EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1163-20200101

Consolidated text: Uredba (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/2020-01-01

02014R1163 — HR — 01.01.2020 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) br. 1163/2014 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 22. listopada 2014.

o naknadama za nadzor

(ESB/2014/41)

( L 311 31.10.2014, 23)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2019/2155 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 5. prosinca 2019.

  L 327

70

17.12.2019


Koju je ispravio:

 C1

Ispravak,  L 330, 20.12.2019,  106 (2019/2155)
▼B

UREDBA (EU) br. 1163/2014 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 22. listopada 2014.

o naknadama za nadzor

(ESB/2014/41)DIO I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju:

(a) 

mehanizmi za izračun ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru u odnosu na nadzirane subjekte i nadzirane grupe;

(b) 

metodologija i kriteriji za izračun godišnje naknade koju snose svaki nadzirani subjekt i svaka nadzirana grupa;

(c) 

postupak za ubiranje godišnjih naknada za nadzor od strane ESB-a.

2.  Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor obuhvaća godišnju naknadu za nadzor u odnosu na svaki značajni nadzirani subjekt ili grupu i svaki manje značajni nadzirani subjekt ili grupu te ga ESB izračunava na najvišoj razini konsolidacije u državama članicama sudionicama.

Članak 2.

Definicije

Osim ako nije drukčije propisano, definicije sadržane u Uredbi (EU) br. 1024/2013 i Uredbi (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) primjenjuju se za potrebe ove Uredbe zajedno sa sljedećim definicijama:

1. 

„godišnja naknada za nadzor” znači naknada koja se plaća za svaki nadzirani subjekti i svaku nadziranu grupu, koja je izračunata u skladu s mehanizmima utvrđenim u članku 10. stavku 6.;

2. 

„godišnji troškovi” znači iznos utvrđen u skladu s odredbama članka 5. koji ESB naplaćuje putem godišnjih naknada za nadzor za određeno razdoblje za koje se plaća naknada;

3. 

„obveznik naknade” znači kreditna institucija koja plaća naknadu ili podružnica koja plaća naknadu u skladu s člankom 4. i kojoj je upućena obavijest o naknadi;

4. 

„faktori naknade” znači podaci vezani za nadzirani subjekt ili nadziranu grupu utvrđeni u članku 10. stavku 3. točki (a) koji se upotrebljavaju za izračun godišnje naknade za nadzor;

5. 

„obavijest o naknadi” znači obavijest kojom se određuje godišnja naknada za nadzor koju u skladu s ovom Uredbom plaća ogovarajući obveznik naknade i koja mu se izdaje u skladu s ovom Uredbom;

6. 

„kreditna institucija koja plaća naknadu” znači kreditna institucija sa sjedištem u državi članici sudionici;

7. 

„podružnica koja plaća naknadu” znači podružnica koju je kreditna institucija osnovana u državi članici nesudionici osnovala u državi članici sudionici;

8. 

„razdoblje za koje se plaća naknada” znači kalendarska godina;

▼M1 —————

▼B

10. 

„grupa subjekata koji plaćaju naknadu” znači i. nadzirana grupa i ii. broj podružnica koje plaćaju naknadu koje se smatraju jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3.;

11. 

„država članica” znači država članica Unije;

▼M1

12. 

ukupna imovina/obveze’ znači:

a) 

Za nadziranu grupu, ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), isključujući imovinu društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, osim ako nadzirana grupa ne odluči drugačije u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (c);

b) 

za podružnicu koja plaća naknadu, ukupni iznos imovine o kojemu se izvješćuje za bonitetne potrebe. Ako se ukupna vrijednost imovine ne treba dostavljati za bonitetne potrebe, ukupna imovina znači ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena na temelju posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja izrađenih u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (IFRS), primjenjivim unutar Unije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ), a ako ti godišnji izvještaji nisu dostupni, na temelju godišnjih izvještaja izrađenih u skladu s primjenjivim nacionalnim računovodstvenim propisima. Za podružnice koje plaćaju naknadu, a koje ne pripremaju godišnje račune, ukupna imovina znači ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);

c) 

za dvije ili više podružnica koje plaćaju naknadu a smatraju se jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3., zbroj ukupne vrijednosti imovine kako je utvrđen za svaku podružnicu koja plaća naknadu;

d) 

u svim drugim slučajevima, ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);

13. 

ukupna izloženost riziku’ znači:

a) 

za nadziranu grupu, iznos utvrđen na najvišoj razini konsolidacije u državama članicama sudionicama i izračunan primjenom članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ), isključujući iznos izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, osim ako nadzirana grupa nije drugačije odredila u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (c);

b) 

nula za podružnicu koja plaća naknadu i za dvije ili više podružnica koja plaćaju naknadu, a koje se smatraju jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3;

c) 

U svim drugim slučajevima iznos izračunan u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

▼B

Članak 3.

