EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2403-20170726

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2403 оd 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2403/2017-07-26

02015R2403 — HR — 26.07.2017 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2403

оd 15. prosinca 2015.

o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo

(Tekst značajan za EGP)

( L 333 19.12.2015, 62)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1204 оd 5. srpnja 2017.

  L 173

12

6.7.2017
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2403

оd 15. prosinca 2015.

o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Područje primjene

1.  Ova Uredba primjenjuje se na vatreno oružje kategorija A, B, C ili D, kako su utvrđene Prilogom I. Direktivi 91/477/EEZ.

2.  Ova Uredba ne primjenjuje se na vatreno oružje onesposobljeno prije datuma njezine primjene, osim ako se to vatreno oružje prenosi u drugu državu članicu ili se stavlja na tržište.

Članak 2.

Osobe i subjekti ovlašteni za onesposobljavanje vatrenog oružja

Onesposobljavanje vatrenog oružja provode javni ili privatni subjekti ili pojedinci koji su za to ovlašteni u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 3.

Provjera i potvrđivanje onesposobljavanja vatrenog oružja

1.  Države članice imenuju nadležno tijelo za provjeru je li vatreno oružje onesposobljeno u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu I. („subjekt koji provodi provjeru”).

2.  Ako je subjekt koji provodi provjeru ovlašten i za onesposobljavanje vatrenog oružja, države članice osiguravaju jasno razdvajanje tih zadataka i osoba koje ih provode unutar tog subjekta.

3.  Komisija na svojem web-mjestu objavljuje popis subjekata koji provode provjeru i koje su imenovale države članice, uključujući detaljne informacije o subjektu koji provodi provjeru, njegov simbol i podatke za kontakt.

4.  Ako je onesposobljavanje vatrenog oružja provedeno u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu I., subjekt koji provodi provjeru vlasniku vatrenog oružja izdaje potvrdu o onesposobljavanju u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu III. Sve informacije sadržane u potvrdi o onesposobljavanju navode se na jeziku države članice u kojoj se izdaje potvrda o onesposobljavanju i na engleskom jeziku.

5.  Vlasnik onesposobljenog vatrenog oružja trajno čuva potvrdu o onesposobljavanju. Ako je onesposobljeno vatreno oružje stavljeno na tržište, uz njega se prilaže potvrda o onesposobljavanju.

6.  Države članice osiguravaju vođenje evidencije potvrda izdanih za onesposobljeno vatreno oružje, uz navođenje datuma onesposobljavanja i broja potvrde, i to na razdoblje od najmanje 20 godina.

Članak 4.

Zahtjevi za pomoć

Svaka država članica može zatražiti pomoć subjekata ovlaštenih za onesposobljavanje ili provjeru onesposobljavanja vatrenog oružja koje je imenovala druga država članica u provedbi odnosno provjeri onesposobljavanja vatrenog oružja. Podložno prihvaćanju zahtjeva, ako se takav zahtjev odnosi na provjeru onesposobljavanja vatrenog oružja, subjekt koji provodi provjeru i osigurava pomoć izdaje potvrdu o onesposobljavanju u skladu s člankom 3. stavkom 4.

Članak 5.

Označivanje onesposobljenog vatrenog oružja

Onesposobljeno vatreno oružje označava se zajedničkom jedinstvenom oznakom u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu II. kako bi se naznačilo da je onesposobljeno u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu I. Oznaku stavlja subjekt koji provodi provjeru na sve sastavne dijelove koji su prepravljeni radi onesposobljavanja vatrenog oružja i ona ispunjava sljedeće kriterije:

(a) jasno je vidljiva i ne može se ukloniti;

(b) nosi informacije o državi članici u kojoj je provedeno onesposobljavanje i subjektu koji provodi provjeru i potvrdio je onesposobljavanje;

(c) sačuvan je izvorni serijski broj (ili više njih) vatrenog oružja.

Članak 6.

