuma. Te stranke, posebno i podložno stavku 2.1.3.:

(a)

zabranjuju uzimanje iz prirode ptica i jaja populacija koje se pojavljuju na njihovom području;

(b)

zabranjuju namjerno ometanje ako bi to ometanje značajno utjecalo na zaštitu dotične populacije;

i

(c)

zabranjuju posjedovanje ili iskorištavanje te trgovanje pticama ili jajima populacija koje su uzete iz prirode usprkos zabranama utvrđenim sukladno gornjem podstavku (a), kao i posjedovanje ili iskorištavanje te trgovanje svim lako prepoznatljivim dijelovima ili prerađevinama takvih ptica i njihovih jaja.

S izuzetkom populacija navedenih samo u kategorijama 2. i 3. u stupcu A i označenih zvjezdicom, lov se može nastaviti po načelu održive uporabe, tamo gdje je lov na takve populacije već ustaljena kulturološka praksa. Ova se održiva uporaba treba odvijati u okviru posebnih odredbi akcijskoga plana za određenu vrstu na odgovarajućoj međunarodnoj razini.

2.1.2.   Stranke s populacijama navedenima u Tablici 1. uredit će uzimanje iz prirode ptica i jaja svih populacija navedenih u stupcu B Tablice 1. Cilj je takvih pravnih mjera održati ili doprinijeti obnovi tih populacija do razine povoljnoga statusa zaštite, te osigurati, na temelju najboljih dostupnih spoznaja o populacijskoj dinamici, održivost svakog uzimanja iz prirode ili druge uporabe. Takvim se pravnim mjerama, sukladno podstavku 2.1.3., posebno:

(a)

zabranjuje uzimanje iz prirode ptica koje pripadaju relevantnim populacijama tijekom različitih faza njihova razmnožavanja i odrastanja te tijekom njihova povratka na područja razmnožavanja ako uzimanje iz prirode ima nepovoljan učinak na status zaštite te populacije;

(b)

uređuju načini uzimanja iz prirode;

(c)

utvrđuju ograničenja za uzimanje iz prirode kad je to prikladno, i osigurava poštivanje tih ograničenja;

i

(d)

zabranjuje posjedovanje ili korištenje, kao i trgovanje, pticama i jajima populacija koje su uzete iz prirode usprkos zabrani utvrđenoj na temelju odredbi ovog stavka, te posjedovanje ili korištenje i trgovanje svim dijelovima takvih ptica i njihovih jaja.

2.1.3.   Bez obzira na odredbe članka III. stavka 5. Konvencije, ako nema drugoga zadovoljavajućeg rješenja, stranke mogu dopustiti izuzeća od odredbi stavaka 2.1.1. i 2.1.2. u sljedeće svrhe:

(a)

kako bi se spriječila velika šteta za usjeve, vodu i ribarstvo;

(b)

u interesu zračne sigurnosti ili drugih bitnih javnih interesa;

(c)

u svrhu istraživanja i obrazovanja te ponovnoga uvođenja, kao i za razmnožavanje koje je za te svrhe neophodno;

(d)

kako bi se u strogo nadziranim uvjetima, na selektivnoj osnovi i u ograničenoj mjeri, dopustilo uzimanje iz prirode i držanje ili bilo kakva druga razumna uporaba određenih ptica u manjem broju;

i

(e)

u svrhu povećane reprodukcije ili opstanka dotičnih populacija.

Takva izuzeća moraju biti precizno sadržajno određena te prostorno i vremenski ograničena i ne smiju štetno djelovati na populacije navedene u Tablici 1. Stranke moraju što je ranije moguće izvijestiti tajništvo Sporazuma o svim izuzećima koja se dopuštaju na temelju ove odredbe.

2.2.   Akcijski planovi za pojedine vrste

2.2.1.   Stranke surađuju s ciljem izrade i provedbe međunarodnih akcijskih planova za pojedine vrste, prioritetno za populacije navedene u kategoriji 1. stupca A Tablice 1., kao i za populacije označene zvjezdicom u stupcu A Tablice 1. Izradu, usklađivanje i provedbu takvih planova usuglašava tajništvo Sporazuma.

2.2.2.   Stranke pripremaju i provode nacionalne akcijske planove za pojedine vrste za populacije navedene u stupcu A Tablice 1. s ciljem poboljšanja općega statusa njihove zaštite. Ovaj akcijski plan uključuje posebne odredbe za populacije označene zvjezdicom. Kad je to primjereno, u obzir treba uzeti problem slučajnoga usmrćivanja ptica u lovu kao posljedicu netočnog prepoznavanja vrsta.

2.3.   Interventne mjere

Stranke, u tijesnoj međusobnoj suradnji kad god je to moguće i bitno, razvijaju i provode interventne mjere na populacijama navedenima u Tablici 1., ako se bilo gdje u području Sporazuma pojave iznimno nepovoljni ili opasni uvjeti.

2.4.   Ponovno uvođenje

Stranke s najvećom pozornošću pristupaju ponovnom uvođenju populacija navedenih u Tablici 1. u dijelove njihovoga tradicionalnoga područja rasprostranjenosti u kojima one više ne postoje. Nastoje izraditi i držati se iscrpnoga plana ponovnoga uvođenja, utemeljenoga na odgovarajućim znanstvenim studijama. Planovi ponovnoga uvođenja trebaju činiti sastavni dio nacionalnih i, prema potrebi, međunarodnih akcijskih planova za pojedine vrste. Plan ponovnoga uvođenja treba sadržavati procjenu utjecaja na okoliš i biti dostupan širokoj publici. Stranke unaprijed izvješćuju tajništvo Sporazuma o svim programima ponovnoga uvođenja populacija navedenih u Tablici 1.

2.5.   Unos

2.5.1.   Stranke, ako to smatraju potrebnim, zabranjuju unos nezavičajnih vrsta životinja i biljaka koje bi mogle štetiti populacijama navedenima u Tablici 1.

2.5.2.   Stranke, ako to smatraju potrebnim, zahtijevaju poduzimanje odgovarajućih mjera opreza radi izbjegavanja slučajnog bijega ptica koje pripadaju nezavičajnim vrstama, a držane su u zatočeništvu.

2.5.3.   Stranke poduzimaju provedive i prikladne mjere, uključujući uzimanje iz prirode, kako bi osigurale da nezavičajne vrste ili njihovi križanci već uneseni na njihovo područje ne predstavljaju moguću opasnost za populacije navedene u Tablici 1.

3.   Zaštita staništa

3.1.   Inventarizacija staništa

3.1.1.   Stranke, prema potrebi u suradnji s mjerodavnim međunarodnim organizacijama, izrađuju i objavljuju nacionalne popise staništa na svojem području koja su važna za populacije navedene u Tablici 1.

3.1.2.   Stranke nastoje, kao prioritet, utvrditi sva područja rasprostranjenosti od međunarodne ili nacionalne važnosti za populacije navedene u Tablici 1.

3.2.   Zaštita područja

3.2.1.   Stranke nastoje nastaviti s uspostavljanjem zaštićenih područja kako bi se sačuvala staništa važna za populacije navedene u Tablici 1., te s izradom i provedbom planova upravljanja za ta područja.

3.2.2.   Stranke nastoje pružati posebnu zaštitu onim močvarama koje udovoljavaju međunarodno prihvaćenim mjerilima za močvare od međunarodne važnosti.

3.2.3.   Stranke nastoje mudro i održivo iskorištavati sve močvare na svojem području. Osobito nastoje izbjeći propadanje i gubitak staništa koja podržavaju populacije navedene u Tablici 1. putem uvođenja odgovarajućih propisa ili normi i mjera kontrole. Nastoje, posebno:

(a)

kad je to izvedivo, osigurati odgovarajući zakonski nadzor, vezano uz uporabu kemikalija u poljoprivredi, postupke suzbijanja štetnika i odlaganje otpadne vode, u skladu s međunarodnim normama, kako bi njihovi nepovoljni učinci na populacije navedene u Tablici 1. bili što manji.

i

(b)

izraditi i dijeliti informativne materijale, na odgovarajućim jezicima, s opisom takvih važećih propisa, normi i mjera nadzora, te koristi koju oni donose ljudima i divljim životinjskim i biljnim vrstama.

