EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0589-20190731

Consolidated text: Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/2019-07-31

02016R0589 — HR — 31.07.2019 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2016/589 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. travnja 2016.

o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013

(Tekst značajan za EGP)

( L 107 22.4.2016, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2019/1149 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019.

  L 186

21

11.7.2019
▼B

UREDBA (EU) 2016/589 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. travnja 2016.

o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom uspostavlja se okvir za suradnju za olakšavanje ostvarivanja slobode kretanja radnika unutar Unije u skladu s člankom 45. UFEU-a, utvrđivanjem načela i pravila o:

▼M1

(a) organiziranju mreže EURES između Komisije, Europskog nadzornog tijela za rad i država članica;

(b) suradnji između Komisije, Europskog nadzornog tijela za rad i država članica u području razmjene relevantnih dostupnih podataka o slobodnim radnim mjestima, molbama za posao i životopisima;

▼B

(c) mjerama država članica i između država članica za postizanje ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada, s ciljem postizanja visokog stupnja kvalitetnog zapošljavanja;

(d) funkcioniranju mreže EURES, uključujući suradnju sa socijalnim partnerima i sudjelovanje drugih dionika;

(e) uslugama podrške mobilnosti povezanim s djelovanjem mreže EURES koje se trebaju pružati radnicima i poslodavcima, promičući tako i mobilnost na pravičnoj osnovi;

▼M1

(f) promicanju mreže EURES na razini Unije učinkovitim komunikacijskim mjerama koje poduzimaju Komisija, Europsko nadzorno tijelo za rad i države članice.

▼B

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na države članice i građane Unije, ne dovodeći u pitanje članke 2. i 3. Uredbe (EU) br. 492/2011.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „javne službe za zapošljavanje” ili „JSZ-ovi” znači organizacije država članica, kao dio mjerodavnih ministarstava, javnih tijela ili društava na koja se primjenjuje javno pravo, odgovorne za provedbu aktivnih politika za tržište rada i pružanje kvalitetnih usluga zapošljavanja u javnom interesu;

2. „službe za zapošljavanje” znači pravni subjekt koji zakonito posluje u državi članici i pruža usluge radnicima koji traže zaposlenje te poslodavcima koji žele zaposliti radnike;

3. „slobodno radno mjesto” znači ponuda za zaposlenje kojom se uspješnom kandidatu omogućuje zasnivanje radnog odnosa kojim se takav kandidat kvalificira kao radnik za potrebe članka 45. UFEU-a;

4. „popunjavanje slobodnih radnih mjesta” znači razmjena informacija i obrada slobodnih radnih mjesta, molbi za posao i životopisa;

5. „zajednička IT platforma” znači IT infrastruktura i povezane platforme uspostavljene na razini Unije u svrhu transparentnosti i popunjavanja slobodnih radnih mjesta u skladu s ovom Uredbom;

6. „pogranični radnik” znači radnik koji obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u državi članici i koja boravi u drugoj državi članici u koju se taj radnik u pravilu vraća dnevno ili najmanje jednom tjedno;

7. „prekogranično partnerstvo EURES” znači grupacija članova ili partnera EURES-a i, ako je relevantno, drugih dionika izvan mreže EURES, s namjerom dugotrajne suradnje u regionalnim strukturama, uspostavljena u pograničnim regijama između: službi za zapošljavanje na regionalnoj, lokalnoj i, prema potrebi, nacionalnoj razini; socijalnih partnera; i, ako je relevantno, drugih dionika iz najmanje dvije države članice ili države članice i još jedne zemlje koja sudjeluje u instrumentima Unije kojima je cilj podupirati mrežu EURES;

▼M1

8. „Europsko nadzorno tijelo za rad” znači tijelo osnovano na temelju Uredbe (EU) 2019/1149 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

▼B

Članak 4.

Dostupnost

1.  Usluge iz okvira ove Uredbe dostupne su svim radnicima i poslodavcima širom Unije uz poštovanje načela jednakog postupanja.

▼M1

2.  Osigurava se dostupnost informacija s portala EURES i usluga podrške na nacionalnoj razini osobama s invaliditetom. Komisija, Europski koordinacijski ured te članovi i partneri EURES-a određuju načine na koje bi to, s obzirom na svoje obveze, osigurali.

▼BPOGLAVLJE II.

PONOVNA USPOSTAVA MREŽE EURES

Članak 5.

Ponovna uspostava mreže EURES

1.  Ponovno se uspostavlja mreža EURES.

2.  Ovom se Uredbom zamjenjuje regulatorni okvir o EURES-u kako je utvrđen u poglavlju II. Uredbe (EU) br. 492/2011 i Provedbenoj odluci 2012/733/EU donesenoj na temelju članka 38. te Uredbe.

Članak 6.

Ciljevi mreže EURES

Mreža EURES u okviru područja svojih aktivnosti doprinosi sljedećim ciljevima:

(a) olakšavanju ostvarivanja prava dodijeljenih člankom 45. UFEU-a i Uredbom (EU) br. 492/2011;

(b) provođenju koordinirane strategije zapošljavanja, a posebno promicanju kvalificirane, obrazovane i prilagodljive radne snage u skladu s člankom 145. UFEU-a;

(c) poboljšanju funkcioniranja, koheziji i integraciji tržišta rada u Uniji, među ostalim na prekograničnoj razini;

(d) promicanju dobrovoljne zemljopisne i profesionalne mobilnosti u Uniji, među ostalim u pograničnim regijama, na pravičnoj osnovi i u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom i praksom;

(e) podupiranju prijelaza na tržište rada, čime se promiču društveni ciljevi i ciljevi zaposlenosti iz članka 3. UEU-a.

Članak 7.

Sastav mreže EURES

1.  Mreža EURES obuhvaća sljedeće kategorije organizacije:

▼M1

(a) Europski koordinacijski ured, koji se osniva pri Europskom nadzornom tijelu za rad i koji je nadležan za pružanje pomoći mreži EURES u obavljanju njezinih aktivnosti;

▼B

(b) nacionalne koordinacijske urede odgovorne za primjenu ove Uredbe u dotičnoj državi članici, koje imenuju države članice i koji mogu biti njihovi JSZ-ovi;

(c) članove EURES-a, i to:

i. JSZ-ove koje su imenovale države članice u skladu s člankom 10.; i

ii. organizacije koje su primljene u skladu s člankom 11. ili, tijekom prijelaznog razdoblja, u skladu s člankom 40., za pružanje podrške na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, među ostalim na prekograničnoj osnovi, za usluge popunjavanja slobodnih radnih mjesta i podrške za radnike i poslodavce;

(d) partnere EURES-a koji su organizacije primljene u skladu s člankom 11. a posebno njegovim stavcima 2. i 4. ili, tijekom prijelaznog razdoblja, u skladu s člankom 40., za pružanje podrške na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, među ostalim na prekograničnoj osnovi, za usluge popunjavanja slobodnih radnih mjesta ili podrške za radnike i poslodavce;

▼M1

(e) Komisiju.

