EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0148-20171101

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 148/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/148/2017-11-01

02013R0148 — HR — 01.11.2017 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 148/2013

od 19. prosinca 2012.

o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima

(Tekst značajan za EGP)

( L 052 23.2.2013, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/104 оd 19. listopada 2016.

  L 17

1

21.1.2017
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 148/2013

od 19. prosinca 2012.

o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Detalji koje je potrebno navesti u izvješćima u skladu s člankom 9. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 648/2012

1.  Izvješća trgovinskim repozitorijima uključuju:

(a) detalje navedene u tablici 1. Priloga koja obuhvaća informacije koje se odnose na druge ugovorne stranke u ugovoru;

(b) informacije navedene u tablici 2. Priloga koja obuhvaća detalje koji se odnose na ugovor o izvedenici sklopljen između dvije druge ugovorne stranke.

▼M1

2.  Podaci i informacije iz stavka 1. dostavljaju se u jedinstvenom izvješću.

Odstupajući od prvog podstavka, podaci i informacije iz stavka 1. dostavljaju se u zasebnim izvješćima ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ugovor o izvedenicama kombinacija je nekoliko ugovora o izvedenicama,

(b) u polja u tablicama iz Priloga nije moguće pravilno unijeti podatke i informacije o ugovoru o izvedenicama iz točke (a).

Druge ugovorne strane koje su stranke ugovora o izvedenicama koji je kombinacija nekoliko ugovora o izvedenicama dogovaraju, prije roka za dostavu podataka, broj zasebnih izvješća koja treba dostaviti trgovinskom repozitoriju u vezi s tim ugovorom o izvedenicama.

Izvještajna druga ugovorna strana povezuje zasebna izvješća sa skupinom izvješća o transakcijama oznakom koja je jedinstvena na razini druge ugovorne strane, u skladu s uputom za polje 14. u tablici 2. Priloga.

▼B

3.  Ako se jedno izvješće dostavlja u ime obje druge ugovorne stranke, ono sadržava informacije navedene u tablici 1. Priloga za obje druge ugovorne stranke. Informacije navedene u tablici 2. Priloga dostavljaju se samo jednom.

4.  Ako se jedno izvješće dostavlja u ime obje druge ugovorne stranke to se u njemu navodi kako je navedeno u polju 9 tablice 1. Priloga.

5.  Ako jedna druga ugovorna stranka dostavlja detalje o ugovoru trgovinskom repozitoriju u ime druge ugovorne stranke ili treća osoba dostavlja izvješće o ugovoru trgovinskom repozitoriju u ime jedne ili obje druge ugovorne stranke, detalji koji se dostavljaju uključuju sve detalje koji bi bili dostavljeni da je svaka druga ugovorna stranka trgovinskom repozitoriju izvješće o ugovoru dostavila zasebno.

6.  Ako ugovor o izvedenici uključuje značajke tipične za više od jedne odnosne imovine kako je navedena u tablici 2. Priloga, u izvješću se navodi razred imovine za koji su se druge ugovorne stranke prije slanja izvješća trgovinskom repozitoriju sporazumjele da je razred kojem ugovor najbolje odgovara.

▼M1

Članak 2.

Poravnane transakcije

1.  Ako središnja druga ugovorna strana naknadno obavi poravnanje ugovora o izvedenicama o kojem su podaci već dostavljeni u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, raskid tog ugovora navodi se u polju 93. u tablici 2. Priloga uz naznaku vrste izmjene „Prijevremeni raskid” i navode se podaci o novim ugovorima koji proizlaze iz tog poravnanja.

2.  Ako su sklapanje ugovora na mjestu trgovanja i poravnanje obavljeni isti dan, dostavljaju se samo podaci o ugovorima koji proizlaze iz poravnanja.

Članak 3.

Izvješćivanje o izloženostima

1.  Podaci o kolateralu koji se unose u tablicu 1. Priloga obuhvaćaju podatke o svim danim i primljenim kolateralima u skladu s uputama za polja 21. do 35. u tablici 1. Priloga.

2.  Ako druga ugovorna strana ne nudi kolateral na razini transakcije, druge ugovorne strane trgovinskom repozitoriju dostavljaju podatke o danim i primljenim kolateralima na razini portfelja u skladu s uputom za polja 21. do 35. u tablici 1. Priloga.

