EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2035-20210421

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 оd 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/2021-04-21

02019R2035 — HR — 21.04.2021 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2035

оd 28. lipnja 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za ►C2  valenje ◄

(Tekst značajan za EGP)

( L 314 5.12.2019, 115)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1625 оd 25. kolovoza 2020.

  L 366

1

4.11.2020


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 191, 16.6.2020,  3 (2019/2035)

►C2

Ispravak,  L 267, 14.8.2020,  5 (2019/2035)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2035

оd 28. lipnja 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za ►C2  valenje ◄

(Tekst značajan za EGP)DIO I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  

Ovom se Uredbom dopunjuju pravila utvrđena Uredbom (EU) 2016/429 u pogledu:

(a) 

registriranih i odobrenih objekata za držane kopnene životinje i jaja za ►C2  valenje ◄ ;

(b) 

zahtjeva sljedivosti za sljedeće držane kopnene životinje:

i. 

goveda, ovce, koze, svinje, kopitare, deve i jelene (kopitari i papkari);

ii. 

pse, mačke i pitome vretice;

iii. 

ptice u zatočeništvu;

iv. 

jaja za ►C2  valenje ◄ ;

v. 

kopnene životinje u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama.

2.  
U dijelu II. glavi I. poglavlju 1. utvrđuju se zahtjevi za registraciju prijevoznika držanih pasa, mačaka i pitomih vretica te peradi koji obavljaju prijevoz tih životinja između država članica ili između države članice i treće zemlje.
3.  
U dijelu II. glavi I. poglavlju 2. predviđena su odstupanja od zahtjeva za podnošenje zahtjeva za odobrenje nadležnom tijelu za subjekte koji su odgovorni za objekte za operacije okupljanja određenih kopitara i za valionice ptica u zatočeništvu.

U tom se poglavlju utvrđuju i zahtjevi za odobrenje sljedećih vrsta objekata:

(a) 

objekti za operacije okupljanja kopitara i papkara te peradi iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu ili koji primaju te životinje iz druge države članice;

(b) 

valionice iz kojih se jaja za ►C2  valenje ◄ ili jednodnevni pilići premještaju u drugu državu članicu;

(c) 

►C2  objekti u kojima se drži perad, iz kojih se perad namijenjena za svrhe osim klanja ili jaja za valenje premještaju u drugu državu članicu. ◄

▼C2

Ti se zahtjevi odnose na izolaciju i druge biosigurnosne mjere, mjere nadziranja, prostore i opremu, osoblje i nadzor koji provodi nadležno tijelo.

▼B

4.  

U dijelu II. glavi I. poglavlju 3. utvrđuju se zahtjevi za odobrenje sljedećih vrsta objekata:

(a) 

centri za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu;

(b) 

skloništa za pse, mačke i pitome vretice iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu;

(c) 

kontrolne točke;

(d) 

proizvodni objekti izolirani od okoliša za bumbare iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu;

(e) 

karantenski objekti za držane kopnene životinje osim primata iz kojih se te životinje premještaju unutar iste države članice ili u drugu državu članicu.

▼C2

Ti se zahtjevi odnose na karantenu, izolaciju i druge biosigurnosne mjere, mjere nadziranja i kontrole, prostore i opremu te nadzor koji provodi veterinar.

5.  
U dijelu II. glavi I. poglavlju 4. utvrđuju se zahtjevi za odobrenje zatvorenih objekata iz kojih se držane kopnene životinje premještaju unutar iste države članice ili u drugu državu članicu, u pogledu karantene, izolacije i drugih biosigurnosnih mjera, mjera nadziranja i kontrole, prostora i opreme te nadzora koji provodi veterinar.

▼B

6.  

U dijelu II. glavi II. poglavlju 1. utvrđuju se obveze informiranja nadležnog tijela u pogledu njegovih registara:

(a) 

objekata u kojima se drže kopnene životinje;

(b) 

valionica;

(c) 

prijevoznika držanih kopitara i papkara, pasa, mačaka i pitomih vretica te peradi koji obavljaju prijevoz tih životinja između država članica ili između države članice i treće zemlje;

(d) 

subjekata koji obavljaju operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi neovisno o objektu.

7.  
U dijelu II. glavi II. poglavlju 2. utvrđuje se obveza informiranja nadležnog tijela u pogledu registara odobrenih objekata iz dijela II. glave I. poglavlja 2., 3. i 4.
8.  

U dijelu II. glavi III. poglavlju 1. utvrđuju se obveze vođenja evidencije za subjekte, uz one predviđene člankom 102. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, za sljedeće vrste registriranih ili odobrenih objekata:

(a) 

svi objekti u kojima se drže kopnene životinje;

(b) 

objekti u kojima se drže:

i. 

goveda, ovce, koze i svinje;

ii. 

kopitari;

iii. 

perad i ptice u zatočeništvu;

iv. 

psi, mačke i pitome vretice;

v. 

pčele;

(c) 

putujući cirkusi i predstave sa životinjama;

(d) 

skloništa za pse, mačke i pitome vretice;

(e) 

kontrolne točke;

(f) 

karantenski objekti za držane kopnene životinje osim primata;

(g) 

zatvoreni objekti.

9.  
U dijelu II. glavi III. poglavlju 2. utvrđuju se obveze vođenja evidencije za subjekte odgovorne za registrirane ili odobrene valionice, uz one predviđene člankom 103. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429.
10.  
U dijelu II. glavi III. poglavlju 3. utvrđuju se obveze vođenja evidencije za registrirane prijevoznike, uz one predviđene člankom 104. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429.
11.  

U dijelu II. glavi III. poglavlju 4. utvrđuju se obveze vođenja evidencije za subjekte koji obavljaju operacije okupljanja, uz one predviđene člankom 105. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429, za:

(a) 

subjekte odgovorne za registrirane ili odobrene objekte koji obavljaju operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi;

(b) 

subjekte koji obavljaju operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi neovisno o objektu;

(c) 

subjekte odgovorne za centre za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica koji su registrirani kod nadležnog tijela.

12.  
U dijelu III. glavama od I. do IV. utvrđuju se zahtjevi sljedivosti za držane životinje koje pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i konja, uključujući sredstva označivanja, dokumentaciju i računalne baze podataka.
13.  
U dijelu III. glavi V. poglavlju 1. utvrđuju se zahtjevi sljedivosti za držane pse, mačke i pitome vretice, uključujući zahtjeve za kućne ljubimce kada se premještaju u drugu državu članicu za svrhe koje nisu nekomercijalne.
14.  
U dijelu III. glavi V. poglavlju 2. utvrđuju se zahtjevi sljedivosti za držane deve i jelene.
15.  
U dijelu III. glavi V. poglavlju 3. utvrđuju se zahtjevi sljedivosti za ptice u zatočeništvu.
16.  
U dijelu III. glavi V. poglavlju 4. utvrđuju se zahtjevi sljedivosti za držane kopnene životinje u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama.
17.  
U dijelu III. glavi VI. utvrđuju se zahtjevi sljedivosti za jaja za ►C2  valenje ◄ .
18.  
U dijelu III. glavi VII. utvrđuju se zahtjevi sljedivosti za držana goveda, ovce, koze, svinje, konje, deve i jelene nakon njihova ulaska u Uniju.
19.  

U dijelu IV. utvrđuju se određene prijelazne mjere u pogledu direktiva 64/432/EEZ i 92/65/EEZ, uredbi (EZ) br. 1760/2000, (EZ) br. 21/2004 i (EZ) br. 1739/2005, direktiva 2008/71/EZ, 2009/156/EZ i 2009/158/EZ te Provedbene uredbe (EU) 2015/262 u odnosu na:

(a) 

registraciju i odobravanje objekata;

(b) 

označivanje držanih kopnenih životinja;

(c) 

dokumente o premještanju i identifikacijske dokumente držanih kopnenih životinja u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama;

(d) 

jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za držane kopitare.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„pas” znači ►C2  držana životinja vrste ◄ Canis lupus;

2. 

„mačka” znači ►C2  držana životinja vrste ◄ Felis silvestris;

3. 

„pitoma vretica” znači ►C2  držana životinja vrste ◄ Mustela putorius furo;

4. 

„vrsta prijevoza” znači način prijevoza, primjerice cestovni, željeznički, zračni ili vodeni;

5. 

„prijevozno sredstvo” znači cestovna ili željeznička vozila, plovila i zrakoplovi;

6. 

„jednodnevni pilići” znači sva perad starosti do 72 sata;

7. 

„centar za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica” znači objekt u kojem se okupljaju navedene životinje istog zdravstvenog statusa iz više od jednog objekta;

8. 

„sklonište za životinje” znači objekt u kojem se drže bivše lutalice, divlje, izgubljene, napuštene ili zaplijenjene kopnene životinje i čiji zdravstveni status možda nije poznat za sve te životinje u trenutku njihova ulaska u objekt;

9. 

„kontrolne točke” znači kontrolne točke iz Uredbe (EZ) br. 1255/97;

10. 

„proizvodni objekt izoliran od okoliša” znači objekt čije strukture u kombinaciji sa strogim biosigurnosnim mjerama jamče učinkovitu izolaciju proizvodnje životinja od povezanih prostora i okoliša;

11. 

„bumbar” znači životinja vrste koja pripada rodu Bombus;

12. 

„primati” znači životinje vrsta koje pripadaju redu Primates, isključujući ljude;

13. 

„pčele” znači životinje vrste Apis mellifera;

14. 

„veterinar objekta” znači veterinar odgovoran za djelatnosti koje se obavljaju u karantenskom objektu za držane kopnene životinje osim primata ili u zatvorenom objektu, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi;

15. 

„jedinstveni registracijski broj” znači broj koji je nadležno tijelo dodijelilo registriranom objektu iz članka 93. Uredbe (EU) 2016/429;

16. 

„jedinstveni broj odobrenja” znači broj koji je nadležno tijelo dodijelilo objektu koji je odobrilo u skladu s člancima 97. i 99. Uredbe (EU) 2016/429;

17. 

„jedinstveni broj” znači jedinstveni broj kojim subjekti koji drže držane životinje vrste kopitara osiguravaju da se te životinje pojedinačno označuju kako je predviđeno u članku 114. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/429 i koji se unosi u računalnu bazu podataka države članice iz članka 109. stavka 1. te uredbe;

18. 

„identifikacijska oznaka životinje” znači pojedinačna oznaka prikazana na sredstvu označivanja apliciranom na životinju koja uključuje:

(a) 

oznaku zemlje države članice u kojoj je sredstvo označivanja aplicirano na životinju;

(b) 

nakon koje slijedi numerički pojedinačni identifikacijski broj životinje od najviše 12 znamenaka;

19. 

„govedo” ili „ ►C2  životinja vrste govedo ◄ ” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz rodova Bison, Bos (uključujući podrodove Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) i Bubalus (uključujući podrod Anoa) te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

20. 

„ovca” ili „ ►C2  životinja vrste ovca ◄ ” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz roda Ovis te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

21. 

„koza” ili „životinja vrste koza” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz roda Capra te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

22. 

►C2  „svinja” ili „životinja vrste svinja” znači životinja vrste kopitara i papkara iz porodice Suidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429; ◄

23. 

„elektronička oznaka” znači oznaka s radiofrekvencijskom identifikacijom („RFID”);

24. 

►C2  životinja vrste kopitar ◄ ” ili „kopitar” znači životinja koja pripada vrstama kopitara iz roda Equus (koji obuhvaća konje, magarce i zebre) te potomstvo dobiveno križanjem tih vrsta;

25. 

„računalna baza podataka” znači računalna baza podataka držanih kopnenih životinja kako je predviđeno člankom 109. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429;

26. 

„lanac opskrbe” znači integrirani proizvodni lanac zajedničkog zdravstvenog statusa u pogledu bolesti s popisa koji čini mreža za suradnju specijaliziranih objekata koje je odobrilo nadležno tijelo za potrebe članka 53., među kojima se premještaju svinje radi dovršetka ciklusa proizvodnje;

27. 

„jedinstveni doživotni identifikacijski dokument” znači jedinstveni doživotni dokument kojim su subjekti koji drže držane životinje vrste kopitara dužni osigurati da su te životinje pojedinačno identificirane kako je predviđeno u članku 114. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) 2016/429;

28. 

„uzgojno udruženje” znači bilo koja udruga uzgajivača, uzgojno društvo ili javno tijelo osim nadležnih tijela, koje je priznalo nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1012 u svrhu provedbe uzgojnog programa na uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina upisanima u matičnu knjigu/matične knjige koju/koje ono vodi ili uspostavlja;

29. 

„tijelo koje se bavi uzgojem” znači bilo koja udruga uzgajivača, uzgojno društvo, privatno poduzeće, organizacija za uzgoj uzgojno valjanih životinja ili službeno tijelo u trećoj zemlji koje je, u pogledu uzgojno valjanih goveda, svinja, ovaca, koza ili kopitara čistih pasmina ili uzgojno valjanih hibridnih svinja, prihvaćeno od strane te treće zemlje u vezi s ulaskom u Uniju uzgojno valjanih životinja za uzgoj;

30. 

„registrirani kopitar” znači:

(a) 

uzgojno valjana životinja čiste pasmine vrsta Equus caballus i Equus asinus upisana ili prihvatljiva za upis u glavni dio matične knjige koju uspostavlja uzgojno udruženje ili tijelo koje se bavi uzgojem priznato u skladu s člancima 4. ili 34. Uredbe (EU) 2016/1012;

(b) 

držana životinja vrste Equus caballus koja je registrirana kod međunarodne udruge ili organizacije, bilo izravno ili preko nacionalne federacije ili podružnica, koja se bavi konjima za natjecanja ili utrke („registrirani konj”);

31. 

„deva” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz porodice Camelidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;

32. 

►C2  „jelen” znači životinja vrste kopitara i papkara iz porodice Cervidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429; ◄

33. 

„sob” znači životinja vrste kopitara ili papkara Rangifer tarandus navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429;

34. 

„putujući cirkus” znači izložba ili sajam koji uključuje životinje ili predstave sa životinjama i namijenjen je premještanju među državama članicama;

35. 

„predstava sa životinjama” znači predstava sa životinjama koje se drže za potrebe izložbe ili sajma i mogu biti dio cirkusa;

36. 

„perad za rasplod” znači perad stara 72 sata ili više koja je namijenjena proizvodnji jaja za ►C2  valenje ◄ ;

37. 

„jato” znači sva perad ili ptice u zatočeništvu istog zdravstvenog statusa koji se drže u istoj nastambi ili u istom ograđenom prostoru i čine jednu epidemiološku jedinicu; u slučaju farmskog držanja peradi, to su sve ptice koje dijele isti zračni prostor.DIO II.

REGISTRACIJA, ODOBRAVANJE, REGISTRI I VOĐENJE EVIDENCIJEGLAVA I.

REGISTRACIJA I ODOBRAVANJE PRIJEVOZNIKA I SUBJEKATA KOJI SU ODGOVORNI ZA OBJEKTE OD STRANE NADLEŽNOG TIJELAPOGLAVLJE 1.

Registracija prijevoznika držanih kopnenih životinja osim kopitara i papkara za prijevoz između država članica i prijevoz u treće zemlje

Članak 3.

Obveze registracije prijevoznika držanih pasa, mačaka i pitomih vretica te peradi

1.  

Prijevoznici koji obavljaju prijevoz držanih pasa, mačaka i pitomih vretica te peradi između država članica ili između države članice i treće zemlje obvezni su, kako bi bili registrirani u skladu s člankom 93. Uredbe (EU) 2016/429, prije nego što započnu s takvim djelatnostima nadležnom tijelu dostaviti podatke o:

(a) 

nazivu i adresi prijevoznika;

(b) 

vrstama koje namjeravaju prevoziti;

(c) 

vrsti prijevoza;

(d) 

prijevoznom sredstvu.

2.  
Prijevoznici držanih pasa, mačaka i pitomih vretica, kako je navedeno u stavku 1., obavješćuju nadležno tijelo o broju životinja koje namjeravaju prevoziti.
3.  
Prijevoznici peradi, kako je navedeno u stavku 1., obavješćuju nadležno tijelo o kategorijama peradi koju namjeravaju prevoziti.
4.  

Prijevoznici iz stavka 1. obavješćuju nadležno tijelo o:

(a) 

svim promjenama u vezi s pitanjima iz stavaka 1., 2. i 3.;

(b) 

svakom prestanku prijevozne djelatnosti.POGLAVLJE 2.

Odobrenje objekata za operacije okupljanja kopitara i papkara te peradi, valionica i objekata u kojima se drži perad

Članak 4.

Odstupanja od zahtjeva za podnošenje zahtjeva za odobrenje nadležnom tijelu za subjekte odgovorne za objekte za operacije okupljanja određenih kopitara i za valionice ptica u zatočeništvu

Subjekti koji su odgovorni za sljedeće objekte ne podnose zahtjev nadležnom tijelu za odobrenje svojih objekata u skladu s člankom 96. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429:

(a) 

objekti za operacije okupljanja kopitara, ako je riječ o životinjama koje se okupljaju za potrebe natjecanja, utrka, sajmova, treninga, grupnih rekreativnih ili radnih aktivnosti ili u okviru uzgojnih aktivnosti;

(b) 

valionice ptica u zatočeništvu.

Članak 5.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za objekte za operacije okupljanja kopitara i papkara

Pri izdavanju odobrenja za objekte za operacije okupljanja kopitara i papkara iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu ili koji te životinje primaju iz druge države članice, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u dijelu 1. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a) 

u točki 1., u pogledu izolacije i drugih biosigurnosnih mjera;

(b) 

u točki 2., u pogledu prostora i opreme;

(c) 

u točki 3., u pogledu osoblja;

(d) 

u točki 4., u pogledu nadzora koji provodi nadležno tijelo.