Opća obveza plaćanja godišnje naknade za nadzor

1.  ESB ubire godišnju naknadu za nadzor u odnosu na svaki nadzirani subjekt i svaku nadziranu grupu za svako razdoblje za koje se plaća naknada.

2.  Godišnja naknada za nadzor za svaki nadzirani subjekt i nadziranu grupu određuje se u obavijesti o naknadi i koja se izdaje obvezniku naknade i koju plaća obveznik naknade. Obveznik naknade je primatelj obavijesti o naknadi i primatelj svake obavijesti ili priopćenja od ESB-a u odnosu na naknade za nadzor. Obveznik naknade odgovoran je za plaćanje godišnje naknade za nadzor.

3.  Dvije ili više podružnica koje plaćaju naknadu, koje je osnovala ista kreditna institucija u istoj državi članici sudionici, smatraju se jednom podružnicom. Podružnice iste kreditne institucije koje plaćaju naknadu, sa sjedištem u različitim državama članicama sudionicama, ne smatraju se jednom podružnicom.

4.  Podružnice koje plaćaju naknadu smatraju se odvojenim od društava kćeri iste kreditne institucije osnovane u istoj državi članici sudionici za potrebe ove Uredbe.

Članak 4.

Obveznik naknade

1.  Obveznici naknade u pogledu godišnje naknade za nadzor su:

(a) 

kreditna institucija koja plaća naknadu, ako je riječ o kreditnoj instituciji koja plaća naknadu koja nije dio nadzirane grupe;

(b) 

podružnica koja plaća naknadu, ako je riječ o podružnici koja plaća naknadu koja nije objedinjena s drugom podružnicom koja plaća naknadu;

▼M1

(c) 

utvrđeni u skladu s odredbama stavka 2., ako se radi o grupi subjekata koji plaćaju naknadu.

2.  Neovisno o sporazumima unutar grupe subjekata koji plaćaju naknadu s obzirom na raspodjelu troškova, s grupom subjekata koji plaćaju naknadu postupa se kao s jednom jedinicom. Svaka grupa subjekata koji plaćaju naknadu imenuje obveznika naknade za cijelu grupu i obavještava ESB o identitetu obveznika naknade. Obveznik naknade mora imati sjedište u državi članici sudionici. Takva se obavijest smatra valjanom samo:

(a) 

ako je u njoj naveden naziv grupe obuhvaćene obaviješću;

(b) 

ako je potpisana od strane obveznika naknade u ime svih nadziranih subjekata koji su dio grupe;

(c) 

ako je dostavljena ESB-u najkasnije do 30. rujna svake godine, kako bi se mogla uzeti u obzir za izdavanje obavijesti o naknadi u odnosu na sljedeće razdoblje za plaćanje naknade.

Ako se ESB-u pravovremeno dostavi više od jedne obavijesti po grupi subjekata koji plaćaju naknadu, prednost ima najkasnija obavijest koju ESB primi do 30. rujna. Ako nadzirani subjekt postane dio nadzirane grupe nakon što je ESB preispitao važeću obavijest obveznika naknade, smatra se da je i ta obavijest potpisana u njegovo ime, osim ako je ESB pisanim putem primio drugačiju obavijest.

▼B

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., ESB pridržava pravo utvrđivanja obveznika naknade.DIO II.

RASHODI I TROŠKOVI

Članak 5.

Godišnji troškovi

1.  Godišnji troškovi predstavljaju osnovicu za utvrđivanje godišnjih naknada za nadzor i nadoknađuju se plaćanjem tih godišnjih naknada za nadzor.

2.  Iznos godišnjih troškova određuje se na temelju iznosa godišnjih rashoda koji se sastoje od: svih troškova ESB-a u odgovarajućem razdoblju za koje se plaća naknada, a koji su izravno ili neizravno povezani s njegovim nadzornim zadaćama.

