Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0345-20180301

Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/2018-03-01

02013R0345 — HR — 01.03.2018 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) br. 345/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. travnja 2013.

o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

(Tekst značajan za EGP)

( L 115 25.4.2013, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2017/1991 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. listopada 2017.

  L 293

1

10.11.2017
▼B

UREDBA (EU) br. 345/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. travnja 2013.

o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju jedinstveni zahtjevi i uvjeti za upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji žele upotrebljavati oznaku „EuVECA” u vezi s trgovanjem kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala u Uniji i pritom doprinositi neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Njome se također utvrđuju jedinstvena pravila za trgovanje kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala s prihvatljivim ulagateljima u cijeloj Uniji, za sastav imovine kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, za prihvatljive investicijske instrumente i tehnike koje trebaju upotrebljavati kvalificirani fondovi poduzetničkog kapitala i za organizaciju, ponašanje i transparentnost upravitelja koji trguju kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala u cijeloj Uniji.

Članak 2.

1.  Ova se Uredba primjenjuje na upravitelje subjekata za zajednička ulaganja, kako su definirani u članku 3. točki (a) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) njihova ukupna imovina pod upravljanjem ne premašuje prag iz članka 3. stavka 2. točke (b) Direktive 2011/61/EU;

(b) osnovani su u Uniji;

(c) podliježu registraciji pri nadležnim tijelima svoje matične države članice u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2011/61/EU; i

(d) upravljaju imovinom kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala.

▼M1

2.  Članci od 3. do 6., članak 12., članak 13. stavak 1. točke (c) i (i), članci od 14.a do 19., članak 20. stavak 3. drugi podstavak te članci 21. i 21.a ove Uredbe primjenjuju se na upravitelje subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU koji upravljaju imovinom kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i namjeravaju upotrebljavati oznaku „EuVECA” u odnosu na trgovanje tim fondovima u Uniji.

▼B

3.  Ako su upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala vanjski upravitelji i ako su registrirani u skladu s člankom 14., mogu dodatno upravljati subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) pod uvjetom da dobiju odobrenje za rad na temelju Direktive 2009/65/EZ.

Članak 3.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „subjekt za zajednička ulaganja” znači alternativni investicijski fond (AIF) kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU;

(b) „kvalificirani fond poduzetničkog kapitala” znači subjekt za zajednička ulaganja koji:

i. namjerava uložiti najmanje 70 % svojeg ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na poziv u imovinu koja predstavlja kvalificirana ulaganja, izračunano na temelju iznosa koji se mogu uložiti nakon odbitka svih relevantnih troškova i držanja u gotovini i njezinim ekvivalentima, u roku utvrđenom u njegovim pravilima ili osnivačkim aktima;

ii. ne upotrebljava više od 30 % svojeg ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na poziv za stjecanje imovine koja ne predstavlja kvalificirana ulaganja, izračunano na temelju iznosa koji se može uložiti nakon odbitka svih relevantnih troškova i držanja u gotovini i njezinim ekvivalentima;

iii. je osnovan na državnom području države članice;

(c) „upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala” znači pravna osoba čija je osnovna djelatnost upravljanje najmanje jednim kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala;

(d) „kvalificirani subjekt za imovinu” znači subjekt koji:

▼M1

i. u trenutku prvog ulaganja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala u taj subjekt zadovoljava jedan od sljedećih uvjeta:

 subjekt nije uvršten za trgovanje na uređenom tržištu ni na multilateralnoj tržišnoj platformi kako su definirani u članku 4. stavku 1. točkama 21. i 22. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ) te zapošljava do 499 osoba,

 subjekt je malo i srednje poduzeće kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 13. Direktive 2014/65/EU koje je uvršteno na rastuće tržište MSP-ova kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 12. te Direktive;

▼B

ii. sam nije subjekt za zajednička ulaganja;

iii. nije jedno ili više od sljedećeg:

 kreditna institucija kako je definirano u članku 4. točki 1. Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija ( 2 ),

 investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2004/39/EZ,

 društvo za osiguranje kako je definirano u članku 13. točki 1. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ( 3 ),

 financijski holding kako je definiran u članku 4. točki 19. Direktive 2006/48/EZ, ili

 mješoviti holding kako je definiran u članku 4. točki 20. Direktive 2006/48/EZ;

iv. osnovan je na državnom području države članice ili treće zemlje pod uvjetom da treća zemlja:

 nije uvrštena na popis zemalja i područja koja ne surađuju, a koji vodi Radna skupina za financijske mjere protiv pranja novca i financiranja terorizma,

 potpisala je sporazum s matičnom državom članicom upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i sa svim drugim državama članicama u kojima se namjerava trgovati dionicama ili udjelima kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala kako bi se osiguralo da treća zemlja u potpunosti poštuje sve standarde utvrđene u članku 26. modela konvencije OECD-a o porezu na dohodak i kapital i osigurava učinkovitu razmjenu informacija u vezi s poreznim pitanjima, uključujući sve višestrane porezne sporazume,

(e) „kvalificirano ulaganje” znači bilo koji od sljedećih instrumenata:

i. vlasnički instrument ili instrumenti nalik vlasničkom instrumentu koje izdaje:

 kvalificirani subjekt za imovinu i koje je kvalificirani fond poduzetničkog kapitala stekao izravno od kvalificiranog subjekta za imovinu,

 kvalificirani subjekt za imovinu u zamjenu za vlasnički vrijednosni papir koji izdaje kvalificirani subjekt za imovinu, ili

 subjekt koji je većinski vlasnik kvalificiranog subjekta za imovinu i kojeg je kvalificirani fond poduzetničkog kapitala stekao u zamjenu za vlasnički instrument izdan od strane kvalificiranog subjekta za imovinu;

ii. osigurani ili neosigurani zajmovi koje kvalificirani fond poduzetničkog kapitala daje kvalificiranom subjektu za imovinu u kojem kvalificirani fond poduzetničkog kapitala već ima kvalificirana ulaganja, pod uvjetom da se za takve zajmove ne upotrebljava više od 30 % ukupno uplaćenog kapitala i obveza uplate kapitala na poziv kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala;

iii. udjeli ili dionice kvalificiranog subjekta za imovinu stečeni od postojećih imatelja udjela ili dionica tog subjekta;

iv. dionice ili udjeli jednog ili više drugih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, pod uvjetom da ti kvalificirani fondovi poduzetničkog kapitala i sami nisu uložili više od 10 % svojeg ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na poziv u kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala;