Članak 6.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za objekte za operacije okupljanja peradi

Pri izdavanju odobrenja za objekte za operacije okupljanja peradi iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu ili koji te životinje primaju iz druge države članice, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u dijelu 2. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a) 

u točki 1., u pogledu izolacije i drugih biosigurnosnih mjera;

(b) 

u točki 2., u pogledu prostora i opreme;

(c) 

u točki 3., u pogledu osoblja;

(d) 

u točki 4., u pogledu nadzora koji provodi nadležno tijelo.

Članak 7.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za valionice

Pri izdavanju odobrenja za valionice iz kojih se jaja za ►C2  valenje ◄ peradi ili jednodnevni pilići premještaju u drugu državu članicu, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u:

(a) 

dijelu 3. točki 1. Priloga I., u pogledu biosigurnosnih mjera;

(b) 

dijelu 3. točki 2. Priloga I. i dijelovima 1. i 2. Priloga II., u pogledu ►C2  nadziranja ◄ ;

(c) 

dijelu 3. točki 3. Priloga I., u pogledu prostora i opreme;

(d) 

dijelu 3. točki 4. Priloga I., u pogledu osoblja;

(e) 

dijelu 3. točki 5. Priloga I., u pogledu nadzora koji provodi nadležno tijelo.

Članak 8.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za objekte u kojima se drži perad

▼C2

Pri izdavanju odobrenja za objekte u kojima se drži perad, iz kojih se perad namijenjena za svrhe osim klanja ili jaja za valenje premještaju u drugu državu članicu, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u:

▼B

(a) 

dijelu 4. točki 1. Priloga I., u pogledu biosigurnosnih mjera;

(b) 

dijelu 4. točki 2. Priloga I. i dijelu 2. Priloga II., u pogledu ►C2  nadziranja ◄ ;

(c) 

dijelu 4. točki 3. Priloga I., u pogledu prostora i opreme.POGLAVLJE 3.

Odobravanje objekata u kojima se drže kopnene životinje

Članak 9.

Obveza podnošenja zahtjeva za odobrenje nadležnom tijelu za subjekte koji su odgovorni za određene vrste objekata u kojima se drže kopnene životinje

Subjekti koji su odgovorni za sljedeće vrste objekata podnose zahtjev za odobrenje nadležnom tijelu u skladu s člankom 96. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 i ne započinju s djelatnošću dok njihov objekt nije odobren:

(a) 

centri za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu;

(b) 

skloništa za pse, mačke i pitome vretice iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu;

(c) 

kontrolne točke;

(d) 

proizvodni objekti izolirani od okoliša za bumbare iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu;

(e) 

karantenski objekti za držane kopnene životinje osim primata iz kojih se te životinje premještaju unutar iste države članice ili u drugu državu članicu.

Članak 10.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za centre za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica

Pri izdavanju odobrenja za centre za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u dijelu 5. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a) 

u točki 1., u pogledu izolacije i drugih biosigurnosnih mjera;

(b) 

u točki 3., u pogledu prostora i opreme.

Članak 11.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za skloništa za pse, mačke i pitome vretice

Pri izdavanju odobrenja za skloništa za životinje iz kojih se psi, mačke i pitome vretice premještaju u drugu državu članicu, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u dijelu 5. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a) 

u točki 2., u pogledu izolacije i drugih biosigurnosnih mjera;

(b) 

u točki 3., u pogledu prostora i opreme.

Članak 12.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za kontrolne točke

Pri izdavanju odobrenja za kontrolne točke, nadležno tijelo osigurava da te kontrolne točke zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u dijelu 6. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a) 

u točki 1., u pogledu izolacije i drugih biosigurnosnih mjera;

(b) 

u točki 2., u pogledu prostora i opreme.

Članak 13.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za proizvodne objekte izolirane od okoliša za bumbare

Pri izdavanju odobrenja za proizvodne objekte izolirane od okoliša za bumbare, iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u dijelu 7. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a) 

u točki 1., u pogledu biosigurnosnih mjera i mjera ►C2  nadziranja ◄ ;

(b) 

u točki 2., u pogledu prostora i opreme.

Članak 14.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za karantenske objekte za držane kopnene životinje osim primata

Pri izdavanju odobrenja za karantenske objekte za držane kopnene životinje osim primata iz kojih se te životinje premještaju unutar iste države članice ili u drugu državu članicu, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u dijelu 8. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a) 

u točki 1., u pogledu karantene, izolacije i drugih biosigurnosnih mjera;

(b) 

u točki 2., u pogledu mjera ►C2  nadziranja ◄ i kontrole;

(c) 

u točki 3., u pogledu prostora i opreme.

Članak 15.

Obveze subjekata koji su odgovorni za karantenske objekte za držane kopnene životinje osim primata

Subjekti koji su odgovorni za karantenske objekte za držane kopnene životinje osim primata iz članka 14. dužni su:

(a) 

uspostaviti odgovarajući sustav za obavljanje veterinarskih post mortem pregleda u odgovarajućim prostorima u objektu ili u laboratoriju;

(b) 

ugovorom ili drugim pravnim instrumentom urediti usluge veterinara objekta koji je odgovoran za:

i. 

nadzor djelatnosti u objektu i usklađenost sa zahtjevima za odobrenje utvrđenima u članku 14.,

ii. 

preispitivanje plana ►C2  nadziranja bolesti ◄ iz dijela 8. točke 2. podtočke (a) Priloga I. kad god je to potrebno, a najmanje jednom godišnje.POGLAVLJE 4.

Odobrenje zatvorenih objekata iz kojih se kopnene životinje premještaju unutar države članice ili u drugu državu članicu

Članak 16.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za status zatvorenog objekta za kopnene životinje

Pri izdavanju odobrenja za zatvorene objekte za kopnene životinje koje se premještaju unutar iste države članice ili u drugu državu članicu, nadležno tijelo osigurava da ti objekti zadovoljavaju sljedeće zahtjeve utvrđene u dijelu 9. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a) 

u točki 1., u pogledu karantene, izolacije i drugih biosigurnosnih mjera;

(b) 

u točki 2., u pogledu mjera ►C2  nadziranja ◄ i kontrole;

(c) 

u točki 3., u pogledu prostora i opreme.

Članak 17.

Obveze subjekata koji su odgovorni za zatvorene objekte za kopnene životinje

Subjekti koji su odgovorni za zatvorene objekte za kopnene životinje iz članka 16. dužni su:

(a) 

uspostaviti odgovarajući sustav za obavljanje veterinarskih post mortem pregleda u odgovarajućim prostorima u objektu ili u laboratoriju;

(b) 

ugovorom ili drugim pravnim instrumentom urediti usluge veterinara objekta koji je odgovoran za:

i. 

nadzor djelatnosti u objektu i usklađenost sa zahtjevima za odobrenje utvrđenima u članku 16.,

ii. 

preispitivanje plana ►C2  nadziranja bolesti ◄ iz dijela 9. točke 2. podtočke (a) Priloga I. kad god je to potrebno, a najmanje jednom godišnje.GLAVA II.

REGISTRI REGISTRIRANIH I ODOBRENIH PRIJEVOZNIKA I SUBJEKATA ODGOVORNIH ZA OBJEKTE KOJE MORA VODITI NADLEŽNO TIJELOPOGLAVLJE 1.

Registri objekata, prijevoznika i subjekata registriranih kod nadležnog tijela

Članak 18.

Obveza informiranja nadležnog tijela u pogledu registara objekata u kojima se drže kopnene životinje i registara valionica

Nadležno tijelo u svoj registar objekata u kojima se drže kopnene životinje i registar valionica registriranih kod njega unosi sljedeće podatke o svakom objektu:

(a) 

jedinstveni registracijski broj koji mu je dodijeljen;

(b) 

datum registracije kod nadležnog tijela;

(c) 

naziv i adresu subjekta koji je odgovoran za objekt;

(d) 

adresu i zemljopisne koordinate (zemljopisna širina i dužina) lokacije objekta;

(e) 

opis njegovih prostora;

(f) 

vrstu objekta;

(g) 

vrstu, kategoriju i broj kopnenih životinja ili jaja za ►C2  valenje ◄ koji se drže u objektu;

(h) 

razdoblje u kojem se životinje ili jaja za ►C2  valenje ◄ drže u objektu ako u njemu ne borave stalno, uključujući sezonski boravak ili boravak tijekom posebnih događanja;

(i) 

zdravstveni status objekta, ako mu ga je dodijelilo nadležno tijelo;

(j) 

ograničenja premještanja životinja, jaja za ►C2  valenje ◄ ili proizvoda u objekt i iz njega, ako nadležno tijelo primjenjuje takva ograničenja;

(k) 

datum svakog prestanka obavljanja djelatnosti, kada je subjekt o tome obavijestio nadležno tijelo.

Članak 19.

Obveza informiranja nadležnog tijela u pogledu registara prijevoznika držanih kopitara i papkara, pasa, mačaka i pitomih vretica te peradi

1.  

Nadležno tijelo u svoj registar prijevoznika koji obavljaju prijevoz držanih kopitara i papkara, pasa, mačaka i pitomih vretica te peradi između država članica ili između države članice i treće zemlje, registriranih kod njega, unosi sljedeće podatke o svakom prijevozniku:

(a) 

jedinstveni registracijski broj koji mu je dodijeljen;

(b) 

datum registracije kod nadležnog tijela;

(c) 

naziv i adresu subjekta;

(d) 

životinjske vrste koje namjeravaju prevoziti;

(e) 

vrstu prijevoza;

(f) 

prijevozno sredstvo;

(g) 

datum svakog prestanka obavljanja djelatnosti, kada je subjekt o tome obavijestio nadležno tijelo.

2.  
Za svakog prijevoznika držanih kopitara i papkara, pasa, mačaka i pitomih vretica iz stavka 1. nadležno tijelo u svoj registar prijevoznika unosi podatke o broju životinja koje se namjerava prevoziti.
3.  
Za svakog prijevoznika peradi iz stavka 1. nadležno tijelo u svoj registar prijevoznika unosi podatke o kategorijama peradi koje se namjerava prevoziti.

Članak 20.

Obveza informiranja nadležnog tijela u pogledu registara subjekata koji provode operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi neovisno o objektu

Nadležno tijelo u svoj registar subjekata koji provode operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi, koji su registrirani kod njega, neovisno od objekta, uključujući one koji koji te životinje kupuju i prodaju, unosi sljedeće podatke o svakom subjektu:

(a) 

jedinstveni registracijski broj koji mu je dodijeljen;

(b) 

datum registracije kod nadležnog tijela;

(c) 

naziv i adresu subjekta;

(d) 

vrste i kategorije držanih kopitara i papkara te peradi koje se okuplja;

(e) 

datum svakog prestanka obavljanja djelatnosti, kada je subjekt o tome obavijestio nadležno tijelo.POGLAVLJE 2.

Registri objekata koje je odobrilo nadležno tijelo

Članak 21.

Obveza informiranja nadležnog tijela u pogledu registara odobrenih objekata

Nadležno tijelo u svoj registar odobrenih objekata iz dijela II. glave I. poglavlja 2., 3. i 4. unosi sljedeće podatke o svakom objektu:

(a) 

jedinstveni broj odobrenja koji dodjeljuje nadležno tijelo;

(b) 

datum odobrenja koje je dodijelilo nadležno tijelo ili datum eventualne suspenzije ili povlačenja odobrenja;

(c) 

naziv i adresu subjekta;

(d) 

adresu i zemljopisne koordinate (zemljopisna širina i dužina) lokacije objekta;

(e) 

opis njegovih prostora;

(f) 

vrstu objekta;

(g) 

vrstu, kategoriju i broj kopnenih životinja ili jaja za ►C2  valenje ◄ ili jednodnevnih pilića koji se drže u objektu;

(h) 

razdoblje u kojem se životinje drže u objektu ako u njemu ne borave stalno, uključujući sezonski boravak ili boravak tijekom posebnih događanja;

(i) 

zdravstveni status objekta, ako mu ga je dodijelilo nadležno tijelo;

(j) 

ograničenja premještanja životinja ili zametnih proizvoda u objekt i iz njega koja je uvelo nadležno tijelo, ako su takva ograničenja uvedena;

(k) 

datum svakog prestanka obavljanja djelatnosti, kada je subjekt o tome obavijestio nadležno tijelo.GLAVA III.

OBVEZE VOĐENJA EVIDENCIJE ZA SUBJEKTE, UZ ONE PREDVIĐENE UREDBOM (EU) 2016/429POGLAVLJE 1.

Subjekti koji su odgovorni za objekte koje je registriralo ili odobrilo nadležno tijelo

Članak 22.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za sve objekte u kojima se drže kopnene životinje

Subjekti koji su odgovorni za sve registrirane ili odobrene objekte u kojima se drže kopnene životinje evidentiraju sljedeće podatke:

(a) 

identifikacijska oznaka svake označene životinje koja se drži u objektu kako je prikazana na sredstvu označivanja, ako je životinja njime označena;

(b) 

jedinstveni registracijski broj ili broj odobrenja objekta podrijetla životinja, ako potječu iz drugog objekta;

(c) 

jedinstveni registracijski broj ili broj odobrenja objekta odredišta životinja, ako su namijenjene drugom objektu.

Članak 23.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za objekte u kojima se drže goveda, ovce, koze i svinje

1.  

Subjekti koji su odgovorni za registrirane objekte u kojima se drže goveda, ovce, koze i svinje evidentiraju sljedeće podatke o tim životinjama:

(a) 

datum rođenja svake životinje koja se drži u objektu;

(b) 

datum prirodne smrti, klanja ili gubitka svake životinje u objektu;

(c) 

vrstu elektroničke oznake ili tetovaže i njihovu lokaciju, ako je aplicirana na životinju;

(d) 

izvornu identifikacijsku oznaku svake označene životinje, u slučaju da je bila promijenjena, te razlog za tu promjenu.

2.  
Subjekti koji su odgovorni za objekte u kojima se drže ovce i koze evidentiraju podatke iz stavka 1. točke (a) u obliku godine rođenja svake takve životinje koja se drži u objektu.
3.  
Subjekti koji su odgovorni za objekte u kojima se drže svinje izuzimaju se od obveze evidentiranja podataka iz stavka 1. točke (a).
4.  
Ako su ovce, koze ili svinje koje se drže u objektu označene samo jedinstvenim identifikacijskim brojem objekta njihova rođenja, subjekti koji su odgovorni za objekte evidentiraju podatke iz stavka 1. za svaku skupinu životinja s istim jedinstvenim identifikacijskim brojem objekta njihova rođenja i ukupan broj životinja u toj skupini.
5.  

Ako svinje koje se drže u objektu nisu označene u skladu s člankom 53., subjekti koji su odgovorni za objekt:

(a) 

nisu dužni evidentirati podatke iz stavka 1.;

(b) 

evidentiraju, za svaku skupinu životinja premještenu iz njihova objekta, podatke iz članka 102. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2016/429 i ukupan broj životinja u toj skupini.

Članak 24.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za objekte u kojima se drže kopitari

Subjekti koji su odgovorni za registrirane objekte u kojima se drže kopitari evidentiraju sljedeće podatke o svakom držanom kopitaru:

(a) 

jedinstveni broj;

(b) 

datum rođenja životinje u objektu;

(c) 

datum prirodne smrti, gubitka ili klanja životinje u objektu.

Članak 25.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za objekte u kojima se drže perad i ptice u zatočeništvu

Subjekti koji su odgovorni za registrirane ili odobrene objekte u kojima se drži perad i subjekti koji su odgovorni za objekte u kojima se drže ptice u zatočeništvu evidentiraju sljedeće podatke:

(a) 

produktivnost peradi;

(b) 

stopu pobola peradi i ptica u zatočeništvu koji se drže u objektu te podatke o uzroku pobola.

Članak 26.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za objekte u kojima se drže psi, mačke i pitome vretice

Subjekti koji su odgovorni za objekte u kojima se drže psi, mačke i pitome vretice evidentiraju sljedeće podatke o svakoj takvoj životinji:

(a) 

datum rođenja;

(b) 

datum smrti ili gubitka u objektu.

Članak 27.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za objekte u kojima se drže pčele

Subjekti koji su odgovorni za objekte u kojima se drže pčele evidentiraju za svaki pčelinjak podatke o privremenom sezonskom premještanju držanih košnica, ako se provodi, uključujući podatke koji sadržavaju barem mjesto svakog sezonskog premještanja, datum njegova početka i kraja te broj premještenih košnica.

Članak 28.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za putujuće cirkuse i predstave sa životinjama

Subjekti koji su odgovorni za putujuće cirkuse i predstave sa životinjama evidentiraju sljedeće podatke o svakoj životinji:

(a) 

datum smrti ili gubitka životinje u objektu;

(b) 

naziv i adresu subjekta koji je odgovoran za životinje ili vlasnika kućnih ljubimaca;

(c) 

podatke o premještanjima putujućih cirkusa i predstava sa životinjama.

Članak 29.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za skloništa za pse, mačke i pitome vretice

Subjekti koji su odgovorni za skloništa za pse, mačke i pitome vretice evidentiraju sljedeće podatke o svakoj takvoj životinji:

(a) 

procijenjenu dob i spol, pasminu ili boju dlake;

(b) 

datum aplikacije ili datum očitanja injektibilnog transpondera;

(c) 

opažanja o prispjelim životinjama tijekom razdoblja izolacije;

(d) 

datum smrti ili gubitka u objektu.

Članak 30.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za kontrolne točke

Subjekti koji su odgovorni za odobrene kontrolne točke evidentiraju broj registarskih pločica ili registarski broj prijevoznog sredstva za istovar životinja i jedinstveni registracijski broj prijevoznika, ako su dostupni.

