EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0472-20190814

Consolidated text: Uredba (EU) 2019/472 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/2019-08-14

02019R0472 — HR — 14.08.2019 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2019/472 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. ožujka 2019.

o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008

( L 083 25.3.2019, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2019/1241 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019.

  L 198

105

25.7.2019
▼B

UREDBA (EU) 2019/472 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. ožujka 2019.

o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom Uredbom utvrđuje se višegodišnji plan („plan”) za niže navedene pridnene stokove, uključujući dubokomorske stokove, u zapadnim vodama i, ako su ti stokovi prošireni izvan zapadnih voda, u njima susjednim vodama, te za ribarstvo koje iskorištava te stokove:

(1) crni zmijičnjak (aphanopus carbo) u potpodručjima ICES-a 1, 2, 4, 6 – 8, 10 i 14 te zonama 3a, 5a, 5b, 9a i 12b;

(2) tuponosi grenadir (coryphaenoides rupestris) u potpodručjima 6 i 7 te u zoni 5b ICES-a;

(3) lubin (dicentrarchus labrax) u zonama ICES-a 4b, 4c, 7a, 7d – h, 8a i 8b;

(4) lubin (dicentrarchus labrax) u zonama ICES-a 6a, 7b i 7j;

(5) lubin (dicentrarchus labrax) u zonama ICES-a 8c i 9a;

(6) bakalar (gadus morhua) u zoni ICES-a 7a;

(7) bakalar (gadus morhua) u zonama ICES-a 7e – k;

(8) patarače (lepidorhombus spp.) u zonama ICES-a 4a i 6a;

(9) patarače (lepidorhombus spp.) u zoni ICES-a 6b;

(10) patarače (lepidorhombus spp.) u zonama ICES-a 7b – k, 8a, 8b i 8d;

(11) patarače (lepidorhombus spp.) u zonama ICES-a 8c i 9a;

(12) grdobina (lophiidae) u zonama ICES-a 7b – k, 8a, 8b i 8d;

(13) grdobina (lophiidae) u zonama ICES-a 8c i 9a;

(14) koljak (melanogrammus aeglefinus) u zoni ICES-a 6b;

(15) koljak (melanogrammus aeglefinus) u zoni ICES-a 7a;

(16) koljak (melanogrammus aeglefinus) u zonama ICES-a 7b – k;

(17) pišmolj (merlangius merlangus) u zonama ICES-a 7b, 7c i 7e – k;

(18) pišmolj (merlangius merlangus) u potpodručju ICES-a 8 i u zoni 9a;

(19) oslić (merluccius merluccius) u potpodručjima ICES-a 4, 6 i 7 i u zonama 3a, 8a, 8b i 8d;

(20) oslić (merluccius merluccius) u zonama ICES-a 8c i 9a;

(21) manjić morski (molva dypterygia) u potpodručjima 6 i 7 te u zoni 5b ICES-a;

(22) škamp (nephrops norvegicus) po funkcionalnoj jedinici u potpodručju ICES-a 6 i u zoni 5b:

 u sjevernome Minchu (funkcionalna jedinica 11);

 u južnome Minchu (funkcionalna jedinica 12);

 na području Firth of Clyde (funkcionalna jedinica 13);

 u zoni 6.a izvan funkcionalnih jedinica (zapadno od Škotske);

(23) škamp (nephrops norvegicus) po funkcionalnoj jedinici u potpodručju ICES-a 7:

 u istočnom Irskome moru (funkcionalna jedinica 14);

 u zapadnom Irskome moru (funkcionalna jedinica 15);

 u području Porcupine bank (funkcionalna jedinica 16);

 u području Aran grounds (funkcionalna jedinica 17);

 u Irskome moru (funkcionalna jedinica 19);

 u Keltskome moru (funkcionalne jedinice 20 – 21);

 u Bristolskom kanalu (funkcionalna jedinica 22);

 izvan funkcionalnih jedinica (južno Keltsko more, jugozapadno od Irske);