(f) „relevantni troškovi” znači sve naknade, pristojbe i izdaci koje izravno ili neizravno snose ulagatelji, a koji su dogovoreni između upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i njegovih ulagatelja;

(g) „vlasnički instrument” znači vlasnički udjel u subjektu koji predstavljaju dionice ili drugi oblici sudjelovanja u kapitalu kvalificiranog subjekta za imovinu koji se izdaju ulagateljima;

(h) „instrumenti nalik vlasničkom instrumentu” znači svaka vrsta instrumenta financiranja koji je kombinacija vlasničkog instrumenta i duga, pri čemu je povrat od instrumenta povezan s dobiti ili gubitkom kvalificiranog subjekta za imovinu, a otplata instrumenta u slučaju neispunjavanja obveza nije potpuno osigurana;

(i) „trgovanje” znači izravna ili neizravna ponuda ili plasiranje, na inicijativu upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ili u njegovo ime, dionica ili udjela fonda poduzetničkog kapitala kojim on upravlja, ulagateljima s boravištem ili registriranim sjedištem u Uniji;

(j) „obveza uplate kapitala” znači svaka obveza na temelju koje je ulagatelj dužan, u roku utvrđenom u pravilima ili osnivačkim aktima kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, steći udjel u tom fondu ili izvršiti uplatu kapitala u taj fond;

▼M1

(k) „matična država članica” znači država članica u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ima registrirano sjedište;

▼B

(l) „država članica domaćin” znači država članica koja nije matična država članica, a u kojoj upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala trguje kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala u skladu s ovom Uredbom;

▼M1

(m) „nadležno tijelo” znači:

i. za upravitelje iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe, nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. točke (a) Direktive 2011/61/EU;

ii. za upravitelje iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe, nadležno tijelo iz članka 7. stavka 1. Direktive 2011/61/EU;

iii. za kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala, nadležno tijelo države članice u kojoj je kvalificirani fond poduzetničkog kapitala osnovan;

▼M1

(n) „nadležno tijelo države članice domaćina” znači tijelo države članice koja nije matična država članica, a u kojoj se trguje kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala.

▼B

U vezi s prvim podstavkom točkom (c), ako je pravnim oblikom kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala dopušteno unutarnje upravljanje i ako upravno tijelo fonda ne imenuje vanjskog upravitelja, kvalificirani fond poduzetničkog kapitala registrira se kao upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala u skladu s člankom 14. Kvalificirani fond poduzetničkog kapitala koji je registriran kao unutarnji upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ne može biti registriran kao vanjski upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala drugih subjekata za zajednička ulaganja.POGLAVLJE II.

UVJETI UPORABE OZNAKE „EuVECA”

Članak 4.

Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji udovoljavaju zahtjevima utvrđenim u ovom poglavlju imaju pravo na uporabu oznake „EuVECA” u vezi s trgovanjem kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala u Uniji.

Članak 5.

1.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala osiguravaju da se prilikom stjecanja imovine koja nije kvalificirano ulaganje za stjecanje takve imovine ne upotrebljava više od 30 % ukupno uplaćenog kapitala i obveze uplate kapitala na poziv. Prag od 30 % izračunava se na temelju iznosa koji se može uložiti nakon odbitka svih relevantnih troškova. Držanja u gotovini i njezinim ekvivalentima ne uzimaju se u obzir prilikom izračuna tog praga jer se gotovina i njezini ekvivalenti ne smatraju ulaganjima.

2.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala ne smiju na razini kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala primjenjivati nikakve metode kojima se izloženost fonda povećava iznad razine obveze uplate kapitala, bilo putem posudbe gotovine ili vrijednosnih papira, uključivanja u pozicije u izvedenicama ili na neki drugi način.

3.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala mogu se na razini kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala zaduživati, izdavati dužničke financijske instrumente ili pružati jamstva samo ako su takva zaduživanja, dužnički financijski instrumenti ili jamstva pokriveni obvezama uplate kapitala na poziv.

Članak 6.

1.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala trguju dionicama ili udjelima kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala isključivo s ulagateljima koji se smatraju profesionalnim ulagateljima u skladu s odjeljkom I. Priloga II. Direktivi 2004/39/EZ ili s kojima se na zahtjev može postupati kao s profesionalnim ulagateljima u skladu s odjeljkom II. Priloga II. Direktivi 2004/39/EZ ili s drugim ulagateljima koji:

(a) se obvežu uložiti najmanje 100 000  EUR; i

(b) u pisanom obliku izjave, u dokumentu odvojenom od ugovora koji se sklapa u vezi s preuzimanjem obveze ulaganja, da su svjesni rizika povezanih s predviđenom obvezom ili ulaganjem.

2.  Stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se na ulaganja rukovoditelja, direktora ili zaposlenika uključenih u upravljanje upraviteljem kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala kada ulažu u kvalificirani fond poduzetničkog kapitala kojim oni upravljaju.

Članak 7.

Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala dužni su u vezi s kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala kojima upravljaju:

(a) postupati pošteno i pravedno te u provedbi svojih aktivnosti djelovati s pažnjom dobrog stručnjaka;

(b) primjenjivati odgovarajuće politike i postupke za sprečavanje zlouporaba za koje se opravdano može očekivati da će utjecati na interese ulagatelja i kvalificiranih subjekata za imovinu;

(c) provoditi svoje poslovne aktivnosti tako da promiču najbolje interese kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala kojima upravljaju i njihovih ulagatelja kao i integritet tržišta;

(d) primjenjivati visoki stupanj pažnje pri odabiru i redovitom praćenju ulaganja u kvalificirane subjekte za imovinu;

(e) poznavati i razumjeti kvalificirane subjekte za imovinu u koje ulažu;

▼M1

(f) postupati pošteno prema svojim ulagateljima. To ne isključuje povoljnije postupanje prema privatnim ulagateljima nego prema javnima, pod uvjetom da je takvo postupanje u skladu s pravilima o državnoj potpori, posebno s člankom 21. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 ( 4 ), i da je to objavljeno u pravilima fonda ili osnivačkim aktima fonda;

▼B

(g) osigurati da nijedan ulagatelj nema povlašteni tretman, osim ako je takav povlašteni tretman naveden u pravilima ili osnivačkim aktima kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala.

Članak 8.

1.  Ako upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala delegira svoje poslove trećim osobama, to ne smije utjecati na njegovu odgovornost prema kvalificiranom fondu poduzetničkog kapitala ili njegovim ulagateljima. Upravitelj ne smije delegirati svoje poslove u tolikoj mjeri da se on, u biti, više ne može smatrati upraviteljem kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i da se njegova uloga smanji na ulogu poštanskog sandučića.

2.  Nijedno delegiranje poslova na temelju stavka 1. ovog članka ne smije umanjiti učinkovitost nadzora upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, a posebno ne smije sprečavati predmetnog upravitelja da djeluje, odnosno da kvalificiranom fondu poduzetničkog kapitala upravlja u najboljem interesu njegovih ulagatelja.

Članak 9.

1.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala dužni su prepoznavati i izbjegavati sukobe interesa, a u slučaju kada ih je nemoguće izbjeći, njima upravljati, pratiti ih i, u skladu sa stavkom 4., objaviti bez odlaganja takve sukobe interesa kako bi spriječili njihov štetan učinak na interese kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i njihove ulagatelje i kako bi osigurali pravedno postupanje s kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala kojima upravljaju.

2.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala moraju prepoznati osobito one sukobe interesa koji mogu nastati između:

(a) upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, osoba koje stvarno obavljaju poslove tih upravitelja, zaposlenika ili bilo koje osobe koja izravno ili neizravno kontrolira te upravitelje ili je pod njihovom kontrolom i kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala kojim upravljaju ti upravitelji ili njegovih ulagatelja;

(b) kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ili njegovih ulagatelja i drugog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala kojim upravlja isti upravitelj ili njegovih ulagatelja;

(c) kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ili njegovih ulagatelja i subjekta za zajednička ulaganja ili UCITS-a kojim upravlja isti upravitelj ili njegovih ulagatelja.

3.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala dužni su održavati i primjenjivati učinkovite organizacijske i administrativne mjere s ciljem udovoljavanja zahtjevima utvrđenim u stavcima 1. i 2.

4.  Objavljivanje sukoba interesa iz stavka 1. ovog članka mora se osigurati kada organizacijske mjere koje je uspostavio upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala za prepoznavanje, sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i praćenje sukoba interesa nisu dovoljne da se njima u razumnoj mjeri osigura sprečavanje rizika od nastanka štete za interese ulagatelja. Upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala mora jasno otkriti ulagateljima, prije sklapanja posla u njihovo ime, opću prirodu ili izvor sukoba interesa.

5.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 25. kojima se određuju:

(a) vrste sukoba interesa iz stavka 2. ovog članka;

(b) koraci koje upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala moraju poduzeti, u smislu strukture te organizacijskih i administrativnih postupaka, za prepoznavanje, sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima te praćenje i objavljivanje sukoba interesa.

Članak 10.

1.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala u svakom trenutku moraju imati dovoljno regulatornog kapitala te upotrebljavati primjerene i odgovarajuće ljudske i tehničke resurse potrebne za pravilno upravljanje kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala kojima upravljaju.

▼M1

2.  I kvalificirani fondovi poduzetničkog kapitala s unutarnjim upravljanjem i vanjski upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala moraju imati osnivački kapital od 50 000 EUR.

▼M1

3.  Vlastita sredstva moraju u svakom trenutku činiti najmanje jednu osminu fiksnih općih troškova upravitelja u prethodnoj godini. Nadležno tijelo matične države članice može prilagoditi taj zahtjev u slučaju bitne promjene u poslovanju upravitelja u odnosu na prethodnu godinu. Ako upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala nije završio poslovnu godinu, zahtjev iznosi jednu osminu fiksnih općih troškova predviđenih u njegovu poslovnom planu, osim ako nadležno tijelo matične države članice zahtijeva prilagodbu tog plana.

4.  Ako vrijednost kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala kojim upravlja upravitelj premašuje 250 000 000 EUR, upravitelj mora osigurati dodatan iznos vlastitih sredstava. Taj dodatni iznos predstavlja 0,02 % iznosa za koji ukupna vrijednost kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala premašuje 250 000 000 EUR.

5.  Nadležno tijelo matične države članice može upravitelju kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala odobriti da ne mora osigurati do 50 % dodatnog iznosa vlastitih sredstava iz stavka 4. ako taj upravitelj posjeduje jamstvo za isti iznos koje je izdala kreditna institucija ili društvo za osiguranje s registriranim sjedištem u državi članici ili u trećoj zemlji u kojoj se na njega primjenjuju bonitetna pravila koja nadležno tijelo matične države članice smatra ekvivalentnima onima propisanima u zakonodavstvu Unije.

