EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — HR — 19.01.2023 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE ►C1  (EU) 2019/815 ◄

оd 17. prosinca 2018.

o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje

(Tekst značajan za EGP)

( L 143 29.5.2019, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2100 оd 30. rujna 2019.

  L 326

1

16.12.2019

 M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1989 оd 6. studenoga 2020.

  L 429

1

18.12.2020

 M3

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/352 оd 29. studenoga 2021.

  L 77

1

7.3.2022

►M4

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2553 оd 21. rujna 2022.

  L 339

1

30.12.2022


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 145, 4.6.2019,  85  (815/2019)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE ►C1  (EU) 2019/815 ◄

оd 17. prosinca 2018.

o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuje jedinstveni elektronički format za izvještavanje iz članka 4. stavka 7. Direktive 2004/109/EZ u kojem izdavatelji trebaju sastavljati godišnje financijske izvještaje.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) 

„glavna taksonomija” znači kombinirani skup elemenata taksonomije utvrđen u Prilogu VI. i sljedeće zbirke veza:

(a) 

baza veza za prikaz, u kojoj su grupirani elementi taksonomije;

(b) 

baza veza za izračun, u kojoj su iskazani aritmetički odnosi između elemenata taksonomije;

(c) 

baza veza za oznake, u kojoj je opisano značenje svakog elementa taksonomije;

(d) 

baza veza za definicije, u kojoj su navedeni dimenzijski odnosi između glavnih elemenata taksonomije;

(2) 

„proširena taksonomija” znači kombinirani skup elemenata taksonomije i sljedeće zbirke veza, pri čemu i jedno i drugo kreira izdavatelj:

(a) 

baza veza za prikaz, u kojoj su grupirani elementi taksonomije;

(b) 

baza veza za izračun, u kojoj su iskazani aritmetički odnosi između elemenata taksonomije;

(c) 

baza veza za oznake, u kojoj je opisano značenje svakog elementa taksonomije;

(d) 

baza veza za definicije, kojom se osigurava dimenzijska valjanost dokumenta XBRL instance u odnosu na proširenu taksonomiju;

(3) 

„konsolidirani financijski izvještaji u skladu s MSFI-jevima” znači konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni u skladu s MSFI-jevima koji su doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s MSFI-jevima iz članka 1. prvog podstavka točke (a) Odluke 2008/961/EZ.

Članak 3.

Jedinstveni elektronički format za izvještavanje

Izdavatelji sve svoje godišnje financijske izvještaje sastavljaju u formatu XHTML.

Članak 4.

Opisno označavanje konsolidiranih financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s MSFI-jevima

1.  
Ako godišnji financijski izvještaji sadržavaju konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MSFI-jevima, izdavatelji su dužni opisno označiti te konsolidirane financijske izvještaje.
2.  
Izdavatelji opisno označavaju najmanje informacije iz Priloga II., ako su te informacije navedene u tim konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima.
3.  
Izdavatelji mogu u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima opisno označiti i druge informacije, osim onih iz stavka 2.
4.  
Za opisne oznake iz stavaka 1., 2. i 3. izdavatelji upotrebljavaju opisni jezik XBRL i taksonomiju koja sadržava elemente iz glavne taksonomije. Ako u skladu s točkom 4. Priloga IV. nije prikladno upotrijebiti elemente iz glavne taksonomije, izdavatelji kreiraju elemente proširene taksonomije, kako je predviđeno u Prilogu IV.

Članak 5.

Opisne oznake za druge dijelove godišnjih financijskih izvještaja

1.  
Izdavatelji osnovani u državama članicama mogu opisno označiti sve dijelove svojih godišnjih financijskih izvještaja, uz one navedene u članku 4., ako upotrebljavaju opisni jezik XBRL i taksonomiju specifičnu za te dijelove te ako je to taksonomija države članice u kojoj su osnovani.
2.  
Izdavatelji osnovani u trećim zemljama u svojim godišnjim financijskim izvještajima ne označavaju nijedan drugi dio svojih financijskih izvještaja nego samo konsolidirane financijske izvještaje sastavljene u skladu s MSFI-jevima.

Članak 6.

Zajednička pravila o opisnim oznakama

Pri opisnom označavanju u skladu s člancima 4. i 5. izdavatelji:

(a) 

uključuju opisne oznake u svoje godišnje financijske izvještaje u XHTML formatu s pomoću specifikacija Inline XBRL iz Priloga III.;

(b) 

poštuju zahtjeve o opisnom označavanju i pravila o sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja utvrđena u Prilogu IV.

Članak 7.

Datoteke taksonomije za XBRL

ESMA može objaviti datoteke taksonomije za XBRL koje se temelje na glavnoj taksonomiji u strojno čitljivom formatu i otvorene su za preuzimanje. Te datoteke ispunjavaju kriterije iz Priloga V.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M4
PRILOG I.

Legenda za tablice u prilozima II., IV. i VI.PODACI/VRSTA ATRIBUTA/PREFIKS

DEFINICIJA

text block

označava da je vrsta elementa blok teksta; koristi se za opisno označavanje većih dijelova informacija, kao što su bilješke, računovodstvene politike ili tablice; blokovi teksta su stavke koje nisu numeričke

text

označava da je vrsta elementa tekst (niz alfanumeričkih znakova); koristi se za opisno označavanje kraćih dijelova tekstualnih informacija; elementi teksta su stavke koje nisu numeričke

yyyy-mm-dd

označava da je vrsta elementa datum; ti su elementi stavke koje nisu numeričke

X

označava da je vrsta elementa monetarni (brojka u iskazanoj valuti); ti su elementi numeričke stavke

X.XX

označava da je vrsta elementa decimalna vrijednost (kao što je postotak ili vrijednost „prema udjelu”); ti su elementi numeričke stavke

shares

označava da je vrsta elementa broj udjela; ti su elementi numeričke stavke

table

označava početak strukture iskazane u tablici čiji redci i stupci pridonose definiciji financijskog koncepta u njihovu sjecištu

axis

označava dimenzijsko svojstvo u tabličnoj strukturi

member

označava člana dimenzije na osi

guidance

označava element koji podržava pretraživanje sadržaja taksonomije

role

označava element koji predstavlja dio taksonomije, npr. izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka, svaka pojedinačna bilješka itd.

abstract

označava element grupiranja ili zaglavlje

instant or duration

označava da novčana vrijednost predstavlja dionicu (ako je instant) ili tijek (ako je duration)

credit or debit

označava „prirodno” stanje podataka

esef_cor

prefiks upotrijebljen u tablicama u prilozima IV. i VI. za elemente definirane u polju imena „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor”

esef_all

prefiks upotrijebljen u tablici u Prilogu VI. za elemente definirane u polju imena „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all”

esma_technical

prefiks upotrijebljen u tablici u Prilogu VI. za elemente definirane u polju imena „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

prefiks upotrijebljen u tablicama u prilozima IV. i VI. za elemente definirane u polju imena „https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full”

Autorsko pravo i pravo na bazama podataka u materijalima o taksonomiji MSFI-ja ima Zaklada za MSFI-je. Materijali o taksonomiji MSFI-ja izrađeni su pomoću jezika XBRL uz dopuštenje konzorcija XBRL International. Zaklada za MSFI-je neće u EGP-u tražiti svoja prava iz materijala o taksonomiji MSFI-ja na pripremu i korištenje označenih financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jima u kontekstu primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Zaklada za MSFI-je pridržava sva druga prava, među ostalim prava izvan EGP-a. Komercijalno korištenje uključujući reproduciranje strogo je zabranjeno. Za dodatne informacije obratite se Zakladi za MSFI-je na www.ifrs.org
PRILOG II.

Obvezne opisne oznake

1. Izdavatelji financijskih instrumenata opisno označavaju sve brojke u valuti iskazanoj u izvještaju o financijskom položaju, računu dobiti i gubitka i izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanim tokovima u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jima.

2. Izdavatelji opisno označavaju sve informacije objavljene u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jima ili informacije objavljene u njima unakrsnim upućivanjem na druge dijelove godišnjih financijskih izvještaja koje odgovaraju elementima iz tablice u ovom Prilogu za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2023. ili nakon tog datuma.Tablica

Obvezni elementi glavne taksonomije koji se opisno označavaju za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2023. ili nakon tog datuma

Oznaka

Vrsta

Upućivanja na MRS/MSFI

Naziv izvještajnog subjekta ili drugi način označavanja

text

MRS 1 51. (a)

Objašnjenje promjene naziva izvještajnog subjekta ili drugog načina označavanja izvještajnog subjekta od kraja prethodnog izvještajnog razdoblja

text

MRS 1 51. (a)

Sjedište subjekta

text

MRS 1138. (a)

Pravni oblik subjekta

text

MRS 1138. (a)

Država osnutka

text

MRS 1138. (a)

Adresa sjedišta subjekta

text

MRS 1138. (a)

Glavno mjesto poslovanja

text

MRS 1138. (a)

Opis vrste poslovanja subjekta i njegovih glavnih djelatnosti

text

MRS 1138. (b)

Naziv matičnog društva

text

MRS 1138. (c), MRS 24 13.

Naziv krajnjeg matičnog društva grupe

text

MRS 24 13., MRS 1138. (c)

Trajanje subjekta s ograničenim trajanjem

text

MRS 1138. (d)

Izjava o usklađenosti s MSFI-jima [text block]

text block

MRS 1 16.

Objašnjenje odstupanja od MSFI-ja

text

MRS 1 20. (b), MRS 1 20. (c)

Objašnjenje financijskog učinka odstupanja od MSFI-ja

text

MRS 1 20. (d)

Objavljivanje neizvjesnosti nastavka trajnog poslovanja subjekta [text block]

text block

MRS 1 25.

Objašnjenje razloga i osnove za sastavljanje financijskih izvještaja bez pretpostavke trajnog poslovanja

text

MRS 1 25.

Objašnjenje razloga zbog kojeg se subjekt ne smatra subjektom koji će nastaviti trajno poslovati

text

MRS 1 25.

Opis razloga korištenja dužeg ili kraćeg izvještajnog razdoblja

text

MRS 1 36. (a)

Opis činjenice da iznosi iskazani u financijskim izvještajima nisu u cijelosti usporedivi

text

MRS 1 36. (b)

Objavljivanje reklasifikacije ili promjene načina prezentiranja [text block]

text block

MRS 1 41.

Objašnjenje izvora neizvjesnosti procjene koje nose znatan rizik da će za posljedicu imati značajno usklađivanje

text

IFRIC 14 10., MRS 1125.

Objavljivanje imovine i obveza koje nosi znatan rizik značajnog usklađivanja [text block]

text block

MRS 1125.

Dividende priznate kao raspodjele dobiti vlasnicima po udjelu

X, duration

MRS 1107.

Dividende predložene ili objavljene prije odobravanja financijskih izvještaja za izdavanje, ali koje nisu priznate kao raspodjela dobiti vlasnicima

X duration

MRS 10 13., MRS 1137.

Dividende predložene ili objavljene prije odobravanja financijskih izvještaja za izdavanje, ali koje nisu priznate kao raspodjela dobiti vlasnicima po udjelu

X.XX duration

MRS 1137. (a)

Objavljivanje računovodstvenih prosudbi i procjena [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje obračunatih rashoda i ostalih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje umanjenja vrijednosti za kreditne gubitke [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje pridruženih subjekata [text block]

text block

MSFI 12 B4. (d), MRS 27 17. (b), MRS 27 16. (b)

Objavljivanje naknada revizorima [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odobrenja financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijske imovine namijenjene prodaji [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje osnove za konsolidaciju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje osnove za sastavljanje financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje biološke imovine, poljoprivrednih proizvoda u trenutku žetve ili berbe i državnih potpora povezanih s biološkom imovinom [text block]

text block

MRS 41 Objavljivanje

Objavljivanje troškova zaduženja [text block]

text block

MRS 23 Objavljivanje

Objavljivanje zaduženja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje poslovnih kombinacija [text block]

text block

MSFI 3 Objavljivanja

Objavljivanje novca i salda računa u središnjim bankama [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje novca i novčanih ekvivalenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje izvještaja o novčanim tokovima [text block]

text block

MRS 7 Prezentiranje izvještaja o novčanim tokovima

Objavljivanje promjena računovodstvenih politika [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje promjena računovodstvenih politika, računovodstvenih procjena i pogrešaka [text block]

text block

MRS 8 Računovodstvene politike

Objavljivanje kolaterala [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje isplaćenih zahtjeva za naknadu štete i primanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje preuzetih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje preuzetih i nepredviđenih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nepredviđenih obveza [text block]

text block

MRS 37 86.

Objavljivanje troškova prodaje [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kreditnog rizika [text block]

text block

MSFI 7 Kreditni rizik, MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dužničkih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odgođenih prihoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odgođenih poreza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje depozita banaka [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje depozita od klijenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje troškova amortizacije [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje izvedenih financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prekinutog poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dividendi [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje zarade po dionici [text block]

text block

MRS 33 Objavljivanje

Objavljivanje učinaka promjena tečajeva stranih valuta [text block]

text block

MRS 21 Objavljivanje

Objavljivanje primanja zaposlenih [text block]

text block

MRS 19 Područje primjene

Objavljivanje poslovnih segmenata subjekta [text block]

text block

MSFI 8 Objavljivanje

Objavljivanje događaja nakon izvještajnog razdoblja [text block]

text block

MRS 10 Objavljivanje

Objavljivanje rashoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje rashoda prema njihovoj naravi [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje imovine za istraživanje i procjenu [text block]

text block

MSFI 6 Objavljivanje

Objavljivanje mjerenja fer vrijednosti [text block]

text block

MSFI 13 Objavljivanje

Objavljivanje fer vrijednosti financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda od naknada i provizija [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih troškova [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih prihoda (troškova) [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih prihoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijske imovine koja se drži radi trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih instrumenata [text block]

text block

MSFI 7 Područje primjene

Objavljivanje financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih obveza koje se drže radi trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje upravljanja financijskim rizikom [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prve primjene [text block]

text block

MSFI 1 Prezentiranje i objavljivanje

Objavljivanje općih i administrativnih troškova [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje općih informacija o financijskim izvještajima [text block]

text block

MRS 1 51.

Objavljivanje trajnog poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje goodwilla [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje državnih potpora [text block]

text block

MRS 20 Objavljivanje

Objavljivanje hiperinflacijskog izvještavanja [text block]

text block

MRS 29 Objavljivanje

Objavljivanje umanjenja vrijednosti imovine [text block]

text block

MRS 36 Objavljivanje

Objavljivanje poreza na dobit [text block]

text block

MRS 12 Objavljivanje

Objavljivanje informacija o zaposlenicima [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje informacija o ključnim rukovoditeljima [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ugovora o osiguranju [text block]

text block

MSFI 4 Objavljivanje

Objavljivanje prihoda od premija osiguranja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nematerijalne imovine [text block]

text block

MRS 38 Objavljivanje

Objavljivanje nematerijalne imovine i goodwilla [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kamatnih rashoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kamatnih prihoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kamatnih prihoda (rashoda) [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje udjela u drugim subjektima [text block]

text block

MSFI 12 1. Objavljivanje

Objavljivanje financijskih izvještaja za međurazdoblja [text block]

text block

MRS 34 Sadržaj financijskog izvještaja za međurazdoblje

Objavljivanje zaliha [text block]

text block

MRS 2 Objavljivanje

Objavljivanje obveza iz ugovora o ulaganju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ulaganja u nekretnine [text block]

text block

MRS 40 Objavljivanje

Objavljivanje ulaganja obračunatih metodom udjela [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ulaganja osim onih obračunatih metodom udjela [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje izdanog kapitala [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje zajedničkih pothvata [text block]

text block

MRS 27 17. (b), MSFI 12 B4., MRS 27 16. (b)

Objavljivanje predujmova za najmove [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje najmova [text block]

text block

MSFI 16 Prezentiranje, MSFI 16 Objavljivanje

Objavljivanje rizika likvidnosti [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kredita i predujmova bankama [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kredita i predujmova kupcima [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje tržišnog rizika [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje značajnih informacija o računovodstvenim politikama [text block]

text block

Na snazi od 1.1.2023., MRS 1 117. Objavljivanje

Objavljivanje neto vrijednosti imovine koja se može pripisati vlasnicima udjela [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje manjinskih udjela [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji i prekinutiog poslovanja [text block]

text block

MSFI 5 Prezentiranje i objavljivanje

Objavljivanje dugotrajne imovine ili skupina za otuđenje klasificiranih kao namijenjenih prodaji [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ciljeva, politika i postupaka upravljanja kapitalom [text block]

text block

MRS 1134.

Objavljivanje ostale imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostale kratkotrajne imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih kratkoročnih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostale dugotrajne imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih dugoročnih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih rashoda iz poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih prihoda (rashoda) iz poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih prihoda iz poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih rezerviranja, nepredviđenih obveza i nepredviđene imovine [text block]

text block

MRS 37 Objavljivanje

Objavljivanje predujmova i druge imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dobiti (gubitka) od poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nekretnina, postrojenja i opreme [text block]

text block

MRS 16 Objavljivanje

Objavljivanje rezerviranja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje reklasifikacije financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje regulatornih računa [text block]

text block

MSFI 14 Objavljivanje, MSFI 14 Prezentiranje

Objavljivanje reosiguranja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje povezanih osoba [text block]

text block

MRS 24 Objavljivanja

Objavljivanje repo i obratnih repo ugovora [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje troškova za istraživanje i razvoj [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje rezervi kapitala [text block]

text block

MRS 1 79. (b)

Objavljivanje ograničenog novca i novčanih ekvivalenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda na temelju ugovora s kupcima [text block]

text block

MSFI 15 Objavljivanje, MSFI 15 Prezentiranje

Objavljivanje odvojenih financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 27 Objavljivanje, MSFI 12 Cilj

Objavljivanje sporazuma o koncesiji za usluge [text block]

text block

SIC 29 Službeno stajalište

Objavljivanje dioničkog kapitala, rezervi i ostalih vlasničkih udjela [text block]

text block

MRS 1 79.

