EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1148-20190711

Consolidated text: Uredba (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/2019-07-11

02019R1148 — HR — 11.07.2019 — 000.003


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2019.

o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013

(Tekst značajan za EGP)

( L 186 11.7.2019, 1)


Koju je ispravio:

►C1

,  L 231, 6.9.2019,  30 ((EU) 2019/1148)
▼B

UREDBA (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2019.

o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavljaju usklađena pravila o stavljanju na raspolaganje, uvođenju, posjedovanju i uporabi tvari i smjesa koje bi se mogle zlouporabiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva, s ciljem ograničavanja dostupnosti pojedinačnim korisnicima tih tvari i smjesa i s ciljem osiguravanja odgovarajućeg prijavljivanja sumnjivih transakcija u lancu opskrbe.

Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje druge, strože odredbe prava Unije koje se odnose na tvari navedene u prilozima I. i II.

Članak 2.

Područje primjene

1.  Ova se Uredba primjenjuje na tvari s popisa iz prilogâ I. i II. i na smjese i tvari koje sadržavaju te tvari.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a) proizvode kako su definirani u članku 3. točki 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

(b) pirotehnička sredstva kako su definirana u članku 3. točki 1. Direktive 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

(c) pirotehnička sredstva namijenjena za nekomercijalnu uporabu koja u skladu s nacionalnim pravom upotrebljavaju vojne snage, tijela za izvršavanje zakonodavstva ili vatrogasne službe;

(d) pirotehnička sredstva obuhvaćena područjem primjene Direktive 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 );

(e) pirotehnička sredstva namijenjena za uporabu u zrakoplovnoj i svemirskoj industriji;

(f) udarne kapsule namijenjene za igračke;

(g) lijekove koji su legitimno stavljeni na raspolaganje pojedinačnom korisniku na temelju liječničkog recepta u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „tvar” znači tvar kako je definirana u članku 3. točki 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

2. „smjesa” znači smjesa kako je definirana u članku 3. točki 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

3. „proizvod” znači proizvod kako je definiran u članku 3. točki 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

4. „stavljanje na raspolaganje” znači svako opskrbljivanje, bilo uz naplatu ili besplatno;

5. „uvođenje” znači čin donošenja tvari na državno područje neke države članice, neovisno o odredištu u Uniji, bilo iz neke druge države članice ili iz treće zemlje, u okviru bilo kojeg carinskog postupka kako je definiran u članku 5. točki 16. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ) uključujući provoz;

6. „uporaba” znači uporaba kako je definirana u članku 3. točki 24. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

7. „sumnjiva transakcija” znači svaka transakcija u vezi s reguliranim prekursorima eksploziva za koju, nakon uzimanja u obzir svih relevantnih faktora, postoje osnovani razlozi za sumnju da se dotična tvar ili smjesa namjerava upotrijebiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva;

8. „pojedinačni korisnik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja djeluje u svrhe koje nisu u vezi s njezinom trgovačkom, poslovnom ili profesionalnom djelatnošću;

9. „profesionalni korisnik” znači svaka fizička ili pravna osoba ili javni subjekt ili skupina takvih osoba ili subjekata koja ima dokazivu potrebu za ograničenim prekursorom eksploziva za svrhe povezane s njezinom trgovačkom, poslovnom ili profesionalnom djelatnošću, uključujući poljoprivredne aktivnosti koje se obavljaju u punom ili nepunom radnom vremenu i ne nužno ovisno o veličini zemljišta na kojem se obavljaju te poljoprivredne aktivnosti, pod uvjetom da te svrhe ne uključuju stavljanje tog ograničenog prekursora eksploziva na raspolaganje drugoj osobi;

10. „gospodarski subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba ili javni subjekt ili skupina takvih osoba i/ili tijela koja regulirane prekursore eksploziva stavlja na raspolaganje na tržište, na internetu ili izvan njega, uključujući na internetska tržišta;

11. „internetsko tržište” znači pružatelj usluga posredovanja koji omogućuje gospodarskim subjektima, s jedne strane, i pojedinačnim korisnicima, profesionalnim korisnicima ili drugim gospodarskim subjektima, s druge strane, sklapanje transakcija koje se odnose na regulirane prekursore eksploziva putem internetske prodaje ili ugovorâ o pružanju usluga, na internetskim stranicama tog internetskog tržišta ili na internetskim stranicama gospodarskog subjekta koji se koristi računalnim uslugama koje pruža to internetsko tržište;