3.2.4.   Stranke nastoje razviti, u skladu s pristupom primjerenim ekološkim sustavima, strategije zaštite staništa svih populacija navedenih u Tablici 1., uključujući staništa disperziranih populacija.

3.3.   Sanacija i obnova

Kad je to izvedivo i prikladno, Stranke nastoje sanirati i obnoviti područja koja su nekada bila važna za populacije navedene u Tablici 1.

4.   Upravljanje ljudskim djelatnostima

4.1.   Lov

4.1.1.   Stranke surađuju kako bi osigurale da se u njihovom lovnom zakonodavstvu primjenjuje načelo održive uporabe, kako je predviđeno ovim Akcijskim planom, uzimajući u obzir puni zemljopisni opseg rasprostranjenosti dotičnih populacija ptica močvarica i značajke njihova životnog ciklusa.

4.1.2.   Stranke izvješćuju tajništvo Sporazuma o svojim zakonima i propisima, vezanima uz lov na populacije navedene u Tablici 1.

4.1.3.   Stranke surađuju s ciljem razvoja pouzdanoga i usklađenoga sustava prikupljanja podataka o prinosu, kako bi ocijenile godišnji prinos populacija navedenih u Tablici 1. Tajništvu Sporazuma dostavljaju procjene ukupnoga godišnjeg ulova svake populacije, ako su dostupne.

4.1.4.   Stranke nastoje do 2000. godine postupno ukinuti uporabu olovnog streljiva u lovu u močvarnim područjima.

4.1.5.   Stranke razvijaju i primjenjuju mjere kako bi smanjile i u najvećoj mogućoj mjeri ukinule uporabu otrovnih mamaca.

4.1.6.   Stranke razvijaju i primjenjuju mjere kako bi smanjile i u najvećoj mjeri ukinule krivolov.

4.1.7.   Prema potrebi, stranke potiču lovce, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, na udruživanje u klubove ili organizacije kako bi usuglasili svoje aktivnosti i pomogli osigurati održivost.

4.1.8.   Stranke, kad je to prikladno, promiču obveznu provjeru osposobljenosti lovaca uključujući među ostalim i provjeru prepoznavanja ptica.

4.2.   Eko-turizam

4.2.1.   Stranke potiču, kad je to prikladno, ali ne za središnje zone zaštićenih područja, izradu programa suradnje svih zainteresiranih, s ciljem razvoja osjetljivoga i odgovarajućeg eko-turizma u močvarnim područjima s koncentracijama populacija koje su navedene u Tablici 1.

4.2.2.   Stranke, u suradnji s mjerodavnim međunarodnim organizacijama, nastoje procjenjivati troškove, koristi i druge posljedice koje može izazvati eko-turizam u odabranim močvarnim područjima s koncentracijama populacija koje su navedene u Tablici 1. Rezultate svake takve procjene dostavljaju tajništvu Sporazuma.

4.3.   Druge ljudske djelatnosti

4.3.1.   Stranke procjenjuju učinak predloženih projekata za koje postoji vjerojatnost da dovedu do sukoba između populacija navedenih u Tablici 1., a koje se nalaze u područjima navedenima u točki 3.2., i ljudskih interesa, a rezultate tih procjena javno objavljuju.

4.3.2.   Stranke nastoje prikupiti informacije o štetama, posebno na usjevima i u ribarstvu, koje izazivaju populacije navedene u Tablici 1., te o rezultatima izvijestiti tajništvo Sporazuma.

4.3.3.   Stranke surađuju s ciljem utvrđivanja odgovarajućih metoda za minimaliziranje šteta ili za ublažavanje njihovih učinaka, posebno na usjevima i u ribarstvu, koje izazivaju populacije navedene u Tablici 1., oslanjajući se na iskustva stečena drugdje u svijetu.

4.3.4.   Stranke surađuju s ciljem izrade akcijskih planova za pojedine vrste čije populacije izazivaju znatnu štetu, posebno na usjevima i u ribarstvu. Tajništvo Sporazuma koordinira izradu i usklađivanje takvih planova.

4.3.5.   Stranke, koliko god je to moguće, promiču visoke norme zaštite okoliša u planiranju i izgradnji objekata kako bi smanjile njihov utjecaj na populacije navedene u Tablici 1. Trebale bi razmotriti mjere koje vode smanjenju utjecaja već postojećih objekata tamo gdje postaje očito da ti objekti imaju negativan utjecaj na relevantne populacije.

4.3.6.   U slučajevima u kojima čovjekovo ometanje ugrožava status zaštite populacija ptica močvarica navedenih u Tablici 1., stranke trebaju nastojati poduzimati mjere za ograničenje razine ugroženosti. Posebnu bi pozornost trebalo pridati čovjekovu ugrožavanju kolonija za razmnožavanje gnijezdećih ptica močvarica, posebno kad su smještene u područjima koja su popularna za rekreaciju u prirodi. Odgovarajuće bi mjere mogle obuhvaćati, inter alia, uspostavljanje neometanih zona unutar zaštićenih područja, u koje nije dozvoljen pristup javnosti.

5.   Istraživanje i praćenje

5.1.   Stranke nastoje obavljati istraživanja u slabo istraženim područjima, u kojima bi se mogle nalaziti znatne koncentracije populacija navedenih u Tablici 1. Rezultati takvih istraživanja obznanjuju se na široko.

5.2.   Stranke nastoje pratiti populacije navedene u Tablici 1. Rezultati takvoga praćenja objavljuju se ili dostavljaju odgovarajućim međunarodnim organizacijama, kako bi se mogli obaviti pregledi statusa i trendova.

5.3.   Stranke surađuju na unapređenju mjerenja trendova ptičjih populacija kao mjerila opisivanja statusa takvih populacija.

5.4.   Stranke surađuju s ciljem utvrđivanja selidbenih putova svih populacija navedenih u Tablici 1., služeći se dostupnim spoznajama o rasprostranjenosti tijekom i van sezone razmnožavanja te rezultatima popisa, i sudjelovanjem u koordiniranim programima prstenovanja.

5.5.   Stranke nastoje poticati i podupirati zajedničke programe istraživanja ekologije i populacijske dinamike populacija navedenih u Tablici 1. i njihovih staništa, kako bi utvrdile specifične potrebe i najprimjerenije metode zaštite i upravljanja.

5.6.   Stranke nastoje izraditi studije o učincima nestajanja, propadanja i poremećaja u močvarama na kapacitet močvara kojima se koriste populacije navedene u Tablici 1. kao i na selidbene obrasce takvih populacija.

5.7.   Stranke nastoje provoditi studije o učinku lova i trgovine na populacije navedene u Tablici 1. i o važnosti tih oblika iskorištavanja za lokalno i nacionalno gospodarstvo.

5.8.   Stranke nastoje surađivati s relevantnim međunarodnim organizacijama i podržavati projekte istraživanja i praćenja.

6.   Obrazovanje i obavješćivanje

6.1.   Stranke prema potrebi organiziraju održavanje izobrazbe kako bi osigurale da osoblje zaduženo za provedbu Akcijskoga plana stekne primjereno znanje za njegovu djelotvornu provedbu.

6.2.   Stranke međusobno i s tajništvom Sporazuma surađuju na izradi programa izobrazbe i razmjeni polaznog materijala.

6.3.   Stranke nastoje izrađivati programe, informativne materijale i mehanizme za podizanje razine svijesti šire javnosti u pogledu ciljeva, odredbi i sadržaja ovog Akcijskoga plana. U tom smislu, osobita se pozornost posvećuje ljudima koji žive u važnim močvarama i u njihovoj blizini, korisnicima tih močvara (lovcima, ribarima, turistima itd.) i tijelima lokalne vlasti te drugima koji sudjeluju u donošenja odluka.

6.4.   Stranke nastoje poduzimati posebne kampanje podizanja svijesti javnosti o pitanju zaštite populacija navedenih u Tablici 1.

7.   Provedba

7.1.   U provedbi ovog Akcijskoga plana stranke, kad je to prikladno, prioritet daju populacijama navedenima u stupcu A Tablice 1.

7.2.   Što se tiče populacija navedenih u Tablici 1., kad se više od jedne populacije iste vrste pojavi na području neke stranke, dotična stranka primjenjuje odgovarajuće mjere zaštite na populaciju ili populacije čiji je status zaštite najlošiji.