Dodatne mjere onesposobljavanja

1.  Države članice mogu uvesti dodatne mjere za onesposobljavanje vatrenog oružja na svojem državnom području koje premašuju tehničke specifikacije utvrđene u Prilogu I.

2.  Komisija i Odbor osnovan na temelju Direktive 91/477/EEZ redovito zajedno analiziraju sve dodatne mjere koje poduzimaju države članice i pravovremeno razmatraju preispitivanje tehničkih specifikacija utvrđenih u Prilogu I.

Članak 7.

Prijenos onesposobljenog vatrenog oružja unutar Unije

1.  Onesposobljeno vatreno oružje može se prenijeti u drugu državu članicu samo ako nosi zajedničku jedinstvenu oznaku i ako mu je priložena potvrda o onesposobljavanju u skladu s ovom Uredbom.

2.  Države članice priznaju potvrde o onesposobljavanju koje je izdala druga država članica ako potvrda ispunjava zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi. Međutim, države članice koje su uvele dodatne mjere u skladu s člankom 6. mogu zahtijevati dokaz o tome da je onesposobljeno vatreno oružje koje se prenosi na njihovo državno područje u skladu s tim dodatnim mjerama.

Članak 8.

Zahtjevi u pogledu obavješćivanja

Države članice obavješćuju Komisiju o svim mjerama koje donesu u području obuhvaćenom ovom Uredbom i dodatnim mjerama koje uvedu u skladu s člankom 6. U tu svrhu države članice primjenjuju postupke obavješćivanja utvrđene u Direktivi (EU) 2015/1535.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 8. travnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Tehničke specifikacije za onesposobljavanje vatrenog oružja

I. Radnje koje je potrebno provesti kako bi se vatreno oružje učinilo neopozivo neuporabljivim definirane su na temelju triju tablica:

 u tablici I. navedene su različite vrste vatrenog oružja,

 u tablici II. opisane su radnje koje je potrebno provesti kako bi se svaki osnovni sastavni dio vatrenog oružja učinio neopozivo onesposobljenim,

 u tablici III. navedene su radnje za onesposobljavanje koje je potrebno provesti s obzirom na različite vrste vatrenog oružja.

II. Kako bi se u obzir uzeo tehnološki razvoj vatrenog oružja i radnji za onesposobljavanje, te će se tehničke specifikacije redovito preispitivati i ažurirati, a najmanje svake dvije godine.

III. Kako bi se osigurala ispravna i usklađena primjena radnji za onesposobljavanje vatrenog oružja, Komisija će pojasniti definicije u suradnji s državama članicama.TABLICA I.: Popis tipova vatrenog oružja

Tipovi vatrenog oružja

1.

Pištolji (jednostrijelni, poluautomatski)

2.

Revolveri (uključujući revolvere koji se pune kroz vratašca za punjenje na poleđini bubnja)

3.

Jednostrijelno dugocijevno vatreno oružje (koje se ne puni prelamanjem)

4.

Vatreno oružje s punjenjem prelamanjem (npr., s glatkom cijevi, užlijebljenom cijevi, kombinacijom glatke i užlijebljene cijevi, punjenjem spuštanjem/okretanjem nosača zatvarača, kratkocijevno i dugocijevno vatreno oružje)

5.

Repetirajuće dugocijevno vatreno oružje (s glatkom ili užlijebljenom cijevi)

6.

Poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje (s glatkom ili užlijebljenom cijevi)

7.

Automatsko vatreno oružje: npr. određene jurišne puške, (kratke) strojnice, automatski pištolji

8.

Vatreno oružje koje se puni s ušća cijeviTABLICA II. Posebne radnje prema sastavnom dijelu

SASTAVNI DIO

POSTUPAK

1.  CIJEV

1.1.  Ako je cijev pričvršćena za kućište (1), prikliještite cijev za mehanizam punjenja zatikom od kaljenog čelika (promjer > 50 % ležišta naboja, najmanje 4,5 mm) kroz ležište naboja i kućište. Zatik se mora zavariti (2).