3.  Ako se podaci o kolateralu povezanom s ugovorom dostavljaju na razini portfelja, izvještajna druga ugovorna strana trgovinskom repozitoriju dostavlja identifikacijsku oznaku portfelja povezanog s ugovorom o kojem se dostavljaju podaci u skladu s uputom za polje 23. u tablici 1. Priloga.

4.  Nefinancijske druge ugovorne strane osim onih iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 nisu dužne dostaviti podatke o kolateralu, vrednovanjima ugovora zasnovanim na tržišnoj vrijednosti ili vrednovanjima ugovora zasnovanim na modelu za ugovore iz tablice 1. Priloga ovoj Uredbi.

5.  U slučaju ugovora za koje je središnja druga ugovorna strana obavila poravnanje, druga ugovorna strana u skladu s uputom za polja 17. do 20. u tablici 1. Priloga dostavlja podatke o vrednovanju ugovora koje joj je dostavila središnja druga ugovorna strana.

6.  U slučaju ugovora za koje središnja druga ugovorna strana nije obavila poravnanje, druga ugovorna strana u skladu s uputom za polja 17. do 20. u tablici 1. Priloga dostavlja podatke o vrednovanju ugovora obavljeno u skladu s metodologijom definiranom u Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 13 – Mjerenje fer vrijednosti, kako ga je Unija donijela i kako je naveden u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 1126/2008 ( 1 ).

▼M1

Članak 3.a

Zamišljeni iznos

1.  Zamišljeni iznos ugovora o izvedenicama iz polja 20. u tablici 2. Priloga navodi se kako slijedi:

(a) u slučaju ugovora o razmjeni, budućnosnica i terminskih ugovora kojima se trguje u novčanim jedinicama navodi se referentni iznos na temelju kojeg se utvrđuju ugovorna plaćanja na tržištima izvedenica;

(b) u slučaju opcija, taj se iznos izračunava primjenom izvršne cijene;

(c) u slučaju financijskih ugovora za razlike i ugovora o izvedenicama koji se odnose na robu koja se iskazuje u jedinici kao što je barel ili tona, navodi se iznos dobiven za količinu po relevantnoj cijeni utvrđenoj ugovorom;

(d) u slučaju ugovora o izvedenicama u kojima je zamišljeni iznos izračunan primjenom cijene odnosne imovine, a ta je cijena dostupna samo u trenutku namire, navodi se zadnja dnevna cijena odnosne imovine na datum sklapanja ugovora.

2.  U početnom izvješću o ugovoru o izvedenicama čiji se zamišljeni iznos mijenja tijekom vremena navodi se zamišljeni iznos koji se primjenjuje na datum sklapanja ugovora o izvedenicama.

▼M1

Članak 4.

Dnevnik izvješćivanja

Izmjene podataka zabilježenih u trgovinskim repozitorijima čuvaju se u dnevniku u kojem se utvrđuje identitet osobe ili osoba koje su zatražile izmjenu, uključujući sam trgovinski repozitorij ako je to primjenljivo, razlog ili razloge za tu izmjenu, oznaku datuma i vremena i jasan opis promjena, uključujući stari i novi sadržaj predmetnih podataka kako je navedeno u polju 93. u tablici 2. Priloga.

▼B

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M1
PRILOG

Podaci koji se dostavljaju trgovinskim repozitorijimaTablica 1.

Podaci o drugoj ugovornoj strani

 

Polje

Podaci koji se dostavljaju

 

Stranke ugovora

 

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum i vrijeme izvješćivanja trgovinskog repozitorija.

2

Identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane

Jedinstvena identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane.

3

Vrsta identifikacijske oznake druge druge ugovorne strane

Vrsta oznake koja se upotrebljava za identifikaciju druge druge ugovorne strane.

4

Identifikacijska oznaka druge druge ugovorne strane

Jedinstvena identifikacijska oznaka druge druge ugovorne strane.

Ovo se polje popunjava iz perspektive izvještajne druge ugovorne strane. U slučaju fizičke osobe, dosljedno se upotrebljava oznaka klijenta.

5

Država druge druge ugovorne strane

Oznaka zemlje u kojoj se nalazi registrirano sjedište druge druge ugovorne strane ili zemlja boravišta ako je druga druga ugovorna strana fizička osoba.