Objavljivanje aranžmana plaćanja na temelju dionica [text block]

text block

MSFI 2 44.

Objavljivanje podređenih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje društava kćeri [text block]

text block

MRS 27 17. (b), MSFI 12 B4. (a), MRS 27 16. (b)

Objavljivanje značajnih računovodstvenih politika [text block]

text block

MRS 1117.

Objavljivanje poreznih potraživanja i obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje obveza prema dobavljačima i drugih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje potraživanja od kupaca i drugih potraživanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda (rashoda) od trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje trezorskih dionica [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Opis računovodstvene politike za financijsku imovinu raspoloživu za prodaju [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za biološku imovinu [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove zaduženja [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za zaduženja [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za poslovne kombinacije [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za poslovne kombinacije i goodwill [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za novčane tokove [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za kolaterale [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za izgradnju u tijeku [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za nepredviđene obveze i nepredviđenu imovinu [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove stjecanja kupaca [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za programe nagrađivanja lojalnosti kupaca [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za rezerviranja za troškove zbrinjavanja, obnavljanja i sanacije [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za odgođene troškove stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za odgođeni porez na dobit [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove amortizacije [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za prestanak priznavanja financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvedene financijske instrumente [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvedene financijske instrumente i zaštitu od rizika [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za određivanje komponenata novca i novčanih ekvivalenata [text block]

text block

MRS 7 46.

Opis računovodstvene politike za prekinuto poslovanje [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za popuste i rabate [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za dividende [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za zarade po dionici [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za prava na trgovanje emisijskim jedinicama [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za primanja zaposlenika [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove koji se odnose na okoliš [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvanredne stavke [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za rashode [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za rashode za istraživanja i procjenu [text block]

text block

MSFI 6 24. (a)

Opis računovodstvene politike za mjerenje fer vrijednosti [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za prihode od naknada i provizija i rashode za naknade i provizije [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske troškove [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske prihode i troškove [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijsku imovinu [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijska jamstva [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske instrumente [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske instrumente po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske obveze [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za preračunavanje stranih valuta [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za naknade za franšize [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za funkcijsku valutu [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za goodwill [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za državne potpore [text block]

text block

MRS 20 39. (a)

Opis računovodstvene politike za zaštitu od rizika [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja koja se drže do dospijeća [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za umanjenje vrijednosti imovine [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za umanjenje vrijednosti financijske imovine [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za porez na dobit [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za ugovore o osiguranju i povezanu imovinu, obveze, prihode i rashode [text block]

text block

MSFI 4 37. (a)

Opis računovodstvene politike za nematerijalnu imovinu i goodwill [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za nematerijalnu imovinu osim goodwilla [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za kamatne prihode i rashode [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u pridružene subjekte [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke pothvate [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u zajedničke pothvate [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u nekretnine [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja osim ulaganja obračunatih metodom udjela [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za izdani kapital [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za najmove [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za kredite i potraživanja [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za mjerenje zaliha [text block]

text block

MRS 2 36. (a)

Opis računovodstvene politike za imovinu za eksploataciju mineralnih resursa [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za prava na eksploataciju mineralnih resursa [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za dugotrajnu imovinu ili skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za dugotrajnu imovinu ili skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji i za prekinuto poslovanje [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za prijeboj financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za naftnu i plinsku imovinu [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za imovinu za računalno programiranje [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za nekretnine, postrojenja i opremu [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za rezerviranja [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za reklasifikaciju financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za priznavanje u dobiti i gubitku razlike između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije [text block]

text block

MSFI 7 28. (a)

Opis računovodstvene politike za priznavanje prihoda [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za regulatorne račune [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za reosiguranje [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za popravke i održavanje [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za repo i obratne repo ugovore [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za rashode za istraživanje i razvoj [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za ograničeni novac i novčane ekvivalente [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvještavanje po segmentima [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za sporazume o koncesijama za usluge [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za transakcije plaćanja na temelju dionica [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove uklanjanja jalovine [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za društva kćeri [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za poreze osim poreza na dobit [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za otpremnine [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za obveze prema dobavljačima i druge obveze [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za potraživanja od kupaca i druga potraživanja [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za prihode od trgovanja i rashode za trgovanje [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za transakcije s manjinskim udjelima [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za transakcije s povezanim osobama [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za trezorske dionice [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvene politike za varante [text block]

text block

MRS 1117. (b)

Opis računovodstvenih politika relevantnih za razumijevanje financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 1117. (b)

▼B
PRILOG III.

Primjenjive specifikacije Inline XBRL

1. Izdavatelji su dužni osigurati usklađenost dokumenta instance Inline XBRL sa specifikacijom XBRL 1.1.i s registrom mjernih jedinica XBRL.

2. Izdavatelji su dužni osigurati usklađenost svoje XBRL datoteke proširene taksonomije sa specifikacijama „XBRL 2.1” i „XBRL Dimensions 1.0”.

3. Izdavatelji dostavljaju dokument instance Inline XBRL i svoje datoteke proširene taksonomije za XBRL u jednom izvještajnom paketu u kojem su datoteke taksonomije za XBRL upakirane u skladu sa specifikacijama „Taxonomy Packages”.

4. Izdavatelji su dužni osigurati usklađenost svojeg dokumenta instance Inline XBRL i proširene taksonomije sa zahtjevima o opisnom označavanju i pravilima sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja iz Priloga IV.
PRILOG IV.

Pravila opisnog označavanja i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja

1. Izdavatelji su dužni pobrinuti se da dokument instance Inline XBRL sadržava podatke jednog poslovnog subjekta tako da sve identifikacijske oznake subjekta u kontekstima budu jednakog sadržaja.

2. Poslovni se subjekti identificiraju u dokumentu instance Inline XBRL s pomoću identifikacijskih oznaka pravnog subjekta u skladu s normom ISO 17442 za identifikacijske oznake i sheme u kontekstu XBRL.

3. Pri opisnom označavanju informacija izdavatelji primjenjuju element taksonomije koji je najbliži računovodstvenom značenju informacije koja se označava. Ako se pokaže da je moguće birati elemente glavne taksonomije, izdavatelji bi trebali odabrati element najužeg računovodstvenog značenja i/ili opsega.

4. Ako bi najbliži element glavne taksonomije mogao pogrešno prenijeti računovodstveno značenje informacije koja se označava u skladu s točkom 3., izdavatelji kreiraju element proširene taksonomije i upotrebljavaju ga za opisno označavanje predmetne informacije. Za sve kreirane elemente proširene taksonomije vrijedi sljedeće:

(a) 

ne udvostručuju značenje i opseg ikojeg elementa glavne taksonomije;

(b) 

sadržavaju identifikaciju kreatora elementa;

(c) 

dodjeljuje im se odgovarajući atribut salda;

(d) 

imaju standardne oznake na jeziku koji odgovara jeziku godišnjeg financijskog izvještaja. Preporučuje se dodavanje oznaka na dodatnim jezicima. Sve oznake odgovaraju računovodstvenom značenju i opsegu opisanih temeljnih koncepata poslovanja.

5. Izdavatelji su dužni pobrinuti se da svaki element proširene taksonomije upotrijebljen za opisno označavanje informacije u godišnjim financijskim izvještajima bude uključen u najmanje jednu hijerarhiju baze veza za prikaz i baze veza za definicije proširene taksonomije.

6. Izdavatelji primjenjuju baze veza za izračun iz svojih proširenih taksonomija kojima se dokumentiraju aritmetički odnosi između numeričkih elemenata glavne i/ili proširene taksonomije, a posebno aritmetički odnosi između elemenata glavne i/ili proširene taksonomije za izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka i ostalu sveobuhvatnu dobit, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima.

7. Da bi se moglo utvrditi na koji se dio financijskih izvještaja opisna oznaka odnosi, izdavatelji kao početnu točku za određene dijelove financijskih izvještaja upotrebljavaju namjenske korijenske elemente taksonomije iz baza veza za prikaz u njihovoj proširenoj taksonomiji. Nazivi elemenata, oznake i prefiksi tih korijenskih elemenata taksonomije navedeni su u tablici 1.Tablica

Nazivi elemenata, oznake i prefiksi korijenskih elemenata

Prefix

Element name

Oznaka

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o financijskom položaju – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o financijskom položaju

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Rezervirano mjesto za dobit ili gubitak – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za račun dobiti i gubitka ako se račun dobiti i gubitka objavljuje zasebno

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti ako se taj izvještaj objavljuje zasebno ili ako su račun dobiti i gubitka i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti kombinirani u jednom izvještaju

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o novčanim tokovima – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o novčanim tokovima

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o promjenama kapitala – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o promjenama kapitala

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Bilješke, računovodstvene politike i rezervirano mjesto za obvezne elemente glavne taksonomije – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za opisno označavanje informacija u bilješkama uz financijske izvještaje

Namjenski korijenski elementi taksonomije unose se i u datoteke taksonomije za XBRL koje ESMA izrađuje.

8. Izdavatelji u svojim proširenim taksonomijama ne zamjenjuju oznake ili reference elemenata glavne taksonomije. Elementima glavne taksonomije mogu se dodati specifične oznake poslovnog subjekta.

9. Izdavatelji su dužni pobrinuti se da elementi njihove proširene taksonomije kojima se opisno označavaju izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima iz njihovih konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jevima budu usidreni na jedan ili više elemenata glavne taksonomije. Konkretno:

(a) 

izdavatelj element svoje proširene taksonomije usidri na element glavne taksonomije koji ima najbliže šire računovodstveno značenje i/ili opseg u odnosu na taj element proširene taksonomije izdavatelja. Izdavatelj u bazi veza za definicije svoje proširene taksonomije navodi odnos predmetnog elementa proširene taksonomije i predmetnog elementa glavne taksonomije. Element proširene taksonomije pokazuje se kao cilj odnosa;

(b) 

izdavatelj može element proširene taksonomije usidriti na element glavne taksonomije koji ima najbliže uže računovodstveno značenje i/ili opseg u odnosu na taj predmetni element proširene taksonomije. Izdavatelj u bazi veza za definicije svoje proširene taksonomije navodi odnos predmetnog elementa proširene taksonomije i predmetnog elementa ili predmetnih elemenata glavne taksonomije. Element proširene taksonomije pokazuje se kao cilj odnosa ili odnosā. Ako se u elementu proširene taksonomije kombinira nekoliko elemenata glavne taksonomije, izdavatelj usidri taj element proširene taksonomije na svaki od tih elemenata glavne taksonomije, osim elementa ili elemenata glavne taksonomije koji se opravdano smatraju beznačajnima.

10. Neovisno o točki 9., izdavatelji ne trebaju na neki drugi element glavne taksonomije usidriti element proširene taksonomije koji se koristi za opisno označavanje informacije u izvještaju o financijskom položaju, računu dobiti i gubitka i izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanim tokovima koja je međuzbroj drugih informacija u istom izvještaju.

11. Izdavatelji su dužni pobrinuti se da vrsta podatka i vrsta razdoblja u elementu taksonomije koji se koristi za opisno označavanje informacije odražavaju računovodstveno značenje opisno označene informacije. Izdavatelji ne definiraju i ne primjenjuju prilagođenu vrstu za element taksonomije ako je odgovarajuća vrsta već definirana u XBRL specifikacijama ili XBRL registru vrsta podataka.

12. Pri opisnom označavanju informacija izdavatelji ne upotrebljavaju numeričke elemente taksonomije za označavanje različitih vrijednosti za određeni kontekst (subjekt, razdoblje i dimenzijske raščlambe), osim ako je razlika nastala zbog zaokruživanja povezanog s prezentiranjem iste informacije različite razine na nekoliko mjesta u istom godišnjem financijskom izvještaju.

13. Pri opisnom označavanju informacija izdavatelji upotrebljavaju nenumeričke elemente taksonomije na način da se elementom opisno označe sve informacije koje odgovaraju definiciji određenog elementa. Izdavatelji ne smiju primjenjivati opisne oznake samo djelomično ili selektivno.

14. Izdavatelji su dužni pobrinuti se da instanca Inline XBRL ne sadržava izvršni kod.
PRILOG V.

Datoteke taksonomije za XBRL

U datotekama taksonomije za XBRL koje ESMA objavi:

(a) 

svi elementi glavne taksonomije utvrđuju se kao XBRL elementi;

(b) 

utvrđuju se atributi elemenata glavne taksonomije u skladu s njihovom vrstom kako je propisano u Prilogu I.;

(c) 

navode se ljudima čitljive oznake, kako je utvrđeno u tablici u Prilogu VI., dokumentira se značenje elemenata glavne taksonomije te reference;

(d) 

definiraju se strukture kojima se olakšava pretraživanje sadržaja taksonomije i razumijevanje definicije elementa glavne taksonomije u kontekstu ostalih elemenata glavne taksonomije;

(e) 

definiraju se odnosi na temelju kojih izdavatelji mogu usidriti elemente proširene taksonomije na elemente glavne taksonomije;

(f) 

te su datoteke valjane u odnosu na specifikacije „XBRL 2.1” i „XBRL Dimensions 1.0” i upakirane su u skladu sa specifikacijama „Taxonomy Packages” iz Priloga III.;

(g) 

sadržavaju tehničke informacije potrebne za razvoj informatičkih rješenja za sastavljanje usklađenih godišnjih financijskih izvještaja;

(h) 

utvrđuju se razdoblja na koja se odnose.

▼M4
PRILOG VI.

Shema glavne taksonomijeTablica

Shema glavne taksonomije za opisno označavanje konsolidiranih izvještaja u skladu MSFI-jima za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2023. ili nakon tog datuma

Prefiks

URI naziva elementa/funkcije elementa

Vrsta elementa i obilježja

Vrsta oznake

Sadržaj oznake

Reference

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Neuobičajeno velike promjene cijena imovine ili tečaja stranih valuta [member]

Primjer: MRS 10 22.

documentation

Ovaj član označava neuobičajeno velike promjene cijena imovine ili tečaja stranih valuta.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Računovodstvene procjene [axis]

Objavljivanje: MRS 8 22.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Računovodstvene procjene [member]

Objavljivanje: MRS 8 22.

documentation

Datum isteka 1.1.2023.: Ovaj član označava imovinu, obvezu ili periodičku potrošnju određene imovine, podložno usklađenjima koja proizlaze iz procjene postojećeg statusa imovine i obveza te očekivanih budućih koristi i obveza povezanih s tom imovinom i obvezama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Računovodstvene procjene” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. Na snazi od 1.1.2023.: Ovaj član označava novčane iznose u financijskim izvještajima koji se ne mogu sa sigurnošću mjeriti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Računovodstvene procjene” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Računovodstvena dobit

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) i., Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii.

documentation

Iznos dobiti (gubitka) za određeno razdoblje prije odbitka poreznih rashoda. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Obračunate obveze

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos obveza za primljenu robu ili pružene usluge koje nisu podmirene, za koje nisu izdani računi i koje nisu formalno dogovorene s dobavljačima, uključujući obveze prema zaposlenima.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Obračunate obveze i odgođeni prihodi, uključujući ugovorne obveze

Uobičajena praksa: MRS 1 55., Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos obračunatih obveza i odgođenih prihoda, uključujući ugovorne obveze. [Refer.: Obračunate obveze; Odgođeni prihodi, uključujući ugovorne obveze]

totalLabel

Ukupno obračunate obveze i odgođeni prihodi, uključujući ugovorne obveze

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Obračunate obveze i odgođeni prihodi, uključujući ugovorne obveze [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Obračunate obveze klasificirane kao kratkoročne

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos obračunatih obveza klasificiranih kao kratkoročne. [Refer.: Obračunate obveze]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Obračunate obveze klasificirane kao dugoročne

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos obračunatih obveza klasificiranih kao dugoročne. [Refer.: Obračunate obveze]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Obračunati prihodi, uključujući ugovornu imovinu

Uobičajena praksa: MRS 1 55., Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos imovine koji predstavlja ostvarene nenaplaćene prihode, uključujući ugovornu imovinu. [Refer.: Ugovorna imovina]

totalLabel

Ukupni obračunati prihodi, uključujući ugovornu imovinu

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Obračunati prihodi, uključujući ugovornu imovinu [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Obračunati prihodi bez ugovorne imovine

Uobičajena praksa: MRS 1 55., Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos imovine koji predstavlja ostvarene nenaplaćene prihode, osim ugovorne imovine. [Refer.: Ugovorna imovina]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c)

documentation

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine i određuje se: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika; ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Refer.: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d)

documentation

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Refer.: Izvedenice [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak; Financijska imovina]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze

Objavljivanje: MSFI 7 10.A (a), Objavljivanje: MSFI 7 10. (a)

documentation

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijskih obveza koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveza. [Refer.: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 9. (c)

documentation

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine koje se određuje: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika; ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Refer.: Tržišni rizik [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 9. (d)

documentation

Ukupno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima. [Refer.: Izvedenice [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]

Objavljivanje: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 75. (b), Objavljivanje: MRS 38118. (c), Objavljivanje: MRS 40 79. (c), Objavljivanje: MRS 41 54. (f)

documentation

Ovaj član označava akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti. [Refer.: Gubitak od umanjenja vrijednosti; Troškovi amortizacije]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Akumulirana amortizacija [member]

Uobičajena praksa: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 75. (b), Uobičajena praksa: MRS 38118. (c), Uobičajena praksa: MRS 40 79. (c), Uobičajena praksa: MRS 41 54. (f)

documentation

Ovaj član označava akumuliranu amortizaciju. [Refer.: Troškovi amortizacije]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost, imovina

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) ii.