1.2.  Ako je cijev slobodna (nije pričvršćena), izrežite prorez punom duljinom stijenke ležišta naboja (širina >

image

kalibra i najviše 8 mm) i čvrsto zavarite klin ili šipku u cijev od početka ležišta naboja (duljina > 2/3 duljine cijevi).

1.3.  Uzduž prve trećine cijevi od ležišta naboja probušite rupe (najmanje 2/3 promjera cijevi za oružje s glatkom cijevi ili puni promjer cijevi za sva ostala oružja; jednu iza druge, tri za kratkocijevno oružje, šest za dugocijevno oružje) ili izrežite, iza ležišta naboja, prorez u obliku slova V (s kutem od 60 ± 5°) na cijevi ili izrežite, iza ležišta naboja, uzdužan prorez (širine 8–10 mm ± 0,5 mm, duljine ≥ 52 mm) na istom mjestu kao i rupe ili izrežite uzdužan prorez (širine 4–6 mm ± 0,5 mm od ležišta naboja do ušća cijevi, osim 5 mm na ušću cijevi).

1.4.  Za cijevi s ugrađenim donosačem uklonite donosač.

1.5.  Spriječite odvajanje cijevi od kućišta zatikom od kaljenog čelika ili zavarivanjem.

2.  ZATVARAČ, NOSAČ ZATVARAČA

2.1.  Uklonite ili skratite udarnu iglu.

2.2.  Strojnom obradom odsijecite čelo nosača zatvarača pod kutem od najmanje 45 stupnjeva i površinu veću od 50 % čela zatvarača.

2.3.  Zavarite rupu kroz koju prolazi udarna igla.

3.  BUBANJ

3.1.  Uklonite sve unutarnje stijenke s bubnja uzduž najmanje 2/3 njegove duljine kružnom strojnom obradom ≥ promjeru ležišta naboja.

3.2.  Tamo gdje je to moguće, zavarivanjem spriječite odvajanje bubnja od kućišta, ili, ako to nije moguće, odgovarajućim mjerama onemogućite odvajanje.

4.  VODILICA

4.1.  Strojno obradite ili uklonite više od 50 % čela zatvarača pod kutem između 45 i 90 stupnjeva.

4.2.  Uklonite ili skratite udarnu iglu.

4.3.  Strojno obradite i zavarite rupu kroz koju prolazni udarna igla.

4.4.  Strojnom obradom uklonite spojne ušice iz vodilice.

4.5.  Ako je moguće, strojno obradite unutrašnjost gornjeg prednjeg dijela izvlakača u vodilici pod kutem od 45 stupnjeva.

5.  KUĆIŠTE (PIŠTOLJI)

5.1.  Uklonite donosač.

5.2.  Strojnom obradom uklonite najmanje 2/3 šina vodilica s obje strane kućišta.

5.3.  Zavarite utvrđivač navlake.

5.4.  Zavarivanjem onemogućite rastavljanje pištolja s polimernim okvirom. Prema nacionalnom pravu, taj se postupak može provesti nakon što nacionalno nadležno tijelo obavi provjeru.

6.  AUTOMATSKI SUSTAV

6.1.  Uništite klip i plinski sustav rezanjem ili zavarivanjem.

6.2.  Uklonite nosač zatvarača, zamijenite ga komadom čelika i zavarite ga, ili uklonite najmanje 50 % nosača zatvarača, zavarite ga i odrežite spojne ušice s glave zatvarača.

6.3.  Međusobno zavarite dijelove poluge okidača i, ako je moguće, zavarite tako zavarene dijelove s okvirom. Ako zavarivanje unutar okvira nije moguće: uklonite polugu okidača i ispunite prazan prostor na odgovarajuć način (npr. lijepljenjem dijela odgovarajuće veličine ili punjenjem epoksidnom smolom).

6.4.  Spriječite rastavljanje sustava zatvaranja drške na okviru zavarivanjem ili odgovarajućim mjerama koje će onemogućiti uklanjanje. Zavarite mehanizam donosača oružja koja se pune redenikom.

