EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0196-20190501

Consolidated text: Uredba (EU) 2018/196 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. veljače 2018. o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodificirani tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/196/2019-05-01

02018R0196 — HR — 01.05.2019 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2018/196 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 7. veljače 2018.

o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

(kodificirani tekst)

( L 044 16.2.2018, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/632 оd 19. veljače 2018.

  L 105

3

25.4.2018

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/673 оd 27. veljače 2019.

  L 114

5

30.4.2019
▼B

UREDBA (EU) 2018/196 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 7. veljače 2018.

o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

(kodificirani tekst)Članak 1.

Carinske olakšice Unije i s njima povezane obveze u okviru GATT-a iz 1994. suspendiraju se u odnosu na proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Država navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi.

▼M2

Članak 2.

Na proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Država navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi uvodi se carina ad valorem u iznosu od 0,001 % dodatno uz carinu koja se primjenjuje na temelju Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

▼B

Članak 3.

1.  Komisija jednom godišnje prilagođava visinu suspenzije visini poništenja ili štete uzrokovane Uniji u tom trenutku Zakonom Sjedinjenih Država o kontinuiranom dampingu i prijeboju subvencije (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, „CDSOA”). Komisija mijenja stopu dodatne uvozne carine ili popis u Prilogu I. uz sljedeće uvjete:

(a) visina poništenja ili štete jednaka je 72 % od iznosa isplata u okviru CDSOA-a koje se odnose na antidampinške i kompenzacijske carine koje se plaćaju na uvoze iz Unije za posljednju godinu za koju su dostupni podaci u tom trenutku, a koje objavljuju tijela Sjedinjenih Država;

(b) izmjena je takva da učinak dodatne uvozne carine na uvoze odabranih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Država predstavlja, tijekom jedne godine, vrijednost trgovine koja ne prelazi visinu poništenja ili štete;

(c) osim u okolnostima navedenima u točki (e), kada se visina suspenzije povećava, Komisija dodaje proizvode na popis u Prilogu I.; ti se proizvodi odabiru s popisa u Prilogu II. slijedeći redoslijed tog popisa;

(d) osim u okolnostima navedenima u točki (e), kada se visina suspenzije smanjuje, proizvodi se povlače s popisa u Prilogu I.; Komisija prvo uklanja proizvode koji su bili na popisu u Prilogu II. 1. svibnja 2005. i koji su kasnije dodani na popis u Prilogu I.; Komisija potom uklanja proizvode koji su bili na popisu u Prilogu I. 1. svibnja 2005. slijedeći redoslijed tog popisa;

(e) Komisija mijenja stopu dodatne uvozne carine kada se visina suspenzije ne može prilagoditi visini poništenja ili štete dodajući ili uklanjajući proizvode s popisa u Prilogu I.

2.  Kada se na popis u Prilogu I. dodaju proizvodi, Komisija istodobno mijenja popis u Prilogu II. uklanjajući te proizvode s tog popisa. Redoslijed proizvoda koji ostaju na popisu u Prilogu II. ne mijenja se.

3.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 4. da bi izvršila prilagodbe i izmjene iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

Kada se informacije o iznosu isplata koje su izvršile Sjedinjene Države stavljaju na raspolaganje na kraju godine, na takav način da nije moguće ispoštovati rokove WTO-a i zakonske rokove primjenom postupka iz članka 4. i, u slučaju prilagodbi i izmjena prilogâ, kada to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene u skladu s prvim podstavkom primjenjuje se postupak iz članka 5.

Članak 4.

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 5 godina počevši od 20. veljače 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 5.

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopće svoju odluku o podnošenju prigovora.

Članak 6.

Podrijetlo svakog proizvoda na koji se primjenjuje ova Uredba utvrđuje se u skladu s Uredbom (EU) br. 952/2013.

Članak 7.

1.  Proizvodi navedeni u Prilogu I. za koje je uvozna dozvola s izuzećem od plaćanja carine ili smanjenjem carine izdana prije 30. travnja 2005. ne podliježu dodatnoj uvoznoj carini.

2.  Proizvodi navedeni u Prilogu I. koji se mogu uvesti bez uvoznih carina u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1186/2009 ( 2 ) ne podliježu dodatnoj uvoznoj carini.

Članak 8.

Uredba (EZ) br. 673/2005 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga IV.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M2
PRILOG I.

Proizvodi na koje treba primjenjivati dodatne uvozne carine utvrđeni su osmeroznamenkastim oznakama KN. Opis proizvoda razvrstanih prema tim oznakama nalazi se u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87. ( 3 )

0710 40 00

ex 9003 19 00 „okviri od osnovnih metala”

8705 10 00

6204 62 31

▼B
PRILOG II.

Proizvodi iz ovog Priloga utvrđeni su osmeroznamenkastim oznakama KN. Opis proizvoda razvrstanih prema tim oznakama nalazi se u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87.
PRILOG III.

Uredba stavljena izvan snage i popis njezinih naknadnih izmjenaUredba Vijeća (EZ) br. 673/2005

(SL L 110, 30.4.2005., str. 1.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 632/2006

(SL L 111, 25.4.2006., str. 5.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 409/2007

(SL L 100, 17.4.2007., str. 16.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 283/2008

(SL L 86, 28.3.2008., str. 19.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 317/2009

(SL L 100, 18.4.2009., str. 6.)

 

Uredba Komisije (EU) br. 305/2010

(SL L 94, 15.4.2010., str. 15.)

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 311/2011

(SL L 86, 1.4.2011., str. 51.)

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 349/2013

(SL L 108, 18.4.2013., str. 6.)

 

Uredba (EU) br. 37/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 18, 21.1.2014., str. 1.)

Samo točka 11. Priloga

Uredba (EU) br. 38/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 18, 21.1.2014., str. 52.)

Samo točka 4. Priloga

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 303/2014

(SL L 90, 26.3.2014., str. 6.)

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/675

(SL L 111, 30.4.2015., str. 16.)

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/654

(SL L 114, 28.4.2016., str. 1.)

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/750

(SL L 113, 29.4.2017., str. 12.)

 
PRILOG IV.

Korelacijska tablicaUredba (EZ) br. 673/2005

Ova Uredba

Članci od 1. do 4.

Članci od 1. do 4.

Članak 4.a

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6. stavak 1.

Članak 7. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 6. stavak 3.

Članak 7. stavak 2.

Članak 6. stavak 4.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.( 1 ) SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

( 2 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 324, 10.12.2009., str. 23.).

( 3 ) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

Top