7.3.   Tajništvo Sporazuma, u koordinaciji s Tehničkim odborom i uz pomoć stručnjaka iz država područja Sporazuma, usklađuje izradu smjernica za zaštitu u skladu s člankom IV. stavkom 4. ovog Sporazuma, kako bi pomoglo strankama u provedbi ovog Akcijskoga plana. Tajništvo Sporazuma osigurava, kad je to moguće, usklađenost sa smjernicama odobrenima u okviru drugih međunarodnih instrumenata. Te smjernice za zaštitu imaju za cilj uvođenje načela održive uporabe. One, inter alia, obuhvaćaju:

(a)

akcijske planove za pojedine vrste;

(b)

interventne mjere;

(c)

pripremu popisa lokacija i metoda upravljanja staništima;

(d)

lovnu praksu;

(e)

trgovanje pticama močvaricama;

(f)

turizam;

(g)

smanjivanje štete na usjevima;

i

(h)

protokol praćenja ptica močvarica.

7.4.   Tajništvo Sporazuma, koordinirano s Tehničkim odborom i strankama, priprema niz međunarodnih revizija koje su potrebne za ovaj Akcijski plan, uključujući:

(a)

izvješća o statusu i trendovima populacija;

(b)

informacijske praznine preostale nakon istraživanja;

(c)

mreže lokacija kojima se koristi svaka populacija, uključujući preglede statusa zaštite svake od lokacija kao i mjera upravljanja koje se poduzimaju u svakom zasebnom slučaju;

(d)

relevantne lovne i trgovačke propise svake zemlje koji se odnose na vrste navedene u Prilogu 2. ovog Sporazuma;

(e)

pripremni i provedbeni stupanj akcijskih planova za pojedine vrste;

(f)

projekte ponovnoga uvođenja;

i

(g)

status unesenih nezavičajnih vrsta ptica močvarica i njihovih križanaca.

7.5.   Tajništvo Sporazuma nastoji osigurati ažuriranje revizija iz točke 7.4., u razmacima ne duljima od tri godine.

7.6.   Tehnički odbor ocjenjuje smjernice i revizije izrađene prema točkama 7.3. i 7.4., te formulira nacrte preporuka i rezolucija koje se odnose na njihovu izradu, sadržaj i provedbu, koji se razmatraju na zasjedanjima sastanka stranaka.

7.7.   Tajništvo Sporazuma redovito preispituje moguće mehanizme za osiguranje dodatnih sredstava (financijska i tehnička pomoć) za provedbu ovog Akcijskoga plana, te sastavlja izvješće za svako redovno zasjedanje sastanaka stranaka.

TABLICA 1.

STATUS POPULACIJA MIGRATORNIH PTICA MOČVARICA  (2)

Ključ za klasifikaciju

Sljedeći ključ za Tablicu 1. osnova je za provedbu Akcijskoga plana:

Stupac A

Kategorija 1.:

(a)

Vrste uključene u Dodatak I. Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja;

(b)

Vrste navedene kao ugrožene na popisu „Ugrožene ptice svijeta” (BirdLife International 2000);

ili

(c)

Populacije koje broje manje od približno 10 000 jedinki.

Kategorija 2.:

Populacije koje broje između približno 10 000 i približno 25 000 jedinki.

Kategorija 3.:

Populacije koje broje između približno 25 000 i približno 100 000 jedinki i smatraju se ugroženima zbog:

(a)

koncentracije na malom broju lokacija u bilo kojoj fazi njihova godišnjeg ciklusa;

(b)

ovisnosti o vrsti staništa, koje je ozbiljno ugroženo;

(c)

značajnoga dugoročnog pada brojnosti;

ili

(d)

ekstremnih fluktuacija u brojnosti ili trendu populacije.

Za vrste navedene u gornjim kategorijama 2. i 3., vidjeti točku 2.1.1. Akcijskoga plana sadržanoga u Prilogu 3. Sporazuma.

Stupac B

Kategorija 1.:

Populacije koje broje između približno 25 000 i približno 100 000 jedinki, a koje ne udovoljavaju uvjetima iz gore opisanoga stupca A.

Kategorija 2.:

Populacije koje broje više od približno 100 000 jedinki za koje se smatra da im je potrebna osobita pozornost zbog:

(a)

koncentracije na malom broju lokacija u bilo kojoj fazi njihova godišnjeg ciklusa;

(b)

ovisnosti o vrsti staništa koje je ozbiljno ugroženo;

(c)

značajnoga dugoročnog pada;

ili

(d)

ekstremnih fluktuacija u brojnosti ili trendu populacije.

Stupac C

Kategorija 1.:

Populacije koje broje više od približno 100 000 jedinki koje bi mogle imati znatnu korist od međunarodne suradnje, a koje ne udovoljavaju uvjetima iz gornjih stupaca A i B.

Revizija Tablice 1.

Ovu tablicu:

(a)

redovno revidira Tehnički odbor u skladu s člankom VII. stavkom 3. točkom (b) Sporazuma;

i

(b)

mijenja i dopunjuje prema potrebi sastanak stranaka, u skladu s člankom VI. stavkom 9. točkom (d) Sporazuma, u svjetlu zaključaka takvih revizija.

Definicije zemljopisnih izraza upotrijebljenih u opisu područja rasprostranjenosti

Sjeverna Afrika

Alžir, Egipat, Libijska Arapska Džamahirija, Maroko, Tunis.

Zapadna Afrika

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Côte d’Ivoire, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisao, Liberija, Mali, Mauritanija, Niger, Nigerija, Senegal, Sierra Leone, Togo.

Istočna Afrika

Burundi, Džibuti, Eritreja, Etiopija, Kenija, Ruanda, Somalija, Sudan, Uganda, Ujedinjena Republika Tanzanija.

Sjeveroistočna Afrika

Džibuti, Egipat, Eritreja, Etiopija, Somalija, Sudan.

Južna Afrika

Angola, Bocvana, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibija, Južna Afrika, Svazi, Zambija, Zimbabve.

Srednja Afrika

Kamerun, Srednjoafrička Republika, Kongo, Demokratska Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Sveti Toma i Prinsipe.

Podsaharska Afrika

Sve afričke države južno od Sahare.

Tropska Afrika

Pod-saharska Afrika bez Lesota, Namibije, Južne Afrike i Svazija.

Zapadni Palearktik

Prema definiciji u priručniku „Handbook of Birds of Europe, the Middle East and North Africa” (Cramp & Simmons, 1977.).

Sjeverozapadna Europa

Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Island, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Zapadna Europa

Sjeverozapadna Europa s Portugalom i Španjolskom.

Sjeveroistočna Europa

Sjeverni dio Ruske Federacije zapadno od Urala.

Istočna Europa

Bjelorusija, Ruska Federacija zapadno od Urala, Ukrajina.

Srednja Europa

Austrija, Češka, Estonija, Njemačka, Mađarska, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Poljska, Ruska Federacija oko Finskog zaljeva i Kaliningrada, Slovačka, Švicarska.

Sjeverni Atlantik

Farski otoci, Grenland, Island, Irska, Norveška, sjeverozapadna obala Ruske Federacije, Svalbard, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Istočni Atlantik

Atlantska obala Europe i Sjeverne Afrike od sjeverne Norveške do Maroka.

Zapadni Sibir

Ruska Federacija istočno od Urala do rijeke Jenisej i južno do kazakstanske granice.

Središnji Sibir

Ruska Federacija istočno od rijeke Jenisej do kazakstanske granice.

Zapadni Mediteran

Alžir, Francuska, Italija, Malta, Monako, Maroko, Portugal, San Marino, Španjolska, Tunis.

Istočni Mediteran

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Cipar, Egipat, Grčka, Izrael, Libanon, Libijska Arapska Džamahirija, Slovenija, Arapska Republika Sirija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Turska, Jugoslavija

Crno more

Armenija, Bugarska, Gruzija, Moldova, Rumunjska, Ruska Federacija, Turska, Ukrajina.

Kaspij

Azerbajdžan, Iran (Islamska Republika), Kazakstan, Ruska Federacija, Turkmenistan, Uzbekistan.

Jugozapadna Azija

Bahrein, Iran (Islamska Republika), Irak, Izrael, Jordan, Kazakstan, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Saudijska Arabija, Sirijska Arapska Republika, istočna Turska, Turkmenistan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan, Jemen.