(24) škamp (nephrops norvegicus) po funkcionalnoj jedinici u zonama ICES-a 8a, 8b, 8d i 8e:

 u sjevernom i središnjem dijelu Biskajskog zaljeva (funkcionalne jedinice 23 – 24);

(25) škamp (nephrops norvegicus) po funkcionalnoj jedinici na potpodručjima ICES-a 9 i 10 te u zoni CECAF-a 34.1.1:

 u istočnim atlantskim iberskim vodama, zapadnoj Galiciji i sjevernom Portugalu (funkcionalne jedinice 26 – 27);

 u istočnim i jugozapadnim atlantskim iberskim vodama i južnom Portugalu (funkcionalne jedinice 28 – 29);

 u istočnim atlantskim iberskim vodama i u Kadiškom zaljevu (funkcionalna jedinica 30);

(26) rumenac okan (pagellus bogaraveo) u potpodručju ICES-a 9;

(27) iverak zlatopjeg (pleuronectes platessa) u zoni ICES-a 7d;

(28) iverak zlatopjeg (pleuronectes platessa) u zoni ICES-a 7e;

(29) kolja (pollachius pollachius) u potpodručjima ICES-a 6 i 7;

(30) list (solea solea) na potpodručjima 5, 12 i 14 te u zoni 6b ICES-a;

(31) list (solea solea) u zoni ICES-a 7d;

(32) list (solea solea) u zoni ICES-a 7e;

(33) list (solea solea) u zonama ICES-a 7f i 7 g;

(34) list (solea solea) u zonama ICES-a 7h, 7j i 7k;

(35) list (solea solea) u zonama ICES-a 8a i 8b;

(36) list (solea solea) u zonama ICES-a 8c i 9a.

Ako se u znanstvenom mišljenju, posebno onome ICES-a ili sličnog neovisnog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, upućuje na to da se geografska rasprostranjenost stokova navedenih u prvom podstavku ovog stavka promijenila, Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. o izmjeni ove Uredbe prilagodbom područja navedenih u prvom stavku ovog stavka kako bi se u obzir uzela ta promjena. Područja stokova takvim se izmjenama ne smiju proširiti izvan voda Unije u potpodručjima ICES-a od 4 do 10 te u zonama CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.

2.  Ako na temelju znanstvenog mišljenja Komisija smatra da je popis stokova iz prvog podstavka stavka 1. potrebno izmijeniti, Komisija može podnijeti prijedlog za izmjenu tog popisa.

3.  U pogledu susjednih voda iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se samo članci 4. i 7. te mjere povezane s ribolovnim mogućnostima u skladu s člankom 8. ove Uredbe.

4.  Ova Uredba primjenjuje se i na usputni ulov ulovljen u zapadnim vodama tijekom ribolova stokova navedenih u stavku 1. Međutim, ako su rasponi FMSY-ja i zaštitne mjere povezane s biomasom utvrđeni za te stokove drugim pravnim aktima Unije kojima se utvrđuju višegodišnji planovi, onda se primjenjuju ti rasponi i zaštitne mjere.

5.  Ovom Uredbom utvrđuju se i pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja u zapadnim vodama Unije za sve stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

6.  Ovom se Uredbom propisuju tehničke mjere, kako je utvrđeno u članku 9. važeće za sve stokove u zapadnim vodama.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, uz definicije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, članka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 ( 1 ) i članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 ( 2 ), primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) „zapadne vode” znači sjeverozapadne vode (potpodručja ICES-a 5 (isključujući zonu 5a i samo vode Unije zone 5b), 6 i 7) i jugozapadne vode (potpodručja ICES-a 8, 9 i 10 (vode oko Azora) te zone CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0 (vode oko Madeire i Kanarskih otoka));

(2) „raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljem raspoloživom znanstvenom mišljenju, posebno u onome ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, u kojem sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviše održive prinose (MSY) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u trenutačnim prosječnim okolišnim uvjetima bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na MSY. Njegova gornja granica određena je tako da je vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) najviše 5 %;

