EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021D0788-20220322

Consolidated text: Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/788 оd 12. svibnja 2021. o utvrđivanju pravila za praćenje i izvješćivanje o slučajevima zaraze određenih životinjskih vrsta virusom SARS-CoV-2 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021)3293) (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/788/2022-03-22

02021D0788 — HR — 22.03.2022 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/788

оd 12. svibnja 2021.

o utvrđivanju pravila za praćenje i izvješćivanje o slučajevima zaraze određenih životinjskih vrsta virusom SARS-CoV-2

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021)3293)

(Tekst značajan za EGP)

( L 173 17.5.2021, 6)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/460 оd 4. ožujka 2022.

  L 93

191

22.3.2022
▼B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/788

оd 12. svibnja 2021.

o utvrđivanju pravila za praćenje i izvješćivanje o slučajevima zaraze određenih životinjskih vrsta virusom SARS-CoV-2

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021)3293)

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Odlukom utvrđuju se detaljna usklađena pravila za praćenje i izvješćivanje o slučajevima zaraze određenih životinja virusom SARS-CoV-2 koje provode države članice.

Praćenjem i izvješćivanjem obuhvaćeni su slučajevi izbijanja zaraze virusom SARS-CoV-2 kod držanih i divljih životinja vrsta navedenih u Prilogu I. (životinje) na čitavom državnom području država članica.

Članak 2.

Okvir uzorkovanja za praćenje

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi se osiguralo da nadležna tijela poduzmu odgovarajuće korake:

(a) 

za uzorkovanje i testiranje na SARS-CoV-2 životinja koje se drže u objektima s više od 500 odraslih rasplodnih primjeraka na početku ciklusa, u skladu s programom uzorkovanja utvrđenim u Prilogu II.;

(b) 

za uzorkovanje i testiranje na SARS-CoV-2 držanih i divljih životinja u skladu s programom uzorkovanja utvrđenim u Prilogu III.

Članak 3.

Praćenje evolucije virusa

1.  
Ako se kod životinja otkrije virus SARS-CoV-2, države članice osiguravaju da se u službenim laboratorijima provede filogenetska analiza pretpostavljenog nultog slučaja iz svakog žarišta radi karakterizacije virusa.
2.  
Države članice osiguravaju filogenetsku usporedbu virusa sekvenciranih iz životinja u skladu sa stavkom 1. s već poznatim sekvencama, a rezultati tih ispitivanja šalju se Komisiji u skladu s člankom 4.

Članak 4.

Izvješćivanje

1.  
Države članice Komisiji podnose izvješće u roku od tri dana od prvog potvrđenog slučaja zaraze životinja virusom SARS-CoV-2 na svojem državnom području.
2.  

Države članice podnose izvješće o daljnjim mjerama:

(a) 

jedanput tjedno u slučaju novih slučajeva izbijanja zaraze životinja virusom SARS-CoV-2 nakon prve potvrde iz stavka 1.;

(b) 

kada postanu dostupne relevantne ažurirane informacije o epidemiologiji bolesti i njezinim zoonotskim implikacijama.

3.  
U izvješćima iz stavaka 1. i 2. za svako se izbijanje virusa SARS-CoV-2 kod životinja navode podaci utvrđeni u Prilogu IV.
4.  
Države članice po potrebi jedanput mjesečno podnose izvješće Komisiji o rezultatima filogenetske analize i rezultatima ispitivanja iz članka 3.
5.  
Izvješća iz stavaka 1. i 2. dostavljaju se u elektroničkom obliku koji će odrediti Komisija u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje.

Članak 5.

Obavješćivanje koje provodi Komisija

1.  
Komisija u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje obavješćuje države članice o izvješćima koja podnose države članice u skladu s člankom 4.
2.  
Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje, isključivo u informativne svrhe, ažurirani sažetak podataka sadržanih u izvješćima koja podnose države članice u skladu s člankom 4.

Članak 6.

Ova Odluka primjenjuje se do ►M1  31. ožujka 2023 ◄ .

Članak 7.

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/2183 stavlja se izvan snage.

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama.
PRILOG I.

Popis životinjskih vrsta za koje se provodi praćenje i izvješćivanje

1. 

vidrice (Neovison vison) i sve druge životinje koje pripadaju vrstama iz porodice Mustelidae;

2. 

kunopsi (Nyctereutes procyonoides).
PRILOG II.

Uzorkovanje i testiranje na virus SARS-CoV-2 životinja koje se drže u objektima s više od 500 odraslih rasplodnih primjeraka na početku ciklusa

Nadležno tijelo osigurava primjenu jednog od sljedećih programa uzorkovanja:

ODJELJAK 1.