Zapadna Azija

Zapadni dijelovi Ruske Federacije istočno od Urala i kaspijske zemlje.

Srednja Azija

Afganistan, Kazakstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Južna Azija

Bangladeš, Butan, Indija, Maldivi, Nepal, Pakistan, Šri Lanka.

Ključ za skraćenice i simbole

razmnož.

:

razmnožavanje

S

:

sjeverni

J

:

južni

SI

:

sjeveroistočni

JI

:

jugoistočni

prezim.

:

prezimljavanje

I

:

istočni

Z

:

zapadni

SZ

:

sjeverozapadni

JZ

:

jugozapadni

()

Status populacije nepoznat. Status zaštite procijenjen.

*

Iznimno za populacije označene zvjezdicom, lov se može nastaviti na temelju održive uporabe ako je lov na takve populacije dugogodišnja kulturološka praksa (vidjeti stavak 2.1.1. Priloga 3. Sporazuma).

Napomene:

1.

Podaci o populacijama korišteni pri sastavljanju Tablice 1. u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju brojnosti jedinki potencijalnoga fonda za razmnožavanje u području Sporazuma. Status se temelji na najboljim dostupnim objavljenim procjenama populacije.

2.

Domeci (razmnož.) ili (prezim.) u popisu populacija samo su pomoć u prepoznavanju populacija. Oni ne upućuju na ograničenost akcija u pogledu tih populacija prema ovom Sporazumu i Akcijskom planu s obzirom na godišnja doba.

3.

Kratki opisi koji se rabe za označivanje populacija temelje se na opisima iz trećega izdanja Procjena populacije ptica močvarica (Waterbird Population Estimates).

4.

Znak kose crte (/) koristi se za odvajanje područja razmnožavanja od područja prezimljavanja.

5.

Kad se za populaciju neke vrste u Tablici 1. navodi višestruka kategorizacija, obveze Akcijskoga plana odnose se na najstrožu navedenu kategoriju.

 

A

B

C

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Južna Afrika

1b

2a 2c

 

GAVIIDAE

Gavia stellata

Sjeverozapadna Europa (prezim.)

 

2c

 

Kaspij, Crno more i istočni Mediteran (prezim.)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

Sjeverna Europa i zapadni Sibir/Europa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini

Središnji Sibir/Kaspij

 

 

(1)

Gavia immer

Europa (prezim.)

1c

 

 

Gavia adamsii

Sjeverna Europa (prezim.)

1c

 

 

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

Europa i sjeverozapadna Afrika

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus

Sjeverozapadna i zapadna Europa

 

 

1

Crno more i Mediteran (prezim.)

 

 

1

Kaspij i jugozapadna Azija (prezim.)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena

Sjeverozapadna Europa (prezim.)

 

1

 

Crno more i Mediteran (prezim.)

 

(1)

 

Kaspij (prezim.)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus

Istočna Afrika (Etiopija do sjeverne Zambije)

1c

 

 

Južna Afrika

1c

 

 

Podiceps auritus auritus

Sjeverozapadna Europa (velikokljuni)

1c

 

 

Sjeveroistočna Europa (malokljuni)

 

1

 

Kaspij i južna Azija (prezim.)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis

Europa/južna i zapadna Europa i sjeverna Afrika

 

 

1

Zapadna Azija/jugozapadna i južna Azija

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi

Južna Afrika

2

 

 

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Južna Afrika

2

 

 

Zapadna Afrika

 

1

 

Istočna Afrika

 

 

1

Europa i zapadna Azija (razmnož.)

1a 3c

 

 

Pelecanus rufescens

Tropska Afrika i jugozapadna Arabija

 

1

 

Pelecanus crispus

Crno more i Mediteran (prezim.)

1a 1c

 

 

Jugozapadna Azija i južna Azija (prezim.)

1a 2

 

 

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Južna Afrika

1b

2a 2c

 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Obalna jugozapadna Afrika

1c

 

 

Phalacrocorax pygmeus

Crno more i Mediteran

 

1

 

Jugozapadna Azija

 

1

 

Phalacrocorax neglectus

Obalna jugozapadna Afrika

1b 1c

 

 

Phalacrocorax carbo carbo

Sjeverozapadna Europa

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis

Sjeverna i srednja Europa

 

 

1

Crno more i Mediteran

 

 

1

Zapadna i jugozapadna Azija

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus

Obalna zapadna Afrika

 

1

 

Srednja i istočna Afrika

 

 

1

Obalna južna Afrika

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis

Zaljev i Arapsko more

1b

2a 2c

 

Phalacrocorax capensis

Obalna južna Afrika

 

2a 2c

 

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Podsaharska Afrika

3c

 

 

Egretta vinaceigula

Južni dio srednje Afrike

1b 1c

 

 

Egretta garzetta garzetta

Podsaharska Afrika

 

 

(1)

Europa, Crno more i Mediteran/zapadna i srednja Afrika

 

 

1

Zapadna Azija/jugozapadna Azija, sjeveroistočna i istočna Afrika

 

(1)

 

Egretta gularis gularis

Zapadna Afrika

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea

Sjeveroistočna Afrika i Crveno more

 

(1)

 

Jugozapadna Azija i južna Azija

2

 

 

Egretta dimorpha

Obalna istočna Afrika

2

 

 

Ardea cinerea cinerea

Podsaharska Afrika

 

 

1

Europa i sjeverna Afrika (razmnož.)

 

 

1

Zapadna i jugozapadna Azija (razmnož.)

 

 

(1)

Ardea melanocephala

Podsaharska Afrika

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea

Tropska Afrika

 

1

 

Zapadna Europa i zapadni Mediteran/zapadna Afrika

2

 

 

Istočna Europa i jugozapadna Azija/podsaharska Afrika

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus

Zapadna, srednja i jugoistočna Europa/Crno more i Mediteran

2

 

 

Zapadna Azija/jugozapadna Azija

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos

Podsaharska Afrika i Madagaskar

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

Podsaharska Afrika

 

1

 

Bubulcus ibis ibis

Južna Afrika

 

 

1

Tropska Afrika

 

 

1

Jugozapadna Europa i sjeverozapadna Afrika

 

 

1

Istočni Mediteran i jugozapadna Azija

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides

Mediteran, Crno more i sjeverna Afrika/podsaharska Afrika

3c

 

 

Zapadna i jugozapadna Azija/podsaharska Afrika

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga

Podsaharska Afrika i Madagaskar

 

 

(1)

Ardeola idae

Madagaskar i Aldabra/srednja i istočna Afrika

1b 1c

 

 

Ardeola rufiventris

Tropska istočna i južna Afrika

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax

Podsaharska Afrika i Madagaskar

 

(1)

 

Europa i sjeverozapadna Afrika/Mediteran i Afrika

 

2c

 

Zapadna Azija/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

Europa i sjeverna Afrika/podsaharska Afrika

 

2c

 

Zapadna i jugozapadna Azija/podsaharska Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii

Podsaharska Afrika

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

Podsaharska Afrika

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

Europa (razmnož.)

3c

 

 

Jugozapadna Azija (prezim.)

2

 

 

Botaurus stellaris capensis

Južna Afrika

1c

 

 

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Podsaharska Afrika (bez Madagaskara)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus

Podsaharska Afrika

 

 

1

Ciconia nigra

Južna Afrika

1c

 

 

Jugozapadna Europa/zapadna Afrika

1c

 

 

Srednja i istočna Europa/podsaharska Afrika

2

 

 

Ciconia abdimii

Podsaharska Afrika i jugozapadna Arabija

 

(2c)

 

Ciconia episcopus microscelis

Podsaharska Afrika

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia

Južna Afrika

1c

 

 

Iberia i sjeverozapadna Afrika/podsaharska Afrika

3b

 

 

Srednja i istočna Europa/podsaharska Afrika

 

 

1

Zapadna Azija/jugozapadna Azija

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus

Podsaharska Afrika

 

 

1

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Srednja tropska Afrika

1c

 

 

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

Podsaharska Afrika (razmnož.)