documentation

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost zaštićene stavke koja se u izvještaju o financijskom položaju priznaje kao imovina. [Refer.: Zaštićene stavke [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost, obveze

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) ii.

documentation

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost zaštićene stavke koja se u izvještaju o financijskom položaju priznaje kao obveza. [Refer.: Zaštićene stavke [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika koje je preostalo u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su se prestale usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika, imovina

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) v.

documentation

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika koji je preostao u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su financijska imovina mjerena po amortiziranom trošku, a prestale su se usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika. [Refer.: Financijska imovina po amortiziranom trošku; Zaštićene stavke [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika koje je preostalo u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su se prestale usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika, obveze

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) v.

documentation

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika koji je preostao u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su financijska obveza mjerena po amortiziranom trošku, a prestale su se usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika. [Refer.: Financijske obveze po amortiziranom trošku; Zaštićene stavke [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]

Uobičajena praksa: MRS 16 73. (d), Uobičajena praksa: MRS 38118. (c), Uobičajena praksa: MRS 40 79. (c), Uobičajena praksa: MRS 41 54. (f), Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H, Primjer: MSFI 7 35.N, Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 37. (b), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 IG29. (b)

documentation

Ovaj član označava kumulativno umanjenje vrijednosti. [Refer.: Gubitak od umanjenja vrijednosti]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos akumuliranih stavki prihoda i rashoda (uključujući reklasifikacijska usklađenja) koje se ne priznaju u dobiti ili gubitku kako to nalažu ili dopuštaju drugi MSFI-ji. [Refer.: MSFI-ji [member]; Ostala sveobuhvatna dobit]

totalLabel

Ukupno akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit [member]

Uobičajena praksa: MRS 1108.

documentation

Ovaj član označava akumuliranu ostalu sveobuhvatnu dobit. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Troškovi stjecanja i administrativni troškovi povezani s ugovorima o osiguranju

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MRS 1 85.

documentation

Iznos troškova stjecanja i administrativnih troškova povezanih s ugovorima o osiguranju. [Refer.: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Fer vrijednost na datum stjecanja vlasničkog udjela koji je stjecatelj imao u stečeniku neposredno prije datuma stjecanja

Objavljivanje: MSFI 3. B64. (p) i.

documentation

Fer vrijednost na datum stjecanja vlasničkog udjela koji je stjecatelj imao u stečeniku neposredno prije datuma stjecanja u poslovnoj kombinaciji koja se odvija u fazama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Prenesena naknada za stjecanje, fer vrijednost na datum stjecanja

Objavljivanje: MSFI 3. B64. (f)

documentation

Fer vrijednost, na datum stjecanja, naknade za stjecanje prenesene u poslovnoj kombinaciji. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]]

totalLabel

Ukupna prenesena naknada za stjecanje, fer vrijednost na datum stjecanja

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Fer vrijednost, na datum stjecanja, ukupne prenesene naknade za stjecanje [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Troškovi stjecanja za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnoj kombinaciji

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (m)

documentation

Iznos troškova stjecanja za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Troškovi stjecanja koji se priznaju kao rashod za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnoj kombinaciji

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (m)

documentation

Iznos troškova stjecanja koji se priznaju kao rashod za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Stjecanja u poslovnim kombinacijama, biološka imovina

Objavljivanje: MRS 41 50. (e)

documentation

Povećanje biološke imovine koje je rezultat stjecanja u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Biološka imovina]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Stjecanja u poslovnim kombinacijama, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e)

documentation

Povećanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju, koje je rezultat stjecanja u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Stjecanja u poslovnim kombinacijama, nematerijalna imovina i goodwill

Uobičajena praksa: MRS 38118. (e) i.

documentation

Povećanje nematerijalne imovine i goodwilla koje je rezultat stjecanja u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Nematerijalna imovina i goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Stjecanja u poslovnim kombinacijama, nematerijalna imovina osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38118. (e) i.

documentation

Povećanje nematerijalne imovine, osim goodwilla, koje je rezultat stjecanja u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Stjecanja u poslovnim kombinacijama, ulaganja u nekretnine

Objavljivanje: MRS 40 76. (b), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) ii.

documentation

Povećanje ulaganja u nekretnine koje je rezultat stjecanja u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Ulaganja u nekretnine]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Stjecanja u poslovnim kombinacijama, obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e)

documentation

Povećanje obveza po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju koje je rezultat stjecanja u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i reosiguranju]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Stjecanja u poslovnim kombinacijama, ostala rezerviranja

Uobičajena praksa: MRS 37 84.

documentation

Povećanje ostalih rezerviranja koje je rezultat stjecanja u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Ostala rezerviranja]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Stjecanja u poslovnim kombinacijama, nekretnine, postrojenja i oprema

Objavljivanje: MRS 16 73. (e) iii.

documentation

Povećanje nekretnina, postrojenja i opreme koje je rezultat stjecanja u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Stjecanja u poslovnim kombinacijama, imovina iz reosiguranja

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e)

documentation

Povećanje imovine iz reosiguranja koje je rezultat stjecanja u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Imovina iz reosiguranja]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

Stvarne štete koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17

Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 130.

documentation

Iznos stvarnih šteta koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Aktuarska pretpostavka diskontnih stopa

Uobičajena praksa: MRS 19144.

documentation

Diskontna stopa koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Aktuarska pretpostavka diskontnih stopa [member]

Uobičajena praksa: MRS 19145.

documentation

Ovaj član označava diskontne stope koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa inflacije

Uobičajena praksa: MRS 19144.

documentation

Očekivana stopa inflacije koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa inflacije [member]

Uobičajena praksa: MRS 19145.

documentation

Ovaj član označava očekivane stope inflacije koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja mirovina

Uobičajena praksa: MRS 19144.

documentation

Očekivana stopa povećanja mirovina koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja mirovina [member]

Uobičajena praksa: MRS 19145.

documentation

Ovaj član označava očekivane stope povećanja mirovina koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja plaća

Uobičajena praksa: MRS 19144.

documentation

Očekivana stopa povećanja plaća koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja plaća [member]

Uobičajena praksa: MRS 19145.

documentation

Ovaj član označava očekivane stope povećanja plaća koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Aktuarska pretpostavka očekivanog trajanja života nakon umirovljenja

Uobičajena praksa: MRS 19144.

documentation

Očekivano trajanje života nakon umirovljenja koje se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Aktuarska pretpostavka očekivanog trajanja života nakon umirovljenja [member]

Uobičajena praksa: MRS 19145.

documentation

Ovaj član označava očekivano trajanje života nakon umirovljenja koje se koristi kao aktuarska pretpostavka. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Aktuarska pretpostavka stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite

Uobičajena praksa: MRS 19144.

documentation

Stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Aktuarska pretpostavka stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite [member]

Uobičajena praksa: MRS 19145.

documentation

Ovaj član označava stope kretanja troškova zdravstvene zaštite koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Aktuarske pretpostavke stopa smrtnosti

Uobičajena praksa: MRS 19144.

documentation

Stopa smrtnosti koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Aktuarska pretpostavka stopa smrtnosti [member]

Uobičajena praksa: MRS 19145.

documentation

Ovaj član označava stope smrtnosti koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Aktuarska pretpostavka dobi za umirovljenje

Uobičajena praksa: MRS 19144.

documentation

Dob za umirovljenje koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Refer.: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Aktuarska pretpostavka dobi za umirovljenje [member]

Uobičajena praksa: MRS 19145.

documentation

Ovaj član označava dob za umirovljenje koja se koristi kao aktuarska pretpostavka. [Refer.: Aktuarske pretpostavke [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Aktuarske pretpostavke [axis]

Objavljivanje: MRS 19145.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Aktuarske pretpostavke [member]

Objavljivanje: MRS 19145.

documentation

Ovaj član označava sve aktuarske pretpostavke. Aktuarske pretpostavke nepristrane su i međusobno usklađene najbolje moguće procjene demografskih i financijskih varijabli subjekta na temelju kojih se utvrđuje konačni trošak primanja nakon prestanka radnog odnosa. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Aktuarske pretpostavke” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki, prije oporezivanja, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, prije oporezivanja, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki koje uzrokuju ponovna mjerenja neto obveze (imovine) za definirana primanja. Demografske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) smrtnost; (b) stope fluktuacije zaposlenika, invalidnost i prijevremeno umirovljenje; (c) udio članova plana s uzdržavanim osobama koji će ostvariti pravo na primanja; (d) udio članova plana koji će odabrati svaku opciju plaćanja dostupnu u skladu s uvjetima plana; i (e) stope potraživanja prema planovima zdravstvene zaštite. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, prije oporezivanja, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki

Objavljivanje: MRS 19141. (c) ii.

documentation

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki koje uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Demografske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) smrtnost; (b) stope fluktuacije zaposlenika, invalidnost i prijevremeno umirovljenje; (c) udio članova plana s uzdržavanim osobama koji će ostvariti pravo na primanja; (d) udio članova plana koji će odabrati svaku opciju plaćanja dostupnu u skladu s uvjetima plana; i (e) stope potraživanja prema planovima zdravstvene zaštite. [Refer.: Neto obveza (imovina) za definirana primanja]

negatedLabel

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih gubitaka (dobitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki, prije poreza, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, bez poreza, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki koje uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Demografske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) smrtnost; (b) stope fluktuacije zaposlenika, invalidnost i prijevremeno umirovljenje; (c) udio članova plana s uzdržavanim osobama koji će ostvariti pravo na primanja; (d) udio članova plana koji će odabrati svaku opciju plaćanja dostupnu u skladu s uvjetima plana; i (e) stope potraživanja prema planovima zdravstvene zaštite. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, bez poreza, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki, prije oporezivanja, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, prije oporezivanja, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki koje uzrokuju ponovna mjerenja neto obveze (imovine) za definirana primanja. Financijske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) diskontna stopa; (b) razine primanja, isključujući sve troškove primanja koje snose zaposlenici, i buduća plaća; (c) u slučaju primanja u okviru zdravstvene zaštite, budući troškovi zdravstvene zaštite, uključujući troškove obrade odštetnih zahtjeva (tj. troškove koji će nastati obradom i rješavanjem odštetnih zahtjeva, uključujući pravne troškove i troškove procjenitelja štete); i (d) porezi plativi na temelju plana na doprinose koji se odnose na rad prije izvještajnog datuma ili na primanja koja proizlaze iz tog rada. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, prije oporezivanja, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki

Objavljivanje: MRS 19141. (c) iii.

documentation

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki koje uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Financijske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) diskontna stopa; (b) razine primanja, isključujući sve troškove primanja koje snose zaposlenici, i buduća plaća; (c) u slučaju primanja u okviru zdravstvene zaštite, budući troškovi zdravstvene zaštite, uključujući troškove obrade odštetnih zahtjeva (tj. troškove koji će nastati obradom i rješavanjem odštetnih zahtjeva, uključujući pravne troškove i troškove procjenitelja štete); i (d) porezi plativi na temelju plana na doprinose koji se odnose na rad prije izvještajnog datuma ili na primanja koja proizlaze iz tog rada. [Refer.: Neto obveza (imovina) za definirana primanja]

negatedLabel

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih gubitaka (dobitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki, bez poreza, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, bez poreza, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki koje uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Financijske pretpostavke odnose se na pitanja kao što su: (a) diskontna stopa; (b) razine primanja, isključujući sve troškove primanja koje snose zaposlenici, i buduća plaća; (c) u slučaju primanja u okviru zdravstvene zaštite, budući troškovi zdravstvene zaštite, uključujući troškove obrade odštetnih zahtjeva (tj. troškove koji će nastati obradom i rješavanjem odštetnih zahtjeva, uključujući pravne troškove i troškove procjenitelja štete); i (d) porezi plativi na temelju plana na doprinose koji se odnose na rad prije izvještajnog datuma ili na primanja koja proizlaze iz tog rada. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, bez poreza, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz promjena usklađenja na temelju iskustva, prije oporezivanja, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, prije oporezivanja, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena usklađenja na temelju iskustva koje uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Usklađenja na temelju iskustva odnose se na učinke razlika između ranijih aktuarskih pretpostavki i onoga što se uistinu dogodilo. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, prije oporezivanja, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva

Uobičajena praksa: MRS 19141. (c)

documentation

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva koja uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Usklađenja na temelju iskustva odnose se na učinke razlika između ranijih aktuarskih pretpostavki i onoga što se uistinu dogodilo. [Refer.: Neto obveza (imovina) za definirana primanja]

negatedLabel

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih gubitaka (dobitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva, bez poreza, na temelju planova definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19135. (b)

documentation

Iznos ostale sveobuhvatne dobiti, bez poreza, koji je rezultat aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva koja uzrokuju revalorizaciju neto obveze (imovine) za definirana primanja. Usklađenja na temelju iskustva odnose se na učinke razlika između ranijih aktuarskih pretpostavki i onoga što se uistinu dogodilo. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit, bez poreza, dobici (gubici) od revalorizacije planova definiranih primanja] [Za razliku od: Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Aktuarska sadašnja vrijednost obveznih mirovina

Objavljivanje: MRS 26 35. (d)

documentation

Sadašnja vrijednost očekivanih plaćanja u okviru mirovinskog plana u korist sadašnjih i bivših zaposlenika, koja se mogu pripisati već obavljenom radu.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Dodatni ispravak vrijednosti koji se priznaje u dobiti ili gubitku, račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 16.

documentation

Iznos dodatnog ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine koji se priznaje u dobiti ili gubitku. [Refer.: Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine]

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-je [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-ja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosigurateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Dodatne objave o iznosima koji se priznaju na datum stjecanja za svaku glavnu kategoriju stečene imovine i preuzetih obveza [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Dodatne objave koje se odnose na regulatorne račune [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Dodatne informacije o izloženosti subjekta riziku

Objavljivanje: MSFI 7 35.

documentation

Dodatne informacije o izloženosti subjekta riziku kada objavljeni kvantitativni podaci nisu reprezentativni.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Dodatne informacije o ugovorima o osiguranju [text block]

Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 94.

documentation

Dodatne informacije o ugovorima o osiguranju potrebne da se ostvari cilj zahtjeva o objavljivanju iz MSFI-ja 17. [Refer.: Ugovori o osiguranju [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Dodatne informacije o naravi i financijskom učinku poslovne kombinacije

Objavljivanje: MSFI 3 63.

documentation

Dodatne informacije o naravi i financijskom učinku poslovnih kombinacija potrebne da se ostvare ciljevi MSFI-ja 3. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Dodatne informacije o naravi i promjenama rizika povezanih s udjelima u strukturiranim subjektima [text block]

Objavljivanje: MSFI 12 B25.

documentation

Objava dodatnih informacija o naravi i promjenama rizika povezanih s udjelima u strukturiranim subjektima.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Dodatne informacije o aranžmanima o plaćanju na temelju dionica [text block]

Objavljivanje: MSFI 2 52.

documentation

Dodatne informacije o aranžmanima o plaćanju na temelju dionica potrebne za ispunjenje zahtjeva o objavljivanju iz MSFI-ja 2. [Refer.: Aranžmani o plaćanju na temelju dionica [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Dodatne informacije [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Dodatne obveze, nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnoj kombinaciji

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

documentation

Iznos dodatnih nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnoj kombinaciji; Poslovne kombinacije [member]; Nepredviđene obveze [member]]

totalLabel

Ukupne dodatne obveze, nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnoj kombinaciji

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Dodatne obveze, nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnoj kombinaciji [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Dodatni uplaćeni kapital

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Primici ili potraživanja iznad nominalne vrijednosti izdanih dionica subjekta te primici na temelju drugih transakcija koje uključuju dionice ili imatelje dionica subjekta.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Dodatni uplaćeni kapital [member]

Uobičajena praksa: MRS 1108.

documentation

Ovaj član označava primitke iznad nominalne vrijednosti izdanih dionica subjekta te primitke na temelju drugih transakcija koje uključuju dionice ili imatelje dionica subjekta.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Dodatna rezerviranja, ostala rezerviranja

Objavljivanje: MRS 37 84. (b)

documentation

Iznos izvršenih dodatnih ostalih rezerviranja. [Refer.: Ostala rezerviranja]

totalLabel

Ukupna dodatna rezerviranja, ostala rezerviranja

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Dodatna rezerviranja, ostala rezerviranja [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Dodatno priznavanje, goodwill

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d) ii.

documentation

Iznos dodatnog goodwilla koji se priznaje, osim goodwilla uključenog u skupinu za otuđenje koja pri stjecanju ispunjava uvjete za klasificiranje kao namijenjena prodaji u skladu s MSFI-jem 5. [Refer.: Goodwill; Skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Povećanja na temelju stjecanja, ulaganja u nekretnine

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

documentation

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koja su rezultat stjecanja. [Refer.: Ulaganja u nekretnine]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Povećanja na temelju kupnje, biološka imovina

Objavljivanje: MRS 41 50. (b)

documentation

Iznos povećanja biološke imovine koja su rezultat kupnje. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Povećanja na temelju naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina, biološka imovina

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

documentation

Iznos povećanja biološke imovine koja su rezultat naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Povećanja na temelju naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina, ulaganja u nekretnine

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

documentation

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koja su rezultat naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina. [Refer.: Ulaganja u nekretnine]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Povećanja, ulaganja u nekretnine [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih kombinacija, obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG37. (b)

documentation

Povećanje obveza po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju, koje je rezultat povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih kombinacija. [Refer.: Obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju; Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih kombinacija, biološka imovina

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

documentation

Iznos povećanja biološke imovine koja nije stečena u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Biološka imovina]

totalLabel

Ukupna povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih kombinacija, biološka imovina

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih kombinacija, biološka imovina [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih kombinacija, nematerijalna imovina osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38118. (e) i.