6

Korporativni sektor izvještajne druge ugovorne strane

Vrsta poslovne djelatnosti izvještajne druge ugovorne strane.

Ako je izvještajna druga ugovorna strana financijska druga ugovorna strana, ovo polje sadržava sve potrebne oznake uvrštene u taksonomiju za financijske druge ugovorne strane koje se odnose na tu drugu ugovornu stranu.

Ako je izvještajna druga ugovorna strana nefinancijska druga ugovorna strana, ovo polje sadržava sve potrebne oznake uvrštene u taksonomiju za nefinancijske druge ugovorne strane koje se odnose na tu drugu ugovornu stranu.

Ako je prijavljeno nekoliko djelatnosti, oznake se navode redoslijedom relativne važnosti odgovarajućih djelatnosti.

7

Vrsta izvještajne druge ugovorne strane

Navodi se je li izvještajna druga ugovorna strana središnja druga ugovorna strana, financijska ili nefinancijska druga ugovorna strana ili neka druga vrsta druge ugovorne strane u skladu s člankom 1. stavkom 5. ili člankom 2. točkama 1., 8. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

8

Identifikacijska oznaka brokera

Ako broker djeluje kao posrednik za izvještajnu drugu ugovornu stranu a da ne postaje druga ugovorna strana, izvještajna druga ugovorna strana navodi jedinstvenu identifikacijsku oznaku tog brokera.

9

Identifikacijska oznaka subjekta koji dostavlja podatke

Ako je izvještajna druga ugovorna strana delegirala dostavu izvješća trećoj osobi ili drugoj drugoj ugovornoj strani, u ovom se polju navodi jedinstvena identifikacijska oznaka tog subjekta.

U protivnom ovo se polje ne popunjava.

10

Identifikacijska oznaka člana sustava poravnanja

U slučaju poravnanja ugovora o izvedenicama a da izvještajna druga ugovorna strana nije i sama član sustava poravnanja, u ovom se polju navodi jedinstvena identifikacijska oznaka člana sustava poravnanja koji je posredovao u poravnanju ugovora o izvedenicama.

11

Vrsta identifikacijske oznake korisnika

Vrsta oznake koja se upotrebljava za identificiranje korisnika.

12

Identifikacijska oznaka korisnika

Osoba na koju se odnose prava i obveze koje proizlaze iz ugovora.

Ako se transakcija provodi uz posredovanje subjekta kao što je skrbnik ili fond, koji zastupa nekoliko korisnika, treba navesti da je taj subjekt korisnik.

Ako korisnik prava i obveza iz ugovora nije stranka tog ugovora, izvještajna druga ugovorna strana navodi jedinstvenu identifikacijsku oznaku tog korisnika ili u slučaju fizičke osobe dosljedno upotrijebljenu oznaku klijenta koju je dodijelio pravni subjekt putem kojeg fizička osoba posluje.

13

Svojstvo u kojem se obavlja trgovanje

Navodi se je li izvještajna druga ugovorna strana sklopila ugovor kao naručitelj za vlastiti račun (u svoje ime ili u ime klijenta) ili kao zastupnik za račun i u ime klijenta.

14

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

Navodi se je li izvještajna druga ugovorna strana kupac ili prodavatelj.

15

Izravno povezano s poslovnom djelatnošću ili financiranjem

Informacije o tome može li se za ugovor objektivno procijeniti da je izravno povezan s poslovnom djelatnošću ili financiranjem poslovanja izvještajne druge ugovorne strane, kako je navedeno u članku 10. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Ovo se polje ne popunjava ako je izvještajna druga ugovorna strana financijska druga ugovorna strana iz članka 2. točke 8. Uredbe (EU) br. 648/2012.

16

Prag poravnanja

Informacije o tome premašuje li izvještajna druga ugovorna strana prag poravnanja iz članka 10. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Ovo se polje ne popunjava ako je izvještajna druga ugovorna strana financijska druga ugovorna strana iz članka 2. točke 8. Uredbe (EU) br. 648/2012.

17

Vrijednost ugovora

Vrednovanje ugovora u skladu s tržišnom vrijednosti ili, prema potrebi, vrednovanje na temelju modela u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012. Vrednovanje koje je obavila središnja druga ugovorna strana koje se upotrebljava za poravnanu transakciju.

18

Valuta vrijednosti

Valuta koja se upotrebljava za vrednovanje ugovora.

