EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0452-20200919

Consolidated text: Uredba (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/2020-09-19

02019R0452 — HR — 19.09.2020 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2019/452 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. ožujka 2019.

o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji

( L 079I 21.3.2019, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1298 оd 13. srpnja 2020.

  L 304

1

18.9.2020
▼B

UREDBA (EU) 2019/452 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. ožujka 2019.

o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u UnijiČlanak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja okvir za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji koju države članice provode iz razloga sigurnosti ili javnog poretka i za mehanizam za suradnju među državama članicama i između država članica i Komisije u odnosu na izravna strana ulaganja koja mogu utjecati na sigurnost ili javni poredak. On uključuje mogućnost da Komisija izda mišljenja o takvim ulaganjima.

2.  Ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje da svaka država članica ima isključivu odgovornost za vlastitu nacionalnu sigurnost, kako je predviđeno člankom 4. stavkom 2. UEU-a, ni pravo svake države članice da zaštiti svoje osnovne sigurnosne interese u skladu s člankom 346. UFEU-a.

3.  Ničim u ovoj Uredbi ne ograničava se pravo svake države članice da odluči hoće li ili neće provesti provjeru određenoga izravnog stranog ulaganja u okviru ove Uredbe.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„izravno strano ulaganje” znači ulaganje bilo koje vrste koje provodi strani ulagatelj s ciljem uspostave ili održavanja trajnih i izravnih veza između stranog ulagatelja i poduzetnika ili poduzeća kojim se stavlja na raspolaganje kapital radi obavljanja gospodarske djelatnosti u državi članici, uključujući ulaganja koja omogućuju učinkovito sudjelovanje u upravljanju poduzećem koje obavlja gospodarsku djelatnost ili sudjelovanje u kontroli nad tim poduzećem;

2. 

„strani ulagatelj” znači fizička osoba iz treće zemlje ili poduzetnik iz treće zemlje koji namjerava provesti ili je proveo izravno strano ulaganje;

3. 

„provjera” znači postupak koji omogućuje ocjenjivanje, istragu, odobravanje, uvjetovanje, zabranu ili poništavanje izravnih stranih ulaganja;

4. 

„mehanizam za provjeru” znači instrument opće primjene, kao što je zakon ili propis, te prateći administrativni zahtjevi, provedbena pravila ili smjernice, kojima se utvrđuju uvjeti i postupci za ocjenjivanje, istragu, odobravanje, uvjetovanje, zabranu ili poništavanje izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog poretka;

5. 

„izravno strano ulaganje koje je u postupku provjere” znači izravno strano ulaganje koje je u postupku formalne procjene ili istrage u skladu s mehanizmom za provjeru;

6. 

„odluka na temelju provjere” znači mjera donesena na temelju primjene mehanizma za provjeru;

7. 

„poduzetnik iz treće zemlje” znači poduzetnik osnovan ili na drugi način organiziran u skladu sa zakonima treće zemlje.

Članak 3.

Mehanizmi država članica za provjeru

1.  U skladu s ovom Uredbom države članice mogu primjenjivati, izmijeniti ili donijeti mehanizme za provjeru izravnih stranih ulaganja na svome državnom području iz razloga sigurnosti ili javnog poretka.

2.  Pravila i postupci u vezi s mehanizmima za provjeru, uključujući odgovarajuće vremenske okvire, moraju biti transparentni i njima se ne smije diskriminirati među trećim zemljama. Države članice posebno utvrđuju okolnosti u kojima se pokreće provjera, razloge za provjeru te primjenjiva detaljna postupovna pravila.

3.  Države članice unutar svojih mehanizama za provjeru primjenjuju vremenske okvire. Mehanizmima za provjeru omogućuje se državama članicama da uzmu u obzir primjedbe drugih država članica iz članaka 6. i 7. i mišljenja Komisije iz članaka 6., 7. i 8.

4.  Povjerljive informacije, uključujući poslovno osjetljive informacije, koje su stavljene na raspolaganje državi članici koja provodi provjeru moraju biti zaštićene.

5.  Dotični strani ulagatelji i dotični poduzetnici moraju imati mogućnost tražiti pravnu zaštitu u pogledu odluka na temelju provjere koje su donijela nacionalna tijela.

