EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018D1544-20191016

Consolidated text: Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1544 od 15. listopada 2018. o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/2019-10-16

02018D1544 — HR — 16.10.2019 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1544

od 15. listopada 2018.

o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružja

( L 259 16.10.2018, 25)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/86 od 21. siječnja 2019.

  L 18I

10

21.1.2019

►M2

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/1722 od 14. listopada 2019.

  L 262

66

15.10.2019
▼B

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1544

od 15. listopada 2018.

o mjerama ograničavanja u pogledu širenja i uporabe kemijskog oružjaČlanak 1.

„Kemijsko oružje” znači kemijsko oružje kako je definirano u članku II. Konvencije o kemijskom oružju (CWC).

Članak 2.

1.  Države članice poduzimaju mjere koje su potrebne kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili prelazak preko njega:

(a) fizičkim osobama koje su odgovorne ili pružaju financijsku, tehničku ili materijalnu potporu za sljedeće aktivnosti ili su na neki drugi način u njih uključene:

i. proizvodnju, stjecanje, posjedovanje, razvijanje, prijevoz, stvaranje zaliha ili prijenos kemijskog oružja;

ii. upotrebu kemijskog oružja;

iii. sudjelovanje u pripremama za upotrebu kemijskog oružja;

(b) fizičkim osobama koje pomažu bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu da sudjeluju u bilo kojoj aktivnosti iz točke (a) ovog stavka ili ih na to ohrabruju ili potiču, čime uzrokuju opasnost od poduzimanja takvih aktivnosti ili njoj doprinose;

(c) fizičkim osobama povezanima s fizičkim osobama navedenim u točkama (a) i (b);

kako su navedene u Prilogu.

2.  Stavkom 1. državu članicu ne obvezuje se da vlastitim državljanima uskrati ulazak na svoje državno područje.

3.  Stavkom 1. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima za državu članicu postoji obveza na temelju međunarodnog prava, i to:

(a) kao zemlje domaćina međunarodne međuvladine organizacije;

(b) kao zemlje domaćina međunarodne konferencije sazvane od strane Ujedinjenih naroda ili pod njihovim pokroviteljstvom;

(c) na temelju multilateralnog sporazuma kojim se dodjeljuju povlastice i imuniteti; ili

(d) na temelju Sporazuma o mirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

4.  Smatra se da se stavak 3. primjenjuje i u slučajevima kada je neka država članica zemlja domaćin Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

5.  Vijeće se propisno obavješćuje u svim slučajevima u kojima država članica odobrava izuzeće na temelju stavaka 3. ili 4.

6.  Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera koje se uvode na temelju stavka 1., ako je putovanje opravdano zbog hitne humanitarne potrebe ili zbog sudjelovanja na međuvladinim sastancima i onima koje promiče ili koje organizira Unija ili koje organizira država članica koja predsjeda OESS-om, a na kojima se odvija politički dijalog kojim se izravno promiču politički ciljevi mjera ograničavanja, uključujući pravne zabrane protiv kemijskog oružja i ostvarenje razoružanja u pogledu kemijskog oružja. Države članice mogu odobriti i izuzeća od mjera određenih na temelju stavka 1. ako je ulazak ili prelazak potreban za provođenje sudskog postupka.

7.  Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stavka 6. o tome obavješćuje Vijeće u pisanom obliku. Izuzeće se smatra odobrenim osim ako jedna ili više članica Vijeća iznese prigovor u pisanom obliku u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedna ili više članica Vijeća iznese prigovor, Vijeće kvalificiranom većinom može odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

8.  Ako država članica na temelju stavka 3., 4., 6. ili 7. odobri ulazak na svoje državno područje ili prelazak preko njega osobama navedenima u Prilogu, odobrenje se strogo ograničava na svrhu za koju je dodijeljeno i na osobe na koje se izravno odnosi.

Članak 3.

1.  Sva financijska sredstva i gospodarski izvori u posjedu, u vlasništvu, na raspolaganju ili pod kontrolom:

(a) fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su za sljedeće aktivnosti odgovorni, za njih pružaju financijsku, tehničku ili materijalnu potporu ili su u njih na drugi način uključeni:

i. proizvodnju, stjecanje, posjedovanje, razvijanje, prijevoz, stvaranje zaliha ili prijenos kemijskog oružja;

ii. uporabu kemijskog oružja;

iii. sudjelovanje u pripremama za upotrebu kemijskog oružja;

(b) fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji pomažu bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu da sudjeluju u bilo kojoj aktivnosti iz točke (a) ovog stavka ili ih na to ohrabruju ili potiču, čime uzrokuju opasnost od poduzimanja takvih aktivnosti ili njoj doprinose; i

(c) fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela povezanih s fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima obuhvaćenim točkama (a) i (b) ovog stavka,

kako su navedeni u Prilogu, zamrzavaju se.