Članak 31.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za karantenske objekte za držane kopnene životinje osim primata

Subjekti koji su odgovorni za karantenske objekte za držane kopnene životinje osim primata evidentiraju sljedeće podatke:

(a) 

procijenjenu dob i spol životinja koje se drže u objektu;

(b) 

broj registarskih pločica ili registarski broj prijevoznog sredstva za utovar i istovar životinja i jedinstveni registracijski broj prijevoznika, ako su dostupni;

(c) 

podatke o provedbi i rezultatima plana ►C2  nadziranja bolesti ◄ kako je predviđeno u dijelu 8. točki 2. podtočki (a) Priloga I.;

(d) 

nalaze kliničkih i laboratorijskih testova i post mortem testiranja iz dijela 8. točke 2. podtočke (b) Priloga I.;

(e) 

podatke o cijepljenju i liječenju prijemljivih životinja iz dijela 8. točke 2. podtočke (c) Priloga I.;

(f) 

upute nadležnog tijela, ako postoje, u pogledu opažanja tijekom bilo kojeg razdoblja izolacije ili karantene.

Članak 32.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za zatvorene objekte

Subjekti koji su odgovorni za zatvorene objekte evidentiraju sljedeće dodatne podatke:

(a) 

procijenjenu dob i spol životinja koje se drže u objektu;

(b) 

broj registarskih pločica ili registarski broj prijevoznog sredstva za utovar i istovar životinja i jedinstveni registracijski broj prijevoznika, ako su dostupni;

(c) 

podatke o provedbi i rezultatima plana ►C2  nadziranja bolesti ◄ kako je predviđeno u dijelu 9. točki 2. podtočki (a) Priloga I.;

(d) 

nalaze kliničkih i laboratorijskih testova i post mortem testiranja iz dijela 9. točke 2. podtočke (b) Priloga I.;

(e) 

podatke o cijepljenju i liječenju prijemljivih životinja iz dijela 9. točke 2. podtočke (c) Priloga I.;

(f) 

►C2  podatke o izolaciji ili karanteni prispjelih životinja, upute nadležnog tijela, ako postoje, u pogledu izolacije i karantene te opažanja tijekom bilo kojeg razdoblja izolacije ili karantene. ◄POGLAVLJE 2.

Valionice

Članak 33.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za valionice

Subjekti koji su odgovorni za registrirane ili odobrene valionice evidentiraju sljedeće podatke o svakom jatu:

(a) 

životinjsku vrstu i broj jednodnevnih pilića ili mladunčadi drugih vrsta ili jaja za ►C2  valenje ◄ u valionici;

(b) 

premještanja jednodnevnih pilića, mladunčadi drugih vrsta i jaja za ►C2  valenje ◄ u njihove objekte i iz njih, navodeći prema potrebi:

i. 

mjesto njihova podrijetla ili odredište, uključujući, prema potrebi, jedinstveni registracijski broj ili broj odobrenja objekta;

ii. 

datume premještanja;

(c) 

broj inkubiranih jaja koja nisu izvaljena i njihovo odredište, uključujući, prema potrebi, jedinstveni registracijski broj ili broj odobrenja objekta;

(d) 

proizvodnju ►C2  valenja ◄ ;

(e) 

podatke o programima cijepljenja, ako postoje.POGLAVLJE 3.

Prijevoznici registrirani kod nadležnog tijela

Članak 34.

Obveze vođenja evidencije za registrirane prijevoznike držanih kopnenih životinja

Registrirani prijevoznici evidentiraju sljedeće dodatne podatke o svakom prijevoznom sredstvu koje se upotrebljava za prijevoz držanih kopnenih životinja:

(a) 

broj registarskih pločica ili registracijski broj;

(b) 

datume i vrijeme utovara životinja u objektu podrijetla;

(c) 

naziv, adresu i jedinstveni registracijski broj ili broj odobrenja svakog posjećenog objekta;

(d) 

datume i vrijeme istovara životinja u objektu odredišta;

(e) 

datume i mjesta čišćenja, dezinfekcije i dezinsekcije prijevoznih sredstava;

(f) 

referentne brojeve dokumenata koji prate životinje.POGLAVLJE 4.

Subjekti koji obavljaju operacije okupljanja

Članak 35.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za objekte za operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi

Subjekti koji su odgovorni za registrirane ili odobrene objekte za operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi evidentiraju sljedeće podatke:

(a) 

datum smrti ili gubitka životinja u objektu;

(b) 

broj registarskih pločica ili registarski broj prijevoznog sredstva za utovar ili istovar životinja i jedinstveni registracijski broj prijevoznika tih životinja, ako su dostupni;

(c) 

referentne brojeve dokumenata koji moraju pratiti životinje.

Članak 36.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji obavljaju operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi neovisno o objektu

Registrirani subjekti koji obavljaju operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi neovisno od objekta evidentiraju sljedeće podatke o svakoj životinji koja je predmet kupnje:

(a) 

jedinstveni broj odobrenja ili registracijski broj objekta za operacije okupljanja kroz koji je životinja prošla nakon odlaska iz objekta podrijetla i prije kupnje, ako su dostupni;

(b) 

datum kupnje;

(c) 

naziv i adresu kupca životinje;

(d) 

broj registarskih pločica ili registarski broj prijevoznog sredstva za utovar ili istovar životinja i jedinstveni registracijski broj prijevoznika, ako su dostupni;

(e) 

referentne brojeve dokumenata koji moraju pratiti životinje.

Članak 37.

Obveze vođenja evidencije za subjekte koji su odgovorni za centre za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica

Subjekti odgovorni za odobrene centre za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica evidentiraju broj registarskih pločica ili registarski broj prijevoznog sredstva za utovar ili istovar životinja i jedinstveni registracijski broj prijevoznika, ako su dostupni.DIO III.

SLJEDIVOST DRŽANIH KOPNENIH ŽIVOTINJA I JAJA ZA ►C2  VALENJE ◄GLAVA I.

SLJEDIVOST DRŽANIH GOVEDAPOGLAVLJE 1.

Sredstva i metode označivanja

Članak 38.

Obveze subjekata koji drže goveda u pogledu sredstava i metoda označivanja držanih goveda, njihove aplikacije i upotrebe

1.  

Subjekti koji drže goveda osiguravaju da su goveda pojedinačno označena konvencionalnom ušnom markicom iz Priloga III. točke (a) koja mora:

(a) 

biti pričvršćena na svaku ušnu resicu životinje s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje na sredstvu označivanja;

(b) 

biti aplicirana na goveda u objektu njihova rođenja;

(c) 

ne smije se uklanjati, modificirati ni zamjenjivati bez odobrenja nadležnog tijela države članice u kojoj se drže goveda.

2.  

Subjekti koji drže goveda mogu zamijeniti:

(a) 

jednu od konvencionalnih ušnih markica iz stavka 1. elektroničkom oznakom koju je odobrilo nadležno tijelo države članice u kojoj se drže goveda;

(b) 

obje konvencionalne ušne markice iz stavka 1. elektroničkom oznakom koju je odobrilo nadležno tijelo države članice u kojoj se drže goveda u skladu s izuzećima iz članka 39. stavka 1.

Članak 39.

Izuzeća od zahtjeva označivanja goveda koja se drže u kulturne, povijesne, rekreativne, znanstvene i sportske svrhe koje subjektima odgovornima za zatvorene objekte i subjektima koji drže te životinje odobrava nadležno tijelo

1.  
Nadležno tijelo može subjekte odgovorne za zatvorene objekte i subjekte koji drže goveda u kulturne, povijesne, rekreativne, znanstvene i sportske svrhe izuzeti od zahtjevâ za označivanje goveda utvrđenih u članku 38. stavku 1. točki (a).
2.  
Pri odobravanju izuzećâ iz stavka 1. nadležno tijelo osigurava da je odobrilo najmanje jedno od sredstava označivanja iz Priloga III. točaka (d) i (e) za aplikaciju sredstava označivanja goveda koja drže subjekti koji su izuzeti u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Nadležno tijelo utvrđuje postupke za zahtjev koji podnose subjekti koji traže izuzeće predviđeno u stavku 1. ovog članka.

Članak 40.

Posebne odredbe za označivanje goveda pasmina uzgojenih posebno za tradicionalna kulturna i sportska događanja

Nadležno tijelo može ovlastiti subjekte koji drže goveda pasmina uzgojenih posebno za tradicionalna kulturna i sportska događanja za pojedinačno označivanje tih životinja alternativnim sredstvom označivanja koje je odobrilo nadležno tijelo nakon uklanjanja konvencionalne ušne markice iz članka 38. stavka 1. točke (a), pod uvjetom da se sačuva nedvojbena veza između označene životinje i njezine identifikacijske oznake.

Članak 41.

Zamjena konvencionalne ušne markice za držana goveda iz članka 38. stavka 1.

1.  
Države članice mogu odobriti da se jedna od konvencionalnih ušnih markica iz članka 38. stavka 1. točke (a) zamijeni jednim od sredstava označivanja navedenih u Prilogu III. točkama (c), (d) i (e) za sva goveda ili posebne kategorije goveda koja se drže na njihovu državnom području.
2.  

Države članice osiguravaju da sredstva označivanja navedena u Prilogu III. točkama (a), (c), (d) i (e) zadovoljavaju sljedeće zahtjeve:

(a) 

prikazuju identifikacijsku oznaku životinje;

(b) 

odobrilo ih je nadležno tijelo države članice u kojoj se drže goveda.

3.  

Države članice uspostavljaju postupke za sljedeće:

(a) 

zahtjev koji podnose proizvođači za odobrenje sredstava označivanja goveda koja se drže na njihovu državnom području;

(b) 

zahtjev koji podnose subjekti koji drže goveda za dodjelu sredstava označivanja njihovu objektu.

4.  
Država članica uspostavlja i čini dostupnim javnosti popis pasmina goveda uzgojenih posebno za tradicionalna kulturna i sportska događanja koja se drže na njezinu državnom području.POGLAVLJE 2.

Računalna baza podataka

Članak 42.

Pravila o podacima koji se unose u računalnu bazu podataka držanih goveda

Nadležno tijelo pohranjuje podatke iz članka 109. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/429 o svakom držanom govedu u računalnu bazu podataka u skladu sa sljedećim pravilima:

(a) 

mora se unijeti identifikacijska oznaka životinje;

(b) 

vrsta elektroničke oznake, ako je aplicirana na govedo, mora se evidentirati kako je navedeno u Prilogu III. točkama (c), (d) i (e);

(c) 

za objekte u kojima se drže goveda moraju se unijeti sljedeći podaci:

i. 

jedinstveni registracijski broj koji im je dodijeljen;

ii. 

naziv i adresa subjekta koji je odgovoran za objekt;

(d) 

za svako premještanje goveda u objekt i iz njega moraju se unijeti sljedeći podaci:

i. 

jedinstveni registracijski broj objekata podrijetla i odredišta;

ii. 

datum dolaska;

iii. 

datum odlaska;

(e) 

mora se unijeti datum prirodne smrti, gubitka ili klanja goveda u objektu.

Članak 43.

Pravila o razmjeni elektroničkih podataka među računalnim bazama podataka država članica u pogledu goveda

1.  

Države članice osiguravaju da njihove računalne baze podataka u pogledu goveda zadovoljavaju sljedeće zahtjeve:

(a) 

zaštićene su u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom;

(b) 

sadržavaju barem ažurirane podatke iz članka 42.

2.  

Države članice osiguravaju da njihovim računalnim bazama podataka upravlja informacijski sustav koji omogućuje primjenu kvalificiranih elektroničkih potpisa za poruke za razmjenu podataka i upravljanje njima kako bi se zajamčila neosporivost u pogledu:

(a) 

autentičnosti razmijenjenih poruka kako bi se pružilo jamstvo o podrijetlu poruke;

(b) 

cjelovitosti razmijenjenih poruka kako bi se pružilo jamstvo da poruka nije izmijenjena ili oštećena;

(c) 

informacije o vremenu slanja razmijenjenih poruka kako bi se pružilo jamstvo da su poruke poslane u određeno vrijeme.

3.  
Država članica bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od 24 sata od trenutka u kojem je stekla saznanja o tome, obavješćuje državu članicu s kojom je uspostavila elektroničku razmjenu podataka o svakoj povredi sigurnosti ili gubitku cjelovitosti koji znatno utječu na valjanost podataka ili na u njoj sadržane osobne podatke.POGLAVLJE 3.

Identifikacijski dokument

Članak 44.

Identifikacijski dokument za držana goveda

Identifikacijski dokument za držana goveda iz članka 112. točke (b) Uredbe (EU) 2016/429 mora sadržavati sljedeće podatke:

(a) 

podatke iz članka 42. točaka od (a) do (d);

(b) 

datum rođenja svake životinje;

(c) 

ime nadležnog tijela koje izdaje dokument ili tijela kojem je dodijeljena zadaća izdavanja;

(d) 

datum izdavanja.GLAVA II.

SLJEDIVOST DRŽANIH OVACA I KOZAPOGLAVLJE 1.

Sredstva i metode označivanja

Članak 45.

Obveze subjekata koji drže držane ovce i koze u pogledu sredstava i metoda označivanja tih životinja, njihove aplikacije i upotrebe

1.  

Subjekti koji drže ovce i koze koje su namijenjene premještanju izravno u klaonicu prije dobi od 12 mjeseci osiguravaju da su sve životinje označene barem konvencionalnom ušnom markicom koja se postavlja na ušnu resicu životinje ili konvencionalnim povezom oko gležnja iz Priloga III. točki (a) ili (b) s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom:

(a) 

jedinstvenog registracijskog broja objekta rođenja životinje;

ili

(b) 

identifikacijske oznake životinje.

2.  

Subjekti koji drže ovce i koze koje nisu namijenjene premještanju izravno u klaonicu prije dobi od 12 mjeseci osiguravaju da su sve životinje pojedinačno označene:

(a) 

konvencionalnom ušnom markicom iz Priloga III. točke (a) s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje;

i

(b) 

jednim od sredstava označivanja iz Priloga III. točki od (c) do (f) koje je odobrilo nadležno tijelo države članice u kojoj se drže ovce i koze, s čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje.

3.  

Subjekti koji drže ovce i koze osiguravaju da:

(a) 

se sredstva označivanja apliciraju na ovce i koze u objektu njihova rođenja;

(b) 

se sredstva označivanja ne uklanjaju, modificiraju i ne zamjenjuju bez odobrenja nadležnog tijela.

4.  

Subjekti koji drže ovce i koze mogu zamijeniti:

▼M1

(a) 

jedno od sredstava označivanja iz stavka 2. ovog članka, u skladu s odstupanjima predviđenima u članku 46.

▼B

(b) 

oba sredstva označivanja iz stavka 2. ovog članka elektroničkom oznakom koju je odobrilo nadležno tijelo države članice u kojoj se drže ovce i koze u skladu s izuzećima predviđenima člankom 47. stavkom 1.

Članak 46.

Odstupanja od zahtjeva utvrđenih u članku 45. u pogledu sredstava i metoda označivanja držanih ovaca i koza, njihove aplikacije i upotrebe

1.  
►C2  Odstupajući od zahtjeva utvrđenog u članku 45. stavku 2. točki (a), subjekti koji drže ovce i koze koje pripadaju populaciji životinja rođenih s premalim ušima da bi se na njih mogla postaviti konvencionalna ušna markica iz Priloga III. točke (a) osiguravaju da se takve životinje pojedinačno označe konvencionalnim povezom oko gležnja iz točke (b) tog priloga, s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje. ◄
2.  
Odstupajući od zahtjeva utvrđenog u članku 45. stavku 2. točki (a), subjekti koji drže ovce i koze koje nisu namijenjene premještanju u drugu državu članicu mogu konvencionalnu ušnu markicu iz Priloga III. točke (a) zamijeniti tetovažom iz točke (g) tog priloga, s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje pod uvjetom da je nadležno tijelo odobrilo upotrebu bolus elektroničkog transpondera iz točke (d) tog priloga.
3.  
Odstupajući od članka 45. stavka 2. točke (b), subjekti koji drže ovce i koze koje nisu namijenjene premještanju u drugu državu članicu i subjekti koji drže ovce ili koze koje su izuzete od aplikacije elektroničke oznake u skladu s člankom 48. mogu zamijeniti elektroničku oznaku tetovažom iz Priloga III. točke (g), s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje.
4.  

Odstupajući od članka 45. stavka 2., subjekti koji drže ovce i koze koje su namijenjene prijevozu u klaonicu nakon operacije okupljanja ili operacije tova u drugom objektu mogu označiti svaku životinju barem elektroničkom ušnom markicom iz Priloga III. točke (c) koja se aplicira na ušnu resicu životinje s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom jedinstvenog registracijskog broja objekta rođenja životinje te čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje, pod uvjetom da te životinje:

(a) 

nisu namijenjene premještanju u drugu državu članicu;

i

(b) 

zaklane su prije dobi od 12 mjeseci.

▼M1

5.  

Odstupajući od članka 45. stavka 2., subjekti koji drže ovce i koze koje su namijenjene prijevozu u klaonicu nakon operacije tova u drugom objektu mogu označiti svaku životinju barem konvencionalnom ušnom markicom ili konvencionalnim povezom oko gležnja, kako su navedeni u točkama (a) i (b) Priloga III., s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom jedinstvenog registracijskog broja objekta rođenja životinje ili identifikacijske oznake životinje, pod uvjetom da te životinje:

(a) 

nisu namijenjene premještanju u drugu državu članicu;

te su

(b) 

zaklane prije dobi od 12 mjeseci.

▼B

Članak 47.