7.  MEHANIZAM PUNJENJA

7.1.  Strojnom obradom načinite stožac s kutem od najmanje 60 stupnjeva (kut vrha) kako biste dobili promjer baze od najmanje 1 cm ili jednak promjeru čela zatvarača.

7.2.  Uklonite udarnu iglu, povećajte promjer rupe kroz koju prolazi udarna igla za najmanje 5 mm i zavarite rupu kroz koju prolazi udarna igla.

8.  SPREMNIK (ako je primjenjivo)

8.1.  Zavarite spremnik u prihvatnim točkama na kućištu ili dršci, ovisno o vrsti oružja, kako biste onemogućili uklanjanje spremnika.

8.2.  Ako spremnik nedostaje, na mjestu spremnika postavite varove ili fiksirajte utvrđivač spremnika kako biste trajno onemogućili umetanje spremnika.

8.3.  Kroz spremnik, ležište naboja i kućište provucite klin od kaljenog čelika. Pričvrstite ga varenjem.

9.  PUNJENJE S UŠĆA CIJEVI

9.1.  Uklonite ili zavarite ispust (ispuste), zavarite rupu (rupe).

10.  NAPRAVA ZA SMANJIVANJE BUKE

10.1.  Spriječite uklanjanje naprave za smanjivanje buke umetanjem zatika od kaljenog čelika ili je zavarite ako je sastavni dio oružja.

10.2.  Uklonite sve unutarnje dijelove i njihove pričvrsne točke s naprave za smanjivanje buke, tako da ostane samo cijev. Probušite rupu svakih 5 cm na vanjskom dijelu te cijevi.

Čvrstoća umetaka

Čvrstoća zatika/klina/šipke = 58 –0; + 6 HRC

nehrđajući čelik tipa ER 316 L za elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina

(1)   Cijev pričvršćena za kućište vijcima, stezanjem ili na drugi način.

(2)   Zavarivanje je metoda proizvodnje ili izrade kojom se materijali, obično metali ili termoplastika, spajaju taljenjem.TABLICA III. Posebne radnje po osnovnom sastavnom dijelu za svaku vrstu vatrenog oružja

VRSTA

1

2

3

4

5

6

7

8

POSTUPAK

Pištolji (osim automatskih)

Revolveri

Jednostrijelno dugocijevno vatreno oružje (koje se ne puni prelamanjem)

Vatreno oružje s punjenjem prelamanjem (s glatkom cijevi, užlijebljenom cijevi ili kombinacijom)

Repetirajuće dugocijevno vatreno oružje (s glatkom ili užlijebljenom cijevi)

Poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje (s glatkom ili užlijebljenom cijevi)

Automatsko vatreno oružje: jurišne puške, (kratke) strojnice

Vatreno oružje koje se puni s ušća cijevi

1.1.

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2. i 1.3.

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5.

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2.

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3.

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1.

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

4.2.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

4.3.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

4.4.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

4.5.

X

 

 

 

 

X

X (za automatske pištolje)

 

5.1.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

5.2.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

5.3.

X

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

5.4.

X (polimerno kućište)

 

 

 

 

 

X (za automatske pištolje)

 

6.1.

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2.

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3.

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4.

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1.

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2.

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1. ili 8.2.

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3.

 

 

 

 

X (cijev spremnika)

X (cijev spremnika)

 

 

9.1.

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1.

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2.

X

 

X

X

X

X

X

 
PRILOG II.

Obrazac za označivanje onesposobljenog vatrenog oružja

image

1)  Oznaka onesposobljavanja

2)  Država onesposobljavanja – službena međunarodna oznaka

3)  Simbol nadležnog tijela koje je potvrdilo onesposobljavanje vatrenog oružja

4)  Godina onesposobljavanja

Puna se oznaka stavlja samo na kućište vatrenog oružja, a oznaka onesposobljavanja (1) i država onesposobljavanja (2) stavljaju se na sve druge osnovne sastavne dijelove.
PRILOG III.

image

Top