(3) „MSY Flower” znači najniža vrijednost unutar raspona FMSY-ja;

(4) „MSY Fupper” znači najviša vrijednost unutar raspona FMSY-ja;

(5) „najviša vrijednost FMSY-ja” znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja uz određeni obrazac ribolova i trenutačne prosječne okolišne uvjete omogućuje dugoročni najviši prinos;

(6) „donji raspon FMSY-ja” znači raspon koji sadržava vrijednosti od referentne točke MSY Flower do najviše vrijednosti FMSY-ja;

(7) „gornji raspon FMSY-ja” znači raspon koji sadržava vrijednosti od najviše vrijednosti FMSY-ja do MSY Fupper;

(8) „Blim” znači referentna točka za biomasu stoka u mrijestu koja se navodi u najboljem dostupnom znanstvenom savjetu, osobito mišljenju ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;

(9) „MSY Btrigger” znači referentna točka za biomasu stoka u mrijestu, ili za brojnost u slučaju škampa, koja se navodi u najboljem dostupom znanstvenom mišljenju, osobito mišljenju ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY-jevi.POGLAVLJE II.

CILJEVI

Članak 3.

Ciljevi

1.  Planom se doprinosi ostvarenju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno primjenom načela predostrožnog pristupa za upravljanje ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacija lovljenih vrsta obnavlja i održava iznad razina koje mogu proizvesti MSY.

2.  Planom se doprinosi eliminiranju odbačenog ulova, tako da se, koliko god je to moguće, izbjegava i smanjuje neželjeni ulov, te provedbi obveze iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste koje podliježu ograničenju ulova i na koje se primjenjuje ova Uredba.

3.  U okviru ovog plana provodi se pristup upravljanju ribarstvom koji se temelji na ekosustavu kako bi se negativni učinci ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. On je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020., kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ.

4.  Konkretno, cilj plana jest:

(a) osigurati da su ispunjeni uvjeti opisani u deskriptoru 3 iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ;

(b) doprinijeti ispunjenju drugih relevantnih deskriptora iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ razmjerno ulozi koju ribolov ima u njihovu ispunjavanju; i

(c) doprinijeti ostvarivanju ciljeva utvrđenih u člancima 4. i 5. Direktive 2009/147/EZ i člancima 6. i 12. Direktive 92/43/EEZ, posebno kako bi se smanjio negativan učinak ribolovnih aktivnosti na osjetljiva staništa i zaštićene vrste.

5.  Mjere u okviru plana poduzimaju se u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem. Ako su dostupni podaci nedovoljni, održava se usporediva razina očuvanja relevantnih stokova.POGLAVLJE III.

CILJANE VRIJEDNOSTI

Članak 4.

Ciljane vrijednosti

1.  Ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti u skladu s rasponima FMSY-ja iz članka 2. za stokove navedene u članku 1. stavku 1. moraju se postići što prije, progresivno i postupno do 2020., a potom se održavati unutar raspona FMSY-ja u skladu s ovim člankom.

2.  Rasponi FMSY-ja koji se temelje na planu traže se osobito od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini.

3.  U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kada utvrđuje ribolovne mogućnosti za pojedini stok Vijeće ih određuje u donjem rasponu FMSY-ja koji je tada dostupan za predmetni stok.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 3., ribolovne mogućnosti za stok mogu se utvrditi na razinama koje su niže od raspona FMSY-ja.

5.  Ne dovodeći u pitanje stavke 3. i 4., ribolovne mogućnosti za pojedini se stok mogu utvrditi u skladu s gornjim rasponom FMSY-ja koji je tada dostupan za taj stok, uz uvjet da je stok iz članka 1. stavka 1. iznad vrijednosti MSY Btrigger:

(a) ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno za ostvarenje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova;

(b) ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno kako bi se izbjegla ozbiljna šteta za pojedini stok zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama; ili

(c) kako bi se ograničile promjene ribolovnih mogućnosti između dviju uzastopnih godina na najviše 20 %.

