EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017D2074-20191113

Consolidated text: Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2074 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2074/2019-11-13

02017D2074 — HR — 13.11.2019 — 006.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/2074

od 13. studenoga 2017.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

( L 295 14.11.2017, 60)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/90 od 22. siječnja 2018.

  L 16I

14

22.1.2018

 M2

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/901 od 25. lipnja 2018.

  L 160I

12

25.6.2018

►M3

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1656 od 6. studenoga 2018.

  L 276

10

7.11.2018

►M4

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/1171 od 8. srpnja 2019.

  L 183

9

9.7.2019

►M5

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/1596 od 26. rujna 2019.

  L 248

74

27.9.2019

►M6

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/1893 od 11. studenoga 2019.

  L 291

42

12.11.2019
▼B

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/2074

od 13. studenoga 2017.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u VenezueliPOGLAVLJE I.

OGRANIČENJA IZVOZA

Članak 1.

1.  Državljanima država članica ili s državnih područja država članica ili uz upotrebu plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom zabranjuje se prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz u Venezuelu oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, opremu za paravojna djelovanja i rezervne dijelove za navedeno, neovisno o tome potječu li iz njihovih državnih područja.

2.  Zabranjuje se:

(a) 

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, posredničkih usluga i drugih usluga u vezi s vojnim aktivnostima te nabavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, opremu za paravojna djelovanja i rezervne dijelove za navedeno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli;

(b) 

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s vojnim aktivnostima, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje, za bilo kakvu prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz oružja i povezanog materijala ili za pružanje povezane tehničke pomoći, posredničkih usluga i drugih usluga bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli.

Članak 2.

Zabrana iz članka 1. ne primjenjuje se na izvršenje ugovora sklopljenih prije 13. studenoga 2017. ni na akcesorne ugovore potrebne za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da su u skladu sa Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP ( 1 ), a posebno mjerilima navedenima u njegovu članku 2. te da su fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji žele izvršiti ugovor o ugovoru obavijestili nadležno tijelo države članice u kojoj imaju poslovni nastan u roku od 5 radnih dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

1.  Državljanima država članica ili s državnih područja država članica ili uz upotrebu plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom zabranjuje se prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz u Venezuelu opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju, neovisno o tome potječe li iz njihovih državnih područja.

2.  Zabranjuje se:

(a) 

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, posredničkih usluga i drugih usluga u vezi s opremom koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju i u vezi s nabavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom takve opreme bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli;

(b) 

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s opremom koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje, za bilo kakvu prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz takve opreme ili za pružanje povezane tehničke pomoći, posredničkih usluga i drugih usluga bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli.

3.  Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.

Članak 4.

1.  Članci 1. i 3. ne primjenjuju se na:

(a) 

prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz nesmrtonosne vojne opreme ili opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju, a koja je namijenjena isključivo uporabi u humanitarne svrhe ili za zaštitu ili za programe Ujedinjenih naroda (UN) i Unije i njezinih država članica ili regionalnih i podregionalnih organizacija za izgradnju institucija, ili materijala namijenjenog za operacije UN-a i Unije ili regionalnih i podregionalnih organizacija za upravljanje krizama;

(b) 

prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz opreme za razminiranje i materijala koji se upotrebljavaju u operacijama razminiranja;

(c) 

održavanje nesmrtonosne opreme koju bi mogle upotrebljavati mornarica i obalna straža Venezuele, a koja je namijenjena isključivo zaštiti granica, regionalnoj stabilnosti i presretanju narkotika;

(d) 

financiranje i pružanje financijske pomoći u vezi s opremom ili materijalom iz točaka (a), (b) i (c);

(e) 

pružanje tehničke pomoći u vezi s opremom ili materijalom iz točaka (a), (b) i (c),

pod uvjetom da je svaki takav izvoz unaprijed odobrilo relevantno nadležno tijelo.

2.  Članci 1. i 3. ne primjenjuju se na zaštitnu odjeću, uključujući neprobojne prsluke i vojne kacige, koje isključivo za svoju osobnu uporabu privremeno u Venezuelu izvozi osoblje UN-a, osoblje Unije ili njezinih država članica, predstavnici medija te djelatnici na humanitarnim i razvojnim poslovima i s njima povezano osoblje.