▼M1 —————

▼B

3.  Kod utvrđivanja godišnjih troškova, ESB uzima u obzir:

(a) 

sve iznose naknade koji se nisu mogli ubrati i vezani su za prethodna razdoblja za koja se plaća naknada;

(b) 

sve uplate kamata u skladu s člankom 14.;

(c) 

sve iznose primljene ili nadoknađene u skladu s člankom 7. stavkom 3.

▼M1

4.  U roku od četiri mjeseca od kraja svakog razdoblja za koje se plaća naknada, ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa za to razdoblje za koje se plaća naknada objavljuje se na mrežnim stranicama ESB-a

▼M1 —————

▼BDIO III.

UTVRĐIVANJE GODIŠNJE NAKNADE ZA NADZOR

Članak 7.

▼M1

Novi nadzirani subjekti, subjekti koji se više ne nadziru ili promjena statusa

▼B

1.  Ako se nad nadziranim subjektom ili nadziranom grupom provodi nadzor samo za dio razdoblja za koje se plaća naknada, godišnja naknada za nadzor izračunava se prema broju navršenih mjeseci razdoblja za koje se plaća naknada nad nadziranim subjektom ili nad nadziranom grupom.

▼M1

2.  Ako nakon odgovarajuće odluke ESB-a, ESB preuzme izravni nadzor nadziranog subjekta ili nadzirane grupe u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), ili izravni nadzor nadziranog subjekta ili nadzirane grupe od strane ESB-a završi u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), godišnja naknada za nadzor izračunava se na temelju broja mjeseci za vrijeme kojih su nadzirani subjekt ili nadzirana grupa posljednjeg dana u mjesecu bili pod izravnim ili neizravnim nadzorom ESB-a.

▼B

3.  Ako iznos godišnje naknade za nadzor koja se ubire odstupa od iznosa naknade izračunate u skladu sa stavcima 1. ili 2., ESB vrši povrat obvezniku naknade, ili izdaje dodatni račun koji obveznik naknade treba platiti.

Članak 8.

Podjela godišnjih troškova između značajnih i manje značajnih nadziranih subjekata

1.  Radi izračuna godišnje naknade za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt i svaku nadziranu grupu, godišnji troškovi dijele se na dva dijela, jedan za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa, i to kako slijedi:

(a) 

godišnji troškovi koji se naplaćuju od značajnih nadziranih subjekata;

(b) 

godišnji troškovi koji se naplaćuju od manje značajnih nadziranih subjekata.

2.  Podjela godišnjih troškova u skladu sa stavkom 1. vrši se na temelju troškova raspoređenih odgovarajućim organizacijskim jedinicama koje obavljaju izravni nadzor značajnih nadziranih subjekata i neizravni nadzor manje značajnih nadziranih subjekata.

▼M1 —————

▼B

Članak 10.

Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na nadzirane subjekte ili nadzirane grupe

1.  Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki značajni nadzirani subjekt ili značajnu nadziranu grupu određuje se putem raspodjele iznosa koji se ubire u odnosu na kategoriju značajnih nadziranih subjekata i značajnih nadziranih grupa, na pojedinačne značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe na temelju njihovih faktora naknade.

2.  Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki manje značajni nadzirani subjekt ili manje značajnu nadziranu grupu određuje se putem raspodjele iznosa koji se ubire u odnosu na kategoriju manje značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih nadziranih grupa na pojedinačne manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe na temelju njihovih faktora naknade.

3.  Faktori naknade na najvišoj razini konsolidacije u državi članici sudionici izračunavaju se na temelju sljedećeg.

▼M1

(a) 

u stavku 3., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a) 

Faktori naknade, koji se koriste radi određivanja godišnje naknade za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt ili nadziranu grupu, predstavljaju iznos:

i. 

ukupne imovine na referentni datum; i

ii. 

ukupne izloženosti riziku na referentni datum.

▼M1 —————

▼M1

(ba) 

Faktori naknade se određuju za svako razdoblje za koje se plaća naknada na temelju podataka koje dostavljaju nadzirani subjekti za bonitetne potrebe s referentnim datumom 31. prosinca prethodnog razdoblja za koje se plaća naknada.

(bb) 

Kada nadzirani subjekt priprema godišnje račune, uključujući konsolidirana godišnja izvješća, na temelju računovodstvene godine koja odstupa od kalendarske godine, referentni datum za ukupnu imovinu je kraj računovodstvene godine koji odgovara prethodnom razdoblju za koje se plaća naknada.