▼B

2.  Organizacije socijalnih partnera mogu postati dio mreže EURES kao njezini članovi ili partneri u skladu s člankom 11.

Članak 8.

Nadležnosti Europskog koordinacijskog ureda

1.   ►M1  Europski koordinacijski ured pomaže mreži EURES u obavljanju njezinih aktivnosti, posebno razvijanjem i provedbom, u bliskoj suradnji s nacionalnim koordinacijskim uredima i Komisijom, sljedećih aktivnosti: ◄

(a) oblikovanje dosljednog okvira i pružanja aktivnosti horizontalne potpore u korist mreže EURES, uključujući:

▼M1

i. kao vlasnik sustava portala EURES i povezanih IT usluga, definiranje potreba korisnika i poslovnih zahtjeva koje treba dostaviti Komisiji radi funkcioniranja i razvoja portala, uključujući sustave i postupke za razmjenu slobodnih radnih mjesta, molbi za posao, životopisa i popratne dokumentacije te drugih informacija, u suradnji s drugim relevantnim informativnim i savjetodavnim službama ili mrežama te inicijativama u Uniji;

▼B

ii. informacijske i komunikacijske aktivnosti u vezi s mrežom EURES;

iii. zajednički program osposobljavanja i trajnog stručnog usavršavanja za osoblje članova i partnera EURES-a i nacionalnih koordinacijskih ureda, uz osiguravanje potrebne stručnosti;

iv. obavljanje funkcije službe za pomoć osoblju članova i partnera EURES-a i nacionalnih koordinacijskih ureda, posebno osoblju koje je u izravnom kontaktu s radnicima i poslodavcima;

v. olakšavanje umrežavanja, razmjene najbolje prakse i uzajamnog učenja u okviru mreže EURES;

(b) analiza zemljopisne i profesionalne mobilnosti, uzimajući u obzir različite situacije u državama članicama;

(c) razvoj odgovarajuće strukture za suradnju i popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Uniji u području naukovanja i pripravništva, u skladu s ovom Uredbom.

▼M1

2.  Europskim koordinacijskim uredom upravlja Europsko nadzorno tijelo za rad. Europski koordinacijski ured uspostavlja redoviti dijalog s predstavnicima socijalnih partnera na razini Unije.

3.  Europski koordinacijski ured nakon savjetovanja s Koordinacijskom skupinom iz članka 14. i Komisijom izrađuje svoje višegodišnje programe rada.

▼B

Članak 9.

Nadležnosti nacionalnih koordinacijskih ureda

1.  Države članice imenuju nacionalne koordinacijske urede u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b). Države članice obavješćuju Europski koordinacijski ured o tim imenovanjima.

2.  Svaki nacionalni koordinacijski ured nadležan je za:

(a) organizaciju rada povezanog s mrežom EURES u državi članici, kao i za osiguravanje koordiniranog prijenosa informacija jedinstvenim koordiniranim kanalom o slobodnim radnim mjestima, molbama za posao i životopisima na portal EURES u skladu s člankom 17.;

▼M1

(b) suradnju s Komisijom, Europskim nadzornim tijelom za rad i državama članicama u popunjavanju slobodnih radnih mjesta u okviru određenom poglavljem III.;

▼B

(c) pružanje svih dostupnih informacija Europskom koordinacijskom uredu o nepodudaranjima između broja prijavljenih slobodnih radnih mjesta i ukupnog broja slobodnih radnih mjesta na nacionalnoj razini;

(d) koordinaciju mjera unutar dotične države članice i zajedno s drugim državama članicama u skladu s poglavljem V.

3.  Svaki nacionalni koordinacijski ured na nacionalnoj razini organizira provedbu aktivnosti horizontalne potpore koju pruža Europski koordinacijski ured u skladu s člankom 8., ako je potrebno u bliskoj suradnji s Europskim koordinacijskim uredom i drugim nacionalnim koordinacijskim uredima. Te aktivnosti horizontalne potpore osobito uključuju:

(a) za potrebe objave, posebno na portalu EURES, prikupljanje i provjeru ažuriranih informacija o članovima i partnerima EURES-a koji djeluju na njihovu državnom području, o njihovim aktivnostima i opsegu usluga podrške koje pružaju radnicima i poslodavcima;

(b) pružanje usluga prethodnog osposobljavanja u vezi s aktivnošću EURES-a te odabir osoblja za sudjelovanje u zajedničkom programu osposobljavanja i u uzajamnim aktivnostima učenja;

(c) prikupljanje i analizu podataka vezanih za članke 31. i 32.

4.  Za potrebe objave, posebno na portalu EURES, u interesu radnika i poslodavaca, svaki nacionalni koordinacijski ured pruža, redovito ažurira i pravovremeno širi informacije i smjernice dostupne na nacionalnoj razini o stanju u državi članici u vezi sa:

(a) životnim uvjetima i uvjetima rada, uključujući opće informacije o socijalnoj sigurnosti i plaćanju poreza;

(b) relevantnim administrativnim postupcima u vezi sa zapošljavanjem i o pravilima koja se primjenjuju na radnike nakon zasnivanja radnog odnosa;

(c) njezinim nacionalnim regulatornim okvirom za naukovanja i pripravništva te postojećim pravilima i instrumentima Unije;

(d) ne dovodeći u pitanje članak 17. stavak 2. točku (b), pristupom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju;

(e) situacijom pograničnih radnika, posebno u pograničnim regijama;

(f) općenito pomoći nakon zapošljavanja te informacijama o tome gdje se može dobiti takva pomoć unutar mreže i, ako su takve informacije dostupne, izvan mreže.

Prema potrebi, nacionalni koordinacijski uredi mogu staviti na raspolaganje i širiti informacije u suradnji s drugim informativnim i savjetodavnim službama i mrežama i odgovarajućim tijelima na nacionalnoj razini, uključujući one iz članka 4. Direktive 2014/54/EU.

5.  Nacionalni koordinacijski uredi razmjenjuju informacije o mehanizmima i standardima iz članka 17. stavka 5. te o standardima o sigurnosti podataka i zaštiti podataka koji su važni za zajedničku IT platformu. Oni surađuju međusobno i s Europskim koordinacijskim uredom, posebno u slučaju pritužbi i slobodnih radnih mjesta za koja se smatra da nisu u skladu s tim standardima u okviru nacionalnog prava.