Izuzeća subjekata odgovornih za zatvorene objekte i subjekata koji drže životinje u kulturne, rekreativne i znanstvene svrhe od zahtjevâ iz članka 45. stavka 2.

1.  
Nadležno tijelo može subjekte odgovorne za zatvorene objekte i subjekte koji drže ovce i koze u kulturne, rekreativne i znanstvene svrhe izuzeti od zahtjeva za označivanje iz članka 45. stavka 2. pod uvjetima utvrđenima u stavku 2. ovog članka.
2.  
Nadležno tijelo osigurava da je odobrilo bolus elektronički transponder iz Priloga III. točke (d) ili injektibilni transponder iz Priloga III. točke (e) za označivanje ovaca i koza iz stavka 1. te da su ta odobrena sredstva označivanja u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 48. stavku 3.

Nadležno tijelo utvrđuje postupke za zahtjev koji podnose subjekti koji traže izuzeće predviđeno u stavku 1. ovog članka.

Članak 48.

Odstupanje država članica od zahtjevâ iz članka 45. stavka 2. i obveze država članica u pogledu sredstava označivanja

1.  

Odstupajući od članka 45. stavka 2. točke (b), države članice mogu subjektima koji drže ovce i koze odobriti da sredstva označivanja iz Priloga III. točki od (c) do (f) zamijene konvencionalnom ušnom markicom ili konvencionalnim povezom oko gležnja kako su navedeni u točki (a) ili (b) tog priloga, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

ukupni broj ovaca i koza koje se drže na njezinu državnom području unesen u računalnu bazu podataka nije veći od 600 000 ;

i

(b) 

držane ovce i koze nisu namijenjene premještanju u drugu državu članicu.

2.  

Odstupajući od članka 45. stavka 2. točke (b), države članice mogu subjektima koji drže koze odobriti da sredstva označivanja iz Priloga III. točki od (c) do (f) zamijene konvencionalnom ušnom markicom ili konvencionalnim povezom oko gležnja iz točke (a) ili (b) tog priloga, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

ukupni broj koza koje se drže na njezinu državnom području unesen u računalnu bazu podataka nije veći od 160 000 ;

i

(b) 

držane koze nisu namijenjene premještanju u drugu državu članicu.

3.  

Države članice osiguravaju da su sredstva označivanja iz Priloga III. točki od (a) do (f) u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a) 

prikazuju identifikacijsku oznaku životinje;

(b) 

odobrilo ih je nadležno tijelo države članice u kojoj se ovce ili koze drže.

4.  

Države članice utvrđuju postupke za zahtjev koji podnose:

(a) 

proizvođači za odobrenje sredstava označivanja ovaca i koza koje se drže na njihovu državnom području;

(b) 

subjekti za sredstva označivanja ovaca i koza koja se dodjeljuju njihovu objektu;

▼M1

(c) 

subjekti za primjenu odstupanjâ iz članka 46. stavaka 4. i 5.

▼BPOGLAVLJE 2.

Računalna baza podataka

Članak 49.

Pravila o podacima koji se unose u računalnu bazu podataka držanih ovaca i koza

Nadležno tijelo pohranjuje podatke iz članka 109. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2016/429 u pogledu držanih ovaca i koza u računalnu bazu podataka u skladu sa sljedećim pravilima:

(a) 

moraju se unijeti sljedeći podaci o objektima u kojima se te životinje drže:

i. 

jedinstveni registracijski broj koji im je dodijeljen;

ii. 

naziv i adresa subjekta koji je odgovoran za objekt;

(b) 

moraju se unijeti sljedeći podaci o svakom premještanju tih životinja u objekt i iz objekta:

i. 

ukupni broj životinja;

ii. 

jedinstveni registracijski broj njihova objekta rođenja i objekta odredišta;

iii. 

datum dolaska;

iv. 

datum odlaska.POGLAVLJE 3.

Dokument o premještanju

Članak 50.

Dokument o premještanju držanih ovaca i koza koje se premještaju unutar državnog područja države članice

Dokument o premještanju iz članka 113. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2016/429, za držane ovce i koze koje se premještaju unutar državnog područja jedne države članice, sadržava sljedeće podatke:

(a) 

pojedinačnu identifikacijsku oznaku životinje ili jedinstveni registracijski broj objekta rođenja životinje prikazan na sredstvu označivanja;

(b) 

vrstu elektroničke oznake iz Priloga III. točki od (c) do (f) i njezinu lokaciju, ako je aplicirana na životinju;

(c) 

podatke iz članka 49. točke (a) podtočke i. i članka 49. točke (b) podtočaka i., ii. i iv.;

(d) 

jedinstveni registracijski broj prijevoznika;

(e) 

broj registarskih pločica ili registarski broj prijevoznog sredstva.

Članak 51.

Odstupanje od određenih zahtjeva iz članka 50. u pogledu dokumenta o premještanju držanih ovaca i koza koje su namijenjene okupljanju unutar državnog područja države članice

Nadležno tijelo može odobriti odstupanja od zahtjevâ iz članka 50. točke (a) subjektima odgovornima za objekte iz kojih se držane ovce i koze premještaju u objekt u kojem će biti okupljene, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a) 

subjekti ne smiju prevoziti držane ovce i koze u istom prijevoznom sredstvu zajedno s životinjama iz drugih objekata, osim ako su serije tih životinja u prijevoznom sredstvu fizički odvojene jedne od drugih;

(b) 

subjekti odgovorni za objekte u kojima se okupljaju životinje bilježe, uz suglasnost nadležnog tijela, pojedinačnu identifikacijsku oznaku svake životinje kako je navedeno u članku 50. točki (a) u ime subjekta odgovornog za objekt iz kojeg su ovce i koze primljene i taj subjekt čuva tu evidenciju;

(c) 

subjektima odgovornima za objekte u kojima će se obavljati operacije okupljanja ovaca i koza nadležno tijelo odobrilo je pristup računalnoj bazi podataka iz članka 49.;

(d) 

subjekti odgovorni za objekte u kojima se okupljaju životinje moraju imati uspostavljene postupke kojima se osigurava da se podaci iz točke (b) unose u računalnu bazu podataka iz članka 49.GLAVA III.

SLJEDIVOST DRŽANIH SVINJAPOGLAVLJE 1.

Sredstva i metode označivanja

Članak 52.

Obveze subjekata koji drže svinje u pogledu sredstava i metoda označivanja držanih svinja, njihove aplikacije i upotrebe

1.  

Subjekti odgovorni za objekte u kojima se drže svinje osiguravaju da je svaka svinja označena sljedećim sredstvom označivanja:

(a) 

konvencionalnom ušnom markicom iz Priloga III. točke (a) ili elektroničkom ušnom markicom iz Priloga III. točke (c), koja se aplicira na ušnu resicu životinje s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom jedinstvenog registracijskog broja

i. 

objekta rođenja životinje;

ili

ii. 

posljednjeg objekta u lancu opskrbe iz članka 53., ako se te životinje premještaju u objekt izvan tog lanca opskrbe;

ili

(b) 

tetovažom iz Priloga III. točke (g) koja se aplicira na životinju s neizbrisivim prikazom jedinstvenog registracijskog broja

i. 

objekta rođenja životinje;

ili

ii. 

posljednjeg objekta u lancu opskrbe iz članka 53., ako se te životinje premještaju u objekt izvan tog lanca opskrbe.

2.  

Subjekti koji drže svinje osiguravaju:

(a) 

da se sredstva označivanja apliciraju na svinje u:

i. 

objektu njihova rođenja;

ili

ii. 

posljednjem objektu u lancu opskrbe iz članka 53., ako se te životinje premještaju u objekt izvan tog lanca opskrbe;

(b) 

da se sredstva označivanja ne uklanjaju, modificiraju i ne zamjenjuju bez odobrenja nadležnog tijela.

3.  
Subjekti koji su odgovorni za objekte u kojima se drže svinje mogu zamijeniti sredstva označivanja iz stavka 1. ovog članka elektroničkom oznakom koju je odobrilo nadležno tijelo države članice u kojoj se drže svinje u skladu s izuzećima predviđenima člankom 54. stavkom 1.

Članak 53.

Odstupanja od zahtjevâ iz članka 52. u pogledu sredstava i metoda označivanja držanih svinja u lancu opskrbe

Odstupajući od članka 52., nadležno tijelo može subjektima koji su odgovorni za objekte u lancu opskrbe odobriti odstupanje od obveze označivanja svinja ako su te životinje namijenjene premještanju unutar lanca opskrbe na državnom području države članice, pod uvjetom da je praktičnom primjenom mjera sljedivosti u toj državi članici osigurana potpuna sljedivost tih životinja.

Članak 54.

Izuzeća od zahtjeva označivanja svinja koje se drže u kulturne, rekreativne i znanstvene svrhe koje subjektima odgovornima za zatvorene objekte i subjektima koji drže te životinje odobrava nadležno tijelo

1.  
Nadležno tijelo može subjekte odgovorne za zatvorene objekte i subjekte koji drže svinje u kulturne, rekreativne i znanstvene svrhe izuzeti od zahtjevâ za označivanje svinja utvrđenih u članku 52. stavku 1.
2.  
Pri odobravanju izuzećâ iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo osigurava da je odobrilo injektibilni transponder iz Priloga III. točke (e) za označivanje svinja iz stavka 1. ovog članka te da je to odobreno sredstvo označivanja u skladu sa zahtjevima iz članka 55. stavka 1.
3.  
Nadležno tijelo utvrđuje postupke za zahtjev koji podnose subjekti koji traže izuzeće predviđeno u stavku 1. ovog članka.

Članak 55.

Obveze država članica u pogledu sredstava i metoda označivanja držanih svinja, njihove aplikacije i upotrebe

1.  

Države članice osiguravaju da su sredstva označivanja iz Priloga III. točki (a), (c), (e) i (g) u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a) 

na njima je naveden:

i. 

jedinstveni registracijski broj objekta rođenja životinje;

ili

ii. 

u slučaju životinja koje se premještaju iz objekta u lancu opskrbe iz članka 53. u drugi objekt izvan tog lanca opskrbe, jedinstveni registracijski broj posljednjeg objekta u lancu opskrbe;

(b) 

odobrilo ih je nadležno tijelo države članice u kojoj se svinje drže.

2.  

Države članice utvrđuju postupke za zahtjev koji podnose:

(a) 

proizvođači za odobrenje sredstava označivanja svinja koje se drže na njihovu državnom području;

(b) 

subjekti za sredstva označivanja svinja koja se dodjeljuju njihovu objektu.

3.  
Države članice sastavljaju popis objekata u lancu opskrbe iz članka 53. na svojem državnom području i stavljaju ga na raspolaganje javnosti.POGLAVLJE 2.

Računalna baza podataka

Članak 56.

Pravila o podacima koji se unose u računalnu bazu podataka držanih svinja

Nadležno tijelo pohranjuje podatke iz članka 109. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2016/429 u pogledu držanih svinja u računalnu bazu podataka u skladu sa sljedećim pravilima:

(a) 

moraju se unijeti sljedeći podaci o objektima u kojima se te životinje drže:

i. 

jedinstveni registracijski broj koji mu je dodijeljen;

ii. 

naziv i adresa subjekta koji je odgovoran za objekt;

(b) 

moraju se unijeti sljedeći podaci o svakom premještanju tih životinja u objekt i iz objekta:

i. 

ukupni broj životinja;

ii. 

jedinstveni registracijski broj njihova objekta rođenja i objekta odredišta;

iii. 

datum dolaska;

iv. 

datum odlaska.POGLAVLJE 3.

Dokument o premještanju

Članak 57.

Dokumenti o premještanju držanih svinja koje se premještaju unutar državnog područja države članice

Dokumenti o premještanju predviđeni u članku 115. točki (b) Uredbe (EU) 2016/429 za držane životinje vrste svinja koje se premještaju unutar državnog područja jedne države članice sadržavaju sljedeće podatke:

(a) 

podatke koji se unose u računalnu bazu podataka iz članka 56. točke (a) podtočke i. i članka 56. točke (b) podtočki i., ii. i iv.;

(b) 

jedinstveni registracijski broj prijevoznika;

(c) 

broj registarskih pločica ili registarski broj prijevoznog sredstva.GLAVA IV.

SLJEDIVOST DRŽANIH KOPITARAPOGLAVLJE 1.

Sredstva i metode označivanja

Članak 58.

Obveze subjekata koji drže kopitare u pogledu sredstava i metoda označivanja tih životinja, njihove aplikacije i upotrebe

1.  

Subjekti koji drže držane kopitare osiguravaju da je svaka životinja pojedinačno označena sljedećim sredstvima označivanja:

(a) 

injektibilnim transponderom iz Priloga III. točke (e);

(b) 

jedinstvenim doživotnim identifikacijskim dokumentom.

2.  

Subjekti koji drže držane kopitare osiguravaju:

(a) 

da se kopitari označe u rokovima predviđenima člankom 12. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2015/262;

(b) 

da se sredstva označivanja iz stavka 1. ne uklanjaju, modificiraju i ne zamjenjuju bez odobrenja tijela koje je nadležno za objekt u kojem se te životinje uobičajeno drže.

3.  
Subjekti koji drže držane kopitare, te, ako ti subjekti nisu vlasnici životinja, u ime i uz suglasnost vlasnika životinja, podnose zahtjev za izdavanje jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta iz članka 65. ili članka 66. tijelu nadležnom za objekt u kojem se životinje uobičajeno drže te tom nadležnom tijelu dostavljaju podatke potrebne za ispunjavanje tog identifikacijskog dokumenta i evidencija u bazi podataka iz članka 64.

Članak 59.

Obveze država članica u pogledu sredstava i metoda označivanja držanih kopitara, njihove aplikacije i upotrebe

1.  

Države članice mogu odobriti da se injektibilni transponder iz članka 58. stavka 1. točke (a) zamijeni:

(a) 

jednom konvencionalnom ušnom markicom iz Priloga III. točke (a) koja se aplicira na kopitare koji se drže za proizvodnju mesa, pod uvjetom da su te životinje rođene u toj državi članici ili su uvezene u tu državu članicu te prije ulaska u Uniju nisu bile označene fizičkim sredstvom označivanja;

(b) 

alternativnom metodom koju je nadležno tijelo odobrilo u skladu s člankom 62. te kojom se uspostavlja nedvojbena veza između kopitara i jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta iz članka 58. stavka 1. točke (b).

2.  

Države članice osiguravaju da su sredstva označivanja iz članka 58. stavka 1. točke (a) i stavka 1. točke (a) ovog članka u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a) 

prikazuju identifikacijsku oznaku životinje;

(b) 

odobrilo ih je nadležno tijelo države članice u kojoj su kopitari označeni u skladu s člankom 58. stavkom 2. točkom (a).

3.  

Države članice:

(a) 

utvrđuju postupke za zahtjev koji podnose proizvođači za odobrenje sredstava označivanja za držane kopitare koji su označeni na njihovu državnom području;

(b) 

utvrđuju rokove za podnošenje zahtjevâ za izdavanje identifikacijskog dokumenta predviđenog člankom 58. stavkom 1. točkom (b).

Članak 60.

Odstupanja u pogledu označivanja držanih kopitara koji žive u poludivljim uvjetima

1.  

Odstupajući od članka 58. stavka 2. točke (a), države članice mogu odrediti populacije držanih kopitara koji žive u poludivljim uvjetima na određenim područjima njihova državnog područja koje se moraju označiti u skladu s člankom 58. točkom 1. samo ako su:

(a) 

uklonjene iz tih populacija, isključujući premještanje pod službenim nadzorom iz jedne populacije u drugu;

ili

(b) 

dovedene u zatočeništvo za domaću uporabu.

2.  
Prije primjene odstupanja iz stavka 1. države članice obavješćuju Komisiju o populacijama kopitara i područjima u kojima te životinje žive u poludivljim uvjetima.
3.  
Odstupajući od članka 58. stavka 1., države članice mogu odobriti aplikaciju injektibilnog transpondera iz Priloga III. točke (e) dulje od 12 mjeseci prije izdavanja identifikacijskog dokumenta u skladu sa stavkom 1. ovog članka, pod uvjetom da subjekt u trenutku implantacije injektibilnog transpondera evidentira identifikacijsku oznaku životinje prikazanu na injektibilnom transponderu i dostavi je nadležnom tijelu.

Članak 61.

Odstupanja u pogledu označivanja držanih kopitara koji su premješteni u klaonicu ili koje prati privremeni identifikacijski dokument

▼C1

1.  

Odstupajući od članka 58. stavka 1., nadležno tijelo može odobriti upotrebu pojednostavnjene metode označivanja kopitara namijenjenih premještanju u klaonicu za koje nije izdan jedinstveni doživotni identifikacijski dokument u skladu s člankom 110. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2016/429, pod uvjetom:

▼B

(a) 

da kopitari nisu stariji od 12 mjeseci;

(b) 

da postoji neprekinuta linija sljedivosti životinja iz objekta rođenja do klaonice smještene u istoj državi članici.

Kopitari se moraju izravno prevesti izravno u klaonicu i tijekom prijevoza moraju se pojedinačno označiti injektibilnim transponderom, konvencionalnom ili elektroničkom ušnom markicom ili konvencionalnim ili elektroničkim povezom oko gležnja kako su navedeni u Prilogu III. točkama (a), (b), (c), (e) ili (f).

▼C1

2.  
Odstupajući od članka 58. stavka 1. točke (b), na zahtjev subjekta koji drži kopitare nadležno tijelo izdaje privremeni identifikacijski dokument za razdoblje tijekom kojeg se identifikacijski dokument izdan u skladu s člankom 110. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2016/429 ili člankom 67. ili člankom 68. ove Uredbe predaje tom nadležnom tijelu radi ažuriranja identifikacijskih podataka u tom dokumentu.

