EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R2306-20220701

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 оd 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/2022-07-01

02021R2306 — HR — 01.07.2022 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2306

оd 21. listopada 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji

(Tekst značajan za EGP)

( L 461 27.12.2021, 13)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/760 оd 8. travnja 2022.

  L 139

13

18.5.2022

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2238 оd 22. kolovoza 2022.

  L 294

3

15.11.2022


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 068, 3.3.2022,  21 ((EU) 2021/2306)

►C2

Ispravak,  L 140, 19.5.2022,  61 ((EU) 2021/2306)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2306

оd 21. listopada 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila o:

(a) 

provjeri u trećim zemljama pošiljaka proizvoda namijenjenih stavljanju na tržište unutar Unije kao ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja i izdavanju potvrde o inspekciji;

(b) 

službenim kontrolama proizvoda koji ulaze u Uniju iz trećih zemalja i koji su namijenjeni stavljanju na tržište Unije kao ekološki proizvodi ili proizvodi iz prijelaznog razdoblja; i

(c) 

mjerama u slučajevima sumnje na nesukladnost ili utvrđene nesukladnosti s Uredbom (EU) 2018/848 koje trebaju poduzeti nadležna tijela, kontrolna tijela i kontrolne ustanove u trećim zemljama.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) 

„pošiljka” znači pošiljka, kako je definirana u članku 3. točki 37. Uredbe (EU) 2017/625, proizvoda namijenjenih stavljanju na tržište unutar Unije kao ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja; međutim, u slučaju ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2021/2305, „pošiljka” znači količina proizvodâ pod jednom ili više oznaka kombinirane nomenklature, obuhvaćena jednom potvrdom o inspekciji, prevezena istim prijevoznim sredstvom i uvezena iz iste treće zemlje;

(2) 

„granična kontrolna postaja” znači granična kontrolna postaja kako je definirana u članku 3. točki 38. Uredbe (EU) 2017/625;

(3) 

„točka puštanja u slobodni promet” znači točka puštanja u slobodni promet na kojoj se provode službene kontrole ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2021/2305;

(4) 

„kontrolna točka” znači kontrolna točka koja nije granična kontrolna postaja kako je navedeno u članku 53. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2017/625;

(5) 

„provjera dokumentacije” znači provjera dokumentacije kako je definirana u članku 3. točki 41. Uredbe (EU) 2017/625;

(6) 

„provjera identiteta” znači provjera identiteta kako je definirana u članku 3. točki 42. Uredbe (EU) 2017/625;

(7) 

„fizička provjera” znači fizička provjera kako je definirana u članku 3. točki 43. Uredbe (EU) 2017/625;

(8) 

„kvalificirani elektronički pečat” znači kvalificirani elektronički pečat kako je definiran u članku 3. točki 27. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

Članak 3.

Provjera u trećoj zemlji

1.  
Relevantno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova priznati u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2018/848 provjeravaju pošiljku u skladu s člankom 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1698 ( 2 ).
2.  
Za potrebe članaka 48. i 57. Uredbe (EU) 2018/848 relevantno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova provjerava sukladnost pošiljke sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 834/2007 te proizvodnim standardima i mjerama kontrole koji su prihvaćeni kao ekvivalentni. Ta provjera uključuje sustavne provjere dokumentacije i, prema potrebi ovisno o procjeni rizika, fizičke provjere prije nego što pošiljka napusti treću zemlju iz koje se izvozi ili iz koje potječe.
3.  

Za potrebe stavaka od 2. do 5. relevantno je kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova:

(a) 

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova iz članka 57. Uredbe (EU) 2018/848 koji su priznati za dotične proizvode i treću zemlju iz koje proizvodi potječu ili, ako je primjenjivo, u kojoj je proveden posljednji postupak u svrhu pripreme; ili

(b) 

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koje je imenovalo nadležno tijelo priznate treće zemlje iz članka 48. Uredbe (EU) 2018/848 iz koje proizvodi potječu ili, ako je primjenjivo, u kojoj je proveden posljednji postupak u svrhu pripreme.

4.  

Provjeru iz stavka 2. provodi:

(a) 

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova proizvođača ili prerađivača dotičnog proizvoda; ili

(b) 

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova subjekta ili skupine subjekata koji provode posljednji postupak u svrhu pripreme, kako je definirana u članku 3. točki 44. Uredbe (EU) 2018/848, ako se taj subjekt ili skupina subjekata koji provode posljednji postupak u svrhu pripreme razlikuju od proizvođača ili prerađivača proizvoda.

5.  

Provjerama dokumentacije iz stavka 2. provjerava se sljedeće:

(a) 

sljedivost proizvoda i sastojaka;

(b) 

je li obujam proizvoda uključenih u pošiljku u skladu s provjerama bilance mase dotičnih subjekata prema procjeni koju su proveli kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova;

(c) 

relevantne prijevozne i komercijalne isprave (uključujući račune) proizvoda;

(d) 

kad je riječ o prerađenim proizvodima, da su sve ekološke sastojke tih proizvoda proizveli subjekti ili skupine subjekata koje su u trećoj zemlji certificirali kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova priznati u skladu s člankom 46. ili navedeni u članku 57. Uredbe (EU) 2018/848 ili treća zemlja priznata u skladu s člankom 47. ili člankom 48. Uredbe (EU) 2018/848 ili da su proizvedeni i certificirani u Uniji u skladu s tom uredbom.