6.  Svaki nacionalni koordinacijski ured pruža opću podršku članovima i partnerima EURES-a u području suradnje s njihovim partnerima EURES-a u drugim državama članicama, uključujući savjetovanje članova i partnera EURES-a u vezi s rješavanjem pritužbi povezanih s EURES-ovim slobodnim radnim mjestima i zapošljavanjem, kao i u vezi sa suradnjom s relevantnim javnim tijelima. Ako raspolaže takvim podacima, nacionalni koordinacijski ured Europskom koordinacijskom uredu šalje ishode postupaka povodom pritužbi.

7.  Nacionalni koordinacijski ured promiče suradnju s dionicima, kao što su socijalni partneri, službe za profesionalno usmjeravanje, ustanove za strukovno osposobljavanje ili institucije visokog obrazovanja, trgovačke komore, socijalne službe i organizacije koje predstavljaju osjetljive skupine na tržištu rada te organizacije uključene u programe naukovanja i pripravništva.

Članak 10.

Imenovanje JSZ-ova članovima EURES-a

1.  Države članice imenuju JSZ-ove relevantne za aktivnosti mreže EURES članovima EURES-a. Države članice obavješćuju Europski koordinacijski ured o tim imenovanjima. Zahvaljujući svojem imenovanju, ti JSZ-ovi imaju poseban status unutar mreže EURES.

2.  Države članice osiguravaju da JSZ-ovi kao članovi EURES-a poštuju sve obveze iz ove Uredbe i ispunjavaju barem one kriterije koji su navedeni u Prilogu I.

3.  JSZ može ispuniti svoje obveze člana EURES-a kroz organizacije koje djeluju pod nadležnošću JSZ-a na temelju delegiranja, korištenja vanjskih suradnika ili posebnih sporazuma.

Članak 11.

Primanje organizacija (koje nisu JSZ-ovi) za članove i partnere EURES-a

1.  Svaka država članica, bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije 13. svibnja 2018. uspostavlja sustav za primanje organizacija za članove i partnere EURES-a, praćenje njihovih aktivnosti i usklađenost s primjenjivim pravom kod primjene ove Uredbe i, prema potrebi, opoziv njihova primanja. Taj sustav mora biti transparentan, proporcionalan i u skladu s načelima jednakog postupanja prema organizacijama koje podnose prijavu za članstvo i zakonom te pruža pravna sredstva koja su dovoljna da se osigura učinkovita pravna zaštita.

2.  Za potrebe sustava iz stavka 1., države članice utvrđuju zahtjeve i kriterije za primanje članova i partnera EURES-a. Ti zahtjevi i kriteriji sadržavaju barem najmanje zajedničke kriterije utvrđene u Prilogu I. Države članice mogu utvrditi dodatne zahtjeve ili kriterije potrebne u svrhu ispravne primjene pravila koja se primjenjuju na rad službi za zapošljavanje i na učinkovito upravljanje politikama tržišta rada na njihovu državnom području.

3.  Organizacije koje zakonito djeluju u nekoj državi članici mogu podnijeti prijavu za članstvo u EURES-u, pod uvjetima iz ove Uredbe i u skladu sa sustavom iz stavka 1. Organizacija koja podnosi prijavu za članstvo u EURES-u u svojoj se prijavi obvezuje da će ispunjavati sve obveze koje se nameću članovima temeljem ove Uredbe, između ostalog da će obavljati sve zadaće iz članka 12. stavka 2. točaka (a), (b) i (c).

4.  Organizacija koja zakonito djeluje u nekoj državi članici može podnijeti prijavu da postane partner EURES-a pod uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi i u skladu sa sustavom iz stavka 1. koji je uspostavila država članica, ako propisno obrazloži da može ispuniti najviše dvije zadaće navedene u članku 12. stavku 2. točkama (a), (b) i (c), na temelju veličine svoje organizacije, financijskih sredstava, prirode usluga koje organizacija inače pruža ili organizacijske strukture, uključujući činjenicu da se radi o neprofitnoj organizaciji. Organizacija koja podnosi prijavu da postane partner EURES-a u svojoj se prijavi obvezuje da će ispunjavati sve opće obveze koje upućene svim partnerima EURES-a temeljem ove Uredbe i da će obavljati barem jednu od zadaća iz članka 12. stavka 2. točaka (a), (b) i (c).

5.  Države članice primaju organizacije koje podnose prijavu da postanu članovi ili partneri EURES-a ako one ispunjavaju primjenjive kriterije i zahtjeve iz stavaka 2., 3. i 4.

6.  Nacionalni koordinacijski uredi obavješćuju Europski koordinacijski ured o svojim nacionalnim sustavima iz stavka 1., uključujući dodatne kriterije i zahtjeve kako je navedeno u stavku 2., o članovima i partnerima EURES-a koji su primljeni u skladu s tim sustavom i o svakom slučaju u kojem je primanje odbijeno zbog neusklađenosti s odjeljkom 1. stavkom 1. Priloga I. Europski koordinacijski ured te informacije prosljeđuje drugim nacionalnim koordinacijskim uredima.

7.  Države članice opozivaju primanje članova i partnera EURES-a kada oni više ne ispunjavaju primjenjive kriterije ili zahtjeve iz stavaka 2., 3. i 4. Nacionalni koordinacijski uredi obavješćuju Europski koordinacijski ured o svakom opozivu takva primanja i razlogu takva opoziva. Europski koordinacijski ured te informacije prosljeđuje drugim nacionalnim koordinacijskim uredima.

8.  Komisija može, putem provedbenih akata, usvojiti predložak za opis nacionalnog sustava i postupaka za dijeljenje informacija o nacionalnim sustavima iz stavka 1. između država članica. Ti provedbeni akti donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 12.

Nadležnosti članova i partnera EURES-a

1.  Članovi i partneri EURES-a doprinose mreži EURES u pogledu zadaća za koje su imenovani u skladu s člankom 10. ili za koje su primljeni u skladu s člankom 11. stavcima 3. i 4., ili tijekom prijelaznog razdoblja, u skladu s člankom 40., te ispunjavaju svoje druge obveze u skladu s ovom Uredbom.

2.  Članovi EURES-a sudjeluju u mreži EURES, među ostalim obavljajući sljedeće zadaće, a partneri EURES-a sudjeluju u mreži EURES, među ostalim obavljajući barem jednu od sljedećih zadaća:

(a) doprinošenje bazi slobodnih radnih mjesta u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (a);

(b) doprinošenje bazi molbi za posao i životopisa u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (b);

(c) pružanje usluga podrške radnicima i poslodavcima u skladu s člancima 23. i 24., člankom 25. stavkom 1., člankom 26. i, ako je relevantno, člankom 27.

3.  Članovi EURES-a i, ako je primjenjivo, partneri EURES-a, za potrebe portala EURES, pružaju informacije o svim slobodnim radnim mjestima koja su javno dostupna kod njih, kao i sve molbe za posao i životopise, ako je radnik dao pristanak da se informacije objave i na portalu EURES u skladu s člankom 17. stavkom 3. Članak 17. stavak 1. drugi podstavak i članak 17. stavak 2. primjenjuju se na slobodna radna mjesta koja su javno dostupna putem članova EURES-a i, ako je primjenjivo, partnera EURES-a.