6.  Ako se za neki stok naveden u članku 1. stavku 1. ne mogu utvrditi rasponi FMSY-ja zbog toga što ne postoje odgovarajuće znanstvene informacije, tada se stokom upravlja u skladu s člankom 5. sve dok ne budu dostupni rasponi FMSY-ja u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

7.  Ribolovne mogućnosti utvrđuju se tako da postoji manje od 5 % vjerojatnosti da će biomasa stoka u mrijestu pasti ispod Blim.

Članak 5.

Upravljanje stokovima usputnog ulova

1.  Mjere upravljanja za stokove iz članka 1. stavka 4., uključujući prema potrebi ribolovne mogućnosti, utvrđuju se uzimajući u obzir najbolje dostupno znanstveno mišljenje i u skladu s ciljevima utvrđenima u članku 3.

2.  Kada odgovarajući znanstvene informacije nisu na raspolaganju, tim se stokovima upravlja na temelju predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i u skladu s člankom 3. stavkom 5. ove Uredbe.

3.  U skladu s člankom 9. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 se pri upravljanju mješovitim ribolovom u pogledu stokova iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe u obzir se uzimaju poteškoće u istodobnom ribolovu svih stokova s MSY-jem, posebno u situacijama u kojima to dovodi do prerane zabrane ribolova.

Članak 6.

Ograničenje promjena ribolovnih mogućnosti za određeni stok

Relevantno savjetodavno vijeće može Komisiji preporučiti pristup upravljanju kojim se nastoje ograničiti promjene ribolovnih mogućnosti koje se ponavljaju iz godine u godinu za određeni stok iz članka 1. stavka 1.

Pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti Vijeće može u obzir uzeti sve takve preporuke pod uvjetom da su te ribolovne mogućnosti u skladu s člancima 4. i 8.POGLAVLJE IV.

ZAŠTITNE MJERE

Članak 7.

Referentne točke očuvanja

Sljedeće referentne točke očuvanja za zaštitu pune reproduktivne sposobnosti predmetnih stokova iz članka 1. stavka 1., traže se, posebno od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, na temelju ovog plana:

(a) MSY Btrigger za stokove iz članka 1. stavka 1.;

(b) Blim za stokove iz članka 1. stavka 1.

Članak 8.

Zaštitne mjere

1.  Ako se u znanstvenom mišljenju pokaže da je u određenoj godini biomasa stoka u mrijestu, a u u slučaju stokova škampa brojnost, bilo kojeg stoka iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti točke MSY Btrigger, donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad razine koja može proizvesti MSY. Konkretno, ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama koje su u skladu s ribolovnom smrtnosti koja je smanjena ispod gornjeg raspona FMSY-ja, uzimajući u obzir smanjenje biomase.

2.  Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa stoka u mrijestu, a u slučaju stokova škampa brojnost, bilo kojeg predmetnog stoka iz članka 1. stavka 1. ispod točke Blim, donose se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad one koja može proizvesti MSY. Konkretno, ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. te korektivne mjere mogu uključivati obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok ili funkcionalnu jedinicu i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti.

3.  Korektivne mjere iz ovog članka mogu obuhvaćati:

(a) hitne mjere u skladu s člancima 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b) mjere u skladu s člankom 9. ove Uredbe.

4.  Mjere iz ovog članka odabiru se uzimajući u obzir prirodu, ozbiljnost, trajanje i ponavljanje stanja u kojem je biomasa stoka u mrijestu, a u slučaju škampa brojnost, ispod razina iz članka 7.POGLAVLJE V.

TEHNIČKE MJERE

Članak 9.

