EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0692-20140731

Consolidated text: Uredba Vijeća (EU) br. 692/2014 od 23. lipnja 2014. o mjerama ograničavanja, kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/692/2014-07-31

2014R0692 — HR — 31.07.2014 — 001.001


►B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 692/2014

od 23. lipnja 2014.

o mjerama ograničavanja, kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja

( L 183, 24.6.2014, p.9)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 825/2014 od 30. srpnja 2014.

  L 226

2

30.7.2014


►C1

,  L 197, 4.7.2014,  87  (692/2014)
▼B

▼M1

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 692/2014

od 23. lipnja 2014.

o mjerama ograničavanja, kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja

▼BVIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/386/ZVSP ( 1 ) o ograničenjima u vezi s robom podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja, kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja,

uzimajući u obzir zajednički prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Europsko vijeće je na svojem sastanku 20. i 21. ožujka 2014. snažno osudilo pripojenje Autonomne Republike Krima („Krim”) i grada Sevastopolja („Sevastopolj”) Ruskoj Federaciji te je naglasilo da neće priznati pripojenje. Europsko vijeće pozvalo je Komisiju da ocijeni pravne posljedice tog pripojenja i da predloži gospodarska, trgovinska i financijska ograničenja u pogledu Krima za brzu provedbu.

(2)

Opća skupština Ujedinjenih naroda u svojoj je rezoluciji od 27. ožujka 2014. potvrdila predanost suverenitetu, političkoj neovisnosti, jedinstvu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica, ističući nevaženje referenduma održanoga na Krimu 16. ožujka te je pozvala sve države da ne priznaju nikakve promjene statusa Krima i Sevastopolja.

(3)

Vijeće je 23. lipnja 2014. donijelo Odluku 2014/386/ZVSP o ograničenjima u vezi s robom podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja te ograničenjima izravnog ili neizravnog pružanja financiranja ili financijske pomoći, kao i osiguranja i reosiguranja, u vezi s uvozom takve robe, kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja. Kako bi se učinak takvih mjera ograničavanja na gospodarske subjekte sveo na najmanju moguću mjeru, trebalo bi predvidjeti iznimke i prijelazna razdoblja u odnosu na trgovinu robom i povezane usluge za koje se trgovinskim ugovorom ili pomoćnim ugovorom zahtijevaju transakcije, podložno postupku prijave.

(4)

Te mjere obuhvaćene su područjem primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i stoga je za njihovu provedbu, posebno kako bi se osigurala njihova jedinstvena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(5)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome potvrđuje li se pravnim postupkom ili ne, koji je uložen prije ili poslije 25. lipnja 2014. proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te osobito uključuje:

i. zahtjev za izvršavanje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii. zahtjev za produljenje dospijeća ili plaćanja obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kakvom obliku;

iii. zahtjev za naknadu štete povezanu s ugovorom ili transakcijom;

iv. protupotraživanje;

v. zahtjev za priznanje ili izvršenje, uključujući postupak egzekvature, presude, arbitražne odluke ili ekvivalentne odluke, neovisno o tome gdje je donesena ili izdana;

(b) „ugovor ili transakcija” znači sve vrste transakcija neovisno o obliku i mjerodavnom pravu, bilo da sadržavaju jedan ili više ugovora ili slične obveze među istim ili različitim strankama; za ove potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili odštetu, i kredite, bilo da su pravno neovisni ili ne, te odgovarajuće odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c) „roba podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja” znači roba koja je u cijelosti dobivena na Krimu ili u Sevastopolju ili na kojoj je ondje obavljena posljednja bitna promjena, u skladu s, mutatis mutandis, člancima 23. i 24. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice ( 2 );

(d) „područje Unije” znači državna područja država članica na koje se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući i njihov zračni prostor;

(e) „nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga;

▼M1

(f) „usluge posredovanja” znači:

i. pregovaranje ili način transakcija u vezi s kupnjom, prodajom ili opskrbom robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, uključujući i onih iz jedne treće zemlje u drugu; ili

ii. prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, uključujući i onda kad se nalaze u trećoj zemlji radi prijenosa u drugu treću zemlju;

(g) „tehnička pomoć’ znači bilo kakva tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja; tehnička pomoć uključuje i pomoć u usmenom obliku.

▼B

Članak 2.

Zabranjeno je:

(a) uvoziti u Europsku uniju robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja;

(b) pružati, izravno ili neizravno, financiranje ili financijsku pomoć, kao i osiguranje i reosiguranje, u vezi s uvozom robe iz točke (a).

