Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0908-20190610

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 оd 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/2019-06-10

02014R0908 — HR — 10.06.2019 — 007.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 908/2014

оd 6. kolovoza 2014.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti

( L 255 28.8.2014, 59)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/583 оd 13. travnja 2015.

  L 97

5

14.4.2015

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/775 оd 18. svibnja 2015.

  L 122

1

19.5.2015

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2222 оd 1. prosinca 2015.

  L 316

2

2.12.2015

►M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1786 оd 7. listopada 2016.

  L 273

31

8.10.2016

 M5

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/772 оd 3. svibnja 2017.

  L 115

43

4.5.2017

►M6

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/56 оd 12. siječnja 2018.

  L 10

9

13.1.2018

►M7

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/936 оd 6. lipnja 2019.

  L 149

58

7.6.2019


Koju je ispravio:

►C1

,  L 114, 5.5.2015,  25 (br. 908/2014)
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 908/2014

оd 6. kolovoza 2014.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnostiPOGLAVLJE I.

AGENCIJE ZA PLAĆANJA I DRUGA TIJELA

Članak 1.

Postupak za akreditaciju agencija za plaćanja

1.  Države članice imenuju tijelo na razini ministarstva nadležno za:

(a) izdavanje, preispitivanje i oduzimanje akreditacije agencijama za plaćanja;

(b) izvršavanje zadaća dodijeljenih nadležnom tijelu u skladu s ovim poglavljem.

2.  Na temelju provjere ispunjavanja akreditacijskih kriterija iz članka 1. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 („akreditacijski kriteriji”) nadležno tijelo formalnim aktom odlučuje o izdavanju ili, nakon preispitivanja, oduzimanju akreditacije agenciji za plaćanje. Nadležno tijelo bez odgađanja obavješćuje Komisiju o izdanim i oduzetim akreditacijama.

3.  Nadležno tijelo imenuje revizorsko tijelo koje provodi provjeru prije dodjele akreditacije (kontrolu prije akreditacije). Revizorsko tijelo jest revizorsko nadležno tijelo ili druga javna ili privatna organizacija ili organizacijska jedinica nadležnog tijela koja ima potrebnu stručnost, vještine i sposobnosti za provođenje revizija. Revizorsko tijelo neovisno je od agencije za plaćanja koja se akreditira.

Provjerom (kontrolom prije akreditacije) koju treba provesti revizorsko tijelo posebno se provjeravaju:

(a) uspostavljeni postupci i sustavi za odobravanje i izvršavanje plaćanja;

(b) raspodjela dužnosti i prikladnost unutarnje i vanjske kontrole u pogledu transakcija koje se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), dalje u tekstu „fondovi”;

(c) u kojoj su mjeri uspostavljeni postupci i sustavi prikladni za očuvanje sigurnosti proračuna Unije, uključujući mjere za suzbijanje prijevara koje se temelje na analizi rizika;

(d) sigurnost informacijskih sustava;

(e) vođenje računovodstvenih knjiga.

Revizorsko tijelo sastavlja izvješće u kojemu detaljno opisuje obavljeni revizijski posao te navodi rezultate revizije i ocjenu o tome ispunjava li agencija za plaćanja akreditacijske kriterije. Izvješće se dostavlja nadležnom tijelu koje potom izdaje akt o akreditaciji ako se uvjeri da agencija za plaćanja ispunjava akreditacijske kriterije.

4.  Ako nadležno tijelo smatra da agencija za plaćanja ne ispunjava akreditacijske kriterije, obavješćuje agenciju za plaćanja o posebnim uvjetima koje mora ispuniti prije nego što joj se odobri akreditacija.

Dok se ne provedu potrebne promjene kako bi se ispunili ti posebni uvjeti, akreditacija se može odobriti privremeno za razdoblje koje se utvrđuje uzimajući u obzir ozbiljnost identificiranih problema i koje ne prelazi 12 mjeseci. U opravdanim slučajevima Komisija može na zahtjev predmetne države članice odobriti produljenje navedenog razdoblja.

5.  Podaci predviđeni člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013 dostavljaju se odmah nakon što je agencija za plaćanja prvi put akreditirana, a u svakom slučaju prije nego što se rashodi koje je ona ostvarila terete na račun fondova. Zajedno s navedenim podacima dostavljaju se izjave i dokumenti o:

(a) odgovornostima agencije za plaćanja;

(b) raspodjeli odgovornosti među odjelima agencije za plaćanja;

(c) odnosu agencije za plaćanja s ostalim javnim ili privatnim tijelima koja su odgovorna za provedbu mjera za koje agencija za plaćanja tereti rashode na račun fondova;

(d) postupcima zaprimanja, provjere i potvrde valjanosti zahtjeva korisnika te postupcima odobravanja, plaćanja i pravdanja rashoda;

(e) odredbama o sigurnosti informacijskih sustava;

(f) izvješću o kontroli prije akreditacije koju je provelo revizorsko tijelo iz stavka 3.

6.  Komisija obavješćuje Odbor za poljoprivredne fondove o agencijama za plaćanja akreditiranima u svakoj državi članici.

Članak 2.

Kontrola akreditacije

1.  Nadležno tijelo drži agencije za plaćanja koje su u njegovoj nadležnosti pod stalnim nadzorom, ponajprije na temelju potvrda i izvješća koje sastavlja tijelo za ovjeravanje iz članka 9. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te prati sve utvrđene nedostatke.

Svake tri godine nadležno tijelo pisano izvješćuje Komisiju o nadzoru agencija za plaćanja i praćenju njihovih aktivnosti. U izvješću se navodi analiza ispunjavaju li agencije za plaćanja trajno akreditacijske kriterije te sažetak mjera poduzetih radi ispravljanja nedostataka. Nadležno tijelo potvrđuje ispunjava li agencija za plaćanja koja je u njegovoj nadležnosti i nadalje akreditacijske kriterije.

2.  Države članice uspostavljaju sustav koji osigurava da se svaka informacija koja ukazuje na činjenicu da neka agencija za plaćanja ne ispunjava akreditacijske kriterije bez odgode dostavlja nadležnom tijelu.

3.  Ako nadležno tijelo utvrdi da je akreditirana agencija za plaćanja prestala ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija tako da to može utjecati na njezinu sposobnost izvršavanja zadaća utvrđenih člankom 1. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014, nadležno tijelo bez odgađanja određuje uvjetnu akreditaciju agencije za plaćanja. Sastavlja plan koji sadržava mjere i rokove za ispravljanje utvrđenih nedostataka u razdoblju koje se utvrđuje u skladu s ozbiljnošću problema, a koje nije dulje od 12 mjeseci od dana određivanja uvjetne akreditacije. U opravdanim slučajevima Komisija može na zahtjev predmetne države članice odobriti produljenje navedenog razdoblja.

4.  Nadležno tijelo obavješćuje Komisiju o svojoj odluci da agenciji za plaćanja odredi uvjetnu akreditaciju, o planu izrađenom u skladu sa stavkom 3. te potom o napretku u provedbi takvih planova.

5.  U slučaju oduzimanja akreditacije nadležno tijelo bez odgode akreditira drugu agenciju za plaćanja koja ispunjava uvjete utvrđene u članku 7. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi se osigurale nesmetane isplate korisnicima.

6.  Ako Komisija utvrdi da nadležno tijelo nije ispunilo obvezu izrade plana ispravljanja nedostataka u skladu sa stavkom 3. ili da je agencija za plaćanja i dalje akreditirana unatoč tome što nije u potpunosti provela takav plan u utvrđenom roku, zahtijevat će od nadležnog tijela da toj agenciji za plaćanja oduzme akreditaciju, osim ako se izvrše potrebne promjene u roku koji Komisija odredi ovisno o težini problema. U takvoj situaciji Komisija može odlučiti riješiti nedostatke uz okviru postupka potvrde o sukladnosti u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 3.

Izjava o upravljanju

1.  Izjava o upravljanju iz članka 7. stavka 3. prvog podstavka točke (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 sastavlja se pravovremeno kako bi tijelo za ovjeravanje moglo dati mišljenje iz članka 9. stavka 1. te Uredbe.

Izjava o upravljanju sastavlja se u obliku koji je naveden u Prilogu I. ovoj Uredbi i može sadržavati rezerve koje određuju opseg potencijalnog financijskog učinka. U slučaju da se izražavaju rezerve, izjava sadržava akcijski plan za otklanjanje nedostataka i točno određen vremenski okvir za njegovu provedbu.

2.  Izjava o upravljanju temelji se na učinkovitom nadzoru sustava upravljanja i kontrole tijekom cijele godine.

Članak 4.

Koordinacijsko tijelo

1.  Koordinacijsko tijelo iz članka 7. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 jedini je sugovornik Komisije za predmetnu državu članicu za sva pitanja koja se odnose na fondove u pogledu:

(a) širenja informacija i smjernica koje se odnose na zadaće i poslovanje agencija za plaćanja onim agencijama za plaćanja i tijelima koji su odgovorni za provedbu tih smjernica kao i promicanje njihove usklađene primjene;

(b) dostavljanja Komisiji informacija iz članaka 7. i 102. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

(c) dostupnosti Komisiji cjelokupne evidencije svih računovodstvenih podataka potrebnih za potrebe statistike i kontrole.

2.  Agencija za plaćanja može imati ulogu koordinacijskog tijela pod uvjetom da su te dvije funkcije odvojene.

3.  U izvršavanju svojih zadaća koordinacijsko tijelo može, u skladu s nacionalnim postupcima, upućivati zahtjeve ostalim upravnim tijelima ili odjelima, osobito onima koji posjeduju stručno znanje i iskustvo na računovodstvenom i tehničkom području.

4.  Povjerljivost, cjelovitost i dostupnost svih elektroničkih podataka koje pohranjuje koordinacijsko tijelo osiguravaju se mjerama koje su prilagođene administrativnoj strukturi, kadrovskoj strukturi i tehnološkom okruženju svakog pojedinog koordinacijskog tijela. Financijska i tehnološka nastojanja moraju biti razmjerna stvarno nastalim rizicima.

5.  Podaci predviđeni člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013 dostavljaju se odmah nakon što je koordinacijsko tijelo prvi put akreditirano, a u svakom slučaju prije nego što se rashodi za koje je ono odgovorno terete na račun fondova. Podaci se dostavljaju zajedno s dokumentom o akreditaciji tijela te s informacijama o administrativnim i računovodstvenim uvjetima te uvjetima unutarnje kontrole njegova poslovanja.

Članak 5.

Ovjeravanje

1.  Nadležno tijelo imenuje tijelo za ovjeravanje predviđeno člankom 9. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

2.  Tijelo za ovjeravanje organizira svoj posao na djelotvoran i učinkovit način te provodi provjere unutar odgovarajućeg vremenskog okvira uzimajući u obzir vrstu i vrijeme transakcija za predmetnu financijsku godinu.

3.  Mišljenje koje treba dati tijelo za ovjeravanje u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 sastavlja se svake godine.

To se mišljenje temelji na reviziji koja treba biti provedena u skladu s člancima 6. i 7. ove Uredbe.

4.  Tijelo za ovjeravanje sastavlja izvješće o svojim nalazima. Izvješćem su obuhvaćene delegirane zadaće. U izvješću se navodi, za razdoblje koje je njime obuhvaćeno:

(a) ispunjava li agencija za plaćanja akreditacijske kriterije;

(b) daju li postupci agencije za plaćanja uvjerljiva jamstva da su rashodi kojima se terete fondovi provedeni u skladu s pravilima Unije, čime se osigurava da su glavne transakcije zakonite i pravile te da se postupilo u skladu s preporukama u vezi s poboljšanjem, ako ih je bilo;

(c) je li godišnji financijski izvještaj iz članka 29. ove Uredbe u skladu s računovodstvenim knjigama i evidencijama agencije za plaćanja;

(d) jesu li izjave o rashodima i interventnim postupcima pravilan, potpun i točan zapis transakcija koje se terete na račun fondova;

(e) jesu li financijski interesi Unije pravilno zaštićeni u pogledu isplaćenih predujmova, primljenih jamstava, interventnih zaliha i naplate potraživanja.

Izvješće sadržava informacije o broju i kvalifikacijama osoblja koje provodi reviziju, o obavljenom poslu, broju provjerenih transakcija, razini stečene materijalnosti i povjerenja, uočenim slabostima i preporukama za poboljšanje te o djelovanju tijela za ovjeravanje i drugih unutarnjih i vanjskih tijela revizije agencije za plaćanja, koja daju cjelokupna ili djelomična jamstva tijelu za ovjeravanje o pitanjima o kojima izvješćuje.

Članak 6.

Revizijska načela

1.  Revizija za potrebe ovjeravanja provodi se u skladu s međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima.

2.  Tijelo za ovjeravanje priprema strategiju revizije u kojoj se utvrđuju djelokrug, vremenski raspored i usmjerenost revizije za potrebe ovjeravanje, revizijske metode i metodologija uzorkovanja. Za svaku financijsku godinu za koju se provodi revizija izrađuje se plan revizije na temelju procijenjenog revizijskog rizika. Tijelo za ovjeravanje dostavlja Komisiji na zahtjev strategiju i plan revizije.

3.  Razumna razina revizijskog uvjerenja koje je potrebno steći revizijskim testiranjem stječe se ocjenjivanjem sustava kontrola, što uključuje testiranje sukladnosti i dokazno testiranje rashoda, koje se sastoji od testova detalja i analitičkih postupaka.

4.  Komisija sastavlja smjernice u kojima se posebno:

(a) daju dodatna pojašnjenja i smjernice u pogledu revizije za ovjeravanje koju je potrebno provesti;

(b) utvrđuje razumna razina revizijskog uvjerenja koje je potrebno steći revizijskim testiranjem.

Članak 7.

Revizijske metode

1.  Revizijske metode bitne za reviziju koja se provodi za potrebe ovjeravanja definiraju se u strategiji revizije predviđenoj u članku 6. stavku 2.

2.  Da bi se ostvarili ciljevi revizije i dalo mišljenje kako je navedeno u članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013, revizijski postupci moraju uključivati revizije sustava, dokazno testiranje i provjeru usklađenosti financijskih izjava i izjava o upravljanju.

3.  Dokaznim testiranjem rashoda obuhvaćena je provjera zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija na razini krajnjih korisnika. U tu svrhu tijelo za ovjeravanje može pratiti agenciju za plaćanja pri provedbi provjera na licu mjesta na sekundarnoj razini. Tijelo za ovjeravanje ne smije pratiti agenciju za plaćanja pri provedbi početnih provjera na licu mjesta, osim u situacijama kad bi bilo fizički nemoguće ponovo provjeriti početnu kontrolu koju je provela agencija za plaćanja. ►M6  U pogledu dokaznog testiranja, uključujući metode uzorkovanja, tijela za ovjeravanje mogu primjenjivati testiranje s dvojnom namjenom u odnosu na ciljeve revizije. ◄

4.  Smjernicama iz članka 6. stavka 4. Komisija daje dodatne uvjete i upute za osmišljavanje revizijskih postupaka, integriranje uzorkovanja te planiranje i provođenje provjera transakcija na licu mjesta.POGLAVLJE II.

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE FONDOVIMAODJELJAK 1.

Opće odredbe

Članak 8.

Računovodstvo agencija za plaćanja

1.  Svaka agencija za plaćanja vodi računovodstvo koje obuhvaća samo rashode i prihode navedene u članku 4. stavku 1., članku 5. i članku 43. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i korištenje sredstava koji su joj dani na raspolaganje radi pokrivanja odgovarajućih rashoda. To računovodstvo mora omogućiti razlikovanje i odvojeno pružanje financijskih podataka za EFJP i EPFRR.

2.  Agencije za plaćanja država članica koje ne čine dio europodručja vode računovodstvo koje obuhvaća iznose izražene u valuti u kojima je rashod nastao, a prihod bio primljen. Međutim, kako bi se omogućilo konsolidiranje svih njihovih rashoda i prihoda, one moraju biti u mogućnosti pružiti odgovarajuće podatke u nacionalnim valutama i u eurima.

3.  U pogledu EPFRR-a svaka agencija za plaćanja određena za program ruralnog razvoja vodi računovodstvo koje omogućuje identificiranje svih operacija za svaki program i svaku mjeru. Takvo računovodstvo osobito uključuje:

(a) iznos javnog rashoda i iznos doprinosa Unije uplaćenog za svaku operaciju;

(b) iznose koje korisnici moraju vratiti zbog otkrivene nepravilnosti ili nepažnje;

(c) iznose koji su vraćeni, s naznakom izvorne operacije.ODJELJAK 2.

Računovodstvo EFJP-a

Članak 9.

Pružanje informacija od strane država članica

Države članice prikupljaju i drže na raspolaganju za Komisiju informacije o ukupnom ostvarenom rashodu i namjenskom prihodu primljenom svaki tjedan kako slijedi:

(a) najkasnije do trećeg radnog dana svakog tjedna, informacije o ukupno ostvarenom rashodu i namjenskom prihodu primljenom od početka mjeseca do kraja prethodnog tjedna;

(b) najkasnije do trećeg radnog dana u mjesecu ako se jedan tjedan proteže kroz dva mjeseca, informacije o ukupnom ostvarenom rashodu i namjenskom prihodu primljenom tijekom prethodnog mjeseca.

Članak 10.

