EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0692-20141220

Consolidated text: Uredba Vijeća (EU) br. 692/2014 od 23. lipnja 2014. o mjerama ograničavanja, kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/692/2014-12-20

02014R0692 — HR — 20.12.2014 — 002.003


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 692/2014

od 23. lipnja 2014.

o mjerama ograničavanja, kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja

( L 183 24.6.2014, 9)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 825/2014 od 30. srpnja 2014.

  L 226

2

30.7.2014

►M2

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1351/2014 od 18. prosinca 2014.

  L 365

46

19.12.2014


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 197, 4.7.2014,  87 (692/2014)

►C2

Ispravak,  L 037, 13.2.2015,  24 (1351/2014)
▼B

▼M1

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 692/2014

od 23. lipnja 2014.

o mjerama ograničavanja, kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja

▼BČlanak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

„zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome potvrđuje li se pravnim postupkom ili ne, koji je uložen prije ili poslije 25. lipnja 2014. proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te osobito uključuje:

i. 

zahtjev za izvršavanje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii. 

zahtjev za produljenje dospijeća ili plaćanja obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kakvom obliku;

iii. 

zahtjev za naknadu štete povezanu s ugovorom ili transakcijom;

iv. 

protupotraživanje;

v. 

zahtjev za priznanje ili izvršenje, uključujući postupak egzekvature, presude, arbitražne odluke ili ekvivalentne odluke, neovisno o tome gdje je donesena ili izdana;

(b) 

„ugovor ili transakcija” znači sve vrste transakcija neovisno o obliku i mjerodavnom pravu, bilo da sadržavaju jedan ili više ugovora ili slične obveze među istim ili različitim strankama; za ove potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili odštetu, i kredite, bilo da su pravno neovisni ili ne, te odgovarajuće odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c) 

„roba podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja” znači roba koja je u cijelosti dobivena na Krimu ili u Sevastopolju ili na kojoj je ondje obavljena posljednja bitna promjena, u skladu s, mutatis mutandis, člancima 23. i 24. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice ( 1 );

(d) 

„područje Unije” znači državna područja država članica na koje se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući i njihov zračni prostor;

(e) 

„nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga;

▼M1

(f) 

„usluge posredovanja” znači:

i. 

pregovaranje ili način transakcija u vezi s kupnjom, prodajom ili opskrbom robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, uključujući i onih iz jedne treće zemlje u drugu; ili

ii. 

prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, uključujući i onda kad se nalaze u trećoj zemlji radi prijenosa u drugu treću zemlju;

(g) 

„tehnička pomoć’ znači bilo kakva tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja; tehnička pomoć uključuje i pomoć u usmenom obliku;

▼M2

(h) 

„subjekt na Krimu ili u Sevastopolju” znači bilo koji subjekt čije se registrirano sjedište, središnja uprava ili glavno mjesto poslovanja nalazi na Krimu ili u Sevastopolju, njegova društva kćeri ili povezana društva pod njegovom kontrolom na Krimu ili u Sevastopolju, kao i podružnice i drugi subjekti koji obavljaju aktivnosti na Krimu ili u Sevastopolju;

(i) 

„investicijske usluge” znače sljedeće usluge i aktivnosti:

i. 

zaprimanje i prijenos naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata,

ii. 

izvršavanje naloga za račun klijenta,

iii. 

trgovanje za vlastiti račun,

iv. 

upravljanje portfeljem,

v. 

investicijsko savjetovanje,

vi. 

preuzimanje izdanja financijskih instrumenata i/ili plasiranje financijskih instrumenata s čvrstom obvezom preuzimanja,

vii. 

plasiranje financijskih instrumenata bez čvrste obveze preuzimanja,

viii. 

sve usluge u vezi s uvrštavanjem za trgovanje na uređenom tržištu ili trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi;

(j) 

„brodar Unije” ima isto značenje kao „brodar Zajednice” kako je utvrđeno u članku 2. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3577/92 ( 2 ).

▼B

Članak 2.

Zabranjeno je:

(a) 

uvoziti u Europsku uniju robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja;

(b) 

pružati, izravno ili neizravno, financiranje ili financijsku pomoć, kao i osiguranje i reosiguranje, u vezi s uvozom robe iz točke (a).