▼M1

Članak 2.a

1.  Zabranjuje se sljedeće:

(a) odobravanje bilo kakvog financijskog zajma ili kredita posebno u vezi sa stvaranjem, stjecanjem ili razvojem infrastrukture u područjima prometa, telekomunikacija i energetike na području Krima ili Sevastopolja;

(b) stjecanje ili povećanje vlasničkog udjela, uključujući stjecanje takvih poduzeća u cijelosti te stjecanje dionica i vlasničkih vrijednosnih papira u poduzećima s poslovnim nastanom na području Krima ili Sevastopolja koja su uključena u stvaranje, stjecanje ili razvoj infrastrukture u područjima prometa, telekomunikacija i energetike na području Krima ili Sevastopolja;

(c) udruživanje u bilo kakav zajednički pothvat u vezi sa stvaranjem, stjecanjem ili razvojem infrastrukture u područjima prometa, telekomunikacija i energetike na području Krima ili Sevastopolja.

2.  Zabranjuje se sljedeće:

(a) odobravanje bilo kakvog financijskog zajma ili kredita posebno u vezi s eksploatacijom nafte, plina ili mineralnih resursa na području Krima ili Sevastopolja;

(b) stjecanje ili povećanje vlasničkog udjela, uključujući stjecanje takvih poduzeća u cijelosti te stjecanje dionica i vlasničkih vrijednosnih papira u poduzećima s poslovnim nastanom na području Krima ili Sevastopolja koja su uključena u eksploataciju nafte, plina ili mineralnih resursa na području Krima ili Sevastopolja;

(c) udruživanje u bilo kakav zajednički pothvat u vezi s eksploatacijom nafte, plina ili mineralnih resursa na području Krima ili Sevastopolja.

3.  Za potrebe ovog članka i članka 2.b primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „mineralni resursi” jesu oni navedeni u Prilogu II.;

(b) „eksploatacija” znači istraživanje, traženje, proizvodnja i rafiniranje nafte i plina i mineralnih resursa te upravljanje njima i pružanje s tim povezanih geoloških usluga, ali ne uključuje održavanje radi osiguranja sigurnosti postojeće infrastrukture;

(c) „rafiniranje” znači prerada, kondicioniranje i priprema za prodaju.

Članak 2.b

Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, usluga posredovanja povezanih s ulagačkim aktivnostima navedenima u članku 2.a.

Članak 2.c

1.  Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos i izvoz, izravno ili neizravno, ključne opreme i tehnologije navedene u Prilogu III. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu na području Krima ili Sevastopolja ili za upotrebu na području Krima ili Sevastopolja.

2.  U Prilogu III. navedena je ključna oprema i tehnologija povezana sa stvaranjem, stjecanjem ili razvojem infrastrukture u sljedećim sektorima:

(a) promet;

(b) telekomunikacije;

(c) energetika;

(d) eksploatacija rezervi nafte, plina i ruda na području Krima i Sevastopolja.

3.  Zabranjuje se:

(a) izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći ili usluga posredovanja povezanih s ključnom opremom i tehnologijom navedenom u Prilogu III. ili u vezi s pružanjem, izradom, održavanjem i upotrebom artikala navedenih u Prilogu III. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi na području Krima ili Sevastopolja ili za upotrebu na području Krima ili Sevastopolja; te

(b) izravno ili neizravno pružanje financiranja ili financijske pomoći u vezi s ključnom opremom i tehnologijom navedenom u Prilogu III. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi na području Krima ili Sevastopolja ili za upotrebu na području Krima ili Sevastopolja.

4.  Zabranjuje se svjesno ili namjerno sudjelovanje u djelatnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje zabrana iz stavaka 1. i 3.

5.  Zabrane iz stavaka 1. i 3. ne primjenjuju se na izvršenje, do 28. listopada 2014., transakcija koje se zahtijevaju trgovinskim ugovorom sklopljenim prije 30 srpnja 2014. u vezi ključne opreme ili tehnologije navedene u Prilogu III. ili sporednim ugovorima koji su neophodni za izvršenje takvih ugovora pod uvjetom da je fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koje želi sudjelovati u tim transakcijama ili pružiti pomoć u takvim transakcijama o toj transakciji ili pomoći obavijestio nadležno tijelo države članice u kojem je osnovano najmanje 10 dana unaprijed.

Članak 2.d

Članci 2.a i 2.b ne primjenjuju se na odobravanje financijskog zajma ili kredita, na povećanje vlasničkog udjela ili udruživanje u zajednički pothvat ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) transakcija se zahtijeva sporazumom ili ugovorom sklopljenim prije 30 srpnja 2014. i

(b) nadležno je tijelo o tome obaviješteno najmanje 20 dana unaprijed.