documentation

Iznos povećanja nematerijalne imovine osim goodwilla, koja nije stečena u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih kombinacija, ulaganja u nekretnine

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

documentation

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koje nisu stečene u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Ulaganja u nekretnine]

totalLabel

Ukupna povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih kombinacija, ulaganja u nekretnine

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih kombinacija, nekretnine, postrojenja i oprema

Objavljivanje: MRS 16 73. (e) i.

documentation

Iznos povećanja nekretnina, postrojenja i opreme koji nisu stečeni u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih kombinacija, imovina iz reosiguranja

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e)

documentation

Iznos povećanja imovine iz reosiguranja koja nije stečena u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]; Imovina iz reosiguranja]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Povećanja dugotrajne imovine osim financijskih instrumenata, odgođene porezne imovine, neto imovine na temelju definiranih primanja i prava koja proizlaze iz ugovora o osiguranju

Objavljivanje: MSFI 8 24. (b), Objavljivanje: MSFI 8 28. (e)

documentation

Iznos povećanja dugotrajne imovine osim financijskih instrumenata, odgođene porezne imovine, neto imovine na temelju definiranih primanja i prava koja proizlaze iz ugovora o osiguranju. [Refer.: Odgođena porezne imovina; Financijski instrumenti, kategorija [member] Dugotrajna imovina; Vrste ugovora o osiguranju [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Povećanja imovine s pravom upotrebe

Objavljivanje: MSFI 16 53. (h)

documentation

Iznos povećanja imovine s pravom upotrebe. [Refer.: Imovina s pravom upotrebe]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Adresa sjedišta subjekta

Objavljivanje: MRS 1138. (a)

documentation

Adresa na kojoj je registrirano sjedište subjekta.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Adresa na kojoj se mogu dobiti konsolidirani financijski izvještaji

Objavljivanje: MRS 27 16. (a)

documentation

Adresa na kojoj se mogu dobiti konsolidirani financijski izvještaji krajnjeg ili bilo kojeg posrednog matičnog društva subjekta koji su u skladu s MSFI-jima. [Refer.: Konsolidirani [member]; MSFI-ji [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Ponderirani prosječni broj redovnih dionica korišten pri izračunu razrijeđene zarade po dionici

Objavljivanje: MRS 33 70. (b)

documentation

Ponderirani prosječni broj izdanih redovnih dionica, plus ponderirani prosječni broj redovnih dionica koje bi bile izdane pri konverziji svih razrjedivih potencijalnih redovnih dionica u redovne dionice. [Refer.: Redovne dionice [member]; Ponderirani prosjek [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za troškove amortizacije

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak); Troškovi amortizacije]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveze) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, bez poreza

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 23. (e)

documentation

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveze) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, bez poreza. [Refer.: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

negatedLabel

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveze) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, bez poreza

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Usklađenja za tekući porez prethodnih razdoblja

Primjer: MRS 12 80. (b)

documentation

Usklađenja poreznih rashoda (prihoda) koji se priznaju u razdoblju za tekući porez prethodnih razdoblja.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda, uključujući ugovornu imovinu

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda, uključujući ugovornu imovinu, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Obračunati prihodi, uključujući ugovornu imovinu; Dobit (gubitak)]

totalLabel

Ukupna usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda, uključujući ugovornu imovinu

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda, uključujući ugovornu imovinu [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda bez ugovorne imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obračunatih prihoda osim ugovorne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Obračunati prihodi bez ugovorne imovine; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) biološke imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) biološke imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Biološka imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ugovorne imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ugovorne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ugovorna imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) izvedene financijske imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) izvedene financijske imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Izvedena financijska imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) financijske imovine koja se drži radi trgovanja

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) financijske imovine koja se drži radi trgovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Financijska imovina; Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, klasificirana kao imovina koja se drži radi trgovanja; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) zaliha

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) zaliha radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Zalihe; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova bankama

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova bankama radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Krediti i predujmovi bankama; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova kupcima

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova kupcima radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Krediti i predujmovi kupcima; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ostala imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale kratkotrajne imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale kratkotrajne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ostala kratkotrajna imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) unaprijed plaćenih troškova

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) unaprijed plaćenih troškova radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Tekući unaprijed plaćeni troškovi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obratnih repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljene vrijednosne papire

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obratnih repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljene vrijednosne papire radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Obratni repo ugovori i gotovinski kolateral za pozajmljene vrijednosne papire; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca i drugih potraživanja

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca i drugih potraživanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Potraživanja od kupaca i druga potraživanja; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za odgođene porezne rashode

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za odgođene porezne rashode radi usklađenja dobiti (gubitka) neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Odgođeni porezni rashodi (prihodi); Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Usklađenja za odgođeni porez prethodnih razdoblja

Uobičajena praksa: MRS 12 80.

documentation

Usklađenja poreznih rashoda (prihoda) koji se priznaju u razdoblju za odgođeni porez prethodnih razdoblja.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za troškove amortizacije

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Troškovi amortizacije; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Usklađenja za troškove amortizacije i gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaju u dobiti ili gubitku

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za troškove amortizacije i gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti) radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Gubitak od umanjenja vrijednosti; Troškovi amortizacije; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za troškove amortizacije

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Usklađenja za prihode od dividendi

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za prihode od dividendi radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Prihodi od dividendi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitke (dobitke) od promjena fer vrijednosti

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za gubitke (dobitke) od promjena fer vrijednosti radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Usklađenja za financijske troškove

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (c)

documentation

Usklađenja za financijske troškove radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Financijski troškovi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Usklađenja za financijske prihode

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za financijske prihode radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Financijski prihodi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Usklađenja za financijske prihode (troškove)

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za neto financijske prihode ili troškove radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Financijski prihodi (troškovi); Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Pridružena društva [member]; Zajednički pothvati [member]; Društva kćeri [member]; Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva koja se iskazuju u odvojenim financijskim izvještajima; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem, nekretnine, postrojenja i oprema

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem nekretnina, postrojenja i opreme radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak); Nekretnine, postrojenja i oprema; Otuđenja, nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje, biološka imovina

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje biološke imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Biološka imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti izvedenica

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti izvedenica radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Po fer vrijednosti [member]; Izvedenice [member]; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene usklađenjem fer vrijednosti, ulaganja u nekretnine

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ulaganja u nekretnine; Dobit (gubici) od usklađenja fer vrijednosti, ulaganja u nekretnine; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti koji se priznaje u dobiti ili gubitku, goodwill

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti goodwilla, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Goodwill; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja zbog gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti), koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, imovina za istraživanje i procjenu

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) imovine za istraživanje i procjenu, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Imovina za istraživanje i procjenu [member]; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, zalihe

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) zaliha, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Zalihe; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, krediti i predujmovi

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) kredita i predujmova, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, nekretnine, postrojenja i oprema

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) nekretnina, postrojenja i opreme, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, potraživanja od kupaca i druga potraživanja

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) potraživanja od kupaca i drugih potraživanja koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Potraživanja od kupaca i druga potraživanja; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za rashod za porez na dobit

Objavljivanje: MRS 7 35.

documentation

Usklađenja za rashod za porez na dobit radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ugovornih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ugovornih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ugovorne obveze; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda, uključujući ugovorne obveze

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) odgođenih prihoda, uključujući ugovorne obveze, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Odgođeni prihodi, uključujući ugovorne obveze; Dobit (gubitak)]

totalLabel

Ukupna usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda, uključujući ugovorne obveze

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda, uključujući ugovorne obveze [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda bez ugovornih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za smanjenje (povećanje) odgođenih prihoda bez ugovornih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Odgođeni prihodi bez ugovornih obveza; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita banaka

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita banaka radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Depoziti banaka; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita klijenata

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita klijenata radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Depoziti klijenata; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) izvedenih financijskih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) izvedenih financijskih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Izvedene financijske obveze; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza za primanja zaposlenika

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza za primanja zaposlenika radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) financijskih obveza koje se drže radi trgovanja

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) financijskih obveza koje se drže radi trgovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Financijske obveze; Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje odgovaraju definiciji financijskih obveza koje se drže radi trgovanja; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza iz osiguranja, reosiguranja i ugovora o ulaganju

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza iz osiguranja, reosiguranja i ugovora o ulaganju radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Obveze iz ugovora o ulaganju; Obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ostale kratkoročne obveze; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ostale obveze; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovanja

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljivanje vrijednosnih papira

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljivanje vrijednosnih papira radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Repo ugovori i gotovinski kolateral za pozajmljivanje vrijednosnih papira; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima i drugih obveza

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima i drugih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Obveze prema dobavljačima i druge obveze; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Usklađenja za povećanje ostalih rezerviranja koje je posljedica protoka vremena

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za povećanja ostalih rezerviranja koje je posljedica protoka vremena radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak); Ostala rezerviranja [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Usklađenja za kamatne rashode

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za kamatne rashode radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Kamatni rashodi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Usklađenja za kamatne prihode

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za troškove kamatnih prihoda radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Kamatni prihodi; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Usklađenja za gubitke (dobitke) od otuđenja dugotrajne imovine

Uobičajena praksa: MRS 7 14.

documentation

Usklađenja za gubitke (dobitke) od otuđenja dugotrajne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dugotrajna imovina; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Usklađenja za rezerviranja

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za rezerviranja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Rezerviranja; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Usklađenja dobiti (gubitka)

Objavljivanje: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja dobiti (gubitka) na neto novčani tok od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

totalLabel

Ostala usklađenja dobiti (gubitka)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Usklađenja dobiti (gubitka) [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Usklađenja za plaćanja na temelju dionica

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za plaćanja na temelju dionica radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit pridruženih društava

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit pridruženih društava radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Pridružena društva [member]; Dobit (gubitak)]

negatedLabel

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit pridruženih društava

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit od ulaganja obračunatih metodom udjela

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit od ulaganja obračunatih metodom udjela radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Ulaganja obračunata metodom udjela; Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Usklađenja za neostvarene gubitke (dobitke) od tečajnih razlika

Primjer: MRS 7 - Izvještaj o novčanim tokovima za subjekte koji nisu financijske institucije, uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

documentation

Usklađenja za neostvarene gubitke (dobitke) od tečajnih razlika radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Usklađenja dobiti (gubitka) za kamate i dividende na vlasničke instrumente, osim povlaštenih dionica i vlasničkih instrumenata koji daju pravo na sudjelovanje u dobiti

Uobičajena praksa: MRS 33 70. (a)

documentation

Usklađenje brojnika koji se koristi pri izračunu osnovne zarade (gubitka) koja proizlazi iz kamata i dividendi na vlasničke instrumente, osim povlaštenih dionica i vlasničkih instrumenata koji daju pravo na sudjelovanje u dobiti, radi usklađenja za dobit (gubitak) koja se može pripisati matičnom društvu.

negatedLabel

Usklađenja dobiti (gubitka) za kamate i dividende na vlasničke instrumente, osim povlaštenih dionica i vlasničkih instrumenata koji daju pravo na sudjelovanje u dobiti

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Usklađenja radi usklađenja dobiti (gubitka) s brojnikom za izračun osnovne zarade po dionici koja se može pripisati vlasnicima matičnog društva

Objavljivanje: MRS 33 70. (a)

documentation

Usklađenje brojnika koji se koristi pri izračunu osnovne zarade po dionici za dobit (gubitak) koja se može pripisati matičnom društvu. Predstavlja ukupne iznose usklađenja za sve skupine instrumenata koji utječu na osnovnu zaradu po dionici.

negatedTotalLabel

Ukupna usklađenja radi usklađenja dobiti (gubitka) s brojnikom za izračun osnovne zarade po dionici koja se može pripisati vlasnicima matičnog društva

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Usklađenja radi usklađenja dobiti (gubitka), osim promjena obrtnog kapitala

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Usklađivanja, osim promjena obrtnog kapitala, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Refer.: Dobit (gubitak)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Usklađenje radi usklađenja dobiti (gubitka) s brojnikom za izračun osnovne zarade po dionici [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Usklađenje brojnika za izračun zarade po dionici za dobit (gubitak) [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima

Objavljivanje: MSFI 1 31. (c)

documentation

Iznos ukupnih usklađenja knjigovodstvenih vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate ili pridružena društva iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, u prvim financijskim izvještajima subjekta u skladu s MSFI-jima. [Refer.: Pridružena društva [member]; Knjigovodstvena vrijednost [member]; Zajednički pothvati [member]; Prethodna općeprihvaćena računovodstvena načela [member]; Društva kćeri [member]; Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva koja se iskazuju u odvojenim financijskim izvještajima; MSFI-ji [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Svođenje na srednju cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, ulazni podatak za mjerenje [member]

Primjer: MSFI 13 B36. (c)

documentation

Ovaj član označava svođenje na srednju cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, koja se koristi kao ulazni podatak za mjerenje.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Usklađenje dobiti (gubitka) za dividende na povlaštene dionice

Primjer: MRS 33 -, Primjer: 12. Izračun i prezentiranje osnovne i razrijeđene zarade po dionici (sveobuhvatno, primjer: , Primjer: MRS 33 70. (a)

documentation

Usklađenje dobiti (gubitka) za dividende na povlaštene dionice radi izračuna dobiti (gubitka) koja se može pripisati redovnim dioničarima matičnog društva. [Refer.: Povlaštene dionice [member]; Dobit (gubitak)]

negatedLabel

Usklađenje dobiti (gubitka) za dividende na povlaštene dionice

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Administrativni troškovi koji nisu iskazani u prinosima na imovinu plana, planovima definiranih primanja

Uobičajena praksa: MRS 19135. (b)

documentation

Iznos administrativnih troškova u tekućem razdoblju koji se odnose na planove definiranih primanja koji nisu iskazani u prinosima na imovinu plana. [Refer.: Administrativni troškovi; Troškovi primanja nakon prestanka radnog odnosa u dobiti ili gubitku, planovi definiranih primanja] [Za razliku od: Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) za definirana primanja koje je posljedica administrativnih troškova koji nisu iskazani u prinosima na imovinu plana; Prinosi na imovinu plana, osim kamatnih prihoda ili rashoda, bez poreza, planovi definiranih primanja; Prinosi na imovinu plana, osim kamatnih prihoda ili rashoda, bez poreza, planovi definiranih primanja]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Administrativni troškovi

Primjer: MRS 1103., Objavljivanje: MRS 1 99., Objavljivanje: MRS 26 35. (b) vi.

documentation

Iznos troškova koje subjekt klasificira kao administrativne.

negatedLabel

Administrativni troškovi

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Primljeni predujmovi koji predstavljaju ugovorne obveze za obveze izvršenja ispunjene u određenom trenutku

Uobičajena praksa: MRS 1 55., Uobičajena praksa: MRS 1 78.

documentation

Iznos primljenih predujmova koji predstavljaju ugovorne obveze za obveze izvršenja ispunjene u određenom trenutku. [Refer.: Ugovorne obveze; Obveze izvršenja ispunjene u određenom trenutku [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Troškovi oglašavanja

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos troškova oglašavanja.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Ukupno usklađenje s knjigovodstvenim vrijednostima iskazanima u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]

Objavljivanje: MSFI 1 30. (b)

documentation

Ovaj član označava ukupno usklađenje s knjigovodstvenim vrijednostima iskazanima u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. [Refer.: Knjigovodstvena vrijednost [member]; Prethodna općeprihvaćena računovodstvena načela [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Agregirano za neprekinuto i prekinuto poslovanje [member]

Objavljivanje: MSFI 5 - Prezentiranje i objavljivanje

documentation

Ovaj član označava agregirane podatke za neprekinuto i prekinuto poslovanje. [Refer.: Prekinuto poslovanje [member]; Neprekinuto poslovanje [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku

Objavljivanje: MSFI 7 28. (b)

documentation

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije za financijske instrumente koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku. [Refer.: Financijski instrumenti, kategorija [member]]

periodStartLabel

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku na početku razdoblja

periodEndLabel

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku na kraju razdoblja

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Agregirano za pojedinačno neznačajna pridružena društva [member]

Objavljivanje: MSFI 12 21. (c) ii., Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023. MSFI 4 39.J (b), Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.M (b)

documentation

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajna pridružena društva. [Refer.: Pridružena društva [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Agregirano za pojedinačno neznačajna poslovna spajanja [member]

Objavljivanje: MSFI 3 B65.

documentation

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajna poslovna spajanja. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Agregirano za pojedinačno neznačajne zajedničke pothvate [member]

Objavljivanje: MSFI 12 21. (c) i., Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023. MSFI 4 39.J (b), Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.M (b)

documentation

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajne zajedničke pothvate. [Refer.: Zajednički pothvati [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Agregirana izmjerena vrijednost [member]

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50. Objavljivanje: MSFI 13 93. (a)

documentation

Ovaj član označava sve vrste mjerenja. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Mjerenje” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Agregirani vremenski okviri [member]

Objavljivanje: MRS 1 61., Primjer: MRS 19147. (c), Objavljivanje: MSFI 15120. (b) i., Objavljivanje: MSFI 16 94., Objavljivanje: MSFI 16 97., Objavljivanje Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 109., Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 109.A, Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 120., Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 132. (b), Objavljivanje: MSFI 7 23.B (a), primjer: MSFI 7 B11., primjer: MSFI 7 B35.

documentation

Ovaj član označava agregirane vremenske okvire. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Dospijeće” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Agregirano za jedinice koje stvaraju novac za koje iznos goodwilla ili nematerijalne imovine s neodređenim korisnim vijekom upotrebe nije značajan [member]

Objavljivanje: MRS 36135.

documentation

Ovaj član označava agregirane podatke za jedinice koje stvaraju novac za koje iznos goodwilla ili nematerijalne imovine s neodređenim korisnim vijekom upotrebe nije značajan. [Refer.: Jedinice koje stvaraju novac [member]; Goodwill; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Ukupni iznos fer vrijednosti [member]