▼B

Članak 62.

Odobravanje alternativnih metoda označivanja držanih kopitara

1.  
Države članice mogu odobriti odgovarajuće alternativne metode označivanja držanih kopitara, uključujući evidentiranje oznaka, kojima se osigurava nedvojbena veza između kopitara i jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta i dokazuje da je kopitar podvrgnut postupku označivanja.
2.  

Države članice koje odobravaju alternativne metode označivanja predviđene u stavku 1. osiguravaju:

(a) 

da se alternativne metode označivanja primjenjuju samo u iznimnim slučajevima za označivanje kopitara koji su upisani u posebne matične knjige ili se upotrebljavaju za posebne svrhe, ili u slučaju kopitara koji se zbog medicinskih razloga ili razloga povezanih s dobrobiti životinja ne mogu označiti injektibilnim transponderom;

(b) 

da odobrena alternativna metoda označivanja ili bilo koja kombinacija tih metoda pruža barem jednaka jamstva kao injektibilni transponder;

(c) 

da je format podataka o alternativnoj metodi označivanja koja je aplicirana na kopitara prikladan za unos u pretraživu bazu podataka.

Članak 63.

Obveza subjekata koji upotrebljavaju alternativne metode označivanja

1.  
Subjekti koji upotrebljavaju odobrenu alternativnu metodu označivanja, kako je predviđeno člankom 62. stavkom 1., nadležnom tijelu i prema potrebi drugim subjektima omogućuju pristup tim identifikacijskim podacima ili su obvezni tim tijelima ili subjektima omogućiti provjeru identiteta kopitara.
2.  
Ako se alternativne metode označivanja temelje na osobinama kopitara koje se s vremenom mogu promijeniti, subjekt nadležnom tijelu dostavlja potrebne podatke kako bi moglo ažurirati identifikacijski dokument iz članka 62. i bazu podataka iz članka 64.
3.  
Uzgojna udruženja i međunarodne udruge ili organizacije koje se bave konjima za natjecanja ili utrke mogu zahtijevati da se kopitari koji su označeni upotrebom alternativne metode označivanja predviđene člankom 62. označe implantiranjem injektibilnog transpondera za potrebe upisa ili registracije čistokrvnih uzgojno valjanih životinja vrste kopitara u matične knjige ili za potrebe registracije konja za natjecanja ili utrke.POGLAVLJE 2.

Računalna baza podataka

Članak 64.

Pravila o podacima koji se unose u računalnu bazu podataka držanih kopitara

Nadležno tijelo pohranjuje podatke iz članka 109. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2016/429 u pogledu držanih kopitara u računalnu bazu podataka u skladu sa sljedećim pravilima:

(a) 

za objekt u kojem se ti kopitari uobičajeno drže mora se unijeti:

i. 

jedinstveni registracijski broj koji im je dodijeljen;

ii. 

naziv i adresa subjekta koji je odgovoran za objekt;

(b) 

za svakog kopitara koji se uobičajeno drži u objektu mora se unijeti:

i. 

jedinstveni broj;

ii. 

ako je dostupno, identifikacijska oznaka životinje prikazana na fizičkom sredstvu označivanja;

iii. 

ako injektirani transponder nije odobrilo nadležno tijelo države članice u kojoj je kopitar označen u skladu s člankom 58. stavkom 2., sustav za očitavanje tog injektiranog transpondera;

iv. 

svi podaci o novim ili zamjenskim identifikacijskim dokumentima i preslikama identifikacijskih dokumenata izdanih za životinju;

v. 

vrsta životinje;

vi. 

spol životinja, uz mogućnost unošenja datuma kastriranja;

vii. 

datum i zemlja rođenja koje je prijavio subjekt koji drži kopitara;

viii. 

datum prirodne smrti u objektu ili gubitka koji je prijavio subjekt koji je odgovoran za objekt u kojem se drži kopitar, ili datum klanja životinje;

ix. 

naziv i adresa nadležnog tijela, ili tijela izdavatelja kojem je ta zadaća dodijeljena, koje je izdalo identifikacijski dokument;

x. 

datum izdavanja identifikacijskog dokumenta.

(c) 

za svakog kopitara koji se drži u objektu u razdoblju dužem od 30 dana, unosi se jedinstveni broj; osim u sljedećim slučajevima:

i. 

za kopitare koji sudjeluju u natjecanjima, utrkama, sajmovima, treninzima i vuči u razdoblju od najviše 90 dana;

ii. 

za mužjake kopitara za uzgoj koji se drže tijekom sezone rasploda;

iii. 

za ženke kopitara za uzgoj koje se drže u razdoblju od najviše 90 dana.POGLAVLJE 3.

Identifikacijski dokument

Članak 65.

Jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za držane kopitare

1.  

Jedinstveni doživotni identifikacijski dokument sadržava barem sljedeće podatke:

(a) 

identifikacijsku oznaku životinje prikazanu na injektibilnom transponderu ili ušnoj markici;

(b) 

jedinstveni broj koji se dodjeljuje životinji za cijeli životni vijek koji sadržava podatke o:

i. 

računalnoj bazi podataka u koju je nadležno tijelo ili tijelo izdavatelj unijelo podatke potrebne za izdavanje prvog jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta iz članka 58. stavka 1. točke (b) i prema potrebi zamjenskog jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta iz članka 69. stavka 2. točke (b);

ii. 

numeričkoj identifikacijskoj oznaci pojedinačnog kopitara u toj bazi podataka;

(c) 

vrstu životinje;

(d) 

spol životinje, uz mogućnost unošenja datuma kastriranja;

(e) 

datum i zemlju rođenja koje je prijavio subjekt koji drži kopitara;

(f) 

naziv i adresu nadležnog tijela koje je izdalo dokument ili tijela kojem je dodijeljena zadaća izdavanja;

(g) 

datum izdavanja jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta;

(h) 

ako je primjenjivo, podatke o zamjeni fizičkog sredstva označivanja i identifikacijsku oznaku životinje prikazanu na tom sredstvu koje zamjenjuje fizičko sredstvo označivanja;

(i) 

►C2  ako je primjenjivo,

i. 

validacijsku oznaku koju je nadležno tijelo ili tijelo kojem je ta zadaća dodijeljena izdalo i uključilo u jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za razdoblje od najviše četiri godine, kojom se potvrđuje da životinja uobičajeno boravi u objektu koji je nadležno tijelo priznalo kao objekt niskog zdravstvenog rizika zbog čestih veterinarskih posjeta, dodatnih provjera identiteta i pregleda zdravstvenog stanja te nepostojanja prirodnog pripusta u objektu, osim u namjenskim i zasebnim prostorima, uz mogućnost produljenja razdoblja valjanosti izdane validacijske oznake;

ili

ii. 

dozvolu za sudjelovanje na konjičkim natjecanjima ili dozvolu za sudjelovanje u utrkama koju je nacionalni savez Međunarodnog saveza za utrke (Federation Equestre Internationale) odnosno nadležno tijelo za utrke izdalo i uključilo u jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za razdoblje od najviše četiri godine, kojom se potvrđuju najmanje dva godišnja posjeta veterinara, uključujući posjete koji su potrebni za obavljanje redovitog cijepljenja protiv influence kopitara i preglede potrebne radi premještanja u druge države članice ili treće zemlje, uz mogućnost produljenja razdoblja valjanosti izdane dozvole. ◄

2.  

Jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za registrirane kopitare i kopitare označene u skladu s člankom 62., uz podatke navedene u stavku 1. ovog članka, sadržava i barem sljedeće podatke:

(a) 

slikovni i tekstualni opis životinje, uključujući mogućnost ažuriranja tih podataka;

(b) 

ako je primjenjivo, podrobne informacije o alternativnim metodama označivanja;

(c) 

ako je primjenjivo, podatke o pasmini u skladu s Prilogom Uredbi (EU) 2017/1940;

(d) 

ako je primjenjivo, podatke potrebne za upotrebu jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta u sportske svrhe u skladu sa zahtjevima relevantnih organizacija koje se bave konjima za natjecanja ili utrke, uključujući informacije o testovima na bolesti s popisa ili bolesti koje nisu uvrštene na popis te cijepljenju protiv tih bolesti koji su potrebni za sudjelovanje u natjecanjima i utrkama i dobivanje dozvole iz stavka 1. točke i. podtočke ii.

Članak 66.

Obveze subjekata koji drže držane kopitare u pogledu jedinstvenih doživotnih identifikacijskih dokumenata

1.  
Subjekti koji drže držane kopitare osiguravaju da te životinje u svakom trenutku prati njihov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument.
2.  

Odstupajući od stavka 1., subjekti nisu obvezni osigurati da držane kopitare prati njihov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument ako je riječ o životinjama:

(a) 

koje se nalaze u staji ili na paši te subjekt koji drži kopitara ili subjekt koji je odgovoran za objekt u kojem se životinja drži može bez odlaganja predočiti jedinstveni doživotni identifikacijski dokument;

(b) 

koje se privremeno jaše, vozi, tjera ili vodi:

i. 

u blizini objekta u kojem se životinja drži unutar države članice;

ili

ii. 

tijekom premještanja životinja na registrirane ljetne pašnjake i s njih pod uvjetom da se jedinstveni doživotni identifikacijski dokumenti mogu predočiti u objektu polazišta;

(c) 

koje nisu odbijene od sise i nalaze se uz majku ili kobilu koja ih doji;

(d) 

koje sudjeluju u treningu ili testiranju za konjičko natjecanje, utrku ili događanje radi kojeg privremeno napuštaju objekt u kojem se održava trening, natjecanje, utrka ili događanje;

(e) 

koje se premještaju ili prevoze u hitnoj situaciji koja je povezana sa samim životinjama ili s objektom u kojem se životinje drže.

3.  
Subjekti koji drže držane kopitare ne smiju premještati u klaonicu kopitare koje prati privremeni dokument iz članka 61. stavka 2.
4.  
Subjekti koji drže držane kopitare vraćaju jedinstveni doživotni identifikacijski dokument nadležnom tijelu koje ga je izdalo ili tijelu kojem je dodijeljena zadaća izdavanja, utvrđenom na temelju informacija iz jedinstvenog broja nakon smrti ili gubitka kopitara.

Članak 67.

Obveze nadležnog tijela u pogledu izdavanja preslike i zamjenskog jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta

1.  

Na zahtjev subjekta nadležno tijelo ili tijelo kojem je dodijeljena zadaća izdavanja izdaje presliku jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta ako se može utvrditi identitet držanog kopitara te ako je subjekt

(a) 

prijavio gubitak jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta koji je izdan za životinju;

ili

(b) 

nije utvrdio identitet životinje u rokovima iz članka 58. stavka 2. točke (a).

2.  

Na zahtjev subjekta ili na vlastitu inicijativu nadležno tijelo izdaje zamjenski jedinstveni identifikacijski dokument ako se ne može utvrditi identitet životinje te ako je subjekt

(a) 

prijavio gubitak jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta koji je izdan za životinju;

ili

(b) 

nije ispunio zahtjeve u pogledu označivanja iz članka 58. stavka 2. točke (b).

Članak 68.

Obveze nadležnog tijela u pogledu izdavanja novog jedinstvenog doživotnog dokumenta za registrirane kopitare

Ako označeni kopitar postane registrirani kopitar te se jedinstveni doživotni identifikacijski dokument koji je izdan za tu životinju ne može uskladiti prema zahtjevima utvrđenima u članku 65. stavku 2., nadležno tijelo ili tijelo kojem je dodijeljena zadaća izdavanja na zahtjev subjekta koji drži kopitara kao zamjenu izdaje novi jedinstveni doživotni identifikacijski dokument s podacima koji se zahtijevaju u članku 65. stavcima 1. i 2.

Članak 69.

Obveze nadležnog tijela u pogledu preslika, zamjenskih i novih identifikacijskih dokumenata

1.  
Nadležno tijelo ili tijelo kojem je dodijeljena zadaća izdavanja informacije o izdavanju preslike ili zamjenskog identifikacijskog dokumenta u skladu s člankom 67. ili izdavanju novog identifikacijskog dokumenta u skladu s člankom 68. unosi u računalnu bazu podataka iz članka 64.
2.  

Nadležno tijelo ili tijelo kojem je dodijeljena zadaća izdavanja unosi

(a) 

u presliku jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta i novi jedinstveni doživotni identifikacijski dokument, jedinstveni broj koji je dodijeljen životinji u skladu s člankom 65. stavkom 1. točkom (b) pri izdavanju prvog jedinstvenog doživotnog identifikacijskog dokumenta;

ili

(b) 

u zamjenski jedinstveni doživotni identifikacijski dokument, jedinstveni broj koji je dodijeljen kopitaru pri njegovu izdavanju.GLAVA V.

SLJEDIVOST DRŽANIH PASA, MAČAKA I PITOMIH VRETICA, DEVA I JELENA, PTICA U ZATOČENIŠTVU I KOPNENIH ŽIVOTINJA U PUTUJUĆIM CIRKUSIMA I PREDSTAVAMA SA ŽIVOTINJAMAPOGLAVLJE 1.

Sljedivost držanih pasa, mačaka i pitomih vreticaOdjeljak 1.

Sredstva označivanja

Članak 70.

Obveze subjekata koji drže pse, mačke i pitome vretice u pogledu sredstava i metoda označivanja tih životinja, njihove aplikacije i upotrebe

Subjekti koji drže pse, mačke i pitome vretice osiguravaju da:

(a) 

su te životinje pri premještanju u drugu državu članicu pojedinačno označene injektibilnim transponderom, kako je navedeno u Prilogu III. točki (e);

(b) 

je nadležno tijelo odobrilo injektibilni transponder namijenjen implantaciji u životinju;

(c) 

je nadležnom tijelu i prema potrebi drugim subjektima dostupan uređaj za očitavanje koji omogućuje u svakom trenutku provjeru pojedinačne identifikacijske oznake životinje, u slučaju da nadležno tijelo nije odobrilo implantirani injektibilni transponder.Odjeljak 2.

Identifikacijski dokument

Članak 71.

Identifikacijski dokument za držane pse, mačke i pitome vretice

Subjekti koji drže pse, mačke i pitome vretice osiguravaju da svaku od tih životinja pri premještanju u drugu državu članicu prati identifikacijski dokument iz članka 6. točke (d) Uredbe (EU) br. 576/2013 koji je uredno ispunjen i izdan u skladu s člankom 22. te uredbe.Odjeljak 3.

Sljedivost kućnih ljubimaca

Članak 72.

Zahtjevi sljedivosti za premještanja kućnih ljubimaca u svrhe koje nisu nekomercijalno premještanje

Subjekti osiguravaju da kućni ljubimci koji se premještaju u drugu državu članicu u svrhe koje nisu nekomercijalno premještanje zadovoljavaju pravila utvrđena u člancima 70. i 71.POGLAVLJE 2.

Sljedivost držanih deva i jelena

Članak 73.

Obveze subjekata koji drže deve i jelene u pogledu sredstava i metoda označivanja tih životinja, njihove aplikacije i upotrebe

1.  

Subjekti koji drže deve osiguravaju da su te životinje pojedinačno označene:

(a) 

konvencionalnom ušnom markicom iz Priloga III. točke (a) koja se postavlja na svaku ušnu resicu životinje, s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje;

ili

(b) 

injektibilnim transponderom iz Priloga III. točke (e) s čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje.

2.  

Subjekti koji drže jelene osiguravaju da su te životinje pojedinačno označene jednim od sljedećih sredstava označivanja:

(a) 

konvencionalnom ušnom markicom iz Priloga III. točke (a) koja se postavlja na svaku ušnu resicu životinje, s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje;

ili

(b) 

injektibilnim transponderom iz Priloga III. točke (e) s čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje;

ili

(c) 

tetovažom iz Priloga III. točke (g) koja se aplicira na životinju s neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje.

3.  

Subjekti koji su odgovorni za objekte u kojima se drže deve i jeleni osiguravaju da:

(a) 

se sredstva označivanja apliciraju na te životinje u objektu njihova rođenja;

(b) 

se sredstva označivanja ne uklanjaju, modificiraju i ne zamjenjuju bez odobrenja nadležnog tijela;

(c) 

je nadležnom tijelu i prema potrebi drugim subjektima dostupan uređaj za očitavanje koji omogućuje u svakom trenutku provjeru pojedinačne identifikacijske oznake životinje, u slučaju da nadležno tijelo nije odobrilo implantirani injektibilni transponder.

Članak 74.

Izuzeća za subjekte koji drže sobove

Odstupajući od zahtjevâ iz članka 73. stavka 2., subjekti koji drže sobove osiguravaju da su sve takve životinje koje se drže u njihovim objektima označene alternativnom metodom koju je odobrilo nadležno tijelo države članice.

Članak 75.

Obveze država članica u pogledu sredstava označivanja držanih deva i jelena

1.  

Države članice osiguravaju da su sredstva označivanja iz Priloga III. točki (a), (e) i (g) u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a) 

prikazuju identifikacijsku oznaku životinje;

(b) 

odobrilo ih je nadležno tijelo države članice u kojoj se deve i jeleni drže.

2.  

Države članice uspostavljaju postupke za sljedeće:

(a) 

zahtjev koji podnose proizvođači za odobrenje sredstava označivanja deva i jelena koji se drže na njihovu državnom području;

(b) 

zahtjev koji podnose subjekti koji drže deve i jelene za dodjelu sredstava označivanja njihovu objektu.POGLAVLJE 3.

Sljedivost ptica u zatočeništvu

Članak 76.

Obveze subjekata koji drže papige u pogledu sredstava i metoda označivanja tih životinja, njihove aplikacije i upotrebe

1.  

