EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D1999-20210322

Consolidated text: Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/1999 od 7. prosinca 2020. o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/2021-03-22

02020D1999 — HR — 22.03.2021 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/1999

od 7. prosinca 2020.

o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava

( L 410I 7.12.2020, 13)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/372 od 2. ožujka 2021.

  L 71I

6

2.3.2021

►M2

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/481 od 22. ožujka 2021.

  L 99I

25

22.3.2021
▼B

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/1999

od 7. prosinca 2020.

o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih pravaČlanak 1.

1.  

Ovom se Odlukom uspostavlja okvir za ciljane mjere ograničavanja radi suočavanja s teškim kršenjima i povredama ljudskih prava u cijelom svijetu. Ona se primjenjuje se na:

(a) 

genocid;

(b) 

zločine protiv čovječnosti;

(c) 

sljedeća teška kršenja ili povrede ljudskih prava:

i. 

mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje,

ii. 

ropstvo,

iii. 

izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja i ubojstva,

iv. 

prisilni nestanak osoba,

v. 

proizvoljna uhićenja ili zadržavanja;

(d) 

druga kršenja ili povrede ljudskih prava ako su ta kršenja ili te povrede rašireni, sustavni ili na drugi način izazivaju ozbiljnu zabrinutost s obzirom na ciljeve zajedničke vanjske i sigurnosne politike utvrđenih u članku 21. UEU-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

i. 

trgovanje ljudima kao i povrede ljudskih prava koje su počinili krijumčari migranata, kako su navedene u ovom članku,

ii. 

seksualno i rodno uvjetovano nasilje,

iii. 

kršenja ili povrede slobode mirnog okupljanja i slobode udruživanja,

iv. 

kršenja ili povrede slobode mišljenja i izražavanja,

v. 

kršenja ili povrede slobode vjeroispovijedi ili uvjerenja.

2.  

Za potrebu primjene stavka 1. trebalo bi uzeti u obzir međunarodno običajno pravo i široko prihvaćene instrumente međunarodnog prava, kao što su:

(a) 

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima;

(b) 

Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima;

(c) 

Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida;

(d) 

Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;

(e) 

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije;

(f) 

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena;

(g) 

Konvencija o pravima djeteta;

(h) 

Međunarodna konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka;

(i) 

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom;

(j) 

Protokol za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima, posebice ženama i djecom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta;

(k) 

Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda;

(l) 

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

3.  

Za potrebe ove Odluke fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela mogu uključivati:

(a) 

državne aktere;

(b) 

druge aktere koji imaju stvarnu kontrolu ili ovlast nad nekim područjem;

(c) 

druge nedržavne aktere.

4.  

Prilikom uspostavljanja ili izmjene popisa navedenog u Prilogu s obzirom na druge nedržavne aktere iz stavka 3. točke (c) Vijeće posebno uzima u obzir sljedeće specifične elemente:

(a) 

ciljeve zajedničke vanjske i sigurnosne politike kako su utvrđeni u članku 21. UEU-a; i

(b) 

težinu i/ili učinak povreda.

Članak 2.

1.  

Države članice poduzimaju mjere koje su potrebne kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili prelazak preko njega:

(a) 

fizičkih osoba odgovornih za radnje utvrđene u članku 1. stavku 1.;

(b) 

fizičkih osoba koje pružaju financijsku, tehničku ili materijalnu potporu ili na drugi način sudjeluju u radnjama utvrđenima u članku 1. stavku 1., među ostalim planiranjem, usmjeravanjem, naručivanjem, pomaganjem, pripremom, olakšavanjem ili poticanjem takvih radnji;

(c) 

fizičkih osoba povezanih s osobama navedenima u točkama (a) i (b),

navedenih u Prilogu.

2.  
Stavkom 1. državu članicu ne obvezuje se da vlastitim državljanima uskrati ulazak na svoje državno područje.
3.  

Stavkom 1. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima za državu članicu postoji obveza na temelju međunarodnog prava, i to:

(a) 

kao zemlje domaćina međunarodne međuvladine organizacije;

(b) 

kao zemlje domaćina međunarodne konferencije koju su sazvali Ujedinjeni narodi ili koja je sazvana pod njihovim pokroviteljstvom;

(c) 

na temelju multilateralnog sporazuma kojim se dodjeljuju povlastice i imuniteti; ili

(d) 