Te provjere dokumentacije temelje se na svim relevantnim dokumentima, uključujući certifikat subjekata iz članka 45. stavka 1. točke (b) podtočke i. Uredbe (EU) 2018/848, zapisnicima o inspekcijama, planu proizvodnje za dotični proizvod te evidenciji koju vode subjekti ili skupine subjekata, dostupnim prijevoznim ispravama, komercijalnim i financijskim dokumentima te svim drugim dokumentima koje kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova smatra relevantnima.

Članak 4.

Izdavanje potvrde o inspekciji

1.  
Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja je provjerila pošiljku u skladu s člankom 3. izdaje potvrdu o inspekciji u skladu s člankom 5. za svaku pošiljku prije nego što pošiljka napusti treću zemlju izvoza ili podrijetla.
2.  
Ako su priznati u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2018/848, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova izdaje potvrdu o inspekciji za pošiljke koje sadržavaju visokorizične proizvode iz članka 8. Delegirane uredbe (EU) 2021/1698 tek nakon što pribavi potpunu dokumentaciju o sljedivosti te primi i ocijeni rezultate analiza uzoraka uzetih iz pošiljke u skladu s člankom 16. stavkom 6. te delegirane uredbe.

Članak 5.

Format potvrde o inspekciji i upotreba sustava TRACES

1.  
Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova izdaje potvrdu o inspekciji u sustavu TRACES (Trade Control and Expert System) u skladu s modelom i napomenama iz Priloga te ispunjava polja od 1 do 18 te potvrde.
2.  

Pri izdavanju potvrde o inspekciji kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo u sustav TRACES učitava sve popratne dokumente, uključujući sljedeće:

(a) 

rezultate analiza ili ispitivanja provedenih na uzetim uzorcima, ako je primjenjivo;

(b) 

komercijalne i prijevozne isprave kao što su teretnica, računi i popis pakiranja te, ako su kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova priznati u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2018/848, plan putovanja sastavljen u skladu s člankom 16. stavkom 5. Delegirane uredbe (EU) 2021/1698.

3.  
Potvrda o inspekciji izdaje se u sustavu TRACES i nosi kvalificirani elektronički pečat.

Ako u trenutku izdavanja nisu dostupne, informacije o broju paketa iz polja 13 potvrde o inspekciji i informacije iz njezinih polja 16 i 17 te dokumenti iz stavka 2. unose se ili ažuriraju u potvrdi o inspekciji u roku od 10 dana od njezina izdavanja i, u svakom slučaju, prije nego što je nadležno tijelo provjeri i ovjeri u skladu s člankom 6.

4.  

Potvrda o inspekciji sastavlja se:

(a) 

na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se nalazi granična kontrolna postaja ulaska u Uniju u slučaju proizvoda koji su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama;

(b) 

na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj će se pošiljka pustiti u slobodni promet u slučaju proizvoda izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2021/2305.

5.  
Odstupajući od stavka 4., država članica može se složiti da se potvrde sastave na nekom drugom službenom jeziku Unije, prema potrebi uz ovjereni prijevod.

Članak 6.

Službene kontrole pošiljaka

1.  

Na graničnoj kontrolnoj postaji ili na točki puštanja u slobodni promet, ovisno o slučaju, nadležno tijelo radi provjere sukladnosti s Uredbom (EU) 2018/848 provodi sljedeće službene kontrole pošiljaka:

(a) 

provjere dokumentacije za sve pošiljke;

(b) 

nasumične provjere identiteta; i

(c) 

fizičke provjere, čija učestalost ovisi o vjerojatnosti nesukladnosti s Uredbom (EU) 2018/848.

Provjere dokumentacije uključuju pregled potvrde o inspekciji, svih drugih popratnih dokumenata kako je predviđeno člankom 5. i, ako je primjenjivo, rezultata analiza ili ispitivanja provedenih na uzetim uzorcima.

Ako je u potvrdu o inspekciji potrebno unijeti isključivo administrativne ili redakcijske ispravke, nadležno tijelo može prihvatiti da kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja je izdala potvrdu o inspekciji ažurira informacije u sustavu TRACES zamjenom dokumenta u skladu s postupkom dostupnim u sustavu TRACES, a da se pritom ne mijenjaju informacije iz izvorne potvrde koje se odnose na identifikaciju pošiljke, njezinu sljedivost i jamstva.

2.  
Za pošiljke visokorizičnih proizvoda iz članka 8. Delegirane uredbe (EU) 2021/1698 nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka provodi sustavne provjere identiteta i fizičke provjere, uzima najmanje jedan reprezentativni uzorak pošiljaka i provjerava dokumentaciju iz članka 16. stavka 6. te uredbe. Nadležno tijelo utvrđuje postupak reprezentativnog uzorkovanja koji je primjeren kategoriji, količini i pakiranju proizvoda.
3.  

Nakon provjere iz stavka 1. i, ako je primjenjivo, stavka 2. nadležno tijelo donosi odluku o svakoj pošiljci. Odluka o pošiljci upisuje se u polje 30 potvrde o inspekciji u skladu s obrascem i napomenama iz Priloga te se navodi jedno od sljedećeg:

(a) 

pošiljka se može pustiti u slobodni promet kao ekološka pošiljka;

(b) 

pošiljka se može pustiti u slobodni promet kao pošiljka iz prijelaznog razdoblja;

(c) 

pošiljka se može pustiti u slobodni promet kao neekološka pošiljka;

(d) 

pošiljka se ne može pustiti u slobodni promet;

(e) 

dio pošiljke može se pustiti u slobodni promet s izvatkom iz potvrde o inspekciji.

Nadležno tijelo ovjerava potvrdu o inspekciji u sustavu TRACES kvalificiranim elektroničkim pečatom.

