EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0759-20161014

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/759 оd 28. travnja 2016. o izradi popisâ trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja iz kojih države članice odobravaju unos u Uniju određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, o utvrđivanju zahtjeva za certifikaciju te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i stavljanju izvan snage Odluke 2003/812/EZ (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/759/2016-10-14

2016R0759 — HR — 14.10.2016 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/759

оd 28. travnja 2016.

o izradi popisâ trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja iz kojih države članice odobravaju unos u Uniju određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, o utvrđivanju zahtjeva za certifikaciju te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i stavljanju izvan snage Odluke 2003/812/EZ

(Tekst značajan za EGP)

( L 126 14.5.2016, 13)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1793 оd 10. listopada 2016.

  L 274

48

11.10.2016
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/759

оd 28. travnja 2016.

o izradi popisâ trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja iz kojih države članice odobravaju unos u Uniju određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, o utvrđivanju zahtjeva za certifikaciju te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i stavljanju izvan snage Odluke 2003/812/EZ

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE 1.

UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 1.

Popis trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja

U odgovarajućim dijelovima Priloga I. utvrđene su treće zemlje, dijelovi trećih zemalja i državna područja iz kojih države članice odobravaju uvoz sljedećih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi:

(a) žablji kraci, dio I.;

(b) puževi, dio II.;

(c) želatina i kolagen, dio III.;

(d) sirovine za proizvodnju želatine i kolagena, dio IV.;

(e) obrađene sirovine za proizvodnju želatine i kolagena, dio V.;

(f) med, matična mliječ i drugi proizvodi apikulture, dio VI.;

(g) sljedeći visokorafinirani proizvodi, dio VII.:

i. kondroitin sulfat;

ii. hijaluronska kiselina;

iii. drugi hidrolizirani proizvodi od hrskavice;

iv. hitosan;

v. glukozamin;

vi. sirila;

vii. želatine od ribljeg mjehura;

viii. aminokiseline koje su odobrene kao prehrambeni aditivi u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

Članak 2.

Uzorci certifikata

1.  Uzorci certifikata za uvoz u Uniju proizvoda iz članka 1. utvrđeni su u Prilogu II. kako slijedi:

(a) žablji kraci, dio I.;

(b) puževi, dio II.;

(c) želatina, dio III.;

(d) kolagen, dio IV.;

(e) sirovine za proizvodnju želatine i kolagena, dio V.;

(f) obrađene sirovine za proizvodnju želatine i kolagena, dio VI.;

(g) med, matična mliječ i drugi proizvodi apikulture, dio VII.;

(h) sljedeći visokorafinirani proizvodi, dio VIII.:

i. kondroitin sulfat;

ii. hijaluronska kiselina;

iii. drugi hidrolizirani proizvodi od hrskavice;

iv. hitosan;

v. glukozamin;

vi. sirila;

vii. želatine od ribljeg mjehura;

viii. aminokiseline koje su odobrene kao prehrambeni aditivi u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008.

Ti se certifikati moraju ispuniti u skladu s objašnjenjima iz Priloga IV. i napomenama u odgovarajućem certifikatu.

2.  Mogu se upotrebljavati elektroničko certificiranje i drugi sustavi o kojima su se dogovorile Unija i predmetna treća zemlja.POGLAVLJE 2.

PROVOZ ODREĐENIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 3.

Popis trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja

Treće zemlje, dijelovi trećih zemalja i državna područja iz kojih države članice odobravaju provoz kroz Uniju sirovina i obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena namijenjenih prehrani ljudi koje su na putu u neku treću zemlju, bilo izravnim provozom ili nakon skladištenja u Uniji u skladu s člankom 12. stavkom 4. i člankom 13. Direktive Vijeća 97/78/EZ ( 2 ), utvrđene su u dijelu IV., odnosno dijelu V. Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Uzorak certifikata

1.  Uzorak certifikata za provoz kroz Uniju sirovina i obrađenih sirovina iz članka 3. utvrđen je u Prilogu III.

Taj se certifikat mora ispuniti u skladu s napomenama iz Priloga IV. i u odgovarajućem certifikatu.

2.  Mogu se upotrebljavati elektroničko certificiranje i drugi sustavi usklađeni na razini Unije.

Članak 5.

