EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1715-20210421

Consolidated text: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1715 оd 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata (Uredba o IMSOC-u) (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/2021-04-21

02019R1715 — HR — 21.04.2021 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1715

оd 30. rujna 2019.

o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata („Uredba o IMSOC-u”)

(Tekst značajan za EGP)

( L 261 14.10.2019, 37)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/547 оd 29. ožujka 2021.

  L 109

60

30.3.2021


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 303, 25.11.2019,  37 (2019/1715)
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1715

оd 30. rujna 2019.

o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata („Uredba o IMSOC-u”)

(Tekst značajan za EGP)Poglavlje 1.

Predmet, područje primjene i definicije

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  

Ovom se Uredbom utvrđuje sljedeće:

(a) 

posebni uvjeti i postupci koji se primjenjuju na slanje obavijesti i dodatnih informacija u okviru sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), koje treba utvrditi na temelju Uredbe (EZ) br. 178/2002;

(b) 

postupci za uspostavu i upotrebu računalnog sustava za obavješćivanje i izvješćivanje o bolestima u Uniji, koji Komisija treba uspostaviti i njime upravljati u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) 2016/429;

(c) 

posebna pravila, uključujući rokove, za podnošenje obavijesti, koja treba utvrditi na temelju Uredbe (EU) 2016/2031;

(d) 

pravila za računalnu obradu i razmjenu informacija, podataka i dokumenata u sustavu za upravljanje informacijama za službene kontrole (IMSOC) potrebnih za provedbu službenih kontrola propisanih Uredbom (EU) 2017/625, koja se odnose na sljedeće:

i. 

format zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta (ZZUD) iz članka 56. Uredbe (EU) 2017/625, uključujući njegov elektronički ekvivalent, te upute za njegovo predavanje i upotrebu;

ii. 

ujednačene sustave suradnje među carinskim tijelima, nadležnim tijelima i drugim tijelima, kako je navedeno u članku 75. Uredbe (EU) 2017/625;

iii. 

izdavanje elektroničkih certifikata i upotrebu elektroničkih potpisa za službene certifikate iz članka 87. Uredbe (EU) 2017/625;

iv. 

standardne formate za razmjenu informacija u okviru administrativne pomoći i suradnje iz glave IV. Uredbe (EU) 2017/625 za sljedeće:

— 
zahtjeve za pomoć;
— 
česte i ponavljajuće obavijesti i odgovore,
v. 

specifikacije tehničkih alata i postupke za komunikaciju među tijelima za vezu određenima u skladu s člankom 103. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625;

vi. 

pravilno funkcioniranje sustava IMSOC iz glave VI. poglavlja IV. Uredbe (EU) 2017/625.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„komponenta” znači elektronički sustav integriran u sustav IMSOC;

2. 

„mreža” znači skupina članova koji imaju pristup određenoj komponenti;

3. 

„član mreže” znači nadležno tijelo države članice, Komisija, agencija EU-a, nadležno tijelo treće zemlje ili međunarodna organizacija koje/koja ima pristup najmanje jednoj komponenti;

4. 

„kontaktna točka” znači kontaktna točka koju je član mreže odredio kao svojeg predstavnika;

5. 

„nacionalni sustav države članice” znači računalni informacijski sustav u vlasništvu države članice, koja ga je uspostavila prije stupanja na snagu Uredbe (EU) 2017/625 radi upravljanja, obrade i razmjene podataka, informacija i dokumenata o službenim kontrolama i koji omogućuje elektroničku razmjenu podataka s odgovarajućom komponentom;

6. 

„međunarodna organizacija” znači bilo koje od međunarodno priznatih tijela navedenih u članku 121. točki (g) Uredbe (EU) 2017/625, ili slična međuvladina organizacija;

7. 

„iRASFF” znači elektronički sustav za provedbu postupaka u okviru RASFF-a i AAC-a opisanih u članku 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 odnosno člancima od 102. do 108. Uredbe (EU) 2017/625;

▼M1 —————

▼M1

9. 

„mreža RASFF” znači sustav brzog uzbunjivanja uspostavljen u obliku mreže člankom 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 u svrhu obavješćivanja na koje se upućuje u točkama od 15. do 20. ovog članka.

▼B

10. 

„mreža AAC” znači mreža koju čine Komisija i tijela za vezu koja su države članice odredile u skladu s člankom 103. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625 radi olakšavanja komunikacije među nadležnim tijelima;

▼M1

11. 

„mreža za prijevare” znači mreža koju čine Komisija, Europol i tijela za vezu koja su države članice odredile u skladu s člankom 103. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625 radi olakšavanja razmjene informacija o obavijestima o prijevarama kako su definirane u točki 21.;

12. 

„mreža za uzbunjivanje i suradnju” znači mreža koju čine RASFF, AAC i mreže za prijevare;

▼B

13. 

„jedinstvena kontaktna točka” znači kontaktna točka koja se sastoji od kontaktnih točaka RASFF-a i AAC-a u svakoj državi članici, neovisno o tome jesu li one fizički smještene u istoj administrativnoj jedinici;

▼M1

14. 

„obavijest o neusklađenosti” znači obavijest u sustavu iRASFF o neusklađenosti s pravilima iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625 koja ne predstavlja rizik u smislu članka 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članka 29. Uredbe (EZ) br. 183/2005;

▼B

15. 

„obavijest o uzbuni” znači obavijest u sustavu iRASFF o ozbiljnom izravnom ili neizravnom riziku koji potječe od hrane, materijala koji dolazi u dodir s hranom ili hrane za životinje u smislu članka 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članka 29. Uredbe (EZ) br. 183/2005 koji zahtijeva ili bi mogao zahtijevati brzo djelovanje drugog člana mreže RASFF;

16. 

„informativna obavijest” znači obavijest u sustavu iRASFF o ozbiljnom izravnom ili neizravnom riziku koji potječe od hrane, materijala koji dolazi u dodir s hranom ili hrane za životinje u smislu članka 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članka 29. Uredbe (EZ) br. 183/2005 koji ne zahtijeva brzo djelovanje drugog člana mreže RASFF;

17. 

„informativna obavijest za daljnje postupanje” znači informativna obavijest povezana s proizvodom koji se stavlja ili bi se mogao staviti na tržište u zemlji drugog člana mreže RASFF;

18. 

„informativna obavijest na znanje” znači informativna obavijest povezana s proizvodom koji:

i. 

je prisutan samo u zemlji člana mreže koji podnosi obavijest; ili

ii. 

nije stavljen na tržište; ili

iii. 

više nije na tržištu;

19. 

„obavijest o novosti” znači obavijest u sustavu iRASFF koja se odnosi na rizik koji potječe od hrane, materijala koji dolazi u dodir s hranom ili hrane za životinje u smislu članka 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članka 29. Uredbe (EZ) br. 183/2005 i koja dolazi iz neformalnog izvora, sadržava neprovjerene informacije ili se odnosi na još neidentificirani proizvod;

▼M1

20. 

„obavijest o odbijanju na granici” znači obavijest u sustavu iRASFF o odbijanju proizvodne partije, kontejnera ili pošiljke hrane, materijala koji dolazi u kontakt s hranom ili hrane za životinje zbog rizika na koji se upućuje u članku 50. stavku 3. prvom podstavku točki (c) Uredbe (EZ) br. 178/2002 i članku 29. Uredbe (EZ) br. 183/2005.;

21. 

„obavijest o prijevari” znači obavijest o neusklađenosti u sustavu iRASFF koja se odnosi na sumnju na namjerno djelovanje poduzeća ili pojedinaca u svrhu obmanjivanja kupaca i stjecanja neopravdane prednosti kojim se krše pravila iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625;

22. 

„izvorna obavijest” znači obavijest o neusklađenosti, obavijest o uzbuni, informativna obavijest, obavijest o novosti, obavijest o prijevari ili obavijest o odbijanju na granici;

▼B

23. 

„dodatna obavijest” znači obavijest u sustavu iRASFF koja sadržava dodatne informacije u odnosu na izvornu obavijest;

24. 

„zahtjev” znači zahtjev za administrativnu pomoć podnesen u sustavu iRASFF koji se temelji na izvornoj ili dodatnoj obavijesti i omogućuje razmjenu informacija na temelju članaka od 104. do 108. Uredbe (EU) 2017/625;

25. 

„odgovor” znači odgovor na zahtjev za administrativnu pomoć podnesen u sustavu iRASFF koji se temelji na izvornoj ili dodatnoj obavijesti i omogućuje razmjenu informacija na temelju članaka od 104. do 108. Uredbe (EU) 2017/625;

26. 

„član mreže ili kontaktna točka koji/koja podnosi obavijest” znači član mreže ili kontaktna točka koji/koja šalje obavijest drugom članu mreže ili drugoj kontaktnoj točki;

27. 

„član mreže ili kontaktna točka koji/koja prima obavijest” znači član mreže ili kontaktna točka koji/koja prima obavijest drugog člana mreže ili druge kontaktne točke;

28. 

„član mreže ili kontaktna točka kojem/kojoj je upućen zahtjev” znači član mreže ili kontaktna točka kojem/kojoj drugi član mreže ili druga kontaktna točka upućuje obavijest na koju je potrebno odgovoriti;

29. 

„ADIS” znači računalni informacijski sustav za obavješćivanje i izvješćivanje o bolestima koji Komisija treba uspostaviti i njime upravljati u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) 2016/429;

30. 

„mreža ADIS” znači mreža za funkcioniranje sustava ADIS koju čine Komisija i nadležna tijela država članica;

31. 

„EUROPHYT” znači elektronički sustav obavješćivanja koji Komisija treba uspostaviti, koji treba biti povezan i kompatibilan sa sustavom IMSOC i služi državama članicama za podnošenje obavijesti EUROPHYT o izbijanju u skladu s člankom 103. Uredbe (EU) 2016/2031;

32. 

„obavijest EUROPHYT o izbijanju” znači obavijest koja se podnosi u sustavu EUROPHYT i odnosi se na bilo koje od navedenog:

(a) 

službeno potvrđena prisutnost karantenskog štetnog organizma Unije na području Unije, kako je navedeno u članku 11. prvom stavku točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2016/2031;

(b) 

službeno potvrđena prisutnost štetnog organizma koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije, kako je navedeno u članku 29. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031;

(c) 

prisutnost ili neposredna opasnost od ulaska na područje Unije ili širenja na području Unije štetnog organizma koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije, kako je navedeno u članku 30. točki 1. Uredbe (EU) 2016/2031;

(d) 

službeno potvrđena prisutnost karantenskog štetnog organizma zaštićenog područja, kako je navedeno u članku 33. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031;

▼M1 —————

▼B

35. 

„mreža EUROPHYT za izbijanja” znači mreža za funkcioniranje sustava EUROPHYT koju čine Komisija i nadležna tijela država članica;

36. 

„TRACES” znači računalni sustav iz članka 133. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/625 koji služi za razmjenu podataka, informacija i dokumenata;

37. 

„mreža TRACES” znači mreža za funkcioniranje sustava TRACES koju čine Komisija i nadležna tijela država članica;

38. 

„elektronički potpis” znači elektronički potpis kako je definiran u članku 3. točki 10. Uredbe (EU) br. 910/2014;

39. 

„napredni elektronički potpis” znači elektronički potpis koji je u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2015/1506;

40. 

„kvalificirani elektronički potpis” znači elektronički potpis kako je definiran u članku 3. točki 12. Uredbe (EU) br. 910/2014;

41. 

„napredni elektronički pečat” znači elektronički pečat koji je u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2015/1506;

42. 

„kvalificirani elektronički pečat” znači elektronički pečat kako je definiran u članku 3. točki 27. Uredbe (EU) br. 910/2014;

43. 

„kvalificirani elektronički vremenski žig” znači elektronički vremenski žig kako je definiran u članku 3. točki 34. Uredbe (EU) br. 910/2014;

44. 

„kontrolna točka” znači kontrolna točka kako je navedena u članku 53. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2017/625;

45. 

„kontrolna jedinica” znači jedinica koja raspolaže tehnologijom i opremom potrebnom za učinkovito upravljanje odgovarajućom komponentom te je određena za tu svrhu kako slijedi:

(a) 

„središnja kontrolna jedinica” za središnje nadležno tijelo države članice;

(b) 

„regionalna kontrolna jedinica” za regionalna nadležna tijela države članice;

(c) 

„lokalna kontrolna jedinica” za lokalna nadležna tijela države članice.

Poglavlje 2.

Opća načela i zaštita podataka

Članak 3.

Komponente sustava IMSOC

1.  

Sustav IMSOC sastoji se od sljedećih komponenata:

(a) 

iRASFF;

(b) 

ADIS;

(c) 

EUROPHYT;

(d) 

TRACES.

2.  
Komponente iz stavka 1. funkcioniraju u skladu s općim načelima i pravilima o zaštiti podataka utvrđenima u ovom poglavlju.

Članak 4.

Komponente, mreže i kontaktne točke

1.  
Svaka komponenta ima mrežu, čija je Komisija članica.
2.  
Svaki član mreže određuje najmanje jednu kontaktnu točku i o njoj obavješćuje kontaktnu točku Komisije, navodeći njezine podatke za kontakt. Članovi mreže odmah obavješćuju kontaktnu točku Komisije o svim promjenama u tom pogledu.
3.  
Kontaktna točka Komisije održava i ažurira popis kontaktnih točaka i stavlja ga na raspolaganje svim članovima mreže.
4.  

Komisija uspostavlja upravljačku strukturu koja usmjerava razvoj sustava IMSOC, određuje njegove prioritete i prati primjenjuje li se sustav ispravno. Upravljačka struktura sastoji se od sljedećeg:

(a) 

odbor za operativno upravljanje, u suradnji s državama članicama, koji barem jednom godišnje raspravlja o prioritetima i razvoju svake komponente;

(b) 

podskupine u odboru za operativno upravljanje koje redovito raspravljaju o prioritetima i razvoju posebnih funkcija svake komponente.

Članak 5.

Vlasništvo nad podacima, informacijama i dokumentima i s time povezane odgovornosti

1.  
Svaki član mreže vlasnik je podataka, informacija i dokumenata koje u odgovarajuću komponentu unesu ili u njoj proizvedu njegova kontaktna točka ili korisnici koji djeluju pod njegovom odgovornosti te je odgovoran za njih.
2.  
Svaki potpisnik, nadležno tijelo kojemu potpisnik pripada ili nadležno tijelo koje stvara elektronički pečat vlasnik je dijela dokumenata koji potpiše odnosno zapečati u sustavu TRACES te odgovara za njega.
3.  
Ako dokument u sustavu TRACES potpisuje više od jednog potpisnika, svaki je od njih vlasnik dijela dokumenta koji potpisuje te odgovara za njega.