Članak 5.

1.  Državljanima država članica ili s državnih područja država članica zabranjuje se prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz opreme, tehnologije ili softvera namijenjenih ponajprije za praćenje ili presretanje, od strane režima u Venezueli ili u njegovo ime, internetskih i telefonskih komunikacija na mobilnim ili fiksnim mrežama u Venezueli, uključujući pružanje bilo kakvih vrsta usluga praćenja ili presretanja telekomunikacija ili interneta, kao i pružanje financijske i tehničke pomoći pri ugradnji, funkcioniranju ili ažuriranju takve opreme, tehnologije ili softvera.

2.  Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odobriti prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz opreme, tehnologije ili softvera, uključujući pružanje bilo kakvih vrsta usluga praćenja ili presretanja telekomunikacija ili interneta, kao i povezano pružanje financijske i tehničke pomoći, navedene u stavku 1., ako imaju opravdane razloge za utvrđenje da venezuelska vlada, javna tijela, trgovačka društva ili agencije, ili bilo koje osobe ili subjekti koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama, ne bi upotrebljavali tu opremu, tehnologiju ili softver za unutarnju represiju.

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog stavka u roku od četiri tjedna od odobrenja.

3.  Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih elemenata na koje se odnosi ovaj članak.POGLAVLJE II.

OGRANIČENJA ULASKA

Članak 6.

1.  Države članice poduzimaju mjere koje su potrebne kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili provoz preko njega:

(a) 

fizičkim osobama odgovornima za teška kršenja ili zlouporabe ljudskih prava ili represiju civilnog društva i demokratske oporbe u Venezueli; ili

(b) 

fizičkim osobama čijim se djelovanjima, politikama ili aktivnostima na drugi način ugrožavaju demokracija ili vladavina prava u Venezueli,

kako su navedene u Prilogu I.

2.  Stavkom 1. državu članicu ne obvezuje se da vlastitim državljanima odbije ulazak na svoje državno područje.

3.  Stavkom 1. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima je država članica obvezana međunarodnim pravom, i to:

(a) 

kao zemlja domaćin međunarodne međuvladine organizacije;

(b) 

kao zemlja domaćin međunarodne konferencije koju je sazvao UN ili koja je pod pokroviteljstvom UN-a;

(c) 

na temelju multilateralnog sporazuma kojim se dodjeljuju povlastice i imuniteti; ili

(d) 

na temelju Sporazuma o mirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

4.  Smatra se da se stavak 3. primjenjuje i u slučajevima kada je neka država članica zemlja domaćin Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

5.  Vijeće se propisno obavješćuje o svim slučajevima u kojima država članica odobrava izuzeće na temelju stavka 3. ili 4.

6.  Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera uvedenih stavkom 1. ako je putovanje opravdano hitnim humanitarnim potrebama ili zbog sudjelovanja na međuvladinim sastancima i sastancima koje promiče Unija, ili kojima je domaćin država članica koja predsjeda OESS-om, ako se odvija politički dijalog kojim se izravno promiču demokracija, ljudska prava i vladavina prava u Venezueli.

7.  Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stavka 6. o tome obavješćuje Vijeće pisanim putem. Izuzeće se smatra odobrenim osim ako jedan ili više članova Vijeća podnesu pisani prigovor u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedan ili više članova Vijeća podnesu prigovor, Vijeće kvalificiranom većinom može odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

8.  Ako država članica na temelju stavaka 3., 4., 6. i 7. odobri ulazak na svoje državno područje ili provoz preko njega osobama navedenima u Prilogu I., odobrenje je ograničeno na svrhu za koju je ono dodijeljeno i na osobe na koje se ono odnosi.POGLAVLJE III.

ZAMRZAVANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA I GOSPODARSKIH IZVORA

Članak 7.

1.  Sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju ili su u vlasništvu, koje drže ili koji su pod kontrolom:

(a) 

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela odgovornih za teška kršenja ili zlouporabe ljudskih prava ili represiju civilnog društva i demokratske oporbe u Venezueli;

(b) 

fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela čijim se djelovanjima, politikama ili aktivnostima na drugi način ugrožavaju demokracija ili vladavina prava u Venezueli,

kako su navedeni u Prilogu I., zamrzavaju se.