(bc) 

Kada su nadzirani subjekt ili nadzirana grupa osnovani nakon odgovarajućeg referentnog datuma određenog u točkama (ba) ili (bb), ali prije 1. listopada razdoblja za koje se plaća naknada za koje se utvrđuje naknada i shodno tome, ne postoje faktori naknade s tim referentnim datumom, referentni datum za faktore naknade jest kraj tromjesečja koje je najbliže odgovarajućem referentnom datumu određenom u točkama (ba) ili (bb).

(bd) 

Za nadzirane subjekte i nadzirane grupe koji nisu obvezni dostavljati izvješća za bonitetne potrebe, ili nadzirane grupe koje isključuju imovinu i/ili iznos izloženosti riziku društava kćeri koje imaju sjedište u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama u skladu s točkom (c), faktori naknade utvrđuju se na temelju informacija koje su dostavile posebno za potrebe izračuna naknade za nadzor. Faktori naknade dostavljaju se dotičnom nacionalnom nadležnom tijelu s referentnim datumom utvrđenim u točkama (ba), (bb) ili (bc) u skladu s odlukom ESB-a.

▼M1

(c) 

Za potrebe izračunavanja faktora naknade, nadzirane bi grupe u pravilu trebale isključiti imovinu društava kćeri koje imaju sjedište u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama. Nadzirane grupe mogu odlučiti da neće isključiti takvu imovinu i/ili iznos izloženosti riziku radi utvrđivanja faktora naknade.

▼B

(d) 

Za nadzirane subjekte ili nadzirane grupe koji su razvrstani kao manje značajni na temelju članka 6. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013, faktor naknade ukupne imovine neće premašiti 30 milijardi eura.

(e) 

Relativni ponder koji se koristi u pogledu faktora naknade predstavlja:

i. 

ukupna imovina; 50 %;

ii. 

ukupna izloženost riziku: 50 %.

▼M1

4.  Zbroj ukupne imovine svih obveznika naknade i zbroj ukupne izloženosti riziku svih obveznika naknade objavljuje se na mrežnoj stranici ESB-a.

5.  U slučaju da obveznik naknade ne dostavi faktore naknade, ESB će utvrditi faktore naknade u skladu s odlukom ESB-a.

▼B

6.  Izračun godišnje naknade za nadzor za svakog obveznika naknade obavlja se kako je dolje navedeno.

(a) 

Godišnja naknada za nadzor predstavlja zbroj najnižeg sastavnog dijela naknade i promjenjivog sastavnog dijela naknade.

▼M1

(b) 

Najniži sastavni dio naknade računa se kao fiksni postotak ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa, kako je utvrđeno u skladu s člankom 8.

i. 

Za kategoriju značajnih nadziranih subjekata i značajnih grupa, fiksni postotak iznosi 10 %. Ovaj se iznos ravnomjerno dijeli između svih obveznika naknade. Za značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe s ukupnom imovinom od 10 milijardi eura ili manje, najniži sastavni dio naknade je prepolovljen.

ii. 

Za kategoriju manje značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih grupa, fiksni postotak iznosi 10 %. Ovaj se iznos ravnomjerno dijeli između svih obveznika naknade. Za manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe s ukupnom imovinom od 1 milijarde eura ili manje, najniži sastavni dio naknade je prepolovljen.

▼B

(c) 

Promjenjivi sastavni dio naknade predstavlja razliku između ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za svaku kategoriju nadziranih subjekata, kao što je određeno u skladu s ►M1  Članak 8. ◄ . i najnižeg sastavnog dijela naknade za istu kategoriju. Promjenjivi sastavni dio naknade raspodjeljuje se na pojedinačne obveznike naknade u svakoj kategoriji prema udjelu svakog obveznika naknade u zbroju ponderiranih faktora naknade svih obveznika naknade, kako je utvrđeno sukladno stavku 3.

▼M1

Na temelju izračuna izvršenog u skladu s ovim stavkom i na temelju faktora naknade dostavljenih u skladu s ovim člankom, ESB odlučuje o godišnjoj naknadi za nadzor koju svaki obveznik naknade treba platiti. Obavijest o godišnjoj naknadi za nadzor koja se treba platiti priopćava se obvezniku naknade putem obavijesti o naknadi.

▼BDIO IV.

SURADNJA S NACIONALNIM NADLEžNIM TIJELIMA

Članak 11.