Članak 6.

Poveznice među komponentama

1.  

Ciljevi su poveznica među komponentama sljedeći:

(a) 

dopuna podataka, informacija ili dokumenata u jednoj ili više komponenata podacima, informacijama ili dokumentima koji su već uneseni u drugu komponentu; i

(b) 

pružanje relevantnih i ažuriranih informacija svakom članu mreže kako bi on mogao obavljati svoje zadaće u skladu s pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi za svaku komponentu; i

(c) 

podrška i upravljanje postupcima za

i. 

određivanje i mijenjanje stopa učestalosti provjera identiteta i fizičkih provjera pošiljaka koje sadržavaju kategorije životinja i robe iz članka 47. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/625;

ii. 

primjenu učestalosti provjera identiteta i fizičkih provjera pošiljaka koje sadržavaju kategorije životinja i robe iz točaka (d), (e) i (f) istog članka;

iii. 

koordiniranu provedbu pojačanih službenih kontrola od strane nadležnih tijela u slučaju sumnje na neusklađenost, kako je navedeno u članku 65. stavku 6. te uredbe.

2.  

Poveznice iz stavka 1. uključuju sljedeće poveznice:

(a) 

između sustava iRASFF i TRACES, čime se omogućuje razmjena podataka koji se odnose na obavijesti o odbijanju na granici i na zajedničke zdravstvene ulazne dokumente;

▼M1

(b) 

između sustava EUROPHYT i TRACES, čime se omogućuje razmjena podataka koji se odnose na obavijesti EUROPHYT o izbijanju;

(c) 

među sustavima iRASFF i TRACES, čime se omogućuje razmjena podataka koji se odnose na dotadašnje rezultate subjekata u pogledu poštovanja pravila iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625;

▼M1

(d) 

između sustava ADIS i sustava TRACES, čime se omogućuje razmjena podataka i informacija koji se odnose na obavijesti u Uniji.

▼B

Članak 7.

Elektronička razmjena podataka između komponenata i drugih elektroničkih sustava

1.  

Podaci između sustava IMSOC i drugih elektroničkih sustava, među ostalim nacionalnih sustava država članica, razmjenjuju se:

(a) 

na temelju međunarodnih standarda relevantnih za određenu komponentu i u formatima XML, CMS ili PDF;

(b) 

upotrebom posebnih rječnika podataka i primjenom poslovnih pravila dostupnih u odgovarajućoj komponenti.

2.  

Komisija državama članicama stavlja na raspolaganje sljedeće:

(a) 

učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera iz članka 6. stavka 1. točke (c) podtočke i.;

(b) 

stope učestalosti i rezultate koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola od strane nadležnih tijela iz članka 6. stavka 1. točke (c) podtočke iii.;

(c) 

rječnike podataka i poslovna pravila iz stavka 1. točke (b).

3.  
U suradnji s državama članicama Komisija sastavlja sporazum o razini usluge kojim se uređuje održavanje elektroničke razmjene podataka između odgovarajućih komponenata i drugih elektroničkih sustava, među ostalim nacionalnih sustava država članica.

Članak 8.

Obveze i prava Komisije

1.  
Komisija osigurava funkcioniranje, održavanje, podršku i potrebno ažuriranje ili razvoj softvera i informatičke infrastrukture komponenata.
2.  

Komisija ima pristup svim podacima, informacijama i dokumentima u svakoj komponenti radi praćenja razmjene podataka, informacija i dokumenata koji se unose u te komponente ili proizvode u njima i utvrđivanja aktivnosti koje nisu u skladu s pravilima iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625 ili za koje se čini da nisu u skladu s tim pravilima te

(a) 

imaju ili bi mogle imati posljedice u više od jedne države članice; ili

(b) 

odvijaju se ili se čini da se odvijaju u više od jedne države članice.

Članak 9.

Uvjeti za odobravanje djelomičnog pristupa sustavu IMSOC trećim zemljama i međunarodnim organizacijama

1.  

Po primitku propisno obrazloženog zahtjeva Komisija, u suradnji s državama članicama, može odobriti nadležnom tijelu treće zemlje ili međunarodnoj organizaciji djelomičan pristup funkcijama jedne ili više komponenata i određenim podacima, informacijama i dokumentima koji su uneseni u njih ili proizvedeni u njima, ako podnositelj zahtjeva dokaže da u vezi s predmetnom komponentom ispunjava sljedeće uvjete:

(a) 

pravno je i operativno sposoban bez nepotrebnog odgađanja pružiti potrebnu pomoć kako bi osigurao ispravno funkcioniranje komponente za koju zahtijeva djelomičan pristup;

(b) 

odredio je kontaktnu točku za tu svrhu.

2.  
Djelomični pristup iz stavka 1. ne uključuje pristup osobnim podacima koji se obrađuju u komponenti za koju se odobrava djelomičan pristup.
3.  
Odstupajući od stavka 2., djelomičan pristup može uključivati pristup osobnim podacima ako treća zemlja ili međunarodna organizacija koja je podnijela zahtjev ispunjava uvjete za zakonit prijenos osobnih podataka utvrđene uredbama (EU) 2016/679 i (EU) 2018/1725.

Članak 10.

Obrada osobnih podataka

1.  

Osobni podaci obrađuju se u svakoj komponenti za potrebe obavljanja službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti. Osobni podaci pripadaju posebno jednoj od sljedećih kategorija:

(a) 

kontaktne točke, subjekti, uvoznici, izvoznici, prijevoznici i laboratorijski tehničari ako se osobni podaci zahtijevaju na temelju prava Unije;

(b) 

korisnici svake komponente.

2.  
Pri obradi osobnih podataka na temelju ove Uredbe države članice postupaju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom (EU) 2016/680, a Komisija postupa u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Članak 11.

Voditelji obrade podataka i zajedničko vođenje obrade podataka

1.  
Komisija i nadležna tijela država članica zajednički su voditelji obrade podataka u postupcima obrade podataka u svakoj od komponenata.
2.  

Komisija je odgovorna za sljedeće:

(a) 

određivanje i primjenu tehničkih sredstava kojima se ispitanicima omogućuje da ostvaruju svoja prava i osiguravanje ostvarivanja tih prava u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725;

(b) 

osiguravanje sigurnosti obrade u svakoj komponenti u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) 2018/1725;

(c) 

određivanje kategorija vlastitog osoblja i vanjskih pružatelja usluga kojima se može odobriti pristup komponentama;

(d) 

izvješćivanje Europskog nadzornika za zaštitu podataka o svakoj povredi osobnih podataka u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2018/1725 i obavješćivanje ispitanika o svakoj povredi osobnih podataka u skladu s člankom 35. iste uredbe;

(e) 

osiguravanje odgovarajuće osposobljenosti vlastitog osoblja i vanjskih izvođača za obavljanje njihovih zadaća u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

3.  

Nadležna tijela država članica odgovorna su za sljedeće:

(a) 

osiguravanje da ispitanik ostvaruje svoja prava u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i ovom Uredbom;

(b) 

osiguravanje sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka u skladu s poglavljem IV. odjeljkom 2. Uredbe (EU) 2016/679;

(c) 

određivanje osoblja koje ima pristup određenoj komponenti;

(d) 

osiguravanje odgovarajuće osposobljenosti osoblja koje ima pristup određenoj komponenti za obavljanje njegovih zadaća u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i, ako je primjereno, Direktivom (EU) 2016/680.

4.  
Nadležna tijela država članica mogu odrediti različite zajedničke voditelje obrade podataka u istoj državi članici za potrebe ispunjavanja jedne ili više obveza iz stavka 3.

Poglavlje 3.

Komponente, mreže i kontaktne točke

Odjeljak 1.

IRASFF

▼M1

Članak 12.

Tijela za vezu odgovorna za razmjenu određenih vrsta informacija

Države članice navode koja su tijela za vezu, određena u skladu s člankom 103. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625, odgovorna za razmjenu informacija o obavijestima o prijevarama.

▼B

Članak 13.

Jedinstvena kontaktna točka

1.  

Jedinstvena kontaktna točka u svakoj državi članici odgovorna je za sljedeće:

(a) 

uspostavu djelotvornih mehanizama za neometanu razmjenu relevantnih informacija sa svim relevantnim nadležnim tijelima u okviru svoje nadležnosti, koji omogućuju neposredno slanje obavijesti, zahtjeva ili odgovora nadležnim tijelima koja trebaju poduzeti odgovarajuće mjere te pravilnu pohranu obavijesti, zahtjeva ili odgovora;

(b) 

određivanje svojih uloga i dužnosti te uloga i dužnosti relevantnih nadležnih tijela u svojoj nadležnosti koje se odnose na pripremu i slanje obavijesti, zahtjeva i odgovora te procjenu i distribuciju obavijesti, zahtjeva i odgovora drugih članova mreže za uzbunjivanje i suradnju.

▼M1

2.  
Države članice mogu uključiti svoju kontaktnu točku za mrežu za prijevare u svoju jedinstvenu kontaktnu točku.

▼B

3.  
Komunikacija u mreži RASFF odvija se preko jedinstvene kontaktne točke.

Članak 14.

Dužnosti članova mreže za uzbunjivanje i suradnju

1.  
Članovi mreže za uzbunjivanje i suradnju osiguravaju učinkovito funkcioniranje mreža koje su u njihovoj nadležnosti.
2.  
Svaka određena kontaktna točka mreže za uzbunjivanje i suradnju dostavlja kontaktnoj točki Komisije detaljne informacije o osobama koje njome upravljaju i njihove podatke za kontakt. U tu se svrhu služi obrascem s informacijama o kontaktnim točkama koji na raspolaganje stavlja Komisija.
3.  
Kontaktne točke mreže RASFF osiguravaju dostupnost dežurnog službenika kojemu se moguće obratiti u hitnim slučajevima 24 sata dnevno sedam dana u tjednu.

Članak 15.

Informacije koje se razmjenjuju u sustavu iRASFF

1.  
Kontaktne točke mreže za uzbunjivanje i suradnju razmjenjuju informacije za potrebe članka 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i glave IV. Uredbe (EU) 2017/625 isključivo u sustavu iRASFF i to u obliku obavijesti, zahtjeva i odgovora.
2.  
Kontaktne točke mreže za uzbunjivanje i suradnju ispunjavaju relevantna polja obavijesti kako bi se omogućila jasna identifikacija proizvoda, rizika, slučajeva neusklađenosti i sumnje na prijevaru, ako je moguće pružile informacije koje će omogućiti sljedivost, te utvrdile kontaktne točke koje su odgovorne za slanje dodatnih obavijesti ili odgovora na zahtjev.
3.  
Obavijesti koje se šalju mogu biti izvorne obavijesti ili dodatne obavijesti.
4.  
U zahtjevima i odgovorima navode se kontaktne točke mreže za uzbunjivanje i suradnju kojima su oni upućeni.

Članak 16.

Obavijesti o neusklađenosti

1.  

Kontaktne točke mreže za uzbunjivanje i suradnju razmjenjuju bez nepotrebnog odgađanja obavijesti o neusklađenosti, u kojima se navodi barem sljedeće:

(a) 

ime tijela nadležnog za postupanje u vezi s obavijesti, ako to nije kontaktna točka;

(b) 

opis moguće neusklađenosti;

(c) 

ako je moguće, identitet subjekata povezanih s mogućom neusklađenosti;

(d) 

pojedinosti o uključenim životinjama ili robi;

(e) 

sve informacije o rizicima na koje se sumnja;

(f) 

napomenu o tome odnosi li se obavijest na mogući slučaj neusklađenosti koja proizlazi iz prijevarnih praksi.

2.  
Kontaktna točka Komisije bez nepotrebnog odgađanja provjerava svaku razmijenjenu obavijest o neusklađenosti.

Članak 17.

Obavijesti o uzbuni

1.  
Kontaktne točke mreže RASFF podnose obavijesti o uzbuni kontaktnoj točki Komisije bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 48 sati od kada su obaviještene o njoj.
2.  
Obavijesti o uzbuni sadržavaju sve dostupne informacije koje su propisane člankom 16. stavkom 1. te sve informacije o riziku i proizvodu od kojeg on potječe. Međutim, činjenica da nisu prikupljene sve relevantne informacije ne smije nepotrebno odgoditi slanje obavijesti o uzbuni.
3.  
Kontaktna točka Komisije provjerava obavijesti o uzbuni i prosljeđuje ih kontaktnim točkama mreže za uzbunjivanje i suradnju u roku od 24 sata od njihova primitka.
4.  
Izvan radnog vremena Komisije kontaktne točke mreže RASFF najavljuju slanje obavijesti o uzbuni ili dodatne obavijesti uz obavijest o uzbuni telefonskim pozivom na broj telefona za hitne slučajeve kontaktne točke Komisije i navode na koje se zemlje članice mreže RASFF obavijest odnosi. Kontaktna točka Komisije obavješćuje uključene kontaktne točke mreže RASFF telefonskim pozivom na njihove brojeve za hitne slučajeve.

Članak 18.

Informativne obavijesti

1.  
Kontaktne točke mreže RASFF bez nepotrebnog odgađanja podnose informativne obavijesti kontaktnoj točki Komisije.
2.  
Informativne obavijesti sadržavaju sve dostupne informacije koje su propisane člankom 16. stavkom 1. te sve informacije o riziku i proizvodu od kojeg on potječe.
3.  
Kontaktna točka Komisije provjerava informativne obavijesti i prosljeđuje ih kontaktnim točkama mreže za uzbunjivanje i suradnju bez nepotrebnog odgađanja nakon njihova primitka.

Članak 19.

Obavijesti o novosti

1.  
Kontaktne točke mreže za uzbunjivanje i suradnju mogu kontaktnoj točki Komisije dostavljati obavijesti o novosti.
2.  
Obavijesti o novosti sadržavaju sve informacije koje su propisane člankom 16. stavkom 1., ako su dostupne.
3.  
Kontaktna točka Komisije provjerava obavijesti o novosti i prosljeđuje ih kontaktnim točkama mreže za uzbunjivanje i suradnju bez nepotrebnog odgađanja nakon njihova primitka.

Članak 20.

Obavijesti o odbijanju na granici

1.  
Kontaktne točke mreže RASFF bez nepotrebnog odgađanja prosljeđuju obavijesti o odbijanju na granici kontaktnim točkama mreže za uzbunjivanje i suradnju.
2.  
Obavijesti o odbijanju na granici sadržavaju sve informacije propisane člankom 16. stavkom 1. i sve informacije o riziku i proizvodu od kojeg on potječe.
3.  
Informacije iz stavka 2. šalju se putem sustava TRACES svim graničnim kontrolnim postajama.
4.  
Kontaktna točka Komisije provjerava svaku poslanu obavijest o odbijanju na granici.