6.  Države članice koje imaju uspostavljen mehanizam za provjeru primjenjuju, izmjenjuju ili usvajaju mjere potrebne za utvrđivanje i sprječavanje izbjegavanja mehanizama za provjeru i odluka na temelju provjere.

7.  Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postojećim mehanizmima za provjeru do 10. svibnja 2019. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj uspostavi novog mehanizma za provjeru ili o svakoj izmjeni postojećeg mehanizma za provjeru u roku od 30 dana od stupanja na snagu novog mehanizma za provjeru ili bilo koje izmjene postojećeg mehanizma za provjeru.

8.  Najkasnije tri mjeseca nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 7. Komisija objavljuje popis mehanizama država članica za provjeru. Komisija ažurira taj popis.

Članak 4.

Čimbenici koje u obzir mogu uzeti države članice ili Komisija

1.  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija mogu razmotriti njegove moguće učinke na, među ostalim:

(a) 

kritičnu infrastrukturu, i fizičku i virtualnu, uključujući energetsku, prometnu, vodnu, zdravstvenu, komunikacijsku i medijsku infrastrukturu, infrastrukturu za obradu ili pohranu podataka, zrakoplovstvo i istraživanje svemira te obrambenu, izbornu ili financijsku infrastrukturu i osjetljive objekte, kao i zemljišta i nekretnine, koji su ključni za upotrebu takve infrastrukture;

(b) 

kritične tehnologije i robu s dvojnom namjenom, kako je definirano u članku 2. točki 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 ( 1 ), uključujući umjetnu inteligenciju, robotiku, poluvodiče, kibersigurnost, zrakoplovstvo i istraživanje svemira, obranu, pohranu energije, kvantnu i nuklearnu tehnologiju, kao i nanotehnologiju i biotehnologiju;

(c) 

opskrbu kritičnim resursima, uključujući energiju ili sirovine, kao i sigurnost opskrbe hranom;

(d) 

pristup osjetljivim informacijama, uključujući osobne podatke, ili mogućnost kontroliranja takvih informacija ili

(e) 

slobodu i pluralizam medija.

2.  Pri utvrđivanju može li izravno strano ulaganje utjecati na sigurnost ili javni poredak, države članice i Komisija osobito mogu uzeti u obzir i sljedeće:

(a) 

je li strani ulagatelj pod izravnom ili neizravnom kontrolom vlade, uključujući državna tijela ili oružane snage treće zemlje, među ostalim putem vlasničke strukture ili znatnih financijskih sredstava;

(b) 

je li strani ulagatelj već uključen u aktivnosti kojima se utječe na sigurnost ili javni poredak u nekoj državi članici; ili

(c) 

postoji li ozbiljan rizik da je strani ulagatelj uključen u nezakonite ili kriminalne aktivnosti.

Članak 5.

Godišnje izvješćivanje

1.  Do 31. ožujka svake godine države članice Komisiji na temelju dostupnih informacija podnose godišnje izvješće za prethodnu kalendarsku godinu koje sadrži objedinjene informacije o izravnim stranim ulaganjima koja su provedena na njihovu državnom području, kao i objedinjene informacije o zaprimljenim zahtjevima drugih država članica u skladu s člankom 6. stavkom 6. i člankom 7. stavkom 5.

2.  Za svako razdoblje izvješćivanja države članice koje primjenjuju mehanizam za provjeru, osim informacija iz stavka 1., dostavljaju objedinjene informacije o primjeni svojih mehanizama za provjeru.

3.  Komisija podnosi godišnje izvješće o provedbi ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću. To se izvješće objavljuje.

4.  Europski parlament može pozvati Komisiju na sastanak svojeg nadležnog odbora kako bi ona predstavila i objasnila sistemska pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

Članak 6.

Mehanizam za suradnju u odnosu na izravna strana ulaganja koja su u postupku provjere

1.  Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim izravnim stranim ulaganjima na svojem državnom području koja su u postupku provjere dostavljanjem informacija iz članka 9. stavka 2. ove Uredbe što je prije moguće. U obavijesti može biti sadržan popis država članica za koje se smatra da izravna strana ulaganja mogu utjecati na njihovu sigurnost ili javni poredak. Država članica koja provodi provjeru u sklopu obavješćivanja i, ako je to potrebno, nastoji navesti smatra li da izravno strano ulaganje koje je u postupku provjere može biti obuhvaćeno područjem primjene Uredbe (EZ) br. 139/2004.