Odstupanje za provoz kroz Latviju, Litvu i Poljsku

1.  Odstupajući od članka 3., odobrava se provoz cestom ili željeznicom između posebnih graničnih inspekcijskih postaja u Latviji, Litvi i Poljskoj navedenih i označenih posebnom bilješkom 13. u Prilogu I. Odluci Komisije 2009/821/EZ ( 3 ) za pošiljke sirovina ili obrađenih sirovina iz članka 3. ove Uredbe koje dolaze iz Rusije ili su na putu u nju, izravno ili preko neke druge treće zemlje, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) pošiljku je službeni veterinar na ulaznoj graničnoj inspekcijskoj postaji zapečatio serijski numeriranom plombom;

(b) na dokumente priložene uz pošiljku, kako je predviđeno člankom 7. Direktive 97/78/EZ, službeni veterinar na ulaznoj graničnoj inspekcijskoj postaji na svaku stranicu stavio je žig s tekstom „Samo za provoz u Rusiju kroz EU”;

(c) ispunjeni su postupovni zahtjevi predviđeni člankom 11. Direktive 97/78/EZ;

(d) potvrđuje se da je pošiljka prihvatljiva za provoz na temelju zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku koji izdaje službeni veterinar na ulaznoj graničnoj inspekcijskoj postaji.

2.  Pošiljke iz stavka 1. ne smiju se istovariti ili uskladištiti u Uniji kako je navedeno u članku 12. stavku 4. odnosno članku 13. Direktive 97/78/EZ.

3.  Nadležno tijelo provodi redovite revizije kako bi se osiguralo da broj pošiljki iz stavka 1. i odgovarajuća količina proizvoda koji napuštaju Uniju odgovara broju i količinama koji su uneseni u Uniju.POGLAVLJE 3.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Izmjena

Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 2074/2005 mijenja se kako slijedi:

1. U odjeljku I. brišu se poglavlja I., II., III. i VI.

2. Brišu se dodaci I., II., III. i VI.

Članak 7.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2003/812/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 8.

Prijelazne odredbe

Pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla za koje su izdani relevantni certifikati u skladu s Uredbom (EZ) br. 2074/2005 mogu se i dalje unositi u Uniju ako je certifikat potpisan prije 3. prosinca 2016.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Popis trećih zemalja, dijelova trećih zemalja i državnih područja iz članka 1.

DIO I.

ŽABLJI KRACI

Treće zemlje i državna područja navedeni u stupcu „Zemlje” u Prilogu II. Odluci 2006/766/EZ, osim onih za koje je u stupcu „Ograničenja” u tom Prilogu navedeno ograničenje, te sljedeće zemlje ili državna područja:OZNAKA ISO ZEMLJE

ZEMLJA / DRŽAVNO PODRUČJE

MK (1)

bivša jugoslavenska republika Makedonija

(1)   Bivša jugoslavenska republika Makedonija; privremena oznaka kojom se ni na koji način ne prejudicira konačna nomenklatura za tu zemlju, koja će se odrediti nakon završetka pregovora koji se na tu temu trenutačno vode pri Ujedinjenim narodima.

DIO II.

PUŽEVI

Treće zemlje i državna područja navedeni u stupcu „Zemlje” u Prilogu II. Odluci 2006/766/EZ, osim onih za koje je u stupcu „Ograničenja” u tom Prilogu navedeno ograničenje, te sljedeće zemlje / državna područja:OZNAKA ISO ZEMLJE

ZEMLJA / DRŽAVNO PODRUČJE

MD

Moldova

MK (1)

bivša jugoslavenska republika Makedonija

SY

Sirija

(1)   Bivša jugoslavenska republika Makedonija; privremena oznaka kojom se ni na koji način ne prejudicira konačna nomenklatura za tu zemlju, koja će se odrediti nakon završetka pregovora koji se na tu temu trenutačno vode pri Ujedinjenim narodima.

DIO III.