4.  Članovi i partneri EURES-a određuju jednu ili više kontaktnih točaka, kao što su uredi za posredovanje pri zapošljavanju, pozivni centri i samoposlužni alati u skladu s nacionalnim kriterijima, gdje radnici i poslodavci mogu dobiti pomoć u vezi s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta, pristup uslugama podrške, ili oboje, u skladu s ovom Uredbom. Kontaktne točke mogu se temeljiti i na programima razmjene osoblja, upućivanju časnika za vezu ili mogu uključivati zajedničke agencije za posredovanje pri zapošljavanju.

5.  Članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a osiguravaju da kontaktne točke koje su odredili jasno navedu opseg usluga podrške koje pružaju radnicima i poslodavcima.

6.  U skladu s načelom proporcionalnosti države članice mogu putem svojih nacionalnih koordinacijskih ureda zahtijevati od članova i partnera EURES-a da doprinesu:

(a) prikupljanju informacija i smjernica koje treba objaviti na portalu EURES-a kako je navedeno u članku 9. stavku 4.;

(b) razmjeni informacija kako je navedeno u članku 30.;

(c) ciklusu pripreme programa kako je navedeno u članku 31.;

(d) prikupljanju podataka kako je navedeno u članku 32.

Članak 13.

Zajedničke nadležnosti

Sve organizacije koje sudjeluju u mreži EURES nastoje, u skladu sa svojim ulogama i nadležnostima te u bliskoj međusobnoj suradnji, aktivno promicati mogućnosti koje nudi mobilnost radne snage u Uniji i nastoje poticati načine i sredstva kojima bi se radnicima i poslodavcima omogućilo da uživaju mobilnost na pravičnoj osnovi i iskoriste te mogućnosti na razini Unije, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, među ostalim i na prekograničnoj osnovi.

Članak 14.

Koordinacijska skupina

▼M1

1.  Koordinacijska skupina sastoji se od predstavnika na odgovarajućoj razini Komisije, Europskog koordinacijskog ureda i nacionalnih koordinacijskih ureda.

▼B

2.  Koordinacijska skupina podupire provedbu ove Uredbe razmjenom informacija i razvojem smjernica. Osobito savjetuje Komisiju o predlošcima iz članka 11. stavka 8. i članka 31. stavka 5., nacrtima tehničkih standarda i formata iz članka 17. stavka 8. i članka 19. stavka 6. te ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka iz članka 32. stavka 3.

3.  Koordinacijska skupina može, među ostalim, organizirati razmjenu najbolje prakse o nacionalnim sustavima primanja iz članka 11. stavka 1. i o uslugama podrške iz članaka od 23. do 27.

4.  Europski koordinacijski ured organizira rad Koordinacijske skupine i predsjeda njezinim sastancima. On obavješćuje druga relevantna tijela ili mreže o radu Koordinacijske skupine.

Predstavnici socijalnih partnera na razini Unije imaju pravo sudjelovati na sastancima Koordinacijske skupine.

5.  Koordinacijska skupina surađuje s Odborom mreže JSZ-ova osobito izvješćivanjem o aktivnostima mreže EURES te razmjenjivanjem najbolje prakse.

Članak 15.

Zajednički identitet i žig

1.  Ime „EURES” upotrebljava se isključivo za aktivnosti u okviru mreže EURES u skladu s ovom Uredbom. Prikazano je standardnim logotipom, čija je upotreba određena shemom grafičkog dizajna, koju je usvojio Europski koordinacijski ured.

2.  Zaštitni znak EURES-a, i logotip,upotrebljavaju sve organizacije koje sudjeluju u mreži EURES navedene u članku 7. u svim svojim aktivnostima u vezi s mrežom EURES, kako bi se osigurao zajednički vizualni identitet.

3.  Organizacije koje sudjeluju u mreži EURES osiguravaju da su informacije i promotivni materijali koje objavljuju u skladu s općim komunikacijskim aktivnostima mreže EURES i njezinim zajedničkim standardima kvalitete te s informacijama iz Europskog koordinacijskog ureda.

4.  Organizacije koje sudjeluju u mreži EURES bez odgode obavješćuju Europski koordinacijski ured ako imaju saznanje da treće strane ili treće zemlje zloupotrebljavaju zaštitni znak EURES-a, ili logotip.

Članak 16.

Suradnja i druge mjere

1.  Europski koordinacijski ured olakšava suradnju između mreže EURES i drugih informativnih i savjetodavnih službi i mreža Unije.

2.  Nacionalni koordinacijski uredi surađuju sa službama i mrežama iz stavka 1. na razini Unije, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u cilju ostvarenja sinergija i izbjegavanja preklapanja te, prema potrebi, uključuju članove i partnere EURES-a.

3.  Nacionalni koordinacijski uredi olakšavaju suradnju mreže EURES sa socijalnim partnerima na nacionalnoj razini osiguravanjem redovitog dijaloga sa socijalnim partnerima u skladu s nacionalnim pravom i praksom.

4.  Države članice potiču blisku suradnju, na prekograničnoj razini, među regionalnim, lokalnim i, ako je relevantno, nacionalnim dionicima, kao što su prakse i usluge koje se pružaju u okviru prekograničnih partnerstava EURES-a.

5.  Države članice nastoje razviti jedinstvenu kontaktnu točku za komunikaciju, među ostalim putem interneta, s radnicima i poslodavcima o zajedničkim područjima aktivnosti EURES-a te službi i mreža iz stavka 1.

▼M1

6.  Radi postizanja ravnoteže između ponude i potražnje radne snage unutar Unije, države članice zajedno s Komisijom i Europskim koordinacijskim uredom razmatraju sve mogućnosti da se građanima Unije osigura prednost prilikom popunjavanja slobodnih radnih mjesta. Države članice mogu donijeti u tu svrhu potrebne mjere.

▼BPOGLAVLJE III.

ZAJEDNIČKA IT PLATFORMA

Članak 17.

Organizacija zajedničke IT platforme

1.  S ciljem objedinjavanja slobodnih radnih mjesta i molbi za posao, svaka država članica stavlja na raspolaganje na portalu EURES:

(a) sva slobodna radna mjesta koja su javno dostupna putem JSZ-ova kao i ona koja pružaju članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a u skladu s člankom 12. stavkom 3.;

(b) sve molbe za posao i životopise dostupne putem JSZ-ova te one koje pružaju drugi članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a, u skladu s člankom 12. stavkom 3., pod uvjetom da su dotični radnici pristali da informacije budu dostupne portalu EURES pod uvjetima iz stavka 3. ovog članka.