Dostavljanje informacija od strane država članica

1.  U skladu s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkama i. i ii. Uredbe (EU) br. 1306/2013, države članice Komisiji elektronički šalju sljedeće informacije i dokumente, pod uvjetima utvrđenima u člancima 11. i 12. ove Uredbe:

(a) najkasnije do trećeg radnog dana svakog mjeseca informacije o ukupno ostvarenom rashodu i namjenskom prihodu primljenom tijekom prethodnog mjeseca, na temelju predloška koji je Komisija stavila na raspolaganje državama članicama preko informacijskih sustava, te bilo koje informacije koje pojašnjavaju svaku bitnu razliku između procjena sastavljenih u skladu sa stavkom 2. točkom (a) podtočkom iii. ovog članka i ostvarenih rashoda i primljenih namjenskih prihoda;

(b) najkasnije do dvanaestog dana svakog mjeseca izjavu o rashodima iz članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Međutim, informacije o ostvarenom rashodu i namjenskom prihodu primljenom između 1. i 15. listopada šalju se do 27. listopada.

2.  Izjava o rashodima iz stavka 1. točke (b) sastoji se od:

(a) izjave koju sastavlja svaka agencija za plaćanje na temelju predloška koji je Komisija stavila na raspolaganje državama članicama preko informacijskih sustava, raščlanjene prema nomenklaturi proračuna Unije i prema vrsti rashoda i prihoda, na temelju detaljne nomenklature koja je na raspolaganju državama članicama, a koja obuhvaća:

i. ostvareni rashod i namjenski prihod primljen tijekom prethodnog mjeseca;

ii. ukupni ostvareni rashod i namjenski prihod primljen od početka financijske godine do kraja prethodnog mjeseca;

iii. procjene rashoda i namjenskog prihoda koje obuhvaćaju, prema potrebi:

 samo tekući mjesec i sljedeća dva mjeseca,

 tekući mjesec, sljedeća dva mjeseca i do kraja financijske godine;

iv. dodatne podatke, ako su potrebni;

(b) sažetka, koji je sastavila predmetna država članica na temelju predloška koji je Komisija stavila na raspolaganje državama članicama preko informacijskih sustava. o podacima navedenima u točki (a) za sve agencije za plaćanja te države članice;

(c) računa koji pokazuju rashode i prihode koji se odnose na javnu intervenciju, kako je navedeno u članku 19. stavku 2.

3.  Svi financijski podaci koji se moraju dostaviti na temelju ovog članka iskazuju se u eurima.

Članak 11.

Opća pravila za izjave o rashodima i o namjenskim prihodima

1.  Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe o izjavama o rashodima i prihodima koji se odnose na javno skladištenje iz članka 12., rashod i namjenski prihod prijavljen od strane agencija za plaćanje u vezi s danim mjesecom odgovara stvarno izvršenim plaćanjima i primicima tijekom toga mjeseca.

Taj rashod i prihod knjiže se u računima EFJP-a u pogledu financijske godine N.

Međutim:

(a) rashod koji se može platiti prije provedbe odredbe kojom se dopušta da ga u cijelosti ili djelomično snosi EFJP, može se prijaviti samo:

 u odnosu na mjesec tijekom kojeg je predmetna odredba bila provedena,

 ili

 u odnosu na mjesec koji slijedi nakon provedbe te odredbe,

(b) namjenski prihod koji država članica duguje Komisiji prijavljuje se u vezi s mjesecom tijekom kojega ističe rok za plaćanje odgovarajućih iznosa određen zakonodavstvom Unije;

(c) Komisija izravno oduzima od ili dodaje ispravke, o kojima je odlučila na temelju poravnanja računa i potvrde o sukladnosti, mjesečnim plaćanjima navedenim, kako je prikladno, u članku 33. stavku 2. ili članku 34. stavku 8.. Međutim, države članice uključuju iznose koji odgovaraju tim ispravcima u izjave sastavljene za mjesec za koji su ispravci izvršeni.

2.  Rashod i namjenski prihod uzimaju se u obzir na datum na koji je iznos bio plaćen s računa ili uplaćen na račun agencije za plaćanja. Međutim, za plaćanja, datum koji se uzima u obzir može biti datum na koji je predmetna agencija izdala nalog za plaćanje i poslala ga financijskoj ustanovi ili korisniku. Svaka agencija za plaćanje koristi istu metodu tijekom cijele financijske godine.

3.  Rashod i namjenski prihod prijavljen u skladu sa stavkom 1. može uključivati ispravke iznosa prijavljenih za prethodne mjesece u istoj financijskoj godini.

Ako ispravci namjenskog prihoda na razini agencija za plaćanje dovode do prijave negativnog namjenskog prihoda za proračunsku liniju, višak ispravaka prenosi se u sljedeći mjesec. Po potrebi, oni se namiruju prilikom poravnanja računa za predmetnu financijsku godinu.

4.  Nalozi za plaćanje koji nisu izvršeni i plaćanja, koja su teretila račun te zatim vraćena, u računima se prikazuju kao odbici od rashoda u vezi s mjesecom tijekom kojega je platnoj agenciji prijavljeno neizvršenje ili storniranje plaćanja.

5.  Ako su dospjela plaćanja iz EFJP-a opterećena potraživanjima, smatra se da su izvršena u cijelosti u svrhu primjene stavka 1.:

(a) na dan isplate iznosa dugovanog korisniku, ako je potraživanje manje nego podmireni rashod;

(b) na dan usklađivanja, ako je rashod manji ili jednak potraživanju.

6.  Kumulativni podaci koji se odnose na rashod i namjenski prihod koji se mogu knjižiti u određenoj financijskoj godini, a dostavljaju se Komisiji najkasnije do 27. listopada, mogu se ispraviti samo u godišnjim financijskim izvještajima koji se šalju Komisiji u skladu s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkom iii. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 12.

Posebna pravila za izjave o rashodima koji se odnose na javno skladištenje

1.  Operacije koje se uzimaju u obzir pri sastavljanju izjava o rashodima koji se odnose na javno skladištenje su one koje agencija za plaćanje uknjiži na kraju danog mjeseca, a koje su se dogodile od početka obračunske godine u smislu članka 3. stavka 3. prvog podstavka točke (a) Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 pa do kraja predmetnog mjeseca.

2.  Takve izjave o rashodima sadržavaju vrijednosti i iznose određene u skladu s člancima 17. i 18. ove Uredbe i člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 906/2014 ( 1 ) koje su agencije za plaćanja knjižile tijekom mjeseca koji slijedi nakon onog na koji se te operacije odnose.

Međutim:

(a) u slučaju operacija izvršenih tijekom rujna, agencije za plaćanja knjiže vrijednosti i iznose najkasnije 15. listopada;

(b) u slučaju ukupnih iznosa amortizacije navedenih u članku 3. stavku 1. točki (e) Delegirane uredbe (EU) br. 906/2014, iznosi se knjiže na dan određen odlukom kojom su predviđeni.

Članak 13.

Odluka Komisije o plaćanju

1.  Na temelju podataka poslanih u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe, Komisija odlučuje izvršiti mjesečna plaćanja u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ne dovodeći u pitanje ispravke koji se mogu izvršiti naknadnim odlukama u skladu s člancima 51. i 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i uzimajući u obzir smanjenja i suspenzije o kojima je odlučeno u skladu s člankom 41. te Uredbe.

2.  Ako ukupni rashodi koje su države članice objavile za sljedeću financijsku godinu premašuju tri četvrtine ukupnih odobrenih sredstava za tekuću financijsku godinu, unaprijed preuzete obveze iz članka 170. stavka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 te odgovarajuća mjesečna plaćanja odobravaju se razmjerno izjavama o rashodima, do maksimalnog iznosa od 75 % odobrenih sredstava za tekuću financijsku godinu. Komisija u odlukama o naknadnim nadoknadama uzima u obzir saldo iznosa koji nisu nadoknađeni državama članicama.

Članak 14.

Stavljanje sredstava na raspolaganje državama članicama

1.  Odlučujući izvršiti mjesečna plaćanja, Komisija unutar okvira proračunskih sredstava stavlja na raspolaganje državama članicama sredstva potrebna za pokriće rashoda koje financira EFJP, umanjeno za odgovarajući iznos namjenskog prihoda, na račun koji je otvorila svaka država članica.

Kada plaćanja koja izvršava Komisija, umanjena za namjenski prihod, dovedu do negativnog iznosa za državu članicu, višak odbitaka prenosi se u sljedeći mjesec.

2.  Svaka država članica Komisiji dostavlja naziv i broj računa iz stavka 1. prema formatu koji im Komisija stavlja na raspolaganje.

Članak 15.

Dostavljanje podataka u okviru javne intervencije

1.  Agencije za plaćanja dostavljaju Komisiji:

(a) na zahtjev Komisije dokumente i podatke iz članka 3. stavka 7. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 te dodatne nacionalne administrativne odredbe donesene radi primjene i provođenja interventnih mjera;

(b) do dana predviđenog člankom 10. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe, podatke o javnom skladištenju na temelju predloška koji je Komisija stavila na raspolaganje državama članicama preko informacijskih sustava.

2.  Za obavješćivanje i razmjenu podataka te sastavljanje dokumenata koji se odnose na rashode za javne intervencije upotrebljavaju se odgovarajući informacijski sustavi iz članka 24.

Članak 16.

Sadržaj računa javnog skladištenja koje trebaju voditi agencije za plaćanja

1.  Evidencije zaliha predviđene člankom 3. stavkom 3. prvim podstavkom točkom (a) Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 moraju sadržavati sljedeće kategorije elemenata, odvojeno prikazane:

(a) količine proizvoda zabilježene pri ulazu u i izlazu iz skladišta, sa ili bez fizičkog premještanja;

(b) količine upotrijebljene za slobodnu distribuciju najugroženijim osobama u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije te knjižene prema članku 4. stavku 3. Delegirane uredbe (EU) br. 906/2014, razlikujući one koje su predmet prijenosa u drugu državu članicu;

(c) količine koje su uzete kao uzorci, razlikujući uzorke koje su uzeli kupci;

(d) količine koje se nakon vizualnog pregleda u okviru godišnje inventure ili tijekom inspekcije nakon preuzimanja na interventno skladištenje više ne mogu zapakirati i predmet su izravne prodaje;

(e) manjke nastale iz poznatih ili nepoznatih razloga, uključujući one koji odgovaraju zakonskim granicama dopuštenog odstupanja;

(f) količine čija se kvaliteta pogoršala;

(g) viškove;

(h) manjke, s tim da količine prelaze granice dopuštenog odstupanja;

(i) količine koje su unesene na skladištenje, a za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju uvjete zbog čega je odbijeno njihovo preuzimanje;

(j) neto količine na skladištenju na kraju svakog mjeseca ili obračunske godine koje se prenose u sljedeći mjesec ili sljedeću obračunsku godinu.

2.  Financijski računi predviđeni člankom 3. stavkom 3. prvim podstavkom točkom (a) Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 sadržavaju:

(a) vrijednost količina navedenih u stavku 1. točki (a) ovog članka, odvojeno prikazujući vrijednost otkupljenih i prodanih količina;

(b) knjigovodstvenu vrijednost količina koje su korištene ili uzete u obzir prema sporazumima slobodne distribucije iz ovog članka stavka 1. točke (b);

(c) troškove financiranja iz članka 3. stavka 1. točke (a) Delegirane uredbe (EU) br. 906/2014;

(d) rashode fizičkih mjera iz članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c) Delegirane uredbe (EU) br. 906/2014;

(e) iznose koji su rezultat amortizacije iz članka 3. stavka 1. točke (e) Delegirane uredbe (EU) br. 906/2014;

(f) iznose koji su naplaćeni ili za koje je osiguran povrat od prodavača, kupaca i skladištara, osim onih iz članka 20. stavka 2. ove Uredbe;

(g) iznose od izravne prodaje izvršene nakon godišnje inventure ili nakon provjera nakon što su proizvodi uzeti na interventno skladištenje;

(h) gubitke i dobitke pri uklanjanju proizvoda, vodeći računa o amortizaciji kako je navedeno u točki (e) ovog stavka;

(i) ostale rashode i prihode, posebno one koji odgovaraju količinama iz stavka 1. točaka (c) do (g) ovog članka;

(j) prosječnu knjigovodstvenu vrijednost, izraženu u tonama ili hektolitrima, ovisno o slučaju.

Članak 17.

Računovodstvo koje se odnosi na javne intervencije

1.  Elementi iz članka 16. knjiže se za količine, vrijednosti, iznose i prosječne vrijednosti koje su stvarno utvrdile agencije za plaćanja ili za vrijednosti i iznose izračunate na temelju paušalnih iznosa koje određuje Komisija.

2.  Evidencije i izračuni iz stavka 1. podliježu primjeni sljedećih pravila:

(a) troškovi izlaza koji se odnose na količine za koje su utvrđeni količinski gubici ili gubitak vrijednosti u skladu s pravilima iz Priloga VI. i VII. Delegiranoj uredbi (EU) br. 906/2014 knjiže se samo za količine koje su stvarno prodane ili izašle iz skladišta;

(b) količine izgubljene u prijevozu između država članica neće se smatrati primljenim na skladištenje u odredišnoj državi članici i neće biti pokrivene paušalnim ulaznim troškovima;

(c) paušalni ulazni i izlazni troškovi utvrđeni za prijevoz i prijenos knjiže se u računima ako se, prema pravilima Unije, ti troškovi ne smatraju integralnim dijelom troškova prijevoza;

(d) osim ako određena pravila Unije ne predviđaju drugačije, iznosi koji dolaze od prodaje proizvoda koji su izgubili na kvaliteti i svi drugi iznosi primljeni u tom kontekstu se ne knjiže u računovodstvenim knjigama EFJP-a;

(e) svi evidentirani viškovi se knjiže kao negativne količine u manjcima u evidencijama i premještanju zaliha. Te će količine biti obuhvaćene pri određivanju količina koje prelaze granice dopuštenog odstupanja;

(f) uzorci osim onih koje su uzeli kupci knjiže se u skladu sa stavkom 2. točkom (a) Priloga VII. Delegiranoj uredbi (EU) br. 906/2014.

3.  Ispravke koje je izvršila Komisija u vezi elemenata iz članka 16. za tekuću obračunsku godinu, dostavljaju se Odboru za poljoprivredne fondove. Mogu se dostaviti državama članicama prilikom odluke o mjesečnim isplatama ili ako ne, u vrijeme podmirivanja računa. Agencije za plaćanja ih knjiže sukladno uvjetima te odluke.

Članak 18.

Datumi knjiženja rashoda i prihoda te kretanja proizvoda u računovodstvene evidencije javnih intervencija

1.  Razne stavke rashoda i prihoda knjiže se na datum kada je došlo do fizičke mjere na temelju interventnih mjera, uz primjenu tečaja kako je navedeno u članku 3. stavku 2. Delegirane uredbe (EU) br. 906/2014.

Međutim, u dolje opisanim slučajevima primjenjuju se sljedeći datumi:

(a) u slučaju primljenih iznosa ili iznosa za koje je osiguran povrat, datum primitka kako je navedeno u članku 16. stavku 2. točkama (f) i (g) ove Uredbe;

(b) datum stvarnog plaćanja troškova koji se odnose na fizičke mjere, ako takvi troškovi nisu pokriveni paušalnim iznosima.

2.  Razni elementi koji se odnose na fizičko kretanje proizvoda i upravljanje zalihama knjiže se na datum kada se provodi fizička mjera na temelju interventne mjere.

Međutim, u dolje opisanim slučajevima primjenjuju se sljedeći datumi:

(a) datum preuzimanja proizvoda od strane agencije za plaćanja u skladu s člankom 31. stavkom 2. i člankom 33. Uredbe Komisije (EU) br. 1272/2009 ( 2 ), za količine koje ulaze u javno skladište bez promjene mjesta skladištenja;

(b) datum utvrđivanja činjenica u slučajevima manjkova ili proizvoda koji su izgubili na kvaliteti ili u slučaju viškova;

(c) datum stvarnog izlaska iz skladišta, u slučaju izravne prodaje proizvoda preostalih na skladištu koji se više ne mogu zapakirati nakon vizualnog pregleda u okviru godišnje inventure ili tijekom inspekcije nakon primanja u interventno skladište.

(d) zadnji dan obračunske godine za sve gubitke koji prelaze granicu dopuštenog odstupanja iz članka 4. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014.

Članak 19.

Iznosi koji se financiraju u okviru javne intervencije

1.  Iznosi koji se financiraju prema interventnim mjerama na koje se odnosi članak 2. Delegirane uredbe (EU) br. 906/2014 određuju se na temelju računa koje sastavljaju i vode agencije za plaćanja u skladu s člankom 3. stavkom 3. prvim podstavkom točkom (a) Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014, i u kojima se upisuju i zadužuju razne stavke rashoda i prihoda iz članka 16. ove Uredbe vodeći po potrebi računa o iznosima rashoda određenih sektorskim poljoprivrednim zakonodavstvom.

2.  Agencije za plaćanja ili koordinacijska tijela će Komisiji elektroničkim putem svakog mjeseca i svake godine, na temelju predloška koji je Komisija stavila na raspolaganje državama članicama preko informacijskih sustava, dostaviti informacije potrebne za financiranje rashoda javnog skladištenja, kao i račune koji pokazuju rashode i prihode koji se odnose na javno skladištenje u obliku tablica (P-STO tablice), do datuma predviđenog člankom 10. stavkom 1. točkom (b) i do datuma predviđenog člankom 30. stavkom 2.

Članak 20.

Izjave o rashodima i prihodima koji proizlaze iz javnih intervencija

1.  Financiranje iz EFJP-a u okviru interventnih mjera iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) br. 906/2014 jednako je rashodima koji su izračunati na temelju informacija dobivenih od agencije za plaćanja, nakon oduzimanja svih prihoda proizašlih iz interventnih mjera, potvrđenih informatičkim sustavom koji je uspostavila Komisija i koje su agencije za plaćanja uključile u svoju izjavu o rashodima sastavljenu u skladu s člankom 12. ove Uredbe.