12. „ograničeni prekursor eksploziva” znači tvar s popisa iz Priloga I., koja je u koncentraciji većoj od odgovarajuće granične vrijednosti određene u stupcu 2. tablice iz Priloga I., uključujući smjesu ili drugu tvar u kojoj je neka tvar s popisa iz tog Priloga prisutna u koncentraciji koja premašuje odgovarajuću graničnu vrijednost;

13. „regulirani prekursor eksploziva” znači tvar koja je navedena na popisu u Prilogu I. ili Prilogu II., uključujući smjesu ili neku drugu tvar u kojoj je prisutna tvar navedena u tim prilozima, a što isključuje homogene smjese s više od pet sastojaka u kojima je koncentracija svake tvari navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. manja od 1 % masenog udjela;

14. „poljoprivredna aktivnost” znači proizvodnja, podizanje nasada ili uzgoj poljoprivrednih proizvoda, uključujući ubiranje plodova, mužnju, uzgoj životinja i držanje životinja u poljoprivredne svrhe ili održavanje poljoprivrednog područja u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju kako je određeno u članku 94. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ).

Članak 4.

Slobodno kretanje

Osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom ili drugim pravnim aktima Unije, države članice ne smiju zabranjivati, ograničavati ni sprječavati stavljanje na raspolaganje reguliranih prekursora eksploziva iz razloga povezanih sa sprječavanjem nezakonite proizvodnje eksploziva.

Članak 5.

Stavljanje na raspolaganje, uvođenje, posjedovanje i uporaba

1.  Ograničeni prekursori eksploziva ne smiju se stavljati na raspolaganje pojedinačnim korisnicima, niti ih oni smiju uvoditi, posjedovati ili upotrebljavati.

2.  Ograničenje iz članka 1. primjenjuje se i na smjese koje sadržavaju klorate ili perklorate navedene na popisu u Prilogu I. ako ukupna koncentracija tih tvari u smjesi premašuje graničnu vrijednost za bilo koju od tvari određenu u stupcu 2. tablice iz Priloga I.

3.  Država članica može zadržati ili uspostaviti sustav dozvola kojim omogućava stavljanje na raspolaganje pojedinačnim korisnicima ili uvođenje, posjedovanje ili uporabu određenih ograničenih prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika u koncentracijama ne većima od odgovarajućih graničnih vrijednosti određenih u stupcu 3. tablice iz Priloga I.

U skladu s takvim sustavom dozvola pojedinačni korisnik pribavlja i na zahtjev predočava dozvolu za nabavu, uvođenje, posjedovanje ili uporabu ograničenih prekursora eksploziva. Takve dozvole izdaje u skladu s člankom 6. nadležno tijelo države članice u kojoj se taj ograničeni prekursor eksploziva namjerava nabaviti, uvesti, posjedovati ili upotrebljavati.

4.  Države članice sve mjere koje poduzmu kako bi primijenile sustav dozvola predviđen u stavku 3. bez odgode priopćuju Komisiji. U prijavi se navode ograničeni prekursori eksploziva za koje država članica predviđa sustav dozvola u skladu sa stavkom 3.

5.  Komisija objavljuje popis mjera koje su države članice priopćuju u skladu sa stavkom 4.

Članak 6.

Dozvole

1.  Svaka država članica koja izdaje dozvole pojedinačnim korisnicima koji imaju legitiman interes za nabavu, uvođenje, posjedovanje ili uporabu ograničenih prekursora eksploziva utvrđuje pravila za izdavanje dozvola u skladu s člankom 5. stavkom 3. Pri odlučivanju hoće li izdati dozvolu nadležno tijelo države članice uzima u obzir sve relevantne okolnosti, a posebno:

(a) dokazivu potrebu za ograničenim prekursorom eksploziva i legitimnost njegove planirane uporabe;

(b) dostupnost ograničenih prekursora eksploziva u nižim koncentracijama ili alternativnih tvari sa sličnim učinkom;

(c) podatke o podnositelju zahtjeva, uključujući informacije o prethodnim kaznenim osudama podnositelja zahtjeva bilo gdje u Uniji;

(d) predložena rješenja za skladištenje kako bi se osiguralo da se ograničeni prekursori eksploziva skladište na sigurnom.

2.  Nadležno tijelo odbija izdati dozvolu ako postoji opravdana sumnja u legitimnost planirane uporabe ili u namjeru pojedinačnih korisnika da ograničeni prekursor eksploziva upotrijebi u legitimne svrhe.