▼M1

Članak 21.

Obavijesti o prijevarama

1.  

Kontaktne točke mreže za prijevare razmjenjuju obavijesti o prijevarama u kojima se navodi barem sljedeće:

(a) 

sve informacije propisane člankom 16. stavkom 1.;

(b) 

opis prijevarne prakse na koju se sumnja;

(c) 

ako je moguće, identitet uključenih subjekata;

(d) 

informacije o tome je li u tijeku policijska ili sudska istraga prijevarne prakse na koju se sumnja;

(e) 

informacije o nalozima policijskih ili sudskih tijela čim oni postanu dostupni i smiju se otkriti.

2.  
Kontaktne točke mreže za prijevare dostavljaju sve informacije o zdravstvenim rizicima kontaktnoj točki mreže RASFF bez nepotrebnog odgađanja.
3.  
Kontaktna točka Komisije bez nepotrebnog odgađanja provjerava svaku razmijenjenu obavijest o prijevarama.

▼B

Članak 22.

Dodatne obavijesti

1.  
Ako član mreže za uzbunjivanje i suradnju ima dodatne informacije koje se odnose na izvornu obavijest, predmetna kontaktna točka odmah šalje dodatnu obavijest toj mreži.
2.  
Ako kontaktna točka iz stavka 1. zatraži dodatne informacije koje se odnose na izvornu obavijest, te se informacije dostavljaju mreži za uzbunjivanje i suradnju u mjeri u kojoj je to moguće i bez nepotrebnog odgađanja.
3.  
Ako član mreže RASFF poduzme mjere po primitku izvorne obavijesti u skladu s člankom 50. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 178/2002, kontaktna točka te mreže odmah šalje detaljnu dodatnu obavijest mreži za uzbunjivanje i suradnju.
4.  

Ako mjera iz stavka 3. uključuje zadržavanje proizvoda i njegovo vraćanje otpremniku u zemlji drugog člana mreže RASFF,

(a) 

član mreže koji poduzima mjeru dostavlja relevantne informacije o vraćenom proizvodu u dodatnoj obavijesti, osim ako su te informacije već bile u potpunosti navedene u izvornoj obavijesti;

(b) 

drugi član mreže dostavlja u dodatnoj obavijesti informacije o mjerama poduzetima u vezi s vraćenim proizvodom.

5.  
Odstupajući od stavka 1., ako je na temelju dodatne obavijesti klasifikacija izvorne obavijesti izmijenjena u obavijest o opasnosti ili informativnu obavijest, član mreže za uzbunjivanje i suradnju podnosi tu obavijest kontaktnoj točki Komisije, koja je provjerava i šalje kontaktnim točkama mreže za uzbunjivanje i suradnju u roku utvrđenom u članku 17. ili članku 18.

Članak 23.

Pristup obavijestima u sustavu iRASFF

1.  
Svi članovi mreže za uzbunjivanje i suradnju imaju pristup obavijestima o opasnosti, informativnim obavijestima, obavijestima o novosti ili obavijestima o odbijanju na granici.
2.  
Ne dovodeći u pitanje Komisijino pravo na pristup na temelju članka 8. stavka 2., samo članovi mreže za uzbunjivanje i suradnju koji podnose ili primaju obavijest i kojima je upućen zahtjev imaju pristup obavijestima o neusklađenosti. Međutim, drugi članovi mreže imaju pristup informacijama iz članka 16. stavka 1. točaka (a), (b) i (e).

▼M1

3.  
Ne dovodeći u pitanje Komisijino pravo na pristup na temelju članka 8. stavka 2., samo članovi mreže za prijevare koji podnose ili primaju obavijest i kojima je upućen zahtjev imaju pristup obavijestima o prijevarama.

▼B

Članak 24.

Provjera i objava obavijesti

1.  

Pri provjeri obavijesti kontaktna točka Komisije provjerava sljedeće:

(a) 

cjelovitost i čitljivost obavijesti;

(b) 

točnost pravne osnove na kojoj se temelji obavijest; međutim, netočna pravna osnova ne sprečava slanje obavijesti ako je utvrđen rizik;

(c) 

je li prijava obuhvaćena područjem primjene mreže RASFF;

(d) 

jesu li ključne informacije u obavijesti navedene na jeziku koji će kontaktna točka mreže za uzbunjivanje i suradnju lako razumjeti;

(e) 

usklađenost s ovom Uredbom;

(f) 

moguće ponavljanje istog subjekta i/ili opasnosti i/ili zemlje podrijetla.

▼M1

2.  
Odstupajući od stavka 1., provjera obavijestī o neusklađenosti, prijevarama i o odbijanju na granici obuhvaća točke (b), (c) i (e) tog stavka.

▼B

3.  
Nakon što kontaktna točka Komisije provjeri obavijest u skladu sa stavkom 1. ili 2., može objaviti sažetak obavijesti o opasnosti, informativne obavijesti, obavijesti o odbijanju na granici i obavijesti o neusklađenosti, navodeći informacije o klasifikaciji i statusu obavijesti, utvrđenom proizvodu i rizicima, zemlji podrijetla, zemljama u kojima je proizvod distribuiran, članu mreže koji je poslao obavijest, razlozima za podnošenje obavijesti i o poduzetim mjerama.
4.  
Komisija objavljuje godišnje izvješće o obavijestima podnesenima u sustavu iRASFF.

Članak 25.

Povlačenje i izmjene obavijesti

1.  

Ako se čini da se mjera koja će se poduzeti temelji na neosnovanim informacijama ili da je obavijest poslana pogreškom, bilo koja kontaktna točka mreže za uzbunjivanje i suradnju može zatražiti:

▼M1

(a) 

od kontaktne točke koja je podnijela obavijest da povuče obavijest o neusklađenosti, o prijevarama ili dodatnu obavijest;

▼B

(b) 

od kontaktne točke Komisije, uz suglasnost kontaktne točke koja je podnijela obavijest, da povuče obavijest o opasnosti, informativnu obavijest, obavijest o odbijanju na granici ili obavijest o novosti.

2.  
Sve kontaktne točke mreže za uzbunjivanje i suradnju mogu zatražiti izmjene obavijesti uz suglasnost kontaktne točke koja je podnijela obavijest.
3.  
Dodatna obavijest ne smatra se izmjenom obavijesti i stoga se može poslati bez suglasnosti bilo kojeg drugog člana mreže, osim ako se takvom dodatnom obavijesti mijenja klasifikacija obavijesti.

Članak 26.

Zaključenje obavijesti i razdoblje pohrane osobnih podataka

1.  

Obavijest se automatski zaključuje u sustavu iRASFF ako

(a) 

nema neriješenih naknadnih zahtjeva ili

(b) 

na sve je zahtjeve odgovoreno; ili

(c) 

u roku od šest mjeseci od slanja zadnjeg zahtjeva nije dan odgovor na taj zahtjev.

2.  
Osobni podaci iz zaključenih obavijesti pohranjuju se na najviše deset godina.

Članak 27.

Razmjena informacija s trećim zemljama

1.  
Ako se obavijest o opasnosti, informativna obavijest ili obavijest o odbijanju na granici odnosi na proizvod koji je podrijetlom iz treće zemlje ili se distribuira u trećoj zemlji koja nema pristup sustavima iRASFF ili TRACES, Komisija o tome bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje tu treću zemlju.

▼M1

2.  
Ako se obavijest o neusklađenosti ili obavijest o prijevarama odnosi na proizvod koji je podrijetlom iz treće zemlje ili se distribuira u trećoj zemlji koja nema pristup sustavima iRASFF ili TRACES, Komisija može obavijestiti tu treću zemlju.

▼B

Članak 28.

Postupci u slučaju izvanrednih okolnosti za iRASFF

1.  

Ako iRASFF nije dostupan:

(a) 

kontaktne točke mreže RASFF najavljuju slanje poruke e-pošte koja se odnosi na obavijest o uzbuni ili dodatnu obavijest uz obavijest o uzbuni telefonskim pozivom na broj za hitne slučajeve kontaktne točke Komisije. Kontaktna točka Komisije obavješćuje kontaktne točke mreže RASFF koje su zadužene za daljnje postupanje telefonskim pozivom na njihove brojeve za hitne slučajeve;

(b) 

kontaktne točke mreže AAC razmjenjuju informacije elektroničkom poštom;

▼M1

(c) 

kontaktne točke mreže za prijevare razmjenjuju informacije o obavijestima o prijevarama e-poštom;

▼B

(d) 

razmjene iz točaka (b) i (c) ne pokreću mehanizam zahtjeva i odgovora.

2.  
Nakon što iRASFF ponovno postane dostupan, kontaktne točke mreže za uzbunjivanje i suradnju u njega unose informacije razmijenjene izvan sustava.

▼M1

ODJELJAK 2.

ADIS

Članak 29.

Mreža ADIS

1.  
Svaki član mreže ADIS određuje barem jednu kontaktnu točku odgovornu za dostavljanje podataka i informacija u mreži ADIS u okviru obavješćivanja i izvješćivanja u Uniji u skladu s člancima 3., 4., 6., 7., 8., 11. i 13. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/2002 ( 1 ).
2.  
Svaka kontaktna točka mreže ADIS održava i ažurira u mreži ADIS popis regija obavješćivanja i izvješćivanja koje je utvrdila njezina država članica i koje su navedene u Prilogu IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2002.

Članak 29.a

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osobni podaci iz obavijestī Unije i izvješća Unije iz članka 29. stavka 1. pohranjuju se u sustavu ADIS na najviše deset godina.

Članak 29.b

Postupci u slučaju izvanrednih okolnosti za ADIS

1.  
Ako sustav ADIS nije dostupan, kontaktne točke mreže ADIS podatke i informacije povezane s obavijestima Unije i izvješćima Unije iz članka 29. stavka 1. dostavljaju putem e-pošte ili na drugi način koji je naveden na internetskoj stranici Komisije.
2.  
Kad ADIS ponovno postane dostupan, kontaktne točke mreže ADIS u nj unose podatke i informacije dostavljene izvan sustava.

▼B

Odjeljak 3.

EUROPHYT

Članak 30.

Mreža EUROPHYT

Svaki član mreže EUROPHYT određuje:

(a) 

kontaktnu točku odgovornu za podnošenje obavijesti EUROPHYT o izbijanju mreži EUROPHYT za izbijanja;

(b) 

kontaktnu točku odgovornu za:

i. 

nadzor podnošenja obavijesti EUROPHYT o zadržavanju mreži EUROPHYT za zadržavanja u skladu s člankom 33. za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koje ulaze u Uniju;

ii. 

podnošenje obavijesti EUROPHYT o zadržavanju relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji ulaze u Uniju;

iii. 

podnošenje obavijesti EUROPHYT o zadržavanju mreži EUROPHYT za zadržavanja za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kojima se trguje u Uniji.

Članak 31.

Pristup obavijestima EUROPHYT o izbijanju i o zadržavanju

Ne dovodeći u pitanje Komisijino pravo na pristup na temelju članka 8. stavka 2., samo predmetna mreža EUROPHYT ima pristup obavijestima EUROPHYT o izbijanju ili zadržavanju.

Članak 32.

Podnošenje obavijesti EUROPHYT o izbijanju mreži EUROPHYT za izbijanja

1.  
Kontaktne točke mreže EUROPHYT podnose u sustavu EUROPHYT obavijest o izbijanju koja sadržava barem informacije navedene u točkama 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.4. i 8. Priloga I. ovoj Uredbi najkasnije osam radnih dana od datuma kada nadležno službeno tijelo službeno potvrdi prisutnost štetnog organizma kako je navedeno u članku 11. prvom stavku točkama (a) i (b), članku 29. stavku 1., članku 30. stavku 1. i članku 33. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031.
2.  
Ako je prisutnost štetnog organizma službeno potvrđena u skladu sa stavkom 1., obavijest sadržava i informacije navedene u točki 5.6. Priloga I.
3.  
Kontaktne točke mreže podnose u sustavu EUROPHYT obavijest koja sadržava informacije navedene u točkama 1.2., 3.2., 4.2., 4.3., 4.4., od 5.3. do 5.6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.6., 6.7., od 7.1. do 7.6., 9. i 10. Priloga I. najkasnije trideset dana od relevantnog datuma iz stavka 1.
4.  
Kontaktne točke mreže EUROPHYT ažuriraju obavijesti iz stavaka 1. i 3. čim provjere sve relevantne nove informacije koje su im stavljene na raspolaganje ili ako nadležno tijelo poduzme nove mjere.

Članak 33.

Upotreba sustava TRACES za podnošenje obavijesti EUROPHYT o zadržavanju mreži EUROPHYT za zadržavanja

1.  
Ovlašteni službenik za zdravlje bilja koji u skladu s člankom 55. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625 donosi odluku o pošiljkama bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji ulaze u Uniju podnosi u sustavu TRACES obavijesti EUROPHYT o zadržavanju tih pošiljaka u roku od dva radna dana od njihova zadržavanja.
2.  

Obavijesti iz stavka 1. sadržavaju sljedeće informacije:

(a) 

informacije koje se unose u zajednički zdravstveni ulazni dokument (ZZUD) iz članka 40. stavka 1. točke (c);

(b) 

dodatne informacije o mjerama koje su poduzete u vezi s pošiljkom;

(c) 

informacije o uvedenoj karanteni;

(d) 

eventualne dodatne informacije o zadržavanju, ako su dostupne.

3.  
Kontaktne točke mreže EUROPHYT podnose u sustavu TRACES obavijesti EUROPHYT o zadržavanju za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kojima se trguje u Uniji u roku od dva radna dana od njihova zadržavanja. Te obavijesti sadržavaju informacije iz stavka 2.

Članak 34.

Razdoblje pohrane osobnih podataka iz obavijesti EUROPHYT o izbijanju

Osobni podaci iz obavijesti EUROPHYT o izbijanju pohranjuju se u sustavu EUROPHYT na najviše deset godina.

Odjeljak 4.

TRACES

▼M1

Članak 35.

Mreža TRACES

Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 2., svaki član mreže TRACES određuje jednu ili više kontaktnih točaka za funkcije predviđene člankom 132. točkom (d) i člankom 133. Uredbe (EU) 2017/625 i drugim zakonodavnim aktima Unije koji se odnose na sustav TRACES.

▼B

Članak 36.