▼B

Članak 3.

Zabrane iz članka 2. ne primjenjuju se na:

(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;

▼C1

(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ) ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

▼B

Članak 4.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana utvrđenih u članku 2.

Članak 5.

Fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela ne mogu za svoje postupke snositi bilo kakvu odgovornost ako nisu znali ili nisu imali opravdan razlog smatrati da svojim postupcima krše mjere iz ove Uredbe.

Članak 6.

1.  U vezi s ugovorima ili drugim transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, ponajprije financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga zahtijevaju:

(a) imenovane fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela uvršteni na popis iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014;

(b) bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju putem ili u ime jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a);

(c) bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo za koje je arbitražnom, sudskom ili administrativnom odlukom utvrđeno da su prekršili zabrane iz ove Uredbe;

(d) bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo, ako se zahtjev odnosi na robu čiji je uvoz zabranjen na temelju članka 2.

2.  U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3.  Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. na preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 7.

1.  Komisija i države članice obavješćuju se uzajamno o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a osobito informacije o poteškoćama u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.  Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim drugim bitnim informacijama koje su im na raspolaganju, koje bi mogle utjecati na učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 8.

1.  Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.  Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

Članak 9.

1.  Države članice imenuju nadležna tijela navedena u ovoj Uredbi i navode ih na internetskim stranicama navedenima u Prilogu. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica navedenih u Prilogu.

2.  Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući podatke za kontakt navedenih nadležnih tijela, te ju obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

3.  Kada se ovom Uredbom određuje obveza priopćivanja Komisiji, njezina obavješćivanja ili drugog načina komuniciranja s njome, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podatci za kontakt navedeni u Prilogu.

Članak 10.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b) u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su u nadležnosti države članice;

(c) na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

(d) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela, na području ili izvan područja Unije, koji su registrirani ili osnovani u skladu sa zakonodavstvom neke države članice;

(e) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično odvija u Uniji.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
▼M1

PRILOG I.

▼B

Internetske stranice za podatke o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAČKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgija

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
PRILOG II.

Mineralni resursi iz članka 2.a:Oznaka KN

Opis proizvoda

2501 00 10

Morska voda i slane otopine

2501 00 31

Sol za kemijsku preradu „odvajanje natrija od klora”, za proizvodnju drugih proizvoda

2501 00 51

Sol, denaturirana ili za druge industrijske namjene, uključujući rafinaciju (osim za kemijsku preradu, konzerviranje ili pripremu prehrambenih proizvoda za ljudsku ili životinjsku potrošnju)

2501 00 99

Sol i čisti natrijev klorid, bez obzira jesu li u vodenoj otopini ili sadrže dodane tvari za sprječavanje zgrudnjavanja ili za poboljšanje sipkosti (osim soli za jelo, soli za kemijsku preradu „odvajanje natrija od klora”, denaturirane soli i soli za druge industrijske namjene)

2502 00 00

Željezni piriti, neprženi

2503 00

Sumpor svih vrsta, osim sublimiranog, taloženog i koloidnog sumpora

2504

Prirodni grafit

2505

Prirodni pijesak svih vrsta, obojeni ili neobojeni, osim pijeska koji sadrži kovine iz poglavlja 26.

2506

Kvarc (osim prirodnog pijeska); kvarcit, neovisno je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika

2507 00

Kaolin i ostale kaolinske gline, neovisno jesu li kalcinirani ili ne

2508

Ostale gline (osim ekspandiranih glina iz tarifnog broja 6806), andaluzit, cijanit i silimanit, neovisno jesu li kalcinirani ili ne; mulit; šamotne ili dinas-zemlje

2509 00 00

Kreda

2510

Prirodni kalcijevi fosfati i prirodni aluminijevi kalcijevi fosfati, prirodna i fosfatna kreda

2511

Prirodni barijev sulfat (barit); prirodni barijev karbonat (viterit), neovisno je li kalciniran ili ne, osim barijeva oksida iz tarifnog broja 2816

2512 00 00

Silikatno fosilno brašno (npr. kiselgur, tripolit, diatomit) i slične silikatne zemlje, neovisno jesu li kalcinirani ili ne, relativne gustoće 1 ili manje

2513

Plovučac; sitnozrnati korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi, neovisno jesu li toplinski obrađeni ili ne