Tehničke mjere

▼M1

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama ako one nisu obuhvaćene Uredbom (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ):

▼B

(a) specifikacijama karakteristika ribolovnog alata i pravilima o njihovoj upotrebi kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjen ulov ili negativan učinak na ekosustav sveo na najmanju moguću mjeru;

(b) specifikacijama modifikacija ili dodatnih uređaja za ribolovne alate kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjen ulov ili negativan učinak na ekosustav sveo na najmanju moguću mjeru;

(c) ograničenjima ili zabranama upotrebe određenih ribolovnih alata i ribolovnih aktivnosti na određenim područjima ili u određenim razdobljima kako bi se zaštitila riba u mrijestu, riba ispod najmanje referentne veličine za očuvanje ili neciljane vrste riba ili kako bi se negativan učinak na ekosustav sveo na najmanju moguću mjeru; i

(d) određivanjem najmanjih referentnih veličina za očuvanje za bilo koji od stokova na koje se primjenjuje ova Uredba kako bi se osigurala zaštita nedoraslih morskih organizama.

▼M1

2.  Mjere iz stavka 1. ovog članka pridonose postizanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe i u skladu su s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1241.

▼BPOGLAVLJE VI.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI

Članak 10.

Ribolovne mogućnosti

1.  Pri doodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 države članice u obzir uzimaju mogući sastav ulova na plovilima koja se bave mješovitim ribolovom.

2.  Države članice mogu, nakon što su obavijestile Komisiju, razmijeniti sve ribolovnih mogućnosti koje su im dodijeljene u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili dio njih.

3.  Ne dovodeći u pitanje članak 8., TAC za stok škampa u zapadnim vodama može biti utvrđen za područja upravljanja koja odgovaraju svakom području definiranom u članku 1. stavku 1. prvom podstavku točkama od 22. do 25. U takvim slučajevima TAC za određeno područje upravljanja može biti zbroj ograničenja ulova za funkcionalne jedinice i statističke pravokutnike izvan funkcionalnih jedinica.

Članak 11.

Rekreacijski ribolov

1.  Kada znanstveni savjet pokaže da rekreacijski ribolov ima znatan utjecaj na ribolovnu smrtnost nekog stoka iz članka 1. stavka 1., Vijeće može utvrditi nediskriminatorna ograničenja za rekreacijske ribolovce.

2.  Pri određivanju ograničenja iz stavka 1. Vijeće poštuje transparentne i objektivne kriterije, uključujući one ekološke, socijalne i gospodarske prirode. Kriteriji koji se koriste mogu uključivati posebno utjecaj rekreacijskog ribolova na okoliš, društvenu važnost te aktivnosti i njihov doprinos gospodarstvu u obalnim područjima.

3.  Prema potrebi, države članice poduzimaju potrebne i razmjerne mjere za praćenje i prikupljanje podataka radi pouzdane procjene stvarnih razina rekreacijskog ulova.

Članak 12.

Ribolovni napor za list u zapadnom dijelu kanala La Manche

1.  TAC za list u zapadnom dijelu kanala La Manche (zona ICES-a 7e) u sklopu ovog plana dopunjava se ograničenjima ribolovnog napora.

2.  Pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti Vijeće godišnje odlučuje o najvećem broju dana koje na moru mogu provesti plovila koja obavljaju ribolov u zapadnom dijelu kanala La Manche i koriste koče s gredom veličina oka mrežnog tega 80 mm ili više te plovila u zapadnom dijelu kanala La Manche koja koriste mreže stajaćice kod kojih veličina oka mrežnog tega iznosi 220 mm ili manje.

3.  Najveći broj dana na moru iz stavka 2. prilagođava se u istom omjeru kao što se ribolovna smrtnost prilagođava promjenama ukupnog dopuštenog ulova.POGLAVLJE VII.

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA OBVEZU ISKRCAVANJA

Članak 13.