ŽELATINA I KOLAGEN NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI

ODJELJAK A

Želatina i kolagen proizvedeni od uzgojenih i divljih goveda, ovaca, koza, svinja i konja:

Treće zemlje i državna područja navedeni u dijelu 1. stupcu 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 te sljedeće zemlje ili državna područja:OZNAKA ISO ZEMLJE

ZEMLJA / DRŽAVNO PODRUČJE

KR

Republika Koreja

MY

Malezija

PK

Pakistan

TW

Tajvan

▼M1

ODJELJAK B

Želatina i kolagen dobiveni od peradi, uključujući bezgrebenke i pernatu divljač

Treće zemlje i državna područja navedeni u dijelu 1. stupcu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 te sljedeće zemlje ili državna područja:OZNAKA ISO ZEMLJE

ZEMLJA/DRŽAVNO PODRUČJE

TW

Tajvan

▼B

ODJELJAK C

Želatina i kolagen dobiveni od proizvoda ribarstva:

Sve treće zemlje i državna područja navedeni u stupcu „Zemlje” u Prilogu II. Odluci 2006/766/EZ, bez obzira na to je li u stupcu „Ograničenja” u tom Prilogu navedeno ograničenje.

ODJELJAK D

Želatina i kolagen dobiveni od leporida i divljih kopnenih sisavaca koji nisu navedeni u odjeljku A:

Treće zemlje navedene u dijelu 1. stupcu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009.

DIO IV.

SIROVINE ZA PROIZVODNJU ŽELATINE I KOLAGENA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

ODJELJAK A

Sirovine od uzgojenih i divljih goveda, ovaca, koza, svinja i konja:

Treće zemlje, državna područja i njihovi dijelovi navedeni u dijelu 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 iz kojih je odobren unos u Uniju te kategorije svježeg mesa odgovarajuće vrste kako je navedeno u tom dijelu tog Priloga, osim ako je takav unos ograničen dopunskim jamstvima A ili F kako su navedena u stupcu 5.

ODJELJAK B

Sirovine od peradi, uključujući bezgrebenke i pernatu divljač

Treće zemlje, dijelovi trećih zemalja i državna područja navedeni u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 iz kojih je odobren uvoz svježeg mesa peradi odgovarajuće vrste kako je navedeno u tom dijelu tog Priloga.

ODJELJAK C

Sirovine od proizvoda ribarstva

Treće zemlje i državna područja navedeni u stupcu „Zemlje” u Prilogu II. Odluci 2006/766/EZ, podložno ograničenjima iz stupca „Ograničenja” u tom Prilogu.

ODJELJAK D

Sirovine od leporida i divljih kopnenih sisavaca koji nisu navedeni u odjeljku A:

Treće zemlje navedene u dijelu 1. stupcu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009 iz kojih je odobren uvoz svježeg mesa odgovarajuće vrste kako je navedeno u tom dijelu tog Priloga.

DIO V.

OBRAĐENE SIROVINE ZA PROIZVODNJU ŽELATINE I KOLAGENA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

ODJELJAK A

Obrađene sirovine od uzgojenih i divljih goveda, ovaca, koza, svinja i konja

Treće zemlje i državna područja i njihovi dijelovi navedeni u dijelu 1. stupcu 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 te sljedeće zemlje ili državna područja:OZNAKA ISO ZEMLJE

ZEMLJA / DRŽAVNO PODRUČJE

KR

Republika Koreja

MY

Malezija

PK

Pakistan

TW

Tajvan

▼M1

ODJELJAK B

Obrađene sirovine od peradi, uključujući bezgrebenke i pernatu divljač

Treće zemlje i državna područja navedeni u dijelu 1. stupcu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 te sljedeće zemlje ili državna područja:OZNAKA ISO ZEMLJE

ZEMLJA/DRŽAVNO PODRUČJE

TW

Tajvan

▼B

ODJELJAK C

Obrađene sirovine od proizvoda ribarstva

Sve treće zemlje i državna područja navedeni u stupcu „Zemlje” u Prilogu II. Odluci 2006/766/EZ, bez obzira na to je li u stupcu „Ograničenja” u tom Prilogu navedeno ograničenje.

ODJELJAK D

Obrađene sirovine od leporida i divljih kopnenih sisavaca koji nisu navedeni u odjeljku A

Treće zemlje navedene u dijelu 1. stupcu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009.