Suradnja s nacionalnim nadležnim tijelima

1.  ESB komunicira s nacionalnim nadležnim tijelima prije donošenja odluke o konačnoj razini naknade kako bi se osiguralo da nadzor ostane troškovno učinkovit i razuman za sve uključene kreditne institucije i podružnice. U tu svrhu ESB razvija i uspostavlja odgovarajući komunikacijski kanal u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima.

2.  Nacionalna nadležna tijela pružaju pomoć ESB-u kod ubiranja naknada ako to ESB zatraži.

3.  U slučaju kreditnih institucija u državi članici sudionici izvan europodručja čija suradnja s ESB-om nije suspendirana niti raskinuta, ESB izdaje upute nacionalnim nadležnim tijelima te države članice u vezi s prikupljanjem faktora naknade i izdavanjem računa za godišnju naknadu za nadzor.DIO V.

IZDAVANJE RAČUNA

Članak 12.

Obavijest o naknadi

▼M1

1.  ESB jednom godišnje izdaje obavijest o naknadi svakom obvezniku naknade u roku od šest mjeseci nakon početka sljedećeg razdoblja za koje se plaća naknada.

▼B

2.  U obavijesti o naknadi određuje se način plaćanja godišnje naknade za nadzor. Obveznik naknade postupa u skladu sa zahtjevima utvrđenim u obavijesti o naknadi u odnosu na plaćanje godišnje naknade za nadzor.

3.  Dugovani iznos koji se plaća na temelju obavijesti o naknadi, obveznik naknade dužan je platiti u roku od 35 dana od dana izdavanja obavijesti o naknadi.

Članak 13.

Dostavljanje obavijesti o naknadi

1.  Obveznik naknade odgovoran je za ažuriranje podataka za kontakt potrebnih za dostavu obavijesti o naknadi i dostavlja ESB-u sve promjene u podacima za kontakt (tj. ime, funkciju, organizacijsku jedinicu, adresu, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, broj telefaksa). ►M1  ————— ◄

2.  ESB dostavlja obavijest o naknadi osobi određenoj u skladu sa stavkom 1. na jedan od sljedećih načina: (a) u elektroničkom obliku ili drugim usporedivim komunikacijskim sredstvom, b) telefaksom, (c) kurirskom službom, (d) preporučenom poštom s dostavnicom; (e) osobnom dostavom. Obavijest o naknadi valjana je bez potpisa.

Članak 14.

Kamata u slučaju neplaćanja

Ne dovodeći u pitanje bilo koje pravno sredstvo kojim ESB raspolaže, u slučaju djelomičnog plaćanja, neplaćanja ili nepostupanja u skladu s uvjetima za plaćanje utvrđenim u obavijesti o naknadi, kamata se dnevno obračunava na nepodmireni iznos godišnje naknade za nadzor po kamatnoj stopi za glavnu stopu refinanciranja ESB-a uvećanoj za 8 postotnih bodova od dana dospijeća plaćanja.DIO VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Sankcije

U slučaju povrede ove Uredbe, ESB može izreći sankcije nadziranim subjektima u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2532/98, dopunjenom Uredbom (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) ( 3 ).

▼M1 —————

▼B

Članak 17.

▼M1

Izvješćivanje

▼B

1.  U skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB svake godine dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji i Euroskupini izvješće o predviđenom razvoju strukture i iznosu godišnjih naknada za nadzor.

▼M1

2.  U roku od četiri mjeseca od početka svakog razdoblja za koje se plaća naknada, procijenjeni iznos godišnjih troškova za to razdoblje za koje se plaća naknada, objavljuje se na mrežnim stranicama ESB-a.

▼M1

Članak 17.a

Prijelazna uređenja za razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu

1.  Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt i svaku nadziranu grupu za razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu, određuje se u obavijesti o naknadi koja se izdaje odgovarajućem obvezniku naknade tijekom 2021. godine.

2.  Svaki višak ili manjak iz razdoblja za koje se plaća naknada za 2019. godinu koji je utvrđen oduzimanjem stvarnih godišnjih troškova nastalih u vezi s razdobljem za koje se plaća naknada od procijenjenih godišnjih troškova ubranih za to razdoblje za koje se plaća naknada, uzima se u obzir kod utvrđivanja godišnjih troškova za razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu.

▼B

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.( 1 ) Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih standarda izvješćivanja (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

( 2 ) Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

( 3 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (SL L 318, 27.11.1998., str. 4.).

Top