6.  Vlastita sredstva moraju se ulagati u likvidnu imovinu ili imovinu koju je lako kratkoročno konvertirati u gotovinu i ne smiju uključivati spekulativne pozicije.

▼B

Članak 11.

1.  Pravila za vrednovanje imovine utvrđuju se u pravilima ili osnivačkim aktima kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i njima se osigurava pouzdan i transparentan proces vrednovanja.

2.  Postupcima vrednovanja koji se primjenjuju osigurava se pravilno vrednovanje imovine i izračun vrijednosti imovine najmanje jednom godišnje.

Članak 12.

1.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala stavljaju nadležnom tijelu matične države članice na raspolaganje godišnje izvješće za svaki kvalificirani fond poduzetničkog kapitala kojim upravljaju u roku od šest mjeseci od završetka financijske godine. U izvješću se opisuje portfelj imovine kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i aktivnosti iz prethodne godine. U njemu se također objavljuje dobit koju je kvalificirani fond poduzetničkog kapitala ostvario na kraju svog životnog vijeka i, prema potrebi, dobit distribuirana tijekom njegovog životnog vijeka. Godišnje izvješće sadrži i revidirane financijske izvještaje kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala.

Godišnje izvješće izrađuje se u skladu s postojećim standardima izvješćivanja i uvjetima dogovorenim između upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i njihovih ulagatelja. Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala na zahtjev dostavljaju izvješće ulagateljima. Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i ulagatelji mogu se međusobno dogovoriti o objavljivanju dodatnih informacija.

2.  Revizija kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala provodi se najmanje jednom godišnje. Revizijom se potvrđuje da se novac i imovina drže u ime kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i da je upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala uspostavio i održava odgovarajuću evidenciju i provjere u vezi s primjenom bilo kojeg ovlaštenja ili nadzora nad novcem i imovinom kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i njegovih ulagatelja.

3.  Ako se od upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala zahtijeva objavljivanje godišnjeg financijskog izvještaja u skladu s člankom 4. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu ( 5 ) u vezi s kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala, informacije iz stavka 1. ovog članka mogu se pružiti odvojeno ili kao dodatni dio godišnjeg financijskog izvještaja.

▼M1

4.  Nadležno tijelo matične države članice, koristeći se postupcima iz članka 22., pravovremeno stavlja na raspolaganje nadležnom tijelu svakog dotičnog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, nadležnom tijelu svake dotične države članice domaćina i ESMA-i sve informacije prikupljene na temelju ovog članka.

▼B

Članak 13.

1.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala prije odluke o ulaganju moraju na jasan i razumljiv način obavijestiti ulagatelje u vezi s kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala kojima upravljaju o sljedećem:

(a) identitetu tog upravitelja i svih drugih pružatelja usluga s kojima je predmetni upravitelj sklopio ugovor u vezi s upravljanjem kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala i o opisu njihovih dužnosti;

▼M1

(b) iznosu vlastitih sredstava dostupnih tom upravitelju za održavanje adekvatnih ljudskih i tehničkih resursa potrebnih za pravilno upravljanje svojim kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala;

▼B

(c) opisu investicijske strategije i ciljeva kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, uključujući:

i. vrste kvalificiranih subjekata za imovinu u koje namjerava ulagati;

ii. sve druge kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala u koje namjerava ulagati;

iii. vrste kvalificiranih subjekata za imovinu u koje namjerava ulagati bilo koji drugi kvalificirani fond poduzetničkog kapitala iz podtočke ii.;

iv. nekvalificirana ulaganja koja namjerava poduzeti;

v. tehnike koje namjerava primjenjivati; i

vi. sva primjenljiva investicijska ograničenja;

(d) opisu profila rizičnosti kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i svih rizika povezanih s imovinom u koju fond može ulagati ili investicijskih tehnika koje može upotrebljavati;

(e) opisu postupka vrednovanja koji primjenjuje kvalificirani fond poduzetničkog kapitala i metodologije određivanja cijena za vrednovanje imovine, uključujući metode koje se upotrebljavaju za vrednovanje kvalificiranih subjekata za imovinu;

(f) opisu kako se izračunava nagrada upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala;

(g) opisu svih relevantnih troškova i njihovih najvećih mogućih iznosa;

(h) prema potrebi, povijesnim financijskim rezultatima kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala;

(i) uslugama podrške poslovanju i drugim aktivnostima podrške koje osigurava upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ili koje su dogovorene putem trećih osoba kako bi se olakšao razvoj, rast ili tekuće poslovanje u nekom drugom pogledu kvalificiranih subjekata za imovinu u koje ulaže kvalificirani fond poduzetničkog kapitala ili, ako te usluge ili aktivnosti nisu osigurane, objašnjenju te činjenice;

(j) opisu postupaka pomoću kojih kvalificirani fond poduzetničkog kapitala može promijeniti svoju investicijsku strategiju ili investicijsku politiku ili oboje.

2.  Sve informacije iz stavka 1. moraju biti istinite, jasne i nedvosmislene. One se moraju ažurirati i prema potrebi redovito preispitivati.

3.  Ako se od kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala zahtijeva objavljivanje prospekta u skladu s Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje ( 6 ) ili u skladu s nacionalnim pravom u vezi s kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala, informacije iz stavka 1. ovog članka mogu se pružiti odvojeno ili kao dio prospekta.POGLAVLJE III.

NADZOR I ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 14.