ODJELJAK E

Obrađene sirovine navedene u odjeljku XIV. poglavlju I. točki 4. podtočki (b) iii. i odjeljku XV. poglavlju I. točki 4. podtočki (b) iii. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004

Treće zemlje, dijelovi trećih zemalja i državna područja navedeni u dijelu IV. ovog Priloga.

DIO VI.

MED, MATIČNA MLIJEČ I DRUGI PROIZVODI APIKULTURE NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI

Treće zemlje i državna područja navedeni u stupcu „Država” u Prilogu Odluci Komisije 2011/163/EU ( 4 ) i označeni znakom „X” u stupcu „Med” u tom Prilogu.

DIO VII.

VISOKORAFINIRANI KONDROITIN SULFAT, HIJALURONSKA KISELINA, DRUGI HIDROLIZIRANI PROIZVODI OD HRSKAVICE, HITOSAN, GLUKOZAMIN, SIRILA, ŽELATINE OD RIBLJEG MJEHURA I AMINOKISELINE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI

(a) Kad je riječ o sirovinama dobivenima od papkara, uključujući konje, treće zemlje i državna područja navedeni u dijelu 1. stupcu 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 te sljedeće zemlje ili državna područja:OZNAKA ISO ZEMLJE

ZEMLJA / DRŽAVNO PODRUČJE

KR

Republika Koreja

MY

Malezija

PK

Pakistan

TW

Tajvan

(b) Kad je riječ o sirovinama dobivenima od proizvoda ribarstva, sve treće zemlje i državna područja navedeni u stupcu „Zemlje” u Prilogu II. Odluci 2006/766/EZ, bez obzira na to je li u stupcu „Ograničenja” u tom Prilogu navedeno ograničenje.

(c) Kad je riječ o sirovinama dobivenima od peradi, treće zemlje i državna područja navedeni u dijelu 1. stupcu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008.
PRILOG II.

Uzorci certifikata iz članka 2.

DIO I.

UZORAK CERTIFIKATA ZA UVOZ RASHLAĐENIH, ZAMRZNUTIH ILI PRIPREMLJENIH ŽABLJIH KRAKOVA NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI

image

image

image

DIO II.

UZORAK CERTIFIKATA ZA UVOZ RASHLAĐENIH, ZAMRZNUTIH, OČIŠĆENIH OD LJUŠTURE, SKUHANIH, PRIPREMLJENIH ILI KONZERVIRANIH PUŽEVA NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI

image

image

image

DIO III.

UZORAK CERTIFIKATA ZA UVOZ ŽELATINE NAMIJENJENE PREHRANI LJUDI

image

image

image

image

image

DIO IV.

UZORAK CERTIFIKATA ZA UVOZ KOLAGENA NAMIJENJENOG PREHRANI LJUDI

image

image

image

image

image

DIO V.

UZORAK CERTIFIKATA ZA UVOZ SIROVINA ZA PROIZVODNJU ŽELATINE/KOLAGENA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI ( 5 )

image

image

image

image

image

image

image

DIO VI.

UZORAK CERTIFIKATA ZA UVOZ OBRAĐENIH SIROVINA ZA PROIZVODNJU ŽELATINE/KOLAGENA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

image

image

image

image

image

image

DIO VII.

UZORAK CERTIFIKATA ZA UVOZ MEDA, MATIČNE MLIJEČI I DRUGIH PROIZVODA APIKULTURE NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

image

image

image

DIO VIII.

UZORAK CERTIFIKATA ZA UVOZ VISOKORAFINIRANOG KONDROITIN SULFATA, HIJALURONSKE KISELINE, DRUGIH HIDROLIZIRANIH PROIZVODA OD HRSKAVICE, HITOSANA, GLUKOZAMINA, SIRILA, ŽELATINE OD RIBLJEG MJEHURA I AMINOKISELINA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

image

image

image
PRILOG III.

UZORAK CERTIFIKATA ZA PROVOZ KROZ UNIJU, BILO IZRAVNI ILI NAKON SKLADIŠTENJA, SIROVINA ILI OBRAĐENIH SIROVINA ZA PROIZVODNJU ŽELATINE/KOLAGENA NAMIJENJENIH PREHRANI LJUDI

image

image

image

image
PRILOG IV.

NAPOMENE ZA ISPUNJAVANJE CERTIFIKATA

(iz članka 2. stavka 1. i članka 4. stavka 1.)