4.  

Na proizvode koji su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama primjenjuje se sljedeće:

(a) 

stavak 3. primjenjuje se uz pravila o upotrebi zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta (ZZUD), koji nadležna tijela na graničnim kontrolnim postajama upotrebljavaju u skladu s člankom 56. stavkom 3. točkom (b) podtočkom i. Uredbe (EU) 2017/625, a na kontrolnim točkama u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/2123 ( 3 ), te uz pravila o odlukama o pošiljkama utvrđenima u članku 55. Uredbe (EU) 2017/625.

(b) 

provjere dokumentacije iz stavka 1. točke (a) mogu se provoditi izvan graničnih kontrolnih postaja za određene ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja u skladu s člancima 7. i 8. Delegirane uredbe (EU) 2019/2123;

(c) 

provjere identiteta i fizičke provjere iz stavka 1. točaka (b) i (c) mogu se provoditi na kontrolnim točkama za određene ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja u skladu s člancima od 2. do 6. Delegirane uredbe (EU) 2019/2123.

5.  
U odluci o pošiljkama donesenoj u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) 2017/625 upućuje se na jedan od navoda iz stavka 3. prvog podstavka ovog članka. Ako je uvoznik zatražio stavljanje u posebni carinski postupak u skladu s člankom 7. stavkom 1. ove Uredbe tako što je ispunio polje 23 potvrde o inspekciji, u odluci o pošiljkama u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) 2017/625 navodi se primjenjivi carinski postupak.

O odluci da se pošiljka ili njezin dio ne može pustiti u slobodni promet, koja je zabilježena u potvrdi o inspekciji, bez odgode se putem sustava TRACES obavješćuje relevantno nadležno tijelo koje provodi službene kontrole radi provjere sukladnosti s pravilima iz članka 1. stavka 2. točaka od (a) do (h) i točke (j) Uredbe (EU) 2017/625.

Ako je u odluci donesenoj u ZZUD-u u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) 2017/625 navedeno da pošiljka nije u skladu s pravilima iz članka 1. stavka 2. te uredbe, nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji putem sustava TRACES o tome obavješćuje nadležno tijelo koje je donijelo odluku u skladu sa stavkom 3. ovog članka kako bi ažuriralo potvrdu o inspekciji. Osim toga, svako nadležno tijelo koje provodi službene kontrole radi provjere sukladnosti s pravilima iz članka 1. stavka 2. točaka od (a) do (h) i točke (j) Uredbe (EU) 2017/625 putem sustava TRACES dostavlja sve relevantne informacije, kao što su rezultati laboratorijske analize, nadležnom tijelu koje je donijelo odluku u skladu sa stavkom 3. ovog članka kako bi, prema potrebi, ažuriralo potvrdu o inspekciji.

6.  
Ako se samo dio pošiljke pušta u slobodni promet, pošiljka se prije puštanja u slobodni promet dijeli na više serija. Uvoznik za svaku seriju ispunjava i podnosi u sustavu TRACES izvadak iz potvrde o inspekciji u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2021/2307. Nadležno tijelo države članice u kojoj se serija namjerava pustiti u slobodni promet provjerava seriju i u sustavu TRACES ovjerava izvadak iz potvrde o inspekciji kvalificiranim elektroničkim pečatom.
7.  
Za pošiljke koje su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama iz stavka 4. carinska tijela dopuštaju puštanje pošiljke u slobodni promet tek po predočenju propisno dovršenog ZZUD-a u skladu s člankom 57. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625 i potvrde o inspekciji ovjerene u skladu sa stavkom 6. ovog članka, u kojoj je navedeno da se pošiljka može pustiti u slobodni promet.

Ako je pošiljka podijeljena u više serija, carinska tijela zahtijevaju predočenje propisno dovršenog ZZUD-a u skladu s člankom 57. stavkom 2. točkom (b) Uredba (EU) 2017/625 i izvatka iz potvrde o inspekciji u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2021/2307 u kojem je u polju 12 navedeno da se serija može pustiti u slobodni promet.

Članak 7.

Posebni carinski postupc i

1.  
Ako je pošiljka stavljena u postupak carinskog skladištenja ili postupak unutarnje proizvodnje iz članka 240. stavka 1. i članka 256. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ) te je podvrgnuta jednoj ili više priprema iz drugog podstavka ovog stavka, nadležno tijelo provjerava pošiljku u skladu s člankom 6. ove Uredbe prije obavljanja prve pripreme. Referentni broj carinske deklaracije prema kojoj su proizvodi deklarirani za carinsko skladištenje ili unutarnju proizvodnju navodi uvoznik u polju 23 potvrde o inspekciji.

Pripreme iz prvog podstavka ograničene su na sljedeće vrste postupaka:

(a) 

pakiranje ili promjenu pakiranja; ili

(b) 

pričvršćivanje, uklanjanje i izmjenu oznaka zbog prezentiranja metode ekološke proizvodnje.

2.  
Nakon priprema iz stavka 1. nadležno tijelo provjerava pošiljku i ovjerava potvrdu o inspekciji u skladu s člankom 6. prije puštanja pošiljke u slobodni promet.
3.  
Prije puštanja u slobodni promet pošiljka se može podijeliti u više serija pod carinskim nadzorom nakon provjere i ovjere potvrde o inspekciji u skladu s člankom 6. Uvoznik za svaku seriju nastalu podjelom u sustavu TRACES ispunjava i dostavlja izvadak iz potvrde o inspekciji u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2021/2307.
4.  
Nadležno tijelo države članice u kojoj će se serija pustiti u slobodni promet provjerava seriju u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. i u sustavu TRACES ovjerava izvadak iz potvrde o inspekciji kvalificiranim elektroničkim pečatom.
5.  
Priprema i podjela iz stavaka 1. i 3. provode se u skladu s relevantnim odredbama utvrđenima u poglavljima III. i IV. Uredbe (EU) 2018/848.