19

Vremenski žig vrednovanja

Datum i vrijeme zadnjeg vrednovanja. U slučaju vrednovanja u skladu s tržišnom vrijednosti navode se datum i vrijeme objave referentnih cijena.

20

Vrsta vrednovanja

Navodi se je li vrednovanje provedeno u skladu s tržišnom vrijednosti ili na temelju modela ili je vrednovanje obavila središnja druga ugovorna strana.

21

Kolateralizacija

Navodi se postoji li ugovor o kolateralu između drugih ugovornih strana.

22

Portfelj kolaterala

Navodi se je li kolateralizacija izvršena na razini portfelja.

Portfelj znači da je kolateral izračunan na temelju neto pozicija koje proizlaze iz skupa ugovora, a ne na temelju transakcije.

23

Oznaka portfelja kolaterala

Ako se o kolateralu izvješćuje na razini portfelja, navodi se jedinstvena identifikacijska oznaka portfelja koju je utvrdila izvještajna druga ugovorna strana.

24

Dani inicijalni iznos nadoknade

Vrijednost inicijalnog iznosa nadoknade koji je izvještajna druga ugovorna strana dala drugoj ugovornoj strani.

Ako je inicijalni iznos nadoknade dat na temelju portfelja, u ovom polju treba navesti ukupnu vrijednost danog inicijalnog iznosa nadoknade za portfelj.

25

Valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade

Navodi se valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade.

26

Dani varijacijski iznos nadoknade

Vrijednost danog varijacijskog iznosa nadoknade koju je izvještajna druga ugovorna strana dala drugoj ugovornoj strani, uključujući i iznos u gotovini.

Ako je varijacijski iznos nadoknade dat na temelju portfelja, u ovom polju treba navesti ukupnu vrijednost danog varijacijskog iznosa nadoknade za portfelj.

27

Valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade

Navodi se valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade.

28

Primljeni inicijalni iznos nadoknade

Vrijednost inicijalnog iznosa nadoknade koju je izvještajna druga ugovorna strana primila od druge ugovorne strane.

Ako je inicijalni iznos nadoknade primljen na temelju portfelja, u ovom polju treba navesti ukupnu vrijednost primljenog inicijalnog iznosa nadoknade za portfelj.

29

Valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade

Navodi se valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade.

30

Primljeni varijacijski iznos nadoknade

Vrijednost varijacijskog iznosa nadoknade koji je izvještajna druga ugovorna strana primila od druge ugovorne strane, uključujući iznos u gotovini.

Ako je varijacijski iznos nadoknade primljen na temelju portfelja, u ovom polju treba navesti ukupnu vrijednost primljenog varijacijskog iznosa nadoknade za portfelj.

31

Valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade

Navodi se valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade.

32

Dani višak kolaterala

Vrijednost danog kolaterala koji premašuje traženi kolateral.

33

Valuta danog viška kolaterala

Navodi se valuta danog viška kolaterala.

34

Primljeni višak kolaterala

Vrijednost primljenog kolaterala koji premašuje traženi kolateral. Kolateral

35

Valuta primljenog viška kolaterala

Navodi se valuta primljenog viška kolaterala.

(1)   Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).Tablica 2.

Zajednički podaci

 

Polje

Podaci koji se dostavljaju

Primjenjive vrste ugovora o izvedenicama

 

Odjeljak 2.a – Vrsta ugovora

 

Svi ugovori

1

Vrsta ugovora

Svaki ugovor o kojem se dostavljaju podaci razvrstava se po vrsti ugovora.

 

2

Razred imovine

Svaki ugovor o kojem se izvješćuje razvrstava se po razredu imovine na kojoj se ugovor temelji.

 

 

Odjeljak 2.b – Podaci o ugovoru

 

Svi ugovori

3

Vrsta klasifikacije proizvoda

Vrsta klasifikacije relevantnog proizvoda.

 

4

Klasifikacija proizvoda

Za proizvode označene međunarodnim identifikacijskim brojem vrijednosnog papira (ISIN) ili alternativnom identifikacijskom oznakom (AII), navodi se klasifikacijska oznaka financijskih instrumenata (CFI).

Za proizvode za koje nije dostupna oznaka ISIN ili AII, navodi se prihvaćena jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda (UPI). Dok se ne odobri oznaka UPI, ti se proizvodi klasificiraju s pomoću oznake CFI.