▼M2

Članak 2.a

1.  Zabranjuje se:

(a) 

stjecanje bilo kakvih novih ili povećanje bilo kakvih postojećih udjela u vlasništvu na nekretninama koje se nalaze na Krimu ili u Sevastopolju;

(b) 

stjecanje bilo kakvih novih ili povećanje bilo kakavih postojećih udjela u vlasništvu na ili kontroli nad subjektom na Krimu ili u Sevastopolju, uključujući stjecanje takvog subjekta u cijelosti, ili stjecanje udjela i drugih vlasničkih vrijednosnih papira takvog subjekta;

(c) 

odobravanje, ili sudjelovanje u bilo kakvom aranžmanu za odobravanje, bilo kakvih zajmova ili kredita, ili pružanje financiranja na drugi način, uključujući vlastiti kapital, subjektu na Krimu ili u Sevastopolju, ili za dokumentiranu svrhu financiranja takvog subjekta;

(d) 

udruživanje u bilo kakav zajednički pothvat na Krimu ili u Sevastopolju, ili udruživanje u zajednički pothvat sa subjektom na Krimu ili u Sevastopolju;

(e) 

pružanje investicijskih usluga izravno povezanih s aktivnostima iz točaka od (a) do (d).

2.  Zabrane i ograničenja iz ovog članka ne primjenjuju se na obavljanje zakonitog poslovanja sa subjektima izvan Krima ili Sevastopolja ako povezane investicije nisu namijenjene subjektima na Krimu ili u Sevastopolju.

3.  Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršavanje obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 20. prosinca 2014., ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvog ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.

Članak 2.b

1.  Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije kako je navedeno u Prilogu II.:

(a) 

bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu na Krimu ili u Sevastopolju, ili

(b) 

za upotrebu na Krimu ili u Sevastopolju.

Prilog II. sadrži određenu robu i tehnologije koji su prikladni za upotrebu u sljedećim ključnim sektorima:

i. 

promet;

ii. 

telekomunikacije;

iii. 

energetika;

iv. 

traženje, istraživanje i proizvodnja nafte, plina i mineralnih resursa.

2.  Zabranjuje se:

(a) 

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći ili usluga posredovanja u vezi s robom i tehnologijom kako su navedeni u Prilogu II., ili u vezi s pružanjem, izradom, održavanjem i upotrebom takvih artikala, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu na Krimu ili u Sevastopolju ili za upotrebu na Krimu ili u Sevastopolju;

(b) 

izravno ili neizravno pružanje financiranja ili financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom kako su navedeni u Prilogu II. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu na Krimu ili u Sevastopolju ili za upotrebu na Krimu ili u Sevastopolju.

3.  Zabrane na temelju stavaka 1. i 2., kada su povezane sa stavkom 1. točkom (b), ne primjenjuju se kada ne postoje opravdani razlozi za utvrđenje da roba i tehnologija ili usluge na temelju stavka 2. trebaju biti upotrebljeni na Krimu ili u Sevastopolju.

4.  Zabranama iz stavaka 1. i 2. ne dovodi se u pitanje izvršavanje do 21. ožujka 2015. obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 20. prosinca 2014., ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.

Članak 2.c

1.  Zabranjuje se pružanje tehničke pomoći ili posredovanja, građevinskih ili inženjerskih usluga izravno povezanih s infrastrukturom na Krimu ili u Sevastopolju u sektorima iz članka 2.b stavka 1., kako je utvrđeno na temelju Priloga II., bez obzira na podrijetlo robe i tehnologije.

2.  Zabranom iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršavanje do 21. ožujka 2015. obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 20. prosinca 2014., ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvog ugovora.

3.  Zabranjuje se svjesno ili namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana iz stavaka 1. i 2.

Članak 2.d

1.  Zabranjuje se pružanje usluga izravno povezanih s aktivnostima u turizmu na Krimu ili u Sevastopolju.

2.  Posebice se zabranjuje se svakom brodu kojim se pružaju usluge krstarenja da uplovi ili pristane u bilo koju luku koja sa nalazi na poluotoku Krimu, navedenu u Prilogu III. Ta se zabrana primjenjuje na brodove koji viju zastavu države članice ili bilo koji brod koji je u vlasništvu i pod operativnim nadzorom brodara Unije ili bilo koji brod u odnosu na koji je gospodarski subjekt Unije preuzeo cjelokupnu odgovornost u pogledu njegovog funkcioniranja.

3.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se kada brod u hitnim slučajevima, zbog razloga pomorske sigurnosti, uplovi ili pristane u jednu od luka navedenih u Prilogu III. Nadležno tijelo se o dotičnom uplovljavanju ili pristajanju u luku obavješćuje u roku od pet radnih dana.

►C2  4.  Zabranama iz stavaka 1. i 2. ne dovodi se u pitanje izvršavanje do 21. ožujka 2015. obveze koja proizlazi iz ugovora ili pomoćnog ugovora sklopljenog prije 20. prosinca 2014., ili ◄ pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.