3.  Nadležno tijelo može odabrati da ograniči valjanost dozvole, tako da odobri jednokratnu ili višekratnu uporabu. Razdoblje valjanosti dozvole ne smije biti dulje od tri godine. Do utvrđenog roka isteka dozvole nadležno tijelo može zahtijevati od nositelja dozvole da dokaže da su i dalje ispunjeni uvjeti pod kojima je dozvola izdana. Na dozvoli se navode ograničeni prekursori eksploziva za koje je izdana.

4.  Nadležno tijelo može tražiti od podnositelja zahtjeva da plate naknadu za zahtjev za dozvolu. Takve naknade ne mogu biti veće od troškova obrade zahtjeva.

5.  Nadležno tijelo može suspendirati ili oduzeti dozvolu ako ima osnovane razloge za sumnju da više nisu ispunjeni uvjeti pod kojima je dozvola izdana. Nadležno tijelo bez odgode obavještava nositelje dozvole o svakoj suspenziji ili oduzimanju dozvole, osim ako bi se time ugrozile istrage koje su u tijeku.

6.  Žalbe na bilo koju odluku nadležnog tijela i sporovi o sukladnosti s uvjetima za dozvolu saslušavaju se pred odgovarajućim tijelom koje je nadležno za takve žalbe i sporove prema nacionalnom pravu.

7.  Država članica može priznati dozvole koje su izdale druge države članice na temelju ove Uredbe.

8.  Države članice mogu upotrijebiti obrazac za dozvole određen u Prilogu III.

9.  Nadležno tijelo pribavlja informacije o prethodnim kaznenim osudama podnositelja zahtjeva u drugim državama članicama kako je navedeno u ovom članku stavku 1. točki (c) putem sustava utemeljenoga Okvirnom odlukom Vijeća 2009/315/PUP ( 5 ). Središnja tijela iz članka 3. te Okvirne odluke dostavljaju odgovore na zahtjeve za takvim informacijama u roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 7.

Obavješćivanje lanca opskrbe

1.  Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu obavješćuje ga da su nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba tog ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni ograničenju iz članka 5. stavaka 1. i 3.

Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje regulirani prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu obavješćuje ga da su nabava, uvođenje posjedovanje ili uporaba tog reguliranog prekursora eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložni obvezama prijave iz članka 9.

2.  Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva profesionalnom korisniku ili pojedinačnom korisniku mora osigurati i moći dokazati nacionalnim inspekcijskim tijelima iz članka 11. da njegovo osoblje koje je uključeno u prodaju reguliranih prekursora eksploziva:

(a) zna koji od proizvoda koje stavlja na raspolaganje sadržavaju regulirane prekursore eksploziva;

(b) upućeno je u obveze iz članaka od 5. do 9.

3.  Internetsko tržište poduzima mjere kako bi osiguralo da su njegovi korisnici koji stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva uporabom njegovih usluga obaviješteni o svojim obvezama na temelju ove Uredbe.

Članak 8.

Provjera nakon prodaje

1.  Gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva pojedinačnom korisniku u skladu s člankom 5. stavkom 3. za svaku transakciju provjerava dokaz o identitetu i dozvolu tog pojedinačnog korisnika u skladu sa sustavom dozvola koji je uspostavljen u državi članici u kojoj je ograničeni prekursor eksploziva stavljen na raspolaganje te evidentira količinu ograničenog prekursora eksploziva na dozvoli.

2.  Kako bi provjerio da je potencijalni kupac profesionalni korisnik ili drugi gospodarski subjekt, gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva profesionalnom korisniku ili drugom gospodarskom subjektu mora za svaku transakciju zatražiti sljedeće podatke, osim ako je takva provjera već provedena za tog potencijalnog kupca u razdoblju od godine dana koje prethodi toj transakciji, a transakcija ne odstupa znatno od prethodnih transakcija:

(a) dokaz o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje potencijalnog kupca;

(b) podatke o trgovačkoj, poslovnoj ili profesionalnoj djelatnosti potencijalnog kupca; zajedno s nazivom, adresom i identifikacijskim brojem za PDV trgovačkog društva, ili bilo kojim drugim odgovarajućim registarskim brojem trgovačkog društva, ako postoji;

(c) za koju svrhu potencijalni kupac planira upotrijebiti ograničene prekursore eksploziva.

Države članice mogu upotrebljavati obrazac za izjavu kupca određen u Prilogu IV.