 

5

Vrsta identifikacije proizvoda

Vrsta identifikacije relevantnog proizvoda.

 

6

Identifikacija proizvoda

Proizvod se identificira oznakom ISIN ili AII. Oznaka AII upotrebljava se ako se proizvodom trguje na mjestu trgovanja koje je klasificirano kao AII u registru objavljenom na internetskim stranicama ESMA-e i uspostavljeno na temelju informacija koje su nadležna tijela objavila u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 (1).

Oznaka AII upotrebljava se samo do datuma primjene delegiranog akta Komisije donesenog u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

 

7

Vrsta identifikacije odnosnog instrumenta

Vrsta identifikacijske oznake relevantnog odnosnog instrumenta.

 

8

Identifikacija odnosnog instrumenta

Izravni odnosni instrument identificira se jedinstvenom identifikacijskom oznakom za taj odnosni instrument na temelju vrste instrumenta.

Oznaka AII upotrebljava se samo do datuma primjene delegiranog akta Komisije donesenog u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014.

Za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza trebalo bi navesti oznaku ISIN referentne obveze.

U slučaju košarica koje među ostalim sadržavaju financijske instrumente kojima se trguje na mjestu trgovanja, navode se samo financijski instrumenti kojima se trgovalo na mjestu trgovanja.

 

9

Valuta zamišljenog iznosa 1

Valuta zamišljenog iznosa.

U slučaju ugovora o kamatnim ili valutnim izvedenicama, to je valuta zamišljenog iznosa platne strane 1.

 

10

Valuta zamišljenog iznosa 2

Druga valuta zamišljenog iznosa.

U slučaju ugovora o kamatnim ili valutnim izvedenicama, to je valuta zamišljenog iznosa platne strane 2.

 

11

Valuta namire

Valuta u kojoj se izvršava namira.

 

 

Odjeljak 2.c – Podaci o transakciji

 

Svi ugovori

12

Identifikacijska oznaka trgovinske transakcije

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije dogovorena s drugom drugom ugovornom stranom, sve dok opća identifikacijska oznaka transakcije ne bude dostupna.

 

13

Broj za praćenje izvješća

Jedinstvena brojčana oznaka skupine izvješća koja se odnose na isto izvršenje ugovora o izvedenicama.

 

14

Identifikacijska oznaka komponente složene transakcije

Identifikacijska interna oznaka izvještajnog društva kojom se identificiraju i povezuju sva izvješća koja se odnose na isti ugovor o izvedenicama koji je kombinacija nekoliko ugovora o izvedenicama. Ta oznaka na razini druge ugovorne strane mora biti jedinstvena za skupinu izvješća o transakcijama koji proizlaze iz ugovora o izvedenicama.

Polje se popunjava samo ako društvo izvršava ugovor o izvedenicama koji se sastoji od dva ili više ugovora o izvedenicama i ako o tom ugovoru nije moguće dostaviti podatke u jedinstvenom izvješću.

 

15

Mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja ugovora o izvedenicama identificira se jedinstvenom oznakom tog mjesta.

Ako je ugovor sklopljen na temelju OTC trgovanja i ako je predmetni instrument uvršten za trgovanje ili se njime trgovalo na mjestu trgovanja, upotrebljava se oznaka MIC „XOFF”.

Ako je ugovor sklopljen na temelju OTC trgovanja i ako predmetni instrument nije uvršten za trgovanje ili se njime nije trgovalo na mjestu trgovanja, upotrebljava se oznaka MIC „XXXX”.

 

16

Kompresija

Navodi se je li ugovor rezultat usluge kompresije kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 47. Uredbe (EU) br. 600/2014.

 

17

Cijena/stopa

Cijena po izvedenici, po mogućnosti isključujući provizije i obračunane kamate.

 

18

Označivanje cijene

Način na koji je cijena izražena.

 

19

Valuta cijene

Valuta u kojoj je cijena/stopa izražena.

 

20

Zamišljeni iznos

Referentni iznos na temelju kojeg su utvrđena ugovorna plaćanja. U slučaju djelomičnog raskida ugovora ili amortizacije te u slučaju ugovora u kojima se zamišljeni iznos zbog značajki ugovora s vremenom mijenja, navodi se preostali zamišljeni iznos nakon promjene.