Odredbe koje se odnose na obvezu iskrcavanja u vodama Unije u zapadnim vodama

1.  U pogledu svih stokova vrsta u zapadnim vodama na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe preciznijim utvrđivanjem te obveze kako je predviđeno u članku 15. stavku 5. točkama od (a) do (e) Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.  Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne primjenjuje se na rekreacijski ribolov, među ostalim u slučajevima kad Vijeće utvrđuje ograničenja u skladu s člankom 11. ove Uredbe.POGLAVLJE VIII.

PRISTUP VODAMA I RESURSIMA

Članak 14.

Odobrenja za ribolov i gornje granice kapaciteta

1.  Za svaku zonu ICES-a iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe svaka država članica izdaje odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 za plovila koja plove pod njezinom zastavom i obavljaju ribolovne aktivnosti na tom području. U tim odobrenjima za ribolov države članice mogu ograničiti i ukupni kapacitet tih plovila koja upotrebljavaju određeni alat.

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredba ograničavanjem ukupnog kapaciteta flota predmetnih država članica kako bi se olakšalo postizanje ciljeva utvrđenih u članku 3. ove Uredbe.

3.  Svaka država članica uspostavlja i vodi popis plovila koja imaju odobrenja za ribolov iz stavka 1. te ga na svojoj službenoj internetskoj stranici stavlja na raspolaganje Komisiji i drugim državama članicama.POGLAVLJE IX.

UPRAVLJANJE STOKOVIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

Članak 15.

Načela i ciljevi upravljanja stokovima od zajedničkog interesa za Uniju i treće zemlje

1.  Ako stokove od zajedničkog interesa iskorištavaju i treće zemlje, Unija surađuje s tim trećim zemljama kako bi se osiguralo da se tim stokovima upravlja na održiv način u skladu s ciljevima Uredbe (EU) br. 1380/2013, posebno s njezinim člankom 2. stavkom 2., i ciljevima ove Uredbe. Ako se ne postigne službeni dogovor, Unija poduzima sve radi postizanja zajedničkog dogovora za ribolov tih stokova kako bi se omogućilo održivo upravljanje i pritom promicali ravnopravni uvjeti za subjekte Unije.

2.  U kontekstu zajedničkog upravljanja stokovima s trećim zemljama Unija može razmijeniti ribolovne mogućnosti s trećim zemljama u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.POGLAVLJE X.

REGIONALIZACIJA

Članak 16.

Regionalna suradnja

1.  Članak 18. stavci od 1. do 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuju se na mjere iz članaka 9. i 13. te članka 14. stavka 2. ove Uredbe.

2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka, države članice koje imaju izravan upravljački interes u sjeverozapadnim vodama mogu podnijeti zajedničke preporuke za sjeverozapadne vode i države članice koje imaju izravan upravljački interes u jugozapadnim vodama mogu podnijeti zajedničke preporuke za jugozapadne vode. Te države članice mogu i skupa podnijeti zajedničke preporuke za te vode u cjelini. Te se preporuke podnose u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prvi put najkasnije do 27. ožujka 2020. i potom 12 mjeseci nakon svakog podnošenja evaluacije plana u skladu s člankom 17. ove Uredbe. Predmetne države članice takve preporuke mogu podnijeti i kad je to potrebno, a posebno u slučaju bilo kakvih naglih promjena stanja u vezi s bilo kojim stokom na koji se primjenjuje ova Uredba ili radi rješavanja hitnih situacija utvrđenih u najnovijim znanstvenim mišljenjima. Zajedničke preporuke u pogledu mjera koje se odnose na određenu kalendarsku godinu podnose se najkasnije 1. srpnja prethodne godine.

3.  Ovlastima koje se dodjeljuju člancima 9. i 13. i te člankom 14. stavkom 2. ove Uredbe ne dovode se u pitanje ovlasti dodijeljene Komisiji na temelju drugih odredbi prava Unije, uključujući odredbe iz Uredbe (EU) br. 1380/2013.POGLAVLJE XI.

EVALUACIJA I POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 17.

Evaluacija plana

Do 27. ožujka 2024., a nakon toga svakih pet godina, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove, osobito u pogledu postizanja ciljeva iz članka 3.