U pogledu točke (a) prvog podstavka države članice mogu uvesti mehanizam kojim se poslodavcima omogućuje da slobodno radno mjesto ne objave na portalu EURES ako je zahtjev za to propisno obrazložen na temelju zahtjevâ u vezi s vještinama i kompetencijama povezanim s radnim mjestom.

2.  Kada podatke o slobodnim radnim mjestima stavljaju na portal EURES, države članice mogu isključiti:

(a) slobodna radna mjesta koja su, zbog svoje prirode ili nacionalnih pravila, otvorena samo za građane određene zemlje;

(b) slobodna radna mjesta povezana s kategorijama naukovanja i pripravništva koja su, zbog toga što ih odlikuje prvenstveno komponenta učenja, dio nacionalnih obrazovnih sustava ili koja su javno financirana, kao dio aktivnih politika za tržište rada država članica;

(c) druga slobodna radna mjesta kao dio aktivnih politika za tržište rada država članica.

3.  Pristanak radnika iz stavka 1. točke (b) mora biti izričit, nedvosmislen, slobodno dan, specifičan i informiran. Radnici mogu u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak i zatražiti brisanje ili izmjenu nekih ili svih podataka koje su učinili dostupnim. Radnici mogu izabrati između niza mogućnosti za ograničavanje pristupa svojim podacima ili određenim dodacima.

4.  Vezano za radnike koji su maloljetnici, uz njihov pristanak mora postojati i pristanak njihovih roditelja ili skrbnika.

5.  Države članice uspostavljaju odgovarajuće mehanizme i standarde potrebne za osiguranje stvarne i tehničke kvalitete podataka u vezi sa slobodnim radnim mjestom, molbom za posao i životopisom.

6.  Države članice osiguravaju da se izvori podataka mogu pratiti u svrhu nadzora kvalitete tih podataka.

7.  Kako bi se omogućilo povezivanje slobodnih radnih mjesta s molbama za posao i životopisima, svaka država članica osigurava da se informacije iz stavka 1. pružaju u skladu s ujednačenim sustavom te na transparentan način.

8.  Komisija donosi, putem provedbenih akata, potrebne tehničke standarde i formate, čiji je cilj ostvariti ujednačen sustav iz stavka 7. te provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 3.

Članak 18.

Pristup zajedničkoj IT platformi na nacionalnoj razini

1.  Članovi i partneri EURES-a osiguravaju da je portal EURES jasno vidljiv i da se može jednostavno pretraživati putem svih portala za traženje posla kojima upravljaju, neovisno o tome jesu li na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, te da su ti portali povezani s portalom EURES.

2.  JSZ-ovi osiguravaju da organizacije koje djeluju pod njihovom nadležnošću imaju jasno vidljivu poveznicu na portal EURES na svim internetskim portalima kojima upravljaju.

3.  Članovi i partneri EURES-a osiguravaju da su sva slobodna radna mjesta, molbe za posao i životopisi koji su dostupni na portalu EURES lako dostupni članovima njihova osoblja koji se bave mrežom EURES.

4.  Države članice osiguravaju da se prijenos informacija o slobodnim radnim mjestima, molbama za posao i životopisima iz članka 9. stavka 2. točke (a) provodi putem jedinstvenog koordiniranog kanala.

Članak 19.

Automatizirano usklađivanje ponude i potražnje putem zajedničke IT platforme

▼M1

1.  Države članice surađuju međusobno, s Komisijom i Europskim koordinacijskim uredom u pogledu interoperabilnosti između nacionalnih sustava i europske klasifikacije koju razvija Komisija. Komisija obavješćuje države članice o razvoju europske klasifikacije.

▼B

2.  Komisija donosi i ažurira, putem provedbenih akata, popis vještina/kompetencija i zanimanja iz europske klasifikacije. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 3. Ako odbor ne dostavi nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.  U svrhu automatiziranog reguliranja ponude i potražnje putem zajedničke IT platforme, svaka država članica, bez nepotrebnog odlaganja i najkasnije u roku od tri godine od donošenja popisa iz stavka 2., uspostavlja početnu evidenciju kako bi uskladila svoje nacionalne, regionalne i sektorske klasifikacije s tim popisom te, nakon početka upotrebe evidencije na temelju aplikacije koju Europski koordinacijski ured stavlja na raspolaganje, redovito ažurira evidenciju kako bi bila u skladu s razvojem usluga zapošljavanja.

4.  Države članice mogu odlučiti da svoje nacionalne klasifikacije zamijene europskom klasifikacijom, nakon što se dovrši, ili da zadrže svoje interoperabilne nacionalne klasifikacijske sustave.

5.  Komisija pruža tehničku i, ako je moguće, financijsku potporu državama članicama kada uspostavljaju evidenciju na temelju stavka 3. te državama članicama koje odluče zamijeniti nacionalne klasifikacije europskom klasifikacijom.

6.  Komisija donosi, putem provedbenih akata, tehničke standarde i formate potrebne za funkcioniranje automatiziranog reguliranja ponude i potražnje putem zajedničke IT platforme uz upotrebu europske klasifikacije i interoperabilnosti između nacionalnih sustava i europske klasifikacije. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 3.

Članak 20.

Mehanizam za olakšani pristup za radnike i poslodavce

1.  Članovi i partneri EURES-a na zahtjev pomažu radnicima i poslodavcima koji upotrebljavaju njihove usluge u registraciji na portalu EURES. Ta je pomoć besplatna.

2.  Članovi i partneri EURES-a osiguravaju da radnici i poslodavci koji upotrebljavaju njihove usluge imaju pristup općenitim informacijama o tome kako, kada i gdje mogu ažurirati, revidirati i povući dotične podatke.POGLAVLJE IV.

USLUGE PODRŠKE

Članak 21.

Načela

1.  Države članice osiguravaju da radnici i poslodavci bez nepotrebnog odlaganja mogu dobiti pristup uslugama podrške na nacionalnoj razini, bilo na internetu ili izvan njega.

2.  Države članice podržavaju razvoj koordiniranog pristupa uslugama podrške na nacionalnoj razini.

Pri tome uzimaju u obzir posebne regionalne i lokalne potrebe.

3.  Usluge podrške za radnike i poslodavce kako su navedene u članku 22., članku 25. stavku 1., članku 26. i, ako je relevantno, članku 27. pružaju se besplatno.

Usluge podrške za radnike kako su navedene u članku 23. pružaju se besplatno.

Na usluge podrške za poslodavce kako su navedene u članku 24. može se primjenjivati naknada.

4.  Naknade koje se naplaćuju za usluge koje članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a nude u skladu s ovim poglavljem ne smiju biti više od onih koje su primjenjive na druge usporedive usluge koje pružaju članovi i partneri EURES-a. Kada je primjenjivo, članovi i partneri EURES-a na jasan i precizan način informiraju radnike i poslodavce o svim troškovima.