(a) Certifikate izdaje treća zemlja izvoznica na temelju uzoraka iz priloga II. i III. u skladu s formatom uzorka koji odgovara predmetnim proizvodima životinjskog podrijetla.

Certifikati prema redoslijedu označenom brojevima u uzorku sadržavaju potvrde koje se zahtijevaju za sve treće zemlje i, ovisno o slučaju, dopunska jamstva koja se zahtijevaju za treću zemlju izvoznicu ili njezin dio.

Ako država članica odredišta za predmetne proizvode životinjskog podrijetla uvede dodatne zahtjeve certificiranja, i potvrde kojima se potvrđuje da su ti zahtjevi ispunjeni uključuju se u izvorni uzorak certifikata.

(b) Ako je u uzorku certifikata navedeno da se određene izjave zadržavaju prema potrebi, službena osoba nadležna za certificiranje nerelevantne izjave može precrtati i parafirati te na njih udariti pečat odnosno može ih u potpunosti izbrisati iz certifikata.

(c) Za proizvode životinjskog podrijetla koji se izvoze s jednog ili više područja odnosno iz jedne ili više zona iste zemlje izvoznice navedenih ili spomenutih u Prilogu I. i koji se šalju na isto odredište i prevoze u istom željezničkom vagonu, kamionu, avionu ili brodu mora se osigurati poseban i jedinstven certifikat.

(d) Izvornik svakog certifikata sastoji se od jednog lista papira koji se ispunjava s obje strane ili, ako je potrebno više teksta, on mora biti u takvom obliku da svi potrebni listovi budu spojeni u jednu nedjeljivu cjelinu.

(e) Certifikat mora biti sastavljen barem na jednom službenom jeziku države članice granične inspekcijske postaje na kojoj pošiljka ulazi u EU te barem na jednom službenom jeziku odredišne države članice. Međutim, te države članice mogu odobriti certifikat sastavljen na službenom jeziku neke druge države članice kojemu je, prema potrebi, priložen službeni prijevod.

(f) Ako se zbog identifikacije stavki u pošiljci (tablica u točki I.28 uzorka veterinarskog certifikata) uz certifikat prilažu dodatni listovi papira, i oni se smatraju dijelom izvornika certifikata ako se na svakoj stranici nalazi potpis i pečat službene osobe nadležne za certificiranje.

(g) Ako certifikat zajedno s dodatnim listovima papira iz točke (f) sadržava više od jedne stranice, na dnu svake stranica mora biti naveden broj u obliku „(broj stranice) od (ukupni broj stranica)”, a na vrhu stranice mora biti naveden referentni broj certifikata koji je dodijelilo nadležno tijelo.

(h) Izvornik certifikata mora ispuniti i potpisati službeni veterinar ili drugi imenovani službeni inspektor ako je tako propisano u uzorku veterinarskog certifikata. Nadležna tijela treće zemlje izvoznice dužna su osigurati da se poštuju načela certificiranja jednakovrijedna načelima utvrđenima u Direktivi 96/93/EZ ( 6 ).

Boja potpisa mora se razlikovati od boje tiska. To se primjenjuje i na pečat, osim reljefnog i vodenog žiga.

(i) Referentni broj certifikata iz rubrika I.2 i II.a. mora izdati nadležno tijelo.( 1 ) Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31.12.2008., str. 16.).

( 2 ) Direktiva Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (SL L 24, 30.1.1998., str. 9.).

( 3 ) Odluka Komisije 2009/821/EZ od 28. rujna 2009. o sastavljanju popisa odobrenih graničnih inspekcijskih postaja, o utvrđivanju određenih pravila o inspekcijskim pregledima koje provode veterinarski stručnjaci Komisije te o utvrđivanju veterinarskih jedinica u okviru Traces-a (SL L 296, 12.11.2009., str. 1.).

( 4 ) Odluka Komisije 2011/163/EU od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (SL L 70, 17.3.2011., str. 40.).

( 5 ) Osim ako su obuhvaćene dijelom VI.

( 6 ) Direktiva Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o izdavanju certifikata za životinje i proizvode životinjskog podrijetla (SL L 13, 16.1.1997., str. 28.).

Top