3.  Kako bi se provjerila planirana uporaba ograničenog prekursora eksploziva, gospodarski subjekt procjenjuje je li planirana uporaba u skladu s trgovačkom, poslovnom, ili profesionalnom djelatnošću potencijalnog kupca. Gospodarski subjekt može odbiti transakciju ako ima osnovane razloge za sumnju u legitimnost planirane uporabe ili u namjeru potencijalnog kupca da ograničeni prekursor eksploziva upotrijebi u legitimne svrhe. Gospodarski subjekt prijavljuje takve transakcije ili takve pokušaje transakcija u skladu s člankom 9.

4.  Za potrebe provjere poštovanja ove Uredbe te sprječavanja i otkrivanja nezakonite proizvodnje eksploziva gospodarski subjekti čuvaju podatke iz stavaka 1. i 2. u razdoblju od 18 mjeseci nakon datuma transakcije. Tijekom tog vremena ti podaci dostupni su za inspekciju na zahtjev nacionalnih inspekcijskih tijela ili tijela za izvršavanje zakonodavstva.

5.  Internetsko tržište poduzima mjere kako bi osiguralo da njegovi korisnici poštuju svoje obveze u skladu s ovim člankom ako s pomoću njegovih usluga stavljaju na raspolaganje ograničene prekursore eksploziva.

Članak 9.

Prijava sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa

1.  U cilju sprječavanja i otkrivanja nezakonite proizvodnje eksploziva gospodarski subjekti i internetska tržišta prijavljuju sumnjive transakcije. Gospodarski subjekti i internetska tržišta to čine nakon što su razmotrili sve okolnosti, a posebno ako se potencijalni kupac ponaša na jedan ili više sljedećih načina:

(a) nejasan je u vezi s planiranom uporabom reguliranih prekursora eksploziva;

(b) izgleda da nije upoznat s planiranom uporabom reguliranog prekursora eksploziva ili je ne može uvjerljivo objasniti;

(c) namjerava kupiti regulirane prekursore eksploziva u količinama, kombinacijama ili koncentracijama neuobičajenima za opravdanu uporabu;

(d) nije voljan pružiti dokaz svojeg identiteta, boravišta ili, prema potrebi, statusa profesionalnog korisnika ili gospodarskog subjekta;

(e) ustraje na korištenju neuobičajenim metodama plaćanja, uključujući velike količine gotovine.

2.  Gospodarski subjekti i internetska tržišta moraju imati uspostavljene prikladne, razumne i razmjerne postupke za otkrivanje sumnjivih transakcija, prilagođene za posebno okruženje u kojem se ti regulirani prekursori eksploziva stavljaju na raspolaganje.

3.  Svaka država članica uspostavlja jednu ili više nacionalnih kontaktnih točaka s jasno naznačenim telefonskim brojem i adresom elektroničke pošte, internetskim obrascem ili bilo kojim drugim učinkovitim alatom za prijavu sumnjivih transakcija i znatnih nestanaka i krađa. Nacionalne kontaktne točke moraju biti dostupne 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.

4.  Gospodarski subjekti i internetska tržišta mogu odbiti sumnjivu transakciju. Oni moraju prijaviti sumnjivu transakciju ili pokušaj sumnjive transakcije u roku od 24 sata od trenutka kad su zaključili da je sumnjiva. Prilikom prijavljivanja takve transakcije oni daju identitet kupca, ako je to moguće, i sve pojedinosti na temelju kojih su zaključili da je transakcija sumnjiva nacionalnoj kontaktnoj točki države članice gdje je sumnjiva transakcija izvršena ili pokušana.

5.  Gospodarski subjekti i profesionalni korisnici moraju prijaviti znatne nestanke i krađe reguliranih prekursora eksploziva u roku od 24 sata od otkrivanja nacionalnoj kontaktnoj točki države članice u kojoj su se dogodili nestanak ili krađa. Pri odlučivanju jesu li nestanak ili krađa znatni uzimaju u obzir je li količina neuobičajena uzimajući u obzir sve okolnosti tog slučaja.

6.  Pojedinačni korisnici koji su nabavili ograničene prekursore eksploziva u skladu s člankom 5. stavkom 3. moraju prijaviti znatne nestanke i krađe ograničenih prekursora eksploziva u roku od 24 sata nakon otkrivanja nacionalnoj kontaktnoj točki države članice u kojoj su se dogodili nestanak ili krađa.

Članak 10.