Članak 18.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1., članaka 9. i 13. te članka 14. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 26. ožujka 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1., članaka 9. i 13. te članka 14. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 1. stavka 1., članaka 9. i 13. te članka 14. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.POGLAVLJE XII.

POTPORA EUROPSKOG FONDA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Članak 19.

Potpora Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Mjere privremenog prestanka donesene radi ostvarenja ciljeva plana smatraju se privremenim prestankom ribolovnih aktivnosti za potrebe članka 33. stavka 1. točaka (a) i (c) Uredbe (EU) br. 508/2014.POGLAVLJE XIII.

IZMJENE UREDBI (EU) 2016/1139 I (EU) 2018/973

Članak 20.

Izmjene Uredbe (EU) 2016/1139

Uredba (EU) 2016/1139 mijenja se kako slijedi:

1. članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, članka 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i članka 2. Uredbe (EZ) br. 2187/2005. Osim toga, primjenjuju se i sljedeće definicije:

(1) ‚stokovi pelagičnih vrsta’ znači stokovi navedeni u članku 1. stavku 1. točkama od (c) do (h) ove Uredbe i sve njihove kombinacije;

(2) ‚raspon FNOP-a’ znači raspon vrijednosti navedenih u najboljem dostupnom znanstvenim mišljenju, posebno u znanstvenom mišljenju ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, u kojem sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dovode do dugoročno najvišeg održivog prinosa (NOP) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u trenutačnim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecaja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na NOP. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) iznosi najviše 5 %;

(3) ‚NOP Flower’ znači najniža vrijednost unutar raspona FNOP-a;

(4) ‚NOP Fupper’ znači najviša vrijednost unutar raspona FNOP-a;

(5) ‚najviša vrijednost FNOP-a’ znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja uz određeni obrazac ribolova i trenutačne prosječne okolišne uvjete omogućuje dugoročni najviši prinos;

(6) ‚donji raspon NOP-a’ znači raspon koji sadržava vrijednosti od referentne točke MSY Flower do najviše vrijednosti FMSY-ja;

(7) ‚gornji raspon FNOP-a’ znači raspon koji sadržava vrijednosti od najviše vrijednosti FNOP-a do MSY Fupper;

(8) ‚Blim’ znači referentna točka biomase stoka u mrijestu iz najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja, osobito mišljenja ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;

(9) ‚NOP Btrigger’ znači najniža referentna točka za biomasu stoka u mrijestu iz najboljeg raspoloživog znanstvenog mišljenja, osobito znanstvenog mišljenja ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti NOP-ovi;

(10) ‚predmetne države članice’ znači države članice koje imaju izravni upravljački interes, odnosno Danska, Njemačka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Finska i Švedska.”,

2. članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ciljane vrijednosti

1.  Ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti u skladu s rasponima FNOP-a utvrđenima u članku 2. za stokove navedene u članku 1. stavku 1. moraju se postići što prije, progresivno i postupno do 2020., a potom se održavati unutar raspona FNOP-a u skladu s ovim člankom.

2.  Te raspone FNOP-a na temelju ovog plana treba zatražiti posebno od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini.

3.  U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kada utvrđuje ribolovne mogućnosti za pojedini stok Vijeće ih određuje u donjem rasponu FNOP-a koji je tada dostupan za predmetni stok.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 3., ribolovne mogućnosti mogu se utvrditi na razinama koje su niže od raspona FNOP-a.

5.  Ne dovodeći u pitanje stavke 3. i 4., ribolovne mogućnosti za pojedini se stok mogu utvrditi u skladu s gornjim rasponom FNOP-a koji je tada dostupan za taj stok, uz uvjet da je stok iz članka 1. stavka 1. iznad vrijednosti MSY Btrigger:

(a) ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno za ostvarenje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova;

(b) ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno kako bi se izbjegla ozbiljna šteta za pojedini stok zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama; ili

(c) kako bi se ograničili promjene ribolovnih mogućnosti između dviju uzastopnih godina na najviše 20 %.