2514 00 00

Škriljevac, neovisno je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika

2515

Mramor, travertin, ekozin i druge vrste vapnenačkog kamena za spomenike ili za građevinarstvo, relativne gustoće 2,5 ili veće, te alabaster, neovisno jesu li grubo uobličeni ili samo rezani, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika

2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i ostale vrste kamena za spomenike ili za građevinarstvo, neovisno jesu li grubo uobličeni ili samo rezani, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika

2517

Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, koji se obično koriste kao agregati za beton, za nasipanje cesta ili željezničkih pruga ili za druga nasipanja, krupni bjeluci i kremen, neovisno jesu li toplinski obrađeni ili ne; makadam od troske (šljake) ili sličnog industrijskog otpada, neovisno sadrži li materijale iz prvog dijela naziva tarifnog broja; termakadam; granule, odlomci i prah, od kamena iz tarifnog broja 2515 ili 2516, neovisno jesu li toplinski obrađeni ili ne

2518

Dolomit, neovisno je li kalciniran ili sinteriran ili ne, uključujući dolomit koji je grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika; dolomitni „ramming mix”

2519 00 00

Prirodni magnezijev karbonat (magnezit); taljeni magnezijev oksid; mrtvo-pečeni (sinterirani) magnezijev oksid, neovisno sadrži li male količine drugih oksida dodanih prije sinteriranja ili ne; drugi magnezijevi oksidi, neovisno jesu li čisti ili ne

2520

Sirova sadra; anhidrit; pečena sadra (koja se sastoji od kalcinirane sirove sadre ili kalcijevog sulfata), neovisno je li obojena ili ne, sa ili bez malih količina ubrzivača ili usporivača vezivanja

2521 00 00

Vapnenac koji se koristi kao talitelj; vapnenac i ostali vapnenački kamen, koji se koriste za proizvodnju vapna ili cementa

2522

Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno, osim kalcijevog oksida i hidroksida iz tarifnog broja 2825

2523

Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, neovisno jesu li obojeni ili u obliku klinkera

2524

Azbest

2525

Tinjac, uključujući cjepke; otpaci od tinjca

2526

Prirodni steatit, neovisno je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika; milovka (talk)

2528 00 00

Prirodni borati i njihovi koncentrati (neovisno jesu li kalcinirani ili ne), osim borata dobivenih iz prirodne slane vode; prirodna borna kiselina koja ne sadrži više od 85 % H3BO3, računano na suhu masu

2529

Glinenac (feldspat); leucit; nefelin i nefelin-sijenit; fluorit

2530

Mineralne tvari koje nisu drugdje navedene ili uključene

2601

Rudače i koncentrati željeza, uključujući i pržene željezne pirite

2602 00 00

Rudače i koncentrati mangana, uključujući željezno-manganske rudače i koncentrate koji sadrže 20 % ili više mangana, računano na suhu masu

2603 00 00

Rudače i koncentrati bakra

2604 00 00

Rudače i koncentrati nikla

2605 00 00

Rudače i koncentrati kobalta

2606 00 00

Rudače i koncentrati aluminija

2607 00 00

Rudače i koncentrati olova

2608 00 00

Rudače i koncentrati cinka

2609 00 00

Rudače i koncentrati kositra

2610 00 00

Rudače i koncentrati kroma

2611 00 00

Rudače i koncentrati volframa

2612

Rudače i koncentrati uranija ili torija

2613

Rudače i koncentrati molibdena

2614 00 00

Rudače i koncentrati titanija

2615

Rudače i koncentrati niobija, tantala, vanadija ili cirkonija

2616

Rudače i koncentrati plemenitih kovina

2617

Ostale rudače i koncentrati

2618 00 00

Granulirana troska od proizvodnje željeza ili čelika

2619 00

Troska (osim granulirane troske), ogorina (kovačina) i ostali otpaci iz proizvodnje željeza ili čelika

2620

Troska, pepeo i ostaci (osim od proizvodnje željeza ili čelika), koji sadrže kovine, arsen ili njihove spojeve

2621

Ostale troske i pepeli, uključujući pepeo morskog bilja; pepeo i ostaci nastali spaljivanjem gradskog otpada

2701

Kameni ugljen; briketi i slična kruta goriva proizvedena od kamenog ugljena

2702

Mrki ugljen, neovisno je li aglomeriran ili ne, osim gagata

2703 00 00

Treset (uključujući tresetnu slamu), neovisno je li aglomeriran ili ne

2704 00

Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena ili treseta, neovisno jesu li aglomerirani ili ne; retortni ugljen

2705 00 00

Rasvjetni plin, vodeni plin, generatorski plin i slični plinovi, osim naftnih plinova i ostalih plinovitih ugljikovodika