na temelju Sporazuma o mirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

4.  
Smatra se da se stavak 3. primjenjuje i u slučajevima kada je neka država članica zemlja domaćin Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).
5.  
Vijeće se obavješćuje o svim slučajevima u kojima država članica odobri izuzeće na temelju stavka 3. ili stavka 4.
6.  
Države članice mogu dodijeliti izuzeća od mjera uvedenih na temelju stavka 1. ako je putovanje opravdano zbog hitne humanitarne potrebe ili zbog prisustvovanja međuvladinim sastancima ili sastancima koje promiče Unija ili kojima je Unija domaćin, ili kojima je domaćin država članica koja predsjeda OESS-om, a na kojima se vodi politički dijalog kojim se izravno promiču politički ciljevi mjera ograničavanja, među ostalim i prestanak teških kršenja i povreda ljudskih prava te unapređivanje ljudskih prava.
7.  
Države članice mogu dodijeliti i izuzeća od mjera uvedenih na temelju stavka 1. ako je ulazak ili prelazak potreban zbog provedbe sudskog postupka.
8.  
Država članica koja želi dodijeliti izuzeća iz stavka 6. ili stavka 7. o tome u pisanom obliku obavješćuje Vijeće. Izuzeće se smatra odobrenim osim ako jedan ili više članova Vijeća uloži prigovor u pisanom obliku u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedan ili više članova Vijeća uloži prigovor, Vijeće kvalificiranom većinom može odlučiti dodijeliti predloženo izuzeće.
9.  
Kada država članica na temelju stavka 3., stavka 4., stavka 6., stavka 7. ili stavka 8. odobri ulazak na svoje državno područje ili prelazak preko njega osobama navedenima u Prilogu, odobrenje je strogo ograničeno na svrhu za koju je dodijeljeno i na osobe na koje se izravno odnosi.

Članak 3.

1.  

Zamrzavaju se sva financijska sredstva i svi gospodarski resursi u posjedu, u vlasništvu, na raspolaganju ili pod kontrolom:

(a) 

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su odgovorni za radnje utvrđene u članku 1. stavku 1.;

(b) 

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji pružaju financijsku, tehničku ili materijalnu potporu radnjama utvrđenima u članku 1. stavku 1. ili na drugi način sudjeluju u takvim radnjama, među ostalim planiranjem, usmjeravanjem, naručivanjem, pomaganjem, pripremom, olakšavanjem ili poticanjem takvih radnji;

(c) 

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela povezanih s fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u točkama (a) i (b),

navedenih u Prilogu.

2.  
Ni financijska sredstva ni gospodarski resursi ne smiju se izravno ni neizravno staviti na raspolaganje fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu niti u njihovu korist.
3.  

Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što su utvrdila da su ta financijska sredstva ili ti gospodarski resursi:

(a) 

potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu i uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;

(b) 

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c) 

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja zamrznutih financijskih sredstva ili gospodarskih resursa ili upravljanja njima;

(d) 

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije dodjele odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti specifično odobrenje; ili

(e) 

namijenjeni za uplatu na račun ili za isplatu s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koja uživa imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uvjetom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog stavka.

4.  

Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

financijska sredstva ili gospodarski resursi predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 1. uvršteni na popis iz Priloga, ili su predmet sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b) 

financijska sredstva ili gospodarski resursi upotrebljavat će se isključivo za namirenje potraživanja koja su osigurana takvom odlukom ili priznata kao valjana u takvoj odluci, unutar granica određenih primjenjivim zakonima i propisima kojima se uređuju prava osoba koje imaju takva potraživanja;

(c) 

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga; i

(d) 

priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog stavka.

5.  
Stavkom 1. ne sprečava se fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo uvrštene na popis iz Priloga da izvrše plaćanja dospjela na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopljeni, ili obveze koja je nastala, prije datuma na koji su ta fizička ili pravna osoba, taj subjekt ili to tijelo uvršteni na navedeni popis, pod uvjetom da je dotična država članica utvrdila da plaćanje ne primaju, izravno ili neizravno, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 1.
6.  

Stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune:

(a) 

kamata ili drugih prihoda po tim računima;

(b) 

plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih odnosno nastalih prije datuma od kojeg ti računi podliježu mjerama predviđenima u stavcima 1. i 2.; ili

(c) 

plaćanja dospjelih na temelju sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici, pod uvjetom da takve kamate, drugi prihodi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenima u stavku 1.

Članak 4.

1.  
Odstupajući od članka 3. stavaka 1. i 2., nadležna tijela u državama članicama mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih resursa pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što su utvrdila da je pružanje tih financijskih sredstva ili gospodarskih resursa potrebno u humanitarne svrhe, kao što su isporuka ili olakšavanje isporuke pomoći koja uključuje lijekove, hranu ili prijevoz humanitarnih radnika i s tim povezane pomoći ili za evakuacije.
2.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog članka u roku od četiri tjedna od dodjele odobrenja.

Članak 5.

1.  
Vijeće, odlučujući jednoglasno na prijedlog države članice ili Visokog predstavnika, uspostavlja i mijenja popis naveden u Prilogu.
2.  
Vijeće odluke iz stavka 1., uključujući razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, dotičnom subjektu ili dotičnom tijelu izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, te toj fizičkoj ili pravnoj osobi, tom subjektu ili tom tijelu pruža mogućnost očitovanja.
3.  
Ako se podnesu očitovanja ili predlože važni novi dokazi, Vijeće preispituje odluke iz stavka 1. i o tome na odgovarajući način obavješćuje dotičnu fizičku ili pravnu osobu, dotični subjekt ili dotično tijelo.

Članak 6.

1.  
U Prilogu se navode razlozi za uvrštenje na popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članaka 2. i 3.
2.  
Prilog sadržava podatke potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, ako su takvi podaci dostupni. Kada je riječ o fizičkim osobama, takvi podaci mogu uključivati: imena i pseudonime, datum i mjesto rođenja, nacionalnost, broj putovnice i broj osobne iskaznice, rod, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. Kada je riječ o pravnim osobama, subjektima ili tijelima, takvi podaci mogu uključivati: nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto poslovanja.