2.  Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju ili su u vlasništvu, koje drže ili koji su pod kontrolom fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela povezanih s osobama, subjektima ili tijelima iz stavka 1., kako su navedeni u Prilogu II.

3.  Nikakva financijska sredstva ni gospodarski izvori ne smiju se staviti na raspolaganje, izravno ili neizravno, fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu I. ili Prilogu II., kao ni u njihovu korist.

4.  Nadležno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetima koje smatra primjerenima i nakon što je utvrdilo da su dotična financijska sredstva ili gospodarski izvori:

(a) 

potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu I. ili Prilogu II. te uzdržavanih članova obitelji takvih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b) 

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c) 

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja zamrznutih financijskih sredstva ili gospodarskih izvora ili upravljanja njima;

(d) 

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije odobrenja priopćilo nadležnim tijelima drugih država članica i Komisiji razloge zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje; ili

(e) 

namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uvjetom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog stavka.

5.  Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

financijska sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 1. ili 2. uvršteni na popis iz Priloga I. ili Priloga II. ili sudske ili administrativne odluke donesene u Uniji ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b) 

financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavat će se isključivo za podmirenje zahtjeva koji su osigurani takvom odlukom ili priznati kao valjani u takvoj odluci, unutar granica određenih primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava osoba koje imaju takve zahtjeve;

(c) 

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni u Prilogu I. ili Prilogu II.; i

(d) 

priznanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog stavka.

6.  Stavcima 1. i 2. fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. ne sprečava se da izvrše plaćanja dospjela na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili odnosno obveze koju su preuzeli fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu I. ili Prilogu II. prije datuma na koji su takva fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na popis iz Priloga, pod uvjetom da je dotična država članica utvrdila da plaćanje nije protivno stavku 3.

7.  Stavak 3. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune:

(a) 

kamata ili drugih prihoda na tim računima;

(b) 

plaćanja dospjelih na temelju ugovorâ, sporazumâ ili obveza sklopljenih odnosno nastalih prije datuma od kojeg se na te račune primjenjuju mjere predviđene u stavcima 1., 2. i 3.; ili

(c) 

plaćanja dospjelih na temelju sudskih, administrativnih ili arbitražnih odluka donesenih u Uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici,

pod uvjetom da se na sve takve kamate, druge prihode i plaćanja i dalje primjenjuju mjere predviđene u stavku 1. ili 2.POGLAVLJE IV.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

1.  Vijeće, na prijedlog države članice ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, jednoglasno uspostavlja i mijenja popise iz priloga I. i II.

2.  Vijeće odluku iz stavka 1., uključujući razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, te na taj način toj osobi, subjektu ili tijelu pruža mogućnost očitovanja.

3.  Ako je podneseno očitovanje ili su izneseni bitni novi dokazi, Vijeće preispituje odluku iz stavka 1. i o tome na odgovarajući način obavješćuje dotičnu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo.

Članak 9.

1.  U prilozima I. i II. navedeni su razlozi za uvrštenje na popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 6. stavka 1. i članka 7. stavka 1. odnosno članka 7. stavka 2.

2.  Prilozi I. i II. također sadržavaju informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, ako su te informacije dostupne. Kada je riječ o fizičkim osobama, takve informacije mogu uključivati imena, uključujući druga imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. Kada je riječ o pravnim osobama, subjektima ili tijelima, takve informacije mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

▼M6

Članak 9.a

1.  Vijeće i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) mogu obrađivati osobne podatke radi izvršavanja svojih zadaća na temelju ove Odluke, a osobito:

(a) 

kad je riječ o Vijeću, pri pripremi i donošenju izmjena priloga I. i II.;

(b) 

kad je riječ o Visokom predstavniku, pri pripremi izmjena priloga I. i II.

2.  Vijeće i Visoki predstavnik mogu, ako je primjenjivo, obrađivati relevantne podatke povezane s kaznenim djelima koja su počinile fizičke osobe uvrštene na popis, s osuđujućim presudama izrečenima tim osobama ili sa sigurnosnim mjerama koje se odnose na te osobe samo u mjeri u kojoj je takva obrada potrebna za pripremu priloga I. i II.