2.  Ako država članica smatra da izravno strano ulaganje koje je u postupku provjere u drugoj državi članici može utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak, ili posjeduje informacije relevantne za takvu provjeru, može dostaviti primjedbe državi članici koja provodi provjeru. Država članica koja dostavi primjedbe te primjedbe istodobno šalje i Komisiji.

Komisija obavješćuje druge države članice da su primjedbe dostavljene.

3.  Ako Komisija smatra da izravno strano ulaganje koje je u postupku provjere može utjecati na sigurnost ili javni poredak u više od jedne države članice, ili posjeduje relevantne informacije u odnosu na to izravno strano ulaganje, može izdati mišljenje upućeno državi članici koja provodi provjeru. Komisija može izdati mišljenje neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe. Komisija može izdati mišljenje nakon što druge države članice dostave svoje primjedbe. Komisija izdaje takvo mišljenje kada je to opravdano, ako najmanje jedna trećina država članica smatra da izravno strano ulaganje može utjecati na njihovu sigurnost ili javni poredak.

Komisija obavješćuje druge države članice da je mišljenje izdano.

4.  Država članica koja opravdano smatra da izravno strano ulaganje na njezinu državnom području može utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak može zatražiti od Komisije da izda mišljenje ili od drugih država članica da dostave primjedbe.

5.  Primjedbe iz stavka 2. i mišljenja iz stavka 3. moraju biti propisno obrazloženi.

6.  Najkasnije 15 kalendarskih dana nakon primitka informacija iz stavka 1. druge države članice i Komisija obavješćuju državu članicu koja provodi provjeru o svojoj namjeri da dostave primjedbe u skladu sa stavkom 2. ili mišljenje u skladu sa stavkom 3. Obavijest može sadržavati zahtjev za dodatne informacije uz informacije iz stavka 1.

Svaki zahtjev za dodatne informacije mora biti propisno obrazložen, ograničen na informacije potrebne za dostavljanje primjedaba u skladu sa stavkom 2. ili za izdavanje mišljenja u skladu sa stavkom 3., razmjerno svrsi zahtjeva i ne smije predstavljati nepotrebno opterećenje za državu članicu koja provodi provjeru. Zahtjevi za informacije i odgovori koje dostave države članice istodobno se šalju Komisiji.

7.  Primjedbe iz stavka 2. ili mišljenja iz stavka 3. upućuju se državi članici koja provodi provjeru i šalju joj se u razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 35 kalendarskih dana od primitka informacija iz stavka 1.

Neovisno o prvom podstavku, ako su zatražene dodatne informacije u skladu sa stavkom 6., takve primjedbe dostavljaju se, odnosno, takva mišljenja izdaju se najkasnije u roku od 20 kalendarskih dana nakon primitka dodatnih informacija ili obavijesti u skladu s člankom 9. stavkom 5.

Neovisno o stavku 6. Komisija može izdati mišljenje nakon što druge države članice dostave svoje primjedbe, ako je to moguće, u rokovima iz ovog stavka, a u svakom slučaju najkasnije pet kalendarskih dana nakon isteka tih rokova.

8.  U iznimnom slučaju, kada smatra da je za zaštitu njezine sigurnosti ili javnog poretka potrebno hitno djelovati, država članica koja provodi provjeru obavješćuje druge države članice i Komisiju o svojoj namjeri da donese odluku na temelju provjere prije vremenskih okvira iz stavka 7. te propisno obrazlaže potrebu za hitnim djelovanjem. Druge države članice i Komisija nastoje u najkraćem mogućem roku dostaviti primjedbe ili izdati mišljenje.

9.  Država članica koja provodi provjeru uzima u obzir primjedbe drugih država članica iz stavka 2. i mišljenje Komisije iz stavka 3. Konačnu odluku na temelju provjere donosi država članica koja provodi provjeru.

10.  Suradnja na temelju ovog članka odvija se putem kontaktnih točaka uspostavljenih u skladu s člankom 11.

Članak 7.