5.  Dotični članovi i partneri EURES-a, putem svojih kanala za informiranje, jasno navode radnicima i poslodavcima opseg usluga podrške koje pružaju, gdje i kako mogu pristupiti tim uslugama i uvjete pod kojima se pruža pristup. Te se informacije objavljuju na portalu EURES.

6.  Ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 2., članovi EURES-a iz članka 7. stavka 1. točke (c) podtočke ii. i partneri EURES-a mogu svoje usluge nuditi samo putem interneta.

Članak 22.

Pristup osnovnim informacijama

1.  Članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a pružaju radnicima i poslodavcima osnovne informacije o portalu EURES, među ostalim o bazi podataka molbi za posao i životopisa, i mreži EURES, što uključuje kontaktne podatke o relevantnim članovima i partnerima EURES-a na nacionalnoj razini, informacije o kanalima za zapošljavanje koje upotrebljavaju (e-usluge, personalizirane usluge, lokacija kontaktnih točaka) i relevantne internetske poveznice na način koji je lako dostupan i jednostavan za korištenje.

Članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a prema potrebi upućuju radnike i poslodavce drugom članu i partneru EURES-a.

2.  Europski koordinacijski ured podržava razvoj osnovnih informacija u skladu s ovim člankom i pomaže državama članicama da osiguraju odgovarajuću jezičnu pokrivenost, uzimajući u obzir zahtjeve tržištâ rada država članica.

Članak 23.

Usluge podrške za radnike

1.  Članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a radnicima koji traže posao, bez nepotrebnog odlaganja, nude mogućnost pristupa uslugama iz stavaka 2. i 3.

2.  Na zahtjev radnika, članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a pružaju informacije i smjernice o pojedinačnim mogućnostima zapošljavanja i posebno nude radniku sljedeće usluge:

(a) pružanje općenitih informacija o uvjetima života i rada u odredišnoj zemlji ili upućivanje na njih;

(b) pružanje pomoći i smjernica u vezi s dobivanjem informacija iz članka 9. stavka 4.;

(c) prema potrebi, pružanje pomoći u sastavljanju molbi za posao i životopisa kako bi se osigurala sukladnost s europskim tehničkim standardima i formatima iz članka 17. stavka 8. i članka 19. stavka 6. te u učitavanju takvih molbi za posao i životopisa na portal EURES;

(d) prema potrebi, razmatranje mogućeg posredovanja pri zapošljavanju unutar Unije kao dijela individualnog akcijskog plana ili potporu za sastavljanje individualnog plana mobilnosti kako bi se ostvarilo posredovanje pri zapošljavanju unutar Unije;

(e) prema potrebi, upućivanje radnika na drugog člana ili partnera EURES-a.

3.  Na opravdan zahtjev radnika, članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a pružaju dodatnu pomoć u traženju posla te druge dodatne usluge, uzimajući u obzir potrebe radnika.

Članak 24.

Usluge podrške za poslodavce

1.  Članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a poslodavcima koje zanima zapošljavanje radnika iz drugih država članica, bez nepotrebnog odlaganja, nude mogućnost pristupa uslugama iz stavaka 2. i 3.

2.  Na zahtjev poslodavca, članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a pružaju informacije i smjernice o mogućnostima zapošljavanja i posebno nude sljedeće usluge:

(a) pružanje informacija o specifičnim pravilima u vezi sa zapošljavanjem radnika iz druge države članice i o čimbenicima koji mogu olakšati takvo zapošljavanje;

(b) prema potrebi, pružanje informacija i pomoći u vezi s oblikovanjem pojedinačnih zahtjeva u oglasima za radna mjesta i osiguranjem njihove sukladnosti s europskim tehničkim standardima i formatima iz članka 17. stavka 8. i članka 19. stavka 6.

3.  Ako poslodavac zahtijeva dodatnu pomoć i ako postoji razumna vjerojatnost zapošljavanja unutar Unije, članovi EURES-a ili, ako je relevantno, partneri EURES-a pružaju dodatnu pomoć i dodatne usluge, uzimajući u obzir potrebe poslodavca.

Članovi EURES-a ili, ako je relevantno, partneri EURES-a na zahtjev pružaju individualne smjernice u vezi s oblikovanjem zahtjeva za slobodna radna mjesta.

Članak 25.

Pomoć poslije zapošljavanja

1.  Članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a na zahtjev radnika ili poslodavca osiguravaju:

(a) općenite informacije o pomoći poslije zapošljavanja, poput osposobljavanja o međukulturnoj komunikaciji, tečajeva jezika i potpore pri integraciji, uključujući općenite informacije o mogućnosti zapošljavanja za članove obitelji radnika;

(b) ako je moguće, kontaktne podatke organizacija koje pružaju pomoć poslije zapošljavanja.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 21. stavak 4., članovi i partneri EURES-a koji izravno pružaju pomoć poslije zapošljavanja radnicima ili poslodavcima mogu za to naplaćivati naknadu.

Članak 26.

Olakšan pristup informacijama o oporezivanju, pitanjima u vezi s ugovorom o radu, pravu na mirovinu, zdravstvenom osiguranju, socijalnoj sigurnosti i aktivnim mjerama za tržište rada

1.  Na zahtjev radnika ili poslodavca članovi EURES-a i, ako je relevantno, partneri EURES-a zahtjeve za specifične informacije o pravima u vezi sa socijalnom sigurnosti, aktivnim mjerama za tržište rada, oporezivanjem, pitanjima u vezi s ugovorima o radu, pravom na mirovinu i zdravstvenim osiguranjem prosljeđuju nacionalnim nadležnim tijelima i, ako je primjenjivo, drugim odgovarajućim tijelima na nacionalnoj razini koja pružaju potporu radnicima u ostvarivanju njihovih prava u okviru slobode kretanja, što uključuje ona iz članka 4. Direktive 2014/54/EU.

2.  Za potrebe stavka 1. nacionalni koordinacijski uredi surađuju s relevantnim nadležnim tijelima na nacionalnoj razini iz stavka 1.

Članak 27.

Usluge podrške u pograničnim regijama

1.  Ako u pograničnim regijama članovi ili partneri EURES-a sudjeluju u posebnim strukturama za suradnju i pružanje usluga, poput prekograničih partnerstava, tada pograničnim radnicima i poslodavcima pružaju informacije u vezi sa specifičnom situacijom pograničnih radnika, relevantne za poslodavce u takvim regijama.

2.  Zadaće prekograničnih partnerstava EURES-a mogu uključivati usluge posredovanja pri zapošljavanju, koordinaciju suradnje među uključenim organizacijama te provedbu aktivnosti relevantnih za prekograničnu mobilnost, uključujući informacije i smjernice pograničnim radnicima, s posebnim naglaskom na višejezične usluge.