Članak 8.

Postupci u slučaju izvanrednih okolnosti za sustav TRACES u slučaju nedostupnosti i više sile

1.  
Kontrolna tijela i kontrolne ustanove koji izdaju potvrdu o inspekciji u skladu s člankom 4. osiguravaju dostupnost predloška koji se može ispuniti za tu potvrdu na temelju modela iz Priloga i za sve dokumente propisane Uredbom (EU) 2018/848 koji se mogu učitati u sustav TRACES.
2.  
Ako su sustav TRACES ili neka od njegovih funkcija neprekidno nedostupni dulje od 24 sata, njegovi korisnici mogu za evidentiranje i razmjenu informacija upotrijebiti tiskani ili elektronički predložak iz stavka 1. koji se može ispuniti.

Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova iz stavka 1. dodjeljuje referentni broj svakoj izdanoj potvrdi i vodi evidenciju izdanih potvrda kronološkim redoslijedom kako bi se osigurala podudarnost s alfanumeričkom referentnom oznakom iz sustava TRACES nakon što postane funkcionalan.

Ako se upotrebljavaju potvrde o inspekciji u papirnatom obliku, neovjerene izmjene ili brisanja čine ih nevaljanima.

3.  
Nakon što sustav TRACES ili njegove funkcije ponovno postanu dostupne, njegovi korisnici upotrebljavaju informacije evidentirane u skladu sa stavkom 2. kako bi elektronički izradili potvrdu o inspekciji i učitali dokumente iz stavka 1.
4.  
Na potvrdama i dokumentima izrađenima u skladu sa stavkom 2. navodi se tekst „izrađeno u izvanrednim okolnostima”.
5.  
U slučaju više sile primjenjuju se stavci od 1. do 4. Osim toga, nadležna tijela, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove bez odgode obavješćuju Komisiju o takvom događaju, a kontrolna tijela ili kontrolne ustanove unose sve potrebne pojedinosti u sustav TRACES u roku od deset kalendarskih dana od završetka tog događaja.
6.  
Članak 5. stavci 4. i 5. primjenjuju se mutatis mutandis na potvrde i dokumente izrađene u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Članak 9.

Upotreba potvrde o inspekciji i izvatka iz potvrde o inspekciji od strane carinskih tijela

Za proizvode koji su predmet službenih kontrola na točki puštanja u slobodni promet u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe (EU) 2021/2305 carinska tijela dopuštaju puštanje pošiljke u slobodni promet tek nakon predočenja potvrde o inspekciji u kojoj je u polju 30 navedeno da se pošiljka može pustiti u slobodni promet.

Ako je pošiljka podijeljena u više serija, carinska tijela zahtijevaju predočenje izvatka iz potvrde o inspekciji u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2021/2307 u kojem je u polju 12 navedeno da se serija može pustiti u slobodni promet.

Članak 10.

Informacije koje treba dostaviti nadležno tijelo, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u trećoj zemlji u slučaju sumnje na nesukladnost ili utvrđene nesukladnosti pošiljaka

1.  
►C1  Ako Komisija obavijesti nadležno tijelo, kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu u trećoj zemlji o sumnji na nesukladnost ili utvrđenoj nesukladnosti koja utječe na cjelovitost ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja u pošiljci nakon što o tome primi obavijest države članice u skladu s člankom 7. Provedbene uredbe (EU) 2021/2307, nadležno tijelo, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova provodi istragu. ◄ Provedbene uredbe (EU) 2021/2307, nadležno tijelo, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova provodi istragu. Nadležno tijelo, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova odgovaraju Komisiji i državi članici koja je poslala prvotnu obavijest (država članica koja je uputila obavijest) u roku od 30 kalendarskih dana od datuma primitka obavijesti te, ►C2  koristeći se predloškom iz Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2021/1698, obavješćuju o poduzetim radnjama i mjerama, među ostalim i o rezultatima istrage, i dostavljaju sve druge informacije koje su dostupne i/ili koje zahtijeva država članica koja je uputila obavijest. ◄
2.  
Nadležno tijelo, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova dostavljaju sve dodatne informacije koje zatraži država članica u vezi s dodatnim poduzetim radnjama ili mjerama.

Komisija ili država članica mogu zatražiti od nadležnog tijela, kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove da bez odgode stave na raspolaganje popis svih subjekata ili skupina subjekata u ekološkom proizvodnom lancu te pošiljke, kao i njihovih kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova.

3.  
Ako su kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova priznati u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2018/848, primjenjuje se članak 21. stavci 2. i 3. Delegirane uredbe (EU) 2021/1698.

Članak 11.

Prijelazne odredbe za potvrde o inspekciji u papirnatom obliku i izvacima iz njih

1.  

►M2  Odstupajući od članka 5. stavka 3. prvog podstavka, do 30. studenoga 2022. potvrda o inspekciji može se izdati u papirnatom obliku nakon što se ispuni u sustavu TRACES i ispiše. Ta potvrda u papirnatom obliku mora ispunjavati sljedeće zahtjeve: ◄

(a) 

polje 18 nosi vlastoručni potpis ovlaštene osobe kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove koja izdaje potvrdu i službeni pečat;

(b) 

izdana je prije nego što pošiljka na koju se odnosi napusti treću zemlju izvoza ili podrijetla.