Članak 7.

1.  

Vijeće i Visoki predstavnik obrađuju osobne podatke kako bi obavili svoje zadaće na temelju ove Odluke, osobito:

(a) 

u pogledu Vijeća, prilikom izrade izmjena Priloga i provedbe izmjena Priloga;

(b) 

u pogledu Visokog predstavnika, prilikom izrade izmjena Priloga.

2.  
Vijeće i Visoki predstavnik mogu, kada je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke u vezi s kaznenim djelima koja su počinile fizičke osobe uvrštene na popis, osuđujućim presudama u kaznenim stvarima ili sigurnosnim mjerama koje se odnose na te osobe samo u onoj mjeri u kojoj je takva obrada potrebna za izradu Priloga.
3.  
Za potrebe ove Odluke Vijeće i Visoki predstavnik određuju se „voditeljem obrade” u smislu članka 3. točke 8. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ) kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

Članak 8.

Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene na temelju ove Odluke, uključujući zahtjeve za odštetu ili sve ostale zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a) 

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu;

(b) 

bilo koje fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji djeluju putem jedne od fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili za njihov račun.

Članak 9.

Kako bi učinak mjera utvrđenih u ovoj Odluci bio što veći, Unija potiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične onima koje su predviđene u ovoj Odluci.

Članak 10.

Ova Odluka primjenjuje se do 8. prosinca 2023. i stalno se preispituje. Mjere utvrđene u člancima 2. i 3. primjenjuju se u pogledu fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela navedenih u Prilogu do 8. prosinca 2021.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
PRILOG

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članaka 2. i 3.

Fizičke osobe

▼M1 

►M2  Imena (transliteracija na latinično pismo) ◄

►M2  Imena ◄

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Funkcija(-e): direktor Ruske savezne zatvorske službe (FSIN)

Datum rođenja: 27. 1. 1964.

Mjesto rođenja: Tatarsk, regija/oblast Novosibirsk, Ruski SFSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Alexander Kalashnikov direktor je Ruske savezne zatvorske službe (FSIN) od 8. listopada 2019. Na toj funkciji nadgleda sve aktivnosti FSIN-a. U svojstvu direktora FSIN-a odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Rusiji, uključujući proizvoljna uhićenja i pritvaranja.

U slučaju Alekseja Navaljnog, dok se g. Navaljni oporavljao u Njemačkoj (od rujna 2020. do siječnja 2021.) nakon što je otrovan nervnim bojnim otrovom iz skupine „Novičok”, FSIN je 28. prosinca 2020. zatražio da se odmah pojavi pred probacijskim službenikom pod prijetnjom kazne zatvora zbog kršenja uvjetne osude povezane s osuđujućom presudom za prijevaru. Europski sud za ljudska prava utvrdio je 2018. da je ta osuđujuća presuda proizvoljna i nepravedna. Postupajući po nalogu Alexandera Kalashnikova službenici FSIN-a 17. siječnja 2021. uhitili su Alekseja Navaljnog po dolasku u moskovsku zračnu luku. Uhićenje Alekseja Navaljnog temeljeni se na odluci gradskog suda u Himkiju, koja je pak donesena na zahtjev FSIN a. Već potkraj prosinca 2020. FSIN je zatražio od suda da uvjetnu osudu Alekseja Navaljnog zamijeni kaznom zatvora. Europski sud za ljudska prava 17. veljače 2021. naložio je vladi Rusije da oslobodi Alekseja Navaljnog.

2. ožujka 2021.

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Funkcija(-e): predsjednik Istražnog odbora Ruske Federacije

Datum rođenja: 27.8.1953.

Mjesto rođenja: Pskov, Ruski SFSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Alexander Bastrykin predsjednik je Istražnog odbora Ruske Federacije („Odbor”) od siječnja 2011. (kao vršitelj dužnosti predsjednika od listopada do prosinca 2010.). Na toj funkciji nadgleda sve aktivnosti Odbora. Odborom po dužnosti predsjeda ruski predsjednik. Alexander Bastrykin u svojstvu predsjednika Odbora odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Rusiji, uključujući proizvoljna uhićenja i pritvaranja.

Alexander Bastrykin odgovoran je za raširene i sustavne represivne kampanje Odbora protiv ruske oporbe, usmjerene protiv članova oporbe i u okviru kojih se protiv članova oporbe provode istrage. Odbor je 29. prosinca 2020. pokrenuo istragu protiv vođe oporbe Alekseja Navaljnog te ga optužio za prijevaru velikih razmjera. Aleksej Navaljni i drugi objavili su članke o vlasništvu Alexandera Bastrykina nad češkim poduzećem za nekretnine LAW Bohemia tijekom 2000-ih.

2. ožujka 2021.

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Funkcija(-e): glavni tužitelj Ruske Federacije

Datum rođenja: 24.12.1975.

