EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0715-20170605

Consolidated text: Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/715 оd 11. svibnja 2016. o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2684)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/715/2017-06-05

02016D0715 — HR — 05.06.2017 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/715

оd 11. svibnja 2016.

o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2684)

( L 125 13.5.2016, 16)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/801 priopćeno pod brojem dokumenta C(2017 оd 8. svibnja 2017.

  L 120

26

11.5.2017
▼B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/715

оd 11. svibnja 2016.

o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2684)POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

▼M1

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuju mjere u pogledu određenih plodova podrijetlom iz Argentine, Brazila, Južne Afrike i Urugvaja radi sprečavanja unošenja u Uniju organizma Phyllosticta citricarpa i njegova širenja unutar Unije.

▼B

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) Phyllosticta citricarpa” znači Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, zvana i Guignardia citricarpa Kiely u skladu s Direktivom 2000/29/EZ;

▼M1

(b) „navedeni plodovi” znači plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi hibridi, osim plodova Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka.

▼BPOGLAVLJE II.

MJERE ZA NAVEDENE PLODOVE, OSIM PLODOVA NAMIJENJENIH ISKLJUČIVO ZA INDUSTRIJSKU PRERADU U SOK

Članak 3.

Unošenje navedenih plodova u Uniju, osim plodova namijenjenih isključivo za industrijsku preradu u sok

▼M1

1.  Odstupajući od dijela A odjeljka I. točke 16.4. podtočaka (c) i (d) Priloga IV. Direktivi 2000/29/EZ, navedeni plodovi podrijetlom iz Argentine, Brazila, Južne Afrike ili Urugvaja, osim plodova namijenjenih isključivo za industrijsku preradu u sok, unose se u Uniju u skladu s člancima 4. do 7. ove Odluke.

▼B

2.  Stavak 1. ovog članka primjenjuje se ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz Priloga IV. dijela A odjeljka I. točaka 16.1., 16.2., 16.3. i 16.5. Direktive 2000/29/EZ.

Članak 4.

Unošenje navedenih plodova podrijetlom iz Brazila u Uniju

Navedeni plodovi podrijetlom iz Brazila unose se u Uniju samo ako ih prati fitosanitarni certifikat, kako je navedeno u članku 13. stavku 1. točki ii. prvom podstavku Direktive 2000/29/EZ, službeno navodeći pod naslovom „Dodatna deklaracija” da simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg ciklusa vegetacije te da plodovi ubrani na mjestu proizvodnje prilikom primjerenog službenog pregleda nisu pokazivali simptome tog štetnog organizma.

Članak 5.

Unošenje navedenih plodova podrijetlom iz Južne Afrike i Urugvaja u Uniju

Navedene plodove podrijetlom iz Južne Afrike i Urugvaja prati fitosanitarni certifikat, kako je navedeno u članku 13. stavku 1. točki ii. prvom podstavku Direktive 2000/29/EZ, u koji su pod naslovom „Dodatna deklaracija” uključeni sljedeći elementi:

(a) izjava da navedeni plodovi potječu s polja proizvodnje koje je bilo podvrgnuto tretmanima protiv organizma Phyllosticta citricarpa provedenima u odgovarajućem razdoblju od početka zadnjeg ciklusa vegetacije;

(b) izjava da je odgovarajući službeni pregled proveden na polju proizvodnje tijekom sezone rasta te da kod navedenih plodova nisu otkriveni simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa od početka zadnjeg ciklusa vegetacije;

(c) izjava da je na putu od dolaska u postrojenja za pakiranje i samog pakiranja uzet uzorak od najmanje 600 plodova svake vrste na 30 tona, ili od njihovih dijelova, odabranih što je više moguće na temelju svih mogućih simptoma zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa; svi uzorkovani plodovi sa simptomima testirani su i utvrđeno je da su slobodni od tog štetnog organizma;

(d) u slučaju Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia”, uz izvještaje iz (a), (b) i (c): izjava da je uzorak na 30 tona, ili na njegovom dijelu, testiran na latentnu infekciju i da je utvrđeno da je slobodan od organizma Phyllosticta citricarpa.