 

21

Multiplikator cijene

Broj jedinica financijskog instrumenta sadržanih u jedinici trgovanja; primjerice broj izvedenica u jednom ugovoru.

 

22

Količina

Broj ugovora obuhvaćenih izvješćem.

U slučaju oklada na raspone količina je jednaka monetarnoj vrijednosti uloga po promjeni boda u odnosnom financijskom instrumentu.

 

23

Plaćanje unaprijed

Iznos koji je izvještajna druga ugovorna strana unaprijed isplatila ili primila.

 

24

Vrsta namire

Navodi se je li ugovor namiren fizički ili u gotovini.

 

25

Vremenski žig izvršenja

Datum i vrijeme izvršenja ugovora.

 

26

Datum stupanja na snagu

Datum stupanja na snagu obveza iz ugovora.

 

27

Datum dospijeća

Izvorni datum isteka ugovora o kojem se izvješćuje.

U ovom se polju ne navodi prijevremeni raskid ugovora.

 

28

Datum raskida ugovora

Datum raskida ugovora u slučaju prijevremenog raskida ugovora o kojem se izvješćuje.

 

29

Datum namire

Datum namire odnosnog instrumenta.

Ako postoji više datuma, mogu se upotrijebiti dodatna polja.

 

30

Vrsta standardiziranog ugovora

Navodi se standardizirani ugovor, ako postoji (npr. standardizirani ugovor ISDA, standardizirani ugovor o kupnji i prodaji energije, međunarodni standardizirani ugovor ForEx, europski standardizirani ugovor ili bilo koji lokalni standardizirani ugovor).

 

31

Verzija standardiziranog ugovora

Navodi se godina verzije standardiziranog ugovora koja je upotrijebljena za transakciju o kojoj se izvješćuje, ako je primjenjivo (npr. 1992., 2002. itd.).

 

 

Odjeljak 2.d – Smanjenje rizika/izvješćivanje

 

Svi ugovori

32

Vremenski žig potvrđivanja

Datum i vrijeme potvrđivanja iz članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 (3).

 

33

Način potvrđivanja

Navodi se je li ugovor potvrđen elektroničkim ili neelektroničkim putem ili je nepotvrđen.

 

 

Odjeljak 2.e – Poravnanje

 

Svi ugovori

34

Obveza poravnanja

Navodi se pripada li ugovor o kojem se izvješćuje vrsti OTC izvedenica na koju se primijenila obveza poravnanja te podliježu li obje druge ugovorne strane ugovora obvezi poravnanja od trenutka izvršenja ugovora u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012.

 

35

Poravnano

Navodi se je li poravnanje obavljeno.

 

36

Vremenski žig poravnanja

Vrijeme i datum obavljenog poravnanja.

 

37

Središnja druga ugovorna strana

Ako je ugovor poravnan, navodi se jedinstvena oznaka središnje druge ugovorne strane koja je obavila poravnanje ugovora.

 

38

Unutargrupna transakcija

Navodi se je li ugovor sklopljen kao unutargrupna transakcija, definirana u članku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012.

 

 

Odjeljak 2.f – Kamatne stope

 

Kamatne izvedenice

39

Fiksna kamatna stopa platne strane 1

Navodi se fiksna kamatna stopa koju je ugovorila platna strana 1, ako je primjenjivo.

 

40

Fiksna kamatna stopa platne strane 2

Navodi se fiksna kamatna stopa koju je ugovorila platna strana 2, ako je primjenjivo.

 

41

Izračun dana pri fiksnoj kamatnoj stopi platne strane 1

Stvarni broj dana pri fiksnoj kamatnoj stopi platne strane 1 u relevantnom obračunskom razdoblju, ako je primjenjivo.

 

42

Izračun dana pri fiksnoj kamatnoj stopi platne strane 2

Stvarni broj dana pri fiksnoj kamatnoj stopi platne strane 2 u relevantnom obračunskom razdoblju, ako je primjenjivo.

 

43

Učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 1 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 1, ako je primjenjivo.

 

44

Učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 1 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 1, ako je primjenjivo.

 

45

Učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 2 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 2, ako je primjenjivo.

 

46

Učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 2 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 2, ako je primjenjivo.

 

47

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 1 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 1, ako je primjenjivo.

 

48

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 1 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 1, ako je primjenjivo.