2706 00 00

Katran dobiven destilacijom kamenog ugljena, mrkog ugljena ili treseta, te ostali mineralni katrani, dehidratizirani ili ne, djelomično destilirani ili ne, uključujući rekonstituirane katrane

2707

Ulja i drugi proizvodi destilacije katrana kamenog ugljena na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih je masa aromatskih sastojaka veća od mase nearomatskih sastojaka

2708

Smola i koks od smole, dobiveni od katrana kamenog ugljena ili od drugih mineralnih katrana

2709 00

Nafta i ulja dobivena iz bitumenskih minerala, sirova

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi koji nisu drugdje navedeni ili uključeni, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čini osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim; otpadna ulja

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili ne

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

2715 00 00

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (na primjer, bitumenski kit, „cutback”)

2716 00 00

Električna energija

2801

Fluor, klor, brom i jod

2802 00 00

Sumpor, sublimirani ili taloženi; koloidni sumpor

2803 00 00

Ugljik (ugljena čađa i ostali oblici ugljika, koji nisu drugdje navedeni ili uključeni)

2804

Vodik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostale nekovine

2805

Alkalijske ili zemnoalkalijske kovine; kovine rijetkih zemlji, skandij i itrij, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili legirani ili ne; živa

2806

Klorovodik (klorovodična kiselina); klorsulfonska kiselina

2807 00 00

Sumporna kiselina; oleum

2808 00 00

Dušična kiselina; sulfodušične kiseline

2809

Difosforov pentaoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, neovisno jesu li kemijski određene ili ne

2810 00

Borovi oksidi; borne kiseline

2811

Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kisikovi spojevi nekovina

2812

Halogenidi i oksihalogenidi nekovina

2813

Sulfidi nekovina; komercijalni fosforov trisulfid

2814

Amonijak, bezvodni ili u vodenoj otopini

2815

Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev hidroksid (kaustična potaša); natrijev ili kalijev peroksid

2816

Magnezijev hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncija ili barija

2817 00 00

Cinkov oksid; cinkov peroksid

2818

Umjetni korund, kemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid

2819

Kromovi oksidi i hidroksidi

2820

Manganovi oksidi

2821

Željezni oksidi i hidroksidi; zemljane boje s masenim udjelom vezanog željeza, izraženog kao Fe2O3, 70 % ili većim

2822 00 00

Kobaltovi oksidi i hidroksidi; komercijalni kobaltovi oksidi

2823 00 00

Titanijevi oksidi

2824

Olovni oksidi; minij i narančasto olovo

2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli; ostale anorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi kovina

2826

Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora

2827

Kloridi, oksikloridi i hidroksikloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi

2828

Hipokloriti; komercijalni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti

2829

Klorati i perklorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati

2830

Sulfidi; polisulfidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

2831

Ditioniti i sulfoksilati

2832

Sulfiti; tiosulfati

2833

Sulfati; alauni; peroksisulfati (persulfati)

2834

Nitriti; nitrati

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

2836

Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev karbamat

2837

Cijanidi, cijanid oksidi i kompleksni cijanidi

2839

Silikati; komercijalni silikati alkalnih kovina

2840

Borati; peroksiborati (perborati)

2841

Soli oksikovinskih ili peroksikovinskih kiselina

2842

Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne), osim azida

2843

Plemenite kovine u koloidnom stanju; anorganski ili organski spojevi plemenitih kovina, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne; amalgami plemenitih kovina

2844

Radioaktivni kemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisilne ili oplodive kemijske elemente i izotope) i njihovi spojevi; mješavine i ostaci koji sadrže te proizvode

2845

Izotopi, osim izotopa iz tarifnog broja 2844; anorganski ili organski spojevi tih izotopa, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

2846

Anorganski i organski spojevi kovina rijetkih zemlji, itrija ili skandija ili mješavina tih kovina

2847 00 00

Vodikov peroksid, neovisno je li očvrsnut ureom ili ne

2848 00 00

Fosfidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim ferofosfora

2849

Karbidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

2850 00

Hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim spojeva koji su ujedno i karbidi iz tarifnog broja 2849

2852

Anorganski ili organski spojevi žive, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, isključujući amalgame

2853 00

Ostali anorganski spojevi (uključujući destiliranu ili elektrovodljivu vodu i vodu slične čistoće); tekući zrak (neovisno jesu li izdvojeni plemeniti plinovi ili ne); stlačeni zrak; amalgami, osim amalgama plemenitih kovina.