Članak 2.e

1.  Nadležna tijela mogu, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, izdati dozvolu u vezi s aktivnostima iz članka 2.a stavka 1. i članka 2.b stavka 2. te u vezi s robom i tehnologijom iz članka 2.b stavka 1. pod uvjetom da su:

(a) 

potrebni za službene potrebe konzularnih misija ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitete u skladu s međunarodnim pravom, a koje se nalaze na Krimu ili u Sevastopolju;

(b) 

povezani s projektima kojima se isključivo podupiru bolnice ili druge ustanove javnog zdravstva koje pružaju medicinske usluge ili civilne obrazovne ustanove koje se nalaze na Krimu ili u Sevastopolju; ili

(c) 

uređaji ili oprema za medicinsku upotrebu.

2.  Nadležna tijela također mogu, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, izdati dozvolu u vezi s aktivnostima iz članka 2.a stavka 1. pod uvjetom da je svrha transakcije održavanje radi osiguravanja sigurnosti postojeće infrastrukture.

3.  Nadležna tijela također mogu, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, izdati dozvolu u vezi s aktivnostima iz članka 2.a stavka 1. i iz članka 2.b stavka 2. i u vezi s robom i tehnologijom iz članka 2.b stavka 1. te u vezi s uslugama iz članka 2.c ako su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz artikala ili obavljanje tih aktivnosti potrebni za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja za koji je vjerojatno da će imati ozbiljan i značajan utjecaj na ljudsko zdravlje i sigurnost, uključujući na sigurnost postojeće infrastrukture, ili na okoliš. U odgovarajuće opravdanim hitnim slučajevima može se pristupiti prodaji, opskrbi, prijenosu ili izvozu bez prethodne dozvole, pod uvjetom da izvoznik, u roku od pet radnih dana nakon što su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz obavljeni, obavijesti nadležno tijelo, navodeći pojedinosti o odgovarajućem opravdanju za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz bez prethodne dozvole.

Komisija i države članice obavješćuju se uzajamno o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju.

▼B

Članak 3.

Zabrane iz članka 2. ne primjenjuju se na:

(a) 

izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;

▼C1

(b) 

robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ) ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

▼M2

Članak 4.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje, uključujući neizravno, u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi.

▼B

Članak 5.

Fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela ne mogu za svoje postupke snositi bilo kakvu odgovornost ako nisu znali ili nisu imali opravdan razlog smatrati da svojim postupcima krše mjere iz ove Uredbe.

Članak 6.

1.  U vezi s ugovorima ili drugim transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, ponajprije financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga zahtijevaju:

(a) 

imenovane fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela uvršteni na popis iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014;

(b) 

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju putem ili u ime jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a);

(c) 

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo za koje je arbitražnom, sudskom ili administrativnom odlukom utvrđeno da su prekršili zabrane iz ove Uredbe;

(d) 

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo, ako se zahtjev odnosi na robu čiji je uvoz zabranjen na temelju članka 2.

2.  U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3.  Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. na preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 7.

1.  Komisija i države članice obavješćuju se uzajamno o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a osobito informacije o poteškoćama u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.  Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim drugim bitnim informacijama koje su im na raspolaganju, koje bi mogle utjecati na učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 8.

1.  Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.  Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

Članak 9.

1.  Države članice imenuju nadležna tijela navedena u ovoj Uredbi i navode ih na internetskim stranicama navedenima u Prilogu. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica navedenih u Prilogu.

2.  Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući podatke za kontakt navedenih nadležnih tijela, te ju obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

3.  Kada se ovom Uredbom određuje obveza priopćivanja Komisiji, njezina obavješćivanja ili drugog načina komuniciranja s njome, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podatci za kontakt navedeni u Prilogu.

Članak 10.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) 

na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b) 

u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su u nadležnosti države članice;

(c) 

na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

(d) 

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela, na području ili izvan područja Unije, koji su registrirani ili osnovani u skladu sa zakonodavstvom neke države članice;

(e) 

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično odvija u Uniji.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
▼M1

PRILOG I.

▼B

Internetske stranice za podatke o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

BELGIJA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BUGARSKA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
ČEŠKA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANSKA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
NJEMAČKA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIJA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRSKA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRČKA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ŠPANJOLSKA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCUSKA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
HRVATSKA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIJA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPAR
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LATVIJA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITVA
http://www.urm.lt/sanctions
LUKSEMBURG
http://www.mae.lu/sanctions
MAĐARSKA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NIZOZEMSKA
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIJA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLJSKA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMUNJSKA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIJA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAČKA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINSKA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ŠVEDSKA
http://www.ud.se/sanktioner
UJEDINJENA KRALJEVINA
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgija

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2 —————

▼M2
PRILOG II.