Mehanizam za suradnju u odnosu na izravna strana ulaganja koja nisu u postupku provjere

1.  Ako država članica smatra da izravno strano ulaganje koje se planira provesti ili je provedeno u drugoj državi članici, koje nije u postupku provjere u toj državi članici, može utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak, ili posjeduje relevantne informacije u odnosu na to izravno strano ulaganje, može dostaviti primjedbe toj drugoj državi članici. Država članica koja dostavi primjedbe te primjedbe istodobno šalje i Komisiji.

Komisija obavješćuje ostale države članice da su primjedbe dostavljene.

2.  Ako Komisija smatra da izravno strano ulaganje koje se planira provesti ili je provedeno u državi članici, koje nije u postupku provjere u toj državi članici, može utjecati na sigurnost ili javni poredak u više od jedne države članice, ili posjeduje relevantne informacije u odnosu na to izravno strano ulaganje, može izdati mišljenje upućeno državi članici u kojoj se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno. Komisija može izdati mišljenje neovisno o tome jesu li druge države članice dostavile primjedbe. Komisija može izdati mišljenje nakon što druge države članice dostave svoje primjedbe. Komisija izdaje takvo mišljenje kada je to opravdano, ako najmanje jedna trećina država članica smatra da izravno strano ulaganje može utjecati na njihovu sigurnost ili javni poredak.

Komisija obavješćuje ostale države članice da je mišljenje izdano.

3.  Država članica koja opravdano smatra da izravno strano ulaganje na njezinu državnom području može utjecati na njezinu sigurnost ili javni poredak može zatražiti od Komisije da izda mišljenje ili od drugih država članica da dostave primjedbe.

4.  Primjedbe iz stavka 1. i mišljenja iz stavka 2. moraju biti propisno obrazloženi.

5.  Ako država članica ili Komisija smatraju da izravno strano ulaganje koje nije u postupku provjere može utjecati na sigurnost ili javni poredak iz stavka 1. ili 2., mogu od države članice u kojoj se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno zatražiti informacije iz članka 9.

Svaki zahtjev za informacije mora biti propisno obrazložen, ograničen na informacije potrebne za dostavljanje primjedaba u skladu sa stavkom 1. ili za izdavanje mišljenja u skladu sa stavkom 2., razmjerno svrsi zahtjeva i ne smije predstavljati nepotrebno opterećenje za državu članicu u kojoj se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno.

Zahtjevi za informacije i odgovori koje dostave države članice istodobno se šalju Komisiji.

6.  Primjedbe u skladu sa stavkom 1. ili mišljenja u skladu sa stavkom 2. upućuju se državi članici u kojoj se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno te joj se šalju u razumnom roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 35 kalendarskih dana od primitka informacija iz stavka 5. ili obavijesti u skladu s člankom 9. stavkom 5. U slučaju kada izda mišljenje nakon što druge države članice dostave primjedbe, Komisija za izdavanje tog mišljenja ima na raspolaganju dodatnih 15 kalendarskih dana.

7.  Država članica u kojoj se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno uzima u obzir primjedbe drugih država članica te mišljenje Komisije.

8.  Države članice mogu dostaviti primjedbe u skladu sa stavkom 1. i Komisija može dostaviti mišljenje u skladu sa stavkom 2. najkasnije 15 mjeseci nakon što je provedeno izravno strano ulaganje.

9.  Suradnja u skladu s ovim člankom provodi se putem kontaktnih točaka uspostavljenih u skladu s člankom 11.

10.  Ovaj članak ne primjenjuje se na izravna strana ulaganja provedena prije 10. travnja 2019.

Članak 8.

Izravna strana ulaganja koja mogu utjecati na projekte ili programe u interesu Unije

1.  Ako smatra da bi izravno strano ulaganje moglo utjecati na projekte ili programe u interesu Unije iz razloga sigurnosti ili javnog poretka, Komisija može izdati mišljenje upućeno državi članici u kojoj se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno.