2.  Nikakva financijska sredstva ni gospodarski izvori ne smiju se staviti na raspolaganje, izravno ili neizravno, fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu ni u njihovu korist.

3.  Odstupajući od stavaka 1. i 2. nadležno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetima koje smatra primjerenima, nakon što je utvrdilo da su ta financijska sredstva ili ti gospodarski izvori:

(a) potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu te uzdržavanih članova obitelji takvih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b) namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c) namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja zamrznutih financijskih sredstva ili gospodarskih izvora ili upravljanja njima;

(d) potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije dodjele odobrenja priopćilo nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji razloge zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje; ili

(e) namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uvjetom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog stavka.

4.  Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) financijska sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 1. uvršteni na popis iz Priloga ili su predmet sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili poslije tog datuma;

(b) financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavat će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenima važećim zakonima i propisima koji uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c) odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenoga na popis iz Priloga; i

(d) priznavanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju tog stavka.

5.  Stavkom 1. fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo uvrštene na popis iz Priloga ne sprečava se da izvrše plaćanja dospjela na temelju ugovora sklopljenoga prije datuma na koji su takva fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na navedeni popis, pod uvjetom da je dotična država članica utvrdila da plaćanje ne primaju, izravno ili neizravno, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 1.

6.  Stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune od:

(a) kamata ili drugih zarada na tim računima;

(b) plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih odnosno preuzetih prije datuma na koji su ti računi počeli podlijegati mjerama predviđenima u stavcima 1. i 2. ili

(c) plaćanja dospjelih na temelju sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici;

pod uvjetom da sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja i dalje podliježu mjerama predviđenima u stavku 1.

Članak 4.

1.  Vijeće, na prijedlog države članice ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, jednoglasno odlučuje o uspostavljanju i izmjeni popisa iz Priloga.

2.  Vijeće odluku iz stavka 1., kao i razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, te na taj način toj osobi, subjektu ili tijelu pruža mogućnost očitovanja.

3.  Ako su podnesena očitovanja ili su izneseni važni novi dokazi, Vijeće preispituje odluku iz stavka 1. i o tome obavješćuje dotičnu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo.

Članak 5.

1.  U Prilogu se navode razlozi za uvrštenje na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članaka 2. i 3.

2.  Prilog također sadržava podatke potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, ako su ti podaci dostupni. U pogledu fizičkih osoba takvi podaci mogu uključivati imena, uključujući druga imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu ako je poznata te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih osoba, subjekata ili tijela, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

Članak 6.

Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere određene na temelju ove Odluke, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, posebno financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a) fizičke ili pravne osobe, subjekti li tijela uvršteni na popis iz Priloga;

(b) fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji djeluju putem jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili u njihovo ime.

Članak 7.

Kako bi učinak mjera utvrđenih u ovoj Odluci bio što veći, Unija potiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične onima koje su predviđene u ovoj Odluci.

▼M2

Članak 8.

Ova se Odluka primjenjuje do 16. listopada 2020. Ova se Odluka redovito preispituje. Ona se prema potrebi produljuje ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ostvareni.

▼B

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.
PRILOG

POPIS FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA I TIJELA IZ ČLANAKA 2. I 3.

▼M1

A.   FIZIČKE OSOBEIme

Podaci o identitetu

Razlozi za uvrštavanje

Datum uvrštavanja na popis

1.  Tariq YASMINA

također poznat kao: Tarq Yasminaimage

Spol: muški;

Funkcija: pukovnik;

Državljanstvo: sirijsko

Tariq Yasmina djeluje kao časnik za vezu između Centra za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) i Predsjedničke palače i u toj je ulozi uključen u uporabu i pripreme za uporabu kemijskog oružja od strane sirijskog režima.

21.1.2019.

2.  Khaled NASRI

također poznat kao: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;image

image

Spol: muški;

Funkcija: voditelj Instituta 1000 SSRC-a;

Državljanstvo: sirijsko

Khaled Nasri direktor je Instituta 1000 koji je odjel Centra za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) nadležan za razvoj i proizvodnju računalnih i elektroničkih sustava za sirijski program kemijskog oružja.

21.1.2019.

3.  Walid ZUGHAIB

također poznat kao: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;image

Funkcija: doktor, voditelj Instituta 2000 SSRC-a;

Spol: muški;

Državljanstvo: sirijsko

Walid Zughaib direktor je Instituta 2000 koji je odjel Centra za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) nadležan za mehanički razvoj i proizvodnju u okviru sirijskog programa kemijskog oružja.