Mjesto rođenja: Arhangelsk, Ruski SFSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Igor Krasnov glavni je tužitelj Ruske Federacije od 22. siječnja 2020. te je bivši zamjenik predsjednika Istražnog odbora Ruske Federacije. Na funkciji glavnog tužitelja nadzire urede tužiteljâ u Ruskoj Federaciji te urede posebnog tužitelja i Ured vojnog tužitelja. U svojstvu glavnog tužitelja odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava, uključujući proizvoljna pritvaranja prosvjednika, te za raširenu i sustavnu represiju slobode mirnog okupljanja i slobode udruživanja te slobode mišljenja i slobode izražavanja.

Prije prosvjeda održanih 23. siječnja 2021. Ured glavnog tužitelja upozorio je na to da će se sudionike na prosvjedima smatrati odgovornima. Osim toga, Ured glavnog tužitelja zatražio je da Savezna služba za nadzor u području komunikacija, informacijske tehnologije i masovne komunikacije (Roskomnadzor) ograniči pristup internetskim stranicama pripadnika oporbe i računimâ pripadnika oporbe na društvenim mrežama, koji su sadržavali informacije o planiranim okupljanjima pristaša Alekseja Navaljnog. Ured glavnog tužitelja 29. siječnja 2021. ponovno je zatražio da Roskomnadzor ograniči pristup internetskim stranicama pripadnika oporbe i računimâ pripadnika oporbe na društvenim mrežama, ovaj put prije prosvjeda za podršku Navaljnom 30. i 31. siječnja 2021. Upućena su upozorenja internetskim poduzećima (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). Ured glavnog tužitelja također je najavio da će protiv sudionika na prosvjedima biti pokrenut kazneni progon.

Glavno tužiteljstvo podržalo je zahtjev ruske Savezne zatvorske službe (FSIN) da se uvjetna osuda izrečena Alekseju Navaljnom u slučaju navodne prijevare preinači u kaznu zatvora. Unatoč tome što je Europski sud za ljudska prava 2018. utvrdio da je osuđujuća presuda protiv Alekseja Navaljnog u navedenom slučaju proizvoljna i nepravedna, on je uhićen po dolasku u moskovsku zračnu luku 17. siječnja 2021.

2. ožujka 2021.

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Funkcija(-e): direktor Savezne službe postrojbi Nacionalne garde Ruske Federacije (Rosgvardia)

Datum rođenja: 27.1.1954.

Mjesto rođenja: Sasovo, Ruski SFSR (sada Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Viktor Zolotov direktor je Savezne službe postrojbi Nacionalne garde Ruske Federacije (Rosgvardia) od 5. travnja 2016. i stoga vrhovni zapovjednik postrojbi Nacionalne garde Ruske Federacije, kao i zapovjednik OMON-a – mobilne jedinice za posebne namjene integrirane u Rosgvardiju. Na toj funkciji nadgleda sve aktivnosti postrojbi Rosgvardije i OMON-a. U svojstvu direktora Rosgvardije odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Rusiji, uključujući proizvoljna uhićenja i pritvaranja te sustavne i raširene povrede slobode mirnog okupljanja i slobode udruživanja, osobito nasilnom represijom prosvjeda i demonstracija.

Rosgvardia je upotrjebljena za gušenje prosvjeda za podršku Navaljnom 23. siječnja 2021., a prema izvješćima mnogi su se časnici OMON-a i Nacionalne garde koristili brutalnošću i nasiljem protiv prosvjednika. Snage sigurnosti napale su desetke novinara, uključujući dopisnicu Meduze Kristinu Safronovu, koju je udario časnik OMON-a, i novinarku lista Novaja gazeta Yelizavetu Kirpanovu, kojoj su udarcem policijskom palicom raskrvarili glavu. Snage sigurnosti proizvoljno su pritvorile više od tristo maloljetnika.

2. ožujka 2021.

▼M2

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (kineski način pisanja)

Funkcija(-e): Bivši zamjenik predsjednika 13. narodnog kongresa Autonomne ujgurske regije Xinjiang (XUAR)

Datum rođenja: siječanj 1958.

Mjesto rođenja: Lianshui, Jiangsu (Kina)

Državljanstvo: kinesko

Spol: muški

Bivši tajnik Odbora za politička i pravna pitanja Autonomne ujgurske regije Xinjiang (XUAR) i bivši zamjenik tajnika partijskog odbora XUAR-a (od 2016. do 2019.). Bivši zamjenik predsjednika 13. narodnog kongresa XUAR-a, regionalnog zakonodavnog tijela (od 2019. do veljače 2021.).

22.3.2021.

 

 

 

 

Kao tajnik Odbora za politička i pravna pitanja XUAR-a (od 2016. do 2019.) Zhu Hailun bio je odgovoran za održavanje unutarnje sigurnosti i izvršavanje zakonodavstva u XUAR-u. Obnašajući tu funkciju bio je na ključnom političkom položaju te zadužen za nadzor i provedbu programa masovnog nadzora, pritvaranja i indoktrinacije usmjerenog na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina. Zhu Hailun opisan je kao „arhitekt” tog programa. Stoga je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Kini, posebice masovna proizvoljna pritvaranja Ujgurâ i osoba koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina.