Osposobljavanje i podizanje svijesti

1.  Države članice osiguravaju odgovarajuća sredstva za pružanje osposobljavanja za pripadnike tijela za izvršavanje zakonodavstva, službi koje prve reagiraju i carinskih tijela, kako bi prilikom vršenja dužnosti mogli prepoznati regulirane prekursore eksploziva te pravovremeno i prikladno reagirati na sumnjivu aktivnost. Države članice mogu od Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) uspostavljene Uredbom (EU) 2017/2219 Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 ) zatražiti dodatno posebno osposobljavanje.

2.  Države članice najmanje jednom godišnje organiziraju aktivnosti za podizanje svijesti prilagođene specifičnostima svakog od različitih sektora u kojima se upotrebljavaju regulirani prekursori eksploziva.

3.  Države članice organiziraju redovite razmjene među tijelima za izvršavanje zakonodavstva, nacionalnim nadzornim tijelima, gospodarskim subjektima, internetskim tržištima i predstavnicima sektora koji upotrebljavaju regulirane prekursore eksploziva kako bi se olakšala suradnja i osiguralo da sve strane učinkovito provode ovu Uredbu. Gospodarski subjekti odgovorni su za pružanje podataka svojem osoblju o načinu na koji se u skladu s ovom Uredbom prekursori eksploziva stavljaju na raspolaganje i za podizanje razine osviještenosti osoblja o tom pitanju.

Članak 11.

Nacionalna inspekcijska tijela

1.  Svaka država članica osigurava uspostavu nadležnih tijela za inspekciju i kontrolu pravilne primjene članaka od 5. do 9. („nacionalna inspekcijska tijela”).

2.  Svaka država članica osigurava da nacionalna inspekcijska tijela imaju sredstva i ovlasti za ispitni postupak koje su im potrebne za pravilno izvršavanje njihovih zadaća na temelju ove Uredbe.

Članak 12.

Smjernice

1.  Komisija pruža redovito ažurirane smjernice radi pomoći subjektima u lancu opskrbe kemikalija i nadležnim tijelima te radi olakšavanja suradnje između nadležnih tijela i gospodarskih subjekata. Komisija se savjetuje sa Stalnim odborom za prekursore o svim nacrtima smjernica ili njihovim ažuriranjima. Smjernice posebno obuhvaćaju:

(a) informacije o načinu provedbe inspekcija;

(b) informacije o tome kako primjenjivati ograničenja i provoditi kontrole na temelju ove Uredbe u pogledu reguliranih prekursora eksploziva koje na daljinu naručuju pojedinačni korisnici ili profesionalni korisnici;

(c) informacije o mogućim mjerama koje trebaju primijeniti internetska tržišta kako bi se osigurala usklađenost s ovom Uredbom;

(d) informacije o tome kako razmjenjivati relevantne informacije među nadležnim tijelima, nacionalnim kontaktnim točkama i državama članicama;

(e) informacije o tome kako prepoznati i prijaviti sumnjive transakcije;

(f) informacije o rješenjima za skladištenje kojima se jamči sigurna pohrana reguliranog prekursora eksploziva;

(g) ostale informacije koje se mogu smatrati korisnima.

2.  Nadležna tijela osiguravaju da se smjernice iz stavka 1. redovito distribuiraju na način koji nadležna tijela smatraju prikladnim u skladu s ciljevima smjernica.

3.  Komisija osigurava da su smjernice iz stavka 1. dostupne na svim službenim jezicima Unije.

Članak 13.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama primjenjivima na kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se one provode. Te sankcije moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.

Članak 14.

Zaštitna klauzula

1.  Ako država članica ima opravdan razlog za vjerovanje da bi se određena tvar koja nije na popisu u prilozima I. ili II. mogla upotrebljavati za nezakonitu proizvodnju eksploziva, ona može ograničiti ili zabraniti stavljanje na raspolaganje, uvođenje, posjedovanje ili uporabu te tvari ili svake smjese ili tvari koja je sadrži, ili može odrediti da tvar bude podložna obvezama prijavljivanja u skladu s člankom 9.

2.  Ako država članica ima opravdan razlog za pretpostavku da bi se određena tvar koja je na popisu u Prilogu I. mogla upotrebljavati za nezakonitu proizvodnju eksploziva, u koncentraciji jednakoj ili manjoj od graničnih vrijednosti iz stupaca 2. ili 3. tablice iz Priloga I., ona može dalje ograničiti ili zabraniti stavljanje na raspolaganje, uvođenje, posjedovanje ili uporabu te tvari smanjenjem granične vrijednosti.