2.  Iznosi vraćeni u skladu s člankom 54. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i iznosi primljeni ili vraćeni od strane prodavatelja, kupaca i skladištara koji zadovoljavaju kriterije iz članka 43. navedene Uredbe, prijavljuju se u proračun EFJP-a prema uvjetima iz članka 10. stavka 2. točke (a) ove Uredbe.ODJELJAK 3.

Računovodstvo EPFRR-a

Članak 21.

Predviđanje potrebe za sredstvima

Za svaki program ruralnog razvoja iz članka 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ), a u skladu s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 1306/2013, države članice Komisiji dostavljaju dva puta godišnje, najkasnije do 31. siječnja i 31. kolovoza, svoja predviđanja iznosa koje EPFRR treba financirati u predmetnoj financijskoj godini. Osim toga, države članice šalju ažuriranu procjenu svojih zahtjeva za financiranje u sljedećoj financijskoj godini.

Ta se predviđanja i ažurirana procjena šalju u obliku strukturiranih podataka korištenjem informacijskog sustava SFC2014, predviđenog u poglavlju I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 184/2014 ( 4 ).

Članak 22.

Izjave o rashodima

1.  Agencije za plaćanja prijavljuju rashode za svaki program ruralnog razvoja iz članka 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Za svaku mjeru ruralnog razvoja agencije za plaćanja navode u izjavi o rashodima:

(a) iznos prihvatljivog javnog rashoda za koji je agencija za plaćanje stvarno platila odgovarajući doprinos EPFRR-a tijekom referentnog razdoblja navedenog u stavku 2. ovog članka;

(b) dodatne informacije o financijskim instrumentima iz dijela drugog glave IV. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 5 );

(c) dodatne informacije o predujmovima koji su isplaćeni korisnicima kako je navedeno u članku 75. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

(d) iznos čiji je povrat osiguran u tekućem razdoblju kako je naveden u stavku 2. ovog članka.

2.  Nakon što Komisija odobri program ruralnog razvoja, države članice Komisiji dostavljaju, u skladu s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkom i. Uredbe (EU) br. 1306/2013, svoje izjave o rashodima u sljedećim rokovima:

(a) najkasnije do 30. travnja u slučaju rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka;

(b) najkasnije do 31. srpnja u slučaju rashoda u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja;

(c) najkasnije do 10. studenoga u slučaju rashoda u razdoblju od 1. srpnja do 15. listopada;

(d) najkasnije 31. siječnja u slučaju rashoda u razdoblju od 16. listopada do 31. prosinca.

▼M1

Međutim, svi rashodi koje su agencije za plaćanja platile korisnicima u skladu s člankom 65. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 do kraja zadnjeg razdoblja, kako je navedeno u prvom podstavku ovog stavka, prije odobrenja programa ruralnog razvoja iz članka 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013 izvršeni su na odgovornost država članica i prijavljuju se Komisiji u prvoj izjavi o rashodima nakon donošenja programa. Isto se pravilo primjenjuje mutatis mutandis u slučaju izmjene programa ruralnog razvoja iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1305/2013, osim u slučaju prilagodbi plana financiranja iz članka 23. stavka 2. ove Uredbe.

▼M7

U pogledu financijskih instrumenata uspostavljenih u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 izdaci se prijavljuju u odnosu na referentno razdoblje navedeno u prvom podstavku kad se ispune uvjeti za svaki sljedeći zahtjev za međuplaćanje kako je navedeno u članku 41. stavku 1. te uredbe.

▼B

3.  Agencije za plaćanja za programe ruralnog razvoja unose izjave o rashodima u obliku strukturiranih podataka u informacijski sustav SFC2014, predviđen u poglavlju I. Provedbene uredbe (EU) br. 184/2014.

4.   ►M4  Ne dovodeći u pitanje članak 83. Uredbe (EU) br. 1303/2013, ako dužnosnik za ovjeravanje na temelju daljnjeg delegiranja zahtijeva daljnje provjere zbog dostavljenih nepotpunih ili nejasnih informacija ili zbog neslaganja, razlika u tumačenju ili bilo kojih drugih nedosljednosti u vezi s izjavom o rashodima za određeno referentno razdoblje, koje su osobito posljedica nedostavljanja informacija zahtijevanih u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 i aktima Komisije donesenima na temelju te Uredbe, predmetna država članica dostavlja na zahtjev dužnosnika za ovjeravanje na temelju daljnjeg delegiranja dodatne informacije u roku koji je u tom zahtjevu određen prema ozbiljnosti problema. ◄

Rok za privremena plaćanja određen člankom 36. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 može se prekinuti, za sav ili dio iznosa za koji se plaćanje traži, od datuma na koji je poslan zahtjev za informacijom do primitka tražene informacije, pri čemu to razdoblje ne smije biti dulje od najduljeg razdoblja utvrđenog člankom 83. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Ako predmetna država članica ne odgovori na zahtjev za dodatnim informacijama u roku koji je određen u tom zahtjevu ili ako se odgovor smatra nezadovoljavajućim ili ukazuje na nepoštovanje važećih pravila ili na nepravilno korištenje fondova Unije, Komisija može suspendirati ili umanjiti plaćanja u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

5.  Izjave o rashodima u vezi s razdobljem mogu sadržavati ispravke podataka prijavljenih u vezi s prethodnim razdobljima iste financijske godine.

Ispravak rashoda i namjenskog prihoda koje treba knjižiti u određenoj financijskoj godini i koji još nisu uključeni u izjave iz stavka 2. točaka (a), (b) i (c) može se ispraviti samo u godišnjim financijskim izvještajima koji se šalju Komisiji u skladu s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (c) podtočkom iii. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 23.

Izračun iznosa za plaćanje

▼M3

1.  Doprinos Unije koji se plaća u pogledu prihvatljivog javnog rashoda izračunava se kako slijedi:

(a) za programe ruralnog razvoja iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 1698/2005: za svako referentno razdoblje iz članka 22. stavka 2. ove Uredbe na temelju stopa doprinosa EPFRR-a za svaki prioritet naveden u planu financiranja koji je na snazi prvog dana tog razdoblja;

(b) za programe ruralnog razvoja iz članka 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013: za svako referentno razdoblje iz članka 22. stavka 2. ove Uredbe na temelju stopa doprinosa EPFRR-a za svaku mjeru, vrstu djelatnosti sa specifičnom stopom doprinosa EPFRR-a i tehničku pomoć iz plana financiranja koji je na snazi prvog dana tog razdoblja.

U izračunu se uzimaju u obzir ispravci doprinosa Unije prijavljeni u izjavi o rashodima za to razdoblje.

Odstupajući od prvog podstavka, za programe ruralnog razvoja izmijenjene u skladu s člankom 70. stavkom 4.c Uredbe (EZ) br. 1698/2005, doprinos Unije izračunava se na temelju stopa doprinosa EPFRR-a za svaki prioritet iz plana financiranja koji je na snazi zadnjeg dana referentnog razdoblja.

2.  Ne dovodeći u pitanje gornju granicu predviđenu člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, gdje kombinirani ukupni iznos doprinosa Unije koji se plaća u okviru programa ruralnog razvoja premašuje, u pogledu programa ruralnog razvoja iz članka 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013, ukupno programirani iznos za određenu mjeru odnosno, u pogledu programa ruralnog razvoja iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, određeni prioritet, iznos koji se plaća smanjuje se na iznos programiran za tu mjeru odnosno prioritet. Svaki doprinos Unije isključen kao posljedica toga može se platiti kasnije pod uvjetom da su države članice Komisiji dostavile prilagođeni plan financiranja i da ga je ona prihvatila.

▼B

3.  Doprinos Unije plaća Komisija, ovisno o raspoloživim sredstvima, na račun(e) koje je otvorila svaka država članica.

Svaka država članica Komisiji dostavlja naziv ili brojeve računa u skladu s formatom koji joj je Komisija stavila na raspolaganje.ODJELJAK 4.

Zajedničke odredbe za EFJP i EPFRR

Članak 24.

Elektronička razmjena informacija i dokumenata

1.  Komisija utvrđuje informacijske sustave koji omogućavaju elektroničku razmjenu dokumenata i informacija između nje i država članica za slanje i pregledavanje informacija predviđenih člankom 102. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te rješenja za njihovu primjenu. Ona obavješćuje države članice putem Odbora za poljoprivredne fondove o općim uvjetima za provedbu tih sustava.

2.  Informacijski sustavi iz stavka 1. osobito su u mogućnosti obraditi:

(a) podatke potrebne za financijske transakcije, osobito one koji se odnose na mjesečne i godišnje financijske izvještaje agencija za plaćanja, izjave o rashodima i prihodima i prijenos informacija i dokumenata navedenih u članku 3. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 te člancima 10., 11., 14., 15., 19., 20., 23. i 29. ove Uredbe;

(b) dokumente od zajedničkog interesa koji omogućuju praćenje mjesečnih i godišnjih financijskih izvještaja te informacije i dokumente koje agencije za plaćanja moraju staviti na raspolaganje Komisiji radi pregledavanja;

(c) tekstove Unije i smjernice Komisije o financiranju zajedničke poljoprivredne politike od strane tijela ovlaštenih i određenih na temelju Uredbe (EU) br. 1306/2013 te smjernice o usklađenoj primjeni odgovarajućeg zakonodavstva.

3.  Oblik i sadržaj dokumenata iz članaka 10., 19., 20. i 23. te članka 30. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) određuje Komisija na temelju predložaka koje stavlja na raspolaganje državama članicama preko informacijskih sustava.

Komisija ažurira i prilagođava te predloške nakon što je obavijestila Odbor za poljoprivredne fondove.

4.  Informacijski sustavi iz stavka 1. mogu sadržavati i alate potrebne za čuvanje podataka i vođenje računa fondova od strane Komisije, te one potrebne za izračun paušalnog rashoda ili rashoda koji zahtijeva uporabu jedinstvenih metoda, osobito što se tiče troškova financiranja i amortizacije.

5.  Sama agencija za plaćanja ili tijelo na koje je ta funkcija prenesena dostavlja, unosi i ažurira podatke o financijskim transakcijama u informacijskim sustavima iz stavka 1. koji su pod odgovornošću agencije za plaćanja, a prema potrebi, putem koordinacijskih tijela ovlaštenih u skladu s člankom 7. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

6.  Kada dokument ili postupak predviđen Uredbom (EU) br. 1306/2013 ili akti Komisije doneseni na temelju te Uredbe zahtijevaju potpis ovlaštene osobe ili odobrenje osobe u jednoj ili više faza tog postupka, informacijski sustavi uspostavljeni za dostavu tih dokumenata moraju omogućavati nedvojbenu identifikaciju svake osobe i pružati razumno jamstvo da sadržaj dokumenata, uključujući i u pogledu faza postupka, ne može biti izmijenjen, a u skladu sa zakonodavstvom Unije. Što se tiče izjava o rashodima i izjava o upravljanju priloženih godišnjim financijskim izvještajima iz članka 102. stavka 1. prvog podstavka točke (c) podtočaka i. i iii. Uredbe (EU) br. 1306/2013, agencije za plaćanja ili, po potrebi, koordinacijska tijela ovlaštena u skladu s člankom 7. stavcima 2. i 4. navedene Uredbe pohranjuju dokumente poslane elektronički u njihovom izvornom obliku.

7.  Elektronički i digitalizirani dokumenti pohranjuju se tijekom cjelokupnog razdoblja predviđenog člankom 32.

8.  Kada dođe do kvara informacijskog sustava ili ne postoje stabilne veze, država članica uz prethodnu suglasnost Komisije i pod uvjetima koje je ona utvrdila može poslati dokumente u drugom obliku.

Članak 25.

Suspenzija plaćanja u slučaju kasnog podnošenja zahtjeva

Provedbenim aktima kojima se određuju mjesečna plaćanja iz članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ili privremena plaćanja iz članka 36. te Uredbe uzima se u obzir suspenzija plaćanja o kojoj je odlučeno u skladu s člankom 42. navedene Uredbe.

Članak 26.

Nabava satelitskih snimaka

1.  Za potrebe članka 21. Uredbe (EU) br. 1306/2013, svaka država članica obavješćuje Komisiju najkasnije do 1. studenoga svake godine:

(a) o tome želi li da joj Komisija nabavi satelitske snimke potrebne za njezin program provjera i/ili za njezinu procjenu kvalitete sustava za identifikaciju zemljišnih čestica;

(b) o području koje treba provjeriti i broju planiranih kontrolnih zona.

2.  Države članice koje od Komisije zatraže da im nabavi satelitske snimke konačno utvrđuju, u suradnji s Komisijom i prije 15. siječnja nakon slanja informacija iz stavka 1., zone koje je potrebno obuhvatiti i vremenski raspored nabave tih snimaka.

3.  Komisija besplatno dostavlja ovlaštenim službenicima država članica satelitske snimke koje je nabavila. Ti službenici moraju poštovati odredbe o autorskim pravima koje su utvrđene ugovorima s dobavljačima te moraju vratiti snimke nakon obavljenog posla.

4.  Ako ukupni zahtjevi koje su primile države članice premašuju proračun koji je na raspolaganju za primjenu članka 21. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija odlučuje o ograničavanju satelitskih snimaka koje je potrebno nabaviti kako bi se raspoloživa sredstva najučinkovitije iskoristila.POGLAVLJE III.

PORAVNANJE RAČUNAODJELJAK 1.

Povrat dugova

Članak 27.

Kamate koje se primjenjuju na povrat neopravdanih plaćanja

1.  Osim ako je drukčije predviđeno sektorskim poljoprivrednim zakonodavstvom, kamate na neopravdana plaćanja čiji povrat treba osigurati zbog nepravilnosti ili nemara obračunavaju se za razdoblje koje protekne između roka plaćanja koji je korisniku određen u nalogu za povrat i datuma otplate ili odbitka. Rok plaćanja ne smije biti utvrđen na više od 60 dana nakon naloga za povrat. ►M6  Države članice mogu odlučiti da neće izvršiti povrat kamate ako iznos kamate nije veći od 5 EUR. ◄

2.  Kamatna stopa koja se primjenjuje ni u kojem slučaju ne smije biti niža od kamatne stope koja je nacionalnim pravom predviđena za povrat usporedivih neopravdanih rashoda ili naplatu prispjelih potraživanja.

Članak 28.

Povrat prijebojem

Ne dovodeći u pitanje bilo koje druge mjere izvršavanja predviđene nacionalnim pravom, države članice izvršavaju prijeboj bilo kojeg još nepodmirenog duga korisnika koji je utvrđen u skladu s nacionalnim zakonodavstvom s bilo kojim budućim plaćanjem agencije za plaćanja odgovorne za osiguravanje povrata duga od istog korisnika.ODJELJAK 2.

Poravnanje računa

Članak 29.

Sadržaj godišnjeg financijskog izvještaja

Godišnji financijski izvještaj iz članka 102. stavka 1. prvog podstavka točke (c) podtočke iii. Uredbe (EU) br. 1306/2013 sadržava:

(a) namjenske prihode iz članka 43. te Uredbe;

(b) rashode EFJP-a nakon odbitka svih neopravdanih plaćanja za koja nije osiguran povrat na kraju financijske godine, osim onih iz točke (f) ovog članka, uključujući sve kamate na te iznose, sažete po stavkama i podstavkama proračuna Unije;

(c) rashode EPFRR-a, po programima, mjerama i posebnim stopama doprinosa. Godišnja izjava o rashodima uključuje i informacije o iznosima čiji je povrat osiguran. Po zaključenju programa, sva neopravdana plaćanja za koja nije osiguran povrat, osim onih iz točke (f) ovog članka, uključujući sve kamate na te iznose, odbijaju se od rashoda predmetne financijske godine;

(d) tablicu razlika po stavkama i podstavkama ili, u slučaju EPFRR-a, po programima, mjerama, posebnim stopama doprinosa i područjima od značaja, između rashoda i namjenskih prihoda navedenih u godišnjem financijskom izvještaju i onih koji su navedeni za isto razdoblje u dokumentima iz članka 10. stavka 1. točke (b) ove Uredbe ako je riječ o EFJP-u i članka 22. stavka 2. ove Uredbe ako je riječ o EPFRR-a, uz objašnjenje svake razlike;

(e) odvojeno, iznose koje treba snositi predmetna država članica, odnosno Unija, u skladu s člankom 54. stavkom 2. prvim podstavkom i člankom 54. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

(f) tablicu neopravdanih plaćanja čiji se povrat treba osigurati na kraju financijske godine zbog nepravilnosti u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 ( 6 ), uključujući bilo koje sankcije predviđene mjerodavnim sektorskim pravilima Unije i kamate na te iznose u skladu s predloškom tablice iz Priloga II. ovoj Uredbi;

(g) izvadak iz knjige dužnika o iznosima čiji se povrat treba osigurati i koji se trebaju knjižiti u korist EFJP-a ili EPFRR-a, osim iznosa iz točaka (b), (c) i (f) ovog članka, uključujući bilo koje sankcije i kamate na te iznose, u skladu s predloškom iz Priloga III. ovoj Uredbi;

(h) sažetak interventnih transakcija i izjavu o količini i lokaciji zaliha na kraju financijske godine;

(i) potvrdu da se rashodi, namjenski prihodi i detalji o svakom kretanju interventnih zaliha nalaze u dokumentaciji i računovodstvenoj evidenciji agencije za plaćanja;

(j) zaključnu bilancu neiskorištenih/neporavnanih kumuliranih predujmova koje su države članice isplatile korisnicima, sa stanjem na kraju financijske godine, koja je za EFJP detaljno raščlanjena po mjerama, a za EPFRR po programima, uključujući za EPFRR i financijske instrumente. Kad je riječ o financijskim instrumentima, zaključna bilanca odnosi se na iznose koje je platila Komisija, a koje države članice nisu iskoristile za plaćanja krajnjim korisnicima niti su bili odobreni za ugovore o jamstvu u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 30.