Pristup podacima, informacijama i dokumentima u sustavu TRACES

1.  
Svaki subjekt ima pristup podacima, informacijama ili dokumentima koje obrađuje, proizvodi ili šalje u sustavu TRACES.
2.  
Svako nadležno tijelo ima pristup podacima, informacijama ili dokumentima koje obrađuje, proizvodi ili šalje u okviru svojeg područja odgovornosti u sustavu TRACES, bilo da je riječ o vlastitom osoblju ili subjektima kojima upravlja u okviru sustava TRACES.
3.  
Ako više od jednog nadležnog tijela obrađuje, proizvodi ili šalje podatke, informacije ili dokumente u sustavu TRACES, oni imaju pristup svim takvim podacima, informacijama i dokumentima.
4.  
Ne dovodeći u pitanje Komisijino pravo na pristup na temelju članka 8. stavka 2., subjekti koji nisu doprinijeli obradi, proizvodnji ili slanju podataka, informacija ili dokumenata u sustavu TRACES ili nisu uključeni u stavljanje na tržište ili u predmetno premještanje nemaju pristup takvim podacima, informacijama ili dokumentima.
5.  
Odstupajući od stavka 4. ovog članka, nadležna tijela imaju pristup podacima, informacijama i dokumentima koji se odnose na odluku o zabrani ulaska pošiljke ili o nalogu za poduzimanje mjera, evidentiranima u sustavu TRACES u skladu s člankom 66. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/625.

Članak 37.

Razmjena podataka između sustava TRACES i drugih elektroničkih sustava

1.  
Razmjena podataka između sustava TRACES i drugih elektroničkih sustava, uključujući nacionalne sustave država članica, sinkronizirana je, recipročna i temeljena na normama UN/CEFACT-a, IPPC-a i OIE-a.
2.  
Pri razmjeni podataka između sustava TRACES i nacionalnih sustava država članica koriste se referentni podaci stavljeni na raspolaganje u sustavu TRACES.

Članak 38.

Suradnja među tijelima u državama članicama koja se odnosi na pošiljke koje ulaze u Uniju

1.  

Za potrebe suradnje predviđene člankom 75. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625 carinska tijela država članica imaju pristup podacima, informacijama i dokumentima koji se odnose na životinje i robu koji ulaze u Uniju iz trećih zemalja i na odluke donesene na temelju službenih kontrola provedenih u skladu s glavom II. poglavljem V. te uredbe, preko

(a) 

sustava TRACES ili nacionalnih sustava država članica; ili

(b) 

okružja jedinstvenog sučelja EU-a za carinu utemeljenog na elektroničkim carinskim sustavima iz Odluke 70/2008/EZ i povezanog sa sustavom TRACES.

2.  
Ako pristup iz stavka 1. nije moguć, države članice bez nepotrebnog odgađanja osiguravaju da njihova carinska i nadležna tijela međusobno pravodobno razmjenjuju relevantne podatke, informacije i dokumente.

▼M1

Članak 39.

Izdavanje elektroničkih certifikata za pošiljke životinja i robe koje ulaze u Uniju i upotreba elektroničkog potpisa

1.  

Elektronički certifikati o zdravlju životinja, službeni certifikati te certifikati o zdravlju životinja/službeni certifikati za pošiljke životinja i robe koje ulaze u Uniju moraju ispunjavati sve sljedeće zahtjeve:

(a) 

izdaju se u jednom od sljedećih sustava:

i. 

TRACES;

ii. 

nacionalni sustav države članice;

iii. 

elektronički certifikacijski sustav treće zemlje ili međunarodne organizacije koji omogućuje razmjenu podataka sa sustavom TRACES;

iv. 

elektronički certifikacijski sustav treće zemlje ili međunarodne organizacije koji omogućuje razmjenu podataka s nacionalnim sustavom države članice;

(b) 

potpisuje ih ovlašteni službenik svojim elektroničkim potpisom;

(c) 

nose napredni ili kvalificirani elektronički pečat nadležnog tijela izdavanja ili napredni ili kvalificirani elektronički potpis njegova pravnog zastupnika.

2.  
Ako je elektronički certifikat o zdravlju životinja, službeni certifikat te certifikat o zdravlju životinja/službeni certifikat izdan u skladu sa stavkom 1. točkom (a) podtočkama iii. ili iv., elektronički potpis ovlaštenog službenika nije potreban.
3.  
Komisiju se unaprijed obavješćuje o izdavanju elektroničkih certifikata o zdravlju životinja, službenih certifikata te certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata u skladu sa stavkom 1. točkom (a) podtočkom iv.
4.  
Nadležno tijelo prihvaća samo one elektroničke fitosanitarne certifikate, obvezne za unošenje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije u skladu s poglavljem VI. odjeljkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031, koji su izdani u skladu sa stavkom 1. točkom (a) podtočkama i. ili iii. ovog članka.

▼M1

Članak 39.a

Izdavanje elektroničkih certifikata i elektroničkih komercijalnih isprava za premještanje životinja i robe među državama članicama i upotreba elektroničkih potpisa

Elektronički certifikati o zdravlju životinja, službeni certifikati i certifikati o zdravlju životinja/službeni certifikati za premještanja životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i zametnih proizvoda među državama članicama te elektroničke komercijalne isprave za određene nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i koji se prevoze u drugu državu članicu, moraju ispunjavati sve sljedeće zahtjeve:

(a) 

izdaju se u sustavu TRACES;

(b) 

potpisuje ih službeni veterinar ili službena osoba za certificiranje svojim elektroničkim potpisom;

(c) 

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat nadležnog tijela izdavanja.

Članak 39.b

Izdavanje elektroničkih certifikata za izvoz ili ponovni izvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta i upotreba elektroničkih potpisa

Elektronički fitosanitarni certifikati za izvoz ili ponovni izvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta s područja Unije u treću zemlju izdaje se u jednom od sljedećih sustava:

(a) 

TRACES, ako certifikat ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

i. 

potpisala ga je službena osoba za certificiranje svojim elektroničkim potpisom;

ii. 

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat nadležnog tijela izdavanja;

(b) 

nacionalni sustav države članice, ako certifikat ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

i. 

potpisala ga je službena osoba za certificiranje svojim elektroničkim potpisom;

ii. 

poslan je u sustav TRACES najkasnije prilikom unosa elektroničkog potpisa službene osobe za certificiranje i to je slanje potvrđeno naprednim ili kvalificiranim elektroničkim pečatom nadležnog tijela izdavanja.

▼B

Članak 40.

Format ZZUD-a i upute za njegovo predavanje i upotrebu

1.  

ZZUD sadržava polja za unos informacija navedena u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi i upotrebljavaju ga subjekt i nadležna tijela u skladu s člankom 56. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/625 u jednom od sljedećih formata, ovisno o kategoriji pošiljke iz članka 47. stavka 1. te uredbe:

(a) 

ZZUD-A, sastavljen u skladu s predloškom iz odjeljka A dijela 2. Priloga II. ovoj Uredbi, za pošiljke životinja:

i. 

iz članka 47. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625; ili

ii. 

koje pri ulasku u Uniju podliježu mjerama iz članka 47. stavka 1. točke (e) ili (f) Uredbe (EU) 2017/625;

(b) 

ZZUD-P, sastavljen u skladu s predloškom iz odjeljka B dijela 2. Priloga II. ovoj Uredbi, za pošiljke proizvoda:

i. 

iz članka 47. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/625; ili

ii. 

koje pri ulasku u Uniju podliježu mjerama iz članka 47. stavka 1. točaka (d), (e) ili (f) Uredbe (EU) 2017/625;

(c) 

ZZUD-PP, sastavljen u skladu s predloškom iz odjeljka C dijela 2. Priloga II. ovoj Uredbi, za pošiljke:

i. 

bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz članka 47. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2017/625; ili

ii. 

bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji pri ulasku u Uniju podliježu jednoj od mjera ili uvjeta propisanih u članku 47. stavku 1. točkama (d), (e) ili (f) Uredbe (EU) 2017/625; ili

iii. 

određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta određenog podrijetla ili izvora za koje je potrebna minimalna razina službenih kontrola kako bi se reagiralo na prepoznate ujednačene opasnosti i rizike za zdravlje bilja kako je predviđeno Provedbenom uredbom (EU) 2019/66;

(d) 

ZZUD-D, sastavljen u skladu s predloškom iz odjeljka D dijela 2. Priloga II. ovoj Uredbi, za pošiljke hrane za životinje i hrane neživotinjskog podrijetla koje pri ulasku u Uniju podliježu bilo kojoj od mjera ili uvjeta propisanih u članku 47. stavku 1. točkama (d), (e) ili (f) Uredbe (EU) 2017/625.

2.  

ZZUD iz stavka 1.

(a) 

sastavlja se na barem jednom od službenih jezika države članice ulaska;

(b) 

propisno ga ispunjava na barem jednom od službenih jezika države članice ulaska u skladu s uputama iz dijela 1. Priloga II. ovoj Uredbi:

i. 

subjekt odgovoran za pošiljku, koji unosi pojedinosti o pošiljci, kako je opisano u dijelu I. predložaka u odjeljcima od A do D dijela 2. tog priloga;

ii. 

nadležno tijelo na graničnoj kontrolnoj postaji ili kontrolnoj točki, koje unosi informacije o donesenoj odluci o pošiljci, kako je opisano u dijelu II. predložaka u odjeljcima od A do D dijela 2. tog priloga;

iii. 

nadležno tijelo na izlaznoj graničnoj kontrolnoj postaji ili graničnoj kontrolnoj postaji krajnjeg odredišta ili lokalno nadležno tijelo, koje unosi informacije o daljnjim mjerama koje su poduzete u vezi s pošiljkom nakon što je donesena odluka, kako je opisano u dijelu III. predložaka u odjeljcima od A do D dijela 2. tog priloga.

3.  
Odstupajući od stavka 2. točke (a), država članica može pristati na to da se ZZUD sastavi na službenom jeziku EU-a koji nije jezik države članice ulaska.

▼M1

Članak 41.

Upotreba elektroničkog ZZUD-a

Subjekt ili nadležno tijelo koji/koje upotrebljava ZZUD u elektroničkom obliku, čini to u jednom od sljedećih sustava:

(a) 

TRACES, ako ZZUD ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

i. 

potpisan je elektroničkim potpisom subjekta odgovornog za pošiljku;

ii. 

potpisan je elektroničkim potpisom službenog veterinara, ovlaštenog službenika za zdravlje bilja ili službene osobe za certificiranje na graničnoj kontrolnoj postaji ili kontrolnoj točki;

iii. 

nosi napredni ili kvalificirani elektronički pečat nadležnog tijela izdavanja;

(b) 

nacionalni sustav države članice, ako ZZUD ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

i. 

potpisan je elektroničkim potpisom subjekta odgovornog za pošiljku;

ii. 

potpisan je elektroničkim potpisom službenog veterinara, ovlaštenog službenika za zdravlje bilja ili službene osobe za certificiranje na graničnoj kontrolnoj postaji ili kontrolnoj točki;

iii. 

poslan je u sustav TRACES najkasnije prilikom donošenja odluke na temelju službenih kontrola i to je slanje potvrđeno naprednim ili kvalificiranim elektroničkim pečatom nadležnog tijela izdavanja.

▼B

Članak 42.

Razdoblja pohrane elektroničkih certifikata i ZZUD-a te osobnih podataka koje oni sadržavaju

1. 

Radi očuvanja cjelovitosti certifikata i ZZUD-a izdanih u skladu s člankom 39. odnosno člankom 41., relevantni podaci koji se odnose na elektroničke potpise, elektroničke pečate, vremenske žigove i elektroničke razmjene podataka pohranjuju se u sustavu TRACES i u nacionalnim sustavima država članica na barem tri godine.

2. 

Osobni podaci koje sadržavaju certifikati i ZZUD-i iz stavka 1. pohranjuju se u sustavu TRACES i nacionalnim sustavima država članica na najviše deset godina.

▼M1 —————

▼B

Članak 43.

Popis kontrolnih jedinica

Svaka kontaktna točka mreže TRACES održava i ažurira u sustavu TRACES popis kontrolnih jedinica koje je njezina država članica odredila za potrebe sustava TRACES.

Članak 44.

Popis graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka

1.  
Svaka kontaktna točka mreže TRACES održava i ažurira u sustavu TRACES popis graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka koje je njezina država članica odredila u skladu s člankom 59. stavkom 1. odnosno člankom 53. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/625 za potrebe provedbe službenih kontrola jedne ili više kategorija životinja i robe iz članka 47. stavka 1. te uredbe.
2.  

Kontaktna točka iz stavka 1. ovog članka unosi u sustav TRACES informacije o svakoj određenoj graničnoj kontrolnoj postaji i kontrolnoj točki, pri čemu upotrebljava

(a) 

format utvrđen u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1014 ( 2 ) za dostavljanje informacija iz članka 60. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625;

(b) 

pokrate i specifikacije utvrđene u Prilogu II. toj provedbenoj uredbi.

▼M1

Članak 45.

Popis referentnih podataka

1.  

Svaka kontaktna točka mreže TRACES održava i ažurira u sustavu TRACES sljedeće popise:

(a) 

objekti u poslovanju s hranom koje je odobrilo nadležno tijelo predmetne države članice u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 852/2004;

(b) 

objekti, pogoni i subjekti koji postupaju s nusproizvodima životinjskog podrijetla ili od njih dobivenim proizvodima koje je odobrilo ili registriralo nadležno tijelo predmetne države članice u skladu s člankom 47. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

(c) 

kontrolne točke koje imaju odobrenje nadležnog tijela svoje države članice u skladu s člankom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/97 ( 3 );

(d) 

prijevoznici koji obavljaju duga putovanja kojima je nadležno tijelo izdalo ovlaštenje u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 ( 4 );

(e) 

objekti uvršteni u registar odobrenih objekata iz članka 101. stavka 1. prvog podstavka točke (b) Uredbe (EU) 2016/429 ako premještaju kopnene životinje i zametne proizvode u drugu državu članicu ili primaju kopnene životinje iz uzgoja i zametne proizvode iz treće zemlje;

(f) 

objekti uvršteni u registar odobrenih objekata akvakulture i objekata za hranu akvatičnog podrijetla s ovlaštenjem za kontrolu bolesti, na koje se upućuje u članku 185. stavku 1. točkama (b) odnosno (c) Uredbe (EU) 2016/429, ako premještaju životinje akvakulture u drugu državu članicu ili primaju životinje akvakulture iz treće zemlje;

(g) 

objekti i subjekti uvršteni u registar odobrenih objekata i subjekata, na koje se upućuje u članku 101. stavku 1. prvom podstavku točki (a) Uredbe (EU) 2016/429, ako premještaju kopnene životinje i zametne proizvode u drugu državu članicu ili primaju kopnene životinje iz uzgoja i zametne proizvode iz treće zemlje;

(h) 

objekti uvršteni u registar registriranih objekata akvakulture, na koje se upućuje u članku 185. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/429, ako premještaju životinje akvakulture u drugu državu članicu ili primaju životinje akvakulture iz treće zemlje;

(i) 

prijevoznici kojima je nadležno tijelo izdalo ovlaštenje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005;

(j) 

vozači i pratitelji cestovnih vozila koji prevoze domaće kopitare ili domaća goveda, ovce, koze ili svinje ili perad i kojima je nadležno tijelo izdalo certifikat o osposobljenosti u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2005;

(k) 

cestovna prijevozna sredstva za duga putovanja i plovila za prijevoz stoke za koja je nadležno tijelo izdalo potvrdu o odobrenju u skladu s člankom 18. stavkom 1. odnosno s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1/2005;

(l) 

subjekti uvršteni u registar specijaliziranih subjekata koji u Uniju unose bilje, biljne proizvode i druge predmete za koje je potreban fitosanitarni certifikat, iz članka 65. stavka 1. prvog podstavka točke (a) Uredbe (EU) 2016/2031;

(m) 

karantenske stanice i prostori za izolaciju određeni u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) 2016/2031 za obavljanje aktivnosti koje se odnose na bilje, biljne proizvode i druge predmete unesene ma područje Unije iz trećih zemalja.