3.  Ako država članica ima opravdan razlog za utvrđivanje granične vrijednosti iznad koje tvar s popisa u Prilogu II. treba biti podložna ograničenjima koja se inače primjenjuju na ograničene prekursore eksploziva, ona može ograničiti ili zabraniti stavljanje na raspolaganje, uvođenje, posjedovanje ili uporabu te tvari određivanjem te granične vrijednosti.

4.  Država članica koja ograničava ili zabranjuje tvari u skladu sa stavkom 1., 2. ili 3. odmah o tim ograničenjima ili zabranama obavješćuje Komisiju i ostale države članice, navodeći svoje razloge.

5.  Država članica koja ograničava ili zabranjuje tvari u skladu sa stavkom 1., 2. ili 3. podiže svijest gospodarskih subjekata i internetskih tržišta na svojem državnom području o takvim ograničenjima ili zabranama.

6.  Po zaprimanju obavijesti iz stavka 4. Komisija odmah ispituje treba li pripremiti izmjene prilogâ u skladu s člankom 15. stavkom 1. ili zakonodavni prijedlog za izmjenu prilogâ. Ako je to potrebno, dotična država članica izmjenjuje ili stavlja izvan snage svoje nacionalne mjere kako bi uzela u obzir sve izmjene tih prilogâ.

7.  Ne dovodeći u pitanje stavak 6., Komisija može, nakon savjetovanja s dotičnom državom članicom i prema potrebi trećim stranama, donijeti odluku da mjera koju poduzima ta država članica nije opravdana te zatražiti od te države članice da tu privremenu mjeru opozove ili izmijeni. Komisija ta odluku donosi u roku od 60 dana od primitka obavijesti iz stavka 4. Dotična država članica podiže svijest gospodarskih subjekata i internetskih tržišta na području te države članice o takvim odlukama.

8.  Ovaj članak ne utječe na mjere o kojima su države članice obavijestile Komisiju prije 1. veljače 2021. [datum početka primjene ove Uredbe] u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 98/2013.

Članak 15.

Izmjena prilogâ

1.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 16. kojima se izmjenjuje ova Uredba:

(a) izmjenama graničnih vrijednosti iz Priloga I. u mjeri u kojoj je to potrebno bi se uzeo u obzir razvoj u području zlouporabe tvari kao prekursora eksploziva, ili na temelju istraživanja i ispitivanja;

(b) dodavanjem tvari u Prilog II. kada je to potrebno kako bi se uzeo u obzir razvoj u području zlouporabe tvari kao prekursora eksploziva.

U okviru pripreme tih delegiranih akata Komisija se savjetuje s relevantnim dionicima, posebno s onima u kemijskoj industriji i sektoru maloprodaje.

Ako dođe do nagle promjene u procjeni rizika u pogledu zlouporabe tvari za nezakonitu proizvodnju eksploziva i hitni razlozi to zahtijevaju, postupak predviđen člankom 17. primjenjuje se na delegirane akte donesene u skladu s ovim člankom.

2.  Komisija donosi zaseban delegirani akt s za svaku izmjenu graničnih vrijednosti iz Priloga I. i za svaku novu tvar dodanu u Prilog II. Svaki delegirani akt temelji se na analizi koja pokazuje da izmjena vjerojatno neće dovesti do neproporcionalnih opterećenja za gospodarske subjekte ili potrošače, uzimajući u obzir ciljeve koje treba ostvariti.

Članak 16.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 31. srpnja 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 15. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 15. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 17.

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se ako nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 16. stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopće svoju odluku o podnošenju prigovora.

Članak 18.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1907/2006

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 u unosu 58. (Amonijev nitrat (AN)) u stupcu 2. brišu se stavci 2. i 3.

Članak 19.

Izvješćivanje

1.  Države članice Komisiji do 2. veljače 2022., a nakon toga jednom godišnje, pružaju informacije o:

(a) broju prijavljenih sumnjivih transakcija, znatnih nestanaka i krađa;

(b) broju zaprimljenih zahtjeva za dozvolu u okviru bilo kojeg sustava dozvola koje su zadržale ili uspostavile na temelju članka 5. stavka 3., kao i o broju izdanih dozvola i najčešćim razlozima za odbijanje izdavanja dozvole;

(c) aktivnostima za podizanje svijesti iz članka 10. stavka 2.;

(d) provedenim inspekcijama iz članka 11., uključujući broj inspekcija i njima obuhvaćene gospodarske subjekte.