 

 

 

 

 

Kao zamjenik predsjednika 13. narodnog kongresa XUAR-a (od 2019. do veljače 2021.) Zhu Hailun nastavio je vršiti odlučujući utjecaj u XUAR-u u kojem se nastavlja provoditi program masovnog nadzora, pritvaranja i indoktrinacije usmjeren na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina.

 

6.

WANG Junzheng

王君正 (kineski način pisanja)

Funkcija(-e): Tajnik partije u okviru Proizvodnih i građevinskih snaga Xinjianga (XPCC) i zamjenik tajnika partijskog odbora kineske Autonomne ujgurske regije Xinjiang; politički komesar XPCC-a i glavni izvršni direktor grupacije China Xinjian Group

Datum rođenja: svibanj 1963.

Mjesto rođenja: Linyi, Shandong (Kina)

Državljanstvo: kinesko

Spol: muški

Tajnik partije u okviru Proizvodnih i građevinskih snaga Xinjianga (XPCC) i zamjenik tajnika partijskog odbora kineske Autonomne ujgurske regije Xinjiang (XUAR) od travnja 2020., kao i politički komesar XPCC-a od svibnja 2020. Bivši tajnik Odbora za politička i pravna pitanja XUAR-a (od veljače 2019. do rujna 2020.). Wang Junzheng obnaša i druge visoke položaje u XPCC-u.

XPCC je ekonomska i paravojna organizacija u državnom vlasništvu u XUAR-u koja izvršava administrativnu vlast i kontrolira ekonomske aktivnosti u Xinjiangu.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kao tajnik partije i politički komesar XPCC-a od 2020. Wang Junzheng sudjeluje u nadzoru svih politika koje provodi XPCC. Na tom je položaju odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Kini, posebice masovna proizvoljna pritvaranja i ponižavajuće postupanje u odnosu na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina, kao i za sustavna kršenja njihove slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja, što je povezano, među ostalim, s programom masovnog nadzora, pritvaranja i indoktrinacije usmjerenim na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina koji XPCC provodi.

 

 

 

 

 

Odgovoran je i za sustavno iskorištavanje Ujgura i osoba koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina kao prisilne radne snage, posebice na poljima pamuka, koje provodi XPCC.

Kao zamjenik tajnika partijskog odbora XUAR-a od 2020. Wang Junzheng sudjeluje u nadgledanju svih sigurnosnih politika koje se provode u Xinjiangu, uključujući navedeni program usmjeren na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina. Kao tajnik Odbora za politička i pravna pitanja XUAR-a (od veljače 2019. do rujna 2020.) Wang Junzheng bio je odgovoran za održavanje unutarnje sigurnosti i izvršavanje zakonodavstva u XUAR-u. Obnašajući tu funkciju bio je na ključnom političkom položaju te zadužen za nadzor i provedbu navedenog programa.

 

7.

WANG Mingshan

王明山 (kineski način pisanja)

Funkcija(-e): Član Stalnog odbora partijskog odbora Autonomne ujgurske regije Xinjiang (XUAR) i tajnik Odbora za politička i pravna pitanja XUAR-a

Datum rođenja: siječanj 1964.

Mjesto rođenja: Wuwei, Gansu (Kina)

Državljanstvo: kinesko

Spol: muški

Član Stalnog odbora partijskog odbora Autonomne ujgurske regije Xinjiang (XUAR) i tajnik Odbora za politička i pravna pitanja XUAR-a od rujna 2020. Bivši direktor i zamjenik tajnika partije Ureda za javnu sigurnost u Xinjiangu (XPSB) od 2017. do siječnja 2021.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kao tajnik Odbora za politička i pravna pitanja XUAR-a od rujna 2020. Wang Mingshan bio je odgovoran za održavanje unutarnje sigurnosti i izvršavanje zakonodavstva u XUAR-u. Obnašajući tu funkciju na ključnom je političkom položaju te zadužen za nadzor i provedbu programa masovnog nadzora, pritvaranja i indoktrinacije usmjerenog na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina.

 

 

 

 

 

Na trenutačnom položaju i s obzirom na njegove prijašnje funkcije Wang Mingshan odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Kini, posebice masovna proizvoljna pritvaranja i ponižavajuće postupanje u odnosu na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina, kao i sustavna kršenja njihove slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja.

Kao bivši direktor i zamjenik tajnika partije XPSB-a (od 2017. do siječnja 2021.) bio je na ključnom položaju u sigurnosnom aparatu Xinjianga te je izravno odgovoran za provedbu navedenog programa. Osobito, XPSB je uspostavio „Integriranu platformu za zajedničke operacije” (IJOP), program koji koristi velike količine podataka i koji se upotrebljava za praćenje milijuna Ujgura u regiji Xinjiang te za označavanje osoba za koje se smatra da su „potencijalna prijetnja” kako bi ih se poslalo u logore za pritvaranje.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(kineski način pisanja)

Funkcija(-e): Direktor Ureda za javnu sigurnost u Xinjiangu (XPSB) i potpredsjednik Narodne vlade Autonomne ujgurske regije Xinjiang (XUAR)

Datum rođenja: listopad 1966.