1.  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji namjeravaju upotrebljavati oznaku „EuVECA” za trgovanje svojim kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala obavješćuju nadležno tijelo matične države članice o svojoj namjeri i pružaju sljedeće informacije:

(a) identitet osoba koje stvarno obavljaju poslove upravljanja kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala;

(b) identitet kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala čijim će se dionicama ili udjelima trgovati i njihove investicijske strategije;

(c) informacije o mjerama uspostavljenim s ciljem udovoljavanja zahtjevima iz poglavlja II.;

(d) popis država članica u kojima upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala namjerava trgovati svakim kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala.

▼M1 —————

▼B

2.  Nadležno tijelo matične države članice registrira upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) osobe koje stvarno obavljaju poslove upravljanja kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala imaju dovoljno dobar ugled i dovoljno iskustva u vezi s investicijskim strategijama koje provodi upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala;

(b) informacije potrebne na temelju stavka 1. potpune su;

(c) mjere priopćene u skladu sa stavkom 1. točkom (c) prikladne su za udovoljavanje zahtjevima iz poglavlja II..

▼M1 —————

▼B

3.  Registracija na temelju ovog članka valjana je na cijelom području Unije i upraviteljima kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala omogućuje trgovanje kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala pod oznakom „EuVECA” u cijeloj Uniji.

▼M1

4.  Nadležno tijelo matične države članice obavješćuje upravitelja iz stavka 1. o tome je li registriran kao upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala najkasnije dva mjeseca nakon što je dostavilo sve informacije iz tog stavka.

5.  Registracija u skladu s ovim člankom čini registraciju za potrebe članka 3. stavka 3. Direktive 2011/61/EU u pogledu upravljanja kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala.

6.  Upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala iz ovog članka obavješćuje nadležno tijelo matične države članice o svim bitnim promjenama uvjeta za svoju početnu registraciju u skladu s ovim člankom, prije nego što dođe do tih promjena.

Ako nadležno tijelo matične države članice odluči uvesti ograničenja ili odbiti promjene iz prvog podstavka, o tome u roku od jednog mjeseca od zaprimanja obavijesti obavješćuje upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala. Nadležno tijelo može produžiti to razdoblje za najviše jedan mjesec ako smatra da je to potrebno zbog posebnih okolnosti u dotičnom slučaju, nakon što je o tome obavijestilo upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala. Promjene se mogu provesti ako relevantno nadležno tijelo ne izrazi protivljenje promjenama unutar relevantnog razdoblja procjene.

7.  Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi odredila koje je informacije potrebno dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za registraciju kako je utvrđeno u stavku 1. i kako bi pobliže odredila uvjete utvrđene u stavku 2.

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

8.  Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda o standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za dostavljanje informacija nadležnim tijelima u zahtjevu za registraciju kako je utvrđeno u stavku 1. i uvjete utvrđene u stavku 2.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

9.  ESMA organizira i provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi veće dosljednosti postupka registracije koji provode nadležna tijela na temelju ove Uredbe.

Članak 14.a

1.  Upravitelji subjekata za zajednička ulaganja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU podnose zahtjeve za registraciju kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala za koje namjeravaju upotrebljavati oznaku „EuVECA”.

2.  Zahtjev za registraciju iz stavka 1. predaje se nadležnom tijelu kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i sadržava sljedeće:

(a) pravila ili osnivačke akte kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala;

(b) informacije o depozitaru;

(c) informacije iz članka 14. stavka 1.;

(d) popis država članica u kojima su upravitelji iz stavka 1. osnovali ili namjeravaju osnovati kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala.

Za potrebe prvog podstavka točke (c), informacije o mjerama poduzetima radi ispunjavanja zahtjeva iz poglavlja II. odnose se na mjere poduzete radi ispunjavanja zahtjeva iz članaka 5. i 6. i članka 13. stavka 1. točaka (c) i (i).

3.  Ako je nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala različito od nadležnog tijela matične države članice, nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala od nadležnog tijela matične države članice traži informacije o tome pripada li kvalificirani fond poduzetničkog kapitala u područje primjene upraviteljeva odobrenja za upravljanje AIF-ovima i jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 14. stavku 2. točki (a).

Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala može od nadležnog tijela matične države članice također zatražiti pojašnjenje i informacije u vezi s dokumentacijom iz stavka 2.

Nadležno tijelo matične države članice dostavlja odgovor u roku od jednog mjeseca od datuma na koji je zaprimilo zahtjev nadležnog tijela kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala.

4.  Od upravitelja iz stavka 1. ne smije se zahtijevati da dostave informacije ili dokumente koje su već dostavili na temelju Direktive 2011/61/EU.

5.  Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, nakon što je ocijenilo dokumentaciju zaprimljenu u skladu sa stavkom 2. i nakon što je zaprimilo sva pojašnjenja i informacije iz stavka 3., registrira fond kao kvalificirani fond poduzetničkog kapitala ako upravitelj tog fonda ispunjava uvjete iz članka 14. stavka 2.

6.  Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala obavješćuje upravitelja iz stavka 1. o tome je li fond registriran kao kvalificirani fond poduzetničkog kapitala najkasnije dva mjeseca nakon što je taj upravitelj dostavio svu dokumentaciju iz stavka 2.

7.  Registracija iz ovog članka vrijedi na cijelom području Unije i na temelju nje dopušteno je trgovanje tim fondovima u cijeloj Uniji pod oznakom „EuVECA”.

8.  Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila informacija koje je potrebno dostaviti nadležnim tijelima u skladu sa stavkom 2.

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

9.  Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda za standardne obrasce, predloške i postupke za dostavljanje informacija nadležnim tijelima u skladu sa stavkom 2.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

10.  ESMA organizira i provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi veće dosljednosti postupka registracije koji provode nadležna tijela na temelju ove Uredbe.