2.  
Kontaktne točke iz stavka 1. unose u sustav TRACES informacije o svakom popisu iz tog stavka primjenjujući Komisijine tehničke specifikacije za format tih popisa.
3.  
Komisija pomaže državama članicama u stavljanju popisa iz stavka 1. točaka od (a) do (f) na raspolaganje javnosti putem svojih internetskih stranica ili sustava TRACES.

▼B

Članak 46.

Postupci u slučaju izvanrednih okolnosti za TRACES i za nacionalne sustave država članica u slučaju neplanirane ili planirane nedostupnosti

1.  
Kontaktne točke mreže TRACES vode javni repozitorij podataka na internetu koji sadržava predloške koji se mogu ispuniti za sve dokumente koji se mogu izdati u sustavu TRACES ili u nacionalnom sustavu države članice u skladu s ovom Uredbom.
2.  
Ako nacionalni sustav države članice, sustav TRACES ili jedna od njihovih funkcija nisu dostupni više od sat vremena, njihovi korisnici mogu se za evidentiranje i razmjenu informacija poslužiti tiskanim ili elektroničkim predloškom koji se može ispuniti, koji je naveden u stavku 1.
3.  
Nakon što sustavi ili funkcije iz stavka 2. ponovno postanu dostupni, njihovi korisnici upotrebljavaju informacije evidentirane u skladu sa stavkom 2. kako bi elektronički proizveli dokumente koji se zahtijevaju na temelju ove Uredbe.
4.  
Ako sustav TRACES, nacionalni sustav države članice ili jedna od njihovih funkcija nisu dostupni, države članice mogu privremeno proizvesti i elektronički razmijeniti sve potrebne dokumente u dostupnom sustavu i ne primjenjuju se obveze u pogledu funkcija sustava TRACES. Komisija i vlasnici nacionalnih sustava dužni su istodobno ad hoc razmijeniti sve te dokumenata čim sustavi ponovno postanu dostupni.
5.  
Na dokumentima izrađenima u skladu sa stavcima 2. i 4. navodi se tekst „proizvedeno u izvanrednim okolnostima”.
6.  
Komisija dva tjedna prije svake planirane nedostupnosti o njoj obavješćuje korisnike putem sustava TRACES, navodeći predviđeno trajanje i razloge za nedostupnost.

Poglavlje 4.

Završne odredbe

Članak 47.

Stavljanje izvan snage

1.  
Direktiva 94/3/EZ, odluke 92/486/EEZ, 2003/24/EZ, 2003/623/EZ, 2004/292/EZ, 2004/675/EZ i 2005/123/EZ, Uredba (EU) br. 16/2011 i provedbene odluke 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 i (EU) 2018/1553 stavljaju se izvan snage s učinkom od 14. prosinca 2019.
2.  
Upućivanja na te akte koji se stavljaju izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga III.

Članak 48.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019., osim odjeljka 2. poglavlja 3., koji se primjenjuje od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Sadržaj obavijesti iz članka 32.

1.  Opće informacije

1.1 Naslov – unijeti znanstveni naziv predmetnog štetnog organizma, kako je navedeno u članku 11. prvom stavku točkama (a) i (b), članku 29. stavku 1., članku 30. stavku 1. i članku 33. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/2031, njegovu lokaciju i je li to njegova prva pojava ili ne. Znanstveni je naziv jedno od navedenog:

1. 

znanstveni naziv štetnog organizma, uključujući, prema potrebi, patovar; ili

2. 

ako točka 1. nije primjenjiva, znanstveni naziv koji je odobrila međunarodna organizacija, uključujući patovar, i naziv te organizacije; ili

3. 

ako ni točka 1. ni točka 2. nisu primjenjive, navodi se znanstveni naziv preuzet iz najpouzdanijeg izvora informacija te upućivanje na taj izvor.

Mogu se navesti objašnjenja.

1.2 Sažetak – sažetak informacija iz točaka od 3. do 7.

1.3 Unijeti jedno od navedenog:

1. 

djelomično obavješćivanje u skladu s člankom 32. stavcima 1. i 2.;

2. 

obavješćivanje u skladu s člankom 32. stavkom 3.;

3. 

ažuriranje obavijesti u skladu s člankom 32. stavkom 4.;

4. 

završna napomena o prestanku primjene mjera i obrazloženje prestanka.

2.  Jedinstveno tijelo i odgovorne osobe

2.1 Navesti jedinstveno tijelo koje podnosi obavijest – unijeti riječi „Obavijest podnosi” te nakon toga naziv jedinstvenog tijela i države članice u kojoj se to tijelo nalazi.

2.2 Službena osoba za kontakt u jedinstvenom tijelu – navesti ime, telefonski broj i adresu e-pošte osobe koju je jedinstveno tijelo imenovalo kao službenu osobu za kontakt za predmetnu obavijest. Ako je imenovano više osoba, navesti razloge.

3.  Mjesto prisutnosti štetnog organizma

3.1 Navesti što detaljnije podatke o mjestu prisutnosti predmetnog štetnog organizma, uključujući barem odgovarajuće administrativno područje (npr. općina, grad, pokrajina).

3.2 Priložiti jedan ili više zemljovida mjesta.

4.  Razlog za podnošenje obavijesti, status štetnog organizma na predmetnom području i u predmetnoj državi članici

4.1 Unijeti jedno od navedenog:

1. 

prva potvrđena prisutnost ili sumnja na prisutnost štetnog organizma na državnom području predmetne države članice;

2. 

potvrđena prisutnost ili sumnja na prisutnost štetnog organizma na dijelu državnog područja predmetne države članice na kojem njegova prisutnost prethodno nije bila poznata. (Ako je primjenjivo, navesti da se štetni organizam pojavio na dijelu državnog područja na kojem je prethodno bio prisutan, ali je iskorijenjen.).

4.2 Status štetnog organizma na području ( 5 ) na kojem je štetni organizam pronađen, nakon službene potvrde – unijeti, uz objašnjenje, jedno ili više od navedenog:

1. 

prisutan u svim dijelovima područja;

2. 

prisutan samo u određenim dijelovima područja;

3. 

prisutan u određenim dijelovima područja u kojima se ne uzgajaju biljke domaćini;

4. 

prisutan: iskorjenjivanje u tijeku;

5. 

prisutan: spriječeno širenje;

6. 

prisutan: niska razina rasprostranjenosti;

7. 

nije prisutan: štetni organizam pronađen, ali iskorijenjen;

8. 

nije prisutan: štetni organizam pronađen, ali više nije prisutan zbog razloga koji nisu iskorjenjivanje;

9. 

prolazan (ne očekuje se da će prisutnost štetnog organizma postati trajna): nisu potrebne mjere;

10. 

prolazan: potrebne su mjere, pod nadzorom;

11. 

prolazan: potrebne su mjere, iskorjenjivanje u tijeku;

12. 

drugo.

4.3 Status štetnog organizma u predmetnoj državi članici prije službene potvrde prisutnosti ili sumnje na prisutnost štetnog organizma – unijeti, uz objašnjenje, jedno ili više od navedenog:

1. 

prisutan u svim dijelovima države članice;

2. 

prisutan samo u određenim dijelovima države članice;

3. 

prisutan u određenim dijelovima države članice, u kojima se ne uzgajaju biljke domaćini;

4. 

prisutan: sezonski;

5. 

prisutan: iskorjenjivanje u tijeku;

6. 

prisutan: spriječeno širenje (ako iskorjenjivanje nije moguće);

7. 

prisutan: niska razina rasprostranjenosti;

8. 

nije prisutan: nema evidencije o štetnim organizmima;

9. 

nije prisutan: štetni organizam iskorijenjen;

10. 

nije prisutan: štetni organizam više nije prisutan zbog razloga koji nisu iskorjenjivanje;

11. 

nije prisutan: nevaljana evidencija o štetnim organizmima;

12. 

nije prisutan: nepouzdana evidencija o štetnim organizmima;

13. 

nije prisutan: samo zadržan;

14. 

prolazan: nisu potrebne mjere;

15. 

prolazan: potrebne su mjere, pod nadzorom;

16. 

prolazan: potrebne su mjere, iskorjenjivanje u tijeku;

17. 

drugo.

4.4 Status štetnog organizma u predmetnoj državi članici nakon službene potvrde prisutnosti štetnog organizma – unijeti, uz objašnjenje, jedno ili više od navedenog:

1. 

prisutan u svim dijelovima države članice;

2. 

prisutan samo u određenim dijelovima države članice;

3. 

prisutan u određenim dijelovima države članice u kojima se ne uzgajaju biljke domaćini;

4. 

prisutan: sezonski;

5. 

prisutan: iskorjenjivanje u tijeku;

6. 

prisutan: spriječeno širenje (ako iskorjenjivanje nije moguće);

7. 

prisutan: niska razina rasprostranjenosti;

8. 

nije prisutan: štetni organizam iskorijenjen;

9. 

nije prisutan: štetni organizam više nije prisutan zbog razloga koji nisu iskorjenjivanje;

10. 

nije prisutan: nevaljana evidencija o štetnim organizmima;

11. 

nije prisutan: nepouzdana evidencija o štetnim organizmima;

12. 

nije prisutan: samo zadržan;

13. 

prolazan: potrebne su mjere;

14. 

prolazan: potrebne su mjere, pod nadzorom;

15. 

prolazan: potrebne su mjere, iskorjenjivanje u tijeku;

16. 

drugo.

5.  Otkrivanje, uzorkovanje, ispitivanje i potvrda prisutnosti štetnog organizma

5.1 Kako je utvrđena prisutnost štetnog organizma odnosno kako se pojavila sumnja na njegovu prisutnost – unijeti jedno od navedenog:

1. 

službeno istraživanje povezano sa štetnim organizmom;

2. 

istraživanje povezano s postojećom pojavom štetnog organizma ili iskorijenjenim izbijanjem štetnog organizma;

3. 

sve vrste fitosanitarnih inspekcijskih pregleda;

4. 

inspekcijski pregled za utvrđivanje izvora i širenja prisutnosti predmetnog štetnog organizma;

5. 

službeni inspekcijski pregled za potrebe koje nisu fitosanitarne;

6. 

informacije koje su dostavili specijalizirani subjekti, laboratoriji ili druge osobe;

7. 

znanstvene informacije;

8. 

drugo.

Mogu se unijeti dodatne primjedbe u obliku slobodnog teksta ili priložene dokumentacije.

U slučaju odabira opcije 8. potrebno je navesti pojedinosti.

Za inspekcijske preglede navesti datum, opis metode (uključujući pojedinosti o vizualnim ili drugim provjerama), kratak opis lokacije na kojoj je obavljen inspekcijski pregled, nalaze pregleda te priložiti slike.

U slučaju odabira opcije 3. ili 4. navesti datum inspekcijskog pregleda i opisati metodu inspekcijskog pregleda (uključujući pojedinosti o vizualnim ili drugim provjerama). Mogu se navesti kratak opis lokacije na kojoj je obavljen inspekcijski pregled, nalazi pregleda te priložiti slike.

5.2 Datum otkrivanja – unijeti datum na koji je nadležno službeno tijelo utvrdilo prisutnost štetnog organizma, posumnjalo na njegovu prisutnost ili je prvi put obaviješteno o njegovu otkrivanju. Ako je štetni organizam otkrila osoba koja nije nadležno službeno tijelo, unijeti datum na koji ga je otkrila i datum na koji je o tome obavijestila nadležno službeno tijelo.

5.3 Uzorkovanje za laboratorijsku analizu – ako je primjenjivo, navesti informacije o postupku uzorkovanja za laboratorijsku analizu, uključujući datum, metodu i veličinu uzorka. Mogu se priložiti slike.

5.4 Laboratorij – ako je primjenjivo, unijeti naziv i adresu laboratorija uključenih u identificiranje štetnog organizma.

5.5 Dijagnostička metoda – unijeti jedno od navedenog:

1. 

u skladu sa stručno pregledanim protokolom – (jasno navesti protokol i, ako je primjenjivo, odstupanje od protokola).

2. 

drugo (točno navesti metodu).

5.6 Datum službene potvrde identiteta štetnog organizma.

6.  Informacije o zaraženom području te ozbiljnost i izvor izbijanja

6.1 Veličina i granice zaraženog područja – unijeti jedno ili više od navedenog (mogu se navesti približne brojke, ali treba objasniti zašto nije moguće navesti precizne podatke):

1. 

zaražena površina (m2, ha, km2);

2. 

broj zaraženih biljaka (kom.);

3. 

obujam zaraženih biljnih proizvoda (tone, m3);

4. 

ključne GPS koordinate ili drugi precizan opis granica područja (npr. Eurostatove prostorne jedinice (NUTS), zemljopisne oznake (Geocodes), fotografije iz zraka).

6.2 Značajke zaraženog područja i njegove okolice – unijeti jedno ili više od navedenog:

1. 

otvoreni prostor – područje proizvodnje:

1.1. 

polje (obradivo, pašnjak);

1.2. 

voćnjak/vinograd;

1.3. 

rasadnik;

1.4. 

šuma.

2. 

otvoreni prostor – ostalo:

2.1. 

privatni vrt;

2.2. 

javna površina;

2.3. 

zaštićeno područje;

2.4. 

divlje bilje na područjima koja nisu zaštićena područja;

2.5. 

drugo (točno navesti).