Mjesto rođenja: Yilong, Sichuan (Kina)

Državljanstvo: kinesko

Spol: muški

Direktor Ureda za javnu sigurnost u Xinjiangu (XPSB) od siječnja 2021. i potpredsjednik Narodne vlade Autonomne ujgurske regije Xinjiang (XUAR).

22.3.2021.

 

 

 

 

Kao direktor XPSB Chen Mingguo na ključnom je položaju u sigurnosnom aparatu Xinjianga te je izravno uključen u provedbu programa masovnog nadzora, pritvaranja i indoktrinacije usmjerenog na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina. Osobito, XPSB je uspostavio „Integriranu platformu za zajedničke operacije” (IJOP), program koji koristi velike količine podataka i koji se upotrebljava za praćenje milijuna Ujgura u regiji Xinjiang te za označavanje osoba za koje se smatra da su „potencijalna prijetnja” kako bi ih se poslalo u logore za pritvaranje. Chen Mingguo je stoga odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u Kini, posebice masovna proizvoljna pritvaranja i ponižavajuće postupanje u odnosu na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina, kao i sustavna kršenja njihove slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja.

 

9.

JONG Kyong-thaek (također poznat kao CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택

(korejski način pisanja)

Funkcija(-e): Ministar državne sigurnosti Demokratske Narodne Republike Koreje

Datum rođenja: između 1.1.1961. i 31.12.1963.

Državljanstvo: sjevernokorejsko

Spol: muški

Jong Kyong-thaek ministar je državne sigurnosti Demokratske Narodne Republike Koreje od 2017.

Ministarstvo državne sigurnosti Demokratske Narodne Republike Koreje jedna je od vodećih institucija zaduženih za provedbu represivnih sigurnosnih politika Demokratske Narodne Republike Koreje, s naglaskom na utvrđivanju i suzbijanju političkog neslaganja, priljeva „subverzivnih” informacija iz inozemstva i svakog drugog ponašanja koje se smatra ozbiljnom političkom prijetnjom političkom sustavu i njegovu vodstvu.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kao voditelj Ministarstva državne sigurnosti Jong Kyong-thaek odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u DNRK-u, posebice mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja i ubojstva, prisilni nestanak osoba te proizvoljna uhićenja ili pritvaranja, kao i raširen prisilni rad i seksualno nasilje nad ženama.

 

10.

RI Yong Gil

(također poznat kao RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길

(korejski način pisanja)

Funkcija(-e): Ministar socijalne sigurnosti Demokratske Narodne Republike Koreje

Datum rođenja: 1955.

Državljanstvo: sjevernokorejsko

Spol: muški

Ri Yong Gil ministar je socijalne sigurnosti Demokratske Narodne Republike Koreje od siječnja 2021. i bivši načelnik glavnog stožera Narodne armije Koreje (KPA) od 2018. do siječnja 2021.

Ministarstvo socijalne sigurnosti Demokratske Narodne Republike Koreje (ranije poznato kao Ministarstvo narodne sigurnosti ili Ministarstvo javne sigurnosti) jedna je od vodećih institucija zaduženih za provedbu represivnih sigurnosnih politika Demokratske Narodne Republike Koreje, uključujući ispitivanje i kažnjavanje osoba koje „nezakonito” bježe iz Demokratske Narodne Republike Koreje. Osobito, preko svojeg Ureda za zatvorske ustanove Ministarstvo socijalne sigurnosti zaduženo je za vođenje zatvorskih kampova i radnih centara za kratkotrajno pritvaranje u kojima se zatvorenici/pritvorenici namjerno izgladnjuju te se prema njima na druge načine neljudski postupa.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kao voditelj Ministarstva socijalne sigurnosti Ri Yong Gil odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, posebice mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja i ubojstva, prisilni nestanak osoba i proizvoljna uhićenja ili pritvaranja, kao i raširen prisilni rad i seksualno nasilje nad ženama.

Kao bivši načelnik glavnog stožera Narodne armije Koreje Ri Yong Gil također je odgovoran za raširena teška kršenja ljudskih prava koja je počinila Narodna armija Koreje.

 

11.

Mohammed Khalifa AL-KANI (također poznat kao Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)

الكاني خليفة محمد (arapski način pisanja)

Funkcija(-e): Vođa milicije Kaniyat

Datum rođenja: 3.5.1979.

Državljanstvo: libijsko

Broj putovnice: F86JKFJF

Spol: muški

Mohammed Khalifa Al-Kani vođa je milicije Kaniyat, koja je imala kontrolu nad libijskim gradom Tarhuna od 2015. do lipnja 2020. Na toj funkciji nadgleda sve aktivnosti milicije Kaniyat. U svojstvu vođe milicije Kaniyat odgovoran je za teške povrede ljudskih prava u Libiji, posebice izvansudska pogubljenja i prisilne nestanke osoba u Tarhuni u razdoblju od 2015. do lipnja 2020.

Mohammed Khalifa Al-Kani i milicija Kaniyat početkom lipnja 2020. pobjegli su iz Tarhune u istočnu Libiju. Nakon toga u Tarhuni je otkriveno više masovnih grobnica za koje je odgovornost pripisana miliciji Kaniyat.