6.  Ribolovne mogućnosti utvrđuju se tako da postoji manje od 5 % vjerojatnosti da će biomasa stoka u mrijestu pasti ispod Blim.”;

3. u poglavlju III. nakon članka 4. umeće se sljedeći članak:

„Članak 4.a

Referentne točke za očuvanje

Sljedeće referentne točke očuvanja za zaštitu pune reproduktivne sposobnosti predmetnih stokova iz članka 1. stavka 1. traže se posebno od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, na temelju ovog plana:

(a) FNOP Btrigger za stokove iz članka 1. stavka 1.;

(b) Blim za stokove iz članka 1. stavka 1.”;

4. članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Zaštitne mjere

1.  Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je u određenoj godini biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg stoka iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti FNOP Btrigger, donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka na razine iznad od onih koje mogu proizvesti NOP. Posebno, ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama u skladu s ribolovnom smrtnosti koja je smanjena ispod gornjeg raspona FNOP-a uzimajući u obzir smanjenje biomase.

2.  Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa u mrijestu bilo kojeg stoka iz članka 1. stavka 1. ispod točke Blim, poduzimaju se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka na razine iznad one koja može proizvesti NOP. Konkretno, ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. te korektivne mjere mogu uključivati obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti.

3.  Korektivne mjere iz ovog članka mogu obuhvaćati:

(a) hitne mjere u skladu s člancima 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b) mjere u skladu s člancima 7. i 8. ove Uredbe.

4.  Mjere iz ovog članka odabiru se uzimajući u obzir prirodu, ozbiljnost, trajanje i ponavljanje stanja u kojem je biomasa stoka u mrijestu ispod razina iz članka 4.a.”;

5. u članku 7. dodaje se sljedeći stavak:

„3.  Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne primjenjuje se na rekreacijski ribolov, među ostalim u slučajevima kad Vijeće utvrđuje ograničenja za rekreacijski ribolov.”;

6. prilozi I. i II. brišu se.

Članak 21.

Izmjena Uredbe (EU) 2018/973

Uredba (EU) 2018/973 mijenja se kako slijedi:

1. u članku 9. dodaje se sljedeći stavak:

„3.  Odstupajući od Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 850/98 najmanja referentna veličina za očuvanje škampa (Nephrops norvegicus) u ICES zoni 3a iznosi 105 mm.

Ovaj se stavak primjenjuje do datuma na koji se prestaje primjenjivati Prilog XII. Uredbi (EZ) br. 850/98.”;

2. članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Odredbe koje se odnose na obvezu iskrcavanja u vodama Unije u Sjevernome moru

1.  U pogledu svih stokova vrsta u Sjevernome moru na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja na temelju članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe preciznijim utvrđivanjem te obveze kako je predviđeno u članku 15. stavku 5. točkama od (a) do (e) Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.  Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne primjenjuje se na rekreacijski ribolov, među ostalim u slučajevima kad Vijeće utvrđuje ograničenja za rekreacijski ribolov u skladu s člankom 10. stavkom 4. ove Uredbe.”.POGLAVLJE XIV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stavljanja izvan snage

1.  Stavljaju se izvan snage sljedeće uredbe:

(a) Uredba (EZ) br. 811/2004;

(b) Uredba (EZ) br. 2166/2005;

(c) Uredba (EZ) br. 388/2006;

(d) Uredba (EZ) br. 509/2007;

(e) Uredbe (EZ) br. 1300/2008.

2.  Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 23.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća

Europski parlament i Vijeće namjeravaju staviti izvan snage ovlasti za donošenje tehničkih mjera delegiranim aktima u skladu s člankom 8. ove Uredbe kada donesu novu uredbu o tehničkim mjerama koja će sadržavati ovlaštenje za donošenje istih mjera.( 1 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

( 2 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.)

( 3 ) Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019, str. 105.).

Top