▼M1

Članak 5.a

Unošenje navedenih plodova podrijetlom iz Argentine u Uniju

Navedene plodove podrijetlom iz Argentine prati fitosanitarni certifikat, kako je navedeno u članku 13. stavku 1. točki ii. prvom podstavku Direktive 2000/29/EZ, a u taj su certifikat pod naslovom „Dodatna deklaracija” uključeni sljedeći elementi:

(a) izjava da navedeni plodovi potječu s polja proizvodnje koje je bilo podvrgnuto tretmanima protiv organizma Phyllosticta citricarpa provedenima u odgovarajućem razdoblju od početka zadnjeg ciklusa vegetacije;

(b) izjava da je odgovarajući službeni pregled proveden na polju proizvodnje tijekom sezone rasta te da kod navedenih plodova od početka zadnjeg ciklusa vegetacije nisu otkriveni simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa;

(c) izjava da je na putu od dolaska u postrojenja za pakiranje do samog pakiranja uzet uzorak od najmanje 600 plodova svake vrste na 30 tona, ili na dio te količine, odabranih što je više moguće na temelju svih mogućih simptoma zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa; svi uzorkovani plodovi sa simptomima testirani su i utvrđeno je da su slobodni od tog štetnog organizma.

▼M1

Članak 6.

Zahtjevi koji se odnose na preglede navedenih plodova podrijetlom iz Argentine, Južne Afrike i Urugvaja unutar Unije

1.  Navedeni plodovi podrijetlom iz Argentine, Južne Afrike i Urugvaja vizualno se pregledavaju na mjestu ulaska ili na odredištu u skladu s Direktivom Komisije 2004/103/EZ ( 1 ). Ti pregledi obavljaju se na uzorcima od najmanje 200 plodova svake vrste navedenih plodova na seriju od 30 tona, ili na njezin dio, odabranih na temelju svih mogućih simptoma zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa.

▼B

2.  Ako su simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa otkriveni tijekom pregleda iz stavka 1., potvrđuje se ili opovrgava prisutnost tog štetnog organizma testiranjem plodova sa simptomima.

3.  Ako je potvrđena prisutnost organizma Phyllosticta citricarpa, serija iz koje je uzet uzorak podvrgava se mjeri zabrane ulaska u Uniju.

Članak 7.

Zahtjevi u pogledu sljedivosti

Radi sljedivosti navedeni plodovi unose se u Uniju samo ako ispunjuju sljedeće uvjete:

(a) polje proizvodnje, postrojenja za pakiranje, izvoznici i svi ostali subjekti uključeni u rad s navedenim plodovima službeno su registrirani u tu svrhu;

(b) tijekom premještanja od polja proizvodnje do mjesta ulaska u Uniju navedene plodove prate dokumenti izdani pod nadzorom nacionalne organizacije za zaštitu bilja;

▼M1

(c) u slučaju navedenih plodova podrijetlom iz Argentine, Južne Afrike i Urugvaja, dodatno uz ispunjavanje zahtjeva iz točaka (a) i (b) čuvaju su detaljne informacije o postupcima prije i nakon berbe.

▼BPOGLAVLJE III.

MJERE ZA NAVEDENE PLODOVE NAMIJENJENE ISKLJUČIVO ZA INDUSTRIJSKU PRERADU U SOK

Članak 8.

Unošenje u Uniju navedenih plodova namijenjenih isključivo za industrijsku preradu u sok i njihovo premještanje unutar Unije

▼M1

1.  Odstupajući od dijela A odjeljka I. točke 16.4. podtočke (d) Priloga IV. Direktivi 2000/29/EZ, navedeni plodovi podrijetlom iz Argentine, Brazila, Južne Afrike ili Urugvaja namijenjeni isključivo za industrijsku preradu u sok mogu se unijeti u Uniju i premještati unutar Unije samo u skladu s člancima 9. do 17. ove Odluke.

▼B

2.  Stavak 1. ovog članka primjenjuje se ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz Priloga IV. dijela A odjeljka I. točaka 16.1., 16.2., 16.3. i 16.5. Direktive 2000/29/EZ.

Članak 9.