Subjekti koji drže papige osiguravaju da su te životinje pri premještanju u drugu državu članicu pojedinačno označene jednim od sljedećih sredstava označivanja:

(a) 

konvencionalnim nožnim prstenom iz Priloga III. točke (h) koji se postavlja barem na jednu nogu životinje, s vidljivim, čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje;

ili

(b) 

injektibilnim transponderom iz Priloga III. točke (e) s čitljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje;

ili

(c) 

tetovažom iz Priloga III. točke (g) koja se nanosi na životinju s vidljivim i neizbrisivim prikazom identifikacijske oznake životinje.

2.  

Subjekti koji drže papige:

(a) 

osiguravaju da je nadležno tijelo odobrilo sredstvo označivanja iz stavka 1. točke (b);

(b) 

nadležnom tijelu i prema potrebi drugim subjektima stavljaju na raspolaganje uređaj za očitavanje koji omogućuje u svakom trenutku provjeru pojedinačne identifikacijske oznake životinje, u slučaju da nadležno tijelo nije odobrilo sredstvo označivanja iz stavka 1. točke (b).POGLAVLJE 4.

Sljedivost držanih kopnenih životinja u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjamaOdjeljak 1.

Dokument o premještanju i identifikacijski dokument za držane kopnene životinje u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama

Članak 77.

Obveze nadležnog tijela u pogledu dokumenta o premještanju držanih kopnenih životinja u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama

1.  
Nadležno tijelo izdaje dokument o premještanju predviđen člankom 117. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/429 za sve držane kopnene životinje u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama namijenjene premještanju u drugu državu članicu, osim dvojezubaca, glodavaca, pčela i bumbara.
2.  

Nadležno tijelo osigurava da dokument o premještanju predviđen stavkom 1. sadržava najmanje sljedeće podatke:

(a) 

komercijalni naziv putujućeg cirkusa ili predstave sa životinjama;

(b) 

jedinstveni registracijski broj putujućeg cirkusa ili predstave sa životinjama koji im je dodijelilo nadležno tijelo;

(c) 

naziv i adresu subjekta koji je odgovoran za putujući cirkusu ili predstavu sa životinjama;

(d) 

životinjsku vrstu i broj životinja;

(e) 

naziv i adresu subjekta odgovornog za životinju ili vlasnika kućnog ljubimca, za svaku životinju za koju nije odgovoran subjekt koji je odgovoran za putujući cirkus ili predstavu sa životinjama;

(f) 

identifikacijsku oznaku životinje prikazanu na sredstvima označivanja predviđenima člancima 38., 39., 45., 47., 52., 54., 58., 70., 73., 74. i 76.;

(g) 

vrstu elektroničke oznake i njezinu lokaciju, ako je aplicirana na životinju, iz točke (f);

(h) 

identifikacijsku oznaku, sredstvo označivanja i njegovu lokaciju, ako je primjenjivo, za životinje osim onih iz točke (f), koje je aplicirao subjekt;

(i) 

datum premještanja svake životinje u putujući cirkus ili predstavu sa životinjama te iz njih;

(j) 

ime, adresu i potpis službenog veterinara koji izdaje identifikacijski dokument;

(k) 

datum izdavanja dokumenta o premještanju.

Članak 78.

Obveze nadležnog tijela u pogledu identifikacijskog dokumenta držanih kopnenih životinja u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama

1.  
Nadležno tijelo izdaje identifikacijski dokument predviđen člankom 117. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/429 za svaku držanu kopnenu životinju u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama namijenjenu premještanju u drugu državu članicu, osim kopitara, ptica, pasa, mačaka, pitomih vretica, dvojezubaca i glodavaca.
2.  

Nadležno tijelo osigurava da identifikacijski dokument predviđen stavkom 1. sadržava sljedeće podatke:

(a) 

naziv, adresu i podatke za kontakt subjekta odgovornog za životinju;

(b) 

životinjsku vrstu, spol, boju i sva prepoznatljiva obilježja ili karakteristike životinje;

(c) 

identifikacijsku oznaku životinje označene sredstvima označivanja predviđenima člancima 38., 39., 45., 47., 52., 54., 58., 70., 73., 74. i 76.;

(d) 

vrstu elektroničke oznake i njezinu lokaciju, ako je aplicirana na životinju, iz točke (c);

(e) 

identifikacijsku oznaku, sredstvo označivanja i njegovu lokaciju, ako je primjenjivo, za druge životinje osim onih iz točke (c), koje je aplicirao subjekt;

(f) 

podatke o cijepljenju životinje, ako je primjenjivo;

(g) 

podatke o liječenju životinje, ako je primjenjivo;

(h) 

podatke o dijagnostičkim testovima;

(i) 

naziv i adresu nadležnog tijela koje izdaje identifikacijski dokument;

(j) 

datum izdavanja identifikacijskog dokumenta.

Članak 79.

Obveze nadležnog tijela u pogledu identifikacijskog dokumenta držanih ptica u putujućim cirkusima i predstavama sa životinjama

1.  
Nadležno tijelo izdaje identifikacijski dokument predviđen člankom 117. točkom (b) Uredbe (EU) 2016/429 za skupinu držanih ptica u putujućim cirkusima ili predstavama sa životinjama namijenjenu premještanju u drugu državu članicu.
2.  

Nadležno tijelo osigurava da identifikacijski dokument predviđen stavkom 1. sadržava sljedeće podatke:

(a) 

naziv, adresu i podatke za kontakt subjekta odgovornog za ptice;

(b) 

vrstu ptica;

(c) 

identifikacijsku oznaku, sredstvo označivanja i njegovu lokaciju, ako je aplicirana na ptice;

(d) 

podatke o cijepljenju ptica, ako je primjenjivo;

(e) 

podatke o liječenju ptica, ako je primjenjivo;

(f) 

podatke o dijagnostičkim testovima;

(g) 

naziv i adresu nadležnog tijela koje izdaje identifikacijski dokument;

(h) 

datum izdavanja identifikacijskog dokumenta.GLAVA VI.

SLJEDIVOST JAJA ZA ►C2  VALENJE ◄

Članak 80.

Obveza subjekata u pogledu sljedivosti jaja za ►C2  valenje ◄

Subjekti odgovorni za objekte u kojima se drži perad i subjekti odgovorni za valionice osiguravaju da su sva jaja za ►C2  valenje ◄ označena jedinstvenim brojem odobrenja objekta podrijetla jaja za ►C2  valenje ◄ .GLAVA VII.

SLJEDIVOST DRŽANIH KOPNENIH ŽIVOTINJA NAKON NJIHOVA ULASKA U UNIJU

Članak 81.

Obveze subjekata u pogledu sredstava i metoda označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva ili jelena nakon njihova ulaska u Uniju

1.  
Ako su sredstva označivanja aplicirana na držana goveda, ovce, koze, svinje, deve ili jelene u trećim zemljama ili područjima, nakon ulaska tih životinja u Uniju te ako one ostaju u Uniji, subjekti odgovorni za objekte prvog dolaska tih životinja osiguravaju da se životinje označe sredstvima označivanja predviđenima člancima 38., 39., 45., 47., 52., 54., 73. i 74., kako je primjereno.
2.  
U slučaju držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva ili jelena koji su podrijetlom iz država članica i označeni su u skladu s propisima Unije, subjekti odgovorni za objekte prvog dolaska tih životinja nakon njihova ulaska u Uniju iz trećih zemalja ili područja, ako one ostaju u Uniji, osiguravaju da se životinje označe sredstvima označivanja predviđenima člancima 38., 39., 45., 47., 52., 54., 73. i 74., kako je primjereno.
3.  
Subjekti ne primjenjuju pravila iz stavaka 1. i 2. na držana goveda, ovce, koze, svinje, deve ili jelene koji su namijenjeni premještanju u klaonicu koja se nalazi u državi članici pod uvjetom da se životinje zakolju u roku od pet dana od ulaska u Uniju.

Članak 82.

Obveze država članica u pogledu sredstava i metoda označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva ili jelena nakon njihova ulaska u Uniju

Države članice utvrđuju postupke za subjekte odgovorne za objekte u kojima se drže životinje iz članka 81. stavka 2. koji se moraju slijediti pri podnošenju zahtjeva za sredstva označivanja koja se dodjeljuju njihovu objektu.

Članak 83.

Obveze subjekata u pogledu sredstava i metoda označivanja držanih životinja vrste kopitara nakon njihova ulaska u Uniju

Subjekti koji drže držane kopitare osiguravaju da se kopitari nakon ulaska u Uniju, te ako ostaju u Uniji, označe u skladu s člankom 58. nakon završetka carinskog postupka, kako je utvrđeno u članku 5. stavku 16. točki (a) Uredbe (EU) br. 952/2013.DIO IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 84.

Stavljanje izvan snage

Sljedeći akti stavljaju se izvan snage od 21. travnja 2021.:

— 
Uredba (EZ) br. 509/1999,
— 
Uredba (EZ) br. 2680/1999,
— 
Odluka 2000/678/EZ,
— 
Odluka 2001/672/EZ,
— 
Uredba (EZ) br. 911/2004,
— 
Odluka 2004/764/EZ,
— 
Uredba (EZ) br. 644/2005,
— 
Uredba (EZ) br. 1739/2005,
— 
Odluka 2006/28/EZ,
— 
Odluka 2006/968/EZ,
— 
Odluka 2009/712/EZ,
— 
Uredba (EU) 2015/262.

Upućivanja na akte stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 85.

Prijelazne mjere u vezi sa stavljanjem izvan snage Uredbe (EZ) br. 1739/2005

Neovisno o članku 84. ove Uredbe, članak 5. i članak 7. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1739/2005 u pogledu registra životinja i putovnica za životinje i njezini prilozi I., III. i IV. ostaju primjenjivi do datuma koji odredi Komisija u provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 120. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 86.

Prijelazne mjere u vezi sa stavljanjem izvan snage Uredbe (EU) 2015/262

Neovisno o članku 84. ove Uredbe:

(a) 

rokovi za identifikaciju kopitara rođenih u Uniji predviđeni u članku 12. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2015/262 ostaju primjenjivi do datuma koji odredi Komisija u provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 120. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429;

(b) 

pravila o kopitarima namijenjenima klanju radi prehrane ljudi te evidenciji davanja lijekova iz članka 37. Uredbe (EU) 2015/262 ostaju primjenjiva do datuma koji odredi Komisija u delegiranom aktu donesenom u skladu s člankom 109. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/6;

(c) 

pravila o formatu i sadržaju identifikacijskih dokumenata izdanih za kopitare rođene u Uniji iz Priloga I. Uredbi (EU) 2015/262 ostaju primjenjiva do datuma koji odredi Komisija u provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 120. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 87.

Prijelazne mjere u vezi s označivanjem držanih kopnenih životinja

1.  
Članci od 1. do 10. Uredbe (EZ) br. 1760/2000, Uredbe (EZ) br. 21/2004 i Direktive 2008/71/EZ te akti doneseni na temelju njih nastavljaju se primjenjivati do 21. travnja 2021.
2.  
Držana goveda, ovce, koze i svinje koji su označeni prije 21. travnja 2021. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1760/2000, Uredbom (EZ) br. 21/2004 i Direktivom 2008/71/EZ te aktima donesenima na temelju njih smatraju se označenima u skladu s ovom Uredbom.
3.  
Držani kopitari koji su označeni prije 21. travnja 2021. u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/262 smatraju se označenima u skladu s ovom Uredbom.
4.  
Držane deve i jeleni koji su označeni prije 21. travnja 2021. u skladu s važećim nacionalnim zakonima smatraju se označenima u skladu s ovom Uredbom.
5.  
Držane papige koje su označene prije 21. travnja 2021. u skladu s Direktivom 92/65/EEZ smatraju se označenima u skladu s ovom Uredbom.

Članak 88.

Prijelazne mjere u vezi s podacima koji se unose u registre koje vode nadležna tijela

Države članice osiguravaju da se podaci iz članaka od 18. do 21. ove Uredbe koji se odnose na postojeće objekte i subjekte iz članka 279. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 za svaki objekt i svaki subjekt unesu u odgovarajuće registre, koje vode nadležna tijela, do 21. travnja 2021.

Članak 89.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBJEKTE KAKO JE NAVEDENO U DIJELU II. GLAVI I. POGLAVLJIMA 2., 3. I 4.

DIO 1.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za objekte za operacije okupljanja kopitara i papkara iz članka 5.

1.  ►C2  Zahtjevi u pogledu izolacije i biosigurnosnih mjera u objektima za operacije okupljanja kopitara i papkara, kako je navedeno u članku 5., jesu sljedeći: ◄

(a) 

moraju biti dostupni odgovarajući prostori za izolaciju kopitara i papkara;

(b) 

u objektu u svakom trenutku mora biti smještena ista kategorija kopitara i papkara iste vrste i zdravstvenog statusa;

(c) 

mora postojati odgovarajući sustav za osiguranje prikupljanja otpadnih voda;

(d) 

prostori u kojima se drže kopitari i papkari i svi prolazi te materijal i oprema koji dolaze u kontakt s njima moraju se očistiti i dezinficirati nakon uklanjanja svake serije kopitara i papkara i, prema potrebi, prije uvođenja svake nove serije kopitara i papkara u skladu s utvrđenim operativnim postupcima;

(e) 

u prostorima u kojima se drže kopitari i papkari moraju se nakon postupka čišćenja i dezinfekcije te prije dolaska svake nove serije kopitara i papkara provoditi odgovarajući sanitarni prekidi.

2. Zahtjevi u pogledu prostorâ i opreme objekata za operacije okupljanja kopitara i papkara, kako je navedeno u članku 5., jesu sljedeći:

(a) 

moraju biti dostupni odgovarajuća oprema i prostori za utovar i istovar kopitara i papkara;

(b) 

odgovarajući smještaj primjerenog standarda za kopitare i papkare mora biti dostupan i izgrađen tako da su onemogućeni kontakt s vanjskim životinjama i izravna komunikacija s prostorom za izolaciju te da se pregled i bilo koja potrebna obrada mogu lako provesti;

(c) 

moraju biti dostupni odgovarajući prostori za pohranu stelje, krme i gnojiva;

(d) 

prostori u kojima se drže navedene životinje te prolazi, podovi, zidovi, rampe i svi drugi materijali ili oprema koji dolaze u kontakt s njima mogu se lako očistiti i dezinficirati;

(e) 

mora biti dostupna odgovarajuća oprema za čišćenje i dezinfekciju prostorâ, opreme i prijevoznih sredstava koji se upotrebljavaju za kopitare i papkare.

3. Zahtjevi u pogledu osoblja objekata za operacije okupljanja kopitara i papkara, kako je navedeno u članku 5., jesu sljedeći:

(a) 

mora posjedovati odgovarajuće sposobnosti i znanja te je prošlo posebno osposobljavanje ili ima jednakovrijedno praktično iskustvo u sljedećem:

i. 

postupanju s kopitarima i papkarima koji se drže u objektu i, prema potrebi, pružanju odgovarajuće skrbi tim životinjama;

ii. 

tehnikama dezinfekcije i higijene koje su potrebne radi sprečavanja širenja prenosivih bolesti.

4. Zahtjevi u pogledu nadzora koji nadležno tijelo provodi nad objektima za operacije okupljanja kopitara i papkara, kako je navedeno u članku 5., jesu sljedeći:

(a) 

subjekt mora službenom veterinaru pružiti mogućnost korištenja ureda za sljedeće:

i. 

nadzor operacija okupljanja kopitara i papkara;

ii. 

pregled objekta radi provjere usklađenosti objekta sa zahtjevima utvrđenima u točkama 1., 2. i 3.;

iii. 

certificiranje zdravlja kopitara i papkara;

(b) 

subjekt mora osigurati pružanje pomoći na zahtjev službenog veterinara za obavljanje dužnosti nadzora iz točke 4. podtočke (a) i.

DIO 2.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za objekte za operacije okupljanja peradi iz članka 6.

1.  ►C2  Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera u objektima za operacije okupljanja peradi, kako je navedeno u članku 6., jesu sljedeći: ◄

(a) 

moraju biti dostupni odgovarajući prostori za izolaciju peradi;

(b) 

u objektu u svakom trenutku mora biti smještena ista kategorija peradi iste vrste i zdravstvenog statusa;

(c) 

mora postojati odgovarajući sustav za osiguranje prikupljanja otpadnih voda;

(d) 

prostori u kojima se drži perad i svi prolazi te materijal i oprema koji dolaze u kontakt s njome, moraju se očistiti i dezinficirati nakon uklanjanja svake serije peradi i, prema potrebi, prije uvođenja svake nove serije peradi u skladu s utvrđenim operativnim postupcima;

(e) 

u prostorima u kojima se drži perad moraju se nakon postupka čišćenja i dezinfekcije te prije dolaska svake nove serije peradi provoditi odgovarajući sanitarni prekidi;

(f) 

posjetitelji moraju nositi zaštitnu odjeću, a osoblje mora nositi odgovarajuću radnu odjeću i postupati u skladu s higijenskim pravilima koje je utvrdio subjekt.

2. Zahtjevi u pogledu prostorâ i opreme objekata za operacije okupljanja peradi, kako je navedeno u članku 6., jesu sljedeći:

(a) 

u objektu se mora držati samo perad;

(b) 

moraju biti dostupni odgovarajući prostori za pohranu stelje, hrane za životinje i gnojiva;

(c) 

perad ne smije doći u kontakt s glodavcima i pticama izvan objekta;

(d) 

prostori u kojima se drže navedene životinje te prolazi, podovi, zidovi, rampe i svi drugi materijali ili oprema koji dolaze u kontakt s njima mogu se lako očistiti i dezinficirati;

(e) 

mora biti dostupna odgovarajuća oprema za čišćenje i dezinfekciju prostorâ, opreme i prijevoznih sredstava koji se upotrebljavaju za perad;

(f) 

objekt mora imati dobre higijenske uvjete i u njemu se mora omogućiti provedba praćenja zdravlja.