2901

Aciklički ugljikovodici

2902

Ciklički ugljikovodici

2903

Halogenirani derivati ugljikovodika

2904

Sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati ugljikovodika, neovisno jesu li halogenirani ili ne

2905

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2906

Ciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2907

Fenoli; fenol alkoholi

2908

Halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati fenola ili fenol alkohola

2909

Eteri, eter alkoholi, eter fenoli, eter alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etera, peroksidi ketona (neovisno jesu li kemijski određeni ili ne) i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2910

Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli i epoksieteri, s tročlanim prstenom, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2911 00 00

Acetali i poluacetali, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2912

Aldehidi, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne; ciklički polimeri aldehida; paraformaldehid

2913 00 00

Halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati spojeva iz tarifnog broja 2912

2914

Ketoni i kinoni, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2915

Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2916

Nezasićene acikličke monokarboksilne kiseline, cikličke monokarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2917

Polikarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2918

Karboksilne kiseline s dodatnom kisikovom skupinom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2919

Esteri fosforne kiseline i njihove soli, uključujući laktofosfate; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2920

Esteri drugih anorganskih kiselina nekovina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati

2921

Spojevi s amino skupinom

2922

Amino spojevi s kisikovom skupinom

2923

Kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; lecitini i ostali fosfoaminolipidi, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

2924

Spojevi s karboksiamidnom skupinom; spojevi karboksilne kiseline s amidnom skupinom

2925

Spojevi s karboksiimidnom skupinom (uključujući saharin i njegove soli) i spojevi s imino skupinom

2926

Spojevi s nitrilnom skupinom

2927 00 00

Diazo-, azo- ili azoksi spojevi

2928 00

Organski derivati hidrazina ili hidroksilamina

2929

Spojevi s drugom dušikovom skupinom

2930

Organski sumporni spojevi

2931

Ostali organsko-anorganski spojevi

2932

Heterociklički spojevi samo s heteroatomom ili heteroatomima kisika

2933

Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom ili heteroatomima

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, neovisno jesu li kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

2935 00

Sulfonamidi

7106

Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

7107 00 00

Obične kovine platirane srebrom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

7109 00 00

Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

7110

Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili praha

7111 00 00

Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađeni

7112

Otpaci i lomljevina od plemenitih kovina ili od kovina platiniranih plemenitim kovinama; ostali otpaci i lomljevina koji sadrže plemenite kovine ili spojeve, koji se u prvom redu koriste za ponovno dobivanje plemenitih kovina

7201

Sirovo željezo i zrcalno željezo, u hljepčićima, blokovima i drugim primarnim oblicima

7202

Feroslitine

7203

Proizvodi od željeza dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti proizvodi od željeza u komadima, peletama ili sličnim oblicima; željezo čistoće najmanje 99,94 % masenog udjela u komadima, peletama ili sličnim oblicima

7204

Željezni otpaci i lomljevina; otpadni ingoti za pretaljivanje, od željeza ili čelika

7205

Granule i prah, od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika

7206

Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim željeza iz tarifnog broja 7203)

7401 00 00

Bakrenac; cementni (taložni) bakar

7402 00 00

Nerafinirani bakar; bakrene anode za elektrolitsko rafiniranje

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima

7404 00

Otpaci i lomljevina od bakra

7405 00 00

Predslitine bakra

7406

Prah i ljuskice od bakra

7501

Nikalni kamen, sinterirani oksidi nikla i ostali međuproizvodi metalurgije nikla

7502

Nikal u sirovim oblicima

7503 00

Otpaci i lomljevina od nikla

7504 00 00

Prah i ljuskice od nikla

7601

Aluminij u sirovim oblicima

7602 00

Otpaci i lomljevina od aluminija

7603

Prah i ljuskice od aluminija

7801

Olovo u sirovim oblicima

7802 00 00

Otpaci i lomljevina od olova

ex78 04

prah i ljuskice od olova

7901

Cink u sirovim oblicima

7902 00 00

Otpaci i lomljevina od cinka

7903

Prašina, prah i ljuskice od cinka

8001

Kositar u sirovim oblicima

8002 00 00

Otpaci i lomljevina od kositra

ex81 01

Volfram, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 02

Molibden, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 03

Tantal, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 04

Magnezij, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 05

Kobaltni, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 06 00

Bizmut, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 07

Kadmij, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 08

Titanij, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 09

Cirkonij, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 10

Antimon, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 11 00

Mangan, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 12

Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij, indij, niobij, renij i talij, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)

ex81 13 00

Kermeti, uključujući otpatke i lomljevinu (osim poludovršenih i dovršenih proizvoda)
PRILOG III.