▼M2

1.a  
Odstupajući od članka 5. stavka 3. prvog podstavka, do 30. studenoga 2022. ovlaštena osoba u Ukrajini iz kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove koji nisu opremljeni kvalificiranim elektroničkim pečatom može u sustavu TRACES izraditi i podnijeti potvrdu o inspekciji u elektroničkom obliku bez kvalificiranog elektroničkog pečata u polju 18 potvrde. Takva se potvrda izdaje prije nego što pošiljka na koju se odnosi napusti Ukrajinu.

▼B

2.  

►M2  Odstupajući od članka 6. stavka 3., do 30. studenoga 2022. primjenjuje se sljedeće: ◄

(a) 

ako je potvrda o inspekciji izdana u papirnatom obliku u skladu sa stavkom 1. ovog članka, ta se potvrda ovjerava u papirnatom obliku u poljima 23, 25 i 30, ovisno o slučaju, vlastoručnim potpisom ovlaštene osobe nadležnog tijela na graničnoj kontrolnoj postaji ili točki puštanja u slobodni promet nakon što se potvrda ispuni u sustavu TRACES i ispiše;

(b) 

ako je potvrda o inspekciji izdana u sustavu TRACES i nosi kvalificirani elektronički pečat u skladu s člankom 5. stavkom 3. prvim podstavkom, ta se potvrda može ovjeriti u papirnatom obliku u poljima 23, 25 i 30, ovisno o slučaju, vlastoručnim potpisom ovlaštene osobe nadležnog tijela na graničnoj kontrolnoj postaji ili točki puštanja u slobodni promet nakon što se potvrda ispuni u sustavu TRACES i ispiše;

▼M1

(c) 

ako je potvrda o inspekciji izrađena i podnesena u sustavu TRACES u elektroničkom obliku u skladu sa stavkom 1.a, ta se potvrda ovjerava u sustavu TRACES kvalificiranim elektroničkim pečatom ili u papirnatom obliku vlastoručnim potpisom ovlaštene osobe iz nadležnog tijela na graničnoj kontrolnoj postaji ili točki puštanja u slobodni promet u poljima 23, 25 i 30, ovisno o slučaju, nakon što se potvrda ispuni u sustavu TRACES i ispiše.

▼B

3.  
Kontrolna tijela, kontrolne ustanove i nadležna tijela u svakoj fazi izdavanja i, prema potrebi, ovjeravanja potvrde o inspekciji provjeravaju odgovaraju li informacije iz potvrde o inspekciji u papirnatom obliku informacijama na potvrdi koja je ispunjena u sustavu TRACES.

Ako informacije o broju paketa iz polja 13 potvrde o inspekciji ili informacije iz polja 16 i 17 te potvrde nisu unesene u potvrdu o inspekciji u papirnatom obliku ili ako se te informacije razlikuju od informacija iz potvrde u sustavu TRACES, nadležna tijela pri provjeri pošiljke i ovjeri te potvrde uzimaju u obzir samo informacije unesene u sustav TRACES.

4.  
Potvrda o inspekciji u papirnatom obliku iz stavka 1. predaje se nadležnom tijelu na graničnoj kontrolnoj postaji ulaska u Uniju ako je pošiljka predmet službenih kontrola ili, prema potrebi, nadležnom tijelu na točki puštanja u slobodni promet. Nadležno tijelo uvozniku vraća tu potvrdu u papirnatom obliku.
5.  

►M2  Odstupajući od članka 6. stavka 6. i članka 7. stavka 4., do 30. studenoga 2022. izvadak iz potvrde o inspekciji može se ovjeriti u papirnatom obliku nakon što se ispuni u sustavu TRACES i ispiše. Taj izvadak iz potvrde u papirnatom obliku mora ispunjavati sljedeće zahtjeve: ◄

(a) 

ovjeren je u papirnatom obliku u polju 12 vlastoručnim potpisom ovlaštene osobe nadležnog tijela;

(b) 

polje 13 nosi vlastoručni potpis primatelja serije.

Nadležno tijelo iz prvog podstavka točke (a) vraća taj izvadak iz potvrde u papirnatom obliku osobi koja ga je predočila.

Članak 12.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1235/2008 stavlja se izvan snage.

Međutim, ta se uredba i dalje primjenjuje za potrebe ispunjavanja i ovjeravanja neriješenih potvrda o inspekciji izdanih prije 1. siječnja 2022. i neriješenih izvadaka iz potvrda o inspekciji koje je uvoznik podnio prije 1. siječnja 2022., kao i za potrebe izjave prvog primatelja ili primatelja u potvrdi o inspekciji ili izvatku iz potvrde o inspekciji.

Članak 13.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG

DIO I.

POTVRDA O INSPEKCIJI ZA UVOZ EKOLOŠKIH PROIZVODA I PROIZVODA IZ PRIJELAZNOG RAZDOBLJA U EUROPSKU UNIJU1.  Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koje/koja izdaje potvrdu

2.  Postupak na temelju Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (1):

□  Sukladnost (članak 46.)

□  Ekvivalentna treća zemlja (članak 48.)

□  Ekvivalentno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova (članak 57.) ili

□  Ekvivalentnost na temelju trgovinskog sporazuma (članak 47.)