Popis robe i tehnologije iz članka 2.bPoglavlje/oznaka KN

Opis proizvoda

Poglavlje 25.

SOL; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; SADRA, VAPNO I CEMENT

Poglavlje 26.

RUDAČE, TROSKE I PEPELI

Poglavlje 27.

MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENSKE TVARI; MINERALNI VOSKOVI

Poglavlje 28.

ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKI ILI ANORGANSKI SPOJEVI PLEMENITIH KOVINA, KOVINA RIJETKIH ZEMALJA, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA ILI IZOTOPA

Poglavlje 29.

ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one koji se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3826 00

Biodizel i njegove mješavine, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70 %

Poglavlje 72.

Željezo i čelik

Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza ili čelika

Poglavlje 74.

Bakar i proizvodi od bakra

Poglavlje 75.

Nikal i proizvodi od nikla

Poglavlje 76.

Aluminij i proizvodi od aluminija

Poglavlje 78.

Olovo i proizvodi od olova

Poglavlje 79.

Cink i proizvodi od cinka

Poglavlje 80.

Kositar i proizvodi od kositra

Poglavlje 81.

Ostale obične kovine; kermeti; proizvodi od njih

8207 13 00

ALATI ZA BUŠENJE STIJENA ILI ZEMLJE, IZMJENJIVI, S RADNIM DIJELOM OD SINTERIRANIH METALNIH KARBIDA ILI KERMETA

8207 19 10

ALATI ZA BUŠENJE STIJENA ILI ZEMLJE, IZMJENJIVI, S RADNIM DIJELOM OD DIJAMANTA ILI OD AGLOMERIRANOG DIJAMANTA

8401

Nuklearni reaktori; gorivi elementi (ulošci), neozračeni, za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje izotopa:

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene ili druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi paru niskog pritiska), kotlovi za pregrijanu vodu:

8403

Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402

8404

Pomoćni uređaji za uporabu s kotlovima iz tarifnog broja 8402 ili 8403 (na primjer, predgrijači napojne vode, pregrijači, uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru

8405

Generatori generatorskog ili vodenog plina, sa ili bez pročistača; acetilenski generatori i slični generatori vlažnog postupka, sa ili bez pročistačâ

8406

Turbine na vodenu i drugu paru:

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori):

8409

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s motorima iz tarifnog broja 8407 ili 8408

8410

Hidraulične (vodne) turbine, vodenična kola i regulatori za njih

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine

8412

Ostali motori i pogonski strojevi

8413

Sisaljke za tekućine, neovisno jesu li opremljene mjernim uređajem ili ne; elevatori tekućina:

8414

Zračne ili vakuumske sisaljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijske ili recirkulacijske nape s ugrađenim ventilatorom, neovisno jesu li opremljene filtrima ili ne

8415

Uređaji za klimatizaciju, s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje temperature i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati

8416

Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; mehaničke naprave za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične naprave

8417

Industrijske ili laboratorijske peći, uključujući peći za spaljivanje, neelektrične

8418

Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili drugi; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415

8420

Kalandri ili drugi strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih

8421

Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje, za tekućine ili plinove

8422

Strojevi za pranje posuđa (suđerice); strojevi za čišćenje ili sušenje boca ili drugih spremnika; strojevi za punjenje, zatvaranje, pečaćenje ili etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća ili drugih spremnika; strojevi za stavljanje poklopaca na boce, staklenke, tube i slične spremnike; ostali strojevi za pakiranje ili zamatanje (uključujući strojeve za zamatanje termoskupljajućom folijom); strojevi za gaziranje pića

8423

Vage (osim vaga osjetljivosti 5 centigrama ili finijih) uključujući i strojeve za brojenje i provjeru koji rade na temelju vaganja mase; utezi za sve vrste vaga

8424

Mehanički uređaji (neovisno jesu li na ručni pogon ili ne) za izbacivanje, štrcanje ili raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, neovisno jesu li napunjeni ili ne; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza

8425

Koloturni sustavi i dizalice-koloturnici, osim vjedričnih elevatora; vitla; dizalice malog hoda za velike terete

8426

Brodske dizalice (samarice); dizalice (kranovi), uključujući kabelske dizalice; portalni prijenosnici, portalna nasložna kola i samokretne dizalice