 

 

1

Crno more i Mediteran/zapadna Afrika

3c

 

 

Jugozapadna Azija/istočna Afrika

 

(1)

 

Geronticus eremita

Marako

1a 1b 1c

 

 

Jugozapadna Azija

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

Podsaharska Afrika

 

 

1

Irak i Iran

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

Zapadna Europa/zapadni Mediteran i zapadna Afrika

1c

 

 

Sred. i jugoistočna Europa/Mediteran i tropska Afrika

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

Crveno more i Somalija

1c

 

 

Platalea leucorodia balsaci

Obalna zapadna Afrika (Mauritanija)

1c

 

 

Platalea leucorodia major

Zapadna Azija/jugozapadna i južna Azija

2

 

 

Platalea alba

Podsaharska Afrika

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

Zapadna Afrika

3a

 

 

Istočna Afrika

3a

 

 

Južna Afrika (do Madagaskara)

3a

 

 

Zapadni Mediteran

 

2a

 

Istočni Mediteran, jugozapadna i južna Azija

 

2a

 

Phoenicopterus minor

Zapadna Afrika

2

 

 

Istočna Afrika

 

2a 2c

 

Južna Afrika (do Madagaskara)

3a

 

 

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Zapadna Afrika (Senegal do Čada)

 

 

(1)

Istočna i južna Afrika

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

Zapadna Afrika (Senegal do Čada)

 

 

1

Istočna i južna Afrika

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

Zapadna Afrika

1c

 

 

Istočna i južna Afrika

2*

 

 

Oxyura leucocephala

Zapadni Mediteran (Španjolska i Maroko)

1a 1b 1c

 

 

Alžir i Tunis

1a 1b 1c

 

 

Istočni Mediteran, Turska i jugozapadna Azija

1a 1b 1c

 

 

Oxyura maccoa

Istočna Afrika

1c

 

 

Južna Afrika

1c

 

 

Cygnus olor

Sjeverozapadna kopnena i središnja Europa

 

 

1

Crno more

 

1

 

Zapadna i srednja Azija/Kaspij

 

2a 2d

 

Cygnus Cygnus

Island, Ujedinjena Kraljevina i Irska

2

 

 

Sjeverozapadna kopnena Europa

 

1

 

Sjeverna Europa i zapadni Sibir/Crno more i istočni Mediteran

2

 

 

Zapadni i srednji Sibir/Kaspij

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

Zapadni Sibir i sjeveroistočna Europa/sjeverozapadna Europa

3c

 

 

Sjeverni Sibir/Kaspij

1c

 

 

Anser brachyrhynchus

Istočni Grenland i Island/Ujedinjena Kraljevina

 

2a

 

Svalbard/sjeverozapadna Europa

 

1

 

Anser fabalis fabalis

Sjeveroistočna Europa/sjeverozapadna Europa

 

1

 

Anser fabalis rossicus

Zapadni i srednji Sibir/sjeveroistočna i jugozapadna Europa

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni

Zapadni i srednji Sibir/Turkmenistan do zapadne Kine

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons

Sjeverozapadni Sibir i sjeveroistočna Europa/sjeverozapadna Europa

 

 

1

Zapadni Sibir/srednja Europa

3c*

 

 

Zapadni Sibir/Crno more i Turska

 

 

1

Sjeverni Sibir/Kaspij i Irak

2

 

 

Anser albifrons flavostris

Grenland/Irska i Ujedinjena Kraljevina

3a*

 

 

Anser erythropus

Sjeverna Europa i zapadni Sibir/Crno more i Kaspij

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser

Island/Ujedinjena Kraljevina i Irska

 

1

 

Sjeverozapadna Europa/jugozapadna Europa

 

 

1

Srednja Europa/sjeverna Afrika

 

1

 

Anser anser rubrirostris

Crno more i Turska

 

1

 

Zapadni Sibir/Kaspij i Irak

 

 

1

Branta leucopsis

Istočni Grenland/Škotska i Irska

 

1

 

Svalbard/jugozapadna Škotska

2

 

 

Rusija/Njemačka i Nizozemska

 

 

1

Branta bernicla bernicla

Zapadni Sibir/zapadna Europa

 

2b 2c

 

Branta bernicla hrota

Svalbard/Danska i Ujedinjena Kraljevina

1c

 

 

Kanada i Grenland/Irska

2

 

 

Branta ruficollis

Sjeverni Sibir/Crno more i Kaspij

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

Zapadna Afrika

2

 

 

Istočna i južna Afrika

 

 

1

Tadorna ferruginea

Sjeverozapadna Afrika

1c

 

 

Istočni Mediteran i Crno more/sjeveroistočna Afrika

2

 

 

Zapadna Azija i Kaspij/Iran i Irak

 

1

 

Tadorna cana

Južna Afrika

 

1

 

Tadorna tadorna

Sjeverozapadna Europa

 

2a

 

Crno more i Mediteran

3c

 

 

Zapadna Azija/Kaspij i Srednji Istok

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

Zapadna Afrika

 

 

1

Istočna Afrika (Sudan do Zambije)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

Južna Afrika

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

Zapadna Afrika

 

1

 

Južna i istočna Afrika

 

 

1

Nettapus auritus

Zapadna Afrika

1c

 

 

Južna i istočna Afrika

 

 

(1)

Anas capensis

Istočna Afrika (dolina Rift)

1c

 

 

Bazen jezera Čad

1c

 

 

Južna Afrika (sjeverno prema Angoli i Zambiji)

 

 

1

Anas strepera strepera

Sjeverozapadna Europa

 

1

 

Sjeveroistočna Europa/Crno more i Mediteran

 

2c

 

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

 

(1)

Anas penelope

Zapadni Sibir i sjeveroistočna Europa/sjeverozapadna Europa

 

 

1

Zapadni Sibir i sjeveroistočna Europa/Crno more i Mediteran

 

2c

 

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

2c

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos

Sjeverozapadna Europa

 

 

1

Sjeverna Europa/zapadni Mediteran

 

 

1

Istočna Europa/Crno more i istočni Mediteran

 

2c

 

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija

 

 

(1)

Anas undulata undulata

Južna Afrika

 

 

1

Anas clypeata

Sjeverozapadna i srednja Europa (prezim.)

 

1

 

Zapadni Sibir, sjeveroistočna i istočna Europa/južna Europa i zapadna Afrika

 

2c

 

Zapadni Sibir, jugozapadna Azija, sjeveroistočna i istočna Afrika

 

2c

 

Anas erythrorhyncha

Južna Afrika

 

 

1

Istočna Afrika

 

 

1

Madagaskar

2

 

 

Anas acuta

Sjeverozapadna Europa

 

1

 

Zapadni Sibir, sjeveroistočna i istočna Europa/južna Europa i zapadna Afrika

 

2c

 

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija i istočna Afrika

 

 

(1)

Anas querquedula

Zapadni Sibir i Europa/zapadna Afrika

 

2c

 

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija, sjeveroistočna i istočna Afrika

 

 

(1)

Anas crecca crecca

Sjeverozapadna Europa

 

 

1

Zapadni Sibir i sjeveroistočna Europa/Crno more i Mediteran

 

 

1

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

2c

 

Anas hottentota

Bazen jezera Čad

1c

 

 

Istočna Afrika (južna do sjeverne Zambije)

 

1

 

Južna Afrika (sjeverna do južne Zambije)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris

Zapadni Mediteran/zapadni Mediteran i zapadna Afrika

1a 1b 1c

 

 

Istočni Mediteran

1a 1b 1c

 

 

Jugozapadna Azija

1a 1b 2

 

 

Netta rufina

Jugozapadna i srednja Europa/zapadni Mediteran

 

1

 

Crno more i istočni Mediteran

3c

 

 

Zapadna i srednja Azija/jugozapadna Azija

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

Južna i istočna Afrika

 

 

1

Aythya ferina

Sjeveroistočna Europa/sjeverozapadna Europa

 

 

1

Srednja i sjeveroistočna Europa/Crno more i Mediteran

 

 

1

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija

 

2c

 

Aythya nyroca

Zapadni Mediteran/sjeverna i zapadna Afrika

1a 1c

 

 

Istočna Europa/istočni Mediteran i sahelska Afrika

1a 3c

 

 

Zapadna Azija/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

1a 3c

 

 

Aythya fuligula

Sjeverozapadna Europa (prezim.)

 

 

1

Srednja Europa, Crno more i Mediteran (prezim.)