2.  Postupci utvrđeni u člancima 6. i 7. primjenjuju se mutatis mutandis, podložno sljedećim izmjenama:

(a) 

kao dio obavijesti iz članka 6. stavka 1. ili primjedaba iz članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1., država članica može navesti smatra li da izravno strano ulaganje može utjecati na projekte i programe u interesu Unije;

(b) 

mišljenje Komisije šalje se drugim državama članicama;

(c) 

država članica u kojoj se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno uzima u obzir mišljenje Komisije u najvećoj mogućoj mjeri, a u slučaju nepridržavanja njezina mišljenja dostavlja obrazloženje.

3.  Za potrebe ovog članka projekti ili programi u interesu Unije uključuju projekte i programe sa znatnim iznosom ili znatnim udjelom financijskih sredstava Unije, ili koji su obuhvaćeni pravom Unije u pogledu kritične infrastrukture, kritičnih tehnologija ili kritičnih resursa koji su bitni za sigurnost ili javni poredak. Popis projekata ili programa u interesu Unije naveden je u Prilogu.

4.  Komisija izdaje delegirane akte u skladu s člankom 16. radi izmjene popisa projekata i programa u interesu Unije.

Članak 9.

Zahtjevi za informacije

1.  Države članice osiguravaju da se informacije dostavljene u skladu s člankom 6. stavkom 1. ili koje zatraže Komisija i druge države članice u skladu s člankom 6. stavkom 6. i člankom 7. stavkom 5. dostave bez nepotrebne odgode Komisiji i državama članicama koje su ih zatražile.

2.  Informacije iz stavka 1. uključuju:

(a) 

vlasničku strukturu stranog ulagatelja i poduzetnika u kojem se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno, uključujući informacije o krajnjem ulagatelju i sudjelovanju u kapitalu;

(b) 

približnu vrijednost izravnog stranog ulaganja;

(c) 

proizvode, usluge i poslovne djelatnosti stranog ulagatelja i poduzetnika u kojem se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno;

(d) 

države članice u kojima strani ulagatelj i poduzetnik u kojem se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno obavljaju relevantnu poslovnu djelatnost;

(e) 

financiranje ulaganja i njegov izvor, na temelju najboljih informacija koje su dostupne državi članici;

(f) 

datum na koji se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno.

3.  Države članice nastoje bez nepotrebne odgode dostaviti sve dodatne informacije uz one iz stavaka 1. i 2., ako su dostupne, državama članicama koje su ih zatražile i Komisiji.

4.  Države članice u kojima se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno mogu zatražiti da strani ulagatelj ili poduzetnik u kojem se izravno strano ulaganje planira provesti ili je provedeno dostavi informacije iz stavka 2. Dotični strani ulagatelj ili poduzetnik bez nepotrebne odgode dostavlja zatražene informacije.

5.  Država članica bez odgode obavješćuje Komisiju i druge države članice kojih se to tiče, ako u iznimnim okolnostima, unatoč svojim najboljim nastojanjima, ne može dobiti informacije iz stavka 1. U toj obavijesti ta država članica propisno obrazlaže razloge zbog kojih nije dostavila te informacije te objašnjava napore koje je uložila kako bi dobila zatražene informacije, uključujući zahtjev u skladu sa stavkom 4.

Ako informacije nisu dostavljene, svaka primjedba koju je dostavila druga država članica ili svako mišljenje koje je izdala Komisija može se temeljiti na informacijama koje su im dostupne.

Članak 10.

Povjerljivost proslijeđenih informacija

1.  Informacije dobivene u okviru primjene ove Uredbe upotrebljavaju se samo u svrhu za koju su zatražene.

2.  Države članice i Komisija osiguravaju zaštitu povjerljivih informacija dobivenih u okviru primjene ove Uredbe u skladu s pravom Unije i relevantnim nacionalnim pravom.

3.  Države članice i Komisija osiguravaju da se klasificiranim podacima dostavljenima ili razmijenjenima u skladu s ovom Uredbom ne umanji stupanj povjerljivosti ili da se s njih ne skine oznaka tajnosti bez prethodnog pisanog pristanka autora.

Članak 11.

Kontaktne točke

1.  Svaka država članica i Komisija uspostavljaju kontaktnu točku za provedbu ove Uredbe. Države članice i Komisija uključuju te kontaktne točke u sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

2.  Komisija osigurava siguran i šifriran sustav kako bi se pružila potpora izravnoj suradnji i razmjeni informacija među kontaktnim točkama.

Članak 12.