3. 

fizički zatvoreni uvjeti:

3.1. 

staklenik;

3.2. 

druge vrste staklenika;

3.3. 

privatna površina (osim staklenika);

3.4. 

javna površina (osim staklenika);

3.5. 

drugo (točno navesti).

Za svaku opciju navesti odnosi li se zaraza na jedno ili više od navedenog:

— 
bilje za sadnju;
— 
drugo bilje;
— 
biljne proizvode; ili
— 
druge predmete.

6.3 Biljke domaćini na zaraženom području i u njegovoj okolici – navesti znanstveni naziv biljaka domaćina na tom području, u skladu s točkom 6.4. Mogu se navesti dodatne informacije o gustoći biljaka domaćina na tom području, uključujući uzgojne prakse i posebne značajke staništa, ili informacije o biljnim proizvodima podložnima zarazi koji se proizvode na tom području.

6.4 Zaražene biljke, biljni proizvodi i drugi predmeti – navesti znanstveni naziv zaražene biljke domaćina. Može se navesti sorta, a za biljne proizvode vrsta proizvoda, ovisno o slučaju.

6.5 Vektori prisutni na području – ako je primjenjivo, unijeti jedno od navedenog:

1. 

znanstveni naziv vektora barem na razini roda; ili

2. 

ako točka 1. nije primjenjiva, znanstveni naziv koji je odobrila međunarodna organizacija i naziv te organizacije; ili

3. 

ako ni točka 1. ni točka 2. nisu primjenjive, navodi se znanstveni naziv preuzet iz najpouzdanijeg izvora informacija te upućivanje na taj izvor. Mogu se navesti dodatne informacije o gustoći vektora ili značajkama biljaka koje su relevantne za te vektore.

6.6 Ozbiljnost izbijanja – opisati trenutačni opseg zaraze, simptome i uzrokovanu štetu. Ako je primjenjivo, uključiti predviđanja čim postanu dostupna.

6.7 Izvor izbijanja – navesti potvrđeni način ulaska štetnog organizma na područje ili mogući način ulaska koji još nije potvrđen, ovisno o slučaju. Mogu se navesti dodatne informacije o potvrđenom ili mogućem podrijetlu štetnog organizma.

7.  Službene fitosanitarne mjere

7.1 Donošenje službenih fitosanitarnih mjera – navesti jednu od sljedećih mogućnosti, uz objašnjenja:

1. 

poduzete su službene fitosanitarne mjere u obliku kemijske, biološke ili mehaničke obrade;

2. 

poduzete su službene fitosanitarne mjere koje nisu kemijska, biološka ili mehanička obrada;

3. 

poduzet će se službene fitosanitarne mjere;

4. 

odluka o tome hoće li se poduzeti službene fitosanitarne mjere u postupku je donošenja;

5. 

nisu donesene službene fitosanitarne mjere (objasniti zašto).

Ako je utvrđeno demarkirano područje, navesti pod 1., 2. i 3. poduzimaju li se mjere/hoće li se poduzeti mjere na tom području ili izvan njega.

7.2 Datum donošenja službenih fitosanitarnih mjera (navesti očekivano trajanje eventualnih privremenih mjera).

7.3 Određivanje područja obuhvaćenog službenim fitosanitarnim mjerama – navesti metodu upotrijebljenu za određivanje područja na koje se primjenjuju službene fitosanitarne mjere. Navesti rezultate provedenih istraživanja.

7.4 Cilj službenih fitosanitarnih mjera – navesti jednu od sljedećih opcija:

1. 

iskorjenjivanje;

2. 

sprečavanje širenja (ako iskorjenjivanje nije moguće).

7.5 Mjere koje utječu na premještanje robe – navesti jednu od sljedećih opcija:

1. 

mjere koje utječu na uvoz robe u Uniju ili njezino premještanje u Uniji (opisati mjere);

2. 

mjere koje ne utječu na uvoz robe u Uniju ili njezino premještanje u Uniji.

7.6 Posebna istraživanja – ako su u okviru službenih fitosanitarnih mjera provedena istraživanja, navesti primijenjene metode, trajanje i opseg.

8.  Procjena rizika od štetnog organizma

Unijeti jedno od navedenog:

1. 

procjena rizika od štetnog organizma nije potrebna (za štetne organizme iz članka 11. prvog stavka točaka (a) i (b) ili za štetne organizme na koje se primjenjuju mjere iz članka 30. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) 2016/2031);

2. 

procjena rizika od štetnog organizma ili preliminarna procjena rizika od štetnog organizma u izradi;

3. 

preliminarna procjena rizika od štetnog organizma postoji – navesti glavne nalaze i priložiti preliminarnu procjenu rizika ili navesti gdje je ona dostupna;

4. 

analiza rizika od štetnog organizma postoji – navesti glavne nalaze i priložiti procjenu rizika od štetnog organizma ili navesti gdje je ona dostupna.

9.  Poveznice na odgovarajuće internetske stranice i drugi izvori informacija.

10.  Navesti moraju li se određene ili sve informacije iz točaka 1.1., 1.3., 3.1., od 4.1. do 4.4., od 5.1. do 5.6., od 6.1. do 6.7., od 7.1. do 7.6. i 8. dostaviti Europskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja.
PRILOG II.

Zajednički zdravstveni ulazni dokumenti (ZZUD-i)

DIO 1.

Polja ZZUD-a i objašnjenja

Općenito

Unosi iz dijela 1. čine rječnike podataka za elektroničku verziju ZZDU-a.

Osim ako je zakonodavstvom Unije određeno ili utvrđeno drukčije, svi unosi ili polja primjenjuju se na predloške ZZDU-a iz dijela 2.

Papirnati primjerci elektroničkog ZZDU-a moraju nositi jedinstvenu strojno čitljivu optičku oznaku koja služi kao poveznica na elektroničku verziju.

Potrebno je odabrati jedno polje od I.20. do I.26. i od II.9. do II.16.; za svako polje treba odabrati jednu opciju.

Ako u određenom polju možete odabrati više opcija, u elektroničkoj verziji predloška ZZUD-a prikazat će se samo opcije koje odaberete.

Ako polje nije obvezno, njegov sadržaj bit će precrtan.

Slijed polja u predlošcima ZZUD-a iz dijela 2., njihova veličina i oblik samo su okvirni.

Ako je obvezan pečat, njegov je elektronički ekvivalent elektronički pečat.

Pri obradi osobnih podataka navedenih u ZZUD-ima države članice postupaju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom (EU) 2016/680, a Komisija postupa u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.DIO I. – OPIS POŠILJKE

Polje

Opis

I.1.

Pošiljatelj/izvoznik

 

Navesti ime i adresu, zemlju i ISO oznaku zemlje (1) fizičke ili pravne osobe koja šalje pošiljku. Ta osoba ima poslovni nastan u trećoj zemlji osim u određenim slučajevima predviđenima zakonodavstvom Unije kada može imati poslovni nastan u državi članici.

I.2.

Referentni broj ZZUD-a

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju dodjeljuje sustav IMSOC (ponavlja se u poljima II.2. i III.2.).

I.3.

Lokalni referentni broj

 

Navesti jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju dodjeljuje nadležno tijelo.

I.4.

Granična kontrolna postaja/kontrolna točka/kontrolna jedinica

 

Odabrati naziv granične kontrolne postaje (GKP) ili kontrolne točke, kako je primjereno.

Navesti mjesto inspekcijskog pregleda, ako je primjereno.

U slučaju naknadnog ZZUD-P-a za neusklađenu pošiljku, navesti naziv kontrolne jedinice zadužene za nadzor slobodne zone ili posebno odobrenog carinskog skladišta.

I.5.

Oznaka granične kontrolne postaje/kontrolne točke/kontrolne jedinice

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju sustav IMSOC dodjeljuje GKP-u, kontrolnoj točki ili kontrolnoj jedinici.

I.6.

Primatelj/uvoznik

 

Navesti ime i adresu, zemlju i ISO oznaku zemlje fizičke ili pravne osobe kojoj se pošiljka šalje i koja je navedena npr. u službenim certifikatima, službenim potvrdama ili drugim dokumentima, uključujući dokumente komercijalne prirode izdane u trećoj zemlji. Ako je to ista osoba kao u polju I.8., IMSOC automatski ispunjava ovo polje na temelju informacija navedenih u tom polju.

U slučaju pretovara ili provoza ovo polje nije obvezno.

I.7.

Odredište

 

Navesti ime i adresu, zemlju i ISO oznaku zemlje u kojoj je mjesto konačnog istovara pošiljke. Ako je to isto mjesto kao u polju I.6., IMSOC automatski ispunjava ovo polje na temelju informacija navedenih u tom polju.

To se mjesto mora nalaziti u državi članici, čak i u slučaju provoza, kako je definiran u članku 3. točki 44. Uredbe (EU) 2017/625, koji uključuje skladištenje robe. U slučaju provoza bez skladištenja robe treća zemlja odredišta navodi se u polju I.22.

Ako je primjenjivo, navesti i broj registracije ili odobrenja odredišnog objekta.

Za pošiljke koje se razdjeljuju na GKP-u, kao odredište u prvom ZZUD-u navesti GKP. U naknadnom ZZUD-u navesti odredište svakog dijela razdijeljene pošiljke.

Za pošiljke koje treba prevesti u kontrolnu točku, kao odredište navesti kontrolnu točku. IMSOC može automatski ispuniti ovo polje na temelju informacija navedenih u polju I.20.

Ako se pošiljke premještaju u objekt za daljnji prijevoz, treba navesti odredište samo ako je različito od objekta za daljnji prijevoz.

I.8.

Subjekt odgovoran za pošiljku

 

Navesti ime i adresu, zemlju i ISO oznaku zemlje fizičke ili pravne osobe u državi članici koja je zadužena za pošiljku kada se predoči na GKP-u i koja daje potrebne izjave nadležnim tijelima u svojstvu ili u ime uvoznika. Taj subjekt može biti istovjetan subjektu iz polja I.6. i mora biti istovjetan subjektu iz polja I.35.

IMSOC može automatski ispuniti ovo polje.

U slučaju naknadnog ZZUD-a navesti ime i adresu osobe koja je nadležna za predavanje pošiljke na dodatne službene kontrole na naknadnom mjestu.

U slučaju naknadnog ZZUD-P-a za neusklađene pošiljke navesti ime i adresu osobe koja je nadležna za postupke nakon skladištenja.

I.9.

Popratni dokumenti

 

Odabrati vrstu obveznih popratnih dokumenata: npr. službeni certifikati, službene potvrde, dozvole, deklaracije ili drugi dokumenti, uključujući dokumente komercijalne prirode.

Navesti jedinstvenu oznaku popratnih dokumenata i zemlju izdavanja. Nije obvezno navođenje datuma izdavanja. Ako je službeni certifikat proizveden u sustavu IMSOC, navesti jedinstvenu alfanumeričku oznaku u polju I.2.a službenog certifikata.

Referentni brojevi komercijalnih isprava: navesti npr. broj zračnog tovarnog lista, broj teretnice ili komercijalni broj vlaka ili cestovnog vozila.

I.10.

Prethodna obavijest

 

Navesti predviđeni datum i vrijeme prispijeća na ulazno mjesto na kojemu je smješten GKP.

ZZUD-D/ZZUD-PP

U slučaju naknadnog ZZUD-a za prijevoz do kontrolne točke navesti predviđeni datum i vrijeme prispijeća u kontrolnu točku.

I.11.

Zemlja podrijetla

 

IMSOC može automatski ispuniti ovo polje na temelju informacija navedenih u polju I.31.

ZZUD-A

Navesti zemlju boravka tijekom propisanog razdoblja boravka navedenog u popratnom službenom certifikatu.

Za registrirane konje koji ponovno ulaze u Uniju nakon privremenog izvoza tijekom razdoblja kraćeg od 30, 60 ili 90 dana za potrebe utrka, natjecanja i kulturnih događanja u određenim trećim zemljama, navesti zadnju zemlju iz koje su otpremljeni.

ZZUD-P

Navesti zemlju u kojoj su proizvodi proizvedeni, izrađeni ili zapakirani (označeni identifikacijskom oznakom).

U slučaju proizvoda koji ponovno ulaze u Uniju u skladu s člankom 77. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EU) 2017/625 ili ponovno ulaze u Uniju nakon provoza kroz treće zemlje (kako je definiran u članku 3. točki 44. podtočki (b) te uredbe), navesti državu članicu podrijetla.

ZZUD-PP

Navesti zemlju podrijetla u kojoj su bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti uzgojeni, proizvedeni, skladišteni ili prerađeni, kako je navedeno u fitosanitarnom certifikatu.

ZZUD-D

Navesti zemlju podrijetla robe ili zemlju u kojoj je ona uzgojena, ubrana ili proizvedena.

I.12.

Regija podrijetla

 

Ako se na životinje ili robu primjenjuju mjere regionalizacije u skladu s pravom Unije, navesti oznaku odobrenih regija, zona ili kompartmenata. IMSOC može automatski ispuniti ovo polje na temelju informacija navedenih u polju I.31.

ZZUD-PP

Ako je zemlja podrijetla službeno proglasila određena područja slobodnima od određenog štetnog organizma, navesti područje podrijetla bilja, biljnog proizvoda ili drugih predmeta.

I.13.

Prijevozno sredstvo

 

Odabrati jedno od sljedećih prijevoznih sredstava za životinje ili robu koji prispijevaju na GKP i navesti njihov identifikacijski broj:

— zrakoplov (navesti broj leta);

— plovilo (navesti naziv i broj plovila);

— željeznica (navesti identifikacijsku oznaku vlaka i broj vagona);

— cestovno vozilo (navesti registarski broj i registarski broj prikolice, ako je primjenjivo).

Za trajekte, označiti „plovilo” i osim naziva predviđenog trajekta navesti cestovno vozilo, njegov registarski broj (i registarski broj prikolice, ako je primjenjivo).

ZZUD-PP

Nije obvezno navesti identifikacijsku oznaku prijevoznog sredstva.

I.14.

Zemlja otpreme

 

ZZUD-P/ZZUD-PP/ZZUD-D

Odnosi se na zemlju u kojoj je pošiljka ukrcana na zadnje prijevozno sredstvo za otpremu u Uniju. U određenim slučajevima u kojima premještanje uključuje više zemalja prije ulaska u Uniju (trostrano kretanje), to može biti treća zemlja u kojoj je izdan službeni certifikat.

Ovo se polje ne primjenjuje na ZZUD-A.

I.15.

Objekt podrijetla

 

Ako je to propisano zakonodavstvom Unije, navesti ime i adresu, zemlju i ISO oznaku zemlje objekta podrijetla.