Fitosanitarni certifikati

1.  Navedene plodove prati fitosanitarni certifikat, kako je navedeno u članku 13. stavku 1. točki ii. prvom podstavku Direktive 2000/29/EZ. Fitosanitarni certifikat uključuje sljedeće elemente pod naslovom „Dodatna deklaracija”:

(a) izjava da navedeni plodovi potječu s polja proizvodnje koja su bila podvrgnuta odgovarajućim tretmanima protiv organizma Phyllosticta citricarpa provedenima u odgovarajućem razdoblju;

(b) izjava da je odgovarajući službeni vizualni pregled proveden tijekom pakiranja te da tijekom tog pregleda kod navedenih plodova ubranih na polju proizvodnje nisu otkriveni simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa;

(c) tekst „Plod namijenjen isključivo za industrijsku preradu u sok”.

2.  Fitosanitarni certifikat uključuje identifikacijske brojeve kontejnera i jedinstvene brojeve na oznakama pojedinačnih pakiranja kako je navedeno u članku 17.

Članak 10.

Zahtjevi u pogledu sljedivosti i premještanja navedenih plodova unutar treće zemlje podrijetla

Radi sljedivosti navedeni plodovi unose se u Uniju samo ako potječu iz službeno registriranog mjesta proizvodnje te ako je izvršena službena registracija premještanja tih plodova od mjesta proizvodnje do točke izvoza u Uniju. Registrirana oznaka proizvodne jedinice navedena je na fitosanitarnom certifikatu iz članka 13. stavka 1. točke ii. prvog podstavka Direktive 2000/29/EZ pod naslovom „Dodatna deklaracija”.

Članak 11.

Mjesta ulaska navedenih plodova

1.  Navedeni plodovi unose se kroz mjesta ulaska koja određuje država članica u kojoj se ta mjesta ulaska nalaze.

2.  Države članice dovoljno unaprijed obavješćuju druge države članice, Komisiju i predmetne treće zemlje o određenim mjestima ulaska, nazivu i adresi službenog tijela na svakome mjestu ulaska.

Članak 12.

Pregledi na mjestima ulaska navedenih plodova

1.  Navedene plodove vizualno pregledava nadležno službeno tijelo na mjestu ulaska.

2.  Ako su tijekom pregleda otkriveni simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa, testiranjem se potvrđuje ili opovrgava prisutnost tog štetnog organizma. Ako je potvrđena prisutnost štetnog organizma, serija iz koje je uzet uzorak podvrgava se mjeri zabrane ulaska u Uniju.

Članak 13.

Zahtjevi za uvoznike

1.  Uvoznici navedenih plodova obavješćuju o pojedinostima svakog kontejnera prije dolaska u mjesto ulaska nadležno službeno tijelo države članice u kojoj se nalazi mjesto ulaska i, prema potrebi, nadležno službeno tijelo države članice u kojoj će se obaviti prerada.

U toj su obavijesti sadržane sljedeće informacije:

(a) količina navedenih plodova;

(b) identifikacijski brojevi kontejnera;

(c) očekivani datum unosa i mjesto ulaska u Uniju;

(d) imena, adrese i lokacije objekata iz članka 15.

2.  Uvoznici obavješćuju nadležna službena tijela iz stavka 1. o svim promjenama informacija iz tog stavka čim ti podaci budu poznati, a u svakom slučaju prije dolaska pošiljke na mjesto ulaska.

Članak 14.

Premještanje navedenih plodova unutar Unije

1.  Navedeni plodovi neće se premještati u drugu državu članicu osim države članice kroz koju su uneseni u Uniju, osim ako su nadležna službena tijela predmetnih država članica suglasna s takvim premještanjem.

2.  Nakon pregleda iz članka 12. navedeni plodovi izravno se i bez odgode prevoze u objekte za preradu iz članka 15. ili u objekt za skladištenje. Premještanje navedenih plodova pod nadzorom je nadležnog službenog tijela države članice u kojoj se nalazi mjesto ulaska i, prema potrebi, države članice u kojoj će se obaviti prerada.

3.  Predmetne države članice surađuju kako bi osigurale postupanje u skladu s ovim člankom.

Članak 15.