3.  Za potrebe ove Odluke, Vijeće i Visoki predstavnik određuju se kao ,voditelji obrade’ u smislu članka 3. točke 8. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ) kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

▼B

Članak 10.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera utvrđenih u ovoj Odluci.

Članak 11.

Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Odlukom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, posebice financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a) 

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu I. ili Prilogu II.;

(b) 

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju preko jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili u njihovo ime.

Članak 12.

Kako bi učinak mjera utvrđenih u ovoj Odluci bio što veći, Unija potiče treće države da usvoje mjere ograničavanja slične onima koje su predviđene u ovoj Odluci.

▼M3

Članak 13.

▼M6

Ova Odluka primjenjuje se do 14. studenoga 2020.

▼M3

Ova Odluka redovito se preispituje. Ona se prema potrebi produljuje ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.

▼B

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.
PRILOG I.

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 6. stavka 1. i članka 7. stavka 1.

▼M4 

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Obrazloženje

Datum uvrštenja

▼M6

1.

Néstor Luis Reverol Torres

Datum rođenja: 28. listopada 1964.

Spol: muški

Ministar unutarnjih poslova, pravosuđa i mira od 2016. Također imenovan potpredsjednikom za javne radove i usluge te izvršnim tajnikom Glavnog stožera za električnu energiju u travnju 2019. Bivši glavni zapovjednik Bolivarijanske nacionalne garde. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje (političkih) zatvorenika, i represiju demokratske oporbe u Venezueli, uključujući zabranu i represiju političkih prosvjeda, koju su provele sigurnosne snage pod njegovim zapovjedništvom.

22.1.2018.

▼M4

2.

Gustavo Enrique González López

Datum rođenja: 2. studenoga 1960.

Spol: muški

Ponovno imenovan načelnikom Bolivarijanske nacionalne obavještajne službe (SEBIN) 30. travnja 2019. Prethodno savjetnik Ureda predsjednika za sigurnost i obavještajna pitanja od 8. siječnja 2019. do 30. travnja 2019. te načelnik SEBIN-a do listopada 2018. Kao načelnik SEBIN-a, odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava (uključujući proizvoljno pritvaranje, nečovječno i ponižavajuće postupanje te mučenje) i represiju civilnog društva i demokratske oporbe u Venezueli.

22.1.2018.

▼M6

3.

Tibisay Lucena Ramírez

Datum rođenja: 26. travnja 1959.

Spol: ženski

Predsjednica Državnog izbornog povjerenstva (Consejo Nacional Electoral (CNE). Svojim djelovanjem i politikama ugrožavala je demokraciju i vladavinu prava u Venezueli, među ostalim time što nije osigurala da CNE ostane nepristrana i neovisna institucija u skladu s Ustavom Venezuele, čime su olakšani uspostava Ustavotvorne skupštine i ponovni izbor Nicolása Madura u svibnju 2018. na predsjedničkim izborima koji nisu bili ni slobodni ni pravedni.

22.1.2018.

▼M4

4.

Antonio José Benavides Torres

Datum rođenja: 13. lipnja 1961.

Spol: muški

Predsjednik vlade Okruga glavnog grada (Distrito Capital) do siječnja 2018. Glavni zapovjednik Bolivarijanske nacionalne garde do 21. lipnja 2017. Sudjelovao je u represiji civilnog društva i demokratske oporbe u Venezueli te je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja je pod njegovim zapovjedništvom počinila Bolivarijanska nacionalna garda. Kao glavni zapovjednik Bolivarijanske nacionalne garde svojim djelovanjem i politikama, među ostalim vodećom ulogom Bolivarijanske nacionalne garde u policijskom nadzoru civilnih prosvjeda te javnim zalaganjem za jurisdikciju vojnih sudova nad civilima, ugrožavao je vladavinu prava u Venezueli.

22.1.2018.

5.

Maikel José Moreno Pérez

Datum rođenja: 12. prosinca 1965.