Članak 14.b

Države članice osiguravaju da je svako odbijanje registracije upravitelja iz članka 14. ili fonda iz članka 14.a obrazloženo, da su o njemu obaviješteni upravitelji iz tih članaka te da se na njega može uložiti žalbu pred nacionalnim sudskim, administrativnim ili drugim tijelom. To pravo na žalbu vrijedi i u pogledu registracije ako u roku od dva mjeseca nakon što je upravitelj dostavio sve potrebne informacije nije donesena nikakva odluka o registraciji. Države članice mogu zahtijevati da upravitelj prije ostvarivanja tog prava na žalbu iscrpi sva prethodna administrativna pravna sredstva predviđena nacionalnim pravom.

▼B

Članak 15.

Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala o namjeri trgovanja obavješćuju nadležno tijelo matične države članice u kojoj namjeravaju trgovati:

(a) novim kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala; ili

(b) postojećim kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala u državi članici koja nije navedena na popisu iz članka 14. stavka 1. točke (d).

Članak 16.

▼M1

1.  Nadležno tijelo matične države članice odmah obavješćuje nadležna tijela država članica domaćina i ESMA-u o svakoj registraciji ili uklanjanju upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala iz registra, o svakom dodavanju ili uklanjanju kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala iz registra te o svakom dodavanju ili uklanjanju s popisa država članica u kojima upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala namjerava trgovati tim fondovima.

Za potrebe prvog podstavka, nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala koji je registriran u skladu s člankom 14.a odmah obavješćuje nadležno tijelo matične države članice, nadležna tijela država članica domaćina i ESMA-u o svakom dodavanju ili uklanjanju kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala iz registra ili o svakom dodavanju ili uklanjanju s popisa država članica u kojima upravitelj tog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala namjerava trgovati tim fondom.

2.  Nadležna tijela država članica domaćina ne smiju upraviteljima kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala nametati nikakve zahtjeve ni administrativne postupke u pogledu trgovanja njihovim kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala i ne smiju zahtijevati nikakvo odobrenje tog trgovanja prije nego što se s njime započne. Takvi uvjeti ili administrativni postupci uključuju naknade i ostale pristojbe.

▼B

3.  Kako bi se osigurala jedinstvena primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja oblika obavijesti na temelju ovog članka.

4.  ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt provedbenih tehničkih standarda do 16. veljače 2014.

5.  Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz stavka 3. ovog članka u skladu s postupkom utvrđenim u članku 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M1

Članak 16.a

1.  Za potrebe organiziranja i provođenja stručnih pregleda u skladu s člankom 14. stavkom 9. i člankom 14.a stavkom 10. nadležno tijelo matične države članice ili, ako se razlikuju, nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, osigurava da se konačne informacije na temelju kojih je dodijeljena registracija kako su utvrđene u članku 14. stavcima 1. i 2. te članku 14.a stavku 2. pravovremeno nakon registracije stave na raspolaganje ESMA-i. Takve informacije stavljaju se na raspolaganje putem postupaka iz članka 22.

2.  Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila informacije koje joj je potrebno staviti na raspolaganje u skladu sa stavkom 1.

Komisiji se delegira ovlast za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.  Kako bi osigurala jedinstvenu primjenu ovog članka, ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda za standardne obrasce, predloške i postupke za dostavljanje informacija predviđenih u stavku 1. koje joj je potrebno staviti na raspolaganje.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M1

Članak 17.

1.  ESMA vodi središnju bazu podataka koja je javno dostupna na internetu i koja sadržava popis svih upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji upotrebljavaju oznaku „EuVECA” i svih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala za koje se ta oznaka upotrebljava te zemalja u kojima se trguje tim fondovima.

2.  ESMA na svojoj internetskoj stranici mora imati internetske poveznice na relevantne informacije o trećim zemljama koje ispunjavaju primjenjive zahtjeve iz članka 3. prvog stavka točke (d) podtočke iv.

▼B

Članak 18.

1.  Nadležno tijelo matične države članice nadzire usklađenost za zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

▼M1

1.a  Za upravitelje iz članka 2. stavka 2., nadležno tijelo matične države članice odgovorno je za nadzor adekvatnosti mjera i organizacije upravitelja te njihovo poštovanje, kako bi taj upravitelj mogao ispunjavati sve obveze i poštovati sva pravila o uspostavljanju i funkcioniranju svih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala kojima upravlja.

1.b  Za kvalificirani fond poduzetničkog kapitala kojim upravlja upravitelj iz članka 2. stavka 2. nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala odgovorno je za nadziranje usklađenosti kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala s pravilima utvrđenima u člancima 5. i 6. te članku 13. stavku 1. točkama (c) i (i). Nadležno tijelo kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala također je odgovorno za nadziranje usklađenosti fonda s obvezama utvrđenima u pravilima ili osnivačkim aktima fonda.

▼B

2.  Ako postoje jasni i dokazivi razlozi na temelju kojih nadležno tijelo države članice domaćina smatra da na njegovom području upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala postupa u suprotnosti s ovom Uredbom, o tome bez odlaganja na odgovarajući način mora obavijestiti nadležno tijelo matične države članice. Nadležno tijelo matične države članice mora poduzeti odgovarajuće mjere.

3.  Ako upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala nastavi postupati na način koji je jasno u suprotnosti s ovom Uredbom unatoč mjerama koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice ili jer to nadležno tijelo nije poduzelo mjere u razumnom vremenskom roku, nadležno tijelo države članice domaćina može, nakon obavješćivanja nadležnog tijela matične države članice, poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi zaštitilo ulagatelje, uključujući zabranu upravitelju kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala za svako daljnje trgovanje njegovim kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala na državnom području države članice domaćina.

Članak 19.