3. Zahtjevi u pogledu osoblja objekata za operacije okupljanja peradi, kako je navedeno u članku 6., jesu sljedeći:

(a) 

posjeduje odgovarajuće sposobnosti i znanja te je prošlo posebno osposobljavanje ili ima jednakovrijedno praktično iskustvo u sljedećem:

i. 

postupanju s peradi koja se drži u objektu i, prema potrebi, pružanju odgovarajuće skrbi tim životinjama;

ii. 

tehnikama dezinfekcije i higijene koje su potrebne radi sprečavanja širenja prenosivih bolesti.

4. Zahtjevi u pogledu nadzora koji nadležno tijelo provodi na objektima za operacije okupljanja peradi, kako je navedeno u članku 6., jesu sljedeći:

(a) 

subjekt mora službenom veterinaru pružiti mogućnost korištenja ureda za sljedeće:

i. 

nadzor operacija okupljanja peradi;

ii. 

pregled objekta radi provjere usklađenosti objekta sa zahtjevima utvrđenima u točkama 1., 2. i 3.;

iii. 

certificiranje zdravlja peradi;

(b) 

subjekt mora osigurati pružanje pomoći na zahtjev službenog veterinara za obavljanje dužnosti nadzora iz točke 4. podtočke (a) i.

DIO 3.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za valionice iz članka 7.

1.  ►C2  Zahtjevi u pogledu biosigurnosnih mjera u valionicama, kako je navedeno u članku 7., jesu sljedeći: ◄

(a) 

jaja za ►C2  valenje ◄ peradi moraju potjecati iz odobrenih objekata u kojima se drži perad za rasplod ili iz drugih odobrenih valionica peradi;

(b) 

jaja se moraju očistiti i dezinficirati između dolaska u valionicu i postupka inkubacije ili u vrijeme njihove otpreme, osim ako su prethodno bila dezinficirana u objektu podrijetla;

(c) 

potrebno je očistiti i dezinficirati sljedeće:

i. 

inkubatore i opremu nakon ►C2  valenja ◄ ;

ii. 

materijale za pakiranje nakon svake uporabe, osim ako je riječ o materijalima za jednokratnu uporabu koji se nakon prve uporabe uništavaju;

(d) 

mora postojati odgovarajući sustav za osiguranje prikupljanja otpadnih voda;

(e) 

►C2  posjetiteljima se mora osigurati zaštitna odjeća; ◄

(f) 

►C2  osoblju se mora osigurati odgovarajuća radna odjeća i kodeks postupanja koji sadržava higijenska pravila. ◄

2.  ►C2  Zahtjevi u pogledu nadziranja u valionicama, kako je navedeno u članku 7., jesu sljedeći: ◄

(a) 

subjekt mora provesti program kontrole mikrobiološke kvalitete u skladu s dijelom 1. Priloga II.;

(b) 

subjekt koji je odgovoran za valionicu mora se pobrinuti da sa subjektom koji je odgovoran za objekt u kojem se drži perad iz kojeg su jaja za ►C2  valenje ◄ podrijetlom postoje uspostavljeni postupci za uzorkovanje koje se provodi u valionici radi testiranja na uzročnike bolesti navedene u programu ►C2  nadziranja ◄ bolesti iz dijela 2. Priloga II. kako bi se taj program u potpunosti proveo.

3. Zahtjevi u pogledu prostorâ i opreme valionica, kako je navedeno u članku 7., jesu sljedeći:

(a) 

valionice moraju biti fizički i operativno odvojene od prostorâ u kojima se drži perad ili bilo koje druge ptice;

(b) 

sljedeće operativne jedinice i oprema moraju biti odvojeni:

i. 

skladište i sortirnica jaja;

ii. 

dezinfekcija jaja;

iii. 

predinkubacija;

iv. 

inkubacija za ►C2  valenje ◄ ;

v. 

određivanje spola i cijepljenje jednodnevnih pilića;

vi. 

pakiranje jaja za ►C2  valenje ◄ i jednodnevnih pilića za otpremu;

(c) 

jednodnevni pilići ili jaja za ►C2  valenje ◄ koji se drže u valionici ne smiju doći u kontakt s glodavcima i pticama izvan valionice;

(d) 

postupci se moraju temeljiti na jednosmjernom protoku jaja za ►C2  valenje ◄ , pokretne opreme i osoblja;

(e) 

moraju biti dostupni odgovarajuća prirodna ili umjetna rasvjeta, odgovarajući sustavi za strujanje zraka i temperaturu;

(f) 

podovi, zidovi i svi drugi materijali ili oprema u valionici moraju se moći lako očistiti i dezinficirati;

(g) 

mora biti dostupna odgovarajuća oprema za čišćenje i dezinfekciju prostorâ, opreme i prijevoznih sredstava koji se upotrebljavaju za jednodnevne piliće i jaja za ►C2  valenje ◄ .

4. Zahtjevi u pogledu osoblja koje je u kontaktu s jajima za ►C2  valenje ◄ i jednodnevnim pilićima, kako je navedeno u članku 7., jesu sljedeći:

(a) 

osoblje mora posjedovati odgovarajuće sposobnosti i znanja te je u tu svrhu prošlo posebno osposobljavanje ili ima jednakovrijedno praktično iskustvo u tehnikama dezinfekcije i higijene koje su potrebne za sprečavanje širenja prenosivih bolesti.

5. Zahtjevi u pogledu nadzora valionica koji provodi nadležno tijelo, kako je navedeno u članku 7., jesu sljedeći:

(a) 

subjekt mora službenom veterinaru pružiti mogućnost korištenja ureda za sljedeće:

i. 

pregled valionice radi provjere usklađenosti objekta sa zahtjevima utvrđenima u točkama od 1. do 4.;

ii. 

certificiranje zdravlja jaja za ►C2  valenje ◄ i jednodnevnih pilića;

(b) 

subjekt mora osigurati pružanje pomoći na zahtjev službenog veterinara za obavljanje dužnosti nadzora iz točke 5. podtočke (a) i.

DIO 4.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za objekte u kojima se drži perad iz članka 8.

1.  ►C2  Zahtjevi u pogledu biosigurnosnih mjera u objektima u kojima se drži perad, kako je navedeno u članku 8., jesu sljedeći: ◄

(a) 

jaja za ►C2  valenje ◄ moraju se:

i. 

prikupljati redovito u kratkim vremenskim razmacima, a najmanje jednom dnevno i to što prije nakon nesenja;

ii. 

očistiti i dezinficirati što prije, osim ako se dezinfekcija provodi u valionici u istoj državi članici;

iii. 

staviti u novi ili očišćeni i dezinficirani materijal za pakiranje;

(b) 

ako su u objektu istodobno smještene vrste peradi koje pripadaju redovima Galliformes i Anseriformes, one moraju biti jasno odvojene;

(c) 

u prostorima u kojima se drži perad moraju se nakon postupka čišćenja i dezinfekcije te prije dolaska svakog novog jata peradi provoditi odgovarajući sanitarni prekidi;

(d) 

posjetitelji moraju nositi zaštitnu odjeću, a osoblje mora nositi odgovarajuću radnu odjeću i postupati u skladu s higijenskim pravilima koje je utvrdio subjekt;

(e) 

mora postojati odgovarajući sustav za osiguranje prikupljanja otpadnih voda.

2.  ►C2  Zahtjevi u pogledu nadziranja u objektima u kojima se drži perad, kako je navedeno u članku 8., jesu sljedeći: ◄

(a) 

subjekt mora primjenjivati program ►C2  nadziranja ◄ bolesti iz dijela 2. Priloga II. i pridržavati ga se;

(b) 

subjekt koji je odgovoran za objekt mora se pobrinuti da sa subjektom koji je odgovoran za valionicu kojoj su jaja za ►C2  valenje ◄ namijenjena postoje uspostavljeni postupci za uzorkovanje koje se provodi u valionici radi testiranja na uzročnike bolesti navedene u programu ►C2  nadziranja ◄ bolesti iz dijela 2. Priloga II. kako bi se taj program u potpunosti proveo.

3. Zahtjevi u pogledu prostorâ i opreme objekata u kojima se drži perad, kako je navedeno u članku 8., jesu sljedeći:

(a) 

mjesto i raspored moraju biti u skladu s vrstom proizvodnje;

(b) 

u objektu mora biti smještena samo perad:

i. 

iz vlastitog objekta;

ili

ii. 

iz drugih odobrenih objekata u kojima se drži perad;

ili

iii. 

iz drugih odobrenih valionica peradi;

ili

iv. 

koja je ušla u Uniju iz odobrenih trećih zemalja i područja;

(c) 

perad ne smije doći u kontakt s glodavcima i pticama izvan objekta;

(d) 

prostori moraju imati dobre higijenske uvjete i u njima se mora omogućiti provedba praćenja zdravlja;

(e) 

podovi, zidovi i svi drugi materijali ili oprema u objektu moraju se moći lako očistiti i dezinficirati;

(f) 

objekt mora imati odgovarajuću opremu koja je kompatibilna s vrstom proizvodnje i koja je dostupna za čišćenje i dezinfekciju prostorâ, opreme i prijevoznih sredstava na najprikladnijem mjestu u objektu.

DIO 5.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za centre za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica te skloništâ za te životinje iz članaka 10. i 11.

1.  ►C2  Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera u centrima za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica, kako je navedeno u članku 10., jesu sljedeći: ◄

(a) 

►C2  smiju prihvaćati samo pse, mačke i pitome vretice koji dolaze iz registriranih objekata u kojima se te životinje drže; ◄

(b) 

moraju biti dostupni odgovarajući prostori za izolaciju pasa, mačaka i pitomih vretica;

(c) 

u prostorima u kojima se drže psi, mačke i pitome vretice moraju se nakon postupka čišćenja i dezinfekcije te prije dolaska svake nove serije tih životinja provoditi odgovarajući sanitarni prekidi;

(d) 

mora postojati odgovarajući sustav za osiguranje prikupljanja otpadnih voda.

2.  ►C2  Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera u skloništima za pse, mačke i pitome vretice, kako je navedeno u članku 11., jesu sljedeći: ◄

(a) 

moraju biti dostupni odgovarajući prostori za izolaciju pasa, mačaka i pitomih vretica;

(b) 

prostori u kojima se drže psi, mačke i pitome vretice i svi prolazi te materijal i oprema koji dolaze u kontakt s njima, moraju se očistiti i dezinficirati nakon uklanjanja svake serije tih životinja i, prema potrebi, prije uvođenja svake nove serije takvih životinja u skladu s utvrđenim operativnim postupcima;

(c) 

u prostorima u kojima se drže psi, mačke i pitome vretice moraju se nakon postupka čišćenja i dezinfekcije te prije dolaska svake nove serije tih životinja provoditi odgovarajući sanitarni prekidi;

(d) 

mora postojati odgovarajući sustav za osiguranje prikupljanja otpadnih voda.

3. Zahtjevi u pogledu prostorâ i opreme centara za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica te skloništâ za te životinje, kako je navedeno u člancima 10. i 11., jesu sljedeći:

(a) 

odgovarajući smještaj primjerenog standarda za te životinje mora biti dostupan i izgrađen tako da je onemogućen kontakt s vanjskim životinjama i da nema izravne komunikacije s prostorom za izolaciju te da se pregledi i sve potrebne obrade mogu lako provesti;

(b) 

prostori u kojima se drže navedene životinje te svi prolazi, podovi, zidovi i svi drugi materijali ili oprema koji dolaze u kontakt s njima mogu se lako očistiti i dezinficirati;

(c) 

moraju biti dostupni odgovarajući prostori za pohranu stelje, gnojiva i hrane za kućne ljubimce;

(d) 

mora biti dostupna odgovarajuća oprema za čišćenje i dezinfekciju prostorâ, opreme i prijevoznih sredstava.

DIO 6.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za kontrolne točke iz članka 12.

1.  ►C2  Zahtjevi u pogledu izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera u kontrolnim točkama, kako je navedeno u članku 12., jesu sljedeći: ◄

(a) 

kontrolne točke moraju se nalaziti i biti izgrađene te se njima treba upravljati tako da se osigura dostatna biosigurnost kako bi se spriječilo širenje bolesti s popisa ili emergentnih bolesti na druge objekte i među uzastopnim pošiljkama životinja koje prolaze kroz te prostorije;

(b) 

kontrolna točka mora se izgraditi, opremiti i njome se mora upravljati tako da se postupci čišćenja i dezinfekcije mogu lako provoditi; na licu mjesta mora se osigurati pranje prijevoznih sredstava;

(c) 

kontrolne točke moraju imati odgovarajuće prostore za izolaciju životinja za koje se sumnja da su zaražene bolešću životinja;

(d) 

odgovarajući sanitarni prekidi moraju se provoditi između dviju uzastopnih pošiljki životinja i prema potrebi prilagoditi ovisno o tome dolaze li životinje iz slične regije, zone ili kompartmenta jednakog zdravstvenog statusa; ►C2  posebno ◄ , u kontrolnim točkama nakon najviše šest dana uporabe i nakon što se obavi postupak čišćenja i dezinfekcije te prije dolaska svake nove pošiljke životinja ne smiju biti prisutne životinje u razdoblju od najmanje 24 sata;

(e) 

prije prihvata životinja, subjekti koji su odgovorni za kontrolne točke moraju:

i. 

započeti s postupkom čišćenja i dezinfekcije u roku od 24 sata nakon što sve životinje koje su se ondje prethodno držale napuste kontrolnu točku;

ii. 

osigurati da ni jedna životinja ne dođe u kontrolne točke dok se ne završi postupak čišćenja i dezinfekcije na način koji je prihvatljiv za službenog veterinara.

2. Zahtjevi u pogledu prostorâ i opreme kontrolnih točaka, kako je navedeno u članku 12., jesu sljedeći:

(a) 

moraju se čistiti i dezinficirati prije i poslije svake uporabe, prema zahtjevu službenog veterinara;

(b) 

oprema koja dolazi u kontakt sa životinjama koje se nalaze u kontrolnim točkama mora biti isključivo namijenjena navedenim prostorijama, osim ako ne podliježe postupku čišćenja i dezinfekcije nakon što je došla u kontakt sa životinjama ili njihovim fekalijama ili urinom; konkretno, subjekt odgovoran za kontrolnu točku mora osigurati čistu opremu i zaštitnu odjeću, koja se mora držati isključivo za osobe koje ulaze u kontrolnu točku, te dostupnost prikladne opreme za njihovo čišćenje i dezinfekciju;

(c) 

stelja se mora ukloniti kad se pošiljka životinja otpremi iz određenog ograđenog prostora te se nakon postupka čišćenja i dezinfekcije zamjenjuje svježom steljom;

(d) 

krma, stelja, fekalije i urin smiju se prikupljati iz prostorija tek nakon odgovarajuće obrade kako bi se izbjeglo širenje bolesti životinja;

(e) 

moraju imati odgovarajuće prostore za držanje i pregled životinja kad god je to potrebno;

(f) 

moraju biti dostupni odgovarajući prostori za pohranu stelje, hrane za životinje, krme i gnojiva;

(g) 

mora postojati odgovarajući sustav za osiguranje prikupljanja otpadnih voda.

DIO 7.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za proizvodne objekte izolirane od okoliša za bumbare iz članka 13.

1.  ►C2  Zahtjevi u pogledu biosigurnosnih mjera i mjera nadziranja u proizvodnim objektima izoliranima od okoliša za bumbare, kako je navedeno u članku 13., jesu sljedeći: ◄

(a) 

subjekt uz pomoć unutarnjih kontrola mora osigurati, provjeriti i evidentirati da je malim kornjašima košnice onemogućen ulaz i da se njihova prisutnost u objektu može otkriti.

2. Zahtjevi u pogledu prostorâ i opreme proizvodnih objekata izoliranih od okoliša za bumbare, kako je navedeno u članku 13., jesu sljedeći:

(a) 

uzgoj bumbara mora se izolirati od svih povezanih aktivnosti objekta te obavljati u prostorima koji su zaštićeni od letećih insekata;

(b) 

bumbari moraju biti izolirani unutar te zgrade tijekom cijelog postupka uzgoja;

(c) 

pohrana peludi i postupanje s njome u prostorima moraju se provoditi izolirano od bumbara tijekom cijelog postupka njihova uzgoja sve do njihova hranjenja peludi.

DIO 8.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za karantenske objekte za držane kopnene životinje osim primata iz članka 14.

1.  ►C2  Zahtjevi u pogledu karantene, izolacije i ostalih biosigurnosnih mjera u karantenskim objektima za držane kopnene životinje osim primata, kako je navedeno u članku 14., jesu sljedeći: ◄

(a) 

svaka jedinica karantenskog objekta mora:

i. 

biti smještena na sigurnoj udaljenosti od okolnih objekata ili drugih mjesta gdje se drže životinje kako bi se izbjeglo prenošenje zaraznih bolesti životinja između životinja koje su ondje smještene i životinja u karanteni;

ii. 

započeti propisano razdoblje karantene kada se zadnja životinja iz serije unese u karantenski objekt;

iii. 

biti ispražnjena od životinja, očišćena i dezinficirana na kraju razdoblja karantene za zadnju seriju, a zatim slobodna od životinja najmanje sedam dana prije unošenja u karantenski objekt serije životinja koje su u Uniju ušle iz trećih zemalja i područja;

(b) 

stelja se mora ukloniti kad se pošiljka životinja otpremi iz određenog ograđenog prostora te se nakon završetka postupka čišćenja i dezinfekcije zamjenjuje svježom steljom;

(c) 

krma, stelja, fekalije i urin smiju se prikupljati iz prostorija tek nakon odgovarajuće obrade kako bi se izbjeglo širenje bolesti životinja;

(d) 

moraju se poduzeti mjere opreza kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija između ulaznih i izlaznih pošiljaka životinja;

(e) 

životinje koje se puštaju iz karantenskog objekta moraju zadovoljavati zahtjeve Unije u pogledu premještanja držanih kopnenih životinja među državama članicama.