21.1.2019.

4.  Firas AHMED

također poznat kao: Ahmad;image

Funkcija: pukovnik, voditelj Ureda za sigurnost Instituta 1000 SSRC-a;

Spol: muški;

Datum rođenja: 21. siječnja 1967.;

Državljanstvo: sirijsko

Firas Ahmed direktor je Ureda za sigurnost Instituta 1000 koji je odjel Centra za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) nadležan za razvoj i proizvodnju računalnih i elektroničkih sustava u okviru sirijskog programa kemijskog oružja. Bio je uključen u premještanje i prikrivanje materijala povezanih s kemijskim oružjem nakon što je Sirija pristupila Konvenciji o kemijskom oružju.

21.1.2019.

5.  Said SAID

također poznat kao: Saeed, Sa'id Sa'id,image

Funkcija: doktor, član Instituta 3000 (također poznat kao Institut 6000, također poznat kao Institut 5000) SSRC-a;

Spol: muški;

Datum rođenja: 11. prosinca 1955.;

Said Said važna je osoba u Institutu 3000, također poznatom kao Institut 6000, također poznatom kao Institut 5000, koji je odjel Centra za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) nadležan za razvoj i proizvodnju sirijskog kemijskog oružja.

21.1.2019.

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, također poznat kao Ruslan BOSHIROV

Spol: muški;

Datumi rođenja: 5. travnja 1979.; 12. travnja 1978.;

Mjesta rođenja: Nikolaevka, Amur Oblast, Rusija; Dušanbe, Tadžikistan

Časnik GRU-a Anatoliy Chepiga (također poznat kao Ruslan Boshirov) posjedovao je, prenosio i potom, tijekom vikenda 4. ožujka 2018., u Salisburyju uporabio bojni otrov („Novičok”). Državno tužiteljstvo Ujedinjene Kraljevine 5. rujna 2018. optužilo je Ruslana Boshirova za planiranje ubojstva Sergeja Skripala; za pokušaj ubojstva Sergeja Skripala, Julije Skripal i Nicka Baileya; za uporabu i posjedovanje Novičoka te za nanošenje teške tjelesne ozljede, pri čemu je postupao s namjerom, Juliji Skripal i Nicku Baileyu.

21.1.2019.

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, također poznat kao Alexander PETROV

Spol: muški

Datumi rođenja:13. srpnja 1979.;

Mjesta rođenja: Loyga, Rusija; Kotlas, Rusija

Časnik GRU-a Alexander Mishkin (također poznat kao Alexander Petrov) posjedovao je, prenosio i potom, tijekom vikenda 4. ožujka 2018., u Salisburyju uporabio bojni otrov („Novičok”). Državno tužiteljstvo Ujedinjene Kraljevine 5. rujna 2018. optužilo je Alexandera Petrova za planiranje ubojstva Sergeja Skripala; za pokušaj ubojstva Sergeja Skripala, Julije Skripal i Nicka Baileya; za upotrebu i posjedovanje Novičoka te za nanošenje teške tjelesne ozljede, pri čemu je postupao s namjerom, Juliji Skripal i Nicku Baileyu.

21.1.2019.

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Spol: muški;

Funkcija: prvi zamjenik načelnika GRU-a

Vladimir Stepanovich Alexseyev prvi je zamjenik načelnika GRU-a (također poznat kao GU). S obzirom na to da je na visokom vodećem položaju u GRU-u, Alexseyev je odgovoran za posjedovanje, prenošenje i uporabu, tijekom vikenda 4. ožujka 2018., bojnog otrova Novičoka u Salisburyju od strane časnika GRU-a.

21.1.2019.

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Spol: muški;

Funkcija: načelnik GRU-a

Igor Olegovich Kostyukov odgovoran je, s obzirom na njegov visoki vodeći položaj prvog zamjenika načelnika GRU-a (također poznat kao GU) u to vrijeme, za posjedovanje, prenošenje i uporabu, tijekom vikenda 4. ožujka 2018., bojnog otrova Novičoka u Salisburyju od strane časnika GRU-a.

21.1.2019.

B.   PRAVNE OSOBE, SUBJEKTI I TIJELAIme

Podaci o identitetu

Razlozi za uvrštavanje

Datum uvrštavanja na popis

1.  Centar za znanstvene studije i istraživanja (SSRC)

također poznat kao Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Adresa:

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damask

Centar za znanstvene studije i istraživanja (SSRC) glavni je subjekt sirijskog režima za razvoj kemijskog oružja.

SSRC nadležan je za razvoj i proizvodnju kemijskog oružja, kao i za projektile za njegovu isporuku, a djeluje na više lokacija u Siriji.

21.1.2019.

Top