3.  Referentni broj potvrde o inspekciji

4.  Proizvođač ili prerađivač proizvoda

5.  Izvoznik

6.  Subjekt koji kupuje ili prodaje proizvode bez skladištenja ili fizičkog rukovanja proizvodom

7.  Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova

8.  Zemlja podrijetla

9.  Zemlja izvoza

10.  Granična kontrolna postaja/točka puštanja u slobodni promet

11.  Zemlja odredišta

12.  Uvoznik

13.  Opis proizvoda

Ekološki proizvod/proizvod iz prijelaznog razdoblja

Oznaka KN

Trgovački naziv

Kategorija

Broj paketa

Serijski broj

Neto masa

14.  Broj kontejnera

15.  Broj plombe

16.  Ukupna bruto masa

17.  Prijevozno sredstvo

Vrsta

Identifikacijska oznaka

Međunarodna prijevozna isprava

18.  Izjava kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove koje/koja izdaje potvrdu iz polja 1.

Ovime se potvrđuje da je ova potvrda izdana na temelju provjera sukladnosti (članak 46. Uredbe (EU) 2018/848) propisanih Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/1698 (2) ili provjera ekvivalentnosti (članak 47., 48. ili 57. Uredbe (EU) 2018/848) propisanih Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/1342 (3) te da su prethodno navedeni proizvodi u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2018/848.

Datum

Ime i potpis ovlaštene osobe/kvalificirani elektronički pečat

Pečat kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove koje/koja izdaje potvrdu

19.  Subjekt odgovoran za pošiljku

20.  Prethodna obavijest

Datum

Vrijeme

21.  Za prijevoz do:

22.  Pojedinosti o kontrolnoj točki

23.  Posebni carinski postupci

Carinsko skladištenje□

Unutarnja proizvodnja□

Naziv i adresa subjekta odgovornog za carinske postupke:

Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koje/koja je certificirala subjekta odgovornog za carinske postupke:

□  Provjera pošiljke prije posebnih carinskih postupaka

Dodatne informacije:

Tijelo i država članica:

Datum:

Ime i potpis ovlaštene osobe

Referentni broj carinske deklaracije za postupak carinjenja

24.  Prvi primatelj u Europskoj uniji

25.  Kontrola koju provodi relevantno nadležno tijelo

Provjere dokumentacije

□  Zadovoljavajuće

□  Nezadovoljavajuće

Odabrano za provjeru identiteta i fizičku provjeru

□  Da

□  Ne

Tijelo i država članica:

Datum:

Ime i potpis ovlaštene osobe/kvalificirani elektronički pečat

26.  Za prijevoz od granične kontrolne postaje do kontrolne točke:

27.  Pojedinosti o kontrolnoj točki

□Da

□Ne

 

28.  Prijevozno sredstvo od granične kontrolne postaje do kontrolne točke:

29.  Provjere identiteta i fizičke provjere

Provjere identiteta

□  Zadovoljavajuće

□  Nezadovoljavajuće

Fizičke provjere

□  Zadovoljavajuće

□  Nezadovoljavajuće

Laboratorijski test

□Da

□Ne

 

Rezultat testa

□Zadovoljavajući

□Nezadovoljavajući

 

30.  Odluka relevantnog nadležnog tijela

□  Pušta se u slobodni promet kao ekološka pošiljka.

□  Pušta se u slobodni promet kao pošiljka iz prijelaznog razdoblja.

□  Pušta se u slobodni promet kao neekološka pošiljka.

□  Pošiljka se ne može pustiti u slobodni promet.

□  Dio pošiljke može se pustiti u slobodni promet.

Dodatne informacije:

Nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj točki/kontrolnoj točki/točki puštanja u slobodni promet i država članica:

Datum:

Ime i potpis ovlaštene osobe/kvalificirani elektronički pečat

31.  Izjava prvog primatelja

Ovime se potvrđuje da su pri zaprimanju proizvodâ pakiranje ili kontejner i, ako je to relevantno, potvrda o inspekciji:

□  sukladni s točkom 6. Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848, ili

□  nesukladni s točkom 6. Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848.

Ime i potpis ovlaštene osobe

Datum:

(1)   

Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).

(2)   

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1698 od 13. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća postupovnim uvjetima za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola subjekata i skupina subjekata koji su certificirani kao ekološki te ekoloških proizvoda u trećim zemljama te pravilima o njihovu nadzoru, kontrolama i drugim mjerama koje ta kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju provoditi (SL L 336, 23.9.2021., str. 7.).

(3)   

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1342 od 27. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o informacijama koje treće zemlje te kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju slati u svrhu nadzora njihova priznavanja na temelju članka 33. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 za uvezene ekološke proizvode te mjerama koje treba poduzeti u provedbi tog nadzora (SL L 292, 16.8.2021., str. 20.).

DIO II.

NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE MODELA POTVRDE O INSPEKCIJI

Polja od 1 do 18 ispunjava relevantno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u trećoj zemlji.

Polje 1:Naziv, adresa i oznaka kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove priznatih u skladu s člankom 46. ili navedenih u članku 57. Uredbe (EU) 2018/848 ili kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove koje je imenovalo nadležno tijelo treće zemlje iz članka 47. ili 48. te uredbe. To kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova popunjava i polja od 2. do 18.

Polje 2:U ovom su polju navedene odredbe Uredbe (EU) 2018/848 koje su relevantne za izdavanje i upotrebu ove potvrde; navesti relevantnu odredbu.

Polje 3:Broj potvrde koji automatski dodjeljuje elektronički sustav TRACES (Trade Control and Expert System).

Polje 4:Naziv i adresa subjekata koji su proizveli ili preradili proizvode u trećoj zemlji navedenoj u polju 8.

Polje 5:Naziv i adresa subjekta koji izvozi proizvode iz zemlje navedene u polju 9. Izvoznik je subjekt koji provodi posljednji postupak u svrhu pripreme kako je definirano u članku 3. točki 44. Uredbe (EU) 2018/848 na proizvodima navedenima u polju 13. i zatvara proizvode u odgovarajuću ambalažu ili kontejnere u skladu s točkom 6. Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848.