Zahtjevi koji se odnose na preradu navedenih plodova

1.  Navedeni plodovi prerađuju se u sok u prostorima smještenima na području na kojem se ne proizvode agrumi. Te prostore službeno registrira i u tu svrhu odobrava nadležno službeno tijelo države članice u kojoj se ti prostori nalaze.

2.  Otpad ili nusproizvodi navedenih plodova iskorištavaju se ili uništavaju na državnom području države članice na kojem su ti plodovi prerađeni, na području na kojem se ne proizvode agrumi.

3.  Otpad ili nusproizvodi uništavaju se dubokim zakopavanjem ili se iskorištavaju metodom koju je odobrilo nadležno službeno tijelo države članice u kojoj su navedeni plodovi prerađeni te pod nadzorom tog službenog tijela, na način kojim se sprečava svako moguće širenje zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa.

4.  Obrađivač vodi evidenciju navedenih plodova koji su prerađeni i stavlja je na raspolaganje nadležnom službenom tijelu države članice u kojoj su navedeni plodovi prerađeni. U evidenciji su navedeni brojevi i razlikovne oznake kontejnera, uvezene količine navedenih plodova, količine iskorištenog ili uništenog otpada odnosno iskorištenih ili uništenih nusproizvoda te detaljne informacije o njihovu iskorištenju ili uništenju.

Članak 16.

Zahtjevi koji se odnose na skladištenje navedenih plodova

1.  Ako se navedeni plodovi ne prerade odmah, skladište se u objektu koji je registriralo i u tu svrhu odobrilo nadležno službeno tijelo države članice u kojoj se taj objekt nalazi.

2.  Serije navedenih plodova moguće je i dalje zasebno identificirati.

3.  Navedeni plodovi skladište se na način kojim se sprečava svako moguće širenje zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa.

Članak 17.

Kontejneri, pakiranje i označivanje

Navedeni plodovi unose se u Uniju i premještaju unutar Unije ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) pakirani su u pojedinačna pakiranja u kontejneru;

(b) svaki kontejner i svako pojedinačno pakiranje iz točke (a) nosi oznaku sa sljedećim informacijama:

i. jedinstveni broj na svakom pojedinačnom paketu;

ii. deklarirana neto težina plodova;

iii. oznaka s riječima: „Plod namijenjen isključivo za industrijsku preradu u sok.”POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Obveze izvješćivanja

1.  Države članice uvoznice podnose Komisiji i drugim državama članicama svake godine prije 31. prosinca izvješće koje sadržava informacije o količinama navedenih plodova unesenih u Uniju tijekom prethodne sezone uvoza u skladu s ovom Odlukom.

2.  Države članice na čijem se području navedeni plodovi prerađuju u sok podnose Komisiji i drugim državama članicama svake godine prije 31. prosinca izvješće sa sljedećim elementima:

(a) količine navedenih plodova prerađenih na njihovom području tijekom prethodne sezone uvoza u skladu s ovom Odlukom;

(b) količine uništenog otpada ili uništenih nusproizvoda te detaljne informacije o načinu njihova iskorištenja ili uništenja kako je navedeno u članku 15. stavku 3.

3.  Izvješće iz stavka 1. uključuje i rezultate provjera zdravstvenog stanja navedenih plodova obavljenih u skladu s člankom 13. stavkom 1. Direktive 2000/29/EZ i s ovom Odlukom.

Članak 19.

Obavijesti

Države članice odmah obavješćuju Komisiju, druge države članice i predmetnu treću zemlju o potvrđenom otkrivanju organizma Phyllosticta citricarpa.

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2004/416/EZ i Provedbena odluka 2014/422/EU stavljaju se izvan snage.

Članak 21.

Datum primjene

Ova se Odluka primjenjuje od 1. lipnja 2016.

Članak 22.

Datum isteka važenja

Ova Odluka prestaje važiti 31. ožujka 2019.

Članak 23.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.( 1 ) Direktiva Komisije 2004/103/EZ od 7. listopada 2004. o provjerama identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ, koji se mogu obavljati na mjestu koje nije točka ulaza u Zajednicu ili na mjestu u blizini te o navođenju uvjeta koji se odnose na te preglede (SL L 313, 12.10.2004., str. 16.).

Top