Prijenos informacija

1.  Za potrebe poravnanja računa prema članku 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013, svaka država članica dostavlja Komisiji:

(a) stavke uključene u godišnji financijski izvještaj prema članku 29. ove Uredbe;

(b) mišljenje i izvješća koje izdaje tijelo ili tijela za ovjeravanje, kako je utvrđeno u članku 5. stavcima 3. i 4. ove Uredbe;

(c) potpune evidencije svih računovodstvenih informacija koje su potrebne za potrebe statistike i kontrole;

(d) izjavu o upravljanju iz članka 3. ove Uredbe.

▼M6

2.  Dokumenti i računovodstvene informacije iz stavka 1. dostavljaju se Komisiji najkasnije do 15. veljače u godini koja slijedi nakon završetka financijske godine na koju se odnose. Dokumenti navedeni u točkama (a), (b) i (d) tog stavka dostavljaju se u elektroničkom obliku u skladu s formatom i uvjetima koje utvrđuje Komisija u skladu s člankom 24.

Ti dokumenti imaju obvezan elektronički potpis u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 ). Komisija može prihvatiti potpisane dokumente poslane u elektroničkom obliku ako se oni odnose na financijsku godinu 2017.

▼B

3.  Na zahtjev Komisije ili na inicijativu države članice, daljnje informacije u vezi s poravnanjem računa mogu se dostaviti Komisiji u roku koji utvrdi Komisija uzimajući u obzir opseg posla potrebnog za pribavljanje navedenih informacija. U nedostatku takvih informacija, Komisija može poravnati račune na temelju informacija koje posjeduje.

4.  U opravdanim slučajevima Komisija može prihvatiti zahtjev za kasniju dostavu informacija ako joj se zahtjev dostavi prije isteka roka navedene dostave.

Članak 31.

Oblik i sadržaj računovodstvenih informacija

▼M6

1.  Oblik i sadržaj računovodstvenih podataka iz članka 30. stavka 1. točke (c) Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama na temelju predložaka putem informacijskih sustava.

Komisija će predloške i povezane tehničke specifikacije za računovodstvene informacije staviti na raspolaganje i ažurirati ih nakon što je obavijestila Odbor za poljoprivredne fondove prije početka svake financijske godine.

Tehničke specifikacije uključuju:

(a) godišnje zahtjeve u pogledu podatka za pojedinačne računovodstvene informacije (tablica X.);

(b) specifikacije za prijenos računalnih datoteka povezanih s izdacima EFJP-a i EPFRR-a;

(c) opis polja podataka (aide-memoire);

(d) strukturu proračunskih oznaka EPFRR-a.

▼B

2.  Komisija koristi računovodstvene informacije jedino za potrebe:

(a) izvršavanja svoje dužnosti u smislu poravnanja računa u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013;

(b) praćenja razvoja i predviđanja u sektoru poljoprivrede.

Europski revizorski sud i Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) imaju pristup navedenim informacijama za obavljanje svojih zadaća.

3.  Svi osobni podaci koji su uključeni u prikupljene računovodstvene informacije koriste se samo za potrebe utvrđene u stavku 2. Posebice ako Komisija koristi računovodstvene informacije u smislu navedenom u stavku 2. prvom podstavku točki (b), Komisija ih drži anonimnima i obrađuje samo u sažetom obliku.

4.  Za sve upite u vezi s obradom njihovih osobnih podataka predmetne se osobe obraćaju Komisiji kako je određeno u Prilogu IV.

5.  Komisija osigurava povjerljivost i sigurnost računovodstvenih informacija.

Članak 32.

Pohranjivanje računovodstvenih informacija

1.  Popratna dokumentacija o financiranim rashodima i namjenskim prihodima koje naplaćuje EFJP na raspolaganju su Komisiji u razdoblju od najmanje tri godine od godine u kojoj Komisija poravna račune za predmetnu financijsku godinu u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

2.  Popratna dokumentacija o financiranim rashodima i namjenskim prihodima koje naplaćuje EPFRR na raspolaganju su Komisiji u razdoblju od najmanje tri godine od godine u kojoj agencija za plaćanja izvrši konačnu isplatu.

3.  U slučaju nepravilnosti ili nepažnje, popratna dokumentacija iz stavaka 1. i 2. na raspolaganju je Komisiji u razdoblju od najmanje tri godine od godine u kojoj je u cijelosti osiguran povrat sredstava od korisnika te su uplaćena na račun fondova ili od godine u kojoj su utvrđene financijske posljedice neosiguravanja povrata sredstava u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

4.  U slučaju postupka potvrde o sukladnosti iz članka 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013, popratna dokumentacija navedena u stavcima 1. i 2. ovog članka na raspolaganju je Komisiji u razdoblju od najmanje jedne godine od godine u kojoj je navedeni postupak završen ili, u slučaju da je odluka o sukladnosti predmet sudskog postupka pred Sudom Europske unije, najmanje godinu dana od godine u kojoj je postupak završen.

5.  Popratna dokumentacija iz stavaka 1. do 4. na raspolaganju je Komisiji u pisanom obliku, u elektroničkom obliku i/ili u oba oblika.

Dokumentacija se može čuvati isključivo u elektroničkom obliku samo ako nacionalno zakonodavstvo predmetne države članice dopušta uporabu elektroničkih dokumenata kao dokaza osnovnih transakcija u postupcima pred nacionalnim sudom.

Ako se dokumentacija čuva isključivo u elektroničkom obliku, sustav koji se primjenjuje u tu svrhu mora biti u skladu s odjeljkom 3. dijelom B Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 907/2014.

Članak 33.

Financijska potvrda

1.  Odluka Komisije o poravnanju računa iz članka 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013 određuje iznose rashoda ostvarenih u svakoj državi članici tijekom predmetne financijske godine koji se priznaju i terete na račun fondova na temelju financijskih izvještaja iz članka 29. ove Uredbe te svih smanjenja i suspenzija iz članka 41. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Odluka određuje i iznose kojima se terete Unija i predmetna država članica u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Za EPFRR, iznos utvrđen odlukom o poravnanju računa uključuje i sredstva koja predmetna država članica može ponovno iskoristiti preraspodjelom u skladu s člankom 56. drugim stavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013.

2.  U pogledu EFJP-a, iznos čiji povrat, kao rezultat odluke o poravnanju računa, treba osigurati od države članice ili koji treba platiti državi članici utvrđuje se oduzimanjem iznosa mjesečnih plaćanja za predmetnu financijsku godinu od rashoda priznatih za istu godinu u skladu sa stavkom 1. Komisija za navedeni iznos umanjuje ili uvećava mjesečno plaćanje koje se odnosi na ostvarene rashode za drugi mjesec od mjeseca donošenja odluke o poravnanju računa.

U pogledu EPFRR-a, iznos čiji povrat, kao rezultat odluke o poravnanju računa, treba osigurati od države članice ili koji treba platiti državi članici utvrđuje se oduzimanjem iznosa plaćanja tijekom provedbe za predmetnu financijsku godinu od rashoda priznatih za istu godinu u skladu sa stavkom 1.

Komisija za navedeni iznos umanjuje ili uvećava prvo plaćanje za koje je država članica podnijela izjavu o rashodima nakon što je donesena odluka u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

3.  Komisija dostavlja predmetnoj državi članici rezultate provjere dostavljenih informacija, zajedno s eventualnim izmjenama koje predlaže, najkasnije do 30. travnja nakon završetka financijske godine.

4.  Ako zbog razloga koje je moguće pripisati predmetnoj državi članici Komisija nije u mogućnosti poravnati račune države članice prije 31. svibnja sljedeće godine, Komisija obavješćuje državu članicu o dodatnim provjerama čije obavljanje predlaže u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

5.  Stavci od 1. do 4. primjenjuju se mutatis mutandis na namjenske prihode u smislu članka 43. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 34.

Potvrda o sukladnosti

1.  Kako bi odredila koje iznose treba isključiti iz financiranja Unije, ako se utvrdi da rashodi nisu nastali u skladu s pravilima Unije, Komisija koristi vlastite nalaze i uzima u obzir informacije koje je stavila na raspolaganje država članica, pod uvjetom da su te informacije dostavljene u rokovima koje je Komisija odredila u okviru postupka potvrde o sukladnosti provedenog u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i u skladu s ovim člankom.

2.   ►M6  Ako Komisija nakon analize smatra da rashodi nisu ostvareni u skladu s pravilima Unije, dostavlja svoje nalaze predmetnoj državi članici i navodi korektivne mjere koje su potrebne kako bi se u budućnosti osiguralo poštovanje navedenih pravila te privremenu razinu financijskog ispravka za koji u toj fazi postupka smatra da odgovara njezinim nalazima. Pri dostavi podataka određuje se i održavanje bilateralnog sastanka u roku od pet mjeseci od isteka roka za odgovor države članice. Pri dostavi podataka upućuje se na ovaj članak. ◄

Država članica mora odgovoriti u roku od dva mjeseca od primitka podataka. U svom odgovoru država članica posebno ima priliku:

(a) dokazati Komisiji da su stvarni razmjeri nesukladnosti ili rizik za fondove manji od onih koji je navela Komisija;

(b) obavijestiti Komisiju o korektivnim mjerama koje je poduzela kako bi osigurala usklađenost s pravilima Unije i o datumu stupanja na snagu njihove provedbe.

U opravdanim slučajevima Komisija može na obrazložen zahtjev države članice odobriti produljenje dvomjesečnog razdoblja za najviše dva mjeseca. Zahtjev se upućuje Komisiji prije isteka navedenoga razdoblja.

Ako država članica smatra da nije potreban bilateralni sastanak, o tome obavješćuje Komisiji u odgovoru na prethodno navedenu dostavu podataka.

3.  Na bilateralnom sastanku obje strane nastoje postići dogovor o mjerama koje je potrebno poduzeti i o ocjeni ozbiljnosti povrede i financijske štete nanesene proračunu Unije.

U roku od 30 radnih dana od bilateralnog sastanka Komisija sastavlja zapisnik i šalje ga državi članici. Država članica može poslati Komisiji primjedbe u roku od 15 radnih dana od primitka zapisnika.

U roku od šest mjeseci od slanja zapisnika bilateralnog sastanka Komisija formalno dostavlja svoje zaključke državi članici na temelju podataka koje je primila u okviru postupka potvrde o sukladnosti. U dostavljenim zaključcima ocjenjuju se rashodi koje treba isključiti iz financiranja Unije na temelju članka 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i članka 12. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014. Pri dostavi zaključaka upućuje se na članak 40. stavak 1. ove Uredbe.

▼M6

Ako država članica obavijesti Komisiju da bilateralni sastanak nije potreban, šestomjesečno razdoblje započinje datumom kada Komisija primi obavijest.

▼B

4.  Ako je država članica iskoristila postupak mirenja iz članka 40., Komisija dostavlja svoje zaključke državi članici najkasnije šest mjeseci nakon:

(a) primitka izvješća tijela za mirenje; ili

(b) primitka dodatnih informacija od države članice u roku iz članka 40. stavka 3. drugog podstavka, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti koji su utvrđeni u stavku 6. ovog članka.

5.  Kako bi mogla primijeniti stavke 3. i 4. u odgovarajućim rokovima, Komisija mora imati na raspolaganju sve informacije koje su bitne u toj konkretnoj fazi postupka. Ako Komisija smatra da joj nedostaju informacije, ona u svakom trenutku unutar rokova navedenih u stavcima 3. i 4. može:

(a) zatražiti dodatne informacije od države članice, na što država članica odgovara u roku od dva mjeseca od primitka zahtjeva i/ili

(b) obavijestiti državu članicu o svojoj namjeri obavljanja dodatne revizijske misije radi provođenja potrebnih provjera.

Rokovi iz stavaka 3. i 4. u tom slučaju započinju ili nakon što Komisija primi tražene dodatne informacije ili od zadnjeg dana dodatne revizijske misije.

6.  Pri ocjenjivanju rashoda koji se isključuju iz financiranja Unije, informacije koje je dostavila država članica nakon Komisijine formalne dostave zaključaka iz ►C1  trećeg podstavka stavka 3. ◄ mogu se uzeti u obzir samo:

(a) ako je to potrebno da bi se izbjeglo veliko precjenjivanje financijske štete nanesene proračunu Unije; i

(b) ako je kašnjenje dostave podataka valjano opravdano vanjskim faktorima i ne ugrožava pravovremeno donošenje Komisijine odluke u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

7.  Nakon što dostavi svoje zaključke državama članicama u skladu s člankom 34. stavkom 3. ili 4. ove Uredbe, Komisija prema potrebi donosi jednu ili više odluka na temelju članka 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kako bi se rashodi ostvareni suprotno pravilima Unije isključili iz financiranja Unije. Komisija može provoditi uzastopne postupke potvrde o sukladnosti sve dok država članica stvarno ne provede korektivne mjere.

8.  U pogledu EFJP-a, odbitke od financiranja Unije Komisija zaračunava od mjesečnih plaćanja koja se odnose na rashode ostvarene u drugom mjesecu nakon donošenja odluke u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

U pogledu EPFRR-a, odbitke od financiranja Unije Komisija zaračunava od plaćanja za koje je država članica dostavila izjavu o rashodima nakon donošenja odluke u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Međutim, na zahtjev države članice i nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove, Komisija može donijeti odluku kojom određuje drugi datum za odbitke ili odobrava njihov povrat u ratama kada je to utemeljeno radi materijalnosti odbitaka uključenih u provedbeni akt donesen na temelju članka 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

▼M2

8.a  Za države članice koje imaju pravo na financijsku pomoć u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 332/2002 ( 8 ), Uredbom Vijeća (EU) br. 407/2010 ( 9 ) i Ugovorom o uspostavi europskog stabilizacijskog mehanizma, Komisija na zahtjev države članice te nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove može donijeti provedbenu odluku kojom se na razdoblje od najviše 24 mjeseca od datuma njezina donošenja odgađa izvršenje odluka donesenih nakon 1. svibnja 2015. u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 („odluka o odgodi”).

Odlukom o odgodi odobrava se primjena odbitaka nakon kraja razdoblja odgode u tri godišnje rate. Ako ukupni iznos obuhvaćen odlukom o odgodi čini više od 0,02 % bruto domaćeg proizvoda države članice, Komisija može odobriti plaćanje nadoknade u najviše pet godišnjih rata.

Komisija može, na zahtjev države članice i nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove, razdoblje odgode iz prvog podstavka jednokratno produljiti za najviše 12 mjeseci.

Država članica kojoj je odobrena odgoda dužna je osigurati da se nedostatci koji su razlog odbitaka i koji postoje u trenutku donošenja odluke o odgodi uklanjaju na temelju akcijskog plana, utvrđenog u savjetovanju s Komisijom i koji uključuje rokove te jasne pokazatelje napretka. Komisija izmjenjuje ili stavlja izvan snage odluku o odgodi, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti, u sljedećim slučajevima:

(a) država članica ne poduzima potrebne mjere za uklanjanje nedostataka u skladu s akcijskim planom;

(b) napredak mjera za uklanjanje nedostataka nije dostatan s obzirom na pokazatelje napretka; ili

(c) ishod mjera nije zadovoljavajući.

8.b  Provedbene odluke iz stavaka 8. i 8.a donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 116. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

▼M6

9.  U opravdanim slučajevima, o kojima treba obavijestiti predmetnu državu članicu, Komisija može produljiti rokove navedene u stavcima od 2. do 5.

▼B

10.  Stavci od 1. do 9. primjenjuju se mutatis mutandis na namjenske prihode u smislu članka 43. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

▼M3

11.  Ako je u rokove iz stavaka 2., 3., 4. i 5. u potpunosti ili djelomično uključen mjesec kolovoz, ti će rokovi tijekom tog mjeseca biti obustavljeni.

▼B

Članak 35.

Odluka o nepokretanju ili neprovođenju istrage u pogledu potvrde o sukladnosti

1.  Komisija može odlučiti ne pokrenuti ili ne provoditi istragu u pogledu potvrde o sukladnosti u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ako očekuje da mogući financijski ispravak zbog nesukladnosti utvrđene istragom iz članka 34. stavka 2. neće premašiti 50 000  EUR i 2 % odgovarajućih rashoda ili iznosa čiji povrat treba osigurati.

2.  Ako Komisija smanji mjesečna plaćanja u skladu s člankom 41. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013, može odlučiti ne pokrenuti ili ne provoditi istragu u pogledu potvrde o sukladnosti u skladu s člankom 52. te Uredbe, pod uvjetom da se predmetna država članica nije usprotivila primjeni ovog stavka u okviru postupka predviđenog člankom 41. stavkom 1. te Uredbe.

Članak 36.

Tijelo za mirenje

Za postupak potvrde o sukladnosti koji je predviđen u članku 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osniva se tijelo za mirenje. Ono izvršava sljedeće zadaće:

(a) ispituje svaki predmet koji mu uputi država članica koja je od Komisije primila formalne zaključke prema članku 34. stavku 3. drugom podstavku ove Uredbe, uključujući i ocjenu rashoda koje Komisija namjerava isključiti iz financiranja Unije;

(b) pokušava pomiriti različita stajališta Komisije i predmetne države članice;

(c) nakon ispitivanja sastavlja izviješće o učincima svojih nastojanja pomirbe stajališta, navodeći primjedbe koje smatra korisnima ako sve ili neke sporne točke ostanu neriješene.