Spol: muški

Predsjednik i bivši potpredsjednik Vrhovnog suda Venezuele (Tribunal Supremo de Justicia). Tijekom obavljanja tih dužnosti podupirao je i omogućavao djelovanje i politike vlade kojima se ugrožavala demokracija i vladavina prava u Venezueli te je odgovoran za djelovanje i izjave kojima je oduzeta ovlast Nacionalnoj skupštini.

22.1.2018.

▼M6

6.

Tarek William Saab Halabi

Datum rođenja: 10. rujna 1963.

Mjesto rođenja:

El Tigre, savezna država Anzoátegui, Venezuela

Spol: muški

Državni odvjetnik Venezuele kojeg je imenovala Ustavotvorna skupština. U toj ulozi i prethodnim ulogama ombudsmana i predsjednika Republikanskog vijeća za moral ugrožavao je demokraciju i vladavinu prava u Venezueli javnim podupiranjem djelovanja protiv protivnika vlade Venezuele i oduzimanja nadležnosti Nacionalnoj skupštini.

22.1.2018.

▼M4

7.

Diosdado Cabello Rondón

Datum rođenja: 15. travnja 1963.

Spol: muški

Predsjednik Ustavotvorne skupštine i prvi potpredsjednik Ujedinjene socijalističke stranke Venezuele (PSUV). Sudjelovao je u ugrožavanju demokracije i vladavine prava u Venezueli, među ostalim upotrebom medija za prijetnje političkoj oporbi, drugim medijima i civilnom društvu te za javne napade na njih.

22.1.2018.

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Potpredsjednik za gospodarstvo i ministar za nacionalnu industriju i proizvodnju

Datum rođenja: 12. studenoga 1974.

Spol: muški

Potpredsjednik za gospodarstvo i ministar za nacionalnu industriju i proizvodnju. Kao bivši potpredsjednik Venezuele Maddah je nadzirao upravu Bolivarijanske nacionalne obavještajne službe (SEBIN) i odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava koja je navedena organizacija počinila, uključujući proizvoljno pritvaranje, politički motivirane istrage, nečovječno i ponižavajuće postupanje te mučenje. Također je odgovoran za podupiranje i provedbu politika i aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava, uključujući zabranu javnih prosvjeda, te je bio na čelu „zapovjedništva protiv državnog udara” predsjednika Madura čije je djelovanje bilo usmjereno protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

25.6.2018.

9.

Sergio José Rivero Marcano

Glavni inspektor Bolivarijanskih nacionalnih oružanih snaga

Datum rođenja: 8. studenoga 1964.

Spol: muški

Glavni zapovjednik Bolivarijanske nacionalne garde do 16. siječnja 2018. Sudjelovao u represiji nad civilnim društvom i demokratskom oporbom u Venezueli i odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja je Bolivarijanska nacionalna garda počinila pod njegovim zapovjedništvom, uključujući prekomjernu upotrebu sile te proizvoljno pritvaranje i zlostavljanje članova oporbe i civilnog društva. Njegovim djelovanjem i politikama u ulozi glavnog zapovjednika Bolivarijanske nacionalne garde, među ostalim napadima Bolivarijanske nacionalne garde na članove demokratski izabrane Nacionalne skupštine i zastrašivanjem novinara koji su izvještavali o namještenim izborima za nezakonitu Ustavotvornu skupštinu, ugrožena je demokracija i vladavina prava u Venezueli.

25.6.2018.

▼M6

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Datum rođenja: 19. srpnja 1962.

Spol: muški

Vrhovni zapovjednik venezuelske Bolivarijanske nacionalne vojske i šef glavnog stožera vrhovnog zapovjednika. Bivši glavni zapovjednik venezuelske Bolivarijanske nacionalne vojske i bivši zapovjednik Regije sveobuhvatne obrane središnje zone Venezuele (REDI Central). Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja su počinile snage pod njegovim zapovjedništvom dok je obnašao dužnost glavnog zapovjednika venezuelske Bolivarijanske nacionalne vojske, uključujući prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika. Usmjerio je djelovanje na demokratsku oporbu i podupirao upotrebu vojnih sudova za suđenje civilnim prosvjednicima.

25.6.2018.

▼M4

11.

Iván Hernández Dala

Načelnik Glavne uprave vojne protuobavještajne službe

Datum rođenja: 18. svibnja 1966.