Zadani program uzorkovanja

(a) 

ciljna populacija: u svim objektima u kojima se drže životinje uzimaju se uzorci od svih uginulih ili bolesnih životinja iz svake epidemiološke jedinice dok se ne dosegne broj životinja u očekivanoj veličini uzorka; ako nema uginulih ili bolesnih životinja, nasumično se uzimaju uzorci od živih životinja kako bi se dosegnula očekivana veličina uzorka;

(b) 

učestalost uzorkovanja: uzorci se uzimaju jedanput tjedno;

(c) 

matrica uzorka: od živih ili uginulih životinja uzimaju se brisovi ždrijela;

(d) 

dijagnostički testovi: provode se testovi za otkrivanje genoma virusa SARS-CoV-2;

(e) 

predviđena prevalencija za određivanje očekivane veličine uzorka: veličina uzorka u svim objektima temelji se na 5-postotnoj prevalenciji s 95-postotnom pouzdanošću.

ODJELJAK 2.

Prvi alternativni program uzorkovanja

Na temelju pozitivnog ishoda procjene rizika koju provodi nadležno tijelo, a prema kojoj se osjetljivost alternativnih metodologija uzorkovanja smatra jednakovrijednom brisovima ždrijela iz točke (c) odjeljka 1. i pod pretpostavkom postojanja mjera za umanjivanje rizika od pojave virusa SARS-CoV-2 u ciljnoj populaciji u objektu, države članice mogu odlučiti primijeniti sljedeći alternativni program uzorkovanja umjesto zadanog programa uzorkovanja iz odjeljka 1.:

(a) 

ciljna populacija: u svim objektima u kojima se drže životinje uzimaju se uzorci od svih uginulih i bolesnih životinja čim se takve životinje uoče, i to iz svake epidemiološke jedinice dok se ne dosegne očekivana veličina uzorka; ako nema uginulih ili bolesnih životinja, nasumično se uzimaju uzorci od živih životinja kako bi se dosegnula očekivana veličina uzorka;

(b) 

učestalost uzorkovanja: uzorci se uzimaju svaka dva tjedna;

(c) 

matrica uzorka: od uginulih životinja uzimaju se brisovi ždrijela; od živih životinja uzimaju se brisovi ždrijela, spojnice oka ili sline ili kombinacija tih brisova; osim toga, u matricu brisova može se dodati još jedna opcija: izdahnuti zrak koji se prikuplja izravno od svih životinja s pomoću elektroničkih instrumenata za prikupljanje zraka;

(d) 

dijagnostički testovi: provode se testovi za otkrivanje genoma virusa SARS-CoV-2;

(e) 

predviđena prevalencija za određivanje očekivane veličine uzorka: veličina uzorka u svim objektima temelji se na 20-postotnoj prevalenciji s 95-postotnom pouzdanošću.

ODJELJAK 3.

Drugi alternativni program uzorkovanja

Ako je nadležno tijelo provelo procjenu rizika s pozitivnim ishodom, a procjena rizika obuhvaća rezultat uzorkovanja i testiranja radnika u objektu na virus SARS-CoV-2 te postojeće mjere za umanjivanje rizika od pojave virusa SARS-CoV-2 u ciljnoj populaciji u objektu, države članice mogu se odlučiti osloniti isključivo na program uzorkovanja za praćenje životinja predviđen Prilogom III.
PRILOG III.

Program uzorkovanja za praćenje držanih ili divljih životinja

Nadležno tijelo osigurava pridržavanje sljedećih programa uzorkovanja utvrđenih u odjeljku 1. i odjeljku 2.

ODJELJAK 1.

Praćenje u objektima u kojima se drže životinje

1. ciljne populacije za uzorkovanje:

(a) 

u svim objektima u kojima se drže životinje u kojima je zabilježena povećana stopa smrtnosti u usporedbi s osnovnom stopom smrtnosti za to proizvodno razdoblje ili životinje s kliničkim znakovima povezanima s virusom SARS-CoV-2: sve uginule životinje ili životinje s kliničkim znakovima povezanima s virusom SARS-CoV-2 iz svake epidemiološke jedinice dok se ne dosegne očekivana veličina uzorka;

(b) 

u svim objektima u kojima se drže životinje, a nadležno tijelo obaviješteno je o pojavi slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 radnika zaposlenih u objektu ili njihovih obitelji: sve uginule životinje ili životinje s kliničkim znakovima povezanima s virusom SARS-CoV-2 iz svake epidemiološke jedinice dok se ne dosegne očekivana veličina uzorka;

2. učestalost uzorkovanja: uzorkovanje se provodi kad god se u ciljnoj populaciji iz točke 1. uoči životinja za koju se sumnja da je zaražena virusom SARS-CoV-2;

3. matrica uzorka: od uginulih ili živih životinja iz točke 1. uzimaju se brisovi ždrijela;

4. dijagnostički testovi: provode se testovi za otkrivanje genoma virusa SARS-CoV-2;

5. predviđena prevalencija za određivanje očekivane veličine uzorka ciljne populacije iz:

i. 

točke 1.(a): veličina uzorka u svim objektima temelji se na 50-postotnoj prevalenciji s 95-postotnom pouzdanošću;

ii. 

točke 1.(b): veličina uzorka u svim objektima temelji se na 5-postotnoj prevalenciji s 95-postotnom pouzdanošću.