Objavljivanje: MSFI 1 30. (a)

documentation

Ovaj član označava ukupni iznos fer vrijednosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Fer vrijednost kao pretpostavljeni trošak” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Poljoprivredni proizvodi po skupinama [axis]

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) ii.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Poljoprivredni proizvodi, skupina [member]

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) ii.

documentation

Ovaj član označava sve poljoprivredne proizvode kada se raščlanjuju po skupinama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Poljoprivredni proizvodi po skupinama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Poljoprivredni proizvodi, kratkoročno]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Zrakoplovi

Primjer: MRS 16 37. (e)

documentation

Iznos nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na zrakoplove koji se upotrebljavaju u poslovanju subjekta.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Zrakoplovi [member]

Primjer: MRS 16 37. (e)

documentation

Ovaj član označava kategoriju nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na zrakoplove koji se koriste u poslovanju subjekta. [Refer.: Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Prava na slijetanje u zračnoj luci [member]

Uobičajena praksa: MRS 38119.

documentation

Ovaj član označava prava na slijetanje u zračnoj luci.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Sve razine hijerarhije fer vrijednosti [member]

Objavljivanje: MRS 19142., Objavljivanje: MSFI 13 93. (b)

documentation

Ovaj član označava sve razine hijerarhije fer vrijednosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Razine hijerarhije fer vrijednosti” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Svi ostali segmenti [member]

Objavljivanje: MSFI 15115., Objavljivanje: MSFI 8 16.

documentation

Ovaj član označava poslovne aktivnosti i poslovne segmente o kojima se ne izvještava.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 16.

documentation

Iznos računa ispravka vrijednosti koji se upotrebljava za iskazivanje umanjenja vrijednosti financijske imovine uzrokovanog kreditnim gubicima. [Refer.: Financijska imovina]

periodStartLabel

Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine na početku razdoblja

periodEndLabel

Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine na kraju razdoblja

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Rezervacija za umanjenje vrijednosti za kreditne gubitke [member]

Uobičajena praksa: MRS 12 81. (g)

documentation

Ovaj član označava račun ispravka vrijednosti koji se upotrebljava za iskazivanje umanjenja vrijednosti financijske imovine uzrokovanog kreditnim gubicima.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Sve vrste potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima [member]

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Ovaj član označava sve vrste potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Sve godine odštetnog zahtjeva [member]

Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 130.

documentation

Ovaj član označava sve godine na koje se odštetni zahtjevi odnose. Označava i standardnu vrijednost za os „Godine odštetnog zahtjeva” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Amortizacija, imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima

Objavljivanje: MSFI 15128. (b)

documentation

Iznos amortizacije za imovinu koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. [Refer.: Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima; Troškovi amortizacije]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Amortizacija, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG39. (c)

documentation

Iznos amortizacije odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju. [Refer.: Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju; Troškovi amortizacije; Vrste ugovora o osiguranju [member]]

negatedLabel

Amortizacija, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Troškovi amortizacije

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos troškova amortizacije. Amortizacija je sustavno raspoređivanje amortizirajućeg iznosa nematerijalne imovine tijekom njezina korisnog vijeka upotrebe.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Amortizacija, nematerijalna imovina osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38118. (e) vi.

documentation

Iznos amortizacije nematerijalne imovine osim goodwilla. [Refer.: Troškovi amortizacije; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-je [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-ja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosiguravateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

negatedLabel

Amortizacija, nematerijalna imovina osim goodwilla

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Metoda amortizacije, nematerijalna imovina osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38118. (b)

documentation

Metoda amortizacije koja se primjenjuje za nematerijalnu imovinu osim goodwilla. [Refer.: Nematerijalna imovina osim goodwilla; Troškovi amortizacije]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Amortizacija gubitaka (dobitaka) nastalih kupnjom reosiguranja

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (b) ii.

documentation

Iznos amortizacije odgođenih gubitaka (dobitaka) nastalih kupnjom reosiguranja. [Refer.: Troškovi amortizacije; Dobit (gubici) koja se priznaje u dobiti ili gubitku, ostvarena kupnjom reosiguranja]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Stopa amortizacije, nematerijalna imovina osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38118. (a)

documentation

Stopa amortizacije koja se primjenjuje na nematerijalnu imovinu osim goodwilla. [Refer.: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Iznos za koji se kreditnim izvedenicama ili sličnim instrumentima povezanima s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku

Objavljivanje: MSFI 7 9. (b)

documentation

Iznos za koji se kreditnim izvedenicama ili sličnim instrumentima povezanima s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku. [Refer.: Krediti i potraživanja; Kreditni rizik [member]; Izvedenice [member]; Najveća izloženost kreditnom riziku; Financijska imovina]

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-je [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-ja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosiguravateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Iznos za koji se kreditnim izvedenicama ili sličnim instrumentima povezanima s kreditima ili potraživanjima smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 9. (b)

documentation

Iznos za koji se kreditnim izvedenicama ili sličnim instrumentima povezanima s kreditima ili potraživanjima smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku. [Refer.: Krediti i potraživanja; Kreditni rizik [member]; Najveća izloženost kreditnom riziku; Izvedeni instrumenti [member]]

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-je [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-ja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosiguravateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Iznos za koji je umanjeno pozitivno stanje regulatornih računa jer se više ne može u cijelosti poništiti

Objavljivanje: MSFI 14 36.

documentation

Iznos za koji je umanjeno pozitivno stanje regulatornih računa jer se više ne može u cijelosti poništiti. [Refer.: Pozitivna stanja regulatornih računa]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Iznos za koji je umanjeno negativno stanje regulatornih računa jer se više ne može u cijelosti nadoknaditi

Objavljivanje: MSFI 14 36.

documentation

Iznos za koji je umanjeno negativno stanje regulatornih računa jer se više ne može u cijelosti nadoknaditi. [Refer.: Negativna stanja regulatornih računa]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Iznos za koji je nadoknadiva vrijednost jedinice veća od njezine knjigovodstvene vrijednosti

Objavljivanje: MRS 36134. (f) i., Objavljivanje: MRS 36135. (e) i.

documentation

Iznos za koji je nadoknadiva vrijednost jedinice (skupine jedinica) koja stvara novac veća od njezine knjigovodstvene vrijednosti. [Refer.: Knjigovodstvena vrijednost [member]; Jedinice koje stvaraju novac [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Iznos za koji se vrijednost dodijeljena ključnoj pretpostavci mora izmijeniti da bi nadoknadiva vrijednost jedinice bila jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti

Objavljivanje: MRS 36134. (f) iii., Objavljivanje: MRS 36135. (e) iii.

documentation

Iznos za koji se vrijednost dodijeljena ključnoj pretpostavci mora izmijeniti da bi nadoknadiva vrijednost jedinice bila jednaka njezinoj knjigovodstvenoj vrijednosti. [Refer.: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Troškovi subjekta za usluge ključnih rukovoditelja koje pruža zaseban upravljački subjekt

Objavljivanje: MRS 24 18.A

documentation

Troškovi subjekta za usluge ključnih rukovoditelja koje pruža zaseban upravljački subjekt. [Refer.: Ključni rukovoditelji subjekta ili matičnog društva [member]; Zasebni upravljački subjekti [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Iznos reklasifikacija ili promjena načina prezentiranja

Objavljivanje: MRS 1 41. (b)

documentation

Iznos koji se reklasificira kada subjekt promijeni način klasifikacije ili prezentiranja u svojim financijskim izvještajima.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Iznos iskazan u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji se priznaje pri prestanku priznavanja financijske obveze

Objavljivanje: MSFI 7 10. (d)

documentation

Iznos iskazan u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji se priznaje pri prestanku priznavanja financijskih obveza određenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja (overlay approach)

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 35.D (a)

documentation

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, iskazan kao zasebna stavka u dobiti ili gubitku.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, novoodređena financijska imovina

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.L (f) i.

documentation

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit povezanu s novoodređenom financijskom imovinom, primjenom pristupa preklapanja.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, prije oporezivanja

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 35.D (b)

documentation

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklasifikacijom iz dobiti ili gubitka pri primjeni pristupa preklapanja, prije oporezivanja. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, bez poreza

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 35.D (b)

documentation

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklasifikacijom iz dobiti ili gubitka pri primjeni pristupa preklapanja, bez poreza. [Refer.: Ostala sveobuhvatna dobit]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili skupine za otuđenje namijenjene prodaji

Primjer: MSFI 5 -, Primjer: 12, Objavljivanje: MSFI 5 38.

documentation

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili skupine za otuđenje namijenjene prodaji. [Refer.: Dugotrajna imovina ili skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji; Ostale rezerve; Ostala sveobuhvatna dobit; Skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili skupine za otuđenje namijenjene prodaji [member]

Primjer: MSFI 5 -, Primjer: 12, Objavljivanje: MSFI 5 38.

documentation

Ovaj član označava komponentu kapitala koja proizlazi iz iznosa koji se priznaju u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuju u vlasničkom kapitalu, a odnose se na dugotrajnu imovinu ili skupine za otuđenje namijenjene prodaji. [Refer.: Dugotrajna imovina ili skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji; Ostala sveobuhvatna dobit]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Iznos koji se priznaje u dobiti ili gubitku za izvještajno razdoblje koji se odnosi na promjene plaćanja najma koje proizlaze iz olakšica za najmove i izravna su posljedica pandemije bolesti COVID-19, na koje su najmoprimci primijenili praktično rješenje iz točke 46.A MSFI-ja 16

Objavljivanje: MSFI 16 60.A. (b)

documentation

Iznos koji se priznaje u dobiti ili gubitku za izvještajno razdoblje koji se odnosi na promjene plaćanja najma koje proizlaze iz olakšica za najmove i izravna su posljedica pandemije bolesti COVID-19, na koje su najmoprimci primijenili praktično rješenje iz točke 46.A MSFI-ja 16.

commentaryGuidance

Pozitivnu XBRL vrijednost trebalo bi koristiti da se naznači kada iznos predstavlja promjenu koja umanjuje plaćanja najma.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Iznos koji se briše iz rezerve za zaštitu novčanih tokova od rizika i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Objavljivanje: MSFI 7 24.E (a), Objavljivanje: MSFI 9 6.5.11. (d) i.

documentation

Iznos koji se briše iz rezerve za zaštitu novčanih tokova od rizika i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Refer.: Rezerva za zaštitu novčanih tokova od rizika]

negatedLabel

Iznos koji se briše iz rezerve za zaštitu novčanih tokova od rizika i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti rasponâ valutne osnovice i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.16.

documentation

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti rasponâ valutne osnovice i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Refer.: Rezerva promjene vrijednosti raspona valutne osnovice]

negatedLabel

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti rasponâ valutne osnovice i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.16.

documentation

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Refer.: Rezerva promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora]

negatedLabel

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti vremenske vrijednosti opcija i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.15. (b) i.

documentation

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti vremenske vrijednosti opcija i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Refer.: Rezerva promjene vremenske vrijednosti opcija]

negatedLabel

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti vremenske vrijednosti opcija i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Iznos iskazan u dobiti ili gubitku primjenom MSFI-ja 9, financijska imovina na koju se primjenjuje pristup preklapanja

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.L (d) i.

documentation

Iznos iskazan u dobiti ili gubitku primjenom MSFI-ja 9 za financijsku imovinu na koju se primjenjuje pristup preklapanja.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Iznosi koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [axis]

Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 – Objavljivanje

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Troškovi, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG39. (b)

documentation

Povećanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju, koje je rezultat iznosa tih troškova. [Refer.: Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Iznosi obveza za plaćanje po zahtjevu koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17

Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 132. (c)

documentation

Iznosi obveza za plaćanje po zahtjevu koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Obveze, transakcije s povezanim osobama

Objavljivanje: MRS 24 18. (b), Objavljivanje: MRS 24 20.

documentation

Obveze koje su rezultat transakcija s povezanim osobama. [Refer.: Povezane osobe [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Ostale obveze prema primatelju prijenosa povezane s prenesenom imovinom

Objavljivanje: MSFI 7 42.E (d)

documentation

Obveze prema primatelju prijenosa povezane s prenesenom financijskom imovinom, osim nediskontiranih odljeva novca koji jesu ili bi mogli biti potrebni za povratnu kupnju financijske imovine koja se prestala priznavati (npr. izvršna cijena u opcijskom ugovoru). [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Potraživanja, transakcije s povezanim osobama

Objavljivanje: MRS 24 18. (b), Objavljivanje: MRS 24 20.

documentation

Potraživanja koja su rezultat transakcija s povezanim osobama. [Refer.: Povezane osobe [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Iznosi koji se priznaju na datum stjecanja za svaku glavnu kategoriju stečene imovine i preuzetih obveza [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Iznosi koji se priznaju za transakciju koja se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnoj kombinaciji

Objavljivanje: MSFI 3.B64. (l) iii.

documentation

Iznosi koji se priznaju za transakciju koja se priznaje odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim kombinacijama. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Iznosi koji se brišu iz kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, prije oporezivanja

Objavljivanje: MSFI 9 5.6.5.

documentation

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, prije oporezivanja. [Refer.: Financijska imovina]

negatedLabel

Iznosi koji se brišu iz kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, prije oporezivanja

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, bez poreza

Objavljivanje: MSFI 9 5.6.5.

documentation

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, bez poreza. [Refer.: Financijska imovina]

negatedLabel

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, bez poreza

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, prije oporezivanja

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 23. (e)

documentation

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, prije oporezivanja. [Refer.: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

negatedLabel

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, prije oporezivanja

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Iznosi koji su predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebijaju s financijskom imovinom

Objavljivanje: MSFI 7 13.C (d)

documentation

Iznosi koji su predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebijaju s financijskom imovinom. [Refer.: Financijska imovina]

negatedTotalLabel

Iznosi koji su predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebijaju s financijskom imovinom

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Iznosi koji su predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebijaju s financijskom imovinom [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Iznosi koji su predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebijaju s financijskim obvezama

Objavljivanje: MSFI 7 13.C (d)

documentation

Iznosi koji su predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebijaju s financijskim obvezama. [Refer.: Financijske obveze]

negatedTotalLabel

Ukupni iznosi koji su predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebijaju s financijskim obvezama

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Iznosi koji su predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebijaju s financijskim obvezamaa [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Iznos koji bi bio reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit, primjenom pristupa preklapanja, da određivanje financijske imovine nije poništeno

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.L (f) ii.

documentation

Iznos koji bi bio reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit da određivanje financijske imovine nije poništeno primjenom pristupa preklapanja.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Iznos koji bi bio iskazan u dobiti ili gubitku da je primijenjen MRS 39, financijska imovina na koju se primjenjuje pristup preklapanja

Objavljivanje: Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.L (d) ii.

documentation

Iznos financijske imovine na koju se primjenjuje pristup preklapanja koji bi bio iskazan u dobiti ili gubitku da je primijenjen MRS 39.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Analiza starosti financijske imovine čiji je rok dospijeća prošao, ali joj nije umanjena vrijednost [text block]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 37. (a)

documentation

Analiza starosti financijske imovine čiji je rok dospijeća prošao, ali joj nije umanjena vrijednost. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analiza kreditnih izloženost s pomoću vanjskog sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti [text block]

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 36. (c), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 IG23. (a)

documentation

Objavljivanje analize kreditnih izloženosti primjenom vanjskog sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti. [Refer.: Kreditna izloženost; Vanjske ocjene kreditne sposobnosti [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analiza kreditnih izloženost primjenom unutarnjeg sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti [text block]

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 36. (c), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 IG23. (a)

documentation

Objavljivanje analize kreditnih izloženosti primjenom unutarnjeg sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti. [Refer.: Kreditna izloženost; Unutarnje ocjene kreditne sposobnosti [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Analiza financijske imovine za koju je pojedinačno utvrđeno umanjenje vrijednosti [text block]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 37. (b)

documentation

Analiza financijske imovine za koju je pojedinačno utvrđeno umanjenje vrijednosti, uključujući čimbenike koje je subjekt razmatrao kada je utvrđivao umanjenje njezine vrijednosti. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Analiza prihoda i rashoda [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Najava plana prestanka poslovanja [member]

Primjer: MRS 10 22. (b)

documentation

Ovaj član označava najavu plana prestanka poslovanja.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Najava ili početak provedbe značajnog restrukturiranja [member]

Primjer: MRS 10 22. (e)

documentation

Ovaj član označava najavu ili početak provedbe značajnog restrukturiranja.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Godišnja poboljšanja, ciklus 2018.–2020., Izmjene MRS-a 41 [member]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2024., MRS 41 65.

documentation

Ovaj član označava izmjene MRS-a 41 objavljene u svibnju 2020. u okviru Godišnjih poboljšanja MSFI-ja, ciklus 2018.–2020. Predmet izmjene je oporezivanje pri mjerenju fer vrijednosti.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Godišnja poboljšanja, ciklus 2018.–2020., Izmjene MSFI-ja 1 [member]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2024., MSFI 1 39.AG

documentation

Ovaj član označava izmjene MSFI-ja 1 objavljene u svibnju 2020. u okviru Godišnjih poboljšanja MSFI-ja, ciklus 2018.–2020. Predmet izmjene je društvo kćer koje prvi put primjenjuje MSFI-je.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Godišnja poboljšanja, ciklus 2018.–2020., Izmjene MSFI-ja 9 [member]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2024., MSFI 9 7.1.9.

documentation

Ovaj član označava izmjene MSFI-ja 9 objavljene u svibnju 2020. u okviru Godišnjih poboljšanja MSFI-ja, ciklus 2018.–2020. Predmet izmjene su naknade u testu „10 %” za prestanak priznavanja financijskih obveza.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Godišnja poboljšanja MSFI-ja, ciklus 2018.–2020. [member]