Spol: muški

Načelnik Glavne uprave vojne protuobavještajne službe (DGCIM) od siječnja 2014. i glavni zapovjednik predsjedničke garde od rujna 2015. Kao načelnik DGCIM-a Iván Hernández Dala odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava te represiju nad civilnim društvom i demokratskom oporbom koje su članovi DGCIM-a počinili pod njegovim zapovjedništvom, uključujući prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika.

25.6.2018.

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Potpredsjednica Bolivarijanske Republike Venezuele

Datum rođenja: 18. svibnja 1969.

Spol: ženski

Potpredsjednica Venezuele, bivša predsjednica nezakonite Ustavotvorne skupštine i bivša članica Predsjedničke komisije za nezakonitu Nacionalnu ustavotvornu skupštinu. Njezinim djelovanjem u Predsjedničkoj komisiji i zatim na mjestu predsjednice nezakonite Ustavotvorne skupštine ugrožene su demokracija i vladavina prava u Venezueli, među ostalim prisvajanjem ovlasti Nacionalne skupštine i upotrebom tih ovlasti s ciljem napada na oporbu i sprječavanja njezina sudjelovanja u političkom procesu.

25.6.2018.

▼M6

13.

Elías José Jaua Milano

Datum rođenja: 16. prosinca 1969.

Spol: muški

Bivši ministar vlasti naroda za obrazovanje. Bivši predsjednik Predsjedničke komisije za nezakonitu Nacionalnu ustavotvornu skupštinu. Odgovoran za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Venezueli obnašanjem vodeće uloge u uspostavi nezakonite Ustavotvorne skupštine.

25.6.2018.

▼M4

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva

Datum rođenja: 7. lipnja 1969.

Spol: ženski

Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva (CNE) i predsjednica Komisije za izborni i civilni registar. Odgovorna za aktivnosti CNE-a kojima je ugrožena demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa.

25.6.2018.

▼M6

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Datum rođenja: 16. lipnja 1962.

Mjesto rođenja: San Cristóbal, savezna država Táchira, Venezuela

Spol: muški

Voditelj Nacionalnog kontrolnog centra Odbora za lokalnu opskrbu i proizvodnju (CLAP) i protektor savezne države Táchire. Ujedno i glavni povjerenik Bolivarijanske nacionalne obavještajne službe (SEBIN). Kao voditelj CLAP-a i protektor savezne države Táchire može pozvati posebne snage (FAES) i može utjecati na imenovanje sudaca i tužitelja. Odgovoran za ugrožavanje demokracije manipuliranjem distribucije u okviru programa CLAP-a među glasačima. Usto je, kao glavni povjerenik SEBIN-a, odgovoran za djelovanje SEBIN-a u okviru kojega je došlo do teških kršenja ljudskih prava poput proizvoljnog pritvaranja.

25.6.2018.

▼M4

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Datum rođenja: 5. prosinca 1971.

Spol: ženski

Zamjenica državnog tužitelja (također se prevodi kao zamjenica državnog odvjetnika) od srpnja 2017. do listopada 2018. Zamjenicom državnog tužitelja imenovao ju je Vrhovni sud, a ne Nacionalna skupština, čime je prekršen Ustav. Odgovorna za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Venezueli, među ostalim pokretanjem politički motiviranih progona i neprovođenjem istraga u vezi s optužbama da je Madurov režim počinio kršenja ljudskih prava.

25.6.2018.

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Datum rođenja: 11. ožujka 1952.

Spol: ženski

Članica (rektorica) Državnog izbornog povjerenstva (CNE) te članica Nacionalnog izbornog povjerenstva (JNE). Odgovorna za aktivnosti CNE-a kojima se ugrožava demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa u vezi s otkazanim izborima za razrješenje predsjednika 2016., odgodu guvernerskih izbora 2016. i premještanje biračkih mjesta u vrlo kratkom roku prije guvernerskih izbora 2017.

25.6.2018.

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Glavni tajnik Državnog izbornog povjerenstva

Spol: muški

Glavni tajnik Državnog izbornog povjerenstva (CNE). Odgovoran za odobravanje odluka CNE-a kojima je ugrožena demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa.

25.6.2018.

▼M6

19.