22.3.2021.

12.

Abderrahim AL-KANI (također poznat kao AL-KANI Abdul-Rahim, AL-KANI Abd-al-Rahim)

الرحيم الكاني عبد (arapski način pisanja)

Funkcija(-e): član milicije Kaniyat

Datum rođenja: 7.9.1997.

Državljanstvo: libijsko

Broj putovnice: PH3854LY

Broj osobne iskaznice: 119970331820

Spol: muški

Abderrahim Al-Kani ključni je član milicije Kaniyat i brat vođe milicije Kaniyat Mohammeda Khalife Al-Khanija. Milicija Kaniyat imala je kontrolu nad libijskim gradom Tarhuna od 2015. do lipnja 2020.

Abderrahim Al-Kani je zadužen za unutarnju sigurnost za miliciju Kaniyat. U tom svojstvu odgovoran je za teške povrede ljudskih prava u Libiji, posebice izvansudska pogubljenja i prisilne nestanke osoba u Tarhuni u razdoblju od 2015. do lipnja 2020.

22.3.2021.

 

 

 

 

Abderrahim Al-Kani i milicija Kaniyat početkom lipnja 2020. pobjegli su iz Tarhune u istočnu Libiju. Nakon toga u Tarhuni je otkriveno više masovnih grobnica za koje je odgovornost pripisana miliciji Kaniyat.

 

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV

(također poznat kao Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (također poznat kao Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ)

(ruski način pisanja)

Funkcija(-e): Načelnik odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije u gradu Argun u Republici Čečeniji

Datum rođenja: 1.12.1980. ili 1.12.1984.

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Načelnik odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije u gradu Argun u Republici Čečeniji.

22.3.2021.

 

 

 

 

U svojstvu načelnika odjela Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije u Argunu Aiub Kataev nadzire aktivnosti lokalnih agencija za državnu sigurnost i policijskih agencija. Na tom položaju osobno nadzire raširene i sustavne progone u Čečeniji, koji su započeli 2017. Represija je usmjerena protiv lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba, osoba za koje se smatra da pripadaju LGBTI skupinama, i drugih pojedinaca za koje se sumnja da su protivnici vođe Republike Čečenije Ramzana Kadirova. Aiub Kataev i snage pod njegovim zapovjedništvom odgovorni su za teška kršenja ljudskih prava u Rusiji, posebice mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje, kao i proizvoljna uhićenja i pritvaranja te izvansudska ili proizvoljna pogubljenja i ubojstva.

 

 

 

 

 

Prema brojnim svjedocima, Aiub Kataev osobno je nadzirao mučenje pritvorenika te sudjelovao u tim mučenjima.

 

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (ruski način pisanja)

Funkcija(-e): Zapovjednik posebnog tima „Terek” u okviru jedinice za brzu reakciju, zamjenik premijera Republike Čečenije, neslužbeni tjelohranitelj vođe Republike Čečenije Ramzana Kadirova

Datum rođenja: 24.12.1975.

Mjesto rođenja: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, nekadašnja Čečensko-Inguška Autnomna Sovjetska Socijalistička Republika (ASSR), sada Republika Čečenija (Ruska Federacija)

Državljanstvo: rusko

Spol: muški

Zapovjednik tima „Terek” u okviru posebne jedinice za brzu reakciju, zamjenik premijera Republike Čečenije, neslužbeni tjelohranitelj vođe Republike Čečenije Ramzana Kadirova.

Abuzaid Vismuradov zapovjednik je odreda „Terek” u okviru posebne jedinice za brzu reakciju od svibnja 2012. Na tom položaju osobno nadzire raširene i sustavne progone u Čečeniji, koji su započeli 2017. Represija je usmjerena protiv lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba, osoba za koje se smatra da pripadaju LGBTI skupinama i drugih pojedinaca za koje se sumnja da su protivnici vođe Republike Čečenije Ramzana Kadirova.

22.3.2021.

 

 

 

 

Abuzaid Vismuradov i jedinica „Terek” pod njegovim zapovjedništvom odgovorni su za teška kršenja ljudskih prava u Rusiji, posebice mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje, kao i proizvoljna uhićenja i pritvaranja te izvansudska i proizvoljna ubojstva i pogubljenja.

Prema brojnim svjedocima, Abuzaid Vismuradov osobno je nadzirao mučenje pritvorenika te sudjelovao u tim mučenjima. Bliski je suradnik vođe Republike Čečenije Ramzana Kadirova, koji već godinama provodi kampanju represije protiv svojih političkih protivnika.

 

15.

Gabriel Moses LOKUJO

Funkcija(-e): General-bojnik Snaga narodne obrane Južnog Sudana (SSPDF)

Državljanstvo: južnosudansko

Spol: muški

General-bojnik Snaga narodne obrane Južnog Sudana (SSPDF).

Gabriel Moses Lokujo odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Južnom Sudanu, posebice izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja i ubojstva.

U svibnju 2020. tri časnika Sudanske narodnooslobodilačke vojske u opoziciji (SPLA-IO) oteti su i pogubljeni po naredbi general-bojnika Lokuja.

22.3.2021.