2.  Države članice pri slanju informacija iz stavka 1. točaka (a), (c) i (d) Komisiji odvajaju izvješća, mjere i inspekcije odnose koje se odnose na aktivnosti na internetu od onih koje se odnose na aktivnosti izvan njega.

Članak 20.

Program praćenja

1.  Do 1. kolovoza 2020. Komisija uspostavlja detaljan program za praćenje ostvarenja, rezultata i učinka ove Uredbe.

2.  U programu praćenja utvrđuju se sredstva i vremenski razmaci za prikupljanje podataka i drugih potrebnih dokaza. Navode se mjere koje Komisija i države članice trebaju poduzeti pri prikupljanju i analizi tih podataka i drugih dokaza.

3.  Države članice dostavljaju Komisiji podatke i ostale dokaze potrebne za to praćenje.

Članak 21.

Evaluacija

1.  Komisija do 2. veljače 2026. provodi evaluaciju ove Uredbe te glavne rezultate predstavlja u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Evaluacija se provodi u skladu sa smjernicama Komisije za bolju regulativu.

2.  Države članice dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije za pripremu tog izvješća.

Članak 22.

Stavljanje izvan snage

1.  Uredba (EU) br. 98/2013 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. veljače 2021.

2.  Upućivanja na Uredbu (EU) br. 98/2013 stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjem na ovu Uredbu.

Članak 23.

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Primjenjuje se od 1. veljače 2021.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., dozvole koje su valjano izdane u skladu s Uredbom (EU) br. 98/2013 ostaju valjane ili do datuma koji je na njima izvorno naveden ili do 2. veljače 2022., ovisno o tome što nastupi ranije.

4.  Svi zahtjevi za obnovu dozvola iz stavka 3. koji se podnose na dan ili nakon 1. veljače 2021. podnose se skladu s ovom Uredbom.

5.  Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 1., posjedovanje, uvođenje i uporaba ograničenih prekursora eksploziva zakonito stečenih prije 1. veljače 2021. od strane pojedinačnih korisnika dopušta se do 2. veljače 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

OGRANIČENI PREKURSORI EKSPLOZIVA

Popis tvari koje se ne stavljaju na raspolaganje pojedinačnim korisnicima, niti ih pojedinačni korisnici uvode, posjeduju ili upotrebljavaju kao takve ili u smjesama ili tvarima koje sadržavaju te tvari, osim ako je njihova koncentracija jednaka ili niža od graničnih vrijednosti utvrđenih u stupcu 2., i u vezi s kojima se sumnjive transakcije te znatni nestanci i krađe trebaju prijaviti u roku od 24 sata:1.  Naziv tvari i registarski broj međunarodnog registra kemikalija (CAS RN)

2.  Granična vrijednost

3.  Gornja granična vrijednost za potrebe dozvola u skladu s člankom 5. stavkom 3.

4.  Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za posebni kemijski definirani spoj koji ispunjava zahtjeve bilješke 1 poglavlja 28. odnosno 29. KN-a (1)

5.  Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za smjesu bez sastojaka (npr. živa, plemenite kovine, elementi rijetkih zemalja ili radioaktivne tvari) koji bi odredili razvrstavanje pod drugom oznakom KN (1)

Dušična kiselina (CAS RN 7697-37-2)

3 % masenog udjela

10 % masenog udjela

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Vodikov peroksid (CAS RN 7722-84-1)

12 % masenog udjela

35 % masenog udjela

2847 00 00

ex 3824 99 96

Sumporna kiselina (CAS RN 7664-93-9)

15 % masenog udjela

40 % masenog udjela

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Nitrometan (CAS RN 75-52-5)

16 % masenog udjela

100 % masenog udjela

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Amonijev nitrat (CAS RN 6484-52-2)

16 % masenog udjela dušika u odnosu na amonijev nitrat (4)

Nije dopušteno izdavanje dozvola

3102 30 10 (u vodenoj otopini)

3102 30 90 (ostalo)

ex 3824 99 96

Kalijev klorat (CAS RN 3811-04-9)

40 % masenog udjela

Nije dopušteno izdavanje dozvola

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Kalijev perklorat (CAS RN 7778-74-7)

40 % masenog udjela

Nije dopušteno izdavanje dozvola

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Natrijev klorat (CAS RN 7775-09-9)

40 % masenog udjela

Nije dopušteno izdavanje dozvola

2829 11 00

ex 3824 99 96

Natrijev perklorat (CAS RN 7601-89-0)

40 % masenog udjela

Nije dopušteno izdavanje dozvola

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

(1)   Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1925 (2). Trebalo bi vidjeti naknadne izmjene Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (3) radi ažuriranih oznaka KN.

