EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0977-20201001

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/977 оd 7. srpnja 2020. o odstupanju od uredaba (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 u pogledu kontrola proizvodnje ekoloških proizvoda zbog pandemije COVID-19 (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/2020-10-01

02020R0977 — HR — 01.10.2020 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/977

оd 7. srpnja 2020.

o odstupanju od uredaba (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 u pogledu kontrola proizvodnje ekoloških proizvoda zbog pandemije COVID-19

(Tekst značajan za EGP)

( L 217 8.7.2020, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1667 оd 10. studenoga 2020.

  L 377

5

11.11.2020
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/977

оd 7. srpnja 2020.

o odstupanju od uredaba (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 u pogledu kontrola proizvodnje ekoloških proizvoda zbog pandemije COVID-19

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Odstupanja od Uredbe (EZ) br. 889/2008

1.  
Odstupajući od članka 65. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008, za niskorizične subjekte utvrđene postupkom procjene rizika koji provodi nadležno tijelo ili, ovisno o slučaju, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007, u slučaju ograničenja kretanja na temelju nacionalnih mjera povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 fizički pregledi za potrebe godišnjih inspekcija i produljenja pisanih dokaza subjekata u ekološkoj proizvodnji mogu se zamijeniti provjerama dokumentacije. Te se provjere dokumentacije prema potrebi mogu provoditi i svim raspoloživim sredstvima komunikacije na daljinu u slučaju niskorizičnih subjekata utvrđenih postupkom procjene rizika koji provodi nadležno tijelo ili, ovisno o slučaju, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova kako je utvrđeno u članku 27. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007.
2.  
Za subjekte osim onih iz stavka 1. ovog članka i subjekte koji se prvi put žele uključiti u program ekološke proizvodnje te u svim drugim slučajevima, kao što je retroaktivno priznavanje, u slučaju ograničenja kretanja na temelju nacionalnih mjera povezanih s pandemijom bolesti COVID-19, fizički pregled iz članka 65. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 889/2008 provodi se čim se u državama članicama i u dotičnoj trećoj zemlji budu mogle nastaviti aktivnosti kontrole i certifikacije nakon ukidanja nacionalnih mjera povezanih s pandemijom bolesti COVID-19. Provjere dokumentacije za potrebe godišnje inspekcije, izdavanja i produljenja pisanih dokaza subjekata u ekološkoj proizvodnji te retroaktivnog priznavanja dotad se prema potrebi mogu provoditi i dostupnim sredstvima komunikacije na daljinu.
3.  
Odstupajući od članka 65. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 889/2008, kontrolna ustanova ili kontrolno tijelo svake godine uzima i analizira broj uzoraka koji odgovara najmanje 2 % broja subjekata pod njegovom kontrolom.
4.  
Odstupajući od članka 92.a stavka 4. drugog podstavka druge rečenice Uredbe (EZ) br. 889/2008, odgovor na obavijest o neusklađenim proizvodima iz te rečenice dostavlja se u roku od 60 kalendarskih dana od dana izvorne obavijesti.
5.  
Odstupajući od članka 92.c stavka 2. drugog podstavka točke (b) Uredbe (EZ) br. 889/2008, dodatnim nasumičnim kontrolnim posjetima koji se obavljaju u skladu s člankom 65. stavkom 4. te uredbe obuhvaća se 5 % subjekata sa sklopljenim ugovorom u skladu s kategorijom rizika.
6.  
Odstupajući od članka 92.c stavka 2. drugog podstavka točke (c) Uredbe (EZ) br. 889/2008, najmanje 5 % svih inspekcijskih pregleda i posjeta koji se provode u skladu s člankom 65. stavcima 1. i 4. nenajavljeno je.
7.  
Odstupajući od članka 92.e Uredbe (EZ) br. 889/2008, „godišnja inspekcija” kontrolne ustanove iz tog članka predviđena do ►M1  1. veljače 2021. ◄ . može se zamijeniti „godišnjom nadzornom revizijom”, koja se provodi i svim dostupnim sredstvima komunikacije na daljinu, sve dok nadležno tijelo ne bude moglo provesti tu inspekciju u dotičnoj državi članici zbog nacionalnih izvanrednih mjera povezanih s pandemijom bolesti COVID-19.

Članak 2.

Odstupanja od Uredbe (EZ) br. 1235/2008

1.  
Odstupajući od članka 13. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1235/2008, potvrdu o inspekciji izdaje relevantno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova unošenjem svih potrebnih informacija i potvrđivanjem polja 18. u sustavu TRACES (Trade Control and Expert System). Potvrdu ovjerava relevantno nadležno tijelo države članice potvrđivanjem polja 20. u sustavu TRACES, a upotpunjuje ju prvi primatelj u sustavu TRACES.
2.  
Odstupajući od članka 13. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1235/2008, pri verifikaciji pošiljke relevantno nadležno tijelo države članice ovjerava potvrdu o inspekciji potvrđivanjem polja 20. u sustavu TRACES.
3.  
Odstupajući od članka 15. stavka 4. prvog podstavka druge rečenice Uredbe (EZ) br. 1235/2008, odgovor na obavijest o neusklađenim proizvodima iz te rečenice dostavlja se u roku od 60 kalendarskih dana od dana prvobitne obavijesti.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2020. do ►M1  1. veljače 2021. ◄ .

Međutim, članak 1. stavak 1. primjenjuje se od 1. ožujka 2020. do ►M1  1. veljače 2021 ◄ .

Članak 1. stavci 3., 5. i 6. primjenjuju se od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

Za aktivnosti kontrole provedene u Kini ova se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2020. do ►M1  1. veljače 2021. ◄ .

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama.

Top