Ključna oprema i tehnologija povezana sa stvaranjem, stjecanjem ili razvijanjem infrastrukture na području Krima i Sevastopolja koje se navode u članku 2.c:OZNAKA KN

OPIS PROIZVODA

7304 11 00

CIJEVI, BEŠAVNE, KOJE SE KORISTE ZA NAFTOVODE ILI PLINOVODE, OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

7304 19 10

CIJEVI, BEŠAVNE, KOJE SE KORISTE ZA NAFTOVODE ILI PLINOVODE, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA, VANJSKOG PROMJERA <= 168,3 MM (OSIM PROIZVODA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ILI LIJEVANOG ŽELJEZA)

7304 19 30

CIJEVI, BEŠAVNE, KOJE SE KORISTE ZA NAFTOVODE ILI PLINOVODE, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA, VANJSKOG PROMJERA > 168,3 MM, ALI <= 406,4 MM (OSIM PROIZVODA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ILI LIJEVANOG ŽELJEZA)

7304 19 90

CIJEVI, BEŠAVNE, KOJE SE KORISTE ZA NAFTOVODE ILI PLINOVODE, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA, VANJSKOG PROMJERA > 406,4 MM (OSIM PROIZVODA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ILI LIJEVANOG ŽELJEZA)

7304 22 00

BUŠAĆE CIJEVI, BEŠAVNE, OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA, KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA NAFTU ILI PLIN

7304 23 00

BUŠAĆE CIJEVI, BEŠAVNE, KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA NAFTU ILI PLIN, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA (OSIM PROIZVODA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ILI LIJEVANOG ŽELJEZA)

7304 24 00

ZAŠTITNE I PROIZVODNE CIJEVI, BEŠAVNE, KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA NAFTU ILI PLIN, OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

7304 29 10

ZAŠTITNE I PROIZVODNE CIJEVI, BEŠAVNE, KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA NAFTU ILI PLIN, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA, VANJSKOG PROMJERA <= 168,3MM (OSIM PROIZVODA OD LIJEVANOG ŽELJEZA)

7304 29 30

ZAŠTITNE I PROIZVODNE CIJEVI, BEŠAVNE, KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA NAFTU ILI PLIN, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA, VANJSKOG PROMJERA > 168,3MM, ALI <= 406,4 MM (OSIM PROIZVODA OD LIJEVANOG ŽELJEZA)

7304 29 90

ZAŠTITNE I PROIZVODNE CIJEVI, BEŠAVNE, KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA NAFTU ILI PLIN, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA, VANJSKOG PROMJERA > 406,4 MM (OSIM PROIZVODA OD LIJEVANOG ŽELJEZA)

7305 11 00

CIJEVI KOJE SE KORISTE ZA NAFTOVODE ILI PLINOVODE, KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA I VANJSKOG PROMJERA > 406,4 MM, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA, UZDUŽNO ELEKTROLUČNO ZAVARENE POD PRAŠKOM

7305 12 00

CIJEVI KOJE SE KORISTE ZA NAFTOVODE ILI PLINOVODE, KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA I VANJSKOG PROMJERA > 406,4 MM, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA, UZDUŽNO ELEKTROLUČNO ZAVARENE (OSIM PROIZVODA KOJI SU UZDUŽNO ELEKTROLUČNO ZAVARENI POD PRAŠKOM)

7305 19 00

CIJEVI KOJE SE KORISTE ZA NAFTOVODE ILI PLINOVODE, KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA I VANJSKOG PROMJERA > 406,4 MM, OD VALJANIH ŽELJEZNIH ILI ČELIČNIH PROIZVODA (OSIM PROIZVODA KOJI SU UZDUŽNO ELEKTROLUČNO ZAVARENI)

7305 20 00

ZAŠTITNE CIJEVI KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA NAFTU ILI PLIN, KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA I VANJSKOG PROMJERA > 406,4 MM, OD VALJANIH ŽELJEZNIH ILI ČELIČNIH PROIZVODA

7306 11

CIJEVI, ZAVARENE, KOJE SE KORISTE ZA NAFTOVODE ILI PLINOVODE, OD VALJANIH PROIZVODA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA, VANJSKOG PROMJERA <= 406,4 MM

7306 19

CIJEVI, ZAVARENE, KOJE SE KORISTE ZA NAFTOVODE ILI PLINOVODE, OD VALJANIH ŽELJEZNIH ILI ČELIČNIH PROIZVODA, VANJSKOG PROMJERA <= 406,4 MM (OSIM PROIZVODA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ILI LIJEVANOG ŽELJEZA)