Polje 6:Prema potrebi navesti naziv i adresu jednog ili više subjekata koji kupuju ili prodaju proizvode bez skladištenja ili fizičkog rukovanja proizvodom.

Polje 7:Naziv i adresa kontrolnih ustanova ili tijela za praćenje sukladnosti proizvodnje ili prerade proizvoda s pravilima ekološke proizvodnje u zemlji navedenoj u polju 8.

Polje 8:Zemlja podrijetla znači zemlja ili zemlje u kojima je proizvod proizveden/uzgojen ili prerađen.

Polje 9:Zemlja izvoza znači zemlja u kojoj je proizvod bio podvrgnut posljednjem postupku u svrhu pripreme kako je definirano u članku 3. točki 44. Uredbe (EU) 2018/848 i zatvoren u odgovarajuću ambalažu ili kontejnere.

Polje 10:U slučaju pošiljaka koje su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s člankom 45. stavkom 5. Uredbe (EU) 2018/848, navesti naziv i jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju je sustav TRACES dodijelio graničnoj kontrolnoj postaji prvog prispijeća u Uniju, na kojoj se službene kontrole provode u skladu s člankom 6. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306 ( 5 ).

U slučaju pošiljaka koje izuzete od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2305 ( 6 ), navesti naziv i jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju je sustav TRACES dodijelio točki puštanja u slobodni promet u Europskoj uniji ako se službene kontrole provode u skladu s člankom 6. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306.

Informacije u ovom polju može prema potrebi ažurirati uvoznik ili njegov zastupnik prije dolaska pošiljke na graničnu kontrolnu postaju ili na točki puštanja u slobodni promet.

Polje 11: Zemlja odredišta znači zemlja prvog primatelja u Europskoj uniji.

Polje 12:Naziv, adresa i registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI broj), kako je definiran u članku 1. točki 18. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 ( 7 ), za uvoznika, kako je definiran u članku 2. točki 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2307 ( 8 ), koji predočuje pošiljku za puštanje u slobodni promet osobno ili putem zastupnika.

Polje 13:Opis proizvoda koji uključuje:

— 
navod jesu li proizvodi ekološki ili iz prijelaznog razdoblja,
— 
oznaku kombinirane nomenklature (KN) iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 ( 9 ) za dotične proizvode (po mogućnosti na osmeroznamenkastoj razini),
— 
trgovački naziv,
— 
kategoriju proizvoda u skladu s Prilogom II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1378 ( 10 ),
— 
broj paketa (broj kutija, kartonskih kutija, torbi, kanti itd.),
— 
serijski broj, i
— 
neto masu.

Polje 14:Broj kontejnera: neobvezno.

Polje 15:Broj plombe: neobvezno.

Polje 16:Ukupna bruto masa izražena u odgovarajućim jedinicama (kg, litra itd.).

Polje 17:Prijevozno sredstvo kojim se koristi od zemlje podrijetla do dolaska proizvoda do granične kontrolne postaje ili točke puštanja u slobodni promet u kojoj se provjerava pošiljka i ovjerava potvrda o inspekciji.

Prijevozno sredstvo: zrakoplov, plovilo, željeznički vagon, cestovno vozilo, drugo.

Identifikacijska oznaka prijevoznog sredstva: za zrakoplove broj leta, za plovila ime broda, za željeznički vagon identifikacijska oznaka vlaka i broj vagona, za cestovni prijevoz broj registarske pločice i registarski broj prikolice ako je primjenjivo.

U slučaju trajekta, navesti plovilo i cestovno vozilo s identifikacijom cestovnog vozila i planiranog trajekta.

Polje 18:Izjava kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove koje/koja izdaje potvrdu. Odabrati odgovarajuću delegiranu uredbu Komisije. Vlastoručni potpis ovlaštene osobe i pečat potrebni su samo ako je potvrda o inspekciji izdana u papirnatom obliku do 30. lipnja 2022. u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.

Polje 19: Naziv, adresa i EORI broj, kako je definiran u članku 1. točki 18. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, za subjekt koji je odgovoran za pošiljku, kako je definiran u članku 2. točki 2. Provedbene uredbe (EU) 2021/2307. Ovo polje mora ispuniti uvoznik naveden u polju 12 ako se subjekt odgovoran za pošiljku razlikuje od tog uvoznika.

Polje 20:Ako pošiljka sadržava proizvode namijenjene za stavljanje na tržište Unije kao ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja koji su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s člankom 45. stavkom 5. Uredbe (EU) 2018/848, navesti predviđeni datum i vrijeme prispijeća u graničnu kontrolnu postaju.

Ako je riječ o pošiljci proizvoda izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/2305, navesti predviđeni datum i vrijeme prispijeća na točku puštanja u slobodni promet u skladu s tom uredbom.

Polje 21:Ispunjava uvoznik ili, prema potrebi, subjekt odgovoran za pošiljku kako bi zatražio prijevoz proizvoda do kontrolne točke u Uniji radi daljnjih službenih kontrola ako je pošiljka odabrana za provjeru identiteta i fizičku provjeru koje provode nadležna tijela na graničnoj kontrolnoj postaji. Ovo polje odnosi se samo na proizvode koji su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s člankom 45. stavkom 5. Uredbe (EU) 2018/848.