8427

Viličari; ostala radna kolica opremljena uređajima za dizanje ili rukovanje

8428

Drugi strojevi za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (na primjer, dizala, pokretne stube, transporteri, žičare

8429

Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, bageri (jaružala), rovokopači, utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci

8430

Drugi strojevi za premještanje, ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje (uključujući kompaktore), vađenje ili bušenje, zemlje, minerala ili rudača; strojevi za zabijanje i vađenje pilona; ralice za snijeg i bacači snijega

8431

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8425 do 8430

8432

Strojevi za pripremu ili kultiviranje zemlje za poljoprivredu, hortikulturu ili šumarstvo; valjci za travnjake ili za sportske terene

8435

Tijesci (preše), muljače i slični strojevi što ih se rabi u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova ili sličnih pića

8436

Drugi strojevi za poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo, peradarstvo ili pčelarstvo, uključujući i uređaje za klijanje s mehaničkom ili toplinskom opremom; inkubatori za liježenje i uzgoj pilića

8437

Strojevi za čišćenje, sortiranje ili gradiranje sjemenja, zrnja ili sušenog mahunastog povrća; strojevi za mlinsku industriju ili za preradu žitarica ili sušenog mahunastog povrća, osim strojeva za seoska gospodarstva

8439

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili strojevi za proizvodnju ili dovršavanje papira ili kartona

8440

Knjigovezački strojevi, uključujući strojeve za prošivanje knjiga

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući sve vrste strojeva za rezanje

8442

Strojevi, aparati i uređaji (osim alatnih strojeva iz tarifnih brojeva 8456 do 8465 ) za pripravu ili izradu ploča, valjaka ili ostalih tiskarskih formi; ploče, valjci i ostale tiskarske forme; ploče, valjci i litografski kamen, pripravljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani)

8443

Tiskarski strojevi za tiskanje pomoću ploča, valjaka i ostalih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442 ; ostali pisači, strojevi za kopiranje i telefaksni uređaji, neovisno jesu li kombinirani ili ne; njihovi dijelovi i pribor

8444 00

Strojevi za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje ili rezanje umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala:

8445

Strojevi za pripravu tekstilnih vlakana; strojevi za predenje, dubliranje ili končanje i ostali strojevi za proizvodnju tekstilne pređe; strojevi za namatanje tekstilnih materijala (uključujući za namotavanje potke) i strojevi za pripravu tekstilne pređe za uporabu na strojevima iz tarifnih brojeva 8446 ili 8447

8447

Strojevi za pletenje, prepletanje, pletenje prošivanjem (bondiranje iglanjem) i strojevi za proizvodnju obavijene pređe, tila, čipke, veza, pozamenterije, pletenica ili mreža i tafting-strojevi

8448

Pomoćni strojevi za uporabu sa strojevima iz tarifnog broja 8444 , 8445 , 8446 ili 8447 (na primjer, listovni strojevi, žakarski strojevi, automatski uređaji za zaustavljanje i mehanizmi za mijenjanje čunaka); dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz ovog tarifnog broja ili iz tarifnog broja 8444 , 8445 , 8446 ili 8447 (na primjer, vretena i krilca za vretena, obloge za grebenaljke (karde), češljevi, ekstruzijske mlaznice, čunci, kotlaci, listovi za kotlace i igle za pletaće strojeve)

8449 00 00

Strojevi i uređaji za proizvodnju ili završnu obradu pusta ili netkanog tekstila u metraži ili u određenim oblicima, uključujući strojeve za izradu šešira od pusta; kalupi za izradu šešira

8450

Perilice za kućanstvo ili praonice, uključujući perilice koje i suše:

8452

Šivaći strojevi, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440 ; pokućstvo, postolja i poklopci posebno konstruirani za šivaće strojeve; igle za šivaće strojeve

8453

Strojevi i uređaji za pripremu, štavljenje ili obradu sirovih ili štavljenih koža, proizvodnju ili popravak obuće ili drugih predmeta od sirove ili štavljene kože, osim strojeva za šivanje

8454

Konvertori, lonci za lijevanje, kalupi za ingote i strojevi za lijevanje, što ih se rabi u metalurgiji ili ljevaonicama kovina

8455

Valjački stanovi za valjanje kovina i njihovi valjci

8456

Alatni strojevi za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala, laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrokemijskim postupkom, snopom elektrona, snopom iona ili mlazom plazme; strojevi za rezanje mlazom vode

8457

Obradni centri, strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer strojevi sa više stanica, za obradu kovina

8458

Tokarilice (uključujući centre za tokarenje) za obradu kovina odvajanjem čestica

8459

Alatni strojevi za obradu kovina odvajanjem čestica (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za bušenje, razvrtanje, glodanje, urezivanje ili narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje) iz tarifnog broja 8458