 

 

1

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

 

(1)

Aythya marila marila

Sjeverna Europa/zapadna Europa

 

 

1

Zapadni Sibir/Crno more i Kaspij

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

Baltik, Danska i Nizozemska

 

 

1

Norveška i Rusija

 

 

1

Somateria mollissima borealis

Svalbard i Franz Joseph (razmnož.)

 

1

 

Somateria spectabilis

Istočni Grenland, sjeveroistočna Europa i zapadni Sibir

 

 

1

Polysticta stelleri

Zapadni Sibir/sjeveroistočna Europa

1a

1

 

Clangula hyemalis

Island i Grenland

 

 

1

Zapadni Sibir/sjeverna Europa

 

 

1

Melanitta nigra nigra

Zapadni Sibir i sjeverna Europa/zapadna Europa i sjeverozapadna Afrika

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

Zapadni Sibir i sjeverna Europa/sjeverozapadna Europa

 

2a

 

Crno more i Kaspij

1c

 

 

Bucephala clangula clangula

Sjeverozapadna i srednja Europa (prezim.)

 

 

1

Sjeveroistočna Europa/Sredozemlje

 

1

 

Zapadni Sibir i sjeveroistočna Europa/Crno more

2

 

 

Zapadni Sibir/Kaspij

2

 

 

Mergellus albellus

Sjeverozapadna i srednja Europa (prezim.)

3a

 

 

Sjeveroistočna Europa/Crno more i istočni Mediteran

 

1

 

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija

3c

 

 

Mergus serrator serrator

Sjeverozapadna i srednja Europa (prezim.)

 

 

1

Sjeveroistočna Europa/Crno more i istočni Mediteran

 

1

 

Zapadni Sibir/jugozapadna i srednja Azija

1c

 

 

Mergus merganser merganser

Sjeverozapadna i srednja Europa (prezim.)

 

 

1

Sjeveroistočna Europa/Crno more

1c

 

 

Zapadni Sibir/Kaspij

2

 

 

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

Zapadna Afrika (Senegal do Čada)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae

Istočna Afrika (Sudan do Ugande)

3c

 

 

Balearica regulorum regulorum

Južna Afrika (sjeverno do Angole i južnog Zimbabvea)

1c

 

 

Balearica regulorum gibbericeps

Istočna Afrika (Kenija do Mozambika)

3c

 

 

Grus leucogeranus

Iran (prezim.)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo

Crno more (Ukrajina)/sjeveroistočna Afrika

1c

 

 

Turska (razmnož.)

1c

 

 

Kalmikija/sjeveroistočna Afrika

 

1

 

Grus paradisea

Krajnja južna Afrika

1b 2

 

 

Grus carunculatus

Srednja i južna Afrika

1b 1c

 

 

Grus grus

Sjeverozapadna Europa/Iberia i Maroko

 

1

 

Sjeveroistočna i srednja Europa/sjeverna Afrika

 

1

 

Istočna Europa/Turska, Srednji istok i sjeveroistočna Afrika

3c

 

 

Turska i Gruzija (razmnož.)

1c

 

 

Zapadni Sibir/južna Azija

 

(1)

 

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

SI, istočna i južna Afrika

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi

Jugozapadna Afrika do srednje Afrike

 

 

(1)

Sarothrura boehmi

Srednja Afrika

1c

 

 

Sarothrura ayresi

Etiopija i južna Afrika

1a 1b 1c

 

 

Ralus aquaticus aquaticus

Europa i sjeverna Afrika

 

 

1

Ralus aquaticus korejewi

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija

 

 

(1)

Ralus caerulescens

Južna i istočna Afrika

 

 

(1)

Crecopsis egregia

Podsaharska Afrika

 

 

(1)

Crex crex

Europa i zapadna Azija/podsaharska Afrika

1b

2c

 

Amaurornis favirostris

Podsaharska Afrika

 

 

1

Porzana parva parva

Zapadna Euroazija/Afrika

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia

Europa (razmnož.)

2

 

 

Porzana porzana

Europa/Afrika

 

2c

 

Aenigmatolimnas marginalis

Podsaharska Afrika

(2)

 

 

Porphyro alleni

Podsaharska Afrika

 

 

(1)

Gallinula chloropus chloropus

Europa i sjeverna Afrika

 

 

1

Zapadna i jugozapadna Azija

 

 

(1)

Gallinula angulata

Podsaharska Afrika

 

 

(1)

Fulica cristata

Podsaharska Afrika

 

 

1

Španjolska i Maroko

1c

 

 

Fulica atra atra

Sjeverozapadna Europa (prezim.)

 

 

1

Crno more i Mediteran (prezim.)

 

 

1

Jugozapadna Azija (prezim.)

 

 

(1)

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Sjeverozapadni Indijski ocean, Crveno more i Zaljev

3a

 

 

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

Europa/sjeverna i zapadna Europa i sjeverozapadna Afrika

 

 

1

Haematopus ostralegus longipes

Jugoistočna Europa i zapadna Azija/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

 

(1)

Haematopus moquini

Obalna južna Afrika

1c

 

 

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus himantopus

Podsaharska Afrika (bez južne)

 

 

(1)

Južna Afrika (meridionalis)

2

 

 

Jugozapadna Europa i sjeverozapadna Afrika/zapadna Afrika

 

1

 

Srednja Europa i istočni Mediteran/sjeverni dio srednje Afrike

 

1

 

Zapadna, srednja i jugozapadna Azija/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

(1)

 

Recurvirostra avosetta

Južna Afrika

2

 

 

Istočna Afrika

 

(1)

 

Zapadna Europa i sjeverozapadna Afrika (razmnož.)

 

1

 

Jugoistočna Europa, Crno more i Turska (razmnož.)

(3c)

 

 

Zapadna i jugozapadna Azija/istočna Afrika

2

 

 

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis senegalensis

Zapadna Afrika

(2)

 

 

Burhinus senegalensis inornatus

Sjeveroistočna i istočna Afrika

(2)

 

 

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius aegyptius

Zapadna Afrika

 

(1)

 

Istočna Afrika

(2)

 

 

Glareola pratincola pratincola

Zapadna Europa i sjeverozapadna Afrika/zapadna Afrika

2

 

 

Crno more i istočni Mediteran/područje istočnog Sahela

2

 

 

Jugozapadna Azija/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Azija

 

(1)

 

Glareola nordmanni

Jugoistočna Europa i zapadna Azija/južna Afrika

3b 3c

 

 

Glareola ocularis

Madagaskar/istočna Afrika

(2)

 

 

Glareola nuchalis nuchalis

Istočna i srednja Afrika

 

(1)

 

Glareola nuchalis liberiae

Zapadna Afrika

(2)

 

 

Glareola cinerea cinerea

Jugoistočna zapadna Afrika i srednja Afrika

(2)

 

 

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria apricaria

Ujedinjena Kraljevina, Irska, Danska, Njemačka i Baltik (razmnož.)

3c*

 

 

Pluvialis apricaria altifrons

Island i Farski otoci/istočna obala Atlantika

 

 

1

Sjeverna Europa/zapadna Europa i sjeverozapadna Afrika

 

 

1

Sjeverni Sibir/Kaspij i Mala Azija

 

(1)

 

Pluvialis fulva

Sjeverni srednji Sibir/južna i jugozapadna Azija, sjeverna istočna Afrika

 

(1)

 

Pluvialis squatarola

Zapadni Sibir i Kanada/zapadna Europa i zapadna Afrika

 

 

1

Srednji i istočni Sibir/jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika

 

1

 

Charadrius hiaticula hiaticula

Sjeverna Europa/Europa i sjeverna Afrika

 

1

 

Charadrius hiaticula psammodroma

Kanada, Grenland i Island/zapadna i južna Afrika

 

(2c)

 

Charadrius hiaticula tundrae

Sjeveroistočna Europa i Sibir/jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika

 

 

(1)

Charadrius dubius curonicus

Europa i sjeverozapadna Afrika/zapadna Afrika

 

 

1

Zapadna i jugozapadna Azija/istočna Afrika

 

 

(1)

Charadrius pecuarius pecuarius

Južna i istočna Afrika

 

 

(1)

Zapadna Afrika

 

(1)

 

Charadrius tricollaris tricollaris

Južna i istočna Afrika

 

 

1

Charadrius forbesi

Zapadna i srednja Afrika

 