Skupina stručnjaka za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

Skupina stručnjaka za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji koja savjetuje Komisiju te s njom dijeli stručno znanje i dalje raspravlja o pitanjima povezanima s provjerom izravnih stranih ulaganja, dijeli primjere najbolje prakse i stečeno znanje te razmjenjuje mišljenja o trendovima i pitanjima od zajedničkog interesa u vezi s izravnim stranim ulaganjima. Komisija razmatra i traženje savjeta te skupine o sistemskim pitanjima u vezi s provedbom ove Uredbe.

Rasprave u toj skupini povjerljive su naravi.

Članak 13.

Međunarodna suradnja

Države članice i Komisija mogu surađivati s nadležnim tijelima trećih zemalja u pogledu pitanja povezanih s provjerom izravnih stranih ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog poretka.

Članak 14.

Obrada osobnih podataka

1.  Svaka obrada osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom provodi se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Uredbom (EU) 2018/1725 i samo ako je to potrebno da države članice provjere izravno strano ulaganje i kako bi se osigurala učinkovitost suradnje osigurane ovom Uredbom.

2.  Čuvanje osobnih podataka u vezi s provedbom ove Uredbe ograničeno je na vrijeme potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni.

Članak 15.

Evaluacija

1.  Do 12. listopada 2023. i svakih pet godina nakon toga Komisija ocjenjuje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe te podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Države članice sudjeluju u tom postupku te prema potrebi Komisiji dostavljaju dodatne informacije potrebne za pripremu tog izvješća.

2.  Ako se u izvješću preporučuju izmjene ove Uredbe, uz njega se može priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlog.

Članak 16.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od 10. travnja 2019.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 8. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 8. stavka 4. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba primjenjuje se od 11. listopada 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG

Popis projekata ili programa u interesu Unije iz članka 8. stavka 3.

1.   Programi europskog GNSS-a (Galileo i EGNOS):

Uredba (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 876/2002 i Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 20.12.2013., str. 1.).

2.   Copernicus:

Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010, (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

▼M1

3.   Obzor 2020., uključujući programe za istraživanje i razvoj u skladu s člankom 185. UFEU-a i zajednička poduzeća ili bilo koju drugu strukturu osnovanu u skladu s člankom 187. UFEU-a:

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.), uključujući u njoj utvrđene mjere koje se odnose na ključne razvojne tehnologije kao što su umjetna inteligencija, robotika, poluvodiči i kibersigurnost.

▼B

4.   Transeuropske mreže u sektoru prometa (TEN-T):

Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU, (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.)

5.   Transeuropske mreže u sektoru energetike (TEN-E):

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009, (SL L 115, 25.4.2013., str. 39.)

6.   Transeuropske mreže u sektoru telekomunikacija:

Uredba (EU) br. 283/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o smjernicama za transeuropske mreže u području telekomunikacijske infrastrukture i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ, (SL L 86, 21.3.2014., str. 14.).

7.   Europski program industrijskog razvoja u području obrane:

Uredba (EU) 2018/1092 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije Unije (SL L 200, 7.8.2018., str. 30.).

▼M1

8.   Stalna strukturirana suradnja (PESCO):

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/340 od 6. ožujka 2018. o izradi popisa projekata koje treba razviti u okviru PESCO-a (SL L 65, 8.3.2018., str. 24.).

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1797 od 19. studenoga 2018. o izmjeni i ažuriranju Odluke (ZVSP) 2018/340 o izradi popisa projekata koje treba razviti u okviru PESCO-a (SL L 294, 21.11.2018., str. 18.).

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1909 od 12. studenoga 2019. o izmjeni i ažuriranju Odluke (ZVSP) 2018/340 o izradi popisa projekata koje treba razviti u okviru PESCO-a (SL L 293, 14.11.2019., str. 113.).

▼M1

9.   Pripremno djelovanje za izradu novog GOVSATCOM programa EU-a:

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, a posebno njezin članak 58. stavak 2. točka (b) (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

10.   Pripremna djelovanja za istraživanja u području obrane:

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, a posebno njezin članak 58. stavak 2. točka (b) (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

11.   Europsko zajedničko poduzeće za ITER:

Odluka Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (SL L 90, 30.3.2007., str. 58.).( 1 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom, (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).

Top