8460

Alatni strojevi za uklanjanje srha, oštrenje, brušenje, vlačno glačanje (honanje), glačanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za poliranje, osim strojeva za ozubljivanje rezanjem ili brušenjem ili za dovršavanje ozubljenja iz tarifnog broja 8461

8461

Alatni strojevi za blanjanje, oblikovanje, žlijebljenje, provlačenje, ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu zupčanika, piljenje, odsijecanje i drugi alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta odvajanjem čestica, koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu

8462

Alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina slobodnim kovanjem ili kovanjem u ukovnju; alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina savijanjem, presavijanjem, ravnanjem, rezanjem škarama, probijanjem ili zarezivanjem; preše za obradu kovina ili metalnih karbida, nespomenuti prethodno

8463

Ostali alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta, bez odvajanja čestica

8464

Alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla

8465

Alatni strojevi (uključujući strojeve za spajanje čavlima, žičanim spojnicama, lijepljenjem ili na drugi način) za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala

8466

Dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8456 do 8465 , uključujući držače izradaka ili alata, samootvarajuće glave za narezivanje navoja, podione glave i druge posebne dodatne uređaje za alatne strojeve; držači alata za sve vrste alata za rad u ruci

8467

Alati za rad u ruci, pneumatski, hidraulični ili s ugrađenim električnim ili neelektričnim motorom

8468

Strojevi i aparati za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje, neovisno mogu li rezati ili ne, osim onih iz tarifnog broja 8515 ; plinski strojevi i aparati za površinsku toplinsku obradu

8469 00

Pisači strojevi, osim pisača iz tarifnog broja 8443 ; strojevi za obradu teksta

8470

Strojevi za računanje i džepni strojevi za pohranu, reprodukciju i prikaz podataka, s računskim funkcijama; knjigovodstveni strojevi, strojevi za naplatu poštarine (frankiranje), strojevi za izdavanje karata i slični strojevi, s ugrađenim uređajem za računanje; registarske blagajne

8471

Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8472

Ostali uredski strojevi (na primjer, strojevi za umnožavanje - hektografski ili na matrice, strojevi za adresiranje, automatski strojevi za isplatu novčanica, strojevi za razvrstavanje, brojenje ili zamatanje kovanica, strojevi za oštrenje olovaka, strojevi za bušenje ili spajanje žičanim kopčama)

8473

Dijelovi i pribor (osim pokrova, kovčega za nošenje i slično) prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8469 do 8472

8474

Strojevi za sortiranje, prosijavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mljevenje, miješanje ili gnječenje zemlje, kamena, rudača ili drugih mineralnih tvari u krutom stanju (uključujući u prahu ili pasti); strojevi za aglomeriranje, modeliranje ili oblikovanje krutih mineralnih goriva, keramičke mase, neočvrsnutog cementa, sadre ili drugih mineralnih tvari u obliku praha ili paste; strojevi za izradu kalupa za lijevanje od pijeska

8475

Strojevi za sastavljanje električnih žarulja, elektronskih cijevi ili žarulja- bljeskalica, u staklene omotače; strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda

8476

Automati za prodaju robe (na primjer automati za prodaju poštanskih maraka, cigareta, hrane ili pića), uključujući automate za razmjenu novca

8477

Strojevi za preradu gume ili plastične mase ili za izradu proizvoda od tih materijala, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8478

Strojevi i uređaji za pripremu ili preradu duhana, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8479

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina; temeljne ploče; modeli za izradu kalupa; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne tvari, gumu ili plastične mase

8481

Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude ili slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile

8482

Valjni ležajevi

8483

Transmisijska vratila (uključujući bregaste osovine i koljenasta vratila) i poluge; kućišta ležajeva i klizni ležajevi; zupčani prijenosi; navojna vretena s kuglicama ili valjčićima; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina, uključujući pretvarače momenta; zamašnjaci, remenice i užnice, uključujući koloturnike; uključne spojke i spojke za vratila (uključujući univerzalne spojke)

8484

Brtve od metalnih listova kombiniranih s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine; setovi ili sortimenti brtava, različitog sastava, pripremljeni u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve

8486

Strojevi i aparati vrsta koje se rabi isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluvodičkih blokova ili pločica (wafera), poluvodičkih elemenata, elektroničkih integriranih krugova ili ravnih pokaznika; strojevi i aparati navedeni u napomeni 9. (C) uz ovo poglavlje; dijelovi i pribor

8487

Dijelovi strojeva, što ne sadrže električne priključne uređaje, izolatore, svitke, kontakte ili druga električna obilježja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8501

Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

8503

Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s električnim motorima i električnim generatorima, električnim generatorskim agregatima ili rotacijskim pretvaračima (konvertorima) koji nisu opisani drugdje.