Ako je to propisano zakonodavstvom Unije, navesti njegov broj registracije ili odobrenja.

IMSOC može automatski ispuniti ovo polje na temelju informacija navedenih u polju I.31.

I.16.

Uvjeti prijevoza

 

ZZUD-P/ZZUD-D

Navesti kategoriju potrebne temperature tijekom prijevoza (sobna temperatura, rashlađeno, smrznuto), ako je primjenjivo. Može se odabrati samo jedna kategorija.

Ovo se polje ne primjenjuje na ZZUD-A i ZZUD-PP.

I.17.

Broj kontejnera/plombe

 

Ako je primjenjivo, navesti broj kontejnera i broj plombe (moguće ih je navesti više).

Kad je riječ o službenim plombama, navesti broj službene plombe kako je naveden u službenom certifikatu i označiti „službena plomba” ili navesti sve druge plombe navedene u popratnim dokumentima.

I.18.

Certificirano kao ili za

 

Odabrati svrhu premještanja životinja i predviđenu namjenu robe ili kategoriju kako je navedena u službenom certifikatu (ako je tako propisano) ili u komercijalnoj ispravi:

ZZUD-A:

uzgoj/proizvodnja, tov, zatvoreni objekti, psi/mačke/pitome vretice (ili ako se više od pet pasa/mačaka/pitomih vretica premješta u nekomercijalne svrhe), ukrasne akvatične životinje, klaonica, karantena, registrirani kopitari, ponovno polaganje (samo za životinje akvakulture), putujući cirkus/predstave sa životinjama, izložba, obnova populacije i drugo.

ZZUD-P:

prehrana ljudi, hrana za životinje, farmaceutska uporaba, tehnička uporaba, trgovački uzorak, daljnja obrada ili drugo.

ZZUD-D:

prehrana ljudi, prehrana ljudi nakon dodatne obrade, hrana za životinje, uzorak ili izložak ili drugo.

Ovo se polje ne primjenjuje na ZZUD-PP.

I.19.

Usklađenost robe

 

Ovo polje primjenjuje se samo na ZZUD-P.

Označiti „Usklađeno” ako je roba u skladu s pravilima iz članka 1. stavka 2. točaka (a) i (d) Uredbe (EU) 2017/625.

Označiti „Neusklađeno” ako roba:

— nije u skladu s pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625; i

— u skladu je s pravilima iz točke (d) tog članka; i

— nije namijenjena za stavljanje na tržište.

I.20.

Za pretovar/prijevoz/daljnje putovanje u

 

ZZUD-A (daljnje putovanje)

Navesti naziv i ISO oznaku treće zemlje odredišta ako životinje ostaju na istom plovilu ili u istom zrakoplovu i namijenjene su izravnom slanju u treću zemlju bez pristajanja/slijetanja u nekoj drugoj luci/zračnoj luci u Uniji.

Navesti naziv sljedećeg GKP-a u Uniji u koji se životinje šalju istim plovilom ili istim zrakoplovom na dodatne službene kontrole.

ZZUD-P (pretovar)

Navesti naziv i ISO oznaku treće zemlje odredišta ako se proizvodi pretovaruju na drugo plovilo ili drugi zrakoplov i namijenjeni su za izravno slanje u treću zemlju bez pristajanja/slijetanja u nekoj drugoj luci/zračnoj luci u Uniji.

Navesti naziv sljedećeg GKP-a u Uniji u koji se proizvodi trebaju pretovariti radi dodatnih službenih kontrola.

ZZUD-PP (pretovar/prijevoz)

Navesti naziv sljedećeg GKP-a ili kontrolne točke u Uniji u koje se roba treba pretovariti ili prevesti radi dodatnih službenih kontrola.

ZZUD-D (prijevoz)

Navesti naziv kontrolne točke u Uniji u koju se roba treba prevesti na dodatne službene kontrole ako je pošiljka odabrana za provjeru identiteta i fizičku provjeru.

I.21.

Za daljnji prijevoz

 

ZZUD-PP/ZZUD-D

Navesti odobreni objekt za daljnji prijevoz u koji se pošiljka treba poslati nakon što je odabrana za provjeru identiteta i fizičku provjeru na GKP-u.

I.22.

Za provoz do

 

Navesti naziv odredišne treće zemlje i ISO oznaku zemlje.

Navesti naziv izlaznog GKP-a za neusklađene pošiljke koje prolaze kroz područje Unije cestom, željeznicom ili vodnim putem (vanjski provoz).

Ovo polje ne primjenjuje se na ZZUD-D.

I.23.

Za unutarnje tržište

 

Označiti ovo polje ako su pošiljke namijenjene za stavljanje na tržište Unije.

I.24.

Za neusklađenu robu

 

Ovo polje primjenjuje se samo na ZZUD-P.

Odabrati vrstu odredišta na koje će se pošiljka isporučiti i navesti broj registracije, ako je primjereno: posebno odobreno carinsko skladište, slobodna zona ili plovilo (uključujući naziv i luku isporuke).

I.25.

Za ponovni ulazak

 

ZZUD-A:

Označiti ovo polje u slučaju ponovnog ulaska registriranih konja u Uniju nakon privremenog izvoza tijekom razdoblja kraćeg od 30, 60 ili 90 dana za potrebe utrka, natjecanja i kulturnih događanja u određenim trećim zemljama.

Označiti ovo polje u slučaju ponovnog ulaska životinja podrijetlom iz Unije i na povratku u nju nakon što im je zabranjen ulazak u treću zemlju.

ZZUD-P/ZZUD-PP

Označiti ovo polje u slučaju ponovnog ulaska robe podrijetlom iz Unije i na povratku u nju nakon što joj je zabranjen ulazak u treću zemlju.

Ovo se polje ne primjenjuje na ZZUD-D.

I.26.

Za privremeni uvoz

 

Ovo polje primjenjuje se samo na ZZUD-A i samo na registrirane konje.

Izlazna točka – navesti izlazni GKP.

Datum izlaska – navesti datum izlaska (mora biti manje od 90 dana nakon uvoza).

I.27.

Prijevozno sredstvo nakon GKP-a/skladištenja

 

Ovo se polje može ispuniti nakon prethodne obavijesti i obvezno je za:

— životinje na koje se primjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 (2) (ZZUD-A);

— robu koja podliježe pretovaru, izravnom provozu, praćenju, ponovnom ulasku ili isporuci na svim kontrolnim odredištima, uključujući objekt za daljnji prijevoz ili kontrolnu točku, na kojima je propisano obavljanje dodatnih službenih kontrola (ZZUD-P, ZZUD-PP, ZZUD-D);

— neusklađenu robu u provozu (ZZDU-P).

Odabrati jedno od sljedećih prijevoznih sredstava: zrakoplov, plovilo, željeznicu ili cestovno vozilo (vidjeti uputu iz polja I.13.).

ZZUD-PP

Ako je broj kontejnera naveden u polju I.17., nije obvezno navesti prijevozno sredstvo.

I.28.

Prijevoznik

 

Ovo je polje obvezno samo za ZZUD-A ako se koristi polje I.27.

Navesti ime i adresu, zemlju i ISO oznaku zemlje fizičke ili pravne osobe zadužene za prijevoz.

Navesti broj registracije ili broj odobrenja, ako je primjenjivo.

I.29.

Datum otpreme

 

Ovo je polje obvezno samo za ZZUD-A ako se koristi polje I.27.

U ovom polju mogu se navesti predviđeni datum i vrijeme otpreme iz GKP-a.

I.30.

Dnevnik puta

 

Ovo polje primjenjuje se samo na ZZUD-A i odnosi se na zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 1/2005.

I.31.

Opis pošiljke

 

Ispuniti na temelju npr. službenih certifikata, službenih potvrda, deklaracija ili drugih dokumenata, uključujući dokumente komercijalne prirode, kako bi se pružio dovoljno detaljan opis robe i tako omogućila njezina identifikacija i izračun naknada, npr. navesti oznaku i naziv iz kombinirane nomenklature (KN), oznaku TARIC, oznaku EPPO, vrstu (taksonomske informacije), neto masu (kg).

Prema potrebi navesti ukupan broj pajeta sjemena, jajnih stanica i zametaka.

Navesti, prema potrebi, vrstu i broj paketa, vrstu pakiranja (prema normama UN-/CEFACT-a), broj proizvodne partije, pojedinačni identifikacijski broj, broj putovnice, vrstu proizvoda.

U slučaju naknadnog ZZUD-a, navesti količinu robe iz prethodnog ZZUD-a.

ZZUD-P:

Označiti „krajnji potrošač” ako se proizvodi pakiraju za krajnje potrošače.

I.32.

Ukupni broj paketâ

 

Navesti ukupni broj paketâ u pošiljci, prema potrebi.

I.33.

Ukupna količina

 

ZZUD-A:

Navesti ukupni broj životinja, prema potrebi.

ZZUD-P:

Navesti ukupni broj pajeta sjemena, jajnih stanica i zametaka, prema potrebi.

ZZUD-PP/ZZUD-D:

Navesti broj komada ili obujam, prema potrebi.

I.34.

Ukupna neto masa/ukupna bruto masa (kg)

 

Ukupna neto masa (tj. masa samih životinja ili robe, bez neposrednih spremnika ili ambalaže) koju automatski izračunava sustav IMSOC na temelju informacija unesenih u polje I.31.

Navesti ukupnu bruto masu (tj. ukupnu masu životinja ili robe, s neposrednim spremnicima i svom ambalažom, ali isključujući spremnike za prijevoz i drugu opremu za prijevoz). Ta informacija nije obvezna za ZZUD-PP.

I.35.

Izjava

 

Izjavu mora potpisati fizička osoba odgovorna za pošiljku i ona se može prilagoditi u skladu s upotrijebljenim ZZUD-om:

Ja, niže potpisani subjekt odgovoran za prethodno navedenu pošiljku, potvrđujem da su, prema mojim saznanjima i uvjerenju, izjave iz dijela I. ovog dokumenta istinite i potpune te se obvezujem postupiti u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama, što uključuje, prema potrebi, plaćanje troškova službenih kontrola, ponovne otpreme pošiljaka, karantene ili izolacije životinja ili troškove eutanazije i zbrinjavanja.

Potpis (potpisnik se obvezuje na prihvaćanje povrata pošiljaka u provozu kojima je odbijen ulazak u treću zemlju).

DIO II. – KONTROLE

Polje

Opis

II.1.

Prethodni ZZUD

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka koju sustav IMSOC dodjeljuje ZZUD-u koji se upotrebljava prije nego što se pošiljka razdijeli ili prije pretovara (ako se obavljaju službene kontrole), zamjene ili otkazivanja ili prijevoza u kontrolnu točku.

II.2.

Referentni broj ZZUD-a

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju I.2.

II.3.

Provjera dokumentacije

 

Uključuje provjeru usklađenosti s nacionalnim zahtjevima za životinje i robu za koje nisu svi uvjeti ulaska u Uniju uređeni pravom Unije.

II.4.

Provjera identiteta

 

Označiti „da” ili „ne”, prema potrebi.

ZZUD-A

Označiti „ne” ako životinje nastavljaju putovanje morem ili zrakom istim plovilom ili zrakoplovom radi daljnjeg putovanja iz jednog GKP-a u drugi i službene kontrole treba dovršiti u sljedećem GKP-u.

ZZUD-P

Označiti „Ne” ako se roba pretovaruje iz jednog GKP-a u drugi.

ZZUD-PP

Označiti „Ne” ako se roba prevozi u kontrolnu točku ili pretovaruje iz jednog GKP-a u drugi.

Označiti „Ne” ako je potrebna smanjena učestalost pregleda ili ako nije potrebna provjera identiteta.

ZZUD-D

Označiti „Ne” ako se roba prevozi u kontrolnu točku.

II.5.

Fizička provjera

 

Označiti „Da” ili „Ne”, prema potrebi.

ZZUD-A

Uključuje rezultate kliničkog pregleda te mortalitet i morbiditet životinja.

Označiti „Ne” ako životinje nastavljaju putovanje morem ili zrakom istim plovilom ili zrakoplovom radi daljnjeg putovanja iz jednog GKP-a u drugi u skladu s relevantnim pravom Unije i službene kontrole treba dovršiti u sljedećem GKP-u.

ZZUD-P

Označiti „Smanjena učestalost pregleda” ako, u skladu s pravilima koja treba donijeti na temelju članka 54. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625, pošiljka nije odabrana za fizičku provjeru, ali se smatra dostatno pregledanom i ako je podvrgnuta samo provjeri dokumentacije i identiteta.

Označiti „Ostalo” ako se upućuje na postupke ponovnog ulaska, praćenja i provoza. To se odnosi i na životinje i robu koji se pretovaruju iz jednog GKP-a u drugi u skladu s pravilima koja treba donijeti na temelju članka 51. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/625.

ZZUD-PP

Označiti „Smanjena učestalost pregleda” ako, u skladu s pravilima koja treba donijeti na temelju članka 54. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/625, pošiljka nije odabrana za provjeru identiteta i fizičku provjeru, ali se smatra dostatno pregledanom i ako je podvrgnuta samo provjeri dokumentacije.

Označiti „Ostalo” ako se upućuje na postupke ponovnog ulaska, praćenja i provoza. To se odnosi i na robu koja se pretovaruje iz jednog GKP-a u drugi u skladu s pravilima koja treba donijeti na temelju članka 51. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/625.

ZZUD-D

Označiti „ne” ako se roba prevozi u kontrolnu točku.

II.6.

Laboratorijska ispitivanja

 

Označiti „Da” ako je provedeno ispitivanje.

Ispitivanje: u ovom polju treba navesti kategoriju tvari ili patogena za koje je provedeno laboratorijsko ispitivanje.

— označiti „Nasumično” ako se pošiljka ne zadržava na GKP-u do dobivanja rezultata ispitivanja. Nije potrebno označiti ako se pošiljka uzorkuje za laboratorijska ispitivanja opisana u drugim opcijama iz polja;

— označiti „Sumnjivo” ako se sumnja da životinje i roba nisu u skladu s pravom Unije te se oni zadržavaju na GKP-u do dobivanja rezultata ispitivanja;

— označiti „Hitne mjere” ako se na životinje i robu primjenjuju posebne hitne mjere te se oni zadržavaju na GKP-u do dobivanja rezultata ispitivanja, osim ako je odobren daljnji prijevoz.

Rezultat ispitivanja:

— označiti „Čeka se” ako pošiljka može napustiti GKP bez čekanja rezultata ispitivanja.

— označiti „Zadovoljavajuće” ili „Nezadovoljavajuće” ako je dostupan rezultat ispitivanja.