Polje 22:Navesti naziv kontrolne točke u državi članici do koje će se proizvodi prevesti radi provjere identiteta i fizičke provjere ako su nadležna tijela na graničnoj kontrolnoj postaji pošiljku odabrala za takve provjere. Ispunjava uvoznik ili, prema potrebi, subjekt odgovoran za pošiljku. Ovo polje odnosi se samo na proizvode koji su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s člankom 45. stavkom 5. Uredbe (EU) 2018/848.

Polje 23: Ovo polje ispunjavaju relevantno nadležno tijelo i uvoznik.

U slučaju proizvoda koji su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama ovo polje ispunjava nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji.

Vlastoručni potpis ovlaštene osobe potreban je ako je potvrda o inspekciji ovjerena u papirnatom obliku do 30. lipnja 2022. u skladu s člankom 11. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.

Polje 24:Naziv i adresa prvog primatelja pošiljke u Europskoj uniji. Ovo polje ispunjava uvoznik.

Polje 25: Ovo polje ispunjava nadležno tijelo nakon što provjeri dokumentaciju u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) 2021/2306. Ako provjere dokumentacije nisu zadovoljavajuće, ispunjava se polje 30.

To tijelo mora navesti je li pošiljka odabrana za provjeru identiteta i fizičku provjeru.

Potpis ovlaštene osobe/kvalificirani elektronički pečat potreban je samo ako se nadležno tijelo razlikuje od nadležnog tijela navedenog u polju 30. Vlastoručni potpis ovlaštene osobe potreban je samo ako je potvrda o inspekciji ovjerena u papirnatom obliku do 30. lipnja 2022. u skladu s člankom 11. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.

Polje 26: Ispunjava nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji ako je pošiljka odabrana za provjeru identiteta i fizičku provjeru i ako je pošiljka prihvatljiva za prijevoz do kontrolne točke radi provođenja daljnjih službenih kontrola. Ovo polje odnosi se samo na proizvode koji su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s člankom 45. stavkom 5. Uredbe (EU) 2018/848.

Polje 27: U slučaju prijevoza do kontrolne točke, navesti naziv kontrolne točke u državi članici do koje je robu potrebno prevesti radi provjere identiteta i fizičke provjere, podatke za kontakt te točke i jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju je sustav TRACES dodijelio kontrolnoj točki. Ispunjava nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji. Ovo polje odnosi se samo na proizvode koji su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama u skladu s člankom 45. stavkom 5. Uredbe (EU) 2018/848.

Polje 28: Vidjeti smjernice za polje 17. Ovo se polje mora ispuniti ako se pošiljka prevozi do kontrolne točke radi provjere identiteta i fizičke provjere.

Polje 29:Ovo polje mora ispuniti nadležno tijelo ako su proizvodi odabrani za provjeru identiteta i fizičku provjeru.

Polje 30:Ovo polje mora ispuniti relevantno nadležno tijelo nakon pripreme iz članka 7. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 ako je primjenjivo, a u svim slučajevima nakon provjere pošiljke u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. te uredbe.

Nadležno tijelo odabire odgovarajuću stavku i prema potrebi navodi sve dodatne informacije koje smatra relevantnima. Relevantne informacije moraju se navesti u odjeljku „Dodatne informacije” ako se odabere stavka „pošiljka se ne može pustiti u slobodni promet” ili „dio pošiljke može se pustiti u slobodni promet”.

U slučaju proizvoda koji su predmet službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama ovo polje ispunjava nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji. Ako se pošiljka prevozi do kontrolne točke radi provjere identiteta i fizičke provjere iz članka 6. Delegirane uredbe (EU) 2021/2306, ovo polje ispunjava nadležno tijelo na toj kontrolnoj točki.

U rubrici „Nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji/kontrolnoj točki/točki puštanja u slobodni promet” unijeti ime dotičnog tijela, prema potrebi.

Vlastoručni potpis ovlaštene osobe potreban je samo ako je potvrda o inspekciji ovjerena u papirnatom obliku do 30. lipnja 2022. u skladu s člankom 11. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.

Polje 31: Ovo polje ispunjava prvi primatelj pri zaprimanju proizvodâ nakon puštanja u slobodni promet odabirom jedne opcije nakon što se provedu provjere predviđene točkom 6. Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848.

Vlastoručni potpis prvog primatelja potreban je ako je potvrda o inspekciji ovjerena u papirnatom obliku do 30. lipnja 2022. u skladu s člankom 11. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.( 1 ) Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

( 2 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1698 od 13. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća postupovnim uvjetima za priznavanje kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola subjekata koji su certificirani kao ekološki te ekoloških proizvoda u trećim zemljama te pravilima o njihovu nadzoru, kontrolama i drugim mjerama koje ta kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju provoditi (SL L 336, 23.9.2021., str. 7.).

( 3 ) Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2123 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za utvrđivanje u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima se provjere identiteta i fizičke provjere određene robe mogu obavljati na kontrolnim točkama, a provjere dokumentacije na udaljenosti od graničnih kontrolnih postaja (SL L 321, 12.12.2019., str. 64.).

( 4 ) Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

( 5 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju i o potvrdi o inspekciji (SL L 461, 27.12.2021, str. 13.).

( 6 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2305 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o slučajevima u kojima i uvjetima pod kojima se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i o mjestu na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda te o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124 (SL L 461, 27.12.2021., str. 5.).

( 7 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

( 8 ) Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307 od 21. listopada 2021. o utvrđivanju pravila o dokumentima i obavijestima koji su potrebni za ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja namijenjene uvozu u Uniju (SL L 461, 27.12.2021, str. 30.).

( 9 ) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

( 10 ) Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 297, 20.8.2021., str. 24.).

Top