Članak 37.

Sastav tijela za mirenje

1.  Tijelo za mirenje sastoji se od najmanje pet članova koji se biraju iz reda uglednih osoba koje u cijelosti jamče neovisnost i koje su visoko kvalificirane u pitanjima financiranja zajedničke poljoprivredne politike, uključujući ruralni razvoj, ili u praksi financijske revizije.

Članovi moraju biti državljani različitih država članica.

2.  Komisija imenuje predsjedavajućeg, članove i zamjenske članove na početni mandat od tri godine nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove.

Mandat se može odjednom produljiti samo za jednu godinu, nakon što se o tome obavijesti Odbor za poljoprivredne fondove. Međutim, kada se imenuje predsjedavajući koji je već član tijela za mirenje, njegov početni mandat predsjedavajućeg traje tri godine.

Imena predsjedavajućeg, članova i zamjenskih članova objavljuju se u seriji C Službenog lista Europske unije.

3.  Članovima tijela za mirenje isplaćuje se naknada uzimajući u obzir vrijeme koje je potrebno za obavljanje zadaće. Troškovi se nadoknađuju u skladu s pravilima na snazi za osoblje Komisije.

4.  Po isteku mandata predsjedavajući i članovi ostaju na dužnosti do zamjene ili produljenja mandata.

5.  Nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove, Komisija može prekinuti mandat članova koji prestanu ispunjavati uvjete koji se traže za ispunjavanje njihovih zadaća u tijelu za mirenje ili koji iz bilo kojeg razloga nisu na raspolaganju na neodređeno razdoblje.

U tom slučaju, tijekom preostaloga razdoblja za koje je bio imenovan, člana zamjenjuje zamjenski član, o čemu se obavješćuje Odbor za poljoprivredne fondove.

Ako se prekine mandat predsjedavajućega, Komisija nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove imenuje člana koji će obavljati dužnost predsjedavajućega u preostalom razdoblju trajanja mandata za koji je predsjedavajući bio imenovan.

Članak 38.

Neovisnost tijela za mirenje

1.  Članovi tijela za mirenje izvršavaju svoje dužnosti neovisno i pritom ne traže ni ne prihvaćaju upute Komisije, bilo koje vlade ili tijela.

Članovi koji su u prethodnom mandatu bili osobno uključeni u predmet o kojem se raspravlja ne sudjeluju u radu tijela za mirenje i ne potpisuju izvješće.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 287. Ugovora, članovi ne otkrivaju informacije do kojih su došli tijekom svog rada u tijelu za mirenje. Navedene su informacije povjerljive i za njih vrijedi obveza čuvanja profesionalne tajne.

Članak 39.

Pravila rada

1.  Tijelo za mirenje sastaje se u sjedištu Komisije. Predsjedavajući priprema i organizira rad. Najviše rangirani član preuzima mjesto predsjedavajućega u njegovom odsustvu, ne dovodeći u pitanje članak 37. stavak 5. prvi podstavak.

Tajništvo tijela za mirenje osigurava Komisija.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 38. stavak 1. drugi podstavak, izvješća se donose apsolutnom većinom prisutnih članova, pri čemu su za kvorum potrebna tri člana.

Izvješća potpisuju predsjedavajući i članovi koji su sudjelovali u vijećanju. Tajništvo ih supotpisuje.

Članak 40.

Postupak mirenja

1.  Država članica može uputiti predmet tijelu za mirenje u roku od 30 radnih dana od primitka formalnih zaključaka Komisije iz ►C1  trećeg podstavka članka 34. stavka 3. ◄ , tako da pošalje obrazložen zahtjev za mirenje tajništvu tijela za mirenje.

Postupak kojeg se treba pridržavati i adresa tajništva priopćavaju se državi članici putem Odbora za poljoprivredne fondove.

2.  Zahtjev za mirenje dopušten je samo ako predviđeni iznos koji se isključuje iz financiranja Unije prema komunikaciji Komisije ili:

(a) prelazi iznos od 1 000 000  EUR;

ili

(b) iznosi najmanje 25 % ukupnog iznosa godišnjih rashoda države članice u predmetnoj proračunskoj stavci.

Nadalje, ako je tijekom prethodnih rasprava država članica tvrdila i dokazala da se radi o načelu primjene pravila Unije, predsjedavajući tijela za mirenje može odlučiti da je zahtjev za mirenje dopušten. Međutim, takav zahtjev nije dopušten ako se odnosi samo na pitanje pravnog tumačenja.

3.  Tijelo za mirenje provodi istrage što je neformalnije i brže moguće, te se pritom oslanja isključivo na dokaze kojima je Komisija raspolagala u trenutku dostave formalnih zaključaka u skladu s člankom 34. stavkom 3. te Komisiji i predmetnim državnim tijelima omogućuje pošteno saslušanje.

Međutim, ako država članica smatra da u svom zahtjevu za mirenje treba iznijeti podatke koji još nisu dostavljeni Komisiji, tijelo za mirenje može pozvati Komisiju da procijeni te nove podatke samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 34. stavka 6. Ti se podaci dostavljaju Komisiji najkasnije dva mjeseca nakon slanja izvješća iz članka 36. točke (c).

4.  Kada tijelo za mirenje ne uspije pomiriti stajališta Komisije i države članice u roku četiri mjeseca od dana kada mu je dostavljen predmet, smatra se da postupak mirenja nije uspio.

U izvješću iz članka 36. točke (c) navode se razlozi zbog kojih se stajališta nisu mogla pomiriti. Navodi se je li postignut bilo kakav djelomičan sporazum tijekom postupka te poziva li tijelo za mirenje Komisiju da procijeni nove podatke u skladu sa stavkom 3. drugim podstavkom.

Izvješće se dostavlja:

(a) predmetnoj državi članici;

(b) Komisiji na provjeru prije priopćenja zaključaka državi članici;

(c) ostalim državama članicama u okviru Odbora za poljoprivredne fondove.

▼M3

5.  Ako je u rokove iz stavaka 1., 3. i 4. u potpunosti ili djelomično uključen mjesec kolovoz, ti će rokovi tijekom tog mjeseca biti obustavljeni.

▼BPOGLAVLJE IV.

PRAVILA O KONTROLAMAODJELJAK 1.

Opća pravila

Članak 41.

Smanjenje provjera na licu mjesta

1.  Države članice mogu odlučiti smanjiti najmanju razinu provjera na licu mjesta u skladu s člankom 59. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) tijelo za ovjeravanje izdalo je mišljenje u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1306/2013 kojim potvrđuje da sustav unutarnje kontrole funkcionira pravilno i da je stopa pogreške za predmetnu populaciju bila niža od praga materijalnosti od 2,0 % u najmanje dvije uzastopne godine prije godine u kojoj se namjerava primijeniti smanjeni stupanj kontrole;

(b) Komisija nije obavijestila predmetnu državu članicu da ne može prihvatiti mišljenje iz točke (a) ovog stavka koje je dostavilo tijelo za ovjeravanje u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1306/2013; i

(c) Komisija:

i. nije obavijestila predmetnu državu članicu u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 o nedostacima sustava kontrole koji se primjenjuje za pojedini program ili mjeru potpore, ili

ii. pri primjeni članka 34. ove Uredbe, zadovoljna je s korektivnim mjerama koje je poduzela predmetna država članica, ako je ta država članica bila obaviještena u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013 o nedostacima sustava kontrole koji se primjenjuje za pojedini program ili mjeru potpore, te je o tome na odgovarajući način obavijestila državu članicu.

2.  Države članice mogu odlučiti smanjiti najmanju razinu provjera na licu mjesta u skladu s razinama i, prema potrebi, dodatnim uvjetima koji su utvrđeni zakonodavstvom specifičnim za sektor.

Države članice obavješćuju Komisiju o svojoj odluci da smanje najmanju razinu provjera na licu mjesta odmah nakon donošenja te odluke. U toj se obavijesti navodi:

(a) predmetni program ili mjera potpore;

(b) razdoblje u kojemu se primjenjuje smanjena najmanja razina provjera na licu mjesta;

(c) smanjena najmanja razina provjera na licu mjesta koja će se primjenjivati.

3.  Ako se bilo koji od kumulativnih uvjeta utvrđenih u stavku 1. ili bilo koji dodatni uvjet predviđen zakonodavstvom specifičnim za sektor prestane ispunjavati, države članice odmah opozivaju svoju odluku o smanjenju najmanje razine provjera na licu mjesta te od sljedeće godine podnošenja zahtjeva primjenjuju najmanju razinu provjera na licu mjesta koja je utvrđena sektorskim poljoprivrednim zakonodavstvom.ODJELJAK 2.

Kontrola transakcija

Članak 42.

Kontrola koju provode države članice

1.  Sustavna kontrola trgovinskih dokumenata poduzeća iz članka 80. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 primjenjuje se, za svako razdoblje kontrole iz stavka 4. ovog članka, na broj poduzeća koji ne smije biti manji od polovice poduzeća čiji primici ili plaćanja, ili zbroj istih, u okviru sustava financiranja iz EFJP-a iznosi više od 150 000  EUR za financijsku godinu EFJP-a prije početka razdoblja predmetne kontrole.

2.  Za svako razdoblje kontrole države članice, ne dovodeći u pitanje svoje obveze određene u članku 80. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013, odabiru poduzeća koja je potrebno kontrolirati na temelju analize rizika za sve mjere gdje je to izvedivo. Države članice Komisiji predaju svoje prijedloge za uporabu analize rizika najmanje šest mjeseci prije početka razdoblja kontrole. Prijedlozi uključuju sve važne podatke u vezi s pristupom koji se mora upotrebljavati, tehnikama i podacima korištenima za analizu te kriterijima i očekivanom metodom provedbe provjera koje treba izvršiti. Prijedlog se sastavlja u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi. Svaka država članica uzima u obzir komentare Komisije o prijedlogu analize rizika, koje je Komisija dužna dati u roku od osam tjedana od primitka.

3.  Za mjere za koje država članica smatra da uporaba analize rizika nije izvediva, obvezno je kontrolirati poduzeća čiji je zbroj primitaka ili plaćanja ili zbroj tih dvaju iznosa u sustavu financiranja iz EFJP-a bio veći od 350 000  EUR i koja nisu bila kontrolirana u skladu s ovom Uredbom i glavom V. poglavljem III. Uredbe (EU) br. 1306/2013 tijekom bilo kojeg od dva prethodna razdoblja kontrole.

4.  Razdoblje kontrole traje od 1. srpnja do 30. lipnja sljedeće godine. Kontrola obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci koje završava tijekom prethodnog razdoblja kontrole; može se produljiti na razdoblja koja određuje država članica, prije ili nakon 12-mjesečnoga razdoblja.

Članak 43.

Pristup trgovinskim dokumentima

Poduzeća čuvaju trgovinske dokumente u trajanju od najmanje tri godine, počevši od kraja godine u kojoj su sastavljeni. Države članice mogu propisati dulje razdoblje za zadržavanje navedenih dokumenata.

Članak 44.

Zajednička djelovanja

Komisija, na vlastitu inicijativu ili na temelju prijedloga države članice te u dogovoru s predmetnom državom članicom, može donijeti odluku o koordinaciji zajedničkih djelovanja koja uključuju uzajamnu pomoć između dvije ili više država članica, kako je predviđeno člankom 83. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 45.

Uzajamna pomoć

1.  Tijekom prva tri mjeseca nakon financijske godine EFJP-a u kojoj je obavljeno plaćanje, države članice šalju popis poduzeća iz članka 83. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 svakoj državi članici u kojoj takvo poduzeće ima poslovni nastan. Popis sadržava sve pojedinosti potrebne kako bi se državi članici odredišta omogućíla identifikacija poduzeća i poduzimanje svoje obveze kontrole. Država članica odredišta odgovorna je za kontrolu takvih poduzeća u skladu s člankom 80. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Preslika svakog popisa šalje se Komisiji.

Država članica koja prima ili vrši plaćanja može zamoliti državu članicu u kojoj poduzeće ima poslovni nastan da kontrolira neka od poduzeća s navedenoga popisa u skladu s člankom 80. Uredbe (EU) br. 1306/2013, navodeći zašto je potrebno tako nešto zatražiti, a posebno s tim povezane rizike.

Država članica koja prima zahtjev vodi računa o rizicima povezanim s poduzećem o čemu je obavješćuje država članica koja podnosi zahtjev.

Država članica od koje se zahtijeva obavješćuje državu članicu koja podnosi zahtjev o daljnjim mjerama. Ako se vrši kontrola nekog poduzeća s popisa, država članica od koje se zahtijeva koja je izvršila kontrolu obavješćuje državu članicu koja podnosi zahtjev o rezultatima navedene kontrole najkasnije tri mjeseca od kraja razdoblja kontrole.

Komisiji se pregled tih posebnih zahtjeva šalje na tromjesečnoj osnovi u roku od mjesec dana nakon završetka svakog tromjesečja. Komisija može zahtijevati da joj se osigura kopija pojedinačnih zahtjeva.

Popis poduzeća iz prvog podstavka sastavlja se prema primjerku obrasca navedenom u Prilogu VI.

2.  Popis poduzeća iz članka 83. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 sastavlja se prema obrascu navedenom u Prilogu VII. ovoj Uredbi.

3.  Zahtjev države članice za kontrolom poduzeća iz druge države članice, kako je propisano stavkom 1. drugim podstavkom i člankom 83. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, sastavlja se u skladu s primjerkom obrasca iz Priloga VIII. ovoj Uredbi.

4.  Podaci o rezultatima kontrola iz stavka 1. drugog podstavka i članka 83. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 sastavljaju se u skladu s primjerkom obrasca iz Priloga IX. ovoj Uredbi.

5.  Pregledni prikaz zahtjeva iz stavka 1. petog podstavka i članka 83. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uključujući rezultate kontrola, sastavlja se u skladu s primjerkom obrasca iz Priloga X. ovoj Uredbi.

6.  Informacije koje treba pružiti na temelju stavka 1. šalju se u elektroničkom obliku i u formatu propisanom u odjeljku 2. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 991/2013.

Članak 46.

Godišnji programi i izvješća

1.  Godišnji program kontrola iz članka 84. Uredbe (EU) br. 1306/2013 sastavlja se u skladu s primjerkom obrasca iz Priloga XI. ovoj Uredbi.

2.  U godišnjem izvješću iz članka 86. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 navode se sve poteškoće na koje se naišlo i mjere poduzete za njihovo rješavanje te se, prema potrebi, iznose prijedlozi za poboljšanje.

On sadržava detaljne informacije o svakom aspektu primjene glave V. poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1306/2013 navedenom u Prilogu XII. ovoj Uredbi, iznesene u jasno definiranim odjeljcima pod naslovima koji su navedeni u tom Prilogu.

3.  Podaci koji se trebaju dostaviti na temelju ovog članka i članka 45. mogu se poslati u tiskanom ili elektronskom obliku i u formatu koji dogovaraju pošiljatelj i primatelj.

4.  Komisija svake godine u svojem godišnjem financijskom izvješću o upravljanju fondovima iz članka 109. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ocjenjuje postignuti napredak.

Članak 47.

Posebni odjeli

1.  Posebni odjeli iz članka 85. Uredbe (EU) br. 1306/2013, osim što izvršavaju zadaće navedene u tom članku, odgovorni su i za:

(a) osposobljavanje državnih službenika odgovornih za provođenje kontrole iz ovog odjeljka kako bi im se omogućilo da steknu dostatno znanje za obavljanje svojih dužnosti;

(b) upravljanje izvješćima o kontroli i svim ostalim dokumentima u vezi s kontrolama koje su provedene i predviđene glavom V. poglavljem III. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

(c) pripremu i slanje programa iz članka 84. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i izvješća iz članka 86. stavka 1. te Uredbe

2.  Posebnim odjelima država članica dodjeljuje sve ovlasti potrebne za obavljanje dužnosti iz stavka 1.

Sastavljeni su od dostatnog broja službenika koji su odgovarajuće osposobljeni za izvršavanje svojih zadaća.

3.  Države članice u kojoj je broj poduzeća koja treba kontrolirati manji od deset nisu obvezne uspostaviti poseban odjel.POGLAVLJE V.

SREDSTVA OSIGURANJAODJELJAK 1.

Područje primjene, informacijska tehnologija, viša sila

Članak 48.

Područje primjene

Ovo se poglavlje primjenjuje u svim slučajevima u kojima je sektorskim poljoprivrednim zakonodavstvom predviđeno sredstvo osiguranja, bez obzira na to upotrebljava li se pojam „sredstvo osiguranja” ili ne.

Ovo se poglavlje ne primjenjuje na sredstva osiguranja koja se polažu radi osiguranja plaćanja uvoznih i izvoznih carina iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 ( 10 ).

Članak 49.

E-uprava

Obavijesti, dokumenti i jamstva mogu se sastavljati, obrađivati i njima se može upravljati primjenom informacijske tehnologije (IT) pod uvjetom da se sustavima koji se primjenjuju upravlja prema službeno odobrenim protokolima kvalitete i sigurnosti koji su prikladni za te sustave.