(1)

 

Charadrius pallidus pallidus

Južna Afrika

2

 

 

Charadrius pallidus venustus

Istočna Afrika

1c

 

 

Charadrius alexandrinus alexandrinus

Zapadna Europa i zapadni Mediteran/zapadna Afrika

3c

 

 

Crno more i istočni Mediteran/istočni Sahel

3c

 

 

Jugozapadna i srednja Azija/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

(1)

 

Charadrius marginatus mechowi

Južna i istočna Afrika

2

 

 

Zapadna do zapadnog dijela srednje Afrike

2

 

 

Charadrius mongolus pamirensis

Zapadni dio srednje Azije/jugozapadna Azija i istočna Afrika

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii cilumbinus

Turska i jugozapadna Azija/istočni Mediteran i Crveno more

1c

 

 

Charadrius leschenaultii crassirostris

Kaspij i jugozapadna Azija/Arabija i sjeveroistočna Afrika

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii leschenaultii

Središnja Azija/istočna i južna Afrika

 

(1)

 

Charadrius asiaticus

Jugoistočna Europa i zapadna Azija/istočna Afrika i južni dio srednje Afrike

3c

 

 

Eudromias morinellus

Europa/sjeverozapadna Afrika

(3c)

 

 

Azija/Srednji istok

 

(1)

 

Vanellus vanellus

Europa/Europa i sjeverna Afrika

 

2c

 

Zapadna Azija/jugozapadna Azija

 

 

(1)

Vanellus spinosus

Crno more i Mediteran (razmnož.)

 

1

 

Vanellus albiceps

Zapadna i srednja Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus senegallus

Zapadna Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus solitaneus

Jugozapadna Afrika

 

(1)

 

Vanellus senegallus lateralis

Istočna i jugoistočna Afrika

 

1

 

Vanellus lugubris

Južna zapadna Afrika

2

 

 

Srednja i istočna Afrika

3c

 

 

Vanellus melanopterus minor

Južna Afrika

1c

 

 

Vanellus coronatus coronatus

Istočna i južna Afrika

 

 

1

Srednja Afrika

(2)

 

 

Vanellus coronatus xerophilus

Jugozapadna Afrika

 

(1)

 

Vanellus superciliosus

Zapadna i srednja Afrika

(2)

 

 

Vanellus gregarius

JI Europa i zapadna Azija/sjeveroistočna Afrika

1a 1b 1c

 

 

Srednjoazijske republike/sjeverozapadna Indija

1a 1b 1c

 

 

Vanellus leucurus

JZ Azija/JZ Azija i sjeveroistočna Afrika

2

 

 

Srednjoazijske republike/južna Azija

 

(1)

 

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Europa/južna i zapadna Europa i sjeverna Afrika

 

 

1

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija (Kaspij)

 

 

(1)

Gallinago stenura

Sjeverni Sibir/južna Azija i istočna Afrika

 

 

(1)

Gallinago media

Skandinavija/vjerojatno zapadna Afrika

 

1

 

Zapadni Sibir i sjeveroistočna Europa/jugoistočna Afrika

 

2c

 

Gallinago gallinago gallinago

Europa/južna i zapadna Europa i sjeverozapadna Afrika

 

2c

 

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija i Afrika

 

 

1

Gallinago gallinago faeroeensis

Island, Farski otoci i sjeverna Škotska/Irska

 

 

1

Lymnocryptes minimus

Sjeverna Europa/južna i zapadna Europa i zapadna Afrika

 

2b

 

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

(1)

 

Limosa limosa limosa

Zapadna Europa/sjeverozapadna i zapadna Afrika

 

2c

 

Istočna Europa/srednja i istočna Afrika

 

2c

 

Zapadni dio srednje Azije/jugozapadna Azija i istočna Afrika

 

(1)

 

Limosa limosa islandica

Island/zapadna Europa

3a*

 

 

Limosa lapponica lapponica

Sjeverna Europa/zapadna Europa

 

2a

 

Limosa lapponica taymyrensis

Zapadni Sibir/zapadna i jugozapadna Afrika

 

2a 2c

 

Limosa lapponica menzbieri

Srednji Sibir/južna i jugozapadna Azija i istočna Afrika

 

 

(1)

Numenius phaeopus phaeopus

Sjeverna Europa/zapadna Afrika

 

 

(1)

Zapadni Sibir/južna i istočna Afrika

 

 

(1)

Numenius phaeopus islandicus

Island, Farski otoci i Škotska/zapadna Afrika

 

 

1

Numenius phaeopus alboaxillaris

Jugozapadna Azija/istočna Afrika

1c

 

 

Numenius tenuirostris

Srednji Sibir/Mediteran i jugozapadna Azija

1a 1b 1c

 

 

Numenius arquata arquata

Europa/Europa, sjeverna i zapadna Afrika

 

 

1

Numenius arquata orientalis

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika

3c

 

 

Numenius arquata suschkini

Jugoistočna Europa i jugozapadna Azija (razmnož.)

2

 

 

Tringa erythropus

Sjeverna Europa/južna Europa, sjeverna i zapadna Afrika

 

 

(1)

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija, sjeveroistočna i istočna Afrika

 

(1)

 

Tringa totanus totanus

Sjeverozapadna Europa/zapadna Europa, sjeverozapadna i zapadna Afrika

 

2c

 

Srednja i istočna Europa/istočni Mediteran i Afrika

 

2c

 

Tringa totanus britannica

Ujedinjena Kraljevina i Irska/Ujedinjenja Kraljevina, Irska, Francuska

 

2c

 

Tringa totanus ussuriensis

Zapadna Azija/jugozapadna Azija, sjeveroistočna i istočna Afrika

 

 

(1)

Tringa totanus robusta

Island i Farski otoci/zapadna Europa

 

 

1

Tringa stagnatilis

Istočna Europa/zapadna i srednja Afrika

 

(1)

 

Zapadna Azija/jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika

 

(1)

 

Tringa nebularia

Sjeverna Europa/jugozapadna Europa, sjeverozapadna i zapadna Afrika

 

 

1

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika

 

 

(1)

Tringa ochropus

Sjeverna Europa/južna i zapadna Europa, zapadna Afrika

 

 

1

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija, sjeveroistočna i istočna Afrika

 

 

(1)

Tringa glareola

Sjeverozapadna Europa/zapadna Afrika

 

2c

 

Sjeveroistočna Europa i zapadni Sibir/istočna i južna Afrika

 

 

(1)

Tringa cinerea

Sjeveroistočna Europa i zapadni Sibir/jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika

 

 

1

Tringa hypoleucos

Zapadna i srednja Europa/zapadna Afrika

 

 

1

Istočna Europa i zapadni Sibir/srednja, istočna i južna Afrika

 

 

(1)

Arenaria interpres interpres

Sjeveroistočna Kanada i Grenland/zapadna Europa i sjeverozapadna Afrika

 

1

 

Sjeverna Europa/zapadna Afrika

 

1

 

Zapadni i srednji Sibir/jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika

 

 

(1)

Calidris tenuirostris

Istočni Sibir/jugozapadna Azija i zapadni dio južne Azije

1c

 

 

Calidris canutus canutus

Sjeverni Sibir/zapadna i južna Afrika

 

2a 2c

 

Calidris canutus islandica

Sjeveroistočna Kanada i Grenland/zapadna Europa

 

2a 2c

 

Calidris alba

Istočnoatlantska Europa, zapadna i južna Afrika (prezim.)

 

 

1

Jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika (prezim.)

 

 

1

Calidris minuta

Sjeverna Europa/južna Europa, sjeverna i zapadna Afrika

 

(2c)

 

Zapadni Sibir/jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika

 

 

(1)

Calidris temminckii

Fenoskandija/sjeverna i zapadna Afrika

 

(1)

 

Sjeveroistočna Europa i zapadni Sibir/jugozapadna Azija i istočna Afrika

 

 

(1)

Calidris maritima maritima

Sjeverna i zapadna Europa (bez Islanda) (prezim.)