Nadležna tijela, u skladu s nacionalnim pravom, imaju sve nadzorne i istražne ovlasti potrebne za izvršavanje svojih zadaća. Ona imaju osobito sljedeće ovlasti:

(a) zatražiti pristup svim dokumentima u bilo kojem obliku i dobiti ili izraditi kopije tih dokumenata;

(b) zahtijevati od upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala da bez odlaganja pruži sve informacije;

(c) zahtijevati informacije od svih osoba povezanih s aktivnostima upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ili aktivnostima kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala;

(d) provoditi najavljeni ili nenajavljeni izravni nadzor;

(e) poduzeti primjerene mjere kako bi osigurala da upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala i dalje poštuje ovu Uredbu;

(f) izdavati nalog kako bi osigurala da upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala poštuje ovu Uredbu i ne ponavlja nijedan oblik ponašanja koji je u suprotnosti s ovom Uredbom.

▼M1

ESMA organizira i provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi veće dosljednosti postupka u vezi s nadzornim i istražnim ovlastima koje izvršavaju nadležna tijela u skladu s ovom Uredbom.

▼B

Članak 20.

1.  Države članice utvrđuju pravila o administrativnim sankcijama i drugim mjerama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Administrativne sankcije i druge mjere moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.  Do ►M1  2. ožujka 2020. ◄ države članice priopćuju Komisiji i ESMA-i pravila iz stavka 1. One bez odlaganja Komisiju obavješćuju o svakoj daljnjoj izmjeni tih pravila.

▼M1

3.  Upravitelji iz članka 2. stavka 1. moraju u svakom trenutku biti usklađeni s ovom Uredbom i odgovaraju za sva kršenja ove Uredbe, među ostalim za sve gubitke ili štetu koja iz njih proizlazi.

Upravitelji iz članka 2. stavka 2. u svakom trenutku moraju biti usklađeni s Direktivom 2011/61/EU. Oni moraju osigurati usklađenost s ovom Uredbom te odgovaraju u skladu s Direktivom 2011/61/EU. Ti upravitelji isto tako odgovaraju za sve gubitke ili štetu nastalu zbog kršenja ove Uredbe.

▼B

Članak 21.

▼M1

1.  Uz poštovanje načela proporcionalnosti, nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere iz stavka 2., kako je primjenjivo, ako upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala:

▼B

(a) ne udovoljava zahtjevima koji se odnose na sastav portfelja fonda, u suprotnosti s člankom 5.;

(b) trguje, u suprotnosti s člankom 6., dionicama i udjelima kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala s neprihvatljivim ulagateljima;

▼M1

(c) upotrebljava oznaku „EuVECA”, a nije registriran u skladu s člankom 14., ili kvalificirani fond poduzetničkog kapitala nije registriran u skladu s člankom 14.a;

▼B

(d) upotrebljava oznaku „EuVECA” za trgovanje fondovima koji nisu osnovani u skladu s člankom 3. točkom (b) podtočkom iii;

▼M1

(e) ishodio je registraciju na temelju neistinite dokumentacije ili na drugi neprimjeren način, u suprotnosti s člankom 14. ili člankom 14.a;

▼B

(f) ne postupa pošteno i pravedno i ne djeluje s pažnjom dobrog stručnjaka u provedbi svojih aktivnosti, u suprotnosti s člankom 7. točkom (a);

(g) ne primjenjuje odgovarajuće politike i postupke za sprečavanje zlouporaba, u suprotnosti s člankom 7. točkom (b);

(h) opetovano ne udovoljava zahtjevima iz članka 12. u vezi s godišnjim izvješćem;

(i) opetovano ne poštuje obvezu obavješćivanja ulagatelja u skladu s člankom 13.

▼M1

2.  U slučajevima iz stavka 1. nadležno tijelo prema potrebi:

(a) poduzima mjere kako bi osiguralo da je dotični upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala usklađen s člancima 5. i 6., člankom 7. točkama (a) i (b) te člancima od 12. do 14.a, kako je primjenjivo;

(b) zabranjuje upravitelju dotičnog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala upotrebu oznake „EuVECA” i uklanja tog upravitelja ili dotični kvalificirani fond poduzetničkog kapitala iz registra.

3.  Nadležno tijelo iz stavka 1. bez odgađanja obavješćuje svako drugo relevantno nadležno tijelo, nadležna tijela svake države članice domaćina u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (d), i ESMA-u, o uklanjanju upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala ili kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala iz registra.

4.  Pravo na trgovanje jednim ili više kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala pod oznakom „EuVECA” u Uniji istječe s trenutnim učinkom od dana odluke nadležnog tijela iz stavka 2. točke (b).

▼M1

5.  Nadležno tijelo matične države članice ili države članice domaćina, kako je primjenjivo, bez odgađanja obavješćuje ESMA-u ako raspolaže jasnim i neospornim razlozima i dokazima na osnovu kojih smatra da je upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala počinio neko od kršenja navedenih u članku 21. stavku 1. točkama od (a) do (i).

Uz poštovanje načela proporcionalnosti, ESMA u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1095/2010 može davati preporuke dotičnim nadležnim tijelima da poduzmu neku od mjera iz stavka 2. ovog članka ili da se od toga suzdrže.

Članak 21.a

Ovlasti dodijeljene nadležnim tijelima u skladu s Direktivom 2011/61/EU, uključujući one koje se odnose na sankcije, izvršavaju se i u odnosu na upravitelje iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe.

▼B

Članak 22.

1.  Nadležna tijela i ESMA međusobno surađuju s ciljem izvršavanja svojih odgovarajućih dužnosti na temelju ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010.

2.  Nadležna tijela i ESMA razmjenjuju sve informacije i dokumentaciju potrebnu za provedbu svojih dužnosti na temelju ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010, posebno s ciljem utvrđivanja i otklanjanja kršenja ove Uredbe.

Članak 23.