Ako zbog razlika u sustavima IT-a nadležna tijela ne mogu pristupiti zahtijevanim dokumentima radi provjere, te dokumente treba ispisati te ih tijelo nadležno za upravljanje navedenim sustavima IT-a („izdavatelj”) ovjerava kao izvorne dokumente ili ih tijelo nadležno za ovjeravanje dokumenata ovjerava kao vjerne kopije.

Takvi se ispisi mogu zamijeniti elektroničkim porukama između izdavatelja i korisnika ili nadležnog tijela, pod uvjetom da izdavatelj osigura službeno odobreni protokol ovjeravanja koji osigurava autentičnost poruke.

Članak 50.

Rokovi u slučaju više sile

1.  Ovaj se članak primjenjuje ako određena uredba upućuje na njega.

2.  Zahtjev za priznavanjem slučaja više sile nije prihvatljiv ako ga nadležno tijelo primi više od 30 kalendarskih dana nakon:

(a) datuma na koji je nadležno tijelo obavijestilo gospodarski subjekt o utvrđenom neispunjenju odgovarajuće obveze u smislu članka 23. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014, iskteka roka za ispunjenje odgovarajuće obveze iz članka 23. stavka 3. te Uredbe ili isteka roka za predočenje dokaza o ispunjenju odgovarajuće obveze iz članka 23. stavka 4. te Uredbe;

(b) zaključnog datuma za podnošenje ponuda u trećoj zemlji ako je ponuda povezana s potvrdom o prethodnom utvrđivanju izvoznih subvencija.

3.  Gospodarski subjekti moraju nadležnom tijelu predočiti zadovoljavajući dokaz o okolnostima koje smatraju višom silom u roku od 181 kalendarskog dana od isteka razdoblja u kojemu je obveza morala biti u cijelosti izvršena. Ako ne mogu predočiti dokaz u navedenom roku unatoč tome što su postupili sa svom dužnom pažnjom da ga dobiju i proslijede, gospodarskim subjektima može se odobriti dodatno vrijeme.

4.  Države članice obavješćuju Komisiju o slučajevima više sile koje su priznale te dostavljaju odgovarajuće informacije o svakom slučaju.ODJELJAK 2.

Oblik sredstava osiguranja

Članak 51.

Oblik

1.  Sredstvo osiguranja može se položiti:

(a) uplatom novca, kako je navedeno u članku 19. stavcima 2. i 3. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014; i/ili

(b) pribavljanjem jamca u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014.

2.  Prema slobodnoj odluci nadležnog tijela sredstvo osiguranja može se dati:

(a) davanjem u zalog kod banke gotovinskog pologa;

(b) davanjem u zalog priznatih potraživanja prema državnom tijelu ili državnih vrijednosnica, koje su dospjele i plative i nitko drugi nema prvenstvo polaganja prava na njih; i/ili

(c) davanjem u zalog kolaterala prenosivog u predmetnoj državi članici, pod uvjetom da ga je izdala i da za njega jamči ta država članica.

3.  Nadležno tijelo može utvrditi dodatne uvjete za prihvaćanje sredstava osiguranja vrsta navedenih u stavku 2.

Članak 52.

Prenosivi kolateral

1.  U trenutku davanja sredstva osiguranja kolateral položen u skladu s člankom 51. stavkom 2. točkom (c) mora imati kapitalizirajuću vrijednost od najmanje 115 % vrijednosti traženog sredstva osiguranja.

2.  Nadležno tijelo može prihvatiti sredstvo osiguranja iz članka 51. stavka 2. točke (c) samo ako se strana koja ga nudi obaveže u pisanom obliku da će dati dodatno sredstvo osiguranja ili zamijeniti prvobitno sredstvo osiguranja ako kapitalizirajuća vrijednost predmetnog sredstva osiguranja u razdoblju od tri mjeseca bude niža od 105 % vrijednosti traženog sredstva osiguranja. Ta pisana obveza nije potrebna ako je to već određeno nacionalnim propisima. Nadležno tijelo dužno je redovito provjeravati vrijednost takvog sredstva osiguranja.

3.  Kapitalizirajuću vrijednost sredstva osiguranja, kako je navedeno u članku 51. stavku 2. točki (c), procjenjuje nadležno tijelo uzimajući u obzir troškove kapitaliziranja.

4.  Kapitalizirajuća vrijednost sredstva osiguranja procjenjuje se na temelju posljednjih dostupnih kotacija.

5.  Strana koja daje sredstvo osiguranja pruža na zahtjev nadležnog tijela dokaz o njegovoj kapitalizirajućoj vrijednosti.

Članak 53.

Zamjena i namjenjivanje

1.  Svaki se oblik sredstva osiguranja može zamijeniti drugim.

Međutim, o tome nadležno tijelo treba dati svoj pristanak u sljedećim slučajevima:

(a) kad je prvobitno sredstvo osiguranja izgubljeno, ali još nije realizirano; ili

(b) kad je zamjensko sredstvo osiguranja tipa navedenog u članku 51. stavku 2.

2.  Globalno sredstvo osiguranja može se zamijeniti drugim globalnim sredstvo osiguranja pod uvjetom da je novim globalnim sredstvom osiguranja obuhvaćen najmanje onaj dio prvobitnog globalnog sredstva osiguranja koji u trenutku zamjene služi za osiguranje ispunjenja jedne ili više još uvijek neispunjenih obveza.

3.  Čim je dio sredstva osiguranja određen za određenu obvezu, ostatak globalnog sredstva osiguranja ažurira se.ODJELJAK 3.

Vraćanje i zapljena

Članak 54.

Djelomično vraćanje

Kad posebnim propisima Unije nije određena minimalna količina, nadležno tijelo može ograničiti broj djelomičnih vraćanja pojedinog sredstva osiguranja te može odrediti minimalni iznos za svako takvo vraćanje.

Prije nego se vrati cijelo sredstvo osiguranja ili njegov dio, nadležno tijelo može zahtijevati podnošenje pisanog zahtjeva za vraćanje.

U slučaju kad sredstva osiguranja pokrivaju više od 100 % iznosa za koji se traži osiguranje, dio sredstva osiguranja koji prelazi 100 % vraća se kad se ostatak osiguranog iznosa konačno vrati ili zaplijeni.

Članak 55.

Zapljena

1.  Kad nadležno tijelo sazna o okolnostima kojih je posljedica zapljena cijelog ili djelomičnog jamstva, ono će bez odlaganja zatražiti od strane koja je dužna ispuniti obvezu plaćanje izgubljenog iznosa, dajući joj rok 30 dana od dana primitka zahtjeva za plaćanje.

Ako plaćanje nije izvršeno do kraja tog roka, nadležno će tijelo:

(a) odmah naplatiti sredstvo osiguranja tipa opisanog u članku 51. stavku 1. točki (a) na odgovarajući račun;

(b) odmah zatražiti od jamca iz članka 51. stavka 1. točke (b) plaćanje, dajući mu 30 dana od dana primitka zahtjeva za plaćanje;

(c) odmah poduzeti sljedeće korake:

i. pretvoriti sredstva osiguranja opisana u članku 51. stavku 2. točkama (b) i (c) u novac dovoljan za naplatu dospjele svote;

ii. prebaciti založene gotovinske depozite iz članka 51. stavka 2. točke (a) na svoj račun.

Nadležno tijelo može odmah naplatiti sredstva osiguranja bilo kojeg tipa, opisana u članku 51. stavku 1. točki (a), na odgovarajući račun, a da prije ne zatraži od predmetne strane izvršenje plaćanja.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1.,

(a) kad je donesena odluka o zapljeni sredstva osiguranja, ali je na uloženu žalbu naknadno odgođena u skladu s nacionalnim propisima, predmetna strana plaća kamate na iznos koji je stvarno zaplijenjen tijekom razdoblja koje počinje 30 dana od dana primitka zahtjeva za plaćanje iz stavka 1. i završava s danom koji prethodi plaćanju stvarno zaplijenjenog iznosa;

(b) ako je nakon okončanog žalbenog postupka predmetna strana dužna platiti zaplijenjeni iznos u roku od 30 dana, u svrhu izračuna kamata država članica može uzeti da je plaćanje izvršeno dvadesetog dana nakon dana kad je zatraženo;

(c) kamatna stopa koja se primjenjuje izračunava se u skladu s nacionalnim pravom, ali ni u kojem slučaju ne smije biti niža od kamatne stope koja se primjenjuje za naplate nacionalnih iznosa;

(d) agencije za plaćanja odbijaju plaćenu kamatu od rashoda EFJP-a ili EPFRR-a u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013;

(e) države članice mogu periodično zatražiti povećanje sredstva osiguranja u odnosu na odgovarajuće kamate.

3.  Kad je sredstvo osiguranja zaplijenjeno, a iznos je već odobren fondovima, a na temelju odluke u žalbenom postupku treba se vratiti izgubljeni iznos u cijelosti ili djelomično, uključujući kamatu po stopi u skladu s nacionalnim propisima, iznos koji je potrebno vratiti isplaćuju fondovi, osim ako se krivnja za povrat iznosa sredstva osiguranja pripisuje nemarnosti ili ozbiljnim greškama administrativnih ili drugih tijela države članice.ODJELJAK 4.

Podaci

Članak 56.

Podaci o izgubljenim jamstvima, vrstama jamstava i jamcima

1.  Za svaku godinu države članice dostavljaju Komisiji na raspolaganje ukupan broj i iznos zaplijenjenih sredstava osiguranja, bez obzira na to u kojoj se fazi nalazi postupak utvrđen u članku 55., razlikujući po slučajevima između onih naplaćenih u nacionalne proračune i onih naplaćenih u proračun Unije. Ti se podaci vode u odnosu na sva zaplijenjena sredstva osiguranja za iznose iznad 1 000  EUR i po svakoj odredbi Unije kojom su predviđena ta sredstva osiguranja. Podaci obuhvaćaju iznose izravno plaćene od strane zainteresirane strane i iznose naplaćene oslobađanjem sredstva osiguranja.

2.  Države članice drže na raspolaganju Komisiji popis:

(a) vrsta institucija ovlaštenih da djeluju kao jamci i za to utvrđenih uvjeta;

(b) tipova sredstva osiguranja prihvaćenih prema članku 51. stavku 2. i za to utvrđenih uvjeta.POGLAVLJE VI.

TRANSPARENTNOST

Članak 57.

Sadržaj objave

1.  Podaci iz članka 111. stavka 1. točaka (c) i (d) Uredbe (EU) 1306/2013 uključuju:

(a) raščlambu iznosa plaćanja iz točke (c) tog članka za svaku pojedinu mjeru navedenu u Prilogu XIII. ovoj Uredbi te zbroj tih iznosa koje je svaki korisnik primio u predmetnoj financijskoj godini;

(b) opis mjera koje financiraju fondovi iz točke (d) tog članka, navedene u Prilogu XIII. ovoj Uredbi, uključujući prirodu i cilj svake mjere.

2.  Iznosi iz stavka 1. izražavaju se u eurima u državama članicama koje su prihvatile euro te u nacionalnoj valuti u ostalim državama članicama.

3.  Države članice mogu objaviti detaljnije podatke nego što je predviđeno u stavcima 1. i 2., ne dovodeći u pitanje potrebnu zaštitu privatnosti.

Članak 58.

Objavljivanje općine

Ako bi zbog ograničenog broja korisnika koji imaju boravište ili su registrirani u određenoj općini podaci koje treba objaviti za potrebe članka 112. trećeg stavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 omogućili prepoznavanje identiteta fizičke osobe kao korisnika, predmetna država članica objavljuje, kao podatak za potrebe članka 111. stavka 1. prvog podstavka točke (b) navedene Uredbe, sljedeću veću administrativnu jedinicu čiji je dio predmetna općina.

Članak 59.

Oblik i datum objave

1.  Podacima koji trebaju biti dostupni na jedinstvenoj internetskoj stranici iz članka 111. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 pristupa se putem tražilice kojom se korisnicima omogućuje pretraga korisnika prema imenu, općini kako je navedeno u članku 58. ove Uredbe, primljenim iznosima ili mjeri ili prema kombinaciji tih kriterija te preuzimanje odgovarajućih podataka u jednom skupu podataka. Ti se podaci pružaju na službenom jeziku ili službenim jezicima države članice i/ili jednom od triju radnih jezika Komisije.

2.  Podaci iz stavka 1. objavljuju se do 31. svibnja svake godine za prethodnu financijsku godinu.

3.  U skladu s tim člankom, podaci su dostupni na internetskoj stranici dvije godine od datuma njihova početnog objavljivanja.

Članak 60.

Obavješćivanje korisnika

Obavješćivanje korisnika iz članka 113. Uredbe (EU) br. 1306/2013 provodi se uvrštavanjem odgovarajuće obavijesti u obrazac za podnošenje zahtjeva za primanje sredstava iz fondova ili na neki drugi način prilikom prikupljanja podataka.

Odstupajući od prvog podstavka, u odnosu na podatke o plaćanjima primljenima u financijskim godinama 2014. i 2015. obavijest korisnicima daje se najmanje dva mjeseca prije datuma njihove objave.

Članak 61.

Objava pragova koji se odnose na program za male poljoprivrednike

Iznosi o kojima države članice obavijeste u skladu s člankom 112. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013 objavljuju se na internetskoj stranici Unije iz članka 62. stavka 1. ove Uredbe.

Članak 62.

Suradnja između Komisije i država članica

1.  Komisija uspostavlja i održava internetsku stranicu Unije u okviru svoje središnje internetske adrese, koje uključuje poveznice na internetske stranice država članica. Komisija ažurira internetske poveznice u skladu s podacima koje šalju države članice.

2.  Države članice šalju Komisiji internetsku adresu svoje internetske stranice čim je uspostavljena, kao i sve njezine naknadne promjene koje utječu na pristup njihovim internetskim stranicama s internetske stranice Unije.

3.  Države članice imenuju tijelo zaduženo za uspostavu i održavanje jedinstvene internetske stranice iz članka 59. stavka 1. One obavješćuju Komisiju o nazivu i pojedinostima adrese tog tijela.POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Stavljanje izvan snage

Uredbe (EZ) br. 601/94, (EZ) br. 4/2004 i (EZ) br. 259/2008 stavljaju se izvan snage.

▼M1

Međutim, Uredba (EZ) br. 259/2008 ostaje na snazi za plaćanja izvršena za financijske godine 2012. i 2013. Odstupajući od članka 3. stavka 3. te Uredbe, podaci navedeni u tom članku ostaju dostupni na internetskoj stranici do 31. svibnja 2015. ili do objave podataka o plaćanjima izvršenima za financijsku godinu 2014. u skladu s člankom 59. stavkom 2. ove Uredbe.

▼B

Članak 64.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim:

(a) članak 10. se za nastale rashode i namjenske prihode koje su države članice primile primjenjuje od 16. listopada 2014.;

(b) članci 34. do 40. primjenjuju se od 1. siječnja 2015. Međutim, rokovi predviđeni člankom 34. stavcima 3. i 4. ne primjenjuju se na istrage u pogledu potvrde o sukladnosti za koje su podaci iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 885/2006 dostavljeni do 1. siječnja 2015.;

(c) poglavlje VI. primjenjuje se na plaćanja izvršena od financijske godine 2014. nadalje;

(d) podaci koje su države članice prenijele u skladu s Prilogom II. stupcima V1 i V2 dostavljaju se počevši od financijske godine 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M6
PRILOG I.

IZJAVA O UPRAVLJANJU

(članak 3.)

Ja, …, ravnatelj agencije za plaćanja …., predstavljam financijski izvještaj za ovu agenciju za plaćanja za financijsku godinu od 16.10.xx do 15.10.xx + 1.

Na temelju vlastite prosudbe i informacija koje su mi na raspolaganju, uključujući, među ostalim, rezultate rada službe unutarnje revizije, izjavljujem sljedeće:

 predočeni financijski izvještaji dostavljeni u elektroničkom obliku, prema mojem najboljem saznanju, predstavljaju istinit, potpun i točan pregled rashoda i primitaka za prethodno navedenu financijsku godinu. Konkretno, sva meni poznata dugovanja, predujmovi, jamstva i zalihe evidentirani su u financijskom izvještaju te su svi primici prikupljeni u vezi s EFJP-om i EPFRR-om pravilno knjiženi u korist odgovarajućih fondova,

 uspostavio sam sustav kojim se osiguravaju razumna jamstva zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija te se prihvatljivost potraživanja i postupak dodjele potpore za ruralni razvoj vodi, kontrolira i dokumentira u skladu s pravilima Unije.

Rashodi navedeni u financijskom izvještaju upotrijebljeni su u skladu s njihovom namjenom, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1306/2013.

Nadalje, potvrđujem da su uspostavljene djelotvorne i razmjerne mjere protiv prijevara na temelju članka 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te da se u njima uzimaju u obzir utvrđeni rizici.

Međutim, ovo jamstvo podliježe sljedećim zadrškama:

Zaključno, potvrđujem da nemam saznanja o bilo kakvim neotkrivenim podacima koji bi mogli naštetiti financijskom interesu Unije.

Potpis

▼M3
PRILOG II.