 

 

 

 

General-bojnik Lokujo u rujnu 2020. prebjegao je iz SPLA-IO-a u SSPDF i odgovoran je za sukobe koji su nastali u centru za obuku u gradu Moroto u južnoj Središnjoj Ekvatoriji i oko njega. Posljedica je toga da je tijekom posljednjeg tromjesečja 2020. na objema stranama prijavljeno više smrtnih slučajeva i ozljeda, a došlo je i do raseljavanja civila u području Kajo-Keji u državi Središnja Ekvatorija. Snage general-bojnika Lokujoa ostale su u području na kojem je prijavljeno više daljnjih sukoba, a sigurnost i zaštita civilnih zajednica i dalje je u opasnosti.

 

▼B

Pravne osobe, subjekti i tijela

▼M2 

Imena (transliteracija na latinično pismo)

Imena

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštavanje na popis

Datum uvrštenja na popis

1.

Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau

新疆生产建设兵团公安局

(kineski način pisanja)

Adresa: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), Kina

Telefon: +86 991 598 8114

Ured za javnu sigurnost XPCC-a (The Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) Public Security Bureau) zadužen je za provedbu svih politika XPCC-a u vezi sa sigurnosnim pitanjima, uključujući upravljanje centrima za zadržavanje. XPCC je ekonomska i paravojna organizacija u državnom vlasništvu u kineskoj Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang koja izvršava administrativnu vlast i kontrolira ekonomske aktivnosti u Xinjiangu.

22.3.2021.

 

 

 

 

Kao organizacija zadužena za politike sigurnosti u XPCC-u, ured za javnu sigurnost XPCC-a odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Kini, posebice masovna proizvoljna pritvaranja i ponižavajuće postupanje u odnosu na Ujgure i osobe koje su pripadnici drugih muslimanskih etničkih manjina, kao i za sustavna kršenja njihove slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja, što je povezano, među ostalim, s programom masovnog nadzora, pritvaranja i indoktrinacije usmjerenim na muslimanske etničke manjine koji XPCC provodi.

U sklopu navedenog programa XPCC iskorištava Ujgure i osobe iz drugih muslimanskih etničkih manjina kao prisilnu radnu snagu, posebice na poljima pamuka. Kao organizacija zadužena za politike sigurnosti u XPCC-u, ured za javnu sigurnost XPCC-a odgovoran je za sustavno iskorištavanje prisilnog rada.

 

2.

Central Public Prosecutor’s Office (također poznat kao Office of the Prosecutor of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (korejski način pisanja)

 

Središnji ured javnog tužitelja (Central Public Prosecutor’s Office) institucija je koja nadzire sve kaznene postupke u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, uključujući istragu, ispitivanje, istražni zatvor i suđenje.

22.3.2021.

 

 

 

 

Središnji ured javnog tužitelja upotrebljava se kako bi se kazneno gonile i kaznile osobe za političke prijestupe tijekom suđenja koja su u osnovi nepoštena. Ured također snosi institucijsku odgovornost za teška kršenja ljudskih prava u običnim zatvorima i centrima za ispitivanje i zadržavanje jer ne osigurava prava istražnih pritvorenika i osuđenih zatvorenika. U bliskoj suradnji s Ministarstvom državne sigurnosti i Ministarstvom socijalne sigurnosti odgovoran je i pruža legitimitet za teška kršenja ljudskih prava koja provodi sigurnosni aparat Demokratske Narodne Republike Koreje, posebice mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja i ubojstva, prisilne nestanke osoba i proizvoljna uhićenja ili pritvaranja.

 

3.

Kaniyat Militia (prijašnje alternativno ime 7th Brigade, Tarhuna 7th Brigade, Tarhuna Brigade) (također poznata kao 9th Brigade, Al-Kani Militia, Al-Kaniyat, Kani Brigade, Kaniat, Kaniyat, Kanyat)

مليشيا كانيات (arapski način pisanja)

 

Milicija Kaniyat libanonska je naoružana milicija koja je imala kontrolu u libijskom gradu Tarhuna od 2015. do lipnja 2020. Masovne grobnice za koje je odgovornost pripisana miliciji Kaniyat otkrivene su u Tarhuni nakon što je milicija pobjegla u istočnu Libiju u lipnju 2020. Milicija Kaniyat odgovorna je za teške povrede ljudskih prava, uključujući izvansudska ubojstva i prisilne nestanke osoba.

22.3.2021.

4.

National Security Office (također poznat kao National Security Agency) of the Government of Eritrea

Pod vodstvom general-bojnika Abrahe Kassae

Nacionalni ured za sigurnost eritrejske vlade (National Security Office (također poznat kao National Security Agency)) pod vodstvom je general-bojnika Abrahe Kassae i pod nadzorom ureda predsjednika. Nacionalni ured za sigurnost organiziran je u šest ureda, a svaki od njih podijeljen je u tri odsjeka zadužena za obavještajne podatke, uhićenja odnosno ispitivanja. Nacionalni ured za sigurnost odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava u Eritreji, posebice proizvoljna uhićenja, izvansudska ubojstva, prisilne nestanke osoba i mučenja koja provode njihovi agenti.

22.3.2021.( 1 ) Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Top