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2024., MRS 41 65., Objavljivanje Datum isteka 1.1.2024., MSFI 1 39.AG., Objavljivanje Datum isteka 1.1.2024., MSFI 9 7.1.9.

documentation

Ovaj član označava Godišnja poboljšanja MSFI-ja, ciklus 2018.–2020., objavljena u svibnju 2020.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Primjenjiva porezna stopa

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii.

documentation

Primjenjiva stopa poreza na dobit.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Površina zemljišta koje se koristi za poljoprivredu

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) i.

documentation

Površina zemljišta koje subjekt koristi za poljoprivredu.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Dužnički instrumenti koje subjekt drži, a koji su osigurani imovinom

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži, a koji su osigurani odnosnom imovinom. [Refer.: Dužnički instrumenti koje subjekt drži]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Financiranja osigurana imovinom [member]

Primjer: MSFI 12 B23. (b)

documentation

Ovaj član označava financiranja osigurana imovinom.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Vrijednosni papiri osigurani imovinom, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Primjer: MRS 19142. (g)

documentation

Iznos vrijednosnih papira osiguranih odnosnom imovinom koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Refer.: Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Vrijednosni papiri osigurani imovinom, postotak koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Uobičajena praksa: MRS 19142. (g)

documentation

Iznos vrijednosnih papira osiguranih odnosnom imovinom koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Refer.: Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]] [Za razliku od: Vrijednosni papiri osigurani imovinom, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Imovina koja se priznaje za očekivani povrat, nepredviđene obveze u poslovnoj kombinaciji

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (j), Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

documentation

Iznos priznate imovine za očekivani povrat nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnoj kombinaciji. [Refer.: Nepredviđene obveze [member]; Očekivani povrat, nepredviđene obveze u poslovnoj kombinaciji; Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Imovina koja se priznaje za očekivani povrat, ostala rezerviranja

Objavljivanje: MRS 37 85. (c)

documentation

Iznos priznate imovine za očekivani povrat ostalih rezerviranja. [Refer.: Očekivani povrat, ostala rezerviranja; Ostala rezerviranja]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Imovina

Objavljivanje: MRS 1 55., Objavljivanje: MSFI 13 93. (a), Objavljivanje: MSFI 13 93. (b), Objavljivanje: MSFI 13 93. (e), Objavljivanje: MSFI 8 23., Objavljivanje: MSFI 8 28. (c)

documentation

Iznos sadašnjih ekonomskih resursa koji su pod nadzorom subjekta kao rezultat prošlih događaja. Ekonomski resurs je pravo koje ima potencijal stvoriti ekonomske koristi.

totalLabel

Ukupna imovina

periodStartLabel

Imovina na početku razdoblja

periodEndLabel

Imovina na kraju razdoblja

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Imovina [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Imovina i obveze [axis]

Objavljivanje: MRS 1125.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene prodaji [axis]

Objavljivanje: MSFI 5 38.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene prodaji [member]

Objavljivanje: MSFI 5 38.

documentation

Ovaj član označava imovinu i obveze koje su klasificirane kao namijenjene prodaji. [Refer.: Dugotrajna imovina namijenjena prodaji [member]; Obveze uključene u skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji; Skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Imovina i obveze [member]

Objavljivanje: MRS 1125.

documentation

Ovaj član označava imovinu i obveze. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Imovina i obveze” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Imovina; Obveze]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Imovina i obveze koje nisu klasificirane kao namijenjene prodaji [member]

Objavljivanje: MSFI 5 38.

documentation

Ovaj član označava imovinu i obveze koje nisu klasificirane kao namijenjene prodaji. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene prodaji” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Dugotrajna imovina namijenjena prodaji [member]; Obveze uključene u skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji; Skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Imovina i negativna stanja regulatornih računa

Objavljivanje: MSFI 14 21.

documentation

Iznos imovine i negativnih stanja regulatornih računa. [Refer.: Imovina; Negativna stanja regulatornih računa]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Imovina koja proizlazi iz istraživanja i procjene mineralnih resursa

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

documentation

Iznos imovine koji proizlazi iz potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Imovina koja proizlazi iz ugovora o osiguranju

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (b)

documentation

Iznos priznate imovine koja proizlazi iz ugovora o osiguranju. [Refer.: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Imovina za novčane tokove od stjecanja osiguranja

Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 105.A, Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 109.A

documentation

Iznos novčanih tokova od stjecanja osiguranja koji su imovina, koji se priznaje za isplaćene novčane tokove od stjecanja osiguranja (ili za novčane tokove od stjecanja osiguranja za koje je obveza priznata primjenom nekog drugog MSFI-ja) prije priznavanja povezane skupine ugovora o osiguranju. Novčani tokovi od stjecanja osiguranja su novčani tokovi koji proizlaze iz troškova prodaje, preuzimanja i iniciranja skupine ugovora o osiguranju (koji su izdani ili se očekuje da će biti izdani) koji se mogu izravno pripisati portfelju ugovora o osiguranju kojem ta skupina pripada. Takvi novčani tokovi uključuju novčane tokove koji se ne mogu izravno pripisati pojedinim ugovorima ili skupinama ugovora o osiguranju iz tog portfelja. [Refer.: Imovina; Ugovori o osiguranju [member]]

periodStartLabel

Imovina za novčane tokove od stjecanja osiguranja na početku razdoblja

periodEndLabel

Imovina za novčane tokove od stjecanja osiguranja na kraju razdoblja

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Kolaterali koji se drže, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja, po fer vrijednosti

Objavljivanje: MSFI 7 15. (a)

documentation

Fer vrijednost kolaterala koje subjekt drži, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja. [Refer.: Po fer vrijednosti [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Imovina koju subjekt drži radi zaštite obveza iz financijskih aktivnosti od rizika [member]

Primjer: MRS 7 - C Usklađenje obveza koje proizlaze iz financijskih aktivnosti, primjer: MRS 7 44.C

documentation

Ovaj član označava imovinu koju subjekt drži radi zaštite obveza iz financijskih aktivnosti od rizika. [Refer.: Imovina; Obveze koje proizlaze iz financijskih aktivnosti]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Imovina umanjena za kratkoročne obveze

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos imovine umanjen za iznos kratkoročnih obveza.

netLabel

Imovina umanjena za kratkoročne obveze

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Imovina umanjena za kratkoročne obveze [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Imovina (obveze) plana primanja

Objavljivanje: MRS 26 35. (a)

documentation

Iznos imovine mirovinskog plana umanjen za obveze, osim aktuarske sadašnje vrijednosti obvezujućih mirovinskih primanja.

periodStartLabel

Neto imovina dostupna za primanja na početku razdoblja

periodEndLabel

Neto imovina dostupna za primanja na kraju razdoblja

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Imovina stečena prisvajanjem kolaterala ili pozivanjem na ostala kreditna poboljšanja

Objavljivanje: MSFI 7 38. (a)

documentation

Iznos imovine koju je subjekt dobio prisvajanjem kolaterala koje ima kao jamstvo ili pozivanjem na ostala kreditna poboljšanja (na primjer, jamstva). [Refer.: Jamstva [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Imovina plana primanja

Objavljivanje: MRS 26 35. (a) i.

documentation

Iznos imovine koju subjekt drži u okviru mirovinskih planova. [Refer.: Planovi definiranih primanja [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Imovina osim novca i novčanih ekvivalenata u stečenim ili otuđenim društvima kćerima ili poslovnim subjektima

Objavljivanje: MRS 7 40. (d)

documentation

Iznos imovine, osim novca i novčanih ekvivalenata, u društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima nad kojima je kontrola stečena odnosno izgubljena. [Refer.: Društva kćeri [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima

Objavljivanje: MSFI 15128. (a)

documentation

Iznos imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. Troškovi stjecanja ugovora s klijentom dodatni su troškovi stjecanja tog ugovora koje subjekt ne bi imao da nije stekao taj ugovor. Troškovi ispunjenja ugovora s klijentom troškovi su izravno povezani s ugovorom ili s očekivanim ugovorom koji subjekt može posebno navesti.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Imovina priznata u financijskim izvještajima subjekta u vezi sa strukturiranim subjektima

Objavljivanje: MSFI 12 29. (a)

documentation

Iznos imovine priznate u financijskim izvještajima subjekta u vezi s njegovim udjelima u strukturiranim subjektima. [Refer.: Imovina; Nekonsolidirani strukturirani subjekti [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Kolaterali koji se prodaju ili ponovno zalažu ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja, po fer vrijednosti

Objavljivanje: MSFI 7 15. (b)

documentation

Fer vrijednost kolaterala koji se prodaje ili ponovno zalaže, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja. [Refer.: Po fer vrijednosti [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Imovina koju subjekt nastavlja priznavati

Objavljivanje: MSFI 7 42.D (e)

documentation

Iznos prenesene financijske imovine koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Imovina koju subjekt nastavlja priznavati do razmjera nastavka sudjelovanja

Objavljivanje: MSFI 7 42.D (f)

documentation

Iznos prenesene financijske imovine koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati do razmjera nastavka svojeg sudjelovanja. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Imovina na koju se primjenjuju značajna ograničenja

Objavljivanje: MSFI 12 13. (c)

documentation

Iznos imovine grupe u konsolidiranim financijskim izvještajima, na koju se primjenjuju značajna ograničenja (na primjer zakonska, ugovorna i regulatorna ograničenja) sposobnosti subjekta da pristupi imovini i koristi je.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Imovina prenesena na strukturirane subjekte, u trenutku prijenosa

Objavljivanje: MSFI 12 27. (c)

documentation

Iznos, u trenutku prijenosa, sve imovine prenesene na strukturirane subjekte. [Refer.: Nekonsolidirani strukturirani subjekti [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Imovina po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MRS 1 55., primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (b), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG20. (b)

documentation

Iznos imovine po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju. [Refer.: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Imovina u okviru ustupljenog reosiguranja

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MRS 1 55., primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (b), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG20. (c)

documentation

Iznos imovine u okviru ugovora o osiguranju u kojima je subjekt ugovaratelj osiguranja.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Imovina koja nosi znatan rizik značajnog usklađivanja tijekom sljedeće financijske godine

Objavljivanje: MRS 1125. (b)

documentation

Iznos imovine koja podliježe pretpostavkama koje nose znatan rizik da će uzrokovati značajna usklađivanja iznosa te imovine tijekom sljedeće financijske godine.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Povezane obveze koje subjekt nastavlja priznavati

Objavljivanje: MSFI 7 42.D (e)

documentation

Iznos obveza povezanih s prenesenom financijskom imovinom koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Povezane obveze koje subjekt nastavlja priznavati do razmjera nastavka sudjelovanja

Objavljivanje: MSFI 7 42.D (f)

documentation

Iznos obveza povezanih s prenesenom financijskom imovinom koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati do razmjera nastavka svojeg sudjelovanja. [Refer.: Financijska imovina]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Pridružena društva [member]

Objavljivanje: MRS 24 19. (d), Objavljivanje: MRS 27 16. (b), Objavljivanje: MRS 27 17. (b), Objavljivanje: MSFI 12. B4. (d), Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 39.J (a), Objavljivanje Stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, MSFI 4 39.M (a)

documentation

Ovaj član označava subjekte u kojima ulagač ima značajan utjecaj.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

Po trošku [member]

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50. Objavljivanje: MRS 41 55.

documentation

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na trošku. Trošak je iznos plaćenog novca ili novčanih ekvivalenata ili fer vrijednost druge naknade dane za stjecanje imovine u trenutku njezina stjecanja ili izgradnje, ili po potrebi iznos koji se može pripisati toj imovini kod početnog priznavanja u skladu s određenim zahtjevima drugih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

Po trošku ili u skladu s MSFI-jem 16 u okviru modela fer vrijednosti [member]

Objavljivanje: MRS 40 78.

documentation

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na trošku ili MSFI-ju 16 ako subjekt u pravilu za mjerenje kategorije imovine primjenjuje model fer vrijednosti. [Refer.: Po trošku [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

Po fer vrijednosti [member]

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50. Objavljivanje: MSFI 13 93. (a)

documentation

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na fer vrijednosti. Fer vrijednost jest cijena koja bi bila postignuta pri prodaji imovine ili plaćena pri prijenosu obveze u uobičajenoj transakciji među tržišnim sudionicima na dan mjerenja.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Pripisivanje troškova prema prirodi njihove funkcije [axis]

Uobičajena praksa: MRS 1104., Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

commentaryGuidance

Naziv elementa i standardna oznaka svakog proširenog člana ove osi trebali bi biti usklađeni s nazivom elementa i oznakom ekvivalentne stavke taksonomije MSFI-ja ako takva stavka postoji. Jedina je razlika u tome što naziv i oznake proširenih članova sadrže riječ „član”, dok je naziv i oznake stavki ne sadrže.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Revizorska naknada

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta.

totalLabel

Ukupna revizorska naknada

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Revizorska naknada [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Naknada revizoru za usluge revizije

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta za usluge revizije.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Naknada revizoru za ostale usluge

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta, koje subjekt ne iskazuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Naknada revizoru za porezne usluge

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta za porezne usluge.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Odobrene kapitalne obveze za koje nije sklopljen ugovor

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos kapitalnih obveza koje je subjekt odobrio, ali za koje subjekt nije sklopio ugovor. [Refer.: Kapitalne obveze]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Financijska imovina raspoloživa za prodaju [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Prosječna efektivna porezna stopa

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii.

documentation

Porezni rashodi (prihodi) podijeljeni s računovodstvenom dobiti. [Refer.: Računovodstvena dobit]

totalLabel

Ukupna prosječna efektivna porezna stopa

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Prosječni tečaj stranih valuta

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Prosječni tečaj stranih valuta koji subjekt primjenjuje. Tečaj je odnos razmjene dviju valuta.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Prosječni broj zaposlenika

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Prosječni broj osoblja koje subjekt zapošljava tijekom nekog razdoblja.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Prosječna cijena instrumenta zaštite od rizika

Objavljivanje: MSFI 7 23.B (b)

documentation

Prosječna cijena instrumenta zaštite od rizika. [Refer.: Instrumenti zaštite od rizika [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Prosječna stopa instrumenta zaštite od rizika

Objavljivanje: MSFI 7 23.B (b)

documentation

Prosječna stopa instrumenta zaštite od rizika. [Refer.: Instrumenti zaštite od rizika [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda tekućih računa klijenata

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos salda tekućih računa klijenata koje subjekt drži.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda depozita klijenata po viđenju

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos salda depozita klijenata po viđenju koje subjekt drži.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda drugih depozita klijenata

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos salda depozitarnih računa klijenata koje subjekt drži, no ne iskazuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Salda oročenih depozita klijenata

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos salda oročenih depozita klijenata koje subjekt drži.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Salda u bankama

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos salda novca koji se drži u bankama.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Imovina od bankovnih akcepata

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos bankovnih akcepata koji se priznaju kao imovina.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Obveze od bankovnih akcepata

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos bankovnih akcepata koji se priznaju kao obveze.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Bankovni i slični troškovi

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos bankovnih i sličnih troškova koje subjekt priznaje kao rashod.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Saldo računa u središnjim bankama osim depozita za obveznu pričuvu

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos salda računa koji se vode u središnjim bankama osim depozita za obveznu pričuvu. [Refer.: Obvezni depoziti rezerve u središnjim bankama]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Zaduženja kod banaka, nediskontirani novčani tokovi

Primjer: MSFI 7 B11.D, primjer: MSFI 7 IG31.A

documentation

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova u vezi sa zaduženjem kod banaka. [Refer.: Zaduženja]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Dužnički instrumenti banaka koje subjekt drži

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži, a izdala ih je banka. [Refer.: Dužnički instrumenti koje subjekt drži]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Drugi bankovni aranžmani, klasificirani kao novčani ekvivalenti

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Klasifikacija novčanih ekvivalenata koji predstavljaju bankovne aranžmane koje subjekt ne objavljuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci. [Refer.: Novčani ekvivalenti]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Prekoračenja po bankovnom računu

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos podignut s računa koji premašuje postojeći gotovinski saldo. To banka smatra odobravanjem kratkoročnog kredita. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti]

negatedLabel

Prekoračenja po bankovnom računu

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu iz neprekinutog poslovanja, vlasnički instrumenti koji daju pravo na sudjelovanje u dobiti osim redovnih dionica

Uobičajena praksa: MRS 33 A14.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu iz neprekinutog poslovanja za glavnički instrument koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti s redovnim dionicama u skladu s predodređenom formulom. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu, vlasnički instrumenti koji daju pravo na sudjelovanje u dobiti osim redovnih dionica; Neprekinuto poslovanje [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu od prekinutog poslovanja, vlasnički instrumenti koji daju pravo na sudjelovanje u dobiti osim redovnih dionica

Uobičajena praksa: MRS 33 A14.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu od prekinutog poslovanja za vlasnički instrument koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti s redovnim dionicama u skladu s unaprijed određenom formulom. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu, vlasnički instrumenti koji daju pravo na sudjelovanje u dobiti osim redovnih dionica; Prekinuto poslovanje [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po instrumentu, vlasnički instrumenti koji daju pravo na sudjelovanje u dobiti osim redovnih dionica

Uobičajena praksa: MRS 33 A14.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici za glavnički instrument koji daje pravo na sudjelovanje u dobiti s redovnim dionicama u skladu s predodređenom formulom.

totalLabel

Ukupna osnovna zarada (gubitak) po instrumentu, vlasnički instrumenti koji daju pravo na sudjelovanje u dobiti osim redovnih dionica

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici

Objavljivanje: MRS 33 66., Objavljivanje MRS 33 67.

documentation

Iznos dobiti (gubitka) koji se može pripisati redovnim dioničarima matičnog društva (brojnik) podijeljen s ponderiranim prosječnim brojem izdanih redovnih dionica tijekom razdoblja (nazivnik).

