EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R1378-20220101

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 оd 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/2022-01-01

02021R1378 — HR — 01.01.2022 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1378

оd 19. kolovoza 2021.

o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

( L 297 20.8.2021, 24)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2119 оd 1. prosinca 2021.

  L 430

24

2.12.2021
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1378

оd 19. kolovoza 2021.

o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Certifikat za subjekte, skupine subjekata i izvoznike u trećim zemljama

Kontrolna tijela i kontrolne ustanove koji su priznati u skladu s člankom 46. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/848 dostavljaju subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su bili podvrgnuti kontrolama iz članka 45. stavka 1. točke (b) podtočke i. te uredbe certifikat kojim se potvrđuje da su ti subjekti, skupine subjekata i izvoznici u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 („certifikat”).

Za taj certifikat vrijedi sljedeće:

▼M1

(a) 

izdaje se kako slijedi:

i. 

u skladu s modelom utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi;

ii. 

u elektroničkom obliku, upotrebom elektroničkog sustava TRACES iz članka 2. točke 36. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 ( 1 );

▼B

(b) 

omogućuje identifikaciju:

i. 

subjekta, skupine subjekata ili izvoznika na kojeg se odnosi certifikat, uključujući popis članova skupine subjekata;

ii. 

kategorije proizvoda obuhvaćenih certifikatom, razvrstanih na isti način kako je predviđeno u članku 35. stavku 7. Uredbe (EU) 2018/848; te

iii. 

roka valjanosti certifikata;

(c) 

potvrđuje da je aktivnost subjekta, skupine subjekata ili izvoznika u skladu s Uredbom (EU) 2018/848; i

(d) 

ažurira se kad god dođe do promjena u vezi s podacima koji su u njega uključeni.

Članak 2.

Popis priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova

1.  

Popis kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova priznatih u skladu s člankom 46. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/848 utvrđen je u Prilogu II. ovoj Uredbi. Popis sadržava sljedeće informacije o svakom priznatom kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi:

(a) 

naziv i brojčanu oznaku kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove;

(b) 

kategorije proizvoda, kako su utvrđene u članku 35. stavku 7. Uredbe (EU) 2018/848, za svaku treću zemlju;

(c) 

treće zemlje iz kojih te kategorije proizvoda potječu, pod uvjetom da te treće zemlje nisu za predmetnu kategoriju proizvoda ili proizvod već obuhvaćene sporazumom o trgovini ekološkim proizvodima u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) 2018/848 ili priznavanjem ekvivalentnosti u skladu s člankom 48. te uredbe;

(d) 

razdoblje valjanosti priznanja; i

(e) 

iznimke od priznanja, prema potrebi.

2.  
Detaljne informacije o poštanskoj adresi, adresi internetske stranice i e-adresi kontaktne točke kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove te naziv akreditacijskog tijela koje je izdalo akreditaciju u skladu s člankom 46. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/848 javno su dostupne na internetskim stranicama Komisije o ekološkom uzgoju.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

▼M1

Članak 1. drugi stavak točka (a) podtočka ii. primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

MODEL CERTIFIKATA

CERTIFIKAT ZA SUBJEKTE, SKUPINE SUBJEKATA I IZVOZNIKE U TREĆIM ZEMLJAMA ZA PROIZVODE KOJI SE UVOZE U EUROPSKU UNIJU KAO EKOLOŠKI PROIZVODI ILI PROIZVODI IZ PRIJELAZNOG RAZDOBLJA

Dio I.: Obavezni elementi1.  Broj dokumenta

2.  (odabrati odgovarajuću mogućnost)

subjekt
skupina subjekata – vidjeti točku 10.
izvoznik

3.  Naziv i adresa subjekta, skupine subjekata ili izvoznika:

4.  Naziv, adresa i brojčana oznaka kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove u čijoj je nadležnosti subjekt, skupina subjekata ili izvoznik:

5.  Aktivnost ili aktivnosti subjekta, skupine subjekata ili izvoznika (odabrati odgovarajuću mogućnost):

proizvodnja
priprema
distribucija
skladištenje
uvoz
izvoz

6.  Kategorija ili kategorije proizvoda iz članka 35. stavka 7. Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (1) i proizvodne metode (odabrati odgovarajuću mogućnost):

(a)  Neprerađeno bilje i biljni proizvodi, uključujući sjemenje i drugi biljni reprodukcijski materijal

Proizvodna metoda:

□  ekološka proizvodnja, osim tijekom prijelaznog razdoblja

□  proizvodnja tijekom prijelaznog razdoblja

□  ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(b)  Stoka i neprerađeni proizvodi stočnog podrijetla

Proizvodna metoda:

□  ekološka proizvodnja, osim tijekom prijelaznog razdoblja

□  proizvodnja tijekom prijelaznog razdoblja

□  ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(c)  Alge i neprerađeni proizvodi akvakulture

Proizvodna metoda:

□  ekološka proizvodnja, osim tijekom prijelaznog razdoblja

□  proizvodnja tijekom prijelaznog razdoblja

□  ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(d)  Prerađeni poljoprivredni proizvodi, uključujući proizvode akvakulture, koji se upotrebljavaju za prehrambene svrhe

Proizvodna metoda:

□  proizvodnja ekoloških proizvoda

□  proizvodnja proizvoda iz prijelaznog razdoblja

□  ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(e)  Hrana za životinje

Proizvodna metoda:

□  proizvodnja ekoloških proizvoda

□  proizvodnja proizvoda iz prijelaznog razdoblja

□  ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(f)  Vino

Proizvodna metoda:

□  proizvodnja ekoloških proizvoda

□  proizvodnja proizvoda iz prijelaznog razdoblja

□  ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(g)  Drugi proizvodi navedeni na popisu u Prilogu I. Uredbi (EU) 2018/848 ili proizvodi koji nisu obuhvaćeni prethodnim kategorijama

Proizvodna metoda:

□  proizvodnja ekoloških proizvoda

□  proizvodnja proizvoda iz prijelaznog razdoblja

□  ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

7.  Registar proizvoda:

Naziv proizvoda i/ili oznaka kombinirane nomenklature (KN) iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) za proizvode obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) 2018/848

□  ekološki

□  iz prijelaznog razdoblja

 

 

 

 

 

 

Ovaj je dokument izdan u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1378 (3) kako bi se potvrdilo da je subjekt, skupina subjekata ili izvoznik (odabrati odgovarajuću mogućnost) u skladu s Uredbom (EU) 2018/848.

8.  Datum, mjesto

Ime i potpis u ime kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove koja izdaje certifikat:

9.  Certifikat je valjan od………. [unijeti datum] do..………[unijeti datum]

(1)   

Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).

(2)   

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(3)   

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 od 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 297, 20.8.2021., str. 24.).

10. Popis članova skupine subjekata kako je definirana u članku 36. Uredbe (EU) 2018/848Naziv člana

Adresa ili drugi način identifikacije člana

 

 

 

 

 

 

Dio II.: Elementi koji nisu obavezni

Ispunjava se jedan ili više elemenata ako je tako odlučilo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja subjektu, skupini subjekata ili izvozniku izdaje certifikat u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2021/1378.

1. Količina proizvodâNaziv proizvoda i/ili oznaka KN iz Uredbe (EEZ) br. 2658/87 za proizvode obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) 2018/848

□ekološki

□iz prijelaznog razdoblja

Količina procijenjena u kilogramima, litrama ili, ako je to relevantno, broju jedinica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podaci o zemljištuNaziv proizvoda

□ekološki

□iz prijelaznog razdoblja

□neekološki

Površina u hektarima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Popis objekata ili proizvodnih jedinica u kojima subjekt ili skupina subjekata obavlja svoje aktivnostiAdresa ili geolokacija

Opis aktivnosti iz dijela I. točke 5.

 

 

 

 

 

 

4. Podaci o aktivnosti ili aktivnostima koje obavlja subjekt ili skupina subjekata te o tome obavlja li ih za vlastite potrebe ili u svojstvu podugovaratelja za drugi subjekt pri čemu zadržava odgovornost za njihOpis aktivnosti iz dijela I. točke 5.

□obavljanje aktivnosti za vlastite potrebe

□obavljanje aktivnosti u svojstvu podugovaratelja koji te aktivnosti obavlja za drugi subjekt, ali zadržava odgovornost za njih

 

 

 

 

 

 

5. Podaci o aktivnosti ili aktivnostima koje je obavila treća strana koja je podugovarateljOpis aktivnosti iz dijela I. točke 5.

□odgovornost zadržava subjekt ili skupina subjekata

□odgovorna je treća strana koja je podugovaratelj

 

 

 

 

 

 

6. Popis podugovaratelja koji obavljaju aktivnosti za subjekt ili skupinu subjekata, za koje su subjekt ili skupina subjekata i dalje odgovorni kad je riječ o ekološkoj proizvodnji i za koje tu odgovornost nisu prenijeli na podugovarateljaNaziv i adresa

Opis aktivnosti iz dijela I. točke 5.

 

 

 

 

 

 

7. Podaci o akreditaciji kontrolne ustanove u skladu s člankom 46. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/848

(a) 

naziv akreditacijskog tijela;

(b) 

poveznica na potvrdu o akreditaciji.

8. Ostali podaci
PRILOG II.

Popis kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova priznatih u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2018/848

Za potrebe ovog Priloga kategorije proizvoda označuju se u skladu sa sljedećim oznakama:

A

:

neprerađeno bilje i biljni proizvodi, uključujući sjemenje i drugi biljni reprodukcijski materijal;

B

:

stoka i neprerađeni proizvodi stočnog podrijetla;

C

:

alge i neprerađeni proizvodi akvakulture;

D

:

prerađeni poljoprivredni proizvodi, uključujući proizvode akvakulture, koji se upotrebljavaju za prehrambene svrhe;

E

:

hrana za životinje;

F

:

vino;

G

:

drugi proizvodi navedeni na popisu u Prilogu I. Uredbi (EU) 2018/848 ili proizvodi koji nisu obuhvaćeni prethodnim kategorijama.

Podaci o poštanskoj adresi, adresi internetske stranice i e-adresi kontaktne točke kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove te naziv akreditacijskog tijela koje im je izdalo akreditaciju dostupni su na internetskim stranicama Komisije o ekološkom uzgoju.

Naziv kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove:

1. 

Brojčane oznake, treće zemlje i obuhvaćene kategorije proizvodaBrojčana oznaka

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2. 

Razdoblje valjanosti priznanja:

3. 

Iznimke:( 1 ) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 od 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata („Uredba o IMSOC-u”) (SL L 261, 14.10.2019., str. 37.)

Top