Nestor Neptali Blanco Hurtado

Datum rođenja: 26. rujna 1982.

Broj osobne iskaznice: V-15222057

Spol: muški

Bojnik u Bolivarijanskoj nacionalnoj gardi (GNB), djelovao zajedno sa službenicima u Glavnoj upravi vojne protuobavještajne službe (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) najkasnije od prosinca 2017. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika u objektima DGCIM-a.

27.9.2019.

▼M5

20.

Rafael Ramon Blanco Marrero

Datum rođenja: 28. veljače 1968.

Broj osobne iskaznice: V-6250588

Spol: muški

Zamjenik direktora Glavne uprave vojne protuobavještajne službe (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) najkasnije od prosinca 2018. i general zbora venezuelske Bolivarijanske nacionalne vojske od 5. srpnja 2019. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika u objektima DGCIM-a koja su pod njegovim zapovjedništvom počinili službenici DGCIM-a. Povezan sa smrću kapetana Acoste.

27.9.2019.

▼M6

21.

Carlos Alberto Calderon Chirinos

Broj osobne iskaznice: V-10352300

Spol: muški

Visoki dužnosnik (nazivan povjerenikom, direktorom i glavnim direktorom) u Bolivarijanskoj nacionalnoj obavještajnoj službi (SEBIN). Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika u objektima SEBIN-a. Osobito je sudjelovao u mučenjima te okrutnom, neljudskom i ponižavajućem postupanju prema pritvorenicima u El Helicoideu, SEBIN-ovu zatvoru, te bio odgovoran za ta djela.

27.9.2019.

▼M5

22.

Alexis Enrique Escalona Marrero

Datum rođenja: 12. listopada 1962.

Spol: muški

Vršitelj dužnosti voditelja Nacionalnog ureda za suzbijanje organiziranog kriminala i financiranja terorizma (ONDOFT). Nacionalni zapovjednik Nacionalnog zapovjedništva za suzbijanje iznuda i otmica (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)) između 2014. i 2017. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika koja su pod njegovim zapovjedništvom počinili članovi CONAS-a. Također odgovoran za represiju civilnog društva koju su pod njegovim zapovjedništvom proveli članovi CONAS-a.

27.9.2019.

23.

Rafael Antonio Franco Quintero

Datum rođenja: 14. listopada 1973.

Broj osobne iskaznice: V-11311672

Spol: muški

Agent u Bolivarijanskoj nacionalnoj obavještajnoj službi (SEBIN). Voditelj istraga Glavne uprave vojne protuobavještajne službe (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) najmanje između 2017. i prosinca 2018. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika u objektima DGCIMA-a koja su pod njegovim zapovjedništvom počinili članovi DGCIMA-a. Također odgovoran za represiju civilnog društva i demokratske oporbe koju su pod njegovim zapovjedništvom proveli članovi DGCIM-a. Povezan sa smrću kapetana Acoste.

27.9.2019.

24.

Alexander Enrique Granko Arteaga

Datum rođenja: 25. ožujka 1981.

Broj osobne iskaznice: V-14970215

Spol: muški

Voditelj (direktor) odjela za posebne poslove (DAE) Glavne uprave vojne protuobavještajne službe (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile koja je uzrokovala smrt i ozljede te zlostavljanje pritvorenika u objektima DGCIMA-a koja su počinili on i službenici pod njegovim zapovjedništvom. Također odgovoran za represiju civilnog društva koju su pod njegovim zapovjedništvom proveli članovi DGCIM-a te je izravno sudjelovao u toj represiji. Povezan sa smrću kapetana Acoste.

27.9.2019.

25.

Hannover Esteban Guerrero Mijares

Datum rođenja: 14. siječnja 1971.

Spol: muški

Voditelj istraga u Glavnoj upravi vojne protuobavještajne službe (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) najmanje između travnja 2019. i kolovoza 2019. Kao voditelj istraga nadzirao je objekt DGCIM-a u Boleiti. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika koja su počinili on i službenici pod njegovim zapovjedništvom, osobito u Boleiti. Povezan sa smrću kapetana Acoste.

27.9.2019.

▼B
PRILOG II.

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 7. stavka 2.( 1 ) Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).

( 2 ) Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Top