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

totalLabel

Ukupna osnovna zarada (gubitak) po dionici

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja

Objavljivanje: MRS 33 66., Objavljivanje MRS 33 67.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neprekinuto poslovanje [member]]

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, uključujući neto promjenu stanja regulatornih računa i neto promjenu povezanog odgođenog poreza

Objavljivanje: MRS 33 67., Objavljivanje MSFI 14 26.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, koja uključuje neto promjenu stanja regulatornih računa i neto promjenu povezanog odgođenog poreza. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjena stanja regulatornih računa povezana s dobiti ili gubitkom i neto promjena povezanog odgođenog poreza; Neprekinuto poslovanje [member]]

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, uključujući neto promjenu stanja regulatornih računa i neto promjenu povezanog odgođenog poreza”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prekinutog poslovanja

Objavljivanje: MRS 33 67., Objavljivanje MRS 33 68.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prekinutog poslovanja. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Prekinuto poslovanje [member]]

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prekinutog poslovanja”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prekinutog poslovanja, uključujući neto promjenu stanja regulatornih računa i neto promjenu povezanog odgođenog poreza

Objavljivanje: MRS 33 67., Objavljivanje MSFI 14 26.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prekinutog poslovanja, koja uključuje neto promjenu stanja regulatornih računa i neto promjenu povezanog odgođenog poreza. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjena stanja regulatornih računa povezana s dobiti ili gubitkom i neto promjena povezanog odgođenog poreza; Prekinuto poslovanje [member]]

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prekinutog poslovanja, uključujući neto promjenu stanja regulatornih računa i neto promjenu povezanog odgođenog poreza”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Osnovna zarada (gubitak) po dionici, uključujući neto promjenu stanja regulatornih računa i neto promjenu povezanog odgođenog poreza

Objavljivanje: MRS 33 67., Objavljivanje MSFI 14 26.

documentation

Osnovna zarada (gubitak) po dionici, koja uključuje neto promjenu stanja regulatornih računa i neto promjenu povezanog odgođenog poreza. [Refer.: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjena stanja regulatornih računa povezana s dobiti ili gubitkom i neto promjena povezanog odgođenog poreza]

commentaryGuidance

Iskazanu vrijednost trebalo bi označiti dvaput, s oba ta elementa i elementom „Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici, uključujući neto promjenu stanja regulatornih računa i neto promjenu povezanog odgođenog poreza”: (a) ako su osnovna i razrijeđena zarada po dionici jednake; i (b) ako subjekt iskazuje jednu stavku i tako ispunjava zahtjev o dvojnom prezentiranju iz točke 67. MRS-a 33.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Osnovna zarada po dionici [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Opis osnove podjele prihoda od vanjskih klijenata po pojedinim državama

Objavljivanje: MSFI 8 33. (a)

documentation

Opis osnove podjele prihoda od vanjskih klijenata po pojedinim državama. [Refer.: Prihodi]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Plodonosna biološka imovina [member]

Primjer: MRS 41 43.

documentation

Ovaj član označava plodonosnu biološku imovinu. Plodonosna biološka imovina jest imovina koja nije potrošna. [Refer.: Biološka imovina; Potrošna biološka imovina [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Plodonosne biljke

Primjer: MRS 16 37. i.

documentation

Iznos nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na plodonosne biljke. Plodonosna biljka jest živa biljka (a) koja se koristi u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda; (b) za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednog obračunskog razdoblja; i (c) za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpada. [Refer.: Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Plodonosne biljke [member]

Primjer: MRS 16 37. i.

documentation

Ovaj član označava kategoriju nekretnina, postrojenja i opreme koja se odnosi na plodonosne biljke. Plodonosna biljka jest živa biljka (a) koja se koristi u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda; (b) za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednog obračunskog razdoblja; i (c) za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpada. [Refer.: Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Plaćena ili plativa primanja

Objavljivanje: MRS 26 35. (b) v.

documentation

Iznos plaćenih primanja ili primanja plativih u okviru mirovinskih planova.

negatedLabel

Plaćena ili plativa primanja

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Za stečena potraživanja, najbolja moguća procjena ugovornih novčanih tokova na datum stjecanja za koje se ne očekuje da će biti naplaćeni

Objavljivanje: MSFI 3.B64. (h) iii.

documentation

Za potraživanja stečena poslovnim kombinacijama, najbolja moguća procjena ugovornih novčanih tokova na datum stjecanja za koje se ne očekuje da će biti naplaćeni. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Biološka imovina

Objavljivanje: MRS 1 54 (f), primjer: MRS 41 43., Objavljivanje MRS 41 50.

documentation

Ukupnost živih životinja ili biljaka koje se priznaju kao imovina.

periodStartLabel

Biološka imovina na početku razdoblja

periodEndLabel

Biološka imovina na kraju razdoblja

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Biološka imovina, starost [member]

Primjer: MRS 41 43.

documentation

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje prema starosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po starosti” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Biološka imovina [axis]

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Biološka imovina po starosti [axis]

Primjer: MRS 41 43.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Biološka imovina po skupinama [axis]

Objavljivanje: MRS 41 41.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Biološka imovina po vrstama [axis]

Primjer: MRS 41 43.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Biološka imovina, skupina [member]

Objavljivanje: MRS 41 41.

documentation

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje po skupinama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po skupinama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Biološka imovina [member]

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

documentation

Ovaj član označava žive životinje ili biljke. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Biološka imovina založena kao jamstvo za obveze

Objavljivanje: MRS 41 49. (a)

documentation

Iznos biološke imovine založene kao jamstvo za obveze. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Biološka imovina, vrsta [member]

Primjer: MRS 41 43.

documentation

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje po vrstama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po vrstama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Biološka imovina čije je vlasništvo ograničeno

Objavljivanje: MRS 41 49. (a)

documentation

Iznos biološke imovine čije je vlasništvo ograničeno. [Refer.: Biološka imovina]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Izdane obveznice

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos obveznica koje je subjekt izdao.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Izdane obveznice, nediskontirani novčani tokovi

Primjer: MSFI 7 B11.D, primjer: MSFI 7 IG31.A

documentation

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova povezanih s izdanim obveznicama. [Refer.: Izdane obveznice]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Troškovi zaduženja [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Kapitalizirani troškovi zaduženja

Objavljivanje: MRS 23 26. (a)

documentation

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz zaduženja sredstava koja se mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine i sastavni su dio troška te imovine.

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-je [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-ja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosiguravateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Nastali troškovi zaduženja

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz zaduženja.

commentaryGuidance

Za ovaj se element obično unosi pozitivna XBRL vrijednost. Negativna XBRL vrijednost može se unijeti ako se ovaj element koristi s referentnim članovima. [Refer.: Akumulirana amortizacija [member]; Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]; Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]; Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih u skladu s prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]; Učinak gornje granice vrijednosti imovine [member]; Učinak prelaska na MSFI-je [member]; Uklanjanje iznosa između segmenata [member]; Financijska prognoza novčanih priljeva (odljeva) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Financijska prognoza dobiti (gubitka) jedinice koja stvara novac, ulazni podatak za mjerenje [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano promjenama računovodstvene politike i ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog promjena računovodstvene politike koje nalažu MSFI-ji [member]; Povećanje (smanjenje) uzrokovano ispravcima pogrešaka iz prethodnog razdoblja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog odstupanja od zahtjeva iz MSFI-ja [member]; Povećanje (smanjenje) zbog dobrovoljnih promjena računovodstvene politike [member]; Značajne usklađene stavke [member]; Imovina plana [member]; Sadašnja vrijednost obveze na temelju definiranih primanja [member]; Ponovno određeni iznos [member]; Reosiguravateljev udio u iznosu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju [member]; Učinak diversifikacije rizika [member]; Trezorske dionice [member]]

totalLabel

Ukupni nastali troškovi zaduženja

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Troškovi zaduženja koji se priznaju kao rashod

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz zaduženja i priznaju se kao rashod.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Zaduženja

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos nepodmirenih sredstava koji je subjekt obvezan vratiti.

totalLabel

Ukupna zaduženja

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Zaduženja [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Zaduženja, usklađenje s osnovom kamatne stope

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Usklađenje s osnovom (referentnom stopom) koja se primjenjuje za izračun kamatne stope na zaduženja. [Refer.: Zaduženja]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Zaduženja po nazivu [axis]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Zaduženja po nazivu [member]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Ovaj član označava sva zaduženja kada se raščlanjuju po nazivu. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Zaduženja po nazivu” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Zaduženja]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Zaduženja, po vrsti [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Zaduženja, kamatna stopa

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Kamatna stopa na zaduženja. [Refer.: Zaduženja]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Zaduženja, osnova kamatne stope

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Osnova (referentna stopa) koja se primjenjuje za izračun kamatne stope na zaduženja. [Refer.: Zaduženja]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Zaduženja, dospijeće

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Dospijeće zaduženja. [Refer.: Zaduženja]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Zaduženja, izvorna valuta

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Valuta zaduženja. [Refer.: Zaduženja]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Zaduženja koja se priznaju na datum stjecanja

Uobičajena praksa: MSFI 3. B64. i.

documentation

Iznos koji se priznaje na datum stjecanja za zaduženja preuzeta u poslovnoj kombinaciji. [Refer.: Zaduženja; Poslovne kombinacije [member]]

negatedLabel

Zaduženja koja se priznaju na datum stjecanja

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Donja granica raspona [member]

Primjer: MSFI 13 B6., primjer: MSFI 13 IE63., Objavljivanje: MSFI 14 33. (b), Objavljivanje: Na snazi od 1.1.2023., MSFI 17 120., Objavljivanje: MSFI 2 45. (d), Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

documentation

Ovaj član označava donju granicu nekog raspona.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Zaštićena imena

Primjer: MRS 38119. (a)

documentation

Vrijednost nematerijalne imovine koja predstavlja prava na skupinu komplementarne imovine, kao što su robni (ili uslužni) žig i pripadajući robni naziv, formule, recepture i tehnološka stručnost. [Refer.: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Zaštićena imena [member]

Primjer: MRS 38119. (a)

documentation

Ovaj član označava kategoriju nematerijalne imovine koja predstavlja prava na skupinu komplementarne imovine, kao što su robni (ili uslužni) žig i pripadajući robni naziv, formule, recepture i tehnološka stručnost. [Refer.: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Prava na prikazivanje [member]

Uobičajena praksa: MRS 38119.

documentation

Ovaj član označava prava na prikazivanje.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Rashod za naknade za brokerske usluge

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos rashoda koji se priznaje za naknade za brokerske usluge obračunate subjektu.

negatedLabel

Rashod za naknade za brokerske usluge

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Prihodi od naknada za brokerske usluge

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos prihoda koji se priznaje za naknade za brokerske usluge koje je subjekt obračunao.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Zgrade

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

documentation

Vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na amortizirajuće zgrade i slične strukture koje se koriste u poslovanju. [Refer.: Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Zgrade [member]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

documentation

Ovaj član označava kategoriju nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na amortizirajuće zgrade i slične strukture koje se koriste u poslovanju. [Refer.: Nekretnine, postrojenja i oprema]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Poslovne kombinacije [axis]

Objavljivanje: MSFI 3. B64.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Poslovne kombinacije [member]

Objavljivanje: MSFI 3. B64.

documentation

Ovaj član označava transakcije ili druge događaje kojima stjecatelj stječe kontrolu nad jednim poslovnim subjektom ili više njih. Transakcije koje se ponekad nazivaju „pravo spajanje” ili „spajanje jednakih” smatraju se i poslovnom kombinacijom jer je to izraz koji se upotrebljava u MSFI-ju 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Poništenje trezorskih dionica

Uobičajena praksa: MRS 1106. (d)

documentation

Iznos trezorskih dionica koje su poništene tijekom razdoblja. [Refer.: Trezorske dionice]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Kapitalne obveze

Uobičajena praksa: MRS 1112. (c)

documentation

Iznos budućih kapitalnih rashoda na koje se subjekt obvezao.

totalLabel

Ukupne kapitalne obveze

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Kapitalne obveze [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Stopa kapitalizacije, ulazni podatak za mjerenje [member]

Primjer: MSFI 13 93 (d), primjer: MSFI 13 IE63.

documentation

Ovaj član označava stopu kapitalizacije koja se koristi kao ulazni podatak za mjerenje.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Stopa kapitalizacije troškova zaduženja prihvatljivih za kapitalizaciju

Objavljivanje: MRS 23 26. (b)

documentation

Ponderirani prosjek kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz zaduženja sredstava koja se odnose na zaduženja subjekta koja su nepodmirena tijekom razdoblja, osim namjenskih zaduženja u svrhu nabave kvalificirane imovine. [Refer.: Ponderirani prosjek [member]; Zaduženja]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Kapitalizirani troškovi razvoja [member]

Uobičajena praksa: MRS 38119.

documentation

Ovaj član označava kategoriju nematerijalne imovine koja proizlazi iz troškova razvoja kapitaliziranih prije početka komercijalne proizvodnje ili upotrebe. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako subjekt može dokazati sve što je navedeno u nastavku: (a) tehničku izvedivost dovršenja nematerijalne imovine da bi ta imovina bila raspoloživa za upotrebu ili prodaju; (b) vlastitu namjeru da dovrši nematerijalnu imovinu te da je koristi ili proda; (c) vlastitu sposobnost za upotrebu ili prodaju nematerijalne imovine; (d) način na koji će nematerijalna imovina stvarati vjerojatne buduće ekonomske koristi. Među ostalim, subjekt može dokazati postojanje tržišta za proizvode nematerijalne imovine ili za samu nematerijalnu imovinu ili, ako će se ona koristiti unutar subjekta, njezinu korisnost; (e) raspoloživost odgovarajućih tehničkih, financijskih i drugih resursa za dovršenje razvoja, te za upotrebu ili prodaju nematerijalne imovine; i (f) vlastitu sposobnost za pouzdano mjerenje rashoda koji se mogu pripisati nematerijalnoj imovini tijekom njezina razvijanja.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Kapitalna rezerva za otkup

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Komponenta vlasničkog kapitala koja se odnosi na rezervu za otkup vlastitih dionica subjekta.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Kapitalna rezerva za otkup [member]

Uobičajena praksa: MRS 1108.

documentation

Ovaj član označava komponentu vlasničkog kapitala koja se odnosi na rezervu za otkup vlastitih dionica subjekta.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Kapitalni zahtjevi [axis]

Objavljivanje: MRS 1136.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Kapitalni zahtjevi [member]

Objavljivanje: MRS 1136.

documentation

Ovaj član označava kapitalne zahtjeve kojima poslovni subjekt podliježe. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Kapitalni zahtjevi” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Kapitalne rezerve

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Komponenta vlasničkog kapitala koja se odnosi na kapitalne rezerve.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Kapitalne rezerve [member]

Uobičajena praksa: MRS 1108.

documentation

Ovaj član označava komponentu vlasničkog kapitala koja se odnosi na kapitalne rezerve.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Knjigovodstvena vrijednost, akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti te bruto knjigovodstvena vrijednost [axis]

Objavljivanje: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 73. (e), Objavljivanje: MRS 38118. (c), Objavljivanje: MRS 16 73. (e), Objavljivanje: MRS 40 76., Objavljivanje: MRS 40 79. (c), Objavljivanje: MRS 40 79. (d), Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MRS 41 54. (f), Objavljivanje: MSFI 3. B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H., Objavljivanje: MSFI 7 35.I, Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 37. (b), Uobičajena praksa: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 IG29.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Knjigovodstvena vrijednost [member]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e), Objavljivanje: MRS 38118. (e), Objavljivanje: MRS 40 76., Objavljivanje: MRS 40 79. (d), Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MSFI 3. B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H., Objavljivanje: MSFI 7 35.I, primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 37. (b), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 IG29. (a)

documentation

Ovaj član označava iznos po kojemu se određena imovina priznaje u izvještaju o financijskom položaju (nakon odbitka cjelokupne akumulirane amortizacije i akumuliranih gubitaka od umanjenja vrijednosti). Predstavlja i standardnu vrijednosti za os „Knjigovodstvena vrijednost, akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti te bruto knjigovodstvena vrijednost” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Troškovi amortizacije; Gubitak od umanjenja vrijednosti]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Novac

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos novca u blagajni i depozitima po viđenju. [Refer.: Novac u blagajni]

totalLabel

Ukupni novac

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Novac [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Novčani predujmovi i krediti od povezanih osoba

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

documentation

Priljev novca od predujmova i kredita od povezanih osoba. [Refer.: Povezane osobe [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Novčani predujmovi i krediti odobreni drugim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Primjer: MRS 7 16. (e)

documentation

Iznos novčanih predujmova i kredita odobrenih drugim subjektima (osim predujmova i kredita od financijske institucije), klasificiran kao ulagačke aktivnosti.

negatedTerseLabel

Novčani predujmovi i krediti odobreni drugim osobama

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Novčani predujmovi i krediti odobreni povezanim osobama

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

documentation

Novčani odljev za kredite i predujmove odobrene povezanim osobama. [Refer.: Povezane osobe [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Novac i salda računa u središnjim bankama

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

documentation

Iznos novca i salda računa koji se vode u središnjim bankama.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti

Objavljivanje: MRS 1 54. i., Objavljivanje MRS 7 45., Objavljivanje MSFI 12 B13. (a)

documentation

Iznos novca u blagajni i depozitima po viđenju, uz kratkotrajna, visokolikvidna ulaganja koja se mogu brzo konvertirati u poznate iznose novca te koja su podložna beznačajnom riziku promjena vrijednosti. [Refer.: Novac; Novčani ekvivalenti]

totalLabel

Ukupno novac i novčani ekvivalenti

periodStartLabel

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

periodEndLabel

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Novac i novčani ekvivalenti [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Primjer: MRS 19142. (a)

documentation

Iznos koji se u novcu i novčanim ekvivalentima dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti; Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti klasificirani kao dio skupine za otuđenje namijenjene prodaji