(2)   Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/1925 od 12. listopada 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 282, 31.10.2017., str. 1.).

(3)   Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(4)   16 % masenog udjela dušika u odnosu na amonijev nitrat odgovara 45,7 % amonijevog nitrata, pri čemu se odbacuju nečistoće.
PRILOG II.

PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI

Popis tvari kao takvih ili u smjesama ili u tvarima za koje se sumnjive transakcije te znatni nestanci i krađe trebaju prijaviti u roku od 24 sata:1.  Naziv tvari i registarski broj međunarodnog registra kemikalija (CAS RN)

2.  Oznaka kombinirane nomenklature (oznaka KN) (1)

3.  Oznaka kombinirane nomenklature (KN) za smjese bez sastojaka (npr. živa, plemenite kovine, elementi rijetkih zemalja ili radioaktivne tvari) koji bi odredili razvrstavanje pod drugom oznakom KN (1)

Heksamin (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Aceton (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Kalijev nitrat (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Natrijev nitrat (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Kalcijev nitrat (CAS RN 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Kalcijev amonijev nitrat (CAS RN 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Magnezij, prah (CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00

 

Magnezijev nitrat heksahidrat (CAS RN 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Aluminij, prah (CAS RN 7429-90-5) (2) (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 

(1)   Provedbena uredba (EU) 2017/1925. Trebalo bi vidjeti naknadne izmjene Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 radi ažuriranih oznaka KN.

(2)   Veličine čestica manje od 200 μm.

(3)   Kao tvar ili u smjesama koje sadržavaju 70 % ili više masenog udjela aluminija i/ili magnezija.

▼C1
PRILOG III.

OBRAZAC ZA DOZVOLU

Obrazac dozvole za pojedinačnog korisnika za nabavu, uvođenje, posjedovanje i upotrebu ograničenih prekursora eksploziva, kako je navedeno u članku 6. stavku 8.

image

▼B
PRILOG IV.

IZJAVA KORISNIKA

o posebnoj uporabi ili uporabama ograničenog prekursora eksploziva iz Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 )

(Ispuniti velikim tiskanim slovima) ( *1 )

Niže potpisani

Ime (kupca):

Dokaz o identitetu (broj, tijelo koje je izdalo ispravu):

Ovlašteni zastupnik:

trgovačkog društva (matično):

Identifikacijski broj za PDV trgovačkog društva ili bilo koji drugi identifikacijski broj trgovačkog društva ( *2 )/adresa:

_

Trgovačka / poslovna / profesionalna djelatnost:Komercijalni naziv proizvoda

Ograničeni prekursor eksploziva

CAS broj

Iznos (kg/litra)

Koncentracija

Planirana uporaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjavljujem da će se komercijalni proizvod i tvar ili smjesa koju sadrži upotrebljavati samo za naznačenu uporabu koja je u svakom slučaju opravdana, te će se prodati ili isporučiti drugom kupcu samo ako drugi kupac podnese sličnu izjavu o uporabi, uz poštovanje ograničenja utvrđenih Uredbom (EU) 2019/1148 u pogledu stavljanja na raspolaganje pojedinačnim korisnicima.

Potpis: Ime:

Funkcija: Datum:( 1 ) Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (SL L 178, 28.6.2013., str. 27.).

( 2 ) Direktiva 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 146.).

( 3 ) Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

( 4 ) Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

( 5 ) Okvirna odluka Vijeća 2009/315/PUP od 26. veljače 2009. o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članica (SL L 93, 7.4.2009., str. 23.).

( 6 ) Uredba (EU) 2015/2219 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP (SL L 319, 4.12.2015., str. 1.).

( 7 ) Uredba (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (SL L 186, 11.7.2019., str. 1.).

( *1 ) U tablici tvari možete dodati potrebne retke.

( *2 ) Možete provjeriti valjanost identifikacijskog broja za PDV gospodarskog subjekta na internetskim stranicama Komisije za sustav razmjene informacija o PDV-u (VIES). Ovisno o nacionalnim pravilima o zaštiti osobnih podataka, neke će države članice navesti i ime i adresu povezanu s tim identifikacijskim brojem za PDV, kako su zabilježeni u nacionalnim bazama podataka.

Top