 

1

 

Calidris alpina alpina

Sjeveroistočna Europa i sjeverozapadni Sibir/južna Europa i sjeverozapadna Afrika

 

 

1

Calidris alpina centralis

Srednji Sibir/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

 

(1)

Calidris alpina schinzii

Island i Grenland/sjeverozapadna i zapadna Afrika

 

 

1

Britanija i Irska/jugozapadna Europa i sjeverozapadna Afrika

2

 

 

Baltik/jugozapadna Europa i sjeverozapadna Afrika

1c

 

 

Calidris alpina arctica

Sjeveroistočni Grenland/zapadna Afrika

3a

 

 

Calidris ferruginea

Zapadni Sibir/zapadna Afrika

 

 

1

Srednji Sibir/jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika

 

 

1

Limicola falcinellus falcinellus

Sjeverna Europa/jugozapadna Azija i Afrika

3c

 

 

Philomachus pugnax

Sjeverna Europa i zapadni Sibir/zapadna Afrika

 

2c

 

Sjeverni Sibir/jugozapadna Azija, istočna i južna Afrika

 

(2c)

 

Phalaropus lobatus

Zapadna Euroazija/Arapsko more

 

 

1

Phalaropus fulicaria

Kanada i Grenland/Atlantska obala Afrike

 

 

(1)

LARIDAE

Larus leucopthalmus

Crveno more i obližnje obale

1a 2

 

 

Larus hemprichii

Crveno more, Zaljev, Arabija i istočna Afrika

 

2a

 

Larus canus canus

Sjeverozapadna i srednja Europa/Atlantska obala i Mediteran

 

2c

 

Larus canus heinei

Sjeveroistočna Europa i zapadni Sibir/Crno more i Kaspij

 

(1)

 

Larus audouinii

Mediteran/sjeverne i zapadne obale Afrike

1a 3a

 

 

Larus marinus

Sjeverna i zapadna Europa

 

 

1

Larus dominicanus vetula

Obalna južna Afrika

 

1

 

Larus hyperboreus hyperboreus

Svalbard i sjeverna Rusija (razmnož.)

 

 

(1)

Larus hyperboreus leuceretes

Kanada, Grenland i Island (razmnož.)

 

 

(1)

Larus glaucoides glaucoides

Grenland/Island i sjeverozapadna Europa

 

 

1

Larus argentatus argentatus

Sjeverna i sjeverozapadna Europa

 

 

1

Larus argentatus argenteus

Island i zapadna Europa

 

 

1

Larus heuglini

Sjeveroistočna Europa i zapadni Sibir/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

 

(1)

Larus (heuglini) barabensis

Jugozapadni Sibir/jugozapadna Azija

 

 

(1)

Larus armenicus

Armenija, istočna Turska i sjeverozapadni Iran

3a

 

 

Larus cachinnans cachinnans

Crno more i zapadna Azija/jugozapadna Azija, sjeveroistočna Afrika

 

 

1

Larus cachinnans michahellis

Mediteran, Iberija i Maroko

 

 

1

Larus fuscus fuscus

Sjeveroistočna Europa/Crno more, jugozapadna Azija i istočna Afrika

 

(2c)

 

Larus fuscus graellsii

Zapadna Europa/Mediteran i zapadna Afrika

 

 

1

Larus ichthyaetus

Crno more i Kaspij/jugozapadna Azija

3a

 

 

Larus cirrocephalus poiocephalus

Zapadna Afrika

 

(1)

 

Srednja i istočna Afrika

 

 

(1)

Obalna južna Afrika (bez Madagaskara)

 

(1)

 

Larus hartlaubii

Obalna jugozapadna Afrika

 

1

 

Larus ridibundus

Zapadna Europa/zapadna Europa, zapadni Mediteran, zapadna Afrika

 

 

1

Istočna Europa/Crno more i istočni Mediteran

 

 

1

Zapadna Azija/jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika

 

 

(1)

Larus genei

Zapadna Afrika (razmnož.)

2

 

 

Crno more i Mediteran (razmnož.)

 

2a

 

Zapadna, jugozapadna i južna Azija (razmnož.)

 

2a

 

Larus melanocephalus

Zapadna Europa, Mediteran i sjeverozapadna Afrika

 

2a

 

Larus minutus

Srednja i istočna Europa/jugozapadna Europa i zapadni Mediteran

 

1

 

Zapadna Azija/istočni Mediteran, Crno more i Kaspij

 

(1)

 

Xema sabini fuscus

Kanada i Grenland/jugoistočni Atlantik

 

 

(1)

Sterna nilotica nilotica

Zapadna Europa/zapadna Afrika

2

 

 

Crno more i istočni Mediteran/istočna Afrika

3c

 

 

Zapadna i srednja Azija/jugozapadna Azija

2

 

 

Sterna caspia caspia

Južna Afrika (razmnož.)

1c

 

 

Zapadna Afrika (razmnož.)

 

1

 

Europa (razmnož.)

1c

 

 

Kaspij (razmnož.)

2

 

 

Sterna maxima albidorsalis

Zapadna Afrika (razmnož.)

 

2a

 

Sterna bengalensis bengalensis

Zaljev/južna Azija

 

2a

 

Sterna bengalensis par

Crveno more/istočna Afrika

3a

 

 

Sterna bengalensis emigrata

Južni Mediteran/obale sjeverozapadne i zapadne Afrike

1c

 

 

Sterna bergii bergii

Južna Afrika (Angola - Mozambik)

2

 

 

Sterna bergii enigma

Madagaskar i Mozambik/južna Afrika

1c

 

 

Sterna bergii thalassina

Istočna Afrika i Sejšeli

1c

 

 

Sterna bergii velox

Crveno more i sjeveroistočna Afrika

3a

 

 

Sterna sandvicensis sandvicensis

Zapadna Europa/zapadna Afrika

 

2a

 

Crno more i Mediteran (razmnož.)

3a 3c

 

 

Zapadna i srednja Azija/jugozapadna i južna Azija

 

2a

 

Sterna dougallii dougallii

Južna Afrika

1c

 

 

Istočna Afrika

3a

 

 

Europa (razmnož.)

1c

 

 

Sterna dougallii arideensis

Madagaskar, Sejšeli i Maskareni

2

 

 

Sterna dougallii bangsi

Sjeverno Arapsko more (Oman)

1c

 

 

Sterna vittata vittata

Princ Edward, Marion, Crozet i Kerguelen/Južna Afrika

1c

 

 

Sterna vittata tristanensis

Tristan da Cunha i Gough/Južna Afrika

1c

 

 

Sterna hirundo hirundo

Južna i zapadna Europa (razmnož.)

 

 

1

Sjeverna i istočna Europa (razmnož.)

 

 

1

Zapadna Azija (razmnož.)

 

 

(1)

Sterna paradisaea

Zapadna Euroazija (razmnož.)

 

 

1

Sterna albifrons albifrons

Istočni Atlantik (razmnož.)

3b

 

 

Crno more i istočni Mediteran (razmnož.)

3c

 

 

Kaspij (razmnož.)

2

 

 

Sterna albifrons guineae

Zapadna Afrika (razmnož.)

1c

 

 

Sterna saundersi

Zapadni dio južne Azije, Crveno more, Zaljev i istočna Afrika

 

(1)

 

Sterna balaenarum

Namibija i južna Afrika/Atlantska obala do Gane

2

 

 

Sterna repressa

Zapadni dio južne Azije, Crveno more, Zaljev i istočna Afrika

 

2c

 

Chlidonias hybridus hybridus

Zapadna Europa i sjeverozapadna Afrika (razmnož.)

3c

 

 

Crno more i Istočni Mediteran (razmnož.)

 

 

(1)

Kaspij

 

(1)

 

Chlidonias hybridus sclateri

Istočna Afrika (Kenija i Tanzanija)

1c

 

 

Južna Afrika (Malawi i Zambija do Južne Afrike)

(2)

 

 

Chlidonias leucopterus

Istočna Europa i zapadna Azija/Afrika

 

 

(1)

Chlidonias niger niger

Europa i zapadna Azija/Atlantska obala Afrike

 

2c

 

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Obalna zapadna Afrika i srednja Afrika

2

 

 

Istočna i južna Afrika

2

 

 


(1)  Kako je donesen na drugom zasjedanju Sastanka ugovornih stranaka, koji je održan od 25. do 27. rujna 2002. u Bonnu, Njemačka.

(2)  Kako je usvojen na drugom zasjedanju Sastanka ugovornih stranaka održanom od 25. do 27. rujna 2002. u Bonnu, Njemačka.


Top