3.  Organizacije koje nisu članovi i partneri EURES-a koje sudjeluju u strukturama iz stavka 1. ne smatraju se dijelom mreže EURES zato što u njima sudjeluju.

4.  U pograničnim regijama iz stavka 1. države članice nastoje razviti rješenja koja uključuju jedinstvene kontaktne točke za pružanje informacija pograničnim radnicima i poslodavcima.

Članak 28.

Pristup aktivnim mjerama za tržište rada

Država članica ne ograničava pristup nacionalnim aktivnim mjerama za tržište rada kojima se radnicima pruža pomoć u traženju posla samo temeljem toga što radnik traži tu pomoć kako bi pronašao posao na državnom području druge države članice.POGLAVLJE V.

RAZMJENA INFORMACIJA I CIKLUS IZRADE PROGRAMA

▼M1

Članak 29.

Razmjena informacija o tokovima i oblicima

Komisija i države članice prate i objavljuju tokove i oblike mobilnosti radne snage u Uniji na temelju izvješća Europskog nadzornog tijela za rad, koristeći se statističkim podacima Eurostata i dostupnim nacionalnim podacima.

▼B

Članak 30.

Razmjena informacija između država članica

1.  Svaka država članica osobito prikuplja i analizira po spolu razvrstane informacije o:

(a) nedostacima i viškovima radne snage na nacionalnim i sektorskim tržištima rada, posebno obraćajući pažnju na najosjetljivije skupine na tržištu rada i na regije koje su najviše pogođene nezaposlenošću;

(b) aktivnostima EURES-a na nacionalnoj i, prema potrebi, na prekograničnoj razini.

2.  Nacionalni koordinacijski uredi odgovorni su za razmjenu dostupnih informacija u okviru mreže EURES i za doprinos zajedničkoj analizi.

3.  Države članice provode izradu programa iz članka 31. uzimajući u obzir razmjenu informacija i zajedničku analizu iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

4.  Europski koordinacijski ured uspostavlja praktična rješenja kojima se olakšava razmjena informacija između nacionalnih koordinacijskih ureda i razvoj zajedničke analize.

Članak 31.

Izrada programa

1.  Nacionalni koordinacijski uredi sastavljaju godišnje nacionalne programe rada za aktivnosti mreže EURES u svojim državama članicama.

2.  U godišnjim nacionalnim programima rada navode se:

(a) glavne aktivnosti koje će se provoditi u okviru mreže EURES na nacionalnoj razini te, prema potrebi, na prekograničnoj razini;

(b) ukupni ljudski potencijali i financijska sredstva dodijeljena za njihovu provedbu;

(c) rješenja za praćenje i ocjenjivanje planiranih aktivnosti i, prema potrebi, za njihovo ažuriranje.

3.  Nacionalni koordinacijski uredi i Europski koordinacijski ured imaju mogućnost zajedno pregledati sve nacrte nacionalnih programa rada. Po završetku tog pregleda, nacionalni koordinacijski uredi usvajaju nacionalne programe rada.

4.  Predstavnici socijalnih partnera na razini Unije koji sudjeluju u Koordinacijskoj skupini imaju priliku dati komentare na nacrte nacionalnih programa rada.

5.  Komisija putem provedbenih akata uspostavlja predloške i postupke potrebne za razmjenu informacija o nacionalnim programima rada na razini Unije. Ti provedbeni akti donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 37. stavka 2.

Članak 32.

Prikupljanje i analiza podataka

1.  Države članice osiguravaju da su uspostavljeni postupci za prikupljanje podataka o sljedećim područjima aktivnosti EURES-a koje se provode na nacionalnoj razini:

(a) informacijama i smjernicama mreže EURES, na temelju broja kontakata koje voditelji predmeta članova i partnera EURES-a ostvaruju s radnicima i poslodavcima;

(b) uspješnosti zapošljavanja, među ostalim posredovanju pri zapošljavanju uslijed aktivnosti EURES-a, na temelju broja slobodnih radnih mjesta, molbi za posao, životopisa koje obrađuju voditelji predmeta članova i partnera EURES-a i broja radnika koji su u skladu s tim zaposleni u nekoj drugoj državi članici, prema saznanju tih voditelja predmeta ili, gdje je dostupno, na osnovi anketa;

(c) zadovoljstvu korisnika mrežom EURES, koje se ocjenjuje, među ostalim, i putem provedbe anketa.

2.  Europski koordinacijski ured nadležan je za prikupljanje podataka o portalu EURES i za razvoj suradnje na popunjavanju slobodnih radnih mjesta u skladu s ovom Uredbom.

3.  Na temelju informacija iz stavka 1. i unutar područjâ aktivnosti EURES-a navedenih u tom stavku, Komisija putem provedbenih akata donosi ujednačene detaljne specifikacije za prikupljanje i analizu podataka kako bi pratila i ocijenila funkcioniranje mreže EURES. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 3.

4.  Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s postupkom iz članka 36. kako bi izmijenila područja navedena u stavku 1. ovog članka ili dodala tom stavku druga područja aktivnosti koje EURES poduzima na nacionalnoj razini unutar okvira ove Uredbe.

Članak 33.

Izvješća o radu EURES-a

Uzimajući u obzir informacije prikupljene na način naveden u ovom poglavlju, Komisija svake dvije godine dostavlja izvješće o radu EURES-a Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

Dok se ne dostavi izvješće iz članka 35., izvješće iz prvog podstavka ovog članka uključuje opis trenutačnog stanja primjene ove Uredbe.POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Zaštita osobnih podataka

Mjere predviđene ovom Uredbom provode se u skladu s pravom Unije o zaštiti osobnih podataka, posebno Direktivom 95/46/EZ i povezanim nacionalnim provedbenim mjerama, kao i Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Članak 35.

Ex post evaluacija

Do 13. svibnja 2021. Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija izvješće o ex post evaluaciji provedbe i učinaka ove Uredbe.

To izvješće može biti popraćeno zakonodavnim prijedlozima kojima se mijenja ova Uredba.

Članak 36.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku. Posebno je važno da Komisija prije donošenja tih delegiranih akata postupa u skladu sa svojom uobičajenom praksom i da provede savjetovanja sa stručnjacima, među ostalim sa stručnjacima iz država članica.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 32. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina nakon 12. svibnja 2016. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 32. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 32. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnese nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 37.