1.  Sve osobe koje rade ili su radile za nadležna tijela ili ESMA-u, kao i revizori i stručne osobe koje su dobile nalog od nadležnih tijela ili ESMA-e, podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne. Povjerljive informacije koje saznaju tijekom obavljanja svojih dužnosti te osobe ne smiju otkriti drugim osobama ili tijelima, osim u sažetom ili općenitom obliku tako da se upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificirani fondovi poduzetničkog kapitala ne mogu pojedinačno identificirati, ne dovodeći u pitanje slučajeve iz kaznenog prava i postupke na temelju ove Uredbe.

2.  Nadležna tijela država članica ili ESMA ne smiju biti spriječeni u razmjeni informacija u skladu s ovom Uredbom ili drugim pravom Unije primjenljivim na upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i na kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala.

3.  Ako nadležna tijela ili ESMA prime povjerljive informacije u skladu sa stavkom 2., mogu ih koristiti samo tijekom obavljanja svojih dužnosti i za potrebe administrativnih i sudskih postupaka.

Članak 24.

U slučaju neslaganja između nadležnih tijela država članica oko procjene, postupaka ili propusta jednog od nadležnim tijela u područjima u kojima se na temelju ove Uredbe zahtijeva suradnja ili koordinacija između nadležnih tijela iz više od jedne države članice, nadležna tijela mogu to pitanje uputiti ESMA-i, koja može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene na temelju članka 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010, u onoj mjeri u kojoj se neslaganje ne odnosi na. ili. članak 3. točku (b) podtočku iii. ili članak 3. točku (d) podtočku iv. ove Uredbe.POGLAVLJE IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuju se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od 15. svibnja 2013. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od četiri godine. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj u odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stavka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 26.

1.  Komisija preispituje ovu Uredbu u skladu sa stavkom 2. Preispitivanje uključuje opće istraživanje funkcioniranja pravila iz ove Uredbe i iskustva stečenog u vezi s njihovom primjenom, uključujući:

(a) mjeru do koje su upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala u različitim državama članicama upotrebljavali oznaku „EuVECA”, u zemlji ili prekogranično;

(b) zemljopisnu i sektorsku podjelu ulaganja koja su poduzeli kvalificirani fondovi poduzetničkog kapitala;

(c) primjerenost zahtjeva u pogledu dostave informacija na temelju članka 13., posebno jesu li ti zahtjevi dovoljni kako bi ulagateljima omogućili donošenje informirane odluke o ulaganju;

(d) primjenu različitih kvalificiranih ulaganja od strane upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, a posebno postoji li potreba za prilagodbom kvalificiranih ulaganja u ovoj Uredbi;

(e) mogućnost proširenja trgovanja kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala na male ulagatelje;

(f) učinkovitost, razmjernost i primjenu administrativnih sankcija i drugih administrativnih mjera koje osiguravaju države članice u skladu s ovom Uredbom;

(g) učinak ove Uredbe na tržište poduzetničkog kapitala;

(h) mogućnost da se fondovima poduzetničkog kapitala osnovanim u trećoj zemlji dopusti uporaba oznake „EuVECA”, uzimajući pritom u obzir iskustvo primjene Preporuke Komisije u vezi s mjerama za poticanje trećih zemalja na primjenu minimalnih standarda dobrog upravljanja u vezi s poreznim pitanjima;

(i) primjerenost upotpunjivanja ove Uredbe režimom o depozitaru;

(j) ocjenu svih prepreka koje su možda spriječile ulaganja u fondove koji upotrebljavaju oznaku „EuVECA”, uključujući učinak drugog bonitetnog prava Unije na institucionalne ulagatelje.

2.  Preispitivanje iz stavka 1. provodi se:

(a) do ►M1  2. ožujka 2022. ◄ u pogledu točaka od (a) do (g) te, (i) i (j); i

(b) do 22. srpnja 2015. u pogledu točke (h).

3.  Nakon preispitivanja iz stavka 1. i nakon savjetovanja s ESMA-om Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uz koje, prema potrebi, prilaže zakonodavni prijedlog.

▼M1

4.  Uz preispitivanje u skladu s člankom 69. Direktive 2011/61/EU, posebno u pogledu upravitelja registriranih u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b) te direktive, Komisija istovremeno analizira sljedeće:

(a) upravljanje kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala i prikladnost uvođenja promjena pravnog okvira, uključujući opciju putovnice za upravljanje; i

(b) primjerenost definicije trgovanja za kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala te učinak koji ta definicija i njezina različita nacionalna tumačenja imaju na poslovanje i održivost kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i na prekogranično plasiranje tih fondova.

Nakon tog preispitivanja Komisija dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, prema potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom.

▼B

Članak 27.

1.  Do 22. srpnja 2017. Komisija započinje s preispitivanjem uzajamnog djelovanja između ove Uredbe i drugih pravila o subjektima za zajednička ulaganja i njihovim upraviteljima, posebno onih utvrđenih Direktivom 2011/61/EU. To se preispitivanje odnosi na područje primjene ove Uredbe. Njime se prikupljaju podaci na temelju kojih se procjenjuje je li to područje primjene potrebno proširiti kako bi se upraviteljima fondova poduzetničkog kapitala čija ukupna imovina pod upravljanjem premašuje prag predviđen člankom 2. stavkom 1. omogućilo da postanu upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala u skladu s ovom Uredbom.

2.  Nakon preispitivanja iz stavka 1. i nakon savjetovanja s ESMA-om Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uz koje, prema potrebi, prilaže zakonodavni prijedlog.

Članak 28.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 22. srpnja 2013., osim članka 9. stavka 5. koji se primjenjuje od 15. svibnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( 1 ) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

( 2 ) SL L 177, 30.6.2006., str. 1.

( 3 ) SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

( 4 ) Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).

( 5 ) SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

( 6 ) SL L 345, 31.12.2003., str. 64.

Top