Predložak tablice iz članka 29. točke (f)

Informacije iz članka 29. točke (f) dostavljaju se za svaku agenciju za plaćanja s pomoću sljedeće tabliceNovi predmeti (1)

Stari predmeti (2)

 

 

x

x

Agencija za plaćanja

A

x

x

Fond

B

x

x

Predmet (stari/novi)

AA

x

 

Financijska godina izvornog rashoda

V1 (3)

x

 

Proračunska oznaka izvornog rashoda

V2 (4)

x

x

Financijska godina n

C

x

x

Valuta

D

x

x

Identifikacijski broj predmeta

E

x

x

Identifikacijska oznaka OLAF-a ako je primjenjivo (5)

F

 

x

Predmet uključen u knjigu dužnika

G

x

x

Identifikacija korisnika

H

x

x

Program zaključen (samo za EPFRR)

I

x

 

Datum odobrenja izvještaja o kontroli ili sličnog dokumenta iz članka 54. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013

W

 

x

Financijska godina prvog nalaza nepravilnosti

J

x

 

Datum zahtjeva za povrat

X

x

x

Predmet sudskog postupka

K

 

x

Izvorni iznos za povrat

L

x

 

Izvorni iznos za povrat (glavnica)

L1

x

 

Izvorni iznos za povrat (kamate)

L2

x

 

Iznos glavnice čiji je povrat bio u tijeku na kraju financijske godine n – 1

Y1

x

 

Kamate čiji je povrat bio u tijeku na kraju financijske godine n – 1

Y2

 

x

Ukupni ispravljeni iznos (cjelokupno razdoblje povrata)

M

 

x

Ukupni iznos čiji je povrat osiguran (cjelokupno razdoblje povrata)

N

 

x

Iznos čiji se povrat ne može osigurati

O

x

 

Iznos (glavnica) čiji se povrat ne može osigurati

O1

x

 

Iznos (kamate) čiji se povrat ne može osigurati

O2

x

x

Financijska godina utvrđivanja da se ne može osigurati povrat

P

x

x

Razlog neosiguravanja povrata

Q

 

x

Ispravljeni iznos (u financijskoj godini n)

R

x

 

Ispravljeni iznos (glavnica) (u financijskoj godini n)

R1

x

 

Ispravljeni iznos (kamate) (u financijskoj godini n)

R2

x

 

Kamate (u financijskoj godini n)

Z

 

x

Iznosi čiji je povrat osiguran (u financijskoj godini n)

S

x

 

Iznos čiji je povrat osiguran (glavnica) (u financijskoj godini n)

S1

x

 

Iznos čiji je povrat osiguran (kamate) (u financijskoj godini n)

S2

x

x

Iznos čiji je povrat u tijeku

T

x

 

Iznos (glavnica) čiji je povrat u tijeku

T1

x

 

Kamate čiji je povrat u tijeku

T2

x

 

Iznos na koji se primjenjuje pravilo 50/50, kako je utvrđeno u članku 54. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 na kraju financijske godine n

BB

x

x

Iznos koji treba knjižiti u korist proračuna EU-a

U

(1)   Odnosi se na predmete o kojima se izvješćuje prema predlošku iz ovog Priloga počevši od financijske godine 2015.

(2)   Odnosi se na predmete o kojima se izvješćuje prema predlošku iz ovog Priloga uključivo do financijske godine 2014.

(3)   Podaci koje je potrebno dostaviti počevši od financijske godine 2016.

(4)   Podaci koje je potrebno dostaviti počevši od financijske godine 2016.

(5)   Odnosi se na referentni broj ili brojeve OLAF-a (brojevi obavijesti IMS).

„x” označava da se stupac primjenjuje.

▼B
PRILOG III.

PREDLOŽAK TABLICE IZ ČLANKA 29. TOČKE (g)

Podaci iz članka 29. točke (g) dostavljaju se za svaku agenciju za plaćanja korištenjem sljedeće tablice:a

b

c

i

d

e

f

g

h

Agencija za plaćanja

Fond

Valuta

Kategorija nepodmirenog iznosa (sankcija zbog nepoštovanja obveza višestruke sukladnosti, višegodišnja sankcija ili drugo)

Saldo 15. listopada godine N-1.

Novi predmeti (godina N)

Ukupni iznosi čiji je povrat osiguran (godina N)

Ukupni ispravljeni iznosi uključujući iznose čiji se povrat ne može osigurati (godina N)

Iznosi čiji povrat treba osigurati 15. listopada godine N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRILOG IV.

SLANJE UPITA IZ ČLANKA 31. STAVKA 4.

Upiti iz članka 31. stavka 4. dostavljaju se na sljedeću adresu:

 European Commission, DG AGRI-J1, B-1049 Bruxelles,

 ili

 AGRI-J1@ec.europa.eu.
PRILOG V.

PODACI KOJE MORA SADRŽAVATI GODIŠNJA ANALIZA RIZIKA IZ ČLANKA 42. STAVKA 2.

1.    Ocjena analize rizika za prethodnu godinu

Dostavljaju se podaci o ocjeni učinkovitosti analize rizika za prethodnu godinu, uključujući ocjenu njezinih dobrih i loših točaka. Potrebno je jasno iznijeti sve mogućnosti za njezino poboljšanje i razmotriti mogu li se, i kako, te mogućnosti ostvariti.

2.    Popis izvora informacija

Dostavljaju se podaci o svim izvorima informacija koje su uzete u obzir pri pripremanju i provođenju analize rizika. Osobito se treba osvrnuti na Uredbu Komisije (EZ) br. 612/2009 ( 11 ).

3.    Postupak odabira

Dostavlja se opis postupka koji se primjenjuje pri odabiru poduzeća u kojima će se obaviti kontrola. Potrebno je jasno navesti broj/postotak poduzeća i sektora/mjera na koje se primjenjuje analiza rizika, slučajni, automatski i/ili ručni odabir. Treba jasno navesti sektore/mjere koji su isključeni te opisati razloge za njihovo isključenje.

4.    Čimbenici rizika i vrijednosti rizika koji se uzimaju u obzir

Ako se primjenjuje analiza rizika, dostavljaju se informacije o svim čimbenicima rizika koji se uzimaju u obzir te moguće vrijednosti koje se kasnije pripisuju tim čimbenicima rizika. Te se informacije dostavljaju u obliku tablice prema sljedećem obrascu.Čimbenici rizika i vrijednosti rizika koji se primjenjuju na sve mjere za koje se provodi analiza rizika

Čimbenici rizika

Vrijednosti rizika

Opis

Vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posebni čimbenici rizika i vrijednosti rizika koji se primjenjuju na izvozne subvencije

Čimbenici rizika

Vrijednosti rizika

Opis

Vrijednosti

 

 

 

 

 

 Posebni čimbenici rizika i vrijednosti rizika koji se primjenjuju na … (sektor/mjera)

Čimbenici rizika

Vrijednosti rizika

Opis

Vrijednosti

 

 

 

 

 

 

5.    Ponderiranje čimbenika rizika

Prema potrebi, dostavlja se opis postupka koji se primjenjuje za ponderiranje čimbenika rizika.

6.    Rezultati analize rizika

Dostavljaju se podaci o tome kako će se rezultati analize rizika i utvrđivanje „bodovne liste”, (za svaki pojedini sektor/mjeru, ovisno o slučaju), odražavati na izbor poduzeća koja će biti obuhvaćena konačnim programom kontrola.

Posebnu pozornost treba obratiti na mogućnost zajedničkog djelovanja predviđenog člankom 44.

7.    Poteškoće na koje se naišlo i prijedlozi za poboljšanje

Dostavljaju se podaci o svim poteškoćama na koje se naišlo te o poduzetim mjerama ili prijedlozima za njihovo uklanjanje. Prema potrebi, dostavljaju se prijedlozi za poboljšanje.
PRILOG VI.

POPIS PODUZEĆA S POSLOVNIM NASTANOM U DRŽAVI ČLANICI KOJA NIJE ONA U KOJOJ JE PLAĆANJE PREDMETNOG IZNOSA IZVRŠENO ILI PRIMLJENO ILI JE TREBALO BITI IZVRŠENO ILI PRIMLJENO

(članak 45. stavak 1.)Država članica u kojoj je plaćanje izvršeno ili primljeno

 

Datum slanja popisa

 

Država članica u kojoj poduzeće ima poslovni nastan

 

 

 (1)

Naziv i adresa

(2)

Vrsta rashoda (svako plaćanje prikazati odvojeno po proračunskoj liniji EFJP-a i vrsti plaćanja)

(3)

Iznos (u nacionalnoj valuti) po pojedinom plaćanju koji je tijekom financijske godine EFJP-a bio:

(4)

Navesti je li zatražena inspekcija u poduzeću u skladu s

člankom 45.

(vidjeti napomenu A)

i.

poduzeća u državi članici u kojoj ima poslovni nastan

ii.

kojemu je izvršeno plaćanje ili od kojeg je primljena uplata

i.

koji je plaćen poduzeću

ii.

koji je platilo poduzeće

 

 

 

 

 

 

Napomene:

A. Ako je tako, treba poslati poseban zahtjev u skladu s primjerkom obrasca iz Priloga VIII. u kojemu se navode svi potrebni podaci kako bi primatelj mogao pravilno utvrditi identitet predmetnog poduzeća.

B. Kopija popisa mora biti poslana Komisiji.

C. Ako, što se tiče vaše države, nema poduzeća s poslovnim nastanom u drugim državama članicama, o tome se obvezno obavješćuju sve ostale države članice i Komisija.

D. Ako se zahtjev za kontrolu u nekom poduzeću u skladu s člankom 45. dostavi nakon slanja ovog popisa, kopija zahtjeva, u skladu s Prilogom VIII., obvezno se šalje Komisiji.
PRILOG VII.

POPIS PODUZEĆA S POSLOVNIM NASTANOM U TREĆOJ ZEMLJI ZA KOJE JE PLAĆANJE PREDMETNOG IZNOSA IZVRŠENO ILI PRIMLJENO ILI JE TREBALO BITI IZVRŠENO ILI PRIMLJENO U DRŽAVI ČLANICI

(članak 45. stavak 2.)Država članica u kojoj je plaćanje izvršeno ili primljeno

 

Datum slanja popisa

 

Treća zemlja u kojoj poduzeće ima poslovni nastan

 

 

 (1)

Naziv i adresa

(2)

Vrsta rashoda (svako plaćanje prikazati odvojeno po proračunskoj liniji EFJP-a i vrsti plaćanja)

(3)

Iznos (u nacionalnoj valuti) po pojedinom plaćanju koji je tijekom financijske godine EFJP-a bio:

(4)

Dodatni komentari (npr. navesti sve poteškoće u kontroli, sumnju na nepravilnost, analizu rizika itd.)

i.

poduzeća u trećoj zemlji u kojoj ima poslovni nastan

ii.

kojemu je izvršeno plaćanje ili od kojeg je primljena uplata

i.

koji je plaćen poduzeću

ii.

koji je platilo poduzeće

 

 

 

 

 

 

Napomene:

Ako, što se tiče vaše države, nema poduzeća s poslovnim nastanom u trećim zemljama, kopija ovog Priloga obvezno se šalje Komisiji jasno navodeći tu činjenicu.
PRILOG VIII.

ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE KONTROLE U SKLADU S ČLANKOM 45. STAVKOM 3.

Stavke označene zvjezdicom obvezno se popunjuju; ostale se stavke moraju popuniti prema potrebiOvaj se zahtjev temelji na:

članku 83. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013

 A

(*) 1.  Država članica koja je podnijela zahtjev

 

(*) 2.  Naziv posebnog odjela

 

(*) 3.  Adresa

 

(*) 4.  Broj telefona

 

5.  Broj telefaksa

 

6.  E-pošta

 

7.  Odgovorni službenik

 

8.  Naziv odgovornog kontrolnog tijela

 

9.  Adresa

 

10.  Broj telefona

 

11.  Broj telefaksa

 

12.  E-pošta

 

13.  Odgovorni službenik

 

B

(*) 1.  Zamoljena država članica

 

(*) 2.  Organizacija

 

C

(*) 1.  Datum zahtjeva

 

(*) 2.  Program kontrole

 

D

Podaci o korisniku

 

(*) 1.  Naziv

 

(a)  u državi članici koja je podnijela zahtjev

 

(b)  u zamoljenoj državi članici

 

(*) 2.  Referentni broj

 

(*) 3.  Adresa:

 

(a)  u državi članici koja je podnijela zahtjev

 

(b)  u zamoljenoj državi članici

 

E

Samo za zahtjeve na temelju članka 45. stavka 3.

 

Podaci o plaćanju

 

(*) 1.  Agencija za plaćanja

 

(*) 2.  Referentni broj plaćanja

 

(*) 3.  Vrsta plaćanja

 

(*) 4.  Iznos (navesti valutu)

 

(*) 5.  Datum obračuna

 

(*) 6.  Datum plaćanja

 

(*) 7.  Proračunska oznaka EFJP-a (poglavlje – članak – pozicija – linija)

 

(*) 8.  Tržišna godina ili razdoblje na koje se odnosi plaćanje

 

(*) 9.  Uredba koja služi kao pravna osnova za plaćanje

 

F

Podaci o transakciji

 

1.  Broj (izvozne) deklaracije ili zahtjeva

 

2.  Ugovor:

 

—  broj

 

—  datum

 

—  količina

 

—  vrijednost

 

3.  Račun:

 

—  broj

 

—  datum

 

—  količina

 

—  vrijednost

 

4.  Datum prihvaćanja deklaracije

 

5.  Ured za ovjeravanje

 

6.  Broj certifikata ili dozvole

 

7.  Datum certifikata ili dozvole

 

Za programe skladištenja

 

8.  Broj ponude

 

9.  Datum ponude

 

10.  Jedinična cijena

 

11.  Datum ulaza

 

12.  Datum izlaza

 

13.  Povećanje ili smanjenje kvalitete

 

Za izvozne subvencije

 

14.  Broj zahtjeva (ako se razlikuje od broja izvozne deklaracije)

 

15.  Carinarnica koja je izvršila carinski pregled

 

16.  Datum carinskog pregleda

 

17.  Pretfinanciranje (oznaka)

 

18.  Oznaka izvozne subvencije (11 znamenaka)

 

19.  Oznaka odredišta

 

20.  Prethodno utvrđena stopa

 

—  u EUR

 

—  u nacionalnoj valuti

 

21.  Datum prethodnog utvrđivanja

 

G

Analiza rizika

 

(*) 1.  Ocjena

 

—  visoka

 

—  srednja

 

—  niska

 

(*) 2.  Opisno objasniti ocjenu

 

 

 

(prema potrebi nastaviti na posebnom listu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Opseg i cilj kontrole

 

1.  Predloženi opseg

 

2.  Ciljevi i tehničke pojedinosti povezane s njima

 

 

 

(prema potrebi nastaviti na posebnom listu)

 

 

 

I

(*)  Popis dostavljenih popratnih dokumenata

 

 

 

(prema potrebi nastaviti na posebnom listu)

 

 

 

 

 
PRILOG IX.

REZULTATI KONTROLE OBAVLJENE U SKLADU S ČLANKOM 45. STAVKOM 4.

Izvješće o kontroli obavljenoj na temelju zahtjeva za uzajamnu pomoć u skladu s glavom V. poglavljem III. Uredbe (EU) br. 1306/2013

NB.  Stavke ispisane masnim slovima jednake su onima iz Priloga VIII.

Identifikacija

B.1.    Zamoljena država članica

2.  Organizacija

3. Područni ured

4. Ime kontrolora

A.1.    Država članica koja je podnijela zahtjev:

2.  Naziv posebnog odjela:

8.  Naziv odgovornog kontrolnog tijela:

14. Broj pregleda/referentna oznaka izvješća:

C.1.    Datum zahtjeva i referentni broj:

2.  Program kontrole:

3. Datum odgovora i referentni broj:

D.    Podaci o korisniku

1.    Naziv

(a)  u državi članici koja je podnijela zahtjev:

(b)  u zamoljenoj državi članici:

2.    Referentni broj

(a)  u državi članici koja je podnijela zahtjev:

(b)  u zamoljenoj državi članici:

4.

Ostala poduzeća u kojima je provedena kontrola:

H.    Opseg i cilj kontrole:

I    Popis dostavljenih popratnih dokumenata:

J.   Rezultat:

Izvješće o kontroli

1. Priprema/kontekst/opseg

2. Opis poduzeća/sustava kontrole

3. Obavljen posao/pregledani dokumenti/nalazi

4. Zaključci

5. Ostala opažanja/preporuke
PRILOG X.

PREGLED IZ ČLANKA 45. STAVKA 5.

Pregledni prikaz predviđen člankom 83. stavkom 3. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013 … (država članica) o zahtjevima za kontrolu i rezultatima kontrola za prvo [ ], drugo [ ], treće [ ], četvrto [ ] tromjesečje 20…

ZAHTJEVI poslani:Državi članici

Ukupan broj po državi članici

ZAHTJEV

Datum slanja

Referentni broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

ODGOVORI poslani:Državi članici

Ukupan broj po državi članici

ODGOVOR

Datum slanja

Referentni broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

Napomene o rubrikama:

Svaki zahtjev/odgovor poslan tijekom tromjesečja mora se unijeti u tablicu.

Prema potrebi, u tablicu se dodaju dodatni redovi.

Referentni broj poslanog odgovora mora biti isti kao referentni broj odgovarajućeg zahtjeva za provođenje inspekcije.
PRILOG XI.

DOKUMENTI GODIŠNJEG PLANA (ČLANAK 46. STAVAK 1.)

LIST A

PREDLOŽENI PROGRAM KONTROLA ZA RAZDOBLJE

(članak 84. Uredbe (EU) br. 1306/2013)1.  Izračunavanje najmanjeg broja poduzeća

 

A(1)  Broj poduzeća čiji su primici ili isplate, ili njihov zbroj, iznosili više od 150 000  EUR za financijsku godinu EFJP-a …

 

A(2)  Najmanji broj

tj.