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos novca i novčanih ekvivalenata koji su klasificirani kao dio skupine za otuđenje namijenjene prodaji. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti; Skupine za otuđenje klasificirane kao namijenjene prodaji [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu

Objavljivanje: MRS 7 48.

documentation

Iznos značajnih salda novca i novčanih ekvivalenata koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti ako se razlikuju od iznosa u izvještaju o financijskom položaju

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos novca i novčanih ekvivalenata u izvještaju o novčanim tokovima kada se razlikuje od iznosa novca i novčanih ekvivalenata u izvještaju o financijskom položaju. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti]

totalLabel

Ukupno novac i novčani ekvivalenti ako se razlikuje od iznosa u izvještaju o financijskom položaju

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Novac i novčani ekvivalenti ako se razlikuju od iznosa u izvještaju o financijskom položaju [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti u stečenim ili otuđenim društvima kćerima ili poslovnim subjektima

Objavljivanje: MRS 7 40. (c)

documentation

Iznos novca i novčanih ekvivalenata u društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima nad kojima je kontrola stečena odnosno izgubljena. [Refer.: Društva kćeri [member]; Novac i novčani ekvivalenti]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Novac i novčani ekvivalenti, postotak koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Uobičajena praksa: MRS 19142. (a)

documentation

Iznos koji se u novcu i novčanim ekvivalentima dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti; Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]] [Za razliku od: Novac i novčani ekvivalenti, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Novac i novčani ekvivalenti koji se priznaju na datum stjecanja

Uobičajena praksa: MSFI 3. B64. i.

documentation

Iznos novca i novčanih ekvivalenata stečenih poslovnom kombinacijom koji se priznaje na datum stjecanja. [Refer.: Novac i novčani ekvivalenti; Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Založeni gotovinski kolateral koji je predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebija s financijskim obvezama

Primjer: MSFI 7 13.C (d) ii., primjer: MSFI 7 IG40.D

documentation

Iznos gotovinskog kolaterala koji je predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebija s financijskim obvezama. [Refer.: Financijske obveze]

negatedLabel

Založeni gotovinski kolateral koji je predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebija s financijskim obvezama

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Primljeni gotovinski kolateral koji je predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebija s financijskom imovinom

Primjer: MSFI 7 13.C (d) ii., primjer: MSFI 7 IG40.D

documentation

Iznos primljenog gotovinskog kolaterala koji je predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebija s financijskom imovinom. [Refer.: Financijska imovina]

negatedLabel

Primljeni gotovinski kolateral koji je predmet izvršivog standardiziranog sporazuma o netiranju ili sličnog sporazuma i koji se ne prebija s financijskom imovinom

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Novčani ekvivalenti

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos kratkotrajnih, visokolikvidnih ulaganja koja se mogu brzo konvertirati u poznate iznose novca, a koja su podložna beznačajnom riziku promjena vrijednosti.

totalLabel

Ukupno novčani ekvivalenti

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Novčani ekvivalenti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Zaštite novčanog toka od rizika [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Zaštite novčanih tokova od rizika [member]

Objavljivanje: MRS 39 86. (b), Objavljivanje: MSFI 7 24.A, Objavljivanje: MSFI 7 24.B, Objavljivanje: MSFI 7 24.C

documentation

Ovaj član označava zaštitu od izloženosti promjenama novčanih tokova (a) koja se može pripisati određenom riziku povezanom s priznatom imovinom ili obvezom (kao što su sva ili neka buduća plaćanja kamata na dugovanja s promjenjivom kamatnom stopom) ili s vrlo vjerojatnom predviđenom transakcijom; i (b) koja može utjecati na dobit ili gubitak. [Refer.: Zaštite od rizika [member]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Novčani tokovi iz neprekinutog i prekinutog poslovanja [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Novčani tokovi od gubitka kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Objavljivanje: MRS 7 39.

documentation

Ukupni novčani tokovi koji proizlaze iz gubitka kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani u ulagačke aktivnosti. [Refer.: Društva kćeri [member]]

terseLabel

Novčani tokovi od gubitka kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) smanjenja (povećanja) ograničenog novca i novčanih ekvivalenata

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

documentation

Priljev (odljev) novca uzrokovan smanjenjem (povećanjem) ograničenog novca i novčanih ekvivalenata. [Refer.: Ograničeni novac i novčani ekvivalenti]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) smanjenja (povećanja) kratkoročnih depozita i ulaganja

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

documentation

Priljev (odljev) novca uzrokovan smanjenjem (povećanjem) kratkoročnih depozita i ulaganja.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) istraživanja i procjene mineralnih resursa, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa, klasificirani kao ulagačke aktivnosti.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) istraživanja i procjene mineralnih resursa, klasificirani kao poslovne aktivnosti

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa, klasificirani kao poslovne aktivnosti.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, a to su aktivnosti koje uzrokuju promjene visine i sastava unesenog vlasničkog kapitala te zaduženja subjekta.

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Refer.: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti]

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, prekinuto poslovanje

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti subjekta povezani s prekinutim poslovanjem. [Refer.: Prekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti]

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, prekinuto poslovanje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) povećanja (smanjenja) kratkoročnih zaduženja

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

documentation

Priljev (odljev) novca uzrokovan povećanjem (smanjenjem) kratkoročnih zaduženja. [Refer.: Kratkoročna zaduženja]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) povećanja poslovnog kapaciteta

Primjer: MRS 7 50. (c)

documentation

Ukupni iznos novčanih tokova koji se odnose na povećanja kapaciteta subjekta za izvršenje poslovnih aktivnosti (na primjer, mjereno u jedinicama outputa po danu).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ugovora o osiguranju

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (b)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ugovora o osiguranju. [Refer.: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti koji obuhvaćaju stjecanje i otuđenje dugotrajne imovine i druga ulaganja koja nisu uključena u novčane ekvivalente.

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) investicijskih aktivnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Refer.: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti]

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) investicijskih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti, prekinuto poslovanje

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti subjekta povezani s prekinutim poslovanjem. [Refer.: Prekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti]

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) investicijskih aktivnosti, prekinuto poslovanje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) očuvanje poslovnog kapaciteta

Primjer: MRS 7 50. (c)

documentation

Ukupni iznos novčanih tokova potrebnih kako bi se očuvao postojeći kapacitet subjekta za izvršenje poslovnih aktivnosti (na primjer, mjereno u jedinicama outputa po danu).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti koje su glavne aktivnosti subjekta koje ostvaruju prihode, a nisu ulagačke ni financijske aktivnosti. [Refer.: Prihodi]

commentaryGuidance

Za ovaj se element može unijeti pozitivna ili negativna XBRL vrijednost. Navesti standardnu oznaku elementa kako bi se utvrdio točan predznak. Za pojmove u zagradama koristiti negativnu vrijednost.

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Refer.: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti]

commentaryGuidance

Za ovaj se element može unijeti pozitivna ili negativna XBRL vrijednost. Navesti standardnu oznaku elementa kako bi se utvrdio točan predznak. Za pojmove u zagradama koristiti negativnu vrijednost.

netLabel

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti, prekinuto poslovanje

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

documentation

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti subjekta povezani s prekinutim poslovanjem. [Refer.: Prekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti]

commentaryGuidance

Za ovaj se element može unijeti pozitivna ili negativna XBRL vrijednost. Navesti standardnu oznaku elementa kako bi se utvrdio točan predznak. Za pojmove u zagradama koristiti negativnu vrijednost.

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti, prekinuto poslovanje

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovanja

Primjer: MRS 7 - Izvještaj o novčanim tokovima za subjekte koji nisu financijske institucije, primjer: MRS 7 20.

documentation

Novac od (upotrijebljen u okviru) poslovanja subjekta.

commentaryGuidance

Za ovaj se element može unijeti pozitivna ili negativna XBRL vrijednost. Navesti standardnu oznaku elementa kako bi se utvrdio točan predznak. Za pojmove u zagradama koristiti negativnu vrijednost.

netLabel

Neto novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovanja

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovanja prije promjena obrtnog kapitala

Primjer: MRS 7 - Izvještaj o novčanim tokovima za subjekte koji nisu financijske institucije, Uobičajena praksa: MRS 7 20.

documentation

Priljev (odljev) novca iz poslovanja subjekta prije promjena obrtnog kapitala.

commentaryGuidance

Za ovaj se element može unijeti pozitivna ili negativna XBRL vrijednost. Navesti standardnu oznaku elementa kako bi se utvrdio točan predznak. Za pojmove u zagradama koristiti negativnu vrijednost.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Novčani tokovi upotrijebljeni u aktivnostima istraživanja i razvoja

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

documentation

Novčani odljev za aktivnosti istraživanja i razvoja.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Novčani tokovi upotrijebljeni za stjecanje kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Objavljivanje: MRS 7 39.

documentation

Ukupni novčani tokovi koji se upotrebljavaju za stjecanje kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti. [Refer.: Društva kćeri [member]]

negatedTerseLabel

Novčani tokovi upotrijebljeni za stjecanje kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Novac u blagajni

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

documentation

Iznos novca koji subjekt drži. To ne uključuje depozite po viđenju.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Novčani odljev za najmove

Objavljivanje: MSFI 16 53. (g)

documentation

Novčani odljev za najmove.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

(X) duration, debit

label

Plaćeni novac, obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju

Primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 37. (e), primjer: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 4 IG237. (c)

documentation

Smanjenje obveza po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju koje je posljedica plaćenog novca. [Refer.: Obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i reosiguranju]

negatedLabel

Plaćeni novac, obveze po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Novčane isplate na temelju ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni, klasificirane kao ulagačke aktivnosti

Primjer: MRS 7 16. (g)

documentation

Novčani odljev za ročnice, terminske ugovore, ugovore o opciji i ugovore o zamjeni osim ako su ti ugovori namijenjeni trgovanju ili ako su isplate klasificirane kao financijske aktivnosti.

negatedTerseLabel

Novčane isplate na temelju ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Novčani primici na temelju ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Primjer: MRS 7 16. (h)

documentation

Priljev novca od ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni osim ako su ti ugovori namijenjeni trgovanju ili ako su primici klasificirani kao financijske aktivnosti.

terseLabel

Novčani primici na temelju ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Novčani primici od povrata predujmova i kredita odobrenih drugim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Primjer: MRS 7 16. (f)

documentation

Priljev novca od povrata predujmova i kredita odobrenih drugim subjektima (osim predujmova i kredita od financijske institucije), klasificiran kao ulagačke aktivnosti.

terseLabel

Novčani primici od povrata predujmova i kredita odobrenih drugim osobama

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Novčani primici od povrata predujmova i kredita odobrenih povezanim osobama

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

documentation

Priljev novca od povrata kredita i predujmova koje je subjekt odobrio povezanim osobama. [Refer.: Povezane osobe [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Novčane otplate predujmova i kredita od povezanih osoba

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

documentation

Novčani odljev za otplate predujmova i kredita od povezanih osoba. [Refer.: Povezane osobe [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Preneseni novac

Objavljivanje: MSFI 3. B64. (f) i.

documentation

Fer vrijednost na datum stjecanja novca koji se prenosi kao naknada za stjecanje u poslovnoj kombinaciji. [Refer.: Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

label

Kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima [axis]

Objavljivanje: MSFI 15128. (a)

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member [default]

label

Kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima [member]

Objavljivanje: MSFI 15128. (a)

documentation

Ovaj član označava sve kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Refer.: Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorije kratkotrajne financijske imovine [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorije kratkotrajnih financijskih obveza [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorije financijske imovine [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Kategorije financijske imovine [axis]

Objavljivanje: MSFI 7 8.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorije financijskih obveza [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Kategorije financijskih obveza [axis]

Objavljivanje: MSFI 7 8.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorije dugotrajne financijske imovine [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorije dugotrajnih financijskih obveza [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

label

Kategorije povezanih osoba [axis]

Objavljivanje: MRS 24 19.

documentation

Os tablice određuje odnos između članova u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Povećanje (smanjenje) iznosa koji se priznaje kao odgođena porezna imovina prije stjecanja

Objavljivanje: MRS 12 81. (j)

documentation

Povećanje (smanjenje), kao rezultat poslovne kombinacije, odgođene porezne imovine stjecatelja prije stjecanja koje mijenja vjerojatnost da će stjecatelj realizirati tu imovinu. [Refer.: Odgođena porezne imovina; Poslovne kombinacije [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Promjena vrijednosti rasponâ valutne osnovice [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Promjena vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Promjena vrijednosti vremenske vrijednosti opcija [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

label

Promjene ukupne razlike između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Promjene na računu ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstract

 

label

Promjene imovina za novčane tokove od stjecanja osiguranja [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Povećanje (smanjenje) biološke imovine

Objavljivanje: MRS 41 50.

documentation

Povećanje (smanjenje) biološke imovine. [Refer.: Biološka imovina]

totalLabel

Ukupno povećanje (smanjenje) biološke imovine.

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

label

Promjene biološke imovine [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Promjene nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnoj kombinaciji [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

label

Promjene odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

label

Promjene odgođene porezne obveze (imovine) [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

label

Povećanje (smanjenje) vlasničkog kapitala

Objavljivanje: MRS 1106. (d)

documentation

Povećanje (smanjenje) vlasničkog kapitala. [Refer.: Vlasnički kapital]

totalLabel

Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala.

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

label

Promjene vlasničkog kapitala [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

label

Opis promjena izloženosti riziku

Objavljivanje: MSFI 7 33. (c)

documentation

Opis promjena izloženosti rizicima koji proizlaze iz financijskih instrumenata. [Refer.: Financijski instrumenti, kategorija [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

label

Promjene u mjerenju fer vrijednosti, imovina [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

label

Promjene u mjerenju fer vrijednosti, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

label

Promjene u mjerenju fer vrijednosti, obveze [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Promjene fer vrijednosti kreditne izvedenice [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c)

documentation

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine (ili skupine financijske imovine) određene kao mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika te imovine koje se određuju: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje dovode do nastanka tržišnog rizika; ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Refer.: Kreditni rizik [member]; Financijska imovina]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d)

documentation

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Refer.: Izvedenice [member]; Financijska imovina]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

label

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze

Objavljivanje: MSFI 7 10.A (a), Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 10. (a)

documentation

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika te obveze. [Refer.: Kreditni rizik [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 9. (c)

documentation

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika kredita i potraživanja koje se određuju: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika; ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Refer.: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima

Objavljivanje: Datum isteka 1.1.2023., MSFI 7 9. (d)

documentation

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima. [Refer.: Izvedenice [member]]

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

label

Povećanje (smanjenje) goodwilla

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d)

documentation

Povećanje (smanjenje) goodwilla. [Refer.: Goodwill]

totalLabel

Ukupno povećanje (smanjenje) goodwilla.

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

label

Promjene goodwilla [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

label

Promjene u ugovorima o osiguranju i usklađenje po komponentama [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

label

Promjene u ugovorima o osiguranju i usklađenje po preostalom razdoblju osiguranja i nastalim štetama [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

label

Promjene nematerijalne imovine i goodwilla [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Povećanje (smanjenje) nematerijalne imovine osim goodwilla

Objavljivanje: MRS 38118. (e)

documentation

Povećanje (smanjenje) nematerijalne imovine osim goodwilla. [Refer.: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

totalLabel

Ukupno povećanje (smanjenje) nematerijalne imovine osim goodwilla

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

label

Promjene nematerijalne imovine osim goodwilla [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

(X) duration, debit

label

Smanjenje (povećanje) zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

Primjer: MRS 1102., Objavljivanje: MRS 1 99.

documentation

Smanjenje (povećanje) zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje. [Refer.: Zalihe; Gotovi proizvodi, kratkoročno; Nedovršena proizvodnja, kratkoročno]

negatedLabel

Povećanje (smanjenje) zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

label

Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine

Objavljivanje: MRS 40 76., Objavljivanje: MRS 40 79. (d)

documentation

Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine. [Refer.: Ulaganja u nekretnine]

totalLabel

Ukupno povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

label

Promjene ulaganja u nekretnine [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

label

Promjene obveza koje proizlaze iz financijskih aktivnosti [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

label

Promjene obveza po izdanim ugovorima o osiguranju i ugovorima o reosiguranju [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

label

Opis promjena metoda i pretpostavki korištenih u pripremi analize osjetljivosti

Objavljivanje: MSFI 7 40. (c)

documentation

Opis promjena metoda i pretpostavki korištenih u pripremi analize osjetljivosti za vrste tržišnog rizika kojima je subjekt izložen. [Refer.: Tržišni rizik [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

label

Opis promjena metoda koje se primjenjuje za mjerenju rizika

Objavljivanje: MSFI 7 33. (c)

documentation

Opis promjena metoda koje se primjenjuju za mjerenje rizika koji proizlaze iz financijskih instrumenata. [Refer.: Financijski instrumenti, kategorija [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

label

Promjene neto imovine raspoložive za primanja [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

label

Promjene neto obveze (imovine) za definirana primanja [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromExpenseIncomeInProfitOrLossAbstract

 

label

Promjene neto obveze (imovine) za definirana primanja koje su posljedica rashoda (prihoda) u dobiti ili gubitku [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromMiscellaneousOtherChangesAbstract

 

label

Promjene neto obveze (imovine) za definirana primanja koje su posljedica raznih drugih promjena [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Promjene nominalnog iznosa kreditne izvedenice [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

label

Promjene broja izdanih dionica [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

label

Opis promjena ciljeva, politika i procesa upravljanja rizicima

Objavljivanje: MSFI 7 33. (c)

documentation

Opis promjena ciljeva, politika i procesa upravljanja rizicima koji proizlaze iz financijskih instrumenata. [Refer.: Financijski instrumenti, kategorija [member]]

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

label

Povećanje (smanjenje) ostalih rezerviranja

Objavljivanje: MRS 37 84.