 

49

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 2 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 2, ako je primjenjivo.

 

50

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 2 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 2, ako je primjenjivo.

 

51

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1, ako je primjenjivo.

 

52

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1, ako je primjenjivo.

 

53

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2, ako je primjenjivo.

 

54

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2, ako je primjenjivo.

 

55

Promjenjiva kamatna stopa platne strane 1

Navode se primijenjene kamatne stope koje su utvrđene u unaprijed određenim intervalima na temelju tržišne referentne kamatne stope, ako je primjenjivo.

 

56

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1.

 

57

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1.

 

58

Promjenjiva kamatna stopa platne strane 2

Navode se primijenjene kamatne stope koje su utvrđene u unaprijed određenim intervalima na temelju tržišne referentne kamatne stope, ako je primjenjivo.

 

59

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2.

 

60

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2.

 

 

Odjeljak 2.g – Trgovanje devizama

 

Valutne izvedenice

61

Valuta namire 2

Unakrsna valuta, ako se razlikuje od valute namire.

 

62

Tečaj 1

Tečaj koji je vrijedio na datum i u vrijeme sklapanja ugovora. Izražava se kao cijena osnovne valute u odnosu na ponuđenu valutu.

 

63

Terminski tečaj

Terminski tečaj koji su druge ugovorne strane ugovorile. Izražava se kao cijena osnovne valute u odnosu na ponuđenu valutu.

 

64

Osnova za preračunavanje tečaja

Navesti osnovnu valutu za preračunavanje tečaja.

 

 

Odjeljak 2.h – Roba i emisijske jedinice

 

Robne izvedenice i izvedenice emisijskih jedinica

 

Općenito

 

 

65

Osnovna roba

Navodi se vrsta odnosne robe ugovora.

 

66

Podaci o robi

Podaci o određenoj robi koji su detaljniji od podataka u polju 65.

 

 

Energetika

Polja 67-77 odnose se samo na ugovore o izvedenicama koji se odnose na isporuke prirodnog plina i električne energije u Uniji.

 

67

Točka ili područje isporuke

Točka ili točke isporuke na tržišnom području ili područjima.

 

68

Točka interkonekcije

Navodi se granica ili granice, odnosno granična točka ili točke iz ugovora o prijevozu.

 

69

Vrsta opterećenja

Navodi se vrsta opterećenja.

 

 

Odjeljak s poljima 70-77 može se ponavljati

 

 

70

Intervali opterećenja

Vremenski interval za svaki blok ili oblik.

 

71

Datum i vrijeme početka isporuke

Datum i vrijeme početka isporuke.

 

72

Datum i vrijeme završetka isporuke

Datum i vrijeme završetka isporuke.

 

73

Trajanje

Trajanje razdoblja isporuke.

 

74

Dani u tjednu

Isporuka po danima u tjednu.

 

75

Kapacitet isporuke

Kapacitet isporuke za svaki interval isporuke naveden u polju 70.

 

76

Jedinica količine

Količina po danu ili satu izražena u MWh ili kWh/d koja odgovara odnosnoj robi.

 

77

Cijena po količini po vremenskom intervalu isporuke

Ako je primjenjivo, cijena po količini po vremenskom intervalu isporuke.

 

 

Odjeljak 2.i – Opcije

 

Ugovori koji sadržavaju opciju

78

Vrsta opcije

Navodi se je li ugovor o izvedenicama opcija kupnje (pravo kupnje određene odnosne imovine) ili opcija prodaje (pravo prodaje određene odnosne imovine) ili se ne može utvrditi je li to opcija kupnje ili opcija prodaje u trenutku izvršenja ugovora o izvedenicama.

— U slučaju opcija razmjene navodi se:

— „opcija prodaje”, u slučaju opcije razmjene primatelja, u kojoj kupac ima pravo sklopiti ugovor o razmjeni kao primatelj po fiksnoj stopi,

— „opcija kupnje” u slučaju opcije razmjene platitelja, u kojoj kupac ima pravo sklopiti ugovor o razmjeni kao platitelj po fiksnoj stopi.

— U slučaju gornjih i donjih pragova navodi se:

— „opcija prodaje”, u slučaju donjeg praga,

— „opcija kupnje”, u slučaju gornjeg praga.