7306 21

ZAŠTITNE I PROIZVODNE CIJEVI, ZAVARENE, KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA NAFTU ILI PLIN, OD VALJANIH PROIZVODA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA, VANJSKOG PROMJERA <= 406,4 MM

7306 29

ZAŠTITNE I PROIZVODNE CIJEVI, ZAVARENE, KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA NAFTU ILI PLIN, OD VALJANIH ŽELJEZNIH ILI ČELIČNIH PROIZVODA, VANJSKOG PROMJERA <= 406,4 MM (OSIM PROIZVODA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ILI LIJEVANOG ŽELJEZA)

ex73 11 00

SPREMNICI ZA STLAČENE ILI UKAPLJENE PLINOVE OD ŽELJEZA ILI ČELIKA (OSIM SPREMNIKA KOJI SU POSEBNO NAPRAVLJENI ILI OPREMLJENI ZA JEDNU ILI VIŠE VRSTA PRIJEVOZA)

8207 13 00

IZMJENJIVI ALATI ZA VRTANJE STIJENA ILI PNEUMATSKE BUŠILICE, S RADNIM DIJELOVIMA OD SINTERIRANIH METALNIH KARBIDA ILI KERMETA

8207 19 10

IZMJENJIVI ALATI ZA VRTANJE STIJENA ILI PNEUMATSKE BUŠILICE, S RADNIM DIJELOVIMA OD DIJAMANTA ILI AGLOMERIRANOG DIJAMANTA

8413 50

MOTORNE CRPKE ZA POTISKIVANJE S IZMJENIČNIM KRETANJEM ZA TEKUĆINE (OSIM ONIH IZ TARIFNOG PODBROJA 8413 11 I 8413 19, CRPKE ZA GORIVO, PODMAZIVANJE ILI RASHLADNE MEDIJE, ZA KLIPNE MOTORE S UNUTARNJIM IZGARANJEM I CRPKE ZA BETON)

8413 60

MOTORNE CRPKE ZA POTISKIVANJE S ROTACIJSKIM KRETANJEM ZA TEKUĆINE (OSIM ONIH IZ TARIFNOG PODBROJA 8413 11 I 8413 19 I CRPKE ZA GORIVO, PODMAZIVANJE ILI RASHLADNE MEDIJE, ZA KLIPNE MOTORE S UNUTARNJIM IZGARANJEM)

8413 82 00

ELEVATORI TEKUĆINA (OSIM CRPKI)

8413 92 00

DIJELOVI ZA ELEVATORE TEKUĆINA, D.N.

8430 49 00

STROJEVI ZA BUŠENJE ILI DUBINSKO BUŠENJE ZA BUŠENJE ZEMLJE ILI VAĐENJE MINERALA ILI RUDA, BEZ VLASTITOG POGONA I HIDRAULIKE (OSIM STROJEVA ZA BUŠENJE TUNELA I RUČNIH ALATA)

8431 39 00

DIJELOVI STROJEVA POD TARIFNIM BROJEM 8428, D.N.

8431 43 00

DIJELOVI ZA STROJEVE ZA BUŠENJE ILI DUBINSKO BUŠENJE POD TARIFNIM PODBROJEM 8430 41 ILI 8430 49, D.N.

8431 49

DIJELOVI STROJEVA POD TARIFNIM BROJEM 8426, 8429 I 8430, D.N.

8479 89 97

STROJEVI, APARATI I MEHANIČKI UREĐAJI, D.N.

8705 20 00

POKRETNI TORNJEVI ZA BUŠENJE

8905 20 00

PLUTAJUĆE ILI URONJIVE PLATFORME ZA BUŠENJE ILI PROIZVODNJU

8905 90 10

MORSKA LAKA PLOVILA, VATROGASNA PLOVILA, PLOVNE DIZALICE I DRUGA PLOVILA KOD KOJIH JE PLOVIDBA SPOREDNA U ODNOSU NA NJIHOVU OSNOVNU NAMJENU (OSIM PLOVNIH JARUŽALA, PLUTAJUĆIH ILI URONJIVIH PLATFORMI ZA BUŠENJE ILI PROIZVODNJU; RIBARSKIH BRODOVA I RATNIH BRODOVA)( 1 ) Odluka Vijeća 2014/386/ZVSP od 23. lipnja 2014. o ograničenjima u vezi s robom podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja, kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja (vidjeti str. 70. ovoga Službenog lista).

( 2 ) SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

( 3 ) SL L 118, 22.4.2014., str. 1..

Top