8504

Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači) i indukcijske zavojnice, te njihovi dijelovi

8505

Elektromagneti (osim za medicinske upotrebe); trajni magneti i proizvodi predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja; stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektromagneta ili trajnih magneta; elektromagnetne spojke, kvačila i kočnice; elektromagnetne glave za dizanje; te njihovi dijelovi

8507

Električni akumulatori, uključujući njihove separatore, neovisno jesu li pravokutnog ili kvadratnog oblika ili ne, te njihovi dijelovi (osim onih koji su izvan funkcije i osim onih koji su od tvrde gume ili od tekstilnih materijala)

8511

Električni uređaji i oprema za paljenje ili pokretanje vrsta koje se rabi za motore s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice ili kompresije (na primjer magneti za paljenje, dinamo magneti, svici za paljenje, svjećice i žarne svjećice, elektropokretači); generatori (na primjer, dinama, alternatori) i regleri, vrsta koje se rabi zajedno s takvim motorima, te njihovi dijelovi

8514

Industrijske ili laboratorijske električne peći (uključujući peći koje rade pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka, osim suhih peći); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za toplinsku obradu materijala pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka, te njihovi dijelovi

8515

Strojevi i aparati za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje, električni (uključujući pomoću električno grijanog plina), laserski ili pomoću drugog svjetlosnog, elektronskog ili fotonskog snopa, ultrazvuka, magnetnih impulsa ili luka plazme, električni strojevi i aparati za vruće štrcanje kovina ili kermeta; njihovi dijelovi (osim pištolja za vruće štrcanje)

8525

Odašiljači za radiodifuziju ili televiziju, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi)

8526

Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radio-daljinsko upravljanje

8527

Prijamnici radiodifuzije, neovisno jesu li kombinirani, u istom kućištu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne:

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

8529

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tarifnih brojeva 8525 do 8528 :

8530

Električna oprema za signalizaciju (osim za prenošenje poruka), sigurnost ili upravljanje i nadzor prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim postrojenjima ili zračnim lukama, te njihovi dijelovi (osim mehaničke ili elektromehaničke opreme iz tarifnog broja 8608 )

8531

Električni aparati za zvučnu ili vizualnu signalizaciju, te njihovi dijelovi (na primjer, zvona, sirene, indikacijske ploče, dojavnici krađe ili požara) (osim onih koji se rabe za automobile, bicikle ili prometnice)

8532

Električni kondenzatori, stalni, promjenjivi ili podesivi, te njihovi dijelovi

8533

Električni otpornici, osim otpornika za grijanje, (uključujući reostate i potenciometre), te njihovi dijelovi

8534

Tiskani krugovi

8535

Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima (na primjer, sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, prigušivači putujućih valova, utikači i ostale utične naprave, spojne kutije), za napone veće od 1 000 V (osim ormara, stolova, aparata za upravljanje itd. pod oznakom 8537 )

8536

Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima (na primjer, sklopke, releji, osigurači, prigušnice, utikači, utičnice, grla za žarulje i ostale utične naprave, spojni ormarići), za napone ne veće od 1 000 V (osim ormara, stolova, aparata za upravljanje itd. pod oznakom 8537 )

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili više aparata iz tarifnog broja 8535 ili 8536 , za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima ili aparatima iz poglavlja 90, te aparati za numeričko upravljanje (osim komutacijskih aparata za telefoniju i telegrafiju te videofona)

8538

Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tarifnog broja 8535 , 8536 ili 8537 koji nisu opisani drugdje

8539

Električne žarulje s nitima i s izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške s ugrađenim žaruljama i ultraljubičaste ili infracrvene žarulje; lučnice; njihovi dijelovi

8540

Termionske, hladnokatodne ili fotokatodne elektronske cijevi (na primjer, vakuumske cijevi, cijevi punjene parom ili plinom, ispravljačke cijevi sa živinim lukom, katodne cijevi, cijevi za televizijske kamere) te njihovi dijelovi

8541

Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi; fotoosjetljivi poluvodički elementi, uključujući fotonaponske ćelije neovisno jesu li sastavljene u module ili panele ili ne (osim fotovoltnih generatora); svjetleće diode; montirani piezoelektrični kristali, te njihovi dijelovi