 

79

Način izvršenja opcije

Navodi se može li se opcija izvršiti samo na određeni datum (europski i azijski način), na niz unaprijed određenih datuma (bermudski način) ili u bilo kojem trenutku razdoblja valjanosti ugovora (američki način).

 

80

Izvršna cijena (najviša/najniža stopa)

Izvršna cijena opcije.

 

81

Označivanje izvršne cijene

Način na koji je izvršna cijena izražena.

 

82

Datum dospijeća odnosnog instrumenta

U slučaju opcija razmjene, datum dospijeća odnosnog ugovora o razmjeni.

 

 

Odjeljak 2.j – Kreditne izvedenice

 

 

83

Nadređenost

Podatak o nadređenosti u slučaju ugovora vezanog uz indeks ili jedan subjekt.

 

84

Referentni subjekt

Navesti identitet odnosnog referentnog subjekta.

 

85

Učestalost plaćanja

Učestalost plaćanja kamatne stope ili kupona.

 

86

Osnovica za obračun

Osnovica za obračun kamatne stope.

 

87

Serija

Broj serije sastava indeksa ako je primjenjivo.

 

88

Verzija

Nova verzija serije izdaje se u slučaju neuspjeha jedne sastavnice kad se indeks mora ponovno ponderirati kako bi se u obzir uzeo novi broj ukupnog broja sastavnica indeksa.

 

89

Faktor indeksa

Faktor koji se primjenjuje na zamišljeni iznos (polje 20) radi njegove prilagodbe svim ranijim kreditnim događajima u toj seriji indeksa.

Brojka može biti između 0 i 100.

 

90

Tranša

Navesti je li ugovor o izvedenicama tranširan.

 

91

Točka spajanja

Točka u kojoj se gubici u skupu pridružuju određenoj tranši.

 

92

Točka odvajanja

Točka nakon koje gubici ne utječu na određenu tranšu.

 

 

Odjeljak 2.k – Izmjene ugovora

 

 

93

Vrsta izmjene

Ako izvješće sadržava:

— ugovor o izvedenicama o kojemu se izvješćuje po prvi put, označuje se kao,„novo”;

— izmjene uvjeta ili podataka ugovora o izvedenicama o kojemu se prethodno izvijestilo, ali bez ispravka izvješća, označuje se kao „izmjena”. Navedeno uključuje ažuriranje prethodnog izvješća u kojem je prikazana pozicija kako bi se obuhvatile nove transakcije uključene u tu poziciju;

— poništenje pogrešno dostavljenog cijelog izvješća ako ugovor nikada nije stupio na snagu ili se na njega nisu primjenjivali izvještajni zahtjevi iz Uredbe (EU) br. 648/2012 nego je pogreškom dostavljen trgovinskom repozitoriju, označuje se kao „pogreška”;

— prijevremeni raskid postojećeg ugovora, označuje se kao „prijevremeni raskid”,

— ako prethodno dostavljeno izvješće sadržava pogrešna polja za unos podataka tada se izvješće kojim se ispravljaju pogrešna polja za unos podataka iz prethodnog izvješća označuje kao „ispravak”,

— sažimanje ugovora o kojem se izvješćuje, označuje se kao „sažimanje”,

— ažuriranu vrijednost ugovora ili kolateral, označuje se kao „ažuriranje vrijednosti”,

— ugovor o izvedenicama o kojem se izvješćuje kao o novoj transakciji i koji je istog dana uključen i u zasebno izvješće o pozicijama, označuje se kao „komponenta pozicije”. Ta je vrijednost jednaka vrijednosti nove transakcije o kojoj se izvješćuje, nakon koje slijedi ažuriranje tog izvješća u kojem se navodi da je obavljeno sažimanje.

 

94

Razina

Navodi se je li izvješće sastavljeno na razini transakcije ili na razini pozicije.

Izvješće na razini pozicije može biti samo dodatak izvješću na razini transakcije kako bi se dostavili podaci o događajima poslije trgovanja i samo ako su tom pozicijom zamijenjene pojedinačne transakcije zamjenjivim proizvodima.

 

(1)   Uredba Komisije (EZ) br. 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s obvezom vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnosti tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata za trgovanje i određenim pojmovima za potrebe navedene Direktive (SL L 241, 2.9.2006., str. 1.).

(2)   Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(3)   Delegirana uredba Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne stranke (SL L 52, 23.2.2013., str. 11.).( 1 ) Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).

Top