2. Zahtjevi u pogledu mjera ►C2  nadziranja ◄ i kontrole karantenskih objekata za držane kopnene životinje osim primata, kako je navedeno u članku 14., jesu sljedeći:

(a) 

plan ►C2  nadziranja bolesti ◄ mora uključivati odgovarajuću kontrolu zoonoza životinja te se mora provoditi i ažurirati ovisno o broju i vrsti životinja koje se nalaze u objektu te epidemiološkoj situaciji u objektu i oko njega u pogledu bolesti s popisa i emergentnih bolesti;

(b) 

životinje za koje se sumnja da su zaražene ili kontaminirane uzročnicima bolesti s popisa ili emergentne bolesti moraju se podvrgnuti kliničkom, laboratorijskom ili post mortem testiranju;

(c) 

cijepljenje i liječenje prijemljivih životinja protiv prenosivih bolesti životinja moraju se provesti prema potrebi;

(d) 

ako je to naložilo nadležno tijelo, sentinel životinje moraju se upotrebljavati za rano otkrivanje moguće bolesti.

3. Zahtjevi u pogledu prostorâ i opreme karantenskih objekata za držane kopnene životinje osim primata, kako je navedeno u članku 14., jesu sljedeći:

(a) 

objekti moraju biti jasno razgraničeni, a pristup životinja i ljudi prostorima za životinje mora se kontrolirati;

(b) 

osoblje mora raspolagati dovoljno velikim prostorom za provedbu veterinarskih pregleda, koji uključuje svlačionice, tuševe i zahode;

(c) 

moraju biti dostupna odgovarajuća sredstva za hvatanje, ►C2  zatvaranje ◄ i, prema potrebi, sputavanje i izoliranje životinja;

(d) 

moraju biti dostupni oprema i prostori za čišćenje i dezinfekciju;

(e) 

dio objekta u kojem se drže životinje mora:

i. 

ako je to naložilo nadležno tijelo u cilju suočavanja s određenim rizicima za zdravlje životinja, biti zaštićen od insekata i raspolagati HEPA filtrima na otvorima za ulaz i izlaz zraka, unutarnjom kontrolom vektora, ulazom s dvostrukim vratima i operativnim postupcima;

ii. 

u slučaju ptica u zatočeništvu, biti zaštićen od ptica, muha i štetočina;

iii. 

moći se hermetički zatvoriti kako bi se mogla provesti fumigacija;

iv. 

biti primjerenog standarda i izgrađen tako da je onemogućen kontakt s vanjskim životinjama te da se pregled i eventualna obrada mogu lako provesti;

v. 

biti izgrađen tako da se podovi, zidovi i svi drugi materijali ili oprema mogu lako očistiti i dezinficirati.

DIO 9.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za zatvorene objekte u kojima se drže kopnene životinje iz članka 16.

1.  ►C2  Zahtjevi u pogledu karantene, izolacije i biosigurnosnih mjera u zatvorenim objektima u kojima se drže kopnene životinje, kako je navedeno u članku 16., jesu sljedeći: ◄

(a) 

smiju prihvatiti samo držane kopnene životinje koje su u karanteni provele razdoblje primjereno za bolesti relevantne za tu vrstu, ako te životinje dolaze iz objekta koji nije zatvoreni objekt;

(b) 

smiju prihvatiti samo primate koji zadovoljavaju pravila koja su stroga koliko i pravila navedena u članku 6.12.4. Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), izdanje 2018.;

(c) 

prema potrebi, moraju biti dostupni odgovarajući prostori za stavljanje u karantenu držanih kopnenih životinja koje su unesene iz drugih objekata.

2. Zahtjevi u pogledu mjera ►C2  nadziranja ◄ i kontrole zatvorenih objekata u kojima se drže kopnene životinje, kako je navedeno u članku 16., jesu sljedeći:

(a) 

plan ►C2  nadziranja bolesti ◄ mora uključivati odgovarajuću kontrolu zoonoza držanih kopnenih životinja te se mora provoditi i ažurirati ovisno o broju i vrsti držanih kopnenih životinja koje se nalaze u objektu te epidemiološkoj situaciji u objektu i oko njega u pogledu bolesti s popisa i emergentnih bolesti;

(b) 

držane kopnene životinje za koje se sumnja da su zaražene ili kontaminirane uzročnicima bolesti s popisa ili emergentne bolesti moraju se podvrgnuti kliničkom, laboratorijskom ili post mortem testiranju;

(c) 

cijepljenje i liječenje prijemljivih držanih kopnenih životinja protiv prenosivih bolesti moraju se provesti prema potrebi.

3. Zahtjevi u pogledu prostorâ i opreme zatvorenih objekata u kojima se drže kopnene životinje, kako je navedeno u članku 16., jesu sljedeći:

(a) 

objekti moraju biti jasno razgraničeni, a pristup životinja i ljudi prostorima za životinje mora se kontrolirati;

(b) 

dostupna su odgovarajuća sredstva za hvatanje, ►C2  zatvaranje ◄ i, prema potrebi, sputavanje i izoliranje životinja;

(c) 

prostori za smještaj životinja primjerenog su standarda i izgrađeni na sljedeći način:

i. 

tako da je onemogućen kontakt s vanjskim životinjama te da se pregled i eventualna obrada mogu lako provesti;

ii. 

tako da se podovi, zidovi i svi drugi materijali ili oprema mogu lako očistiti i dezinficirati.
PRILOG II.

PROGRAM MIKROBIOLOŠKE KONTROLE U VALIONICAMA I PROGRAMI ►C2  NADZIRANJA ◄ BOLESTI U OBJEKTIMA U KOJIMA SE DRŽI PERAD I U VALIONICAMA

DIO 1.

Program mikrobiološke kontrole u valionicama kako je navedeno u članku 7.

Program mikrobiološke kontrole za potrebe higijenskih kontrola uključuje sljedeće:

(a) 

uzorci iz okoliša moraju se prikupiti i bakteriološki pregledati;

(b) 

uzorci se moraju uzimati najmanje svakih šest tjedana, a svako uzorkovanje mora obuhvaćati 60 uzoraka.

DIO 2.

Programi ►C2  nadziranja ◄ bolesti u valionicama kako je navedeno u članku 7. u objektima u kojima se drži perad kako je navedeno u članku 8.

1. Ciljevi programâ ►C2  nadziranja ◄ bolesti

Dokazivanje da su jata iz odobrenih objekata u kojima se drži perad slobodna od uzročnika bolesti navedenih u točkama 2. i 3.

Programi ►C2  nadziranja ◄ bolesti obuhvaćaju barem uzročnike bolesti i navedene držane vrste iz točke 2.

2.  ►C2  Nadziranje bolesti koje ◄ se odnosi na serotipove salmonele relevantne za zdravlje životinja

2.1. 

Identifikacija infekcije sljedećim uzročnicima:

(a) 

Salmonella Pullorum: koja obuhvaća bakteriju Salmonella enterica ►C2  subsp. ◄ enterica serovar Gallinarum biokemijski varijetet (biovar) Pullorum;

(b) 

Salmonella Gallinarum: koja obuhvaća bakteriju Salmonella enterica ►C2  subsp. ◄ enterica serovar Gallinarum biokemijski varijetet (biovar) Gallinarum;

(c) 

Salmonella arizonae: koja obuhvaća bakteriju Salmonella enterica ►C2  subsp. ◄ arizonae serogrupe K (O18) arizonae.

2.2. 

Ciljane vrste peradi:

(a) 

za bakterije Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;

(b) 

za bakteriju Salmonella arizonae: Meleagris gallopavo.

2.3. 

Pregledi:

Svako jato mora se klinički pregledati tijekom svakog razdoblja nesenja ili proizvodnje u najpovoljnijem trenutku za otkrivanje predmetne bolesti.

2.4. 

Matrica uzorkovanja:

(a) 

uzorci koji se moraju uzimati iz svakog jata u objektu u kojem se drži perad, prema potrebi, jesu sljedeći:

i. 

za serološko testiranje: krv;

ii. 

za bakteriološko testiranje:

— 
post mortem tkiva, posebno tkiva jetre, slezene, jajnika, jajovoda i ileocekalnog spoja;
— 
uzorci iz okoliša;
— 
brisovi iz kloake živih ptica, posebno onih koje izgledaju bolesno ili za koje je utvrđena visoka seropozitivnost;
(b) 

uzorci za bakteriološko testiranje koji se uzimaju u valionici:

i. 

pilići koji se ne izlegnu (tj. zameci uginuli u ljusci);

ii. 

slabije razvijeni jednodnevni pilići;

iii. 

mekonij pilića;

iv. 

paperje ili prašina iz valionikâ i sa zidova valionica.

2.5. 

Okvir i učestalost uzorkovanja:

(a) 

u objektu u kojem se drži perad:

i. 

uzorkovanje za bakterije Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum:Vrsta

Vrijeme uzorkovanja

Broj ptica koje se uzorkuju/broj uzoraka iz okoliša

Perad za rasplod

Perad za proizvodnju

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix i Anas spp

Na početku nesenja

Tijekom proizvodnje najmanje jednom godišnje

60

ii. 

uzorkovanje za bakteriju Salmonella arizonae:Vrsta

Vrijeme uzorkovanja

Broj ptica koje se uzorkuju/broj uzoraka iz okoliša

Perad za rasplod

Perad za proizvodnju

Meleagris gallopavo

Na početku nesenja

Tijekom proizvodnje najmanje jednom godišnje

60

iii. 

broj ptica koje se uzorkuju u skladu s točkama i. i ii. nadležno tijelo može prilagoditi poznatoj prevalenciji infekcije u predmetnoj državi članici i učestalosti pojave bolesti u prošlosti u objektu. U svakom slučaju, uvijek se mora uzimati statistički značajan broj uzoraka za serološko/bakteriološko testiranje za otkrivanje infekcije;

(b) 

u valioniku se uzorci prikupljaju i pregledavaju najmanje svakih šest tjedana. To testiranje uključuje barem sljedeće:

i. 

jedan skupni uzorak paperja i mekonija pilića iz svakog valionika;

i

ii. 

uzorak:

— 
10 slabije razvijenih jednodnevnih pilića i 10 pilića uginulih u ljusci iz svakog jata podrijetla prisutnog u valioniku na dan uzimanja uzoraka;

ili

— 
20 slabije razvijenih jednodnevnih pilića iz svakog jata podrijetla prisutnog u valioniku na dan uzimanja uzoraka.
2.6. 

Obrada uzoraka i metode testiranja:

(a) 

prikupljeni uzorci moraju se podvrgnuti sljedećem:

i. 

serološkom testiranju ( 1 ):

ii. 

bakteriološkom testiranju kao alternativa ili nadopuna serološkom testiranju iz podtočke i.; međutim, uzorci za bakteriološko testiranje ne smiju se uzimati od peradi ili jaja koji su tretirani antimikrobnim lijekovima tijekom zadnja dva do tri tjedna prije testiranja;

(b) 

prikupljeni uzorci moraju se obraditi na sljedeći način:

i. 

izravno obogaćivanje u selenit-cistein bujonu za fekalne/mekonijske i crijevne uzorke ili drugim hranjivim podlogama koje su prikladne za uzorke kod kojih se očekuje konkurentska flora;

ii. 

neselektivno predobogaćivanje nakon kojeg slijedi selektivno obogaćivanje u Rappaport-Vassiliadis bujonu na bazi soje (RVS) ili Müller-Kauffmann tetrationat-novobiocin bujonu (MKTTn) za uzorke (kao što su zameci uginuli u ljusci) kod kojih se očekuje da će konkurentska flora biti minimalna;

iii. 

izravan namaz tkiva uzetog u aseptičkim uvjetima na minimalno selektivni agar, kao što je MacConkey agar;

iv. 

Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum ne razvijaju se dobro u modificiranoj polukrutoj hranjivoj podlozi Rappaport Vassiliadis (MSRV) koja se u Uniji upotrebljava za praćenje zoonotske bakterije Salmonella spp., no prikladna je za bakteriju Salmonella arizonae;

v. 

tehnikama otkrivanja moraju se moći razlikovati serološke reakcije na infekcije bakterijama Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum od seroloških reakcija koje nastaju zbog upotrebe cjepiva protiv bakterije Salmonella Enteritidis, u slučajevima kada je to cjepivo upotrijebljeno ( 2 ). Takva se cjepiva zato ne smiju upotrebljavati ako se provodi serološko praćenje. Ako se provelo to cijepljenje, mora se provesti bakteriološko testiranje, međutim upotrijebljenom potvrdnom metodom mora se moći uspostaviti razlika između sojeva živog cjepiva i terenskih sojeva.

2.7. 

Rezultati:

Jato se smatra pozitivnim ako se, nakon pozitivnih rezultata testiranja provedenog u skladu s točkama od 2.3. do 2.6., drugim testiranjem odgovarajuće vrste potvrdi infekcija uzročnicima bolesti.

3.  ►C2  Nadziranje bolesti koje ◄ se odnosi na bakteriju Mycoplasma spp. relevantnu za perad:

3.1. 

Identifikacija infekcije sljedećim uzročnicima:

(a) 

bakterijom Mycoplasma gallisepticum;

(b) 

bakterijom Mycoplasma meleagridis.

3.2. 

Ciljane vrste:

(a) 

za Mycoplasma gallisepticum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo;

(b) 

za Mycoplasma meleagridis: Meleagris gallopavo.

3.3. 

Pregledi:

Svako jato mora se klinički pregledati tijekom svakog razdoblja nesenja ili proizvodnje u najpovoljnijem trenutku za otkrivanje predmetne bolesti.

3.4. 

Matrica uzorkovanja:

Uzorci koji se uzimaju iz svakog jata u objektu u kojem se drži perad, prema potrebi, su sljedeći:

(a) 

krv;

(b) 

sperma;

(c) 

brisovi iz dušnika, nazalnih šupljina ili kloake;

(d) 

post mortem tkiva, posebno zračnih vrećica jednodnevnih pilića s lezijama;

(e) 

posebno za otkrivanje bakterije Mycoplasma meleagridis, jajovod i penis pura.

3.5. 

Okvir i učestalost uzorkovanja:

(a) 

uzorkovanje za bakteriju Mycoplasma gallisepticum:Vrsta

Vrijeme uzorkovanja

Broj ptica koje se uzorkuju

Perad za rasplod

Perad za proizvodnju

Gallus gallus

u dobi od 16 tjedana
na početku nesenja
i zatim svakih 90 dana

Tijekom proizvodnje svakih 90 dana

60
60
60

Meleagris gallopavo

u dobi od 20 tjedana
na početku nesenja
i zatim svakih 90 dana

Tijekom proizvodnje svakih 90 dana

60
60
60
(b) 

uzorkovanje za bakteriju Mycoplasma meleagridis:Vrsta

Vrijeme uzorkovanja

Broj ptica koje se uzorkuju

Perad za rasplod

Perad za proizvodnju

Meleagris gallopavo

— u dobi od 20 tjedana

— na početku nesenja

— i zatim svakih 90 dana

Tijekom proizvodnje svakih 90 dana

— 60

— 60

— 60

(c) 

broj ptica koje se uzorkuju u skladu s točkama (a) i (b) nadležno tijelo može prilagoditi poznatoj prevalenciji infekcije u predmetnoj državi članici i učestalosti pojave bolesti u prošlosti u objektu. U svakom slučaju, uvijek se moraju uzimati statistički značajni brojevi uzoraka za serološko/bakteriološko testiranje.

3.6. 

Pregledi, uzorkovanje i metode testiranja:

Testiranje na prisutnost infekcije serološkim, bakteriološkim i molekularnim testovima mora se provoditi na temelju validiranih metoda koje je priznalo nadležno tijelo.

3.7. 

Rezultati:

Jato se smatra pozitivnim ako se, nakon pozitivnih rezultata testiranja provedenog u skladu s točkama od 3.3. do 3.6., drugim testiranjem odgovarajuće vrste potvrdi infekcija uzročnicima bolesti.

DIO 3.

Dodatne informacije o dijagnostičkim tehnikama

Laboratoriji koje je nadležno tijelo odredilo za provedbu testiranja u skladu s dijelovima 1. i 2. ovog Priloga mogu pronaći detaljniji opis dijagnostičkih tehnika u Priručniku o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), izdanje 2018.
PRILOG III.

SREDSTVA OZNAČIVANJA DRŽANIH KOPNENIH ŽIVOTINJA

Sredstva označivanja držanih kopnenih životinja jesu sljedeća:

(a) 

konvencionalna ušna markica;

(b) 

konvencionalni povez oko gležnja;

(c) 

elektronička ušna markica;

(d) 

bolus elektronički transponder za preživače;

(e) 

injektibilni transponder;

(f) 

elektronički povez oko gležnja;

(g) 

tetovaža;

(h) 

nožni prsten.( 1 ) Serološko testiranje kod ptičjih vrsta, osim vrsta Galliformes, ponekad dovodi do neprihvatljivo visokog udjela lažno pozitivnih reakcija.

( 2 ) Trenutačno nema testa s pomoću kojeg se može razlikovati reakcija na infekciju bakterijama Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum od reakcije na cjepivo za navedeni serotip.

Top