8542

Elektronički integrirani krugovi te njihovi dijelovi

8543

Električni strojevi i aparati, s posebnim funkcijama, nespomenuti u poglavlju 85. te njihovi dijelovi

8544

Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, neovisno jesu li opremljeni priključnim uređajima ili ne; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, neovisno sadrže li električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima ili ne

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljika, sa ili bez kovina, vrsta koje se rabi za električne namjene

8546

Električni izolatori od bilo kojeg materijala (osim izolacijskih dijelova)

8547

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (na primjer, čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme oblikovanja isključivo radi montaže,osim izolatora iz tarifnog broja 8546 ; elektrovodljive cijevi za električne namjene i njihove spojnice, od običnih kovina obloženih izolacijskim materijalom

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva ili aparata, nespomenuti u poglavlju 85.

 

Povjerljivi proizvodi iz poglavlja 85; roba iz poglavlja 85 koja se prevozi poštom ili poštanskim paketima (extra)/oznaka ponovno uspostavljena u svrhu širenja statističkih podataka

Poglavlje 86.

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor te njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema svih vrsta

8701

Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709 ):

8702

Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba, uključujući vozača:

8704

Motorna vozila za prijevoz robe:

8705

Motorna vozila za posebne namjene, osim onih konstruiranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe (na primjer, vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila s ugrađenom miješalicom za beton, vozila za čišćenje cesta, vozila za štrcanje ili posipanje, pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice):

8706 00

Šasije s ugrađenim motorima motornih vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705

8709

Radna kolica, samokretna, neopremljena uređajem za dizanje ili rukovanje, koje se rabi u tvornicama, skladištima, lukama ili zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila vrsta koje se rabi na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi prethodno navedenih vozila

8710 00 00

Tenkovi i druga oklopna borbena vozila, motorizirana, bez obzira na to jesu li opremljena oružjem, i dijelovi takvih vozila

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, bez vlastitog pogona; njihovi dijelovi

Poglavlje 88

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi

Poglavlje 89

Brodovi, brodice i plutajuće konstrukcije

Poglavlje 98

Cjelovito industrijsko postrojenje

7106

Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano), neobrađeno-sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha

7107

Obične kovine platirane srebrom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađivane

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

7109

Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

7110

Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili praha

7111

Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

7112

Otpaci i lomljevina od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama; ostali otpaci i lomljevina, što sadrže plemenite kovine ili spojeve plemenitih kovina, vrsta koje se rabi prvenstveno za ponovno dobivanje plemenitih kovina

9013

Uređaji s tekućim kristalima koji ne predstavljaju proizvode pobliže navedene u drugim tarifnim brojevima; laseri, osim laserskih dioda; ostali optički uređaji i instrumenti nespomenuti niti uključeni na drugim mjestima u ovom poglavlju:

9014

Kompasi; ostali navigacijski instrumenti i aparati:

9015

Geodetski (uključujući fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti ili aparati, osim kompasa; daljinomjeri

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, s registratorom ili bez njega i kombinacije tih instrumenta

9026

Instrumenti i aparati za mjerenje ili provjeru protoka, razine, pritiska ili ostalih promjenjivih veličina tekućina ili plinova (na primjer, mjerači protoka, pokazivači razine, manometri, mjerači količine topline), osim instrumenata i aparata iz tarifnih brojeva 9014 , 9015 , 9028 ili 9032

9027

Instrumenti i aparati za fizikalne ili kemijske analize (na primjer, polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu viskoziteta, poroznosti, dilatacije, površinske napetosti ili slično; instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu toplinskih, zvučnih ili svjetlosnih veličina (uključujući svjetlomjere); mikrotomi

9028

Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili električne energije, uključujući mjerila za njihovo baždarenje

9029

Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; mjerači brzine i tahometri, osim onih iz tarifnog broja 9014 ili 9015 ; stroboskopi

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu električnih veličina, osim mjerila iz tarifnog broja 9028 ; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-, rentgenskih, svemirskih ili drugih ionizirajućih zračenja

9031

Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje ili ispitivanje, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju; profil projektori

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

9033

Dijelovi i pribor (nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90.
PRILOG III.

Popis luka na poluotoku Krimu iz članka 2.d

1. 

Sevastopolj

2. 

Kerč

3. 

Jalta

4. 

Teodozija

5. 

Evpatorija

6. 

Černomorsk

7. 

Kamiš-Burun( 1 ) SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

( 2 ) Uredba Vijeća (EEZ) br. 3577/92 od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prometu unutar država članica (pomorska kabotaža) (SL L 364, 12.12.1992., str. 7).

( 3 ) SL L 118, 22.4.2014., str. 1..

Top