 

x 1/2 =

 2.  Populacija iz koje se vršio odabir

Ukupan broj poduzeća koja su primila ili izvršila plaćanja koja podliježu kontroli u skladu s glavom V. poglavljem III. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u financijskoj godini … iznosio je:

A(3)  Ukupan broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan broj poduzeća čiji su primici ili isplate, ili njihov zbroj, pripadali sljedećim kategorijama:

A(4)  Više od 350 000  EUR

 

A(5)  350 000  EUR ili manje, ali ne manje od 40 000  EUR

 

A(6)  Manje od 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 3.  Poduzeća u kojima se predlaže provođenje kontrole:

A(7)  Ukupan broj

 

A(8)  Ukupan broj na temelju analize rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan broj poduzeća čiji su primici ili isplate, ili njihov zbroj, pripadali sljedećim kategorijama:

A(9)  Više od 350 000  EUR

 

A(10)  350 000  EUR ili manje, ali ne manje od 40 000  EUR

 

A(11)  Manje od 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 

Napomene o rubrikama:

A(4) Kontrola se mora obvezno izvršiti u poduzećima iz ove kategorije u kojima kontrola nije bila izvršena u skladu s člankom 42. stavkom 3. tijekom dvaju kontrolnih razdoblja koja prethode tom kontrolnom razdoblju, osim ako su plaćanja koja su ona primila izvršena u okviru mjere ili mjera za koje se odabir vršio na temelju analize rizika.

A(9) Poduzeća iz ove kategorije treba kontrolirati jedino zbog posebnih razloga koje treba navesti na listu D ovog Priloga.

LIST B

PREDLOŽENI PROGRAM KONTROLA ZA RAZDOBLJE

(članak 84. Uredbe (EU) br. 1306/2013)Plan kontrola po naslovima proračuna EFJP-a

Financijska godina EFJP-a …

B(1)

Broj članka ili stavke proračuna EFJP-a

B(2)

Ukupni rashodi po naslovima proračuna EFJP-a

(EUR)

 

B(3)

Ukupni rashodi po naslovima proračuna EFJP-a koji se odnose na poduzeća čiji su primici ili isplate, ili njihov zbroj, iznosili više od 40 000  EUR …

(EUR)

 

B(4)

Ukupni rashodi po naslovima proračuna EFJP-a koji se odnose na poduzeća obuhvaćena programom kontrola …

(EUR)

B(5)

Broj poduzeća po naslovima proračuna EFJP-a koja su obuhvaćena programom kontrola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST C

PREDLOŽENI PROGRAM KONTROLA ZA RAZDOBLJE

(članak 84. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

Kriteriji za izradu programa u području izvoznih subvencija i drugih sektora u kojima se odabir vrši na temelju analize rizika, ako se oni razlikuju od kriterija koji su uključeni u prijedloge za analizu rizika koji su dostavljeni Komisiji u skladu s člankom 42. stavkom 2.Sektor za koji se predlaže provođenje kontrole

(navesti naslov proračuna EFJP-a kako je naveden u stupcu B(1) na listu B ovog Priloga)

Napomene o korištenim kriterijima rizika i kriterijima odabira

(navesti osnovne podatke, npr. otkrivene nepravilnosti ili izuzetno povećanje rashoda)

 

 

LIST D

PREDLOŽENI PROGRAM KONTROLA ZA RAZDOBLJE

(članak 84. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

Eventualne predložene kontrole poduzeća čiji su primici ili isplate, ili njihov zbroj, iznosili više od 40 000  EUR tijekom financijske godine EFJP-aNaslov proračuna EFJP-a

(kako je naveden u stupcu B (1) na listu B

Broj poduzeća za koja se predlaže kontrola

Poseban razlog za kontrolu

 

 

 

LIST E

PREDLOŽENI PROGRAM KONTROLA ZA RAZDOBLJE

(članak 84. Uredbe (EU) br. 1306/2013)UKUPNO:

 

KONTROLNO TIJELO:

E (1)  Ukupan broj poduzeća u kojima treba izvršiti kontrolu:

 

E (2)  Broj poduzeća u kojima treba izvršiti kontrolu:

 

 

 

KONTROLNO TIJELO:

 

KONTROLNO TIJELO:

E (3)  Broj poduzeća u kojima treba izvršiti kontrolu:

 

E (4)  Broj poduzeća u kojima treba izvršiti kontrolu:

 

 

 

KONTROLNO TIJELO:

 

KONTROLNO TIJELO:

E (5)  Broj poduzeća u kojima treba izvršiti kontrolu:

 

E (6)  Broj poduzeća u kojima treba izvršiti kontrolu:

 

 

 

Napomene o rubrikama:

Ako je potrebno, unose se dodatne rubrike, npr. E (7), E(8) itd.
PRILOG XII.

DOKUMENTI GODIŠNJEG IZVJEŠĆA (ČLANAK 46. STAVAK 2.)

DIO I.

Podaci koje mora sadržavati godišnje izvješće predviđeno člankom 86. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013

1.    Primjena glave V. poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1306/2013

Dostavljaju se podaci o primjeni glave V. poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uključujući promjene koje se odnose na organizacije zadužene za kontrole i na posebni odjel zadužen za praćenje primjene te Uredbe, kako je predviđeno njezinim člankom 85., te na nadležnosti tih organizacija.

2.    Zakonodavne promjene

Dostavljaju se podaci o svim promjenama nacionalnog zakonodavstva koje su bitne za primjenu glave V. poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1306/2013, koje su uvedene nakon izrade prethodnog godišnjeg izvješća.

3.    Izmjene programa kontrole

Dostavlja se opis svih izmjena programa kontrola koji je dostavljen Komisiji u skladu s člankom 84. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, a koje su unesene nakon datuma dostavljanja tog programa.

4.    Primjena programa kontrole obuhvaćenog ovim izvješćem

Dostavljaju se podaci o primjeni programa kontrole za razdoblje koje završava 30. lipnja prije krajnjeg roka za predaju izvješća, kako je propisano člankom 86. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uključujući sljedeće elemente s ukupnim podacima i podacima koji su raščlanjeni po kontrolnim tijelima (ako više od jednog kontrolnog tijela obavlja kontrole na temelju ove Uredbe):

(a) broj poduzeća u kojima je obavljena kontrola u kontrolnom razdoblju, u skladu s primjerkom obrasca koji je prikazan na listu A u dijelu II. ovog Priloga;

(b) broj poduzeća u kojima je kontrola u tijeku, u skladu s uzorkom obrasca koji je prikazan na listu A u dijelu II. ovog Priloga;

(c) broj poduzeća koji u predmetnom razdoblju nisu bili podvrgnuti kontroli zbog neobavljanja nekih kontrola, u skladu s primjerkom obrasca koji je prikazan na listu A u dijelu II. ovog Priloga;

(d) razlozi zbog kojih nisu obavljene kontrole iz točke (c);

(e) pregledni prikaz kontrola iz točaka (a), (b) i (c), raščlanjen prema primljenim ili plaćenim iznosima i prema mjerama, u skladu s primjerkom obrasca koji je prikazan na listu B u dijelu II. ovog Priloga;

(f) rezultati kontrola iz točke (a), u skladu s uzorkom obrasca koji je prikazan na listu C u dijelu II. ovog Priloga, uključujući:

i. broj kontrola tijekom kojih su ustanovljene nepravilnosti i broj obuhvaćenih poduzeća;

ii. vrstu tih nepravilnosti;

iii. mjeru u kojoj je otkrivena nepravilnost;

iv. procijenjene financijske posljedice svake nepravilnosti;

(g) prosječno trajanje kontrola iskazano kao osoba/dan, navodeći, ako je moguće, vrijeme utrošeno na planiranje, pripremu i obavljanje kontrola te izvješćivanje.

5.    Primjena programa kontrole koji prethode onom koji je obuhvaćen ovim programom

Izvješće mora sadržavati rezultate kontrola provedenih tijekom prethodnih kontrolnih razdoblja, za koja rezultati nisu bili dostupni u trenutku podnošenja izvješća za ta kontrolna razdoblja, uključujući za svako prethodno kontrolno razdoblje:

(a) stanje kontrola koje su u skladu s točkom 4. podtočkama (b) i (c) bile uključene u prethodna izvješća o kontrolama, u skladu s primjerkom obrasca koji je prikazan na listu D u dijelu II. ovog Priloga;

(b) broj kontrola pri kojima su otkrivene nepravilnosti te broj uključenih poduzeća, u skladu s primjerkom obrasca koji je prikazan na listu C u dijelu II. ovog Priloga;

(c) vrstu tih nepravilnosti, u skladu s primjerkom obrasca koji je prikazan na listu C u dijelu II. ovog Priloga;

(d) mjeru u kojoj je otkrivena nepravilnost, u skladu s primjerkom obrasca koji je prikazan na listu C u dijelu II. ovog Priloga;

(e) procijenjene financijske posljedice svake nepravilnosti, u skladu s primjerkom obrasca koji je prikazan na listu C u dijelu II. ovog Priloga.

6.    Uzajamna pomoć

Sažetak zahtjeva za uzajamnom pomoći koji su bili podnesi i primljeni u skladu s glavom V. poglavljem III. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

7.    Sredstva

Dostavljaju se detaljni podaci o sredstvima koja su na raspolaganju za obavljanje kontrola u skladu s glavom V. poglavljem III. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uključujući:

(a) broj osoblja dodijeljenog za obavljanje tih kontrola, iskazan kao osoba/godine i raščlanjen po kontrolnim tijelima, a prema potrebi i po regijama;

(b) izobrazbu osoblja koje sudjeluje u obavljanju tih kontrola, navodeći udio osoblja iz točke (a) koje je steklo takvu izobrazbu te vrstu same izobrazbe i

(c) računalnu opremu i alate koji su na raspolaganju osoblju koje sudjeluje u obavljanju tih kontrola.

8.    Poteškoće u primjeni glave V. poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1306/2013

Dostavljaju se podaci o svim poteškoćama do kojih je došlo u primjeni glave V. poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te o poduzetim mjerama ili prijedlozima za njihovo uklanjanje.

9.    Prijedlozi za poboljšanje

Prema potrebi, dostavljaju se prijedlozi za poboljšanje primjene glave V. poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1306/2013 ili za poboljšanje samog poglavlja.

DIO II.

LIST A

IZVJEŠĆE O KONTROLAMA ZA RAZDOBLJE

(članak 86. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013)UKUPNO:

 

KONTROLNO TIJELO:

 

1. (A)  Ukupan broj poduzeća u kojima treba izvršiti kontrolu:

(B)  Broj poduzeća u kojima treba izvršiti kontrolu:

 

 

 

 

2. (A)  Ukupan broj poduzeća u kojima je izvršena kontrola:

(B)  Broj poduzeća u kojima je izvršena kontrola:

 

 

 

 

3. (A)  Ukupan broj poduzeća u kojima je kontrola u tijeku:

(B)  Broj poduzeća u kojima je kontrola u tijeku:

 

 

 

 

4. (A)  Ukupan broj poduzeća u kojima još nije izvršena kontrola:

(B)  Broj poduzeća u kojima još nije izvršena kontrola:

 

 

 

 KONTROLNO TIJELO:

 

KONTROLNO TIJELO:

 

1. (C)  Broj poduzeća u kojima treba izvršiti kontrolu:

(D)  Broj poduzeća u kojima treba izvršiti kontrolu:

 

 

 

 

2. (C)  Broj poduzeća u kojima je izvršena kontrola:

(D)  Broj poduzeća u kojima je izvršena kontrola:

 

 

 

 

3. (C)  Broj poduzeća u kojima je kontrola u tijeku:

(C)  Broj poduzeća u kojima je kontrola u tijeku:

 

 

 

 

4. (C)  Broj poduzeća u kojima još nije izvršena kontrola:

(D)  Broj poduzeća u kojima još nije izvršena kontrola:

 

 

 

 

Napomene o rubrikama:

Ako je potrebno, unose se dodatne rubrike, npr. (E), (F) itd.

LIST B

IZVJEŠĆE O KONTROLAMA ZA RAZDOBLJE …

(članak 86. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013)Izvješće o kontrolama po naslovima proračuna EFJP-a za financijsku godinu EFJP-a …

Program kontrole …

B(1)

Broj članka ili stavke proračuna EFJP-a

 

B(2)

Ukupna vrijednost rashoda koji se odnose na poduzeća odabrana za kontrolu …

(EUR)

B(3)

Poduzeća u kojima je izvršena kontrola

B(4)

Poduzeća u kojima je kontrola u tijeku

B(5)

Poduzeća u kojima nije izvršena kontrola

 

 

 

 

i.

rashodi koji su stvarno pregledani

(EUR)

 

ii.

ukupni rashodi koji se odnose na ta poduzeća

(EUR)

i.

ukupni rashodi koji se odnose na ta poduzeća

(EUR)

i.

ukupni rashodi koji se odnose na ta poduzeća

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST C

IZVJEŠĆE O KONTROLAMA ZA RAZDOBLJE

(članak 86. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013)Moguće nepravilnosti otkrivene po naslovima proračuna EFJP-a za financijsku godinu EFJP-a …

Program kontrole …

C(1)

Broj članka ili stavke proračuna EFJP-a

C(2)

Broj otkrivenih mogućih nepravilnosti

C(3)

Broj plaćanja na koja se to odnosi

C(4)

Broj poduzeća na koja se to odnosi

C(5)

Procijenjena vrijednost mogućih nepravilnosti

C(6)

Opis i vrsta svake otkrivene moguće nepravilnosti, referentni broj(evi) predmetnih poduzeća i referentni broj(evi) OLAF-a (brojevi obavijesti IMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

LIST D

IZVJEŠĆE O KONTROLAMA ZA RAZDOBLJE

(članak 86. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013)Provedba kontrola koje se odnose na prethodne programe kontrola; program kontrola …

D(1) Broj poduzeća za koja je u prethodnom izvješću navedeno da su kontrole u tijeku: [ molimo da odgovarajuće prilagodite terminologiju ]

 

D(2) Broj poduzeća iz D(1) u kojima su kontrole završene:

 

D(3) Broj poduzeća iz D(1) u kojima su kontrole još uvijek u tijeku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(4) Vrijednost transakcija koje se odnose na poduzeća iz D(1):

 

D(5) Vrijednost transakcija koje se odnose na poduzeća iz D(2):

 

D(6) Vrijednost transakcija koje se odnose na poduzeća iz D(3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(7) Broj poduzeća za koja je u prethodnom izvješću navedeno da kontrole nisu započele:

 

D(8) Broj poduzeća iz D(7) u kojima su kontrole završene:

 

D(9) Broj poduzeća iz D(7) u kojima su kontrole još uvijek u tijeku:

 

D(10) Broj poduzeća iz D(7) u kojima kontrole još nisu započele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(11) Vrijednost transakcija koje se odnose na poduzeća iz D(7):

 

D(12) Vrijednost transakcija koje se odnose na poduzeća iz D(8):

 

D(13) Vrijednost transakcija koje se odnose na poduzeća iz D(9):

 

D(14) Vrijednost transakcija koje se odnose na poduzeća iz D(10):

 
PRILOG XIII.

MJERE IZ ČLANKA 57.

1. Programi potpore navedeni u Prilogu I. Uredbi (EU) 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 12 ).

2. Sljedeći programi i mjere navedeni u Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 13 ).

 javna intervencija,

 potpora za privatno skladištenje,

 program voća i povrća u školama,

 program mlijeka u školama,

 potpore u sektoru voća i povrća,

 mjere potpore u sektoru vina,

 potpora u pčelarskom sektoru,

 potpora u sektoru hmelja,

 izvozne subvencije.

▼M6 —————

▼B

4. Mjere informiranja i promocije predviđene Uredbom Vijeća (EZ) br. 3/2008 ( 14 ).

5. Mjere predviđene Uredbom (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 15 ), osim onih koje su obuhvaćene Prilogom I. Uredbi (EU) 1307/2013.

6. Mjere predviđene Uredbom (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 16 ), osim onih koje su obuhvaćene Prilogom I. Uredbi (EU) 1307/2013.

7. Mjere koje su predviđene glavom III. poglavljem I. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i uključene u predmetni program ruralnog razvoja.

8. Mjere koje su predviđene glavom IV. poglavljem I. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 ( 17 ) i uključene u predmetni program ruralnog razvoja.

▼M1

9. Programi potpore utvrđeni u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 73/2009.

▼M6

10. Mjere odobrene u skladu s člankom 219. stavkom 1., člankom 220. stavkom 1. i člankom 221. stavkom 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 kao mjere za potporu poljoprivrednim tržištima u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013.( 1 ) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 906/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencije (vidjeti str. 1. ovog Službenog lista).

( 2 ) Uredba Komisije (EU) br. 1272/2009 od 11. prosinca 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u okviru javne intervencije (SL L 349, 29.12.2009., str. 1.).

( 3 ) Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

( 4 ) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 184/2014 оd 25. veljače 2014. o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o donošenju nazivlja kategorija intervencija za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 57. 27.2.2014., str. 7.).

( 5 ) Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

( 6 ) Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

( 7 ) Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

( 8 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (SL L 53, 23.2.2002., str. 1.).

( 9 ) Uredba Vijeća (EU) br. 407/2010 od 11. svibnja 2010. o uspostavi Mehanizma za europsku financijsku stabilnost (SL L 118, 12.5.2010., str. 1.).

( 10 ) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).

( 11 ) Uredba Komisije (EZ) br. 612/2009 od 7. srpnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava izvoznih subvencija za poljoprivredne proizvode (SL L 186, 17.7.2009., str. 1.).

( 12 ) Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

( 13 ) Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

( 14 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 3, 5.1.2008., str. 1.).

( 15 ) Uredba (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 23.).

( 16 ) Uredba (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 41.).

( 17 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.)

Top