ZZUD-P

Označiti „Obvezno” ako je uzorkovanje propisano pravom Unije i pošiljka se ne zadržava na GKP-u do dobivanja rezultata ispitivanja.

Označiti „Pojačane kontrole” ako životinje i roba podliježu pravilima o postupcima za pojačane kontrole koje treba donijeti na temelju članka 65. stavka 6. Uredbe (EU) 2017/625 te se zadržavaju na GKP-u do dobivanja rezultata ispitivanja.

ZZUD-PP

Označiti „Uzorkovanje na latentne zaraze” ako je uzorkovanje propisano pravom Unije i pošiljka se ne zadržava na GKP-u do dobivanja rezultata ispitivanja.

ZZUD-D

Označiti „Privremeno povećanje kontrola” ako roba podliježe mjerama kojima se zahtijeva privremeno povećanje kontrola (članak 47. stavak 2. točka (b) Uredbe (EU) 2017/625) i zadržava se na GKP-u do dobivanja rezultata ispitivanja, osim ako je odobren daljnji prijevoz.

II.7.

Provjera dobrobiti životinja

 

Ovo polje primjenjuje se samo na ZZUD-A.

Označiti „Ne” ako se žive životinje ne istovaruju u GKP-u navedenom u polju I.4. i ne pretovaruju u drugi GKP te nisu podvrgnute provjeri dobrobiti.

Označiti polje „Zadovoljavajuće” ili „Nezadovoljavajuće” ako su dostupni rezultati provjera životinja i uvjeta prijevoza.

II.8.

Utjecaj prijevoza na životinje

 

Ovo polje primjenjuje se samo na ZZUD-A.

Navesti koliko je životinja uginulo, koliko ih nije bilo sposobno putovati te broj rođenja ili pobačaja (tj. koliko je ženki okotilo ili je spontano pobacilo tijekom prijevoza).

U slučaju životinja koje se otpremaju u velikim brojevima (npr. jednodnevni pilići, ribe ili mekušci), navesti procjenu broja uginulih životinja ili životinja nesposobnih za putovanje, kako je primjereno.

II.9.

Prihvatljivo za pretovar/prijevoz/daljnje putovanje u

 

Označiti ovo polje ako je pošiljka prihvatljiva za pretovar/prijevoz/daljnje putovanje.

Pretovar se ne primjenjuje na ZZUD-A i ZZUD-D.

II.10.

Prihvatljivo za daljnji prijevoz

 

ZZUD-PP/ZZUD-D

Označiti ovo polje ako je pošiljka prihvatljiva za daljnji prijevoz.

II.11.

Prihvatljivo za provoz

 

Označiti ovo polje ako je pošiljka prihvatljiva za provoz.

Ovo polje ne primjenjuje se na ZZUD-D.

II.12.

Prihvatljivo za unutarnje tržište

 

Označiti ovo polje ako su rezultati službenih kontrola povoljni, neovisno o tome stavljaju li se životinje ili roba u carinski postupak „puštanje u slobodni promet” na granici ili u kasnijoj fazi u Uniji.

ZZUD-A

Ako je stavljanje životinja na tržište odobreno pod posebnim uvjetima (kako su propisani pravom Unije ili nacionalnim pravom), navesti kontrolno odredište: klaonicu, zatvoreni objekt, karantenu ili lokalnu uporabu.

ZZUD-P

Označiti uporabu proizvoda.

Za nusproizvode životinjskog podrijetla koji se trebaju dodatno preraditi, ali ne podliježu uvjetima praćenja prijevoza koje treba donijeti na temelju članka 77. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625, ispuniti polje II.18.

ZZUD-D

Označiti uporabu proizvoda: prehrana ljudi, hrana za životinje ili drugo.

II.13.

Prihvatljivo za praćenje

 

Ovo polje primjenjuje se samo na ZZUD-A i ZZUD-P i odnosi se na pošiljku koja se prati u skladu s uvjetima koje treba donijeti na temelju članka 77. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625.

II.14.

Prihvatljivo za neusklađenu robu

 

Ovo polje primjenjuje se samo na ZZUD-P.

Odabrati kontrolno odredište: posebno odobreno carinsko skladište, slobodna zona ili plovilo.

II.15.

Prihvatljivo za privremeni uvoz

 

Ovo polje primjenjuje se samo na ZZUD-A i samo na registrirane konje.

Označiti ovo polje za odobravanje uvoza životinja na područje Unije do datuma navedenoga u polju I.26.

II.16.

Nije prihvatljivo

 

Odnosi se na pošiljke za koje rezultati službenih kontrola nisu povoljni i kojima je odbijen ulazak u Uniju. Navesti datum do kojeg se trebaju poduzeti mjere.

ZZUD-A

Označiti „Eutanazija” ako se ne smije dopustiti upotreba mesa životinja za prehranu ljudi.

Označiti „Ponovna otprema” ako se životinje šalju natrag.

Označiti „Klanje” ako se meso životinja može upotrijebiti za prehranu ljudi ako su rezultati inspekcijskog pregleda povoljni.

Označiti „Uništenje” ako su životinje uginule prije prispijeća na GKP.

ZZUD-P/ZZUD-D

Označiti uništenje, ponovnu otpremu, posebnu obradu ili uporabu u druge svrhe.

ZZUD-PP

Označiti prikladnu obradu, odbijanje ulaska, uvođenje karantene, uništenje, ponovnu otpremu, industrijsku preradu ili drugo.

II.17.

Razlog za odbijanje

 

ZZUD-A

Označiti „Provjera dokumentacije” u slučaju nepostojanja certifikata ili izvornika certifikata te pogrešnog obrasca, lažnog certifikata, nevaljanih datuma, nepostojanja potpisa ili pečata, nevaljanog tijela, nepostojanja laboratorijskog izvješća, nepostojanja dodatnih jamstava ili neusklađenosti s nacionalnim zahtjevom.

Označiti „Podrijetlo” u slučaju neovlaštene zemlje, neovlaštene zone ili neodobrenog objekta.

Označiti „Provjera identiteta” u slučaju nepodudaranja identifikacije ili dokumenta, nepodudaranja prijevoznog sredstva, nepostojanja pojedinačne identifikacijske oznake, nepodudaranja pojedinačnog identifikacijskog broja ili nepodudaranja vrste.

Označiti „Fizička provjera” u slučaju prisutnosti sumnjive životinje, životinje koja nije sposobna za putovanje ili uginule životinje.

Označiti „Laboratorijsko ispitivanje” u slučaju nezadovoljavajućeg rezultata ispitivanja.

Označiti „Dobrobit životinja” u slučaju neprikladnog prijevoznog sredstva.

Označiti „Invazivne strane vrste” u slučaju neusklađenosti s pravilima koja se primjenjuju na invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji.

Označiti „Ostalo” ako nije primjenjiv ni jedan od prethodno navedenih razloga.

ZZUD-P

Označiti „Provjera dokumentacije” u slučaju nepostojanja certifikata ili izvornog certifikata te pogrešnog predloška, lažnog certifikata, nevaljanih datuma, nepostojanja potpisa ili pečata, nevaljanog tijela, nepostojanja laboratorijskog izvješća ili nepostojanja dodatne deklaracije.

Označiti „Podrijetlo” u slučaju neovlaštenog tijela, neovlaštene regije ili neodobrenog objekta.

Označiti „Provjera identiteta” u slučaju nepostojanja oznake, nepodudaranja oznake ili dokumenta, nepotpune oznake, nepodudaranja prijevoznog sredstva, nepodudaranja broja službene plombe, nepodudaranja identifikacijske oznake ili nepodudaranja vrste.

Označiti „Fizička provjera” u slučaju manjka higijene, prekida u hladnom lancu, neodgovarajuće temperature, nezadovoljavajućih rezultata osjetilnog pregleda ili prisutnosti parazita.

Označiti „Laboratorijsko ispitivanje” u slučaju kemijske ili mikrobiološke kontaminacije, ostataka veterinarskih lijekova, izlaganja zračenju, aditiva koji nisu u skladu s propisima ili genetski modificiranih organizama (GMO).

Označiti „Invazivne strane vrste” u slučaju invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji.

Označiti „Ostalo” ako nije primjenjiv ni jedan od prethodno navedenih razloga.

ZZUD-PP

Označiti „Provjera dokumentacije” u slučaju nepostojanja ili nevaljanosti certifikata ili biljne putovnice ili bilo kojeg drugog dokumenta kojim se pružaju jamstva u skladu s pravom Unije.

Označiti „Podrijetlo” u slučaju nepoznatog matičnog broja poduzeća, ako se on zahtijeva.

Označiti „Provjera identiteta” u slučaju nepodudaranja s dokumentima koji prate pošiljku.

Označiti „Fizička provjera” u slučaju prisutnosti štetnog organizma ili zabranjenog bilja, zabranjenih biljnih proizvoda ili drugih zabranjenih predmeta.

Označiti „Ostalo” ako primatelj nije naveden u službenom registru proizvođača/uvoznika.

Označiti „Invazivne strane vrste” u slučaju invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji.

ZZUD-D

Označiti „Provjera dokumentacije” u slučaju nepostojanja ili nevaljanosti certifikata ili drugih obveznih popratnih dokumenata.

Označiti „Provjera identiteta” u slučaju nepodudaranja s dokumentima koji prate pošiljku.

Označiti „Laboratorijsko ispitivanje” u slučaju kemijske ili mikrobiološke kontaminacije.

Označiti „Fizička provjera” u slučaju manjka fizičke higijene.

Označiti „Ostalo” ako nije primjenjiv ni jedan od prethodno navedenih razloga.

II.18.

Detaljni podaci o kontrolnim odredištima

 

Navesti naziv, adresu i broj registracije/odobrenja za sva kontrolna odredišta iz polja od II.9. do II.16.

ZZUD-A

Za objekte za koje nadležno tijelo zahtijeva anonimnost, navesti samo dodijeljeni broj registracije/odobrenja.

ZZUD-PP/ZZUD-D

U slučaju daljnjeg prijevoza navesti naziv, adresu i, ako je primjenjivo, broj registracije objekta za daljnji prijevoz.

U slučaju prijevoza na kontrolnu točku, navesti podatke za kontakt i jedinstvenu alfanumeričku oznaku koju je sustav IMSOC dodijelio kontrolnoj točki.

II.19.

Pošiljka ponovno plombirana

 

Navesti broj plombe stavljene nakon službenih kontrola na GKP-u ili nakon skladištenja u posebno odobrenom carinskom skladištu te u slučajevima u kojima je pravom Unije propisana službena plomba.

II.20.

Identifikacija GKP-a

 

Utisnuti službeni pečat GKP-a ili kontrolne točke, ovisno o slučaju.

U slučaju naknadnog ZZUD-P-a za neusklađenu pošiljku, navesti naziv kontrolne jedinice zadužene za nadzor slobodne zone ili posebno odobrenog carinskog skladišta.

II.21.

Službena osoba za certificiranje

 

Ovo se polje odnosi na izjavu koju potpisuje službena osoba za certificiranje koja je ovlaštena za potpisivanje ZZUD-a:

Ja, niže potpisana službena osoba za certificiranje, potvrđujem da su provjere pošiljke obavljene u skladu sa zahtjevima Unije i, prema potrebi, u skladu s nacionalnim zahtjevima države članice odredišta.

II.22.

Naknade za inspekcijske preglede

 

Ovo se polje može upotrijebiti za navođenje naknada za inspekcijske preglede.

II.23.

Referentni broj carinskog dokumenta

 

Ovo polje može upotrijebiti carinsko tijelo ili, nakon primitka obavijesti od carinskog tijela, osoba odgovorna za pošiljku za dodavanje relevantnih informacija (npr. referentni broj isprave T1) ako pošiljke ostaju pod carinskim nadzorom tijekom određenog razdoblja.

II.24.

Naknadni ZZUD

 

Navesti alfanumeričku oznaku jednog ili više ZZUD-a izdanih u slučajevima koje treba utvrditi na temelju članka 51. i članka 53. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625 ili nakon razdjeljivanja na GKP-u.

(1)   

Međunarodna standardna dvoslovna oznaka zemlje u skladu s međunarodnom normom ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)   

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., str. 1.).DIO III. – DALJNJE MJERE

Polje

Opis

III.1.

Prethodni ZZUD

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju II.1.

III.2.

Referentni broj ZZUD-a

Jedinstvena alfanumerička oznaka navedena u polju I.2.

III.3.

Naknadni ZZUD

Navesti alfanumeričku oznaku jednog ili više ZZUD-a iz polja II.24.

III.4.

Detaljni podaci o ponovnoj otpremi

Navesti korišteno prijevozno sredstvo i njegovu identifikacijsku oznaku, zemlju i ISO oznaku zemlje.

Navesti datum ponovne otpreme i naziv izlaznog GKP-a čim te informacije budu poznate. U slučaju odluke o odbijanju datum ponovne otpreme ne smije biti više od 60 dana nakon datuma potvrđivanja ZZUD-a.

III.5.

Daljnje mjere

Navesti tijelo nadležno za potvrđivanje primitka i usklađenosti pošiljke na koju se odnosi ZZUD: izlazni GKP, GKP krajnjeg odredišta ili kontrolnu jedinicu.

ZZUD-A

Navesti daljnje odredište i/ili razloge neusklađenosti ili promjene statusa životinja (npr. nevažeće odredište, nepostojanje ili nevaljanost certifikata, nepodudaranje dokumenta, nepostojanje ili nevaljanost identifikacije, nezadovoljavajući rezultati ispitivanja, sumnjive životinje, uginule životinje, izgubljene životinje ili promjena statusa u trajni ulazak).

ZZUD-P

Navesti daljnje odredište i/ili razloge neusklađenosti (npr. nevažeće odredište, nepostojanje ili nevaljanost certifikata, nepodudaranje dokumenta, nepostojanje ili nevaljanost identifikacije, nezadovoljavajući rezultati kontrola, nepostojanje, oštećenost ili nepodudaranje broja službene plombe...).

ZZUD-PP

U slučaju robe koja podliježe daljnjem prijevozu ili prijevozu u kontrolnu točku, označiti „Da” ili „Ne” kako bi se navelo je li pošiljka prispjela ili ne.

ZZUD-D

U slučaju robe koja podliježe daljnjem prijevozu ili prijevozu u kontrolnu točku, označiti „Da” ili „Ne” kako bi se navelo je li pošiljka prispjela ili ne.

III.6.

Službena osoba za certificiranje

Odnosi se na potpis službene osobe nadležnog tijela za certificiranje u slučaju ponovne otpreme i daljnjih mjera povezanih s pošiljkama.

DIO 2.

Predlošci zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta (ZZUD)

Odjeljak A

ZZUD-A

(za životinje iz članka 47. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625)