ODJELJAK 2.

Praćenje svih drugih držanih ili divljih životinja

1. ciljne populacije za uzorkovanje za sve druge držane ili divlje životinje osim onih koje se drže u objektima jesu životinje za koje se sumnja da su zaražene virusom SARS-CoV-2 i koje su uginule ili su pronađene mrtve te životinje s kliničkim znakovima povezanima s virusom SARS-CoV-2;

2. učestalost uzorkovanja: uzorkovanje se provodi kad god se u ciljnoj populaciji iz točke 1. uoči životinja za koju se sumnja da je zaražena virusom SARS-CoV-2;

3. matrica uzorka: od uginulih ili živih životinja iz točke 1. uzimaju se brisovi ždrijela;

4. dijagnostički testovi: provode se testovi za otkrivanje genoma virusa SARS-CoV-2;

5. predviđena prevalencija za određivanje očekivane veličine uzorka: uzorkovanje svih prijavljenih životinja koje su uginule ili su pronađene mrtve te životinja s kliničkim znakovima povezanima s virusom SARS-CoV-2; ako se na istom mjestu pronađe više od pet uginulih životinja ili se za njih smatra da pripadaju istoj epidemiološkoj jedinici, veličina uzorka ograničava se na pet nasumično odabranih životinja.
PRILOG IV.

Podaci koje trebaju sadržavati izvješća iz članka 4. u vezi sa slučajevima izbijanja zaraze virusom SARS-CoV-2 kod životinja („prijemljive vrste”)

1. 

datum izvješćivanja;

2. 

država članica;

3. 

vrsta izvješća (prvo izvješće o potvrdi/tjedno izvješće o daljnjim mjerama);

4. 

ukupan broj slučajeva izbijanja u državi članici naveden u izvješću;

5. 

za svako izbijanje navesti:

(a) 

serijski broj svakog izbijanja u državi članici;

(b) 

regiju i približnu geografsku lokaciju objekta ili drugog mjesta na kojem su životinje držane ili na kojem su se nalazile;

(c) 

datum postavljanja sumnje na bolest;

(d) 

datum potvrde bolesti;

(e) 

dijagnostičke metode;

(f) 

procijenjeni datum unosa virusa u objekt ili na mjesto;

(g) 

mogući izvor virusa;

(h) 

poduzete mjere kontrole (detalji ( 1 ));

(i) 

broj prijemljivih životinja u objektu ili na mjestu (po prijemljivim vrstama);

(j) 

broj klinički ili subklinički zahvaćenih životinja u objektu ili na mjestu (po prijemljivim vrstama; ako nije poznat točan broj, treba navesti procjenu);

(k) 

pobol: broj klinički zahvaćenih životinja (po prijemljivim vrstama), s kliničkim znakovima koji su slični onima u slučaju bolesti COVID-19, u objektu ili na mjestu, u odnosu na broj prijemljivih životinja, uz sažet opis kliničkih znakova (ako nije poznat točan broj, treba navesti procjenu);

(l) 

smrtnost: broj životinja (po prijemljivim vrstama) koje su uginule u objektu ili na mjestu (ako nije poznat točan broj, treba navesti procjenu);

6. 

podaci o molekularnoj epidemiologiji, bitnim mutacijama;

7. 

ako je relevantno, neosobni epidemiološki podaci o slučajevima zaraze kod ljudi u toj državi članici koji su izravno povezani sa slučajevima izbijanja zaraze kod životinja iz članka 4. stavaka 1. i 2.;

8. 

drugi relevantni podaci.( 1 ) Kontrola kretanja unutar države članice; nadzor unutar područja na kojem se provode mjere ograničenja ili zaraženog područja; sljedivost; karantena; službeno zbrinjavanje lešina, nusproizvoda i otpada; usmrćivanje; kontrola divljih životinja koje su rezervoari zaraze; zoniranje; dezinfekcija; dopušteno cijepljenje životinja (ako postoji cjepivo); zaražene životinje nisu liječene niti su poduzete druge relevantne mjere.

Top