Postupak odbora

1.  Komisiji pomaže Odbor za EURES osnovan ovom Uredbom. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 38.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1296/2013

1.  Uredba (EU) br. 1296/2013 mijenja se kako slijedi:

(a) članak 23. briše se;

(b) u članku 24., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

1.„2.  Os EURES otvorena je za sva tijela, aktere i institucije koje imenuje država članica ili Komisija, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u EURES-u, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća ( *1 ). Među ta se tijela, aktere i institucije posebno ubrajaju:

(a) nacionalna, regionalna i lokalna tijela;

(b) službe za zapošljavanje;

(c) organizacije socijalnih partnera i druge zainteresirane strane.

2.  Upućivanja na brisane odredbe, navedene u stavku 1. točki (a), smatraju se upućivanjima na članak 29. ove Uredbe.

3.  Stavkom 1. točkom (b) ovog članka ne dovode se u pitanje prijave predane za financiranje na temelju Uredbe (EU) br. 1296/2013 prije 12. svibnja 2016.

Članak 39.

Izmjene Uredbe (EU) br. 492/2011

1.  Uredba (EU) br. 492/2011 mijenja se kako slijedi:

(a) članci 11. i 12., članak 13. stavak 2., članci od 14. do 20. i članak 38. brišu se;

(b) članak 13. stavak 1. briše se s učinkom od 13. svibnja 2018.

2.  Upućivanja na brisane odredbe smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 40.

Prijelazne odredbe

Organizacije koje su imenovane „partnerima EURES-a” u skladu s člankom 3. točkom (c) Provedbene odluke 2012/733/EU ili koje su pružale ograničene usluge kao „pridruženi partneri EURES-a” u skladu s člankom 3. točkom (d) te Odluke 12. svibnja 2016. mogu, odstupajući od članka 11. ove Uredbe, sudjelovati kao članovi EURES-a iz članka 7. stavka 1. točke (c) podtočke ii. ove Uredbe ili kao partneri EURES-a iz članka 7. stavka 1. točke (d) ove Uredbe, do13. svibnja 2019., pod uvjetom da se obvežu da će ispunjavati relevantne obveze u okviru ove Uredbe. Ako neka od tih organizacija želi sudjelovati kao partner EURES-a, dužna je obavijestiti nacionalni koordinacijski ured o tome koje će zadaće izvršavati na temelju članka 11. stavka 4. ove Uredbe. Relevantni nacionalni koordinacijski ured o tome izvješćuje Europski koordinacijski ured. Nakon isteka prijelaznog razdoblja, kako bi ostale u mreži EURES, dotične organizacije mogu u tu svrhu podnijeti prijavu u skladu s člankom 11. ove Uredbe.

Članak 41.

Stupanje na snagu

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Članak 12. stavak 3. i članak 17. stavci od 1. do 7. primjenjuju se od 13. svibnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Najmanji zajednički kriteriji

(iz članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 2.)

Odjeljak 1.   PRUŽANJE USLUGA

1. Obveza uspostave odgovarajućih mehanizama i postupaka za provjeru i osiguravanje potpune usklađenosti s primjenjivim standardima na tržištu rada i pravnim zahtjevima, uzimajući u obzir sve postojeće sustave licenciranja i odobrenja za službe za zapošljavanje koje nisu JSZ-ovi pri pružanju usluga, što uključuje mjerodavno pravo o zaštiti podataka te, prema potrebi, zahtjeve i standarde o kvaliteti podataka o slobodnim radnim mjestima.

2. Mogućnost i dokazana sposobnost ponude usluga popunjavanja slobodnih radnih mjesta, usluga podrške, ili oboje, kako je navedeno u ovoj Uredbi.

3. Mogućnost pružanja usluga putem jednog ili više lako dostupnih kanala, s tim da moraju biti dostupne barem internetske stranice organizacije.

4. Mogućnost i sposobnost upućivanja radnika i poslodavaca na druge članove i partnere EURES-a i/ili tijela sa stručnim znanjem o slobodnom kretanju radnika.

5. Potvrda da će se poštovati načelo besplatnih usluga podrške za radnike u skladu s člankom 21. stavkom 3. drugim podstavkom.

Odjeljak 2.   SUDJELOVANJE U MREŽI EURES

1. Mogućnost i obveza osiguravanja pravovremenog i pouzdanog pružanja podataka iz članka 12. stavka 6.

2. Obveza poštovanja tehničkih standarda i formata za popunjavanje slobodnih radnih mjesta i razmjenu informacija na temelju ove Uredbe.

3. Mogućnost i obveza davanja doprinosa izradi programa i izvješćivanju nacionalnog koordinacijskog ureda kao i davanja informacija nacionalnom koordinacijskom uredu o pružanju usluga i rezultatima rada u skladu s ovom Uredbom.

4. Postojanje ili obveza osiguravanja odgovarajućih ljudskih resursa za zadaće koje treba ispuniti.

5. Obveza osiguravanja standardâ kvalitete u pogledu osoblja i prijave osoblja za relevantne module zajedničkog programa osposobljavanja iz članka 8. stavka 1. točke (a) podtočke iii.

6. Obveza uporabe žiga EURES-a samo za usluge i aktivnosti povezane s mrežom EURES.
PRILOG II.

Korelacijska tablicaUredba (EU) br. 492/2011

Ova Uredba

Članak 11. stavak 1. prvi podstavak

Članak 30. stavak 1. točka (a)

Članak 11. stavak 1. drugi podstavak

Članak 9. stavak 2. točke (b) i (d) te članak 9. stavak 3. i članak 13.

Članak 11. stavak 2.

Članci 9. i 10.

Članak 12. stavak 1.

Članak 12. stavak 2.

Članak 12. stavak 3. prvi podstavak

Članak 9. stavak 4.

Članak 12. stavak 3. drugi podstavak

Članak 18. stavci 1. i 2.

Članak 13. stavak 1.

Članak 12. stavak 3. i članak 17. stavci od 1. do 6.

Članak 13. stavak 2.

Članak 17. stavci 7. i 8.

Članak 14. stavak 1.

Članak 14. stavak 2.

Članak 14. stavak 3.

Članak 15. stavak 1.

Članak 10. stavci 1. i 2., članak 12. stavci od 1. do 3. i članak 13.

Članak 15. stavak 2.

Članak 9. stavak 3. točka (a) i članak 10. stavak 1.

Članak 16.

Članak 17. stavak 1.

Članak 30.

Članak 17. stavak 2.

Članak 16. stavak 6.

Članak 17. stavak 3.

Članak 33.

Članak 18.

Članak 7. stavak 1. točka (a)

Članak 19. stavak 1.

Članak 8.

Članak 19. stavak 2.

Članak 20.

Članak 8. stavak 1. točka (a) podtočke iii. i v., članak 9. stavak 3. točka (b)

Članak 38.( 1 ) Uredba (EU) 2019/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad, izmjeni uredaba (EZ) br. 883/2004, (EU) br. 492/2011 i (EU) 2016/589 i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/344 (SL L 186, 11.7.2019